Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Przegląd proponowanych zmian w systemie świadectw charakterystyki energetycznej budynków w Polsce

Wartości graniczne klas energetycznych wskaźnika EP oraz ED dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, rys. opracowanie własne na podstawie [6]

Wartości graniczne klas energetycznych wskaźnika EP oraz ED dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, rys. opracowanie własne na podstawie [6]

Udział zapotrzebowania na energię w budynkach jest znaczący i w Unii Europejskiej dochodzi do 40%. Ograniczenie tego zapotrzebowania to jeden z kluczowych elementów polityki środowiskowej nie tylko w poszczególnych krajach, ale także na poziomie całej Europy. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, postanowiono wprowadzić system certyfikacji energetycznej budynków. Z jednej strony ma on na celu ocenę stanu zasobów budowlanych, z drugiej, jak pokazuje doświadczenie, może przyczynić się do poprawy jakości energetycznej budynków.

Zobacz także

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Charakterystyka energetyczna budynku (cz. 8)

Charakterystyka energetyczna budynku (cz. 8) Charakterystyka energetyczna budynku (cz. 8)

Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wymaga znajomości wielu zagadnień, m.in. lokalizacji budynku, parametrów geometrycznych budynku, parametrów cieplnych elementów...

Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wymaga znajomości wielu zagadnień, m.in. lokalizacji budynku, parametrów geometrycznych budynku, parametrów cieplnych elementów obudowy budynku (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane), danych technicznych instalacji c.o., c.w.u., systemu wentylacji i innych systemów technicznych.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Świadectwa energetyczne budynków – zastosowanie, wymagania, metody wykonania

Świadectwa energetyczne budynków – zastosowanie, wymagania, metody wykonania Świadectwa energetyczne budynków – zastosowanie, wymagania, metody wykonania

Sporządzanie świadectw jest w określonych sytuacjach obowiązkiem prawnym, którego nieprzestrzeganie jest zagrożone karami. Zmiany przepisów, które weszły wżycie 28 kwietnia 2023 r., w pewnym stopniu podniosły...

Sporządzanie świadectw jest w określonych sytuacjach obowiązkiem prawnym, którego nieprzestrzeganie jest zagrożone karami. Zmiany przepisów, które weszły wżycie 28 kwietnia 2023 r., w pewnym stopniu podniosły znaczenie świadectw, a spodziewane dalsze zmiany powinny sprawić, że świadectwa będą w pełni odgrywać przewidzianą dla nich rolę.

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

*****
System świadectw charakterystyki energetycznej jest ważnym elementem sektora budynków i kształtowania polityki energetycznej w Unii Europejskiej. W Polsce system ten działa już od niemal piętnastu lat bez większych zmian. Implementacja wymagań zmienianych dyrektyw w sprawie charakterystyki energetycznej budynków jest dobrym momentem na rewizję stanu obecnego i zaproponowanie ewentualnych zmian w całym systemie. W artykule przedstawiono proponowane zmiany dotyczące generalnych aspektów systemu świadectw charakterystyki energetycznej budynków przedstawione w projekcie rozporządzenia w sprawie metodologii sporządzania świadectw. Zmiany te dotyczą: stosowanych metod obliczeniowych, nowego rodzaju w klasyfikacji energii, usankcjonowania uwzględniania w obliczeniach kominka na biomasę jako źródła ciepła, przyjmowania domyślnych współczynników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła sieciowego, wprowadzenia nowych wskaźników środowiskowych, prezentacji wyników charakterystyki energetycznej w postaci klas energetycznych czy samego wzoru świadectwa charakterystyki energetycznej. Wszystkie zaproponowane zmiany mają nie tylko dostosować obowiązujące przepisy do nowych norm i wymagań dyrektyw EPBD, ale głównie mają poprawić odbiór i zrozumienie świadectw przez odbiorców końcowych.

Review of proposed changes in the system of energy performance certificates for buildings in Poland

The energy performance certificate system is an important element of the buildings sector and energy policy-making in the European Union. In Poland, this system has been operating for almost fifteen years without major changes. The implementation of the requirements of the amended directives on the energy performance of buildings is a good time to review the current state and propose possible changes to the entire system. The article presents proposed changes regarding general aspects of the system of energy performance certificates for buildings presented in the draft regulation on the methodology for preparing certificates. These changes concern: the applied computational methods, a new type in energy classification, the sanctioning of considering biomass fireplace as a heat source in calculations, the acceptance of default coefficients for non-renewable primary energy input for district heating, the introduction of new environmental indicators, the presentation of results of energy performance in the form of energy classes or the energy performance certificate template itself. All proposed changes are intended not only to adapt the applicable regulations to the new standards and requirements of the EPBD directives, but mainly to improve the reception and understanding of certificates by end recipients.
*****

W 2002 r. przyjęto dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) [1], która nakładała na kraje członkowskie obowiązek stworzenia krajowych systemów świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Kolejne wersje przekształcone dyrektywy w 2010 r. [2] oraz 2018 r. [3] rozszerzały ten system w zakresie weryfikacji, sprawozdawczości czy metod obliczeniowych.

Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się wdrożyć wymagania zapisane w przyjętych wcześniej dyrektywach. Wprowadzenie systemu świadectw charakterystyki energetycznej poprzedziły burzliwe konsultacje ze środowiskiem naukowym oraz audytorów energetycznych. Niemniej jednak od 1 stycznia 2009 r. w Polsce nastał obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i ich części. Metodyka obliczeń zapotrzebowania na energię [4] oparta została na metodzie bilansowej miesięcznej zgodnie z obowiązującą wówczas normą PN EN 13790 [5]. Przez ponad 15 lat funkcjonowania systemu świadectw rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej było nowelizowane oraz zmieniane, jednak obliczenia wciąż oparte są na metodzie bilansów miesięcznych.

Coraz większa świadomość o stanie środowiska oraz chęć przeciwdziałania zmianom klimatu wymusiły przyspieszenie zmian przepisów, także w zakresie efektywności energetycznej budynków. Już po trzech latach od przyjęcia dyrektywy EPBD z 2018 r. ukazał się projekt jej zmian. Prace nad dyrektywą o charakterystyce energetycznej budynków na poziomie europejskim spowodowały, że kraje członkowskie zaczęły także przyglądać się przepisom stosowanym w swoich systemach świadectw charakterystyki energetycznej. W Polsce Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało do prekonsultacji projekt rozporządzenia w sprawie metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej [6]. Dokument ten wprowadza wiele zmian, z których te dotyczące generalnych aspektów systemu świadectw zostały opisane w niniejszym artykule.

Przegląd proponowanych zmian w systemie ŚCHE

Zmiany w systemie świadectw charakterystyki energetycznej budynków zaproponowane w projekcie rozporządzenia w sprawie metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dotyczą m.in.:

 • nowych rodzajów w klasyfikacji energii,
 • stosowanych metod obliczeniowych,
 • metody zużyciowej,
 • domyślnych współczynników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej,
 • uwzględniania udziału kominka na biomasę jako źródła ciepła,
 • określania dodatkowych wskaźników środowiskowych,
 • wprowadzenia klas energetycznych,
 • wzoru świadectwa charakterystyki energetycznej.

Każdy z powyższych elementów ma na celu zwiększenie funkcjonalności stosowania samej metodyki obliczeń, uwzględnienie niestandardowych rozwiązań instalacyjnych, a także poprawę odbioru świadectw charakterystyki przez odbiorców końcowych.

Nowe rodzaje w klasyfikacji energii

W ramach nowej metodyki sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej planuje się wprowadzić następujące pojęcia: energia końcowa dostarczona, energia końcowa wyeksportowana czy energia dostarczona netto. Zmiana ta wynika z jednej strony z konieczności dostosowania pojęć do rodziny norm z serii ISO 52000, z drugiej natomiast pozwala na uwzględnienie energii wyeksportowanej. Pozwoli to na określanie budynków o dodatnim bilansie energetycznym netto.

rys1 swiadectwa

RYS. 1. Przepływy energii oraz granice bilansowe obliczeń charakterystyki energetyczne; rys.: oprac. na podstawie normy PN-EN ISO 52000-1 [7]

Na RYS. 1 przedstawiono poszczególne przepływy energii w ramach obliczeń wykonywanych przy sporządzaniu świadectwa charakterystyki energetycznej. W artykule [8] w sposób bardziej szczegółowy omówiono zasadność wprowadzenia nowych rodzajów w klasyfikacji energii.

Metody obliczeniowe

W projekcie rozporządzenia zapisano, że obliczenie zapotrzebowania na energię użytkową ogrzewania i chłodzenia oraz nawilżania i/lub odwilżania wykonuje się zgodnie z normą PN-EN ISO 52016-1:2017-09 „Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne – Część 1: Procedury obliczania” [9]. Obliczenia wykonuje się metodą godzinową lub miesięczną w zależności od typu budynku. Dla wszystkich budynków wprowadzono wymaganie stosowania metody godzinowej opartej na normie PN-EN ISO 52016-1, ale dla budynków mieszkalnych dopuszczono opcjonalnie możliwość wykonania obliczeń metodą miesięczną. W TABELI przedstawiono typy budynków wraz z dopuszczonymi metodami obliczeń zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia.

tab1 swiadectwa

TABELA. Dopuszczone metody obliczeń w zależności od typu budynku

W przypadku obliczeń metodą godzinową lub miesięczną zgodnie z normą PN-EN ISO 52016-1 jako dane wejściowe do obliczeń przyjmuje się wartości domyślne podane w załączniku B normy PN-EN ISO 52016-1. W przypadku obliczeń godzinowych wykonywanych programami komputerowymi systemów symulacji energetycznych budynków do obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową ogrzewania i/lub chłodzenia oraz nawilżania i/lub odwilżania dopuszcza się jedynie te programy komputerowe, które spełniają testy weryfikacyjne opisane w rozdziale 7.2 normy PN-EN ISO 52016-1.

Metoda zużyciowa

Ekspertyzy wykonane przez Narodową Agencję Poszanowania Energii [10], a następnie Krajową Agencję Poszanowania Energii [11] wskazały na ułomność metody wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku na podstawie rzeczywistego zużycia energii. W obu ekspertyzach przedstawiono szereg argumentów za tym, aby metoda ta w obecnej formie została usunięta z tekstu rozporządzenia w sprawie metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Pokazano między innymi, że uśrednianie zużycia energii z trzech lat bez standaryzowania danych dotyczących sposobu użytkowania budynku czy warunków klimatu zewnętrznego, nie pozwala na porównywanie tak wykonanych świadectw z tymi wykonanymi metodą obliczeniową. Ostatecznie zdecydowano się nie uwzględniać w projekcie nowego rozporządzenia metody opartej o wartości pomiarowe.

Współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej

W obecnym rozporządzeniu [4] podano domyślne współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej w zależności od sposobu zasilania budynku lub części budynku w energię oraz rodzaju nośnika energii lub energii. W przypadku ciepła sieciowego wyróżniono cztery przypadki:

 • ciepło sieciowe z kogeneracji – węgiel kamienny lub gaz – wi = 0,80,
 • ciepło sieciowe z kogeneracji – biomasa, biogaz – wi = 0,15,
 • ciepło sieciowe z ciepłowni – węgiel kamienny – wi = 1,30,
 • ciepło sieciowe z ciepłowni – gaz lub olej opałowy – wi = 1,20.

Z uwagi na fakt, że wartości współczynników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej ciepła sieciowego mogą różnić się znacząco w zależności od stanu technologii wytwarzania ciepła i stosowanych do tego nośników energii oraz istnienie w obecnie obowiązującym otoczeniu prawnym pojęcia „efektywnego systemu ciepłowniczego”, zaproponowano zmianę na następujące kategorie dla ciepła sieciowego:

 • ciepłownie na paliwo kopalne – wi = 1,30,
 • ciepłownie – udział OZE do 50% – wi = 1,00,
 • CHP paliwa kopalne – wi = 1,10,
 • CHP udział OZE do 50% – wi = 0,80,
 • systemy efektywne energetycznie CHP oparte na paliwach kopalnych – wi = 1,00,
 • systemy efektywne energetycznie udział OZE powyżej 50% lub kombinacja CHP i OZE – wi = 0,60.

Część przedsiębiorstw ciepłowniczych nie wylicza współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej właściwego dla swojego systemu, a przy sporządzaniu świadectw rekomenduje stosowanie współczynników domyślnych z rozporządzenia. Mając zatem na uwadze, że systemy te mogą być oparte nie tylko o układy kogeneracyjne, ale także o OZE, zaproponowano dodatkowe przypadki. Dokonano także weryfikacji obecnie podanych wartości i np. dla ciepła sieciowego z kogeneracji opartego o paliwa kopalne zaproponowana wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wzrosła z wi = 0,8 do wi = 1,1.

Uwzględnienie udziału kominka na biomasę jako źródła ciepła

Jedną z często stosowanych metod na spełnienie wymogu nieprzekroczenia maksymalnej wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych było uwzględnienie w obliczeniach kominka na biomasę jako źródła ciepła do ogrzewania, a czasami też i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Czasami wyniki świadectwa wskazywały, że jest to główne źródło ciepła w budynku. Oczywiście był to tylko zabieg „na papierze”, który pozwalał spełnić wymagania prawa budowlanego.

Aby wyeliminować te praktyki, wprowadzono następujące ograniczenie:

„W przypadku zastosowania w budynku nowym dodatkowego źródła ciepła spalającego biomasę (kominek/koza na drewno), wspomagającego ogrzewanie lub przygotowanie ciepłej wody użytkowej, udział tego źródła w pokryciu zapotrzebowania na energię do ogrzewania i przygotowania c.w.u. można wykazywać jedynie dla urządzeń spełniających wymagania sezonowej efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w odpowiednich przepisach rozporządzenia Komisji UE w sprawie ekoprojektu dla tych urządzeń” [6].

Zapis ten pozwala nadal uwzględniać urządzenia spalające biomasę w bilansie energetycznym budynku oraz świadectwie charakterystyki energetycznej, o ile spełniają one odpowiednie przepisy dotyczące ich jakości.

Dodatkowe wskaźniki środowiskowe

Ważnym aspektem związanym z zapotrzebowaniem budynku na energię jest emisja zanieczyszczeń generowana przy konwersji paliw. W ramach prac nad kolejną dyrektywą o charakterystyce energetycznej budynków pojawiły się zapisy wyznaczania dodatkowych wskaźników związanych z emisją, np. operacyjnej emisji pyłu drobnego (PM2,5). Obecnie jedyną wielkością wyliczaną w ramach wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków jest emisja CO2. Wyliczenia emisji dwutlenku węgla wykonuje się dla całkowitego zapotrzebowania na energię, bez względu, czy sama emisja występuje lokalnie (poprzez spalanie paliwa na miejscu, w budynku), czy też poza lokalizacją budynku (np. w ciepłowni, elektrociepłowni czy elektrowni). Problemem jest jednak w dużej mierze nie całkowita emisja zanieczyszczeń, a „niska emisja” związana ze spalaniem paliw kopalnych w indywidualnych źródłach ciepła. Biorąc to pod uwagę, w projekcie rozporządzenia zaproponowano wyznaczanie dodatkowego wskaźnika w postaci względnej emisji zanieczyszczeń z budynku do powietrza zewnętrznego związanej z zaopatrywaniem budynku w energię.

rys2 swiadectwa

RYS. 2. Graficzna prezentacja względnej emisji zanieczyszczeń z budynku; rys.: [6]

Wskaźnik względnej emisji zanieczyszczeń z budynku uwzględnia podstawowe zanieczyszczenia powstające przy spalaniu paliw i mające wpływ na zdrowie ludzkie: PM10, PM2,5, NOx, SO2, CO. Wyznacza się go poprzez porównanie wielkości emisji poszczególnych zanieczyszczeń dla budynku ocenianego z wartościami referencyjnymi. Wartości odniesienia określa się w oparciu o referencyjne dla danego typu budynku zapotrzebowanie na energię oraz przyjęte referencyjne źródło energii.

Ocena końcowa jest najgorszą oceną z porównania poszczególnych zanieczyszczeń. Względna emisja zanieczyszczeń z budynku wyrażona jest w skali: zerowa, bardzo niska, niska, umiarkowana, dopuszczająca, średnia, wysoka, bardzo wysoka; a na świadectwie pokazana jest w postaci graficznej, jak pokazana na RYS. 2.

Klasy energetyczne

Jedną z kluczowych zmian proponowanych w ramach nowego rozporządzenia jest wprowadzenie klas energetycznych. Zostały one zaproponowane w odniesieniu do dwóch wskaźników: zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną oraz zapotrzebowania na energię dostarczoną netto. Zmiana ta jest z jednej strony odpowiedzią na pojawiające się od wielu lat postulaty środowiska audytorów energetycznych, z drugiej strony koniecznością wynikającą z postanowień dyrektywy o charakterystyce energetycznej. Wprowadzenie klas energetycznych powinno także poprawić odbiór i zrozumienie świadectw charakterystyki energetycznej przez odbiorców końcowych.

Klasy energetyczne określone zostały dla tych samych rodzajów budynków, dla jakich aktualnie ustalono wymagania w zakresie wskaźnika EP:

 • budynek mieszkalny jednorodzinny,
 • budynek mieszkalny wielorodzinny,
 • budynek zamieszkania zbiorowego,
 • budynek użyteczności publicznej opieki zdrowotnej,
 • budynek użyteczności publicznej inny,
 • budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny.

Klasy energetyczne w odniesieniu do wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną podzielone zostały na osiem przedziałów: od A+ do G (RYS. 3). Klasa G odnosi się do 15% budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej, dolna graniczna wartość klasy B określa minimalne wymagania prawa budowlanego, dolna graniczna wartość klasy A odpowiada wskaźnikowi EP o 10% niższym niż wymagania minimalne prawa budowlanego jak dla nowo wznoszonego budynku. Zaproponowano także klasę A+, która odnosi się do budynków zero netto energetycznych lub dodatnio energetycznych. Dodatkowo klasa A+ i A odpowiadają budynkom wytwarzającym zerową emisję dwutlenku węgla na miejscu z paliw kopalnych.

rys3 swiadectwa

RYS. 3. Wartości graniczne klas energetycznych wskaźnika EP oraz ED dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego; rys.: opracowanie własne na podstawie [6]

Wzór ŚCHE

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jako dokument przekazywany odbiorcy końcowemu, np. właścicielowi mieszkania czy budynku, powinno być dla niego przejrzyste i zrozumiałe. Niestety obecny wzór tego dokumentu zawiera wiele technicznych informacji i nie jest przyjazny w odbiorze. Opracowano zatem nowy wzór świadectwa, który ma być łatwiejszy w zrozumieniu dla osoby nietechnicznej.

rys4 swiadectwa

RYS. 4. Proponowany wzór pierwszej strony ŚCHE; rys.: [6]

Na pierwszej stronie świadectwa (RYS. 4) poza podstawowymi informacjami o lokalizacji czy rodzaju budynku umieszczono w centralnej części klasy energetyczne wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP oraz energię dostarczoną netto ED w postaci graficznej. Jest to główny element pierwszej strony wzoru świadectwa, który ma być prosty do zrozumienia. Zarówno kolorystyka grafiki, jak i jej forma nawiązuje do dobrze już znanych etykiet energetycznych umieszczanych np. na sprzętach AGD/RTV.

Dodatkowo na pierwszej stronie umieszczono także dwa pozostałe wskaźniki wyznaczane w ramach sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej: udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz łączną roczną emisję CO2 wynikającą z zapotrzebowania na energię. W odróżnieniu od obowiązującego obecnie wzoru wskaźniki te podane są w bardziej atrakcyjnej formie graficznej.

rys5 swiadectwa

RYS. 5. Proponowany wzór drugiej strony ŚCHE; rys.: [6]

Druga strona świadectwa (RYS. 5) także została poświęcona odbiorcy końcowemu i informacje tam zawarte podane są w sposób przejrzysty i atrakcyjny. W górnej części przedstawiono w formie graficznej udziały strat ciepła przez poszczególne elementy przegród oraz wentylację. Podano także podział całkowitych zysków ciepła na zyski wewnętrzne oraz od nasłonecznienia. Taka prezentacja może szybko wskazać obszary o największym potencjale do modernizacji. Następnie podana jest tabela, w której osoba sporządzająca świadectwo powinna opisać usprawnienia poprawiające charakterystykę energetyczną budynku. Powinno się tutaj poza opisem podać oszacowane oszczędności energii końcowej oraz redukcję emisji CO2. Żeby zwizualizować efekty proponowanych modernizacji, pod tabelą znajduje się graficzna prezentacja klas energetycznych dla wskaźnika EP i ED oraz graficzna prezentacja względnej emisji zanieczyszczeń z budynku, zarówno dla stanu aktualnego, jak i po wprowadzeniu usprawnień.

Pozostałe strony nowego wzoru świadectwa charakterystyki energetycznej są już raczej techniczne, z informacjami o konstrukcji przegród, ich współczynnikach przenikania ciepła, opisem systemów technicznych z podaniem sprawności cząstkowych.

Nową informacją umieszczaną w świadectwie jest wartość oraz źródło informacji o współczynnikach nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej użytych w obliczeniach. Umieszczono także wielkości emisji zanieczyszczeń do oceny względnej emisji zanieczyszczeń z budynku.

Podsumowanie

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków mogą być użyteczne w wielu przypadkach, od informowania właścicieli/użytkowników budynków o jakości energetycznej budynku, komforcie czy jakości powietrza wewnętrznego, wpływie na środowisko, aż do proponowania usprawnień modernizacyjnych z danymi o źródłach ich finansowania.

W artykule przedstawiono główne zmiany dotyczące generalnych aspektów systemu świadectw charakterystyki energetycznej budynków w Polsce zaproponowane w projekcie rozporządzenia w sprawie metodologii sporządzania świadectw. Zmiany dotyczą kilku kluczowych kwestii takich jak rodzaj metod obliczeniowych oraz klasyfikacji energii, wartości domyślne współczynników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła sieciowego oraz uwzględnianie kominków na biomasę, klasy energetyczne i dodatkowe wskaźniki środowiskowe czy ostatecznie wzoru świadectwa charakterystyki energetycznej.

Wszystkie zaproponowane zmiany mają nie tylko dostosować obowiązujące przepisy do nowych norm i wymagań dyrektyw EPBD, ale głównie mają poprawić odbiór i zrozumienie tych dokumentów przez odbiorców końcowych.

Literatura

1. Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 001 z 4 stycznia 2003 r., s. 65).
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 10 czerwca 2010 r., s. 13).
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 156 z 19 czerwca 2018 r., s. 75).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU z 2015 r., nr 0, poz. 376).
5. PN-EN ISO 13790:2009, „Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia”.
6. Strona internetowa: https://www.gov.pl/attachment/202eaa1c-2c3f-4256-aee3-45ea46e7d8b8 (dostęp dnia 14.11.2023 r.).
7. PN-EN ISO 52000-1:2017-10, „Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Nadrzędna ocena EPB – Część 1: Ogólne ramy i procedury”.
8. J. Kwiatkowski, P. G. Narowski, „Energia dostarczona – czy potrzebny nam jeszcze jeden rodzaj w klasyfikacji energii w charakterystyce energetycznej budynków?”, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”, 54, 2023, s. 13–16, https://doi.org/10.15199/9.2023.10.2
9. PN-EN ISO 52016-1:2017-09, „Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne – Część 1: Procedury obliczania”.
10. Strona internetowa: https://www.gov.pl/attachment/4dfe36d3-ad86-4bc0-8737-7a8c71f0573b (dostęp dnia 14.11.2023 r.).
11. Strona internetowa: https://www.gov.pl/attachment/7a57328e-eda5-4dee-9a43-cac6a8d50a83 (dostęp dnia 14.11.2023 r.).

Komentarze

Powiązane

Janusz Banera Zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej

Zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej Zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej

Podczas realizacji projektów renowacji zbiorników w oczyszczalniach ścieków występuje bardzo dużo różnych czynników, których wpływ wywołuje określone skutki dla trzech kolejnych parametrów efektywności...

Podczas realizacji projektów renowacji zbiorników w oczyszczalniach ścieków występuje bardzo dużo różnych czynników, których wpływ wywołuje określone skutki dla trzech kolejnych parametrów efektywności inwestycji. Tymi parametrami są koszty projektu, czas realizacji inwestycji i jakość wykonanych prac, która determinuje trwałość przeprowadzonej renowacji.

Janusz Banera Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej

Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej

Użycie określenia „metodyczny” dotyczy opracowania takiego modelu, który będzie powtarzalny dla różnych projektów ograniczonych co do analizowanego sektora budownictwa i zastosowanie go przyniesie w przybliżeniu...

Użycie określenia „metodyczny” dotyczy opracowania takiego modelu, który będzie powtarzalny dla różnych projektów ograniczonych co do analizowanego sektora budownictwa i zastosowanie go przyniesie w przybliżeniu podobny skutek.

Janusz Banera Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie

Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie

Błędne założenia dotyczące finansów powinniśmy podzielić na dwie części, pierwsza – ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji oraz druga – ustalenie budżetu na zbyt niskim poziomie. Ich...

Błędne założenia dotyczące finansów powinniśmy podzielić na dwie części, pierwsza – ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji oraz druga – ustalenie budżetu na zbyt niskim poziomie. Ich skutki będą lokowały się w różnych rodzajach zagrożeń. Ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji nie może opierać się na wcześniejszych doświadczeniach, ponieważ z jednej strony każdą tego typu inwestycję należy traktować indywidualnie, gdyż zakres prac nawet przy bliźniaczo podobnych...

dr inż. Maciej Robakiewicz Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Nowe cele i zasady modernizacji budynków Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję...

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję gazów cieplarnianych. Dla osiągnięcia przyjętego celu konieczne jest zrealizowanie modernizacji niemal wszystkich budynków w całej UE. Jest to gigantyczne i bardzo trudne zadanie, którego realizacja wymaga rozszerzenia zakresu modernizacji dokonywanych w budynkach i zwiększenia tempa ich realizacji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej

Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej

Trzydziestej, jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA towarzyszyła ekspozycja Targów Maszyn Budowlanych oraz Materiałów i Technologii dla Budownictwa Infrastrukturalnego...

Trzydziestej, jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA towarzyszyła ekspozycja Targów Maszyn Budowlanych oraz Materiałów i Technologii dla Budownictwa Infrastrukturalnego INTERMASZ/INFRATEC, a także branży kominkowej i kamieniarskiej. Od 1 do 4 lutego, na łącznej powierzchni 36 000 m2, swoją ofertę zaprezentowało ponad 350 firm z 21 krajów.

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

mgr inż. Maria Dreger Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN

Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN

Metoda ocieplania ścian zewnętrznych przymocowanymi do nich płytami izolacji cieplnej pokrytymi tynkiem jest znana od kilkudziesięciu lat. Systemowe rozwiązania ETICS są wykorzystywane w Polsce od lat...

Metoda ocieplania ścian zewnętrznych przymocowanymi do nich płytami izolacji cieplnej pokrytymi tynkiem jest znana od kilkudziesięciu lat. Systemowe rozwiązania ETICS są wykorzystywane w Polsce od lat 90. ubiegłego wieku. W Europie ten sposób ocieplenia jest jednym z popularniejszych i powszechnie stosowanym. W tej sytuacji może zaskakiwać dotychczasowy brak zharmonizowanej normy europejskiej na zestawy do ociepleń ETICS, ale jednocześnie cieszyć, że właśnie zostały ukończone wieloletnie prace nad...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej...

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej w ramach perspektywy na lata 2021–2027. Strategia przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje na potrzebę promocji głębokiej termomodernizacji i zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc. rocznie. Od marca 2021 roku dokument oczekuje na podpisanie przez premiera...

dr inż. Andrzej Konarzewski Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40%...

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40% energii, 50% wszystkich naturalnych zasobów i 60% powstających odpadów. Zrównoważony sektor budowlany jest kluczem będącym w stanie doprowadzić do redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także jest odpowiedzialny za bardziej zrównoważony świat.

Janusz Banera Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Zarządzanie ryzykiem w budownictwie Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych » Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.