Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Nowe warunki techniczne dla budowli rolniczych i ich usytuowań

Nowe warunki techniczne dla budowli rolniczych i ich usytuowania

Nowe warunki techniczne dla budowli rolniczych i ich usytuowania

W Dzienniku Ustaw poz. 297 z dnia 15.02.2023 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, które obowiązuje od dnia 1.03.2023 r.

Zobacz także

Materiały prasowe news 1,65 mld zł na budowę mieszkań społecznych i komunalnych w 2023 r.

1,65 mld zł na budowę mieszkań społecznych i komunalnych w 2023 r. 1,65 mld zł na budowę mieszkań społecznych i komunalnych w 2023 r.

Pierwsze samorządy i organizacje pozarządowe już niebawem otrzymają pieniądze na stworzenie nowych mieszkań o dobrym standardzie i niskim czynszu oraz miejsc w schroniskach i noclegowniach – w ramach rządowego...

Pierwsze samorządy i organizacje pozarządowe już niebawem otrzymają pieniądze na stworzenie nowych mieszkań o dobrym standardzie i niskim czynszu oraz miejsc w schroniskach i noclegowniach – w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Kwota dotacji przeznaczona na ten cel w tym roku to ponad 1,65 mld zł, a wysokość bezzwrotnych dopłat może wynieść nawet 80 proc. kosztów inwestycji.

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

Niniejsze rozporządzenie poprzedzało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (DzU z 2014 r., poz. 81), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (DzU z 2022 r., poz. 2240).

Przepisy nowego aktu prawnego w porównaniu z ustępującym w większości zostały przeredagowane i pozmieniały numeracje. Rozdziały i ich tytuły pozostały jednak bez zmian.

Rozdział 1: Przepisy ogólne (§ 1–4)

Rozporządzenie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i związane z nimi urządzenia budowlane oraz ich usytuowanie (§ 1). W poprzednim zapisie zamiast „określa” figurował wyraz „ustala”.

Bez zmian pozostawiono zapis „Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budowli rolniczych lub ich części, a także związanych z nimi urządzeń budowlanych” (§ 2).

Usunięto dotychczasowy § 1 ust. 2 określający „warunki, które przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego oraz odrębnych przepisów, a także ustaleń Polskich Norm zapewniały: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród, odpowiednie warunki użytkowe, ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, trwałość budowli, a także ochronę dóbr kultury”, gdyż powyższe wymagania wynikają z przepisów prawa budowlanego.

Zmiany zaistniały w kwestiach zakresu działania rozporządzenia. Pomijam zmiany w numeracji: poprzedni § 3, a obecny § 4. Poprzedni odnosił się tylko do rozumienia przywoływanych w przepisach budowli rolniczych, które w nowym zapisie brzmią „budowle na potrzeby rolnictwa i przechowalnictwa produktów rolnych, w szczególności takie jak: zbiorniki na nawozy naturalne płynne, zbiorniki na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, płyty do przechowywania nawozów naturalnych stałych, silosy na kiszonki, silosy na zboże i pasze, komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu rolniczego”. Dotychczasowy zapis dotyczył „budowli dla potrzeb rolnictwa i przechowalnictwa produktów rolnych, w szczególności takich jak: zamknięte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce, płyty do składowania obornika, silosy na kiszonki, silosy na zboże i pasze, komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu rolniczego”. Obecny rozszerzył ten zakres o dwie nowe kategorie, gdzie wyodrębniono dodatkowo:

 • pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi (pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (§ 4. ust. 2)),
 • zbiorniki na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, czyli zbiorniki na płynne produkty powstałe w wyniku procesu fermentacji towarzyszącej produkcji biogazu rolniczego (§ 4. ust. 3).

Rozdział 2: Zabudowa i zagospodarowanie terenu (§ 5–13)

Zakres tematyczny przepisów tego rozdziału obejmuje następujące zagadnienia:

 • Dojścia i dojazdy do budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych (§ 5).
 • Wyznaczenie minimalnych dopuszczalnych odległości urządzeń budowlanych od innych budowli i granicy działki przywołanych w § 6–11:

– zbiorników na nawozy naturalne płynne oraz zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej (§ 6),
– komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego (§ 7),
– silosów na zboże i pasze (§ 8),
– silosów na kiszonki (§ 9),
– myjni urządzeń ochrony roślin (§ 10),
– między budowlami rolniczymi a budowlami i budynkami związanymi z nimi technologicznie (§ 11).

Przepisy rozdziału uzupełniają kwestie dotyczące wyłączenia ograniczenia odległości (§ 12) oraz odizolowania budowli rolniczych uciążliwych dla otoczenia (§ 13).

Wykreślono z dotychczasowego zapisu dawny § 4, mówiący że „usytuowanie budowli rolniczych i projekt zagospodarowania działki lub terenu powinny być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.

Przeredagowano § 5. Warto zwrócić uwagę na drobną zmianę w zapisach dotyczących ukształtowania niwelety podłużnej, przekrojów poprzecznych dojść i dojazdów do budowli rolniczych oraz urządzeń budowlanych z nimi zapewniających spływ wód opadowych, gdzie alternatywnie dopisano kategorię „wód roztopowych”, której do tej pory w rozporządzeniu nie wymieniano (dotychczasowe § 5. ust. 4 i 5 vs. obecne § 5. ust. 3 i 4).

Nowe zapisy wprowadzono w § 6. Dotąd stosowany był termin „płynne odchody zwierzęce”, odtąd zastąpiły go „nawozy naturalne płynne” przy zachowaniu jednakże dotychczasowych wartości wymogów dotyczących zachowania odległości zamkniętych zbiorników na nawozy naturalne płynne (dawniej płynne odchody zwierzęce) i zamkniętych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, mierzone od pokryw i wylotów wentylacyjnych tych zbiorników (§ 6), jak też odległości otwartych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, otwartych zbiorników na nawozy naturalne płynne oraz płyt do przechowywania nawozów naturalnych stałych.

Wprowadzone w dotychczasowych przepisach zamienniki dotąd stosowanych wyrażeń, nie zmieniając kontekstu, dezorganizują jednak orientację w różnicach między starymi a nowymi przepisami. No bo jakże istotną jest różnica między dotąd istniejącym zapisem „obiektów budowlanych służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych” (dawne § 6 ust. 4 pkt 1), a obecnym „budynków służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych” (§ 6 ust. 2)? Zresztą zmian literalnych w nowym rozporządzeniu jest więcej.

Utrudnienia w orientacji w zmianach sprawiają też zmiany kolejności wyliczeń w przepisach. Dla przykładu w § 6 ust. 1 podane są odległości zamkniętych zbiorników na nawozy naturalne płynne (…), gdzie w wyliczeniach czytamy:

1) 10 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich, jednak nie mniej niż 15 m od okien i drzwi w tych pomieszczeniach,

2) 15 m od magazynów środków spożywczych, a także od budynków służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych,

3) 5 m od silosów na kiszonki,

4) 5 m od budynków magazynowych pasz i ziarna,

5) 5 m od silosów na zboże i pasze,

6) 4 m od granicy działki sąsiedniej.

Zmiany w kontekście dotychczasowego aktu prawnego dotyczą obecnego pkt. 6, który wcześniej w § 6 ust. 4 figurował jako pkt 3, co spowodowało, że pkt 4 odtąd ma numer 3, pkt 5 – pkt 4 i pkt 6 – pkt 5. Nic więc się tu de facto nie zmieniło.

Taką samą zamianę zastosowano przy wyliczeniach w § 6 ust. 2, gdzie podane są odległości otwartych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, otwartych zbiorników na nawozy naturalne płynne oraz płyt do przechowywania nawozów naturalnych stałych (…) oraz w § 7 dotyczącym minimalnych odległości komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu.

Rozdział 3: Budowle rolnicze i urządzenia budowlane z nimi związane (§ 14–32)

Przepisy w tym rozdziale regulują następujące sprawy:

 • Sposób projektowania i wykonania budowli rolniczych i związanych z nimi urządzeń budowlanych, w tym narażonych na korozję (§ 14, a dotychczasowy § 13).
 • Wymogi dla wykonawstwa posadowienia budowli rolniczych i urządzeń budowlanych (§ 15, dotychczasowy § 14) – wymogi przepisów rozszerzono o kategorię urządzeń budowlanych.
 • Wymogi dla wykonawstwa fundamentów budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych (§ 16, dotychczasowy § 15).
 • Wymogi dla wykonawstwa przegród budowlanych budowli rolniczych (§ 17, dotychczasowy § 16).
 • Zakaz stosowania ponadnormatywnych toksycznych związków chemicznych i materiałów budowlanych o stężeniu naturalnych izotopów promieniotwórczych w silosach na zboże i pasze (§ 18, dotychczasowy § 17) – dla takich obiektów dotąd stosowano terminologię „budowle rolnicze przeznaczone do magazynowania produktów spożywczych i pasz”.
 • Nakaz stosowania zabezpieczeń hydroizolacyjnych dla przegród budowlanych podziemnych budowli rolniczych oraz zagłębionych w gruncie części przegród pozostałych budowli rolniczych (§ 19, dotychczasowy § 18).
 • Wymóg stosowania powłok zabezpieczających od wewnątrz dla przegród budowlanych budowli rolniczych narażonych na negatywne oddziaływanie środowiska wewnętrznego (§ 20, dotychczasowy § 19) – dodano zapis nakazujący projektowanie i wykonawstwo umożliwiające wymianę zniszczonych lub uszkodzonych elementów.
 • Wymóg poprawnego oznakowania przykryć podziemnych budowli rolniczych przenoszących obciążenie zewnętrzne stałe lub zmienne (§ 21, dotychczasowy § 20).
 • Wymogi projektowe i wykonawcze dla zbiorników biogazu rolniczego (§ 22, dotychczasowy § 21).
 • Nakazy projektowe i wykonawcze odpowiednio zabezpieczające komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu rolniczego w warunkach eksploatacji (§ 23, dotychczasowy § 22).
 • Nakaz stosowania materiałów niepalnych do budowy komór fermentacyjnych oraz niepalnych rozwiązań izolacyjnych (§ 24, dotychczasowy § 23).
 • Wymóg zapewnienia ochrony komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego od elektryczności statycznej oraz dozwolonego prowadzenia instalacji elektrycznych w rurach (§ 25, dotychczasowy § 24).
 • Wymagane właściwości wytrzymałości na rozerwanie, szczelności na przepuszczalność metanu, odporności na działanie temperatur i możliwości odprowadzania ładunków elektrostatycznych tworzyw elastycznych używanych do budowy zbiorników biogazu rolniczego (§ 26, dotychczasowy § 25).
 • Konieczność zapewnienia wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach ze zbiornikami biogazu rolniczego (§ 27, dotychczasowy § 26).
 • Wymóg wentylacji pomieszczeń sterowni znajdujących się obok komór fermentacyjnych (§ 28, dotychczasowy § 27).
 • Rozwiązania projektowo-wykonawcze konstrukcji zbiorników na nawozy naturalne płynne oraz zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej (§ 29, rozszerzenie zakresu dotychczasowego § 28 o dodanie ust. 1–5, dotychczasowe ust. 1–4 otrzymały numeracje: ust. 1 jako ust. 5 pkt 3, ust. 2 jako ust. 6, ust. 3 jako ust. 7 i ust. 4 jako ust. 8). Dodane zapisy kolejno traktują o:

– odpowiednich do systemów utrzymywania zwierząt budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych, które są przystosowane do usuwania i przechowywania nawozów naturalnych (ust. 1),
– wymogu nieprzepuszczalności dna i ścian w zbiornikach na nawozy naturalne płynne (ust. 2),
– wymogów technicznych dla zamkniętych zbiorników na nawozy naturalne płynne (wymóg ich szczelnego przykrycia, zapewnienia wylotu wentylacyjnego i zamykanego otworu wejściowego, z wyłączeniem zbiorników na nawozy naturalne płynne lub ich części, które znajdują się pod budynkiem inwentarskim i stanowią technologiczne wyposażenie tego budynku) (ust. 3),
– wymogu wyposażenia zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej w nieprzepuszczalne ściany i dno, a w przypadku gdy są to zamknięte zbiorniki na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej – szczelne przykrycie, wylot wentylacyjny i zamykany otwór wejściowy (ust. 4),
– ust. 5 uzyskał zapis: Konstrukcja zbiorników na nawozy naturalne płynne oraz zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej powinna zapewniać warunki ich użytkowania przez:

1) umożliwienie dojazdu oraz opróżnienia gromadzących się osadów,

2) wykonanie spadków w dnie w kierunku komory czerpalnej nawozów naturalnych płynnych oraz produktów pofermentacyjnych w postaci płynnej,

3) wykonanie spadków na zewnątrz, aby był możliwy odpływ wód opadowych lub roztopowych (dotychczasowy § 28. ust. 1 – rozszerzono kategorię „zamkniętych zbiorników” na „zbiorników”, nadto wprowadzono zwrot „nawozy naturalne płynne”, który dotąd brzmiał „płynne odchody zwierzęce” oraz rozszerzono o możliwość odpływu wód roztopowych),

– ust. 6 otrzymał treść: Zbiorniki na nawozy naturalne płynne i zbiorniki na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej o wysokości mniejszej niż 1,8 m oraz niewyposażone w przykrycie sztywne powinny być zabezpieczone ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,8 m (dotychczasowy § 28. ust. 2 – wprowadzono zwrot „nawozy naturalne płynne”, który dotąd brzmiał „płynne odchody zwierzęce”),

– w ust. 7 zapisano: „Pomosty obsługowe i dojścia dla obsługi zbiorników na nawozy naturalne płynne oraz zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej zaopatrzonych w przykrycie inne niż przykrycie sztywne i odporne na uszkodzenia mechaniczne, a także otwartych zbiorników na nawozy naturalne płynne oraz otwartych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej powinny być zabezpieczone barierkami ochronnymi o wysokości co najmniej 1,1 m z poprzeczką umieszczoną w połowie ich wysokości i na wysokości 0,15 m nad pomostem” (dotychczasowy § 28. ust. 3 – wprowadzono zwrot „nawozy naturalne płynne”, który dotąd brzmiał „płynne odchody zwierzęce”),

   ust. 8 brzmi: „Izolacja wodoszczelna skarp i dna zbiorników na nawozy naturalne płynne oraz zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej powinna być wykonana z trwałych materiałów izolacyjnych” (dotychczasowy § 28. ust. 4 – wprowadzono zwrot „nawozy naturalne płynne”, który dotąd brzmiał „płynne odchody zwierzęce”).

 • Wymóg nieprzepuszczalności dna i ścian płyt do przechowywania nawozów naturalnych stałych (§ 30, dotychczasowy § 29) – dotychczasowe określenie „obornik” zastąpiono wyrażeniem „nawozy naturalne stałe”.
 • Wymogi składowisk otwartych węgla i koksu (§ 31, dotychczasowy § 30) – zrezygnowano z zapisu o otwartym składowaniu żużla, dodano zapis o wodach roztopowych.
 • Wymogi projektowo-wykonawcze dla myjni płytowych dla pojazdów i urządzeń rolniczych oraz myjni urządzeń ochrony roślin (§ 32, przeredagowano dotychczasowy § 31).

Rozdział 4: Trwałość budowli rolniczych (§ 33–39)

Regulacje przepisów w tym rozdziale dotyczą:

 • wymogów ochronnych dla konstrukcji budowli rolniczych narażonych na działanie korozji (§ 33, dotychczasowy § 32),
 • obowiązku ochrony powierzchniowej budowli rolniczych narażonych na działanie korozji (§ 34, dotychczasowy § 33),
 • wymogu zabezpieczeń konstrukcji budowli rolniczych narażonych na działanie korozji przed naruszeniem szczelności powłoki ochronnej (§ 35, dotychczasowy § 34),
 • wymogu zapewnienia ochrony konstrukcji silosów na kiszonki przed oddziaływaniem soków powstałych w procesie kiszenia (§ 36, dotychczasowy § 35),
 • wymogu stosowania odpowiedniego rodzaju betonu do wylewania dna i ściany zbiornika w zależności od wielkości ciśnienia hydrostatycznego (§ 37, dotychczasowy § 36),
 • wymogu stosowania betonów przeznaczonych do żelbetowych elementów budowli rolniczych narażonych na działanie korozji i ich zabezpieczeń antykorozyjnych (§ 38, dotychczasowy § 37),
 • konieczności stosowania powłok ochronnych na elementach stalowych w konstrukcjach i przegrodach budowlanych narażonych na działanie korozji (§ 39, dotychczasowy § 38).

Rozdział 5: Bezpieczeństwo pożarowe i zabezpieczenie przed wybuchem (§ 40–45)

Przepisy w tym rozdziale nawiązują do:

 • wymagań projektowych i wykonawczych w zakresie zabezpieczenia budowli rolniczych przed pożarem lub wybuchem (§ 40, dotychczasowy § 39 ze zmianami) – poprzednio w zapisie była mowa o konieczności zabezpieczenia budowli rolniczych przed pożarem lub wybuchem. Nowy zapis nakazuje obowiązek zaprojektowania i wykonania budowli rolniczych i urządzeń budowlanych w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru lub wybuchu. Ponadto przeredagowano kategorie wymagań: konieczności zachowania nośności ogniowej konstrukcji przez określony czas (pkt 1), ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budowli rolniczych (pkt 2), ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny (pkt 3), możliwości ewakuacji ludzi z miejsc przeznaczonych do ich przebywania lub możliwość uratowania ludzi w inny sposób (pkt 4, przeredagowany dawny pkt 2) oraz zapewnienia bezpieczeństwa ekipom ratowniczym, w szczególności przez zapewnienie dostępu do miejsca pożaru oraz zapewnienia zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych (pkt 5). W porównaniu z poprzednim aktem prawnym zrezygnowano z zapisów warunkujących dla takich obiektów zachowanie bezpiecznych odległości między obiektami budowlanymi (dawny pkt 3), wyznaczenie dróg pożarowych (dawny pkt 4), stosowania rozwiązań technicznych i materiałowych dostosowanych do występującego zagrożenia pożarowego lub zagrożenia wybuchem (dawny pkt 5), instalacji i urządzeń elektrycznych o stopniu bezpieczeństwa odpowiadającym występującemu zagrożeniu pożarowemu lub zagrożeniu wybuchem (dawny pkt 6), czy obowiązków stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń ratowniczych (dawny pkt 8), a także oznakowania znakami bezpieczeństwa (dawny pkt 9),
 • wymogu wykonania budowli rolniczych z elementów budowlanych nierozprzestrzeniających ognia (§ 41, dotychczasowy § 40),
 • zachowania minimalnej odległości 10 m dla stanowisk postojowych dzielących je od instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego (§ 42, dotychczasowy § 41),
 • wytycznych dla oceny niebezpieczeństwa zagrożenia wybuchem dla budowli rolniczych (§ 43, dotychczasowy § 42),
 • wymogów zachowania stref bezpieczeństwa wokół instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego (§ 44, dotychczasowy § 43),
 • konieczności ochrony budowli rolniczych przed wyładowaniami atmosferycznymi (§ 45, dotychczasowy § 44).

Rozdział 6: Higiena i zdrowie (§ 46–48)

W zakresie tematycznym przepisów tego rozdziału zawarto:

 • obowiązek wyposażenia budowli rolniczych i urządzeń budowlanych w systemy wentylacyjne zapewniające bezpieczne wykonywanie czynności związanych z ich czyszczeniem, naprawą i konserwacją (§ 46, dotychczasowy § 45 i § 46),
 • wymóg zapewnienia w budowlach rolniczych bezpieczeństwa dojść i przejść do urządzeń technicznych na czas konserwacji i remontów niezbędnego dla wykonywania czynności remontowych (§ 46, dotychczasowy § 46),
 • wymóg rozwiązań zabezpieczających urządzenia budowlane przed przenikaniem szkodliwych substancji do wód i gruntu (§ 48, dotychczasowe § 48).

* * *

W przepisach końcowych zawarto klauzulę, w myśl której dla budowli rolniczych, wobec których została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, bądź został złożony wniosek o wydanie takiej decyzji, bądź rozpoczęto budowę niewymagającą pozwolenia na budowę, stosuje się przepisy dotychczasowe przed dniem wejścia nowych przepisów.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.01.2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (DzU z dnia 15.02.2023 r., poz. 297).
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (DzU z 2014 r., poz. 81).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Janusz Banera Zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej

Zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej Zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej

Podczas realizacji projektów renowacji zbiorników w oczyszczalniach ścieków występuje bardzo dużo różnych czynników, których wpływ wywołuje określone skutki dla trzech kolejnych parametrów efektywności...

Podczas realizacji projektów renowacji zbiorników w oczyszczalniach ścieków występuje bardzo dużo różnych czynników, których wpływ wywołuje określone skutki dla trzech kolejnych parametrów efektywności inwestycji. Tymi parametrami są koszty projektu, czas realizacji inwestycji i jakość wykonanych prac, która determinuje trwałość przeprowadzonej renowacji.

Janusz Banera Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej

Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej

Użycie określenia „metodyczny” dotyczy opracowania takiego modelu, który będzie powtarzalny dla różnych projektów ograniczonych co do analizowanego sektora budownictwa i zastosowanie go przyniesie w przybliżeniu...

Użycie określenia „metodyczny” dotyczy opracowania takiego modelu, który będzie powtarzalny dla różnych projektów ograniczonych co do analizowanego sektora budownictwa i zastosowanie go przyniesie w przybliżeniu podobny skutek.

Janusz Banera Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie

Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie

Błędne założenia dotyczące finansów powinniśmy podzielić na dwie części, pierwsza – ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji oraz druga – ustalenie budżetu na zbyt niskim poziomie. Ich...

Błędne założenia dotyczące finansów powinniśmy podzielić na dwie części, pierwsza – ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji oraz druga – ustalenie budżetu na zbyt niskim poziomie. Ich skutki będą lokowały się w różnych rodzajach zagrożeń. Ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji nie może opierać się na wcześniejszych doświadczeniach, ponieważ z jednej strony każdą tego typu inwestycję należy traktować indywidualnie, gdyż zakres prac nawet przy bliźniaczo podobnych...

dr inż. Maciej Robakiewicz Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Nowe cele i zasady modernizacji budynków Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję...

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję gazów cieplarnianych. Dla osiągnięcia przyjętego celu konieczne jest zrealizowanie modernizacji niemal wszystkich budynków w całej UE. Jest to gigantyczne i bardzo trudne zadanie, którego realizacja wymaga rozszerzenia zakresu modernizacji dokonywanych w budynkach i zwiększenia tempa ich realizacji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej

Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej

Trzydziestej, jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA towarzyszyła ekspozycja Targów Maszyn Budowlanych oraz Materiałów i Technologii dla Budownictwa Infrastrukturalnego...

Trzydziestej, jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA towarzyszyła ekspozycja Targów Maszyn Budowlanych oraz Materiałów i Technologii dla Budownictwa Infrastrukturalnego INTERMASZ/INFRATEC, a także branży kominkowej i kamieniarskiej. Od 1 do 4 lutego, na łącznej powierzchni 36 000 m2, swoją ofertę zaprezentowało ponad 350 firm z 21 krajów.

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

mgr inż. Maria Dreger Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN

Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN

Metoda ocieplania ścian zewnętrznych przymocowanymi do nich płytami izolacji cieplnej pokrytymi tynkiem jest znana od kilkudziesięciu lat. Systemowe rozwiązania ETICS są wykorzystywane w Polsce od lat...

Metoda ocieplania ścian zewnętrznych przymocowanymi do nich płytami izolacji cieplnej pokrytymi tynkiem jest znana od kilkudziesięciu lat. Systemowe rozwiązania ETICS są wykorzystywane w Polsce od lat 90. ubiegłego wieku. W Europie ten sposób ocieplenia jest jednym z popularniejszych i powszechnie stosowanym. W tej sytuacji może zaskakiwać dotychczasowy brak zharmonizowanej normy europejskiej na zestawy do ociepleń ETICS, ale jednocześnie cieszyć, że właśnie zostały ukończone wieloletnie prace nad...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej...

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej w ramach perspektywy na lata 2021–2027. Strategia przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje na potrzebę promocji głębokiej termomodernizacji i zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc. rocznie. Od marca 2021 roku dokument oczekuje na podpisanie przez premiera...

dr inż. Andrzej Konarzewski Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40%...

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40% energii, 50% wszystkich naturalnych zasobów i 60% powstających odpadów. Zrównoważony sektor budowlany jest kluczem będącym w stanie doprowadzić do redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także jest odpowiedzialny za bardziej zrównoważony świat.

Janusz Banera Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Zarządzanie ryzykiem w budownictwie Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych » Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.