Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Rozporządzenie ws. warunków bhp w pracach malarskich przygotowawczych, natryskowych i napylających

Jacek Sawicki | 2023-11-30
Rozporządzenie w sprawie warunków bhp w pracach malarskich przygotowawczych, natryskowych i napylających

Rozporządzenie w sprawie warunków bhp w pracach malarskich przygotowawczych, natryskowych i napylających

Dziennik Ustaw z dnia 9.10.2023 r., poz. 2159 zamieścił Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 września 2023 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym.

Zobacz także

Nicola Hariasz Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją...

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją pierwotną barwę, uległa zabrudzeniu lub po prostu nie spełnia oczekiwań inwestora.

Farby KABE Nowoczesne systemy ociepleń KABE THERM z tynkami natryskowymi AKORD

Nowoczesne systemy ociepleń KABE THERM z tynkami natryskowymi AKORD Nowoczesne systemy ociepleń KABE THERM z tynkami natryskowymi AKORD

Bogata oferta systemów ociepleń KABE THERM zawiera kompletny zestaw systemów ociepleń z tynkami do natryskowego (mechanicznego) wykonywania ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich....

Bogata oferta systemów ociepleń KABE THERM zawiera kompletny zestaw systemów ociepleń z tynkami do natryskowego (mechanicznego) wykonywania ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich. Natryskowe tynki cienkowarstwowe AKORD firmy Farby KABE, w stosunku do tynków wykonywanych ręcznie, wyróżniają się łatwą aplikacją, wysoką wydajnością, a przede wszystkim wyjątkowo równomierną i wyraźną fakturą.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Izolacje natryskowe – spotkanie branży

Izolacje natryskowe – spotkanie branży Izolacje natryskowe – spotkanie branży

W dniach 27–28 października w Kochcicach k. Częstochowy miała miejsce konferencja szkoleniowa Stowarzyszenia Wykonawców Izolacji Natryskowych. Była to jednocześnie okazja do spotkania dla całego środowiska...

W dniach 27–28 października w Kochcicach k. Częstochowy miała miejsce konferencja szkoleniowa Stowarzyszenia Wykonawców Izolacji Natryskowych. Była to jednocześnie okazja do spotkania dla całego środowiska izolacji natryskowych – przedstawicieli firm, a także członków oraz partnerów organizacji.

Niniejszy akt wykonawczy zastępuje przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (DzU z dnia 4.02.2004 r., nr 16, poz. 156). Na pierwszy rzut oka jego tekst wydaje się być taki sam jak poprzedni, jednak szczegółowa analiza dokonanych zmian pozwala zauważyć istotne różnice.

Nowe przepisy podnoszą wymagania przestrzegania reguł bhp w pracach związanych z czyszczeniem powierzchni, malowaniem natryskowym, napylaniem i natryskiwaniem cieplnym, co jest bardzo ważne ze względu na ich specyfikę. Osoby wykonujące te prace mają bezpośredni kontakt z toksycznymi, łatwozapalnymi i wybuchowymi substancjami chemicznymi, a zatem muszą nieustannie zachowywać wszelkie środki bezpieczeństwa, aby nie ulec ryzykom zatruć, spowodowania pożarów czy eksplozji. Są to więc wymagania wymuszające w trakcie wykonywanych prac dbałość o lepszą ochronę zdrowia i życia dla takich osób oraz redukcję wypadkowości.

Zmiany w zapisach rozporządzenia motywowane były postępem technicznym, jaki się dokonał w technologiach pracy oraz koniecznością aktualizacji przywoływanych aktów prawnych w przepisach. Zdaniem ich autorów obecne przepisy są spójne z przepisami unijnymi oraz uwzględniają przywołane w niniejszym rozporządzeniu zmiany przepisów krajowych z zakresu bhp dokonane w okresie ostatnich 19 lat w innych aktach prawnych.

Wprowadzenie

Konstrukcji zbioru przepisów wykonawczych nie zmieniono. Rozporządzenie tak jak poprzednio składa się z pięciu rozdziałów:

 • Rozdział I Przepisy ogólne,
 • Rozdział II Czyszczenie powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi,
 • Rozdział III Natryskiwanie powierzchni lub napylanie powierzchni,
 • Rozdział IV Natryskiwanie cieplne,
 • Rozdział V Przepisy końcowe.

Liczba przepisów nieznacznie wzrosła z 32 do 35 paragrafów.

Co zwraca uwagę w przepisach oprócz poprawek aktualizujących akty prawne? Charakterystyczną ich wspólną cechę stanowi zmiana akcentów w wykładniach, albowiem dotychczasowe przepisy były niedookreślone. Użycie w nich zwrotów dyspozycyjnych takich jak np. „powinno stosować się”, „powinno być”, „być”, „powinny odpowiadać”, „dopuszcza się prowadzenie procesu”, w interpretacji mogło budzić skojarzenia, że i owszem, działania mogą być uzasadnione, ale już niekoniecznie musiały być wykonalne, a więc pozostawiały prawne niedomówienia. Nowe przepisy mają więc charakter nakazowy. Przykłady:

 • dotychczasowy wstęp do wyliczenia § 3 pkt 1., gdzie można było wyczytać: „Do czyszczenia powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi powinno stosować się…”, a obecnie „Do czyszczenia powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi stosuje się…” (obecny § 6 pkt 1),
 • dotychczasowy § 7: „Komory robocze przeznaczone do czyszczenia powierzchni powinny być podłączone do ssących układów filtracyjno-wentylacyjnych…”, a „Komory robocze przeznaczone do czyszczenia powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi są podłączone do ssących układów filtracyjno-wentylacyjnych…” (obecnie § 10),
 • dotychczasowy § 8 ust. 1: „Stanowiska pracy, przy których odbywa się czyszczenie powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi, powinny być wyposażone w instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy…”, a „Stanowiska pracy, przy których odbywa się czyszczenie powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi, są wyposażone w instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy…” (obecny § 11. 1.),
 • dotychczasowy § 9 ust. 1: „Pracownicy obsługujący urządzenia przeznaczone do czyszczenia powierzchni zainstalowane w komorach roboczych powinni być asekurowani przez co najmniej jednego pracownika znajdującego się na zewnątrz komory roboczej”, a „Pracownik obsługujący urządzenia, o których mowa w §11 ust. 2, zainstalowane w komorach roboczych jest asekurowany przez co najmniej jednego pracownika znajdującego się na zewnątrz komory roboczej” (obecny § 12. 1.),
 • dotychczasowy § 9 ust. 5: „Wielokrotność wymiany powietrza w komorze roboczej powinna zapewniać dobrą widoczność oraz być zależna od…”, a „Wielokrotność wymiany powietrza w komorze roboczej zapewnia dobrą widoczność oraz jest zależna od…” (obecny § 12 ust. 5.) itp.

Co mówią przepisy?

Rozdział I Przepisy ogólne (§ 1–5)

Rozporządzenie określa wymagania bhp w zakresie:

 • czyszczenia powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi za pomocą urządzeń z otwartym lub zamkniętym obiegiem ścierniwa, które znajduje się w strumieniu sprężonego powietrza, wody lub mieszaniny wody i sprężonego powietrza (§ 1 ust. 1 pkt 1),
 • natryskiwania powierzchni wyrobami lakierowymi w postaci płynnej za pomocą urządzeń natryskowych (…) lub napylania powierzchni wyrobami lakierowymi w postaci proszku przy użyciu urządzeń napylających (…) (§ 1 ust. 1 pkt 2),
 • natryskiwania cieplnego powierzchni metali za pomocą pistoletowych urządzeń łukowych, plazmowych oraz płomieniowych, w tym naddźwiękowych i detonacyjnych (§ 1 ust. 1 pkt 3).

Do wykonawstwa powyższych prac przepisy dopuszczają tylko osoby, które są odpowiednio przeszkolone i wyposażone w niezbędne środki ochrony indywidualnej zgodne z wymaganiami unijnymi (§ 2) i wykonujące je zgodnie z instrukcją udostępnioną przez pracodawcę uwzględniającą m.in. algorytmy wykonania czynności zapewniających bezpieczną eksploatację sprzętu w warunkach normalnej pracy, spełnianie zasad postępowania w razie awarii i zakłóceń w pracy, spełnianie wymagań w zakresie konserwacji sprzętu i jego przeglądów z zachowaniem wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia i życia ludzkiego w środowisku pracy, organizacji pracy, wymagań dotyczących środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia ewentualnej asekuracji oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego (§ 3 ust. 1–2).

Dla prac szczególnie niebezpiecznych w rozporządzeniu zapowiedziano wydanie ich wykazu na podstawie art. 23715 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (§ 4 ust. 1.) na podstawie pisemnego polecenia wydanego przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną zawierającego wymagane informacje zawarte w § 4 ust. 2. Na dzień 23.11.2023 r. takiego wykazu jeszcze nie opublikowano.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do czyszczenia powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi za pomocą urządzeń typu wirnikowego, natrysków cieplnych wykonywanych w zamkniętych komorach o obniżonym ciśnieniu lub wypełnionych gazem obojętnym oraz pod wodą, malowania w hermetycznych komorach, w przypadku których pracownik obsługujący urządzenie jest odizolowany od szkodliwego środowiska (§ 1 ust. 2 pkt 1–3).

Rozporządzenie wprowadziło wymóg dopuszczenia do stosowania w pracach jedynie takich wyrobów lakierowych, rozpuszczalników, rozcieńczalników, środków myjących i odtłuszczających stanowiących substancje lub mieszaniny stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia, które posiadają karty charakterystyki określone w przepisach unijnych (§ 5).

Rozdział II Czyszczenie powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi (§ 6–13)

Do czyszczenia metodami strumieniowo-ściernymi dopuszczone są dwa rodzaje ścierniw (§ 6 ust. 1): metalowe (w szczególności śruty ostrokątne, kuliste staliwne albo żeliwne) i niemetalowe (oparte o piaski kwarcowe, elektrokorundowe, żużle, rozdrobnione skały i minerały skalne oraz ścierniwa sztucznie wytworzone i organiczne), jednocześnie wykluczono stosowanie suchego piasku kwarcowego, w tym także jako dodatku do innych ścierniw oraz popiołów paleniskowych, żużli i pyłów z kotłów ze współspalania, zawierających substancje niebezpieczne (§ 6 ust. 2).

Zaostrzono wymogi dla warunków bhp przy czyszczeniu powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi:

 • przy stosowaniu ścierniw z rozdrobnionych skał i minerałów na stanowiskach pracy (§ 6 ust. 3),
 • dla lokalizacji stanowisk pracy usytuowanych na otwartej przestrzeni (§ 7 ust. 1),
 • dla sposobów zagospodarowywania zużytego ścierniwa i innych zanieczyszczeń (§ 7 ust. 2 i 3) oraz
 • czyszczenia powłok lakierowych zawierających związki ołowiu lub innych zagrażających składników za pomocą urządzeń z otwartym obiegiem ścierniwa (§ 8),
 • dla uwarunkowań dopuszczenia w pomieszczeniach zamkniętych przenośnych i przewoźnych urządzeń podciśnieniowych do czyszczenia powierzchni (§ 9), komór roboczych (§ 10),
 • dla oznakowań, zabezpieczeń i kontroli stanowisk pracy (§ 11 ust. 1–4),
 • asekuracji osób obsługujących urządzenia wewnątrz komór roboczych (§ 12 ust. 1),
 • konieczności wyposażenia ich w środki ochrony indywidualnej (§ 12 ust. 2),
 • dopuszczalnego czasookresu pracy w komorach roboczych i zachowania wymaganych w nich warunków wymiany powietrza i jego jakości (§ 12 ust. 3 i ust. 5),
 • dla sygnalizacji pracy komór roboczych i ich uwarunkowań eksploatacyjnych (§ 12 ust. 4),
 • bezwzględnego zakazu podejmowania pracy w komorze roboczej bez odpowiednich środków ochrony indywidualnej, dla czyszczenia powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi przy niedomkniętych drzwiach komory roboczej lub niesprawnym systemie wentylacyjnym oraz kierowania strumienia ścierniwa z dyszy poza czyszczony przedmiot metodami strumieniowo-ściernymi (§ 12 ust. 6).

Podkreślono obowiązek dochowania warunków wykonywanych prac w kabinach roboczych, na sposób zabezpieczenia otworów w ścianach kabin roboczych, a nawet o dbałość o ergonomikę krzeseł (§ 13 ust. 1 i 2)

Rozdział III Natryskiwanie powierzchni lub napylanie powierzchni (§14–21)

Do prac stosuje się wyłącznie wyroby atestowane, a jeśli mogą zagrażać zdrowiu lub życiu, to muszą mieć wymagane karty charakterystyk zawierających informacje o zagrożeniach i zaleceniach bezpiecznego ich stosowania (§ 14 ust. 1). Trzeba je stosować zgodnie z art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (§ 14 ust. 2); na dzień 23.11.2023 r. ów przepis jeszcze nie został wydany.

Dopuszcza się natryskiwanie/napylanie powierzchni na otwartej przestrzeni, w komorach malarskich lub w pomieszczeniach wyłącznie pod warunkiem, że funkcjonują sprawnie działające instalacje mechanicznej wentylacji i filtracji powietrza gwarantujące dopływ czystego powietrza i nieprzekraczanie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz zastosowano środki ochrony zbiorowej zapewniające nieprzekraczanie najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, które będą określone w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; na dzień 23.11.2023 r. ów przepis również nie został wydany. Ilość materiałów palnych przeznaczonych do natryskiwania/napylania powierzchni, które można przechowywać w pomieszczeniach i przestrzeniach zamkniętych, gdzie są prowadzone prace, jest ograniczona jedynie do planowanego ich zużycia w trakcie jednej zmiany roboczej (§ 15 ust. 1–5).

Przepisy rozporządzenia określają sposoby oznakowania stanowisk roboczych i ich lokalizacje, tak aby unikać stwarzania zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz osób postronnych (§ 16 ust. 1) oraz spełniać warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego zgodne z przywołanymi przepisami (§ 16 ust. 2).

Pomieszczenia malarskie, w których prowadzi się natryskiwanie/napylanie powierzchni za pomocą metod lub przy użyciu materiałów stwarzających zagrożenie wybuchem, muszą spełniać wymagania przepisów, do których odwołuje się § 17 ust. 1 oraz § 20, spod tego obowiązku wyłączono tylko takie, które spełniają wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej zgodnie ze wskazanymi przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (§ 16 ust. 2 oraz § 20), podobnie jak używany w nich sprzęt, w tym urządzenia elektroenergetyczne (§ 16 ust. 3 oraz § 20). Strefy zagrożenia wybuchem i miejsca występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo muszą być odpowiednio oznakowane i spełniać minimalne wymagania w zakresie bhp (§ 16 ust. 4). Określone wymagania w przepisach muszą też spełniać podłogi w pomieszczeniach i komorach malarskich, w których są stosowane metody elektrostatycznego natryskiwania/napylania powierzchni przedmiotów (§ 18 ust. 1), obowiązki uziemiania przedmiotów poddawanym tym procesom, wyposażania osób wykonujących te prace wyposażone w antyelektrostatyczną odzież, obuwie robocze i inne środki ochrony indywidualnej (§ 18 ust. 2), wyposażania stanowisk pracy w odpowiednie instrukcje bhp zgodnie z wytycznymi (§ 19). W tych kwestiach Kodeks pracy zapowiada wydanie odpowiednich przepisów wykonawczych.

Przy pracach natryskiwania/napylania powierzchni kategorycznie zabroniono wykonywania takich czynności na instalacjach lub urządzeniach elektrycznych będących pod napięciem, a także gromadzenia na stanowisku roboczym opróżnionych naczyń i pojemników po wykorzystanych materiałach, stosowania materiałów bez znajomości technologii ich nakładania i wiedzy o ich szkodliwym działaniu, używania grzejników z otwartą spiralą grzejną lub ognia otwartego, prowadzenia prac spawalniczych oraz stosowania narzędzi iskrzących (§ 21).

Rozdział IV Natryskiwanie cieplne (§22–33)

Natryskiwanie cieplne wykonuje się (§ 23):

 • na otwartej przestrzeni, z zachowaniem bezpiecznej lokalizacji stosowanych urządzeń,
 • w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach,
 • w komorach roboczych.

Jego wykonawstwo nakłada obowiązki przestrzegania wymogów przeciwpożarowych zgodnie ze wskazaniami przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Kodeksu pracy oraz ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (§ 22).

Pomieszczenia robocze muszą być wyposażone w odpowiednie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i instalacje oświetleniowe przystosowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (§ 27 ust. 1), ich ściany i stropy muszą być wykonane z materiałów zmywalnych, niepalnych i nieiskrzących (§ 27 ust. 2). Stoły warsztatowe i inne urządzenia stosowane w pomieszczeniu muszą być wykonane z materiałów umożliwiających ich czyszczenie przez odpylanie (§ 27 ust. 3), miejsca i sposób mocowania instalacji i węży gazowych w takich pomieszczeniach muszą spełniać wymagania jak dla urządzeń stosowanych do prac spawalniczych (§ 27 ust. 4).

Procesy natryskiwania cieplnego nakładają na wykonawców obowiązki:

 • odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia stanowisk na otwartych przestrzeniach przed dostępem osób niewyposażonych w środki ochrony indywidualnej (§ 24 ust. 1–2),
 • separacji pomieszczeń roboczych od pomieszczeń z nimi sąsiadujących w celach eliminowania zagrożeń dla osób w nich pracujących oraz stanu technicznego urządzeń i innych środków technicznych (§ 26 ust. 1),
 • zagospodarowania resztek materiałowych po zakończonych pracach (§ 25),
 • zapewnienia asekuracji osób pracujących w pomieszczeniach (§ 26 ust. 2),
 • oczyszczania powietrza usuwanego z pomieszczeń roboczych za pomocą urządzeń filtracyjnych (§ 28 ust. 1),
 • stosowania urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej w pracach z użyciem aluminium lub cynku (§ 28 ust. 2),
 • zakazu stosowania filtrów wodnych do usuwania pyłów aluminium (§ 28 ust. 3),
 • wyposażenia wydzielonych komór roboczych w obrotniki lub manipulatory połączone z wentylacją wywiewną (§ 29),
 • korzystania z gazu palnego z pojedynczych butli gazowych, wiązek butli lub z instalacji rozprężającej gaz płynny, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących bhp przy pracach spawalniczych wydanych na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (§ 30 ust. 1); ów paragraf czeka na wydanie przepisów wykonawczych,
 • odpowiednich zabezpieczeń dla węży doprowadzających gaz do pistoletów oraz wytwornic acetylenowych (§ 30 ust. 2–3),
 • wyposażenia stanowisk pracy w instrukcje bhp (§ 31),
 • wyposażenia osób pracujących na stanowiskach pracy w hełmy ochronne z doprowadzeniem czystego powietrza oraz w inne środki ochrony indywidualnej (§ 32),
 • zachowania ostrożności w posługiwaniu się sprzętem do natrysku – pistoletami płomieniowymi (§ 33).

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 10.01.2024 r.

Komentarze

Powiązane

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

mgr inż. Maria Dreger Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN

Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN

Metoda ocieplania ścian zewnętrznych przymocowanymi do nich płytami izolacji cieplnej pokrytymi tynkiem jest znana od kilkudziesięciu lat. Systemowe rozwiązania ETICS są wykorzystywane w Polsce od lat...

Metoda ocieplania ścian zewnętrznych przymocowanymi do nich płytami izolacji cieplnej pokrytymi tynkiem jest znana od kilkudziesięciu lat. Systemowe rozwiązania ETICS są wykorzystywane w Polsce od lat 90. ubiegłego wieku. W Europie ten sposób ocieplenia jest jednym z popularniejszych i powszechnie stosowanym. W tej sytuacji może zaskakiwać dotychczasowy brak zharmonizowanej normy europejskiej na zestawy do ociepleń ETICS, ale jednocześnie cieszyć, że właśnie zostały ukończone wieloletnie prace nad...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej...

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej w ramach perspektywy na lata 2021–2027. Strategia przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje na potrzebę promocji głębokiej termomodernizacji i zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc. rocznie. Od marca 2021 roku dokument oczekuje na podpisanie przez premiera...

dr inż. Andrzej Konarzewski Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40%...

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40% energii, 50% wszystkich naturalnych zasobów i 60% powstających odpadów. Zrównoważony sektor budowlany jest kluczem będącym w stanie doprowadzić do redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także jest odpowiedzialny za bardziej zrównoważony świat.

Janusz Banera Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Zarządzanie ryzykiem w budownictwie Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

domni.pl Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom? Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne...

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne zewnętrzne sprawią natomiast, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Jaki materiał izolacyjny można stosować pod płytki elewacyjne z klinkieru? Czym kierować się wybierając płytki zewnętrzne, aby elewacja zachowała trwałość i estetyczny wygląd na lata?...

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.