Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra

Dziennik Ustaw z dnia 27.06.2023 r., poz. 1210 opublikował Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie.

Zobacz także

Jacek Sawicki Nowe warunki techniczne dla budowli rolniczych i ich usytuowań

Nowe warunki techniczne dla budowli rolniczych i ich usytuowań Nowe warunki techniczne dla budowli rolniczych i ich usytuowań

W Dzienniku Ustaw poz. 297 z dnia 15.02.2023 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle...

W Dzienniku Ustaw poz. 297 z dnia 15.02.2023 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, które obowiązuje od dnia 1.03.2023 r.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Wstęp do hydroizolacji ścian przyziemia – jak czytać Warunki Techniczne

Wstęp do hydroizolacji ścian przyziemia – jak czytać Warunki Techniczne Wstęp do hydroizolacji ścian przyziemia – jak czytać Warunki Techniczne

Woda nie tylko jest niezbędna do wzniesienia budynków, a później do ich prawidłowej eksploatacji, lecz i po zakończeniu prac budowlanych występuje w samym budynku i w jego otoczeniu we wszystkich swoich...

Woda nie tylko jest niezbędna do wzniesienia budynków, a później do ich prawidłowej eksploatacji, lecz i po zakończeniu prac budowlanych występuje w samym budynku i w jego otoczeniu we wszystkich swoich stanach skupienia (stałym, ciekłym i gazowym) oraz pod różnorakimi postaciami: opadów deszczu i śniegu, mgły, wilgoci i wody zawartej w gruncie itp., prowadząc – gdy obiekt nie jest prawidłowo zabezpieczony – do jego nadmiernego zawilgocenia oraz do związanych z tym zawilgoceniem szkód.

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

Podstawą prawną dla tego aktu wykonawczego jest art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2023 r., poz. 682, 553 i 967). Jego przepisy stosuje się przy projektowaniu i robotach budowlanych obiektów budowlanych metra i urządzeń budowlanych związanych z metrem (§ 1).

Choć obszary regulacji prawnych tego rozporządzenia znacząco wybiegają poza sferę zagadnień dotyczących izolacji budowlanych i technicznych, którymi zajmuje się nasze czasopismo, to jednak warto przedstawić pokrótce choćby tytuły poszczególnych działów i rozdziałów niniejszego aktu wykonawczego, bo to one właśnie ukazują całokształt infrastruktury metra oraz rzutują na problematykę rozwiązań budowlanych i technicznych, które muszą być spełniane dla bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania takich budowli. W warunkach jedynej działającej w Polsce sieci metra, tj. warszawskiego metra, przebieg jej linii ma miejsce pod ziemią, a w przypadku linii M-2 pewien jej fragment także pod dnem rzeki Wisły, co czyni taką budowlę permanentnie zagrożoną wpływami wód gruntowych i opadowych oraz wilgoci, której poddawana jest infrastruktura techniczna. Wymieńmy zatem te obszary.

Dział I. Przepisy ogólne (§ 1–2).
Zawarte są w nim definicje wybranych wyrażeń obecnych w tekście rozporządzenia.

Dział II. Usytuowanie obiektów budowlanych metra (§ 3–5).
Warunkiem podstawowym jest sytuowanie linii metra w sposób minimalizujący negatywny wpływ ich budowy i eksploatacji na zabudowę, infrastrukturę miejską i środowisko przyrodnicze (§ 3 pkt 1).
Projektanci muszą brać pod uwagę sytuowanie linii metra i konstrukcji obiektów budowlanych metra sąsiadujących w pobliżu obiektów budowlanych emitujących drgania, projektuje się je z uwzględnieniem wyników pomiarów drgań i ustalonych dodatkowych obciążeń dynamicznych tych konstrukcji (§ 3 pkt 2).
Obiekty budowlane metra projektuje się i sytuuje w sposób uwzględniający uwarunkowania gospodarcze, społeczne, ochrony warunków życia, zdrowia i środowiska przez (…) uwzględnienie warunków wynikających z badań geologicznych, hydrogeologicznych oraz geotechnicznych (§ 4 ust. 1 pkt 3), zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego (§ 4 ust. 1 pkt 7), zapewnienie ochrony obiektów budowlanych metra przed oddziaływaniem prądów błądzących oraz kompatybilności elektromagnetycznej (§ 4 ust. 1 pkt 8).

Dział III. Ogólne wymagania techniczne dla obiektów budowlanych metra (§ 6–11).
Obiekty budowlane metra spełniają wymagania dotyczące w szczególności bezpieczeństwa konstrukcji w zakresie wytrzymałości, nośności i stateczności (§ 6 ust. 1 pkt 1), bezpieczeństwa pożarowego (§ 6 ust. 1 pkt 2), minimalizowania skutków zalania wodami opadowymi (§ 6 ust. 1 pkt 3), zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów metra (§ 6 ust. 1 pkt 4), ochrony środowiska (§ 6 ust. 1 pkt 5) oraz ochrony przed gromadzeniem się wody i sposobów jej odprowadzania (§ 6 ust. 1 pkt 6).

Obiekty budowlane metra mogące ulegać zużyciu lub korozji projektuje się i buduje w sposób umożliwiający dokonywanie napraw i zabezpieczeń (§ 6 ust. 2).
Wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych metra określa załącznik nr 1 do rozporządzenia (§ 6 ust. 4).
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych metra mogą być spełnione przez zastosowanie rozwiązań zamiennych w trybie i na zasadach określonych w art. 6a ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DzU z 2022 r., poz. 2057, oraz z 2023 r., poz. 1088) (§ 6 ust. 5).

Wymagania w zakresie ograniczenia wpływu drgań emitowanych od linii metra na sąsiednią zabudowę określa załącznik nr 2 do rozporządzenia (§ 6 ust. 6).
Wymagania w zakresie oddziaływania statycznego obiektów metra na sąsiednią zabudowę określa załącznik nr 3 do rozporządzenia (§ 6 ust. 7).
Wymagania w zakresie zapewnienia ochrony obiektów budowlanych metra przed oddziaływaniem prądów błądzących określa załącznik nr 4 do rozporządzenia (§ 6 ust. 8).
Konstrukcje obiektów budowlanych metra projektuje się i buduje z materiałów trwałych i w niewielkim stopniu ulegających korozji, takich jak beton lub żeliwo uwzględniających następujące wymagania:

  • w elementach żelbetowych stosowanie zbrojenia z uwzględnieniem aktualnego poziomu wiedzy i techniki, w tym wymagania norm PN-EN 1992-2, PN-EN 1994-2, PN-EN 14889-1 i PN-EN 14889-2 (§ 7 ust. 1 pkt 1),
  • betony cementowe wytwarza się z uwzględnieniem wymagań normy PN-B-06265, przy czym w przypadku elementów stykających się z gruntem stosuje się betony o wskaźniku wodoodporności co najmniej W8, uwzględniając wysokość słupa wody oddziałującego na konstrukcję, oraz stopniu mrozoodporności co najmniej F150 (§ 7 ust. 1 pkt 2),
  • minimalna klasa betonu obudowy tuneli wynosi C40/50; elementy prefabrykowane na wewnętrznej stronie posiadają oznaczenie obejmujące wewnętrzny wymiar obudowy, typ prefabrykatu, rodzaj zbrojenia i położenie prefabrykatu w obudowie (§ 7 ust. 1 pkt 3),
  • odlewy żeliwne wykonuje się z uwzględnieniem aktualnego poziomu wiedzy i techniki, w tym normy PN-EN 1563, z żeliwa sferoidalnego gatunku EN-GJS-600-3 o minimalnej granicy plastyczności (0,2%) potwierdzonej przez badania; elementy żeliwne na wewnętrznej stronie odlewu posiadają trwałe oznaczenie obejmujące wewnętrzny wymiar obudowy, typ prefabrykatu, znak producenta i datę odlewu (§ 7 ust. 1 pkt 4).

Elementy architektoniczne obiektów budowlanych metra projektuje się i buduje, biorąc pod uwagę ich trwałość, niepylenie i utrzymanie w czystości, stosując materiały typowe o wysokich parametrach użytkowych. Elementy wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z betonu, bez okładzin w strefach ogólnodostępnych dla pasażera, wykonuje się z betonu architektonicznego (§ 7 ust. 2).

Dział IV. Stacje metra i tunele
Rozdział 1. Warunki ogólne (§ 12–17).
Stacje metra i tunele
projektuje się i buduje w sposób zapewniający wyeliminowanie możliwości zalania przez usytuowanie wejścia do stacji metra jako najwyższego punktu w jego bezpośrednim otoczeniu (§ 12 ust. 1), zapewnienie odprowadzenia wody z dolnego spocznika schodów zejściowych oraz szybów dźwigowych (§ 12 ust.2), zastosowanie spadków nawierzchni skierowanych na zewnątrz od wejścia do stacji metra (§ 12 ust. 3) oraz zastosowanie szczelnych grodzi w przypadku lokalizacji w obszarze zalewowym (§ 12 ust. 4).

Tunel jest wyposażony w instalację wentylacyjną oraz oświetlenie zapewniające średnie natężenie światła nie mniejsze niż 10 lx mierzone na poziomie główki szyny (§ 13 ust. 4).
Stacje metra pod względem akustycznym projektuje się i buduje w sposób zapewniający osiągnięcie przez dźwiękowy system ostrzegawczy wymaganej wartości zrozumiałości mowy większej lub równej 0,7 na wspólnej skali zrozumiałości (CIS) (§ 16 ust. 3).

Rozdział 2. Budowle i urządzenia części pasażerskiej stacji metra (§ 18–24).
Szyby w przeszkleniach stałych i stosowanych okre
sowo są wykonane ze szkła o podwyższonym stopniu wytrzymałości, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki (§ 18 ust. 1).
Przegrody
szklane i drzwi wejściowe projektuje się i montuje z uwzględnieniem przewidywanej amplitudy zmian ciśnienia wywołanego ruchem pojazdów metra. Drzwi wejściowe zewnętrzne odpowiadają klasie C1 odporności na obciążenie wiatrem, przy obciążeniu charakterystycznym ciśnieniem wiatru nie mniejszym niż 400 Pa (§ 18 ust. 2).

Posadzki i schody stałe w strefach wejściowych na stacji metra posiadają nawierzchnie o właściwościach mrozoodpornych oraz przeciwpoślizgowych o klasie co najmniej R11 dla nawierzchni z kamienia sztucznego lub odporności na poślizg w stanie mokrym SRV 120 dla nawierzchni z kamienia naturalnego. Dla pozostałych nawierzchni stosuje się wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (§ 19 ust. 2).

Rozdział 3. Budowle i urządzenia części technologicznej stacji metra (§ 25–27).
Wejścia do stref technologicznych z poziomu tere
nu na klatki schodowe wyposaża się w elektroniczny system dozoru umożliwiający zdalne określenie stanu ich otwarcia przez służby ochrony obiektu, obejmuje się je nadzorem systemu monitoringu wizyjnego wyposażonego w analitykę umożliwiającą rozpoznanie i sygnalizację wejścia osób w obszar chroniony oraz wyposaża się w drzwi o podwyższonej odporności na włamanie (§ 26).

Dział V. Nawierzchnia i ukształtowanie toru metra (§ 28–54).
Konstrukcja nawierzchni torowej zapewnia w sposób trwały bezpieczny ruch pojazdów metra w warunkach techniczno-eksploatacyjnych przypisanych do określonej kategorii toru metra (§ 29 pkt 1),
ograniczenie oddziaływań hałasu i wibracji na pasażerów i otoczenie linii metra (§ 29 pkt 2), ochronę przed prądami błądzącymi (§ 29 pkt 3) oraz bezpieczeństwo pożarowe (§ 29 pkt 4).

Podtorze nawierzchni podsypkowej wykonuje się z materiałów zapewniających właściwą nośność oraz przenoszenie wszystkich obciążeń eksploatacyjnych z nawierzchni torowej w sposób zapewniający trwałość całej konstrukcji, prawidłowe odwodnienie oraz bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pojazdów metra (§ 30 pkt 3).
Podtorze nawierzchni podsypkowej w torach kategorii 1 i 2 spełnia warunek minimalnego ekwiwalentnego modułu odkształcalności gruntu podtorza o wartości E > 100 MPa, natomiast w torach kategorii 3 moduł ten wynosi E > 120 MPa (§ 30 pkt 4).
Podtorze nawierzchni podsypkowej w torach wszystkich kategorii spełnia warunek minimalnego wskaźnika zagęszczenia gruntu ls > 1,00 dla górnej warstwy podtorza (§ 30 pkt 5).

Dział VI. Budowle i urządzenia infrastruktury technicznej metra (§ 55–97).
Rozdział 1. Wentylacja i klimatyzacja (§ 55–57).
Rozdział 2. Instalacje wodno-kanalizacyjne, odwadniające i ogrzewania 58–62).
Sieć instalacji wodociągowej metra obsługiwana jest z sieci wodociągu miejskiego. Odcinki instalacji wodociągowej narażone na niskie temperatury zabezpiecza się przed zamarzaniem (§ 58 ust. 3), rury stalowe są zabezpieczone przed korozją chemiczną. Rury biegnące przy torowisku są zabezpieczone przed prądami błądzącymi. W miejscach krzyżowania się rur z torami wykonuje się izolację elektryczną (§ 58 ust. 4).

Rozdział 3. Sterowanie ruchem pojazdów metra (§ 63–65).
Rozdział 4. Zasilanie elektroenergetyczne (§ 66–87).
Budowle
i urządzenia zasilania elektroenergetycznego linii metra (…) zapewniają ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami (§ 66 ust. 1 pkt. 2), nie wywołują emisji drgań i hałasu przekraczającego dopuszczalny poziom oraz szkodliwego oddziaływania pól elektromagnetycznych (§ 66 ust. 1 pkt. 3).

Stacje metra wyposaża się w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników na stacji metra, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej (§ 83 ust. 1).
W instalacji elektroenergetycznej metra stosuje się przewody i kable z żyłami miedzianymi o izolacji odpowiedniej dla zastosowanych napięć nominalnych oraz powłokach o odporności chemicznej, mechanicznej oraz termicznej (kable bezhalogenowe lub ogniotrwałe) odpowiedniej do warunków panujących w miejscu ich zastosowania (§ 86).

Rozdział 5. Oświetlenie (§ 88–92).

Rozdział 6. Systemy sterowania, kontroli i pomiarów (§ 93–97).

Dział VII. Przepis przejściowy i przepis końcowy (§ 98–99).

Rozporządzenie będzie obowiązywać od dnia 28.12.2023 r.

Tekst rozporządzenia znajdziesz tutaj.

Komentarze

Powiązane

Janusz Banera Zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej

Zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej Zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej

Podczas realizacji projektów renowacji zbiorników w oczyszczalniach ścieków występuje bardzo dużo różnych czynników, których wpływ wywołuje określone skutki dla trzech kolejnych parametrów efektywności...

Podczas realizacji projektów renowacji zbiorników w oczyszczalniach ścieków występuje bardzo dużo różnych czynników, których wpływ wywołuje określone skutki dla trzech kolejnych parametrów efektywności inwestycji. Tymi parametrami są koszty projektu, czas realizacji inwestycji i jakość wykonanych prac, która determinuje trwałość przeprowadzonej renowacji.

Janusz Banera Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej

Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej

Użycie określenia „metodyczny” dotyczy opracowania takiego modelu, który będzie powtarzalny dla różnych projektów ograniczonych co do analizowanego sektora budownictwa i zastosowanie go przyniesie w przybliżeniu...

Użycie określenia „metodyczny” dotyczy opracowania takiego modelu, który będzie powtarzalny dla różnych projektów ograniczonych co do analizowanego sektora budownictwa i zastosowanie go przyniesie w przybliżeniu podobny skutek.

Janusz Banera Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie

Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie

Błędne założenia dotyczące finansów powinniśmy podzielić na dwie części, pierwsza – ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji oraz druga – ustalenie budżetu na zbyt niskim poziomie. Ich...

Błędne założenia dotyczące finansów powinniśmy podzielić na dwie części, pierwsza – ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji oraz druga – ustalenie budżetu na zbyt niskim poziomie. Ich skutki będą lokowały się w różnych rodzajach zagrożeń. Ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji nie może opierać się na wcześniejszych doświadczeniach, ponieważ z jednej strony każdą tego typu inwestycję należy traktować indywidualnie, gdyż zakres prac nawet przy bliźniaczo podobnych...

dr inż. Maciej Robakiewicz Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Nowe cele i zasady modernizacji budynków Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję...

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję gazów cieplarnianych. Dla osiągnięcia przyjętego celu konieczne jest zrealizowanie modernizacji niemal wszystkich budynków w całej UE. Jest to gigantyczne i bardzo trudne zadanie, którego realizacja wymaga rozszerzenia zakresu modernizacji dokonywanych w budynkach i zwiększenia tempa ich realizacji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej

Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej

Trzydziestej, jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA towarzyszyła ekspozycja Targów Maszyn Budowlanych oraz Materiałów i Technologii dla Budownictwa Infrastrukturalnego...

Trzydziestej, jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA towarzyszyła ekspozycja Targów Maszyn Budowlanych oraz Materiałów i Technologii dla Budownictwa Infrastrukturalnego INTERMASZ/INFRATEC, a także branży kominkowej i kamieniarskiej. Od 1 do 4 lutego, na łącznej powierzchni 36 000 m2, swoją ofertę zaprezentowało ponad 350 firm z 21 krajów.

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

mgr inż. Maria Dreger Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN

Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN

Metoda ocieplania ścian zewnętrznych przymocowanymi do nich płytami izolacji cieplnej pokrytymi tynkiem jest znana od kilkudziesięciu lat. Systemowe rozwiązania ETICS są wykorzystywane w Polsce od lat...

Metoda ocieplania ścian zewnętrznych przymocowanymi do nich płytami izolacji cieplnej pokrytymi tynkiem jest znana od kilkudziesięciu lat. Systemowe rozwiązania ETICS są wykorzystywane w Polsce od lat 90. ubiegłego wieku. W Europie ten sposób ocieplenia jest jednym z popularniejszych i powszechnie stosowanym. W tej sytuacji może zaskakiwać dotychczasowy brak zharmonizowanej normy europejskiej na zestawy do ociepleń ETICS, ale jednocześnie cieszyć, że właśnie zostały ukończone wieloletnie prace nad...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej...

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej w ramach perspektywy na lata 2021–2027. Strategia przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje na potrzebę promocji głębokiej termomodernizacji i zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc. rocznie. Od marca 2021 roku dokument oczekuje na podpisanie przez premiera...

dr inż. Andrzej Konarzewski Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40%...

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40% energii, 50% wszystkich naturalnych zasobów i 60% powstających odpadów. Zrównoważony sektor budowlany jest kluczem będącym w stanie doprowadzić do redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także jest odpowiedzialny za bardziej zrównoważony świat.

Janusz Banera Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Zarządzanie ryzykiem w budownictwie Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »  Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.