Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Charakterystyka regulacji, które będą miały wpływ na rynek materiałów izolacyjnych

Materiały izolacyjne | Izolacyjność termiczna | Izolacyjność cieplna | Grubość izolacji

Rynek materiałów izolacyjnych
Archiwum autora

Rynek materiałów izolacyjnych


Archiwum autora

Aby ograniczyć straty ciepła na drodze przenikania i wentylacji, należy zmodyfikować jeden z dwóch podstawowych parametrów fizycznych decydujących o ilości ciepła: opór cieplny lub różnicę temperatury.

Zobacz także

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata

Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata

Rocznie budynki odpowiadają za około 39 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla związanej z zużyciem energii (World GBC – Circular Economy in the built environment waste hierarchy: Why recycling is the...

Rocznie budynki odpowiadają za około 39 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla związanej z zużyciem energii (World GBC – Circular Economy in the built environment waste hierarchy: Why recycling is the last resort). Jeśli branża budowlana chce realizować ideę i cele ekorozwoju, musi odejść od podejścia „weź, wyprodukuj, wyrzuć”. Międzynarodowa firma Arup opracowała raport prezentujący zasady projektowania zgodnego z koncepcją regeneracyjną.

Agnieszka Stawiarska Program Czyste Powietrze – dotacja na termomodernizację domów jednorodzinnych

Program Czyste Powietrze – dotacja na termomodernizację domów jednorodzinnych Program Czyste Powietrze – dotacja na termomodernizację domów jednorodzinnych

Od ponad roku program „Czyste Powietrze” dofinansowujący remonty domów jednorodzinnych cieszy się dużym zainteresowaniem. Nie bez przyczyny. Wyższe dofinansowanie, wyższe dotacje do kompleksowej termomodernizacji...

Od ponad roku program „Czyste Powietrze” dofinansowujący remonty domów jednorodzinnych cieszy się dużym zainteresowaniem. Nie bez przyczyny. Wyższe dofinansowanie, wyższe dotacje do kompleksowej termomodernizacji i prefinansowanie dla wykonawców skutecznie zachęciły do składania wniosków o dotację.

Istnieją dwa podstawowe rozwiązania techniczne ograniczające wielkość chwilowego strumienia ciepła. W przypadku przenikania polega ono na zwiększeniu oporu cieplnego przegród budowlanych (izolacja), w przypadku wentylacji dąży się zaś do zmniejszenia różnicy temperatury między powietrzem nawiewanym a wywiewanym (rekuperacja).

W referacie ograniczono się jedynie do zagadnień związanych z poziomem izolacyjności termicznej obudowy budynku, aczkolwiek odniesienia do problemów wymiany ciepła na drodze wentylacji stanowią również ważne zagadnienie, szczególnie w ocenie współczesnych budynków energooszczędnych.

Analizując aktualne wielkości określające poziom ochrony cieplnej i oszczędności energii w budownictwie, widać wyraźnie, że podstawowy nie tak dawno parametr - współczynnik przenikania ciepła - traci na znaczeniu na rzecz wskaźnika zapotrzebowania na energię. Wskaźnik EP do 2021 r. został obniżony o ponad 40%, podczas gdy większość wartości współczynnika przenikania ciepła o nie więcej niż 20%.

Tendencje w zakresie izolacyjności termicznej przegród

W Polsce liczba stopniodni okresu ogrzewczego wynosi 3500–4000 K dzień/sg, gdzie "sg" jest sezonem ogrzewczym, którego długość zależy m.in. od poziomu izolacyjności termicznej budynku. Na świecie istnieją jednak strefy klimatyczne, gdzie liczba stopniodni wynosi 12 000 K dzień/sg (północne obszary Federacji Rosyjskiej), co jest wartością 3 razy wyższą.

Dzięki zwiększeniu izolacyjności cieplnej elementów obudowy, a tym samym ograniczeniu wymiany ciepła na drodze przenikania, zmniejsza się ilość energii potrzebnej do ogrzewania m.in. przez skrócenie czasu pracy systemu ogrzewczego.

W skrajnym wypadku można sobie wyobrazić sytuację, w której długość sezonu ogrzewczego zmaleje do zera, a tym samym budynek stanie się obiektem o zerowym zapotrzebowaniu na energię użytkową do ogrzewania. Ma to miejsce w sytuacji, kiedy niewielkie straty ciepła przez przenikanie lub na podgrzanie powietrza są dodatkowo zbilansowane zyskami ciepła.

Powyższe podejście, bazujące na optymalizacji grubości izolacji dla warunków sezonu ogrzewczego całkowicie pomija jednak problematykę sezonu letniego i energii na chłodzenie.

Istnieją trzy podstawowe przyczyny pomijania zagadnienia utrzymania wymaganych parametrów środowiska wewnętrznego latem:

 • pierwsza - to nadal obowiązujące przekonanie, że w naszych warunkach klimatycznych (poza nielicznymi wyjątkami) budynki nie wymagają systemu chłodzenia;
 • druga - to błędne założenie, że budynki dobrze ocieplone chronią także przed przegrzewaniem w okresie lata.
 • Dodatkowy, trzeci czynnik ma charakter społeczny i polega na dostosowywaniu się użytkowników do niekorzystnych warunków, np. przez okresową zmianę miejsca zamieszkania z budynków całorocznych na letniskowe. Te drugie z uwagi na lokalizację i niższy poziom izolacyjności w mniejszym stopniu narażone są na problemy przegrzewania latem.
ABSTRAKT

W Polsce jednym z dominujących problemów związanym z klimatem są straty ciepła zimą. W referacie omówiono zmiany wymagań ochrony cieplnej na przestrzeni lat. Przedstawiono kryteria doboru rodzaju i grubości izolacji termicznej przegród zewnętrznych. Wskazano również na problemy całorocznej izolacyjności obiektów oraz zasygnalizowano trendy na rynku materiałów budowlanych.

One of the prevailing climate-related problems in Poland is the problem of heat losses in winter. The paper discusses the changes in requirements applicable to thermal insulation throughout the years. It presents the criteria for selection of types and thickness of thermal insulation of external space dividing elements. It also points to issues of all-year insulation performance of buildings and indicates trends on the market of construction materials.

Zmiany przepisów w zakresie izolacyjności cieplnej [1] warunkowane były różnymi czynnikami, determinowanymi przez względy społeczno-polityczne, gospodarcze oraz ekonomiczne (RYS. 1). Czynniki te miały charakter zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny, a dynamika ich oddziaływania silnie zależała od rozwoju technologii produkcji materiałów budowlanych.

Widać to szczególnie na przestrzeni lat 1964-1991, gdy rozwój produkcji materiałów termoizolacyjnych oraz technologii dociepleniowych owocował średniorocznym zmniejszeniem wartości współczynnika przenikania ciepła dachów o 0,022 W/(m²·K) (2,52% na rok).

Poprawa ochrony cieplnej w tym okresie nie wynikała bezpośrednio z przyczyn ekonomicznych, a raczej z większej dostępności nowoczesnych (jak na tamte czasy) materiałów termoizolacyjnych.

Jeszcze silniejszą tendencję, choć z kilkuletnim opóźnieniem, można zaobserwować, jeśli analizuje się wartości współczynnika przenikania ciepła ścian, które malały o 0,034 W/(m²·K) w ciągu roku (2,96% na rok).

Powyższe tendencje znacznie straciły na dynamice po 1991 r. (w odniesieniu do dachów) oraz 1998 r. (w odniesieniu do ścian), mimo że właśnie w latach 90. nastąpił istotny wzrost cen paliw i energii. Do 2021 r. zmiany wynoszą jedynie 0,005 W/(m²·K) w ciągu roku dla dachu (1,73% na rok) i 0,004 W/(m²·K) dla ścian (1,43% na rok).

Jeśli brać po uwagę wyraźny spadek dynamiki zmian po okresie lat 90., należy stwierdzić, że potencjał zwiększania izolacyjności termicznej przegród został już częściowo wyczerpany.

Pomimo niektórych współczesnych trendów i teorii zgodnych z zasadami np. głębokiej termomodernizacji, zakładającej izolacyjność cieplną ścian na poziomie UCS < 0,14 W/(m²·K), dachów UCD < 0,12 W/(m²·K) oraz podłóg UCP < 0,16 W/(m²·K) [2], wymagania wobec budynków nowoprojektowanych po 2021 r. charakteryzować się będą izolacyjnością nieznacznie wyższą niż wynika to z obecnie obowiązujących przepisów (RYS. 2). Z pewnością jednak każdorazowa zmiana przepisów uwarunkowana jest ograniczaniem strat ciepła w sezonie ogrzewczym.

Wymagania ochrony cieplnej a rozwój technologii materiałów izolacyjnych

Zmianę izolacyjności termicznej przegród na przestrzeni lat można było uzyskać m.in. dzięki intensywnemu rozwojowi technologii materiałów izolacyjnych.

W latach 70. zaczęto powszechnie stosować materiały charakteryzujące się wartościami współczynnika przewodzenia ciepła poniżej 0,1 W/(m·K) i zaczęto odchodzić od rozwiązań z wykorzystaniem przegród jednowarstwowych.

Zastosowanie materiałów i technologii izolacyjnych oraz materiałów o cechach konstrukcyjno-izolacyjnych (ceramika poryzowana i beton komórkowy) pozwoliło znacznie podnieść opór cieplny przegrody bez zwiększania jej całkowitej grubości.

Jednak aktualne, a zwłaszcza przyszłe wymagania ochrony cieplnej, przy założeniu standardowych rozwiązań materiałowych charakteryzują się koniecznością stosowania warstw izolacyjnych gr. od 15 cm do 35 cm, co przekłada się na poszukiwania coraz nowszych technik i sposobów montażu izolacji.

Wobec tego kolejnym wyzwaniem stojącym przed producentami materiałów izolacyjnych jest pokonanie granicy 0,02 W/(m·K) przy założeniu taniej, powszechnie dostępnej technologii produkcji. Pozwoliłoby to na spełnienie przyszłych standardów ochrony cieplnej przy grubości warstwy izolacji termicznej nieprzekraczającej 20 cm.

Obecnie osiągnięcie tego celu możliwe jest np. dzięki zastosowaniu rozwiązań bazujących na technologii materiałów kompozytowych z wykorzystaniem aerożelu krzemionkowego.

W projekcie Aerocoins [3], realizowanym m.in. przez zespół naukowców z Katedry Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, opracowano technologię produkcji płyt kompozytowych spełniającej opisane wcześniej kryteria. Ostateczne rezultaty projektu znane będą w drugiej połowie 2015 r.

Na RYS. 3 porównano grubości ścian wykonanych z różnych materiałów przy założeniu konieczności spełnienia wymagań podstawowych w wybranych latach, natomiast na RYS. 4 przedstawiono wartości przy założeniu maksymalnej grubości ściany 0,5 m, co powszechnie uznawane jest za poziom akceptowalny przez inwestorów oraz graniczny pod względem dostępu światła dziennego.

Poziomem odniesienia jest funkcja zmiany grubości przegrody przy założeniu wartości współczynnika przewodzenia ciepła 0,1 W/(m·K), uznawanego za graniczną dla współczesnych materiałów izolacyjnych.

Izolacyjność cieplna budynku w aspekcie całorocznym

Bilans cieplny w wybranych okresach roku

Obniżenia granicznych wartości współczynnika przenikania ciepła pozwoliło na uzyskanie w Polsce standardu budynku nowoprojektowanego o znacznie ograniczonych stratach ciepła na drodze przenikania względem obiektów realizowanych w przeszłości. Pomijano natomiast kwestię jakości środowiska wewnętrznego latem.

Ograniczając się jedynie do analizy jednej ścieżki wymiany energii między budynkiem a otoczeniem, czyli strumienia na drodze przenikania, zwiększanie izolacyjności termicznej przegród prowadzi do zmniejszenia długości okresów, w których konieczne jest dostarczanie ciepła. Teoretycznie, skróceniu ulega zarówno sezon ogrzewczy, jak i chłodniczy.

Sytuacja jednak istotnie się zmienia, gdy w analizie uwzględnimy zaburzenia w postaci zysków ciepła - wewnętrznych i zewnętrznych. W sytuacji, gdy ograniczymy wymianę ciepła na drodze przewodzenia, istotne skrócenie okresu ogrzewczego może doprowadzić do wydłużenia okresu chłodniczego.

Każdy z możliwych przypadków ma swój indywidualny charakter, niemniej stopień przegrzewania dobrze ocieplonych budynków latem zależy od:

 • krotności wymiany ciepła z otoczeniem na drodze wentylacji,
 • mocy strumienia zewnętrznych zysków ciepła,
 • gęstości strumienia wewnętrznych zysków ciepła.

Na RYS. 5–6 przedstawiono przykładowe wyniki analizy polegającej na porównaniu całorocznej efektywności energetycznej budynków wykonanych w różnych standardach ochrony cieplnej.

Jako podstawę przyjęto aktualnie obowiązujące wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [4]. Przeanalizowano przypadek jednorodzinnego budynku mieszkalnego, dwukondygnacyjnego o powierzchni 200 m², zlokalizowanego w Łodzi. Założono krotność wymiany powietrza na poziomie 1 wym/godz. oraz gęstość strumienia wewnętrznych zysków ciepła 6,8 W/m2.

Powierzchnia przeszkleń w analizowanym budynku stanowi 40 m² (20% pola powierzchni podłogi) z następującym podziałem na poszczególne elewacje: S – 15 m², EiW – 10 m², N – 5 m².

Obliczenia przeprowadzono w odniesieniu do stycznia i lipca, z wykorzystaniem metody symulacyjnej, z przyjęciem wartości obliczeniowych temperatury powietrza wewnętrznego odpowiednio 20°C zimą oraz 24°C latem. Wyniki przedstawiono przez wartości względne. Jako podstawę przyjęto zapotrzebowanie na energię budynku wykonanego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Na RYS. 5 przedstawiono względną zmianę zapotrzebowania na energię użytkową, ciepło (styczeń) i chłód (lipiec) budynku wykonanego w poszczególnych standardach ochrony cieplnej. Na osi poziomej oznaczono opór cieplny ścian obowiązujący w danym standardzie.

Na podstawie wyznaczonych wartości należy stwierdzić, że pogorszenie izolacyjności termicznej obudowy budynków powoduje zwiększenie zapotrzebowania na ciepło w styczniu oraz zmniejszenie zapotrzebowania na chłód w lipcu. Bardziej intensywna jest zmiana względnego zapotrzebowania ciepła (a = –30,1) niż chłodu (a = 16,8).

Na RYS. 6 przedstawiono względne straty (styczeń) oraz zyski (lipiec) energii w funkcji oporu cieplnego przegrody. Jeśli porówna się wyniki zimy i lata, można zauważyć, że graniczną wartością współczynnika przenikania ciepła, powyżej której względne straty (zimą) zaczynają przewyższać zyski (latem), jest wartość U = 0,40 W/(m²·K).

Oznacza to, że dla pewnego szczególnego przypadku poddanego analizie w niniejszym referacie, względne oszczędności ciepła uzyskane w styczniu zostaną zniwelowane wzrostem zapotrzebowania na chłód w lipcu.

Wniosek ten sformułowano jedynie na podstawie analizy względnego zapotrzebowania na energię użytkową i nie ma charakteru ogólnego. Aby móc sformułować wnioski o charakterze ogólnym, należałoby poddać analizie również inne typy obiektów, kryterium powinna być zaś raczej energia końcowa lub pierwotna większej liczby analizowanych przypadków.

Izolacyjność cieplna jako funkcja obliczeniowej temperatury powietrza wewnętrznego

Obecnie maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła wynoszą odpowiednio UC(maks.)S ≤ 0,25 W/(m²·K) (ściany), UC(maks.)D ≤ 0,20 W/(m²·K) (dachy) oraz UC(maks.)P ≤ 0,30 W/(m²·K) (podłogi), przy założeniu obliczeniowej temperatury powietrza wewnętrznego na poziomie Ti = 20°C [4]. Jednak dla niższych wartości temperatury powietrza określone są znacznie większe wartości.

Jeśli porównywać budynki o trzech wartościach obliczeniowej temperatury powietrza wewnętrznego odpowiednio 20°C, 12°C i 5°C, wartość współczynnika U powinna charakteryzować się granicznymi wartościami zestawionymi w TABELI [4].

Z założeniem, że wyższe wartości UC(maks.) są efektem mniejszej różnicy temperatury między środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym, obliczono różnicę w zapotrzebowaniu na energię użytkową, a następnie wyznaczono zależność między oporem cieplnym przegrody a obliczeniową temperaturą powietrza wewnętrznego (RYS. 7).

Wartość UC(maks.) jest wartością obowiązującą, a UW wynikową, teoretyczną wyznaczoną na podstawie różnicy w zapotrzebowaniu na energię wynikającą z niższych obliczeniowych wartości temperatury powietrza wewnętrznego.

Podczas wyznaczania wartości UW rozpatrywano jedynie wymianę ciepła na drodze przenikania. Pominięto pozostałe składniki bilansu cieplnego.

Na podstawie zamieszczonych rezultatów obliczeń należy stwierdzić, że maksymalne wartości UC(maks.) dla niższych temperatur powietrza wewnętrznego oszacowano prawidłowo i wynikają bezpośrednio z ograniczonych (względem temperatury Ti = 20°C) strat ciepła na drodze przenikania.

Izolacyjność cieplna jako funkcja innych parametrów charakteryzujących budynek

Podjęto próbę zdefiniowania innych czynników mogących mieć wpływ na korektę końcowych wartości współczynnika przenikania ciepła. Do dalszej analizy, jedynie dla sezonu ogrzewczego, przyjęto następujące przypadki:

 • 0 - budynek wymieniający energię z otoczeniem na drodze przenikania i wentylacji, nieposiadający wewnętrznych oraz zewnętrznych zysków ciepła, ogrzewany w sposób ciągły (24 godz.) jako przypadek bazowy, najmniej korzystny z punktu widzenia okresu ogrzewczego;
 • 1 - budynek wymieniający energię z otoczeniem na drodze przenikania i wentylacji, posiadający niewielkie wewnętrzne zyski ciepła (3,4 W/m²) oraz zyski ciepła od promieniowania słonecznego, ogrzewany w sposób ciągły (24 godz.);
 • 2 - budynek wymieniający energię z otoczeniem na drodze przenikania i wentylacji, posiadający znaczne wewnętrzne zyski ciepła (6,8 W/m²) oraz zyski ciepła od promieniowania słonecznego, ogrzewany w sposób ciągły (24 godz.);
 • 3 - budynek wymieniający energię z otoczeniem na drodze przenikania i wentylacji, posiadający znaczne wewnętrzne zyski ciepła (6,8 W/m²) oraz zyski ciepła od promieniowania słonecznego, ogrzewany przez 16 godzin w ciągu doby (16 godz.).

Zakładając, że obowiązujące wartości współczynników przenikania ciepła (TABELA) zostały zoptymalizowane dla najmniej korzystnego przypadku (budynek bezokienny pozbawiony wewnętrznych zysków ciepła), przyjęto, że właśnie w takim obiekcie ściany zewnętrzne powinny spełniać maksymalne wartości współczynników UC(maks.).

Tym samym - z poprawieniem parametrów pracy przez założenie zysków ciepła lub uwzględnienie przerw w ogrzewaniu – można założyć, że dla przypadków 1-3 wartości UC(maks.) powinny być nieco wyższe.

Na RYS. 8 przedstawiono wyniki analizy zmiany wartości współczynnika przenikania ciepła UC(maks.). Na podstawie wartości uzyskanych (rozpatruje się jedynie styczeń) dla przypadku nr 3 można stwierdzić, że w analizowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, przy następujących założeniach:

 • krotność wymiany powietrza wentylacyjnego - 1,0 wym/godz.,
 • gęstość strumienia wewnętrznych zysków ciepła - 6,8 W/m²,
 • powierzchnia przeszkleń 20% pola powierzchni podłogi z dominującą wystawą południową,
 • 8 godz. przerwy w pracy systemu ogrzewania,

wynikową wartością współczynnika przenikania ciepła jest 0,40 W/(m²·K).

Na tej podstawie można sformułować wniosek, że graniczne wartości przenikania ciepła UC(maks.) podane w warunkach technicznych mogą dodatkowo zależeć od innych czynników, takich jak:

 • gęstość strumienia wewnętrznych i zewnętrznych zysków ciepła,
 • czas pracy systemu grzewczego,
 • strumień ciepła wymieniany na drodze wentylacji itp.,

lub jednego globalnego parametru uwzględniającego wszystkie wymienione.

Alternatywne podejście do problematyki ochrony cieplnej

Optymalizacja z uwzględnieniem warunków zimą oraz latem

Na podstawie przykładowych rezultatów obliczeń oraz w wyniku analizy wybranych przepisów z zakresu ochrony cieplnej słusznym wydaje się zmiana dotychczasowego podejścia polegająca na optymalizacji grubości izolacji dla najmniej korzystnego wariantu sezonu ogrzewczego.

Tego typu procedura wykorzystywana była zarówno podczas formułowania przepisów dla budynków nowoprojektowanych, jak i metod określania optymalnej grubości izolacji podczas wykonywania audytów energetycznych budynków [5]. W skrajnym przypadku nadużywano jej w promocji rozwiązań zgodnych z wytycznymi tzw. budownictwa pasywnego.

Mając na uwadze całoroczny charakter budynków mieszkalnych oraz charakterystykę mikroklimatu lokalnego, szczególnie w miastach, uwzględnienie okresu letniego przy wyznaczaniu wymagań w zakresie poziomu izolacji termicznej wydaje się zasadne.

Dotyczy to w szczególności tych obiektów, w których nie istnieją efektywne sposoby rozpraszania zysków ciepła, np w okresie nocy. W wielu przypadkach dochodzi bowiem do sytuacji, kiedy użytkownicy lub właściciele obiektów decydują się na dodatkowy zakup urządzeń chłodniczych lub użytkują obiekty w warunkach silnego przegrzewania.

Optymalizacja w zależności od stosunku zysków do strat

Jednym z podstawowych czynników wywołujących efekt letniego przegrzewania się obiektów jest nadmierna ilość zysków ciepła docierająca do budynku. Zjawisko to jest szczególnie zauważalne w budynkach pozbawionych odpowiednio wysokiej masy termicznej oraz wszędzie tam, gdzie ograniczone jest nocne oddawanie ciepła do otoczenia. Dodatkową przyczyną jest wysoka temperatura powietrza zewnętrznego latem, spowodowana np. efektem miejskiej wyspy ciepła.

Znaczne wewnętrzne zyski ciepła mogą występować w pewnych typach obiektów również zimą. Często mają one charakter lokalny, czyli obejmujący jedynie pewien fragment obiektu, w którym bilansują (nawet całkowicie) straty ciepła. Tym samym podwyższone wymagania ochrony cieplnej i związana z nimi większa grubość zastosowanej izolacji nie przyniosą spodziewanego efektu energetycznego.

Uzależnienie wartości maksymalnego współczynnika przenikania ciepła od całkowitego bilansu energetycznego (a nie jedynie od strat ciepła na drodze przenikania) pozwoli bardziej precyzyjnie wyznaczać efekt energetyczny i ekonomiczny. Potencjalni inwestorzy będą zaś mogli lepiej spożytkować środki finansowe i zainwestować w elementy obudowy pełniące wybrane funkcje dodatkowe, takie jak pasywne chłodzenie, zacienianie, doświetlanie itp.

Materiały o zmiennej izolacyjności w ciągu roku

Zaproponowane w referacie kryteria doboru rodzaju i grubości izolacji termicznej przegród zewnętrznych dają całkowicie przeciwstawne wyniki dla lata i zimy. Rozwiązanie optymalne może (choć nie musi) znajdować się pomiędzy, jednak z pewnością nie jest to wariant skrajny, ekstremalny z uwagi na sezon ogrzewczy. Ostateczny wybór zależy z pewnością od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, a określenie go w sposób arbitralny na podstawie jednego współczynnika może być często błędne.

Jeżeli założyć, że możliwa byłaby sezonowa optymalizacja rodzaju i grubości izolacji termicznej, otrzymalibyśmy z pewnością dwa preferowane rozwiązania – osobno dla lata i zimy. Tym samym ze względów praktycznych przyszłe systemy dociepleniowe powinny posiadać zmienne parametry fizyczne i w sposób aktywny reagować na bodźce zewnętrzne. Tego typu właściwość można uzyskać dzięki zastosowaniu tzw. materiałów inteligentnych samosterowalnych bądź aktywowanych czynnikami zewnętrznymi.

Opracowanie materiału o odmiennych charakterystykach termicznych zimą i latem jest jednym z wyzwań stawianych w obszarach projektów badawczo-rozwojowych. Nie wykluczone, że nastąpi powrót do tzw. przegród inteligentnych rozwijanych i badanych pod koniec ubiegłego wieku głównie pod względem pasywnego pozyskiwania energii promieniowania słonecznego. Obecnie należałoby rozpatrywać tego typu przegrody znacznie bardziej kompleksowo.

Podsumowanie

Analizując zmianę przepisów ochrony cieplnej na przestrzeni lat, należy stwierdzić, że potencjał ciągłego zwiększania oporu cieplnego przegród jest na granicy wyczerpania. Skala zmian obserwowana od lat 90. ubiegłego wieku pokazuje niewielki efekt energetyczny, jaki niesie za sobą obniżanie współczynnika przenikania ciepła o kolejne setne części wartości. Niemniej statystycznie każda zmiana dawała względną poprawę na poziomie co najmniej kilkunastu procent, co pozwalało spełniać kolejne wymagania formułowane w przepisach ogólnych, np. dyrektywach UE.

W ciągu najbliższych kilku lat, czyli do 2021 r., nie należy spodziewać się rewolucyjnych zmian na rynku materiałów budowlanych. Producenci będą udoskonalać istniejące technologie z uwzględnieniem zwiększającej się grubości warstwy izolacji, jakości wykonania oraz problematyki mostków cieplnych, zwłaszcza w przypadku termomodernizacji istniejących zasobów. Ciągłym wyzwaniem pozostaną zagadnienia docieplania przegród od strony wewnętrznej oraz powtórnego docieplania przegród już docieplonych.

Obecne przepisy nakazują stosowanie określonej grubości warstwy izolacji bez względu na rzeczywisty efekt energetyczny. Jedyne zróżnicowanie dotyczy obliczeniowej temperatury powietrza wewnętrznego, która jest jednym z wielu elementów determinujących ilość energii użytkowej. Wśród innych czynników należy wymienić np. wielkość wewnętrznych i zewnętrznych zysków ciepła, które nie są brane pod uwagę przy określaniu wymagań podstawowych, jak i optymalizacji grubości docieplenia w budynkach poddawanych termomodernizacji.

Zdaniem autora poziom izolacyjności cieplnej przegród powinien wynikać z realnych wielkości energetycznych i ekonomicznych, silnie zależnych od rodzaju i typu obiektu, rozwiązań architektoniczno-budowlanych oraz sposobu użytkowania budynku.

Ewentualne przyszłe zmiany w podejściu do oceny energetycznej budynków, stymulujące również rynek materiałów budowlanych, mogą wymusić konieczność poszukiwania nowych rozwiązań materiałowych, w tym materiałów o dynamicznej charakterystyce cieplnej w sposób samoczynny dostosowujących się do aktualnych warunków użytkowania obiektu.

Niniejsza praca została częściowo sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu „Promowanie zrównoważonego podejścia do efektywności energetycznej w budownictwie jako narzędzia ochrony klimatu w miastach Niemiec i Polski: opracowanie technologii fasady dla potrzeb budynków o zerowej emisji” (GPEE).

PodziękowaniePragnę podziękować drogiemu Koledze - dr. inż. Jerzemu Sowie z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej za inspirujące i owocne dyskusje prowadzone na temat efektywności energetycznej podczas wielu formalnych i nieformalnych spotkań.

LITERATURA

1. T. Steidl, „Zmiany izolacyjności cieplnej przegród budowlanych na tle modyfikacji obowiązujących norm i przepisów”, „Energia i Budynek”, nr 2/2008, s. 42–47.
2. A. Węglarz, „Analiza potencjału termomodernizacji zasobów budowlanych w Polsce”, rozdz. 3 w: „Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050”, 2015, s. 41–58.
3. Strona internetowa: http://aerocoins.eu/.
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2013 poz. 926).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (DzU 2009 nr 43 poz. 346).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane...

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

mgr inż. Karol Kramarz Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne...

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne znaczenie, gdy następuje mała dokładność obróbki powierzchni elementów. Dokładność obróbki elementów w znacznym stopniu eliminuje powstawanie na powierzchni styku tych elementów obciążeń punktowych, następuje wtedy w sposób istotny zwiększenie wytrzymałości konstrukcji.

Jacek Sawicki news Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki news Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy po zmianach prawnych Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023...

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023 r. będzie mógł być prowadzony także w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego po zmianach Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią...

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią je art. 60a–60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w...

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557). Przywołuje go zapis art. 71 w ust. 2b pkt 2, który stanowi, że „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się (…) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-budownictwo”. I dalej rozbudowują go przepisy art. 79a–79k...

Jacek Sawicki news Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami) Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego...

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (DzU poz. 2351 z dnia 20.12.2021 r.) wraz ze zmianami: 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU poz. 88 z dnia 14.01.2022 r.); 2. Ustawa z dnia 7 lipca...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. (cz. 2)

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. (cz. 2) Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. (cz. 2)

Realizacja ambitnych celów polityki klimatycznej i dekarbonizacja gospodarki będzie prowadzić do głębokiej przebudowy polskiego sektora elektroenergetycznego, który wpływa na praktycznie wszystkie dziedziny...

Realizacja ambitnych celów polityki klimatycznej i dekarbonizacja gospodarki będzie prowadzić do głębokiej przebudowy polskiego sektora elektroenergetycznego, który wpływa na praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki, w tym transport, ciepłownictwo, a także zaopatrzenie w energię zakładów przemysłowych. Jak powinna przebiegać modernizacja sektora i jakie technologie powinny być dominujące w perspektywie 2050 r.?

Przemysław Gogojewicz Przepisy przeciwpożarowe w ochronie osób i mienia

Przepisy przeciwpożarowe w ochronie osób i mienia Przepisy przeciwpożarowe w ochronie osób i mienia

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć, mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub...

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć, mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Materiały prasowe Ekrany akustyczne – kiedy i gdzie je stawiać?

Ekrany akustyczne – kiedy i gdzie je stawiać? Ekrany akustyczne – kiedy i gdzie je stawiać?

Na podstawie jakich przepisów i dokumentów lokalizowane i budowane są ekrany akustyczne? Jakie warunki muszą być spełnione, aby mogły powstać, i kto wydaje stosowną decyzję?

Na podstawie jakich przepisów i dokumentów lokalizowane i budowane są ekrany akustyczne? Jakie warunki muszą być spełnione, aby mogły powstać, i kto wydaje stosowną decyzję?

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.