Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Aktualne wymagania prawne w zakresie efektywności energetycznej

Aktualne wymagania prawne w zakresie efektywności energetycznej | Current legal requirements for energy efficiency

Aktualne wymagania prawne w zakresie efektywności energetycznej | Current legal requirements for energy efficiency

Od 1 stycznia 2014 r. zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. W lipcu 2014 r. opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku [2].
We wrześniu Prezydent podpisał Ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków [3], która weszła w życie 9 marca 2015 r. W grudniu nastąpiła zmiana ustawy Prawo budowlane [4]. Sejm uchwalił także Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (OZE) [5].

Zobacz także

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata

Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata

Rocznie budynki odpowiadają za około 39 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla związanej z zużyciem energii (World GBC – Circular Economy in the built environment waste hierarchy: Why recycling is the...

Rocznie budynki odpowiadają za około 39 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla związanej z zużyciem energii (World GBC – Circular Economy in the built environment waste hierarchy: Why recycling is the last resort). Jeśli branża budowlana chce realizować ideę i cele ekorozwoju, musi odejść od podejścia „weź, wyprodukuj, wyrzuć”. Międzynarodowa firma Arup opracowała raport prezentujący zasady projektowania zgodnego z koncepcją regeneracyjną.

Agnieszka Stawiarska Program Czyste Powietrze – dotacja na termomodernizację domów jednorodzinnych

Program Czyste Powietrze – dotacja na termomodernizację domów jednorodzinnych Program Czyste Powietrze – dotacja na termomodernizację domów jednorodzinnych

Od ponad roku program „Czyste Powietrze” dofinansowujący remonty domów jednorodzinnych cieszy się dużym zainteresowaniem. Nie bez przyczyny. Wyższe dofinansowanie, wyższe dotacje do kompleksowej termomodernizacji...

Od ponad roku program „Czyste Powietrze” dofinansowujący remonty domów jednorodzinnych cieszy się dużym zainteresowaniem. Nie bez przyczyny. Wyższe dofinansowanie, wyższe dotacje do kompleksowej termomodernizacji i prefinansowanie dla wykonawców skutecznie zachęciły do składania wniosków o dotację.

ABSTRAKT

Ostatnie trzy lata obfitowały w wiele zmian prawnych, bezpośrednio lub pośrednio wpływających na rozwój budownictwa energooszczędnego, jakość energetyczną budynków oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W referacie omówiono niektóre z wymienionych aktów prawnych wraz ze skutkami ich wdrożenia. Przedstawiono analizy wymagań prawnych w zakresie EP budynków o różnym przeznaczeniu. Wskazano potencjalne problemy w spełnieniu wymagań prawnych.

The last three years brought a lot of legal changes that have directly or indirectly affected the development of energy efficient construction, energy quality of buildings, and usage of renewable energy sources. The paper discusses some of the specified legislation as well as consequences of its implementation. It presents an analysis of legal requirements for EP of buildings of various designation. Potential problems were indicated in meeting the legal requirements.

Obecnie trwają prace nad nowelizacją nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej oraz nowym podejściem do termomodernizacji, którą nazwano głęboką termomodernizacją. Prowadzone są również prace nad wdrożeniem etykietowania energetycznego stolarki budowlanej.

Od września tego roku ruszy etykietowanie energetyczne urządzeń grzewczych. Realizacja zapisów wymienionych dokumentów ma fundamentalny wpływ na proces projektowy budynków efektywnych energetycznie oraz na rozwój energooszczędnych technologii wznoszenia budynków.

Warunki techniczne w latach: 2014, 2017, 2019 i 2021

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], zawiera nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków. Wprowadzono nowe wymagania szczegółowe oraz nowe wymagania ogólne. Wymagania szczegółowe dotyczą:

 • izolacyjności termicznej przegród budowlanych - maksymalnych dopuszczalnych wartości współczynnika przenikania ciepła – Umaks. (TABELA 1),
 • wymagań w zakresie grubości izolacji elementów instalacji c.o., c.w.u., wentylacji oraz instalacji chłodniczych,
 • wymagań w zakresie maksymalnej energochłonności urządzeń pomocniczych dla wentylacji,
 • wymagań wobec przegród przezroczystych,
 • wymagań wobec osłon przeciwsłonecznych,
 • wymagań w zakresie szczelności budynku,
 • wymagań w zakresie cieplno-wilgotnościowym przegrody,
 • konieczności stosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła o sprawności temperaturowej minimum 50% w pomieszczeniach o wymianie powietrza większej niż 500 m3/h.

Oprócz wymagań szczegółowych występują również wymagania ogólne dotyczące maksymalnych, dopuszczalnych prawem wartości nieodnawialnej energii pierwotnej EPWT (TABELA 2).

Aby spełnić wymagania prawne, niezbędne jest spełnienie zarówno wymagań szczegółowych, jak i ogólnych. Dodatkowo uzyskano uporządkowanie aktualnie obowiązującego prawa w zakresie efektywności energetycznej, eliminujące budowanie budynków pozornie energooszczędnych.

Przyjęcie dość rygorystycznych wymagań dotyczących nieodnawialnej energii pierwotnej dodatkowo spowoduje, że zaprojektowanie budynków w wielu wypadkach może być niemożliwe bez zastosowania OZE.

Podtrzymano również (bagatelizowany przez większość projektantów) wymóg, by budynek był tak zaprojektowany i wykonany, aby ograniczyć ryzyko przegrzewania latem. Wymóg ten powinien zwrócić uwagę projektantów na konieczność dokładniejszego analizowania zagadnień związanych z jakością klimatu wewnętrznego latem, co jest dużym problemem w budynkach niskoenergetycznych i pasywnych.

W odniesieniu do budynków użyteczności publicznej przyjęto bardzo skromny podział, obejmujący zróżnicowane wymagania jedynie dla budynków służby zdrowia. Wszystkie pozostałe podgrupy, np. hotelowe, usługowe, handlowe, sportowe, zawarto w grupie „pozostałe”.

Niestety, już obecnie w wielu przypadkach spełnienie wymagania EPWT nie jest możliwe. Zaostrzające się w następnych latach wartości nie polepszą sytuacji. Nieprawidłowo określone wymagania szczegółowe powodują wiele brzemiennych dla projektanta oraz inwestora skutków. Przykłady takie omówiono w dalszej części referatu.

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Pod koniec 2014 r. opublikowano nową Ustawę o charakterystyce energetycznej budynków [3], która weszła w życie 9 marca 2015 r.

Wymagania określone w tym dokumencie nie są do końca nowe. Pochodzą z Prawa budowlanego [4] i zamieszczono je w osobnym akcie prawnym o wysokiej randze, co powinno być potwierdzeniem ich ważności.

Dodatkowo ostatnio opublikowano znowelizowane rozporządzenie, które w istotny sposób zmienia obliczanie wartości EP w odniesieniu do powierzchni netto, co zmienia obliczone wartości EP, które będą niższe. Jest to jednak odejście od odpowiednich norm, które nakazują obliczanie EP w odniesieniu do powierzchni użytkowej.

Wymieniona wyżej ustawa określa:

 • zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,
 • zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach,
 • zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków,
 • sposób opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w Ustawie o charakterystyce energetycznej budynków [3], mające wpływ na rozwój energooszczędnego budownictwa to:

 • bezwzględny obowiązek posiadania przez właściciela budynku świadectwa charakterystyki energetycznej przy zawarciu umowy sprzedaży albo umowy najmu, przy czym nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa do dostarczenia świadectwa charakterystyki energetycznej;
 • prowadzenie centralnego rejestru świadectw charakterystyki energetycznej budynków z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, który umożliwi kontrole poprawności wykonania tych dokumentów;
 • obowiązek opracowania przez rząd krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.

Istotną zmianą jest odstąpienie od konieczności wykonywania świadectw w przypadku pozwolenia na użytkowanie budynków użytkowanych na własne potrzeby. Zmiana ta jest istotna, ale niezgodna z duchem dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynku [6].

Krajowy plan działań mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii zawiera w szczególności:

 • definicję budynków o niskim zużyciu energii oraz ich szczegółowe cechy,
 • działania administracji rządowej podejmowane w celu promowania budynków o niskim zużyciu energii, w tym w zakresie projektowania, budowy i przebudowy budynków w sposób zapewniający ich energooszczędność, oraz zwiększenia pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w nowych oraz istniejących budynkach,
 • harmonogram osiągania celów.

Wątpliwości budzi przyjęta w krajowym planie działań definicja budynków o niskim zużyciu energii, która określa, że budynki spełniające minimalne wymagania prawne należy uznać za budynki o niskim zużyciu energii.

Oznacza to, że wszystkie nowe budynki spełniające minimalne wymagania prawne można uznać za budynki o niskim zużyciu energii, co może być sprzeczne z zasadą spełnienia wymagań minimalnych.

Budynki o niskim zużyciu energii powinny oznaczać budynki o mniejszym zużyciu energii niż wykonane według minimalnych wymagań prawnych. Przykładem niech będzie budynek poddany analizie optymalizacji, który różni się znacząco charakterystyką energetyczną w stosunku do budynku spełniającego minimalne wymagania prawne.

Jeżeli jednak ustawodawca postawił tak wysokie minimalne wymagania prawne, to istnieje obawa, że ich spełnienie może nie być dla społeczeństwa ekonomicznie zbyt dużym wyzwaniem. Przyjęte uzasadnienia wskazują jedynie na dodatkowe wpływy do budżetu, a powinny uwzględniać też zdolności nabywcze społeczeństwa, które mogą wpłynąć negatywnie na siłę nabywczą całego społeczeństwa.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii [5], przyjęta 20 lutego 2015 r., wprowadza nowy, aukcyjny system wsparcia dla instalacji OZE o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW, który ma się rozpocząć w 2016 r.

Dla małych instalacji prosumenckich do 10 KW będzie obowiązywała taryfa gwarantowana. System taryf gwarantowanych daje możliwości rozwoju rozproszonej energetyki obywatelskiej i wpłynie na rozwój nowych technologii w budownictwie.

Ciekawe natomiast, jak ten zapis wpłynie na końcową cenę energii. Przy korzystnych zapisach należy liczyć się z szybkim rozwojem działań prosumenckich. Niezwykle interesujące będzie też zachowanie fiskusa, który w naszej opinii szybko będzie musiał zareagować na wynikające z ustawy skutki fiskalne dla budżetu państwa.

Projekt budowlany

Istotne z punktu widzenia efektywności energetycznej w budownictwie jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [7], które obliguje projektantów, aby nowoprojektowane budynki spełniały wymagania prawne oraz w przypadku budynku o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m² - analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile dostępne są techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych (w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego [8]) oraz pompy ciepła, określające:

 • roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia, obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,
 • dostępne nośniki energii,
 • warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,
 • wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
 • obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,
 • wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię.

Sugeruje to wybór rozwiązań w oparciu o optymalizację systemu energetycznego budynku.

Proces wyboru alternatywnych źródeł opisany w rozporządzeniu [4] jest nieprawidłowo umocowany, co skutkuje podejmowanie najczęściej decyzji niekorzystnych dla OZE.

Analiza opłacalności alternatywnych źródeł energii powinna być wykonana na etapie koncepcji, a nie projektu budowlanego. Zaproponowana w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [7] analiza OZE wykonywana jest prawie zawsze w końcowym etapie projektu budowlanego, kiedy projekt jest ukończony, a wszystkie rozwiązania techniczne przyjęte.

Wprowadzenie zmian na tym etapie nie jest mile widziane. Ustalony zakres dokumentacji bardzo często wymusza pominięcie OZE. Niezbędna jest zmiana ideowa procesu projektowego, która wymaga również zmiany w kształceniu architektów, inżynierów, świadomości inwestorów i dobrej woli wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Niestety, aktualnie na wielu uczelniach z różnych przyczyn ograniczane są zajęcia dydaktyczne w zakresie fizyki budowli, charakterystyki energetycznej, audytu energetycznego oraz efektywności energetycznej. Dodatkowo przyjęty model realizacji inwestycji publicznych oparty o procedury przetargowe zazwyczaj eliminuje stosowania OZE.

Analiza ekonomiczno-techniczna OZE nie wpływa na ich stosowanie ze względu na błąd proceduralny. Do projektu dostosowuje się wyniki analizy techniczno-ekonomicznej OZE, a powinno być odwrotnie.

Charakterystyka energetyczna budynku

W znowelizowanym rozporządzeniu w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku [2] wprowadzono bardzo dużo istotnych zmian. Niestety, niektóre zapisy wydają się niespójne z całym procesem projektowym, a nawet sprzeczne z aktualnie obowiązującymi innymi aktami prawnymi, normami oraz ogólnie przyjętymi zasadami. Nowa metodologia również budzi wątpliwości. Do najważniejszych należy zaliczyć:

 • przyjęcie definicji podziału na strefy ogrzewane i chłodzone,
 • metodologię określania przestrzeni okresowo ogrzewanych,
 • definicje powierzchni występujących w budynku i ich wpływ na ocenę końcową budynku,
 • sposób uwzględniania oświetlenia w pomieszczeniach nieogrzewanych w bilansie energetycznym budynku,
 • brak działu poświęconego wyznaczaniu sprawności instalacji chłodniczych,
 • pominięcie wpływu automatyki na zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie,
 • przyjęcie zaniżonych lub zawyżonych wskaźników zużycia ciepłej wody,
 • przyjęcie zaniżonych, tj. znacznie poniżej minimalnych dopuszczalnych prawem, wymagań higienicznych wymiany powierza w pomieszczeniach z wentylacją naturalną,
 • konieczność uwzględniania ujemnych zysków energii przy braku metodologii umożliwiającej wykonanie takich obliczeń.

Konsekwencją wprowadzonych zmian są uzyskiwane nieprawidłowe obliczeniowe wartości energii użytkowej – EU, energii końcowej – EK oraz energii pierwotnej - EP.

Projektowanie budynków

Projektowanie charakterystyki energetycznej budynków, spełniającej aktualne wymagania prawne, jest dziś dużym wyzwaniem. Spełnienie wymagań prawnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], może czasem być niemożliwe.

Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne

Zaprojektowanie budynków spełniających nadrzędne wymagania higieniczne z wykorzystaniem wentylacji naturalnej wymusza na inwestorze zastosowanie innych, dość kosztownych zabiegów. W TABELI 3 zamieszczono analizy ekonomiczne.

Spełnienie wymagań szczegółowych uniemożliwia spełnienie wymagań ogólnych bez działań mających wpływ na jakość energetyczną budynku i bez dodatkowych kosztów inwestycji. Jedynie w sytuacji, gdy inwestor ma dostępne ciepło z elektrociepłowni, nie są koniczne dalsze działania.

Jeżeli nie mamy możliwości wykorzystania ciepła sieciowego, wówczas zwiększone koszty inwestycyjne wynoszą min. 150 zł/m² dla Wrocławia. Przy mniej korzystnej lokalizacji koszty będą znacznie większe. Realizacja inwestycji w systemie deweloperskim spowoduje wzrost kosztów mieszkania min. o 300 zł/m², mieszkanie o powierzchni 50 m² będzie zatem droższe o 15 tys. zł, czyli o 6%.

Jeżeli natomiast przyjąć wymianę powietrza zgodnie z rozporządzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej [2], to wówczas bez większych problemów będzie można spełnić minimalne wymagania prawne na EP. Przyjęcie zaniżonych wartości wymiany powietrza jest jednak sprzeczne z nadrzędną zasadą, tj. spełnieniem wymagań higienicznych. Istnieje więc ryzyko, że projekty będą zawierały rozbieżności.

Hala sportowa z kolektorami słonecznymi

Kolejnym analizowanym przykładem jest hala sportowa z zapleczem zlokalizowana na Śląsku. Sala gimnastyczna spełnia wymagania stawiane budynkom pasywnym, EU = 14,96 kWh/(m²·rok). Nie spełnia jednak aktualnych wymagań prawnych. Parametry techniczne zamieszczono w TABELI 6.

Wymagania w zakresie EP oraz wyniki obliczeń budzą ogromne wątpliwości. Porównanie wymagań na EP i wartości obliczeniowe charakterystyki energetycznej zamieszczono w TABELI 7.

Przy tak sprecyzowanych warunkach technicznych spełnienie wymagań prawnych jest już dziś niemożliwe do osiągnięcia. W TABELI 8 przedstawiono udział poszczególnych wartości składowych energii EP.

Jak widać, istnieją rezerwy na oświetleniu. Pierwotnie zastosowano rozwiązania energooszczędne, jednak najnowsze rozwiązania techniczne pozwalają zmniejszyć jeszcze EP na oświetlenie do ok. 20%.

Ostatecznie zabieg taki jest stosunkowo kosztowny i nie rozwiąże problemu.

Obiekt sportowy według biznesplanu ma być użytkowany od 6.00 do 22.00, a nawet do 23.00, i to przez cały rok. Czas działania oświetlenia jest stosunkowo długi i wraz z zabiegami porządkowymi wynosi ok. 4160 h/rok. Sytuacja uległaby znacznemu pogorszeniu, gdyby obiekt zlokalizowano w mniej korzystnej strefie klimatycznej.

Budynek handlowo­‑usługowy

Budynek o funkcji handlowo-usługowej (galeria handlowa) zlokalizowany jest w Lublinie. Zasilanie oparto o ciepło z elektrociepłowni (w = 0,8). Obliczony wskaźnik energii użytkowej EU = 35 kWh/(m²·rok). Podstawowe parametry techniczne budynku zamieszczono w TABELI 9.

Budynek nie spełnia wymagań prawnych już na 2014 r. Rozbieżności między minimalnymi wymaganiami a wartościami obliczeniowymi są duże. Istnieją niewielkie rezerwy w oświetleniu oraz w energii pomocniczej, ale rozwiązania te są stosunkowo kosztowne, nie mają uzasadnienia ekonomicznego, a ich zastosowanie nie pozwoli spełnić wymagań prawnych na EP.

Obiekt edukacyjno-szkoleniowy z halą do zajęć praktycznych

Budynek zaprojektowano według zasad obowiązujących dla budynków pasywnych. Obiekt znajduje się w Bielawie na Dolnym Śląsku. W TABELI 12 podano parametry techniczne.

Zaprojektowany pasywny budynek edukacyjno-szkoleniowy aktualnie spełnia minimalne wymagania prawne, jednak w 2019 r. zaprojektowanie takiego samego budynku nie będzie już możliwe.

Basen

Na koniec zaprezentowane zostaną wyniki obliczeń charakterystyki energetycznej basenu zlokalizowanego w Gliwicach na Śląsku. Podstawowe parametry techniczne zamieszczono w TABELI 14.

Zaprojektowane rozwiązania techniczne przewyższają wymagania szczegółowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], jednak budynek nie jest w stanie spełnić wymagania w zakresie EP. Oczywiście istnieją pewne rezerwy na oświetlenie w urządzeniach pomocniczych, jednak są kosztowne i nie pozwolą nawet zbliżyć się do wymagań prawnych.

Podsumowanie

Trudności w spełnieniu minimalnych wymagań w zakresie EP mogą wystąpić zwłaszcza wówczas, gdy:

 • projektowany będzie budynek, w którym ze względów higienicznych niezbędna jest duża wymiana powietrza, większa niż 3 kubatury wewnętrzne budynku, np. drukarnie, kina, baseny, obiekty sportowe,
 • obiekty użyteczności publicznej, w których wysokość kondygnacji w świetle jest większa niż 3,5 m, wyposażone w wentylację mechaniczną, w których jest długi czas działania oświetlenia oraz wysokie wymagania co do jakości oświetlenia,
 • temperatura wewnętrzna jest wyższa niż 24°C i występuje zwiększona wymiana powietrza,
 • powierzchnia pomieszczeń wyposażonych w oświetlenie jest nieogrzewana, np. hale magazynowe nieogrzewane wraz z pomieszczeniami socjalnymi ogrzewanymi o stosunkowo małych powierzchniach.

Oprócz normalnych trudności w realizacji inwestycji dochodzą bariery prawne, które komplikują proces inwestycyjny, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiają realizację inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2013, poz. 926).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2014, poz. 888).
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (DzU 2014, poz. 1200).
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU 1994 nr 89, poz. 414).
 5. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (DzU 2015, poz. 478).
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (DzUrz UE L 153 z 18.06.2010, s. 13).
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU 2012 nr 0, poz. 462).
 8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (DzU 1997 nr 54, poz. 348).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane...

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

mgr inż. Karol Kramarz Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne...

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne znaczenie, gdy następuje mała dokładność obróbki powierzchni elementów. Dokładność obróbki elementów w znacznym stopniu eliminuje powstawanie na powierzchni styku tych elementów obciążeń punktowych, następuje wtedy w sposób istotny zwiększenie wytrzymałości konstrukcji.

Jacek Sawicki news Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki news Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy po zmianach prawnych Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023...

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023 r. będzie mógł być prowadzony także w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego po zmianach Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią...

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią je art. 60a–60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w...

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557). Przywołuje go zapis art. 71 w ust. 2b pkt 2, który stanowi, że „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się (…) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-budownictwo”. I dalej rozbudowują go przepisy art. 79a–79k...

Jacek Sawicki news Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami) Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego...

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (DzU poz. 2351 z dnia 20.12.2021 r.) wraz ze zmianami: 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU poz. 88 z dnia 14.01.2022 r.); 2. Ustawa z dnia 7 lipca...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. (cz. 2)

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. (cz. 2) Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. (cz. 2)

Realizacja ambitnych celów polityki klimatycznej i dekarbonizacja gospodarki będzie prowadzić do głębokiej przebudowy polskiego sektora elektroenergetycznego, który wpływa na praktycznie wszystkie dziedziny...

Realizacja ambitnych celów polityki klimatycznej i dekarbonizacja gospodarki będzie prowadzić do głębokiej przebudowy polskiego sektora elektroenergetycznego, który wpływa na praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki, w tym transport, ciepłownictwo, a także zaopatrzenie w energię zakładów przemysłowych. Jak powinna przebiegać modernizacja sektora i jakie technologie powinny być dominujące w perspektywie 2050 r.?

Przemysław Gogojewicz Przepisy przeciwpożarowe w ochronie osób i mienia

Przepisy przeciwpożarowe w ochronie osób i mienia Przepisy przeciwpożarowe w ochronie osób i mienia

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć, mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub...

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć, mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Materiały prasowe Ekrany akustyczne – kiedy i gdzie je stawiać?

Ekrany akustyczne – kiedy i gdzie je stawiać? Ekrany akustyczne – kiedy i gdzie je stawiać?

Na podstawie jakich przepisów i dokumentów lokalizowane i budowane są ekrany akustyczne? Jakie warunki muszą być spełnione, aby mogły powstać, i kto wydaje stosowną decyzję?

Na podstawie jakich przepisów i dokumentów lokalizowane i budowane są ekrany akustyczne? Jakie warunki muszą być spełnione, aby mogły powstać, i kto wydaje stosowną decyzję?

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.