Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN

Standard pren 17237 in the European survey cen – draft

Projektu europejskiej normy produktu dla Systemów Zewnętrznej Izolacji Cieplnej (ETICS) – prEN 17237 przygotowywanego do konsultacji przez Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (EAE)

Projektu europejskiej normy produktu dla Systemów Zewnętrznej Izolacji Cieplnej (ETICS) – prEN 17237 przygotowywanego do konsultacji przez Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (EAE)

Metoda ocieplania ścian zewnętrznych przymocowanymi do nich płytami izolacji cieplnej pokrytymi tynkiem jest znana od kilkudziesięciu lat. Systemowe rozwiązania ETICS są wykorzystywane w Polsce od lat 90. ubiegłego wieku. W Europie ten sposób ocieplenia jest jednym z popularniejszych i powszechnie stosowanym. W tej sytuacji może zaskakiwać dotychczasowy brak zharmonizowanej normy europejskiej na zestawy do ociepleń ETICS, ale jednocześnie cieszyć, że właśnie zostały ukończone wieloletnie prace nad projektem takiej normy.

Zobacz także

dr inż. Mariusz Gaczek, mgr inż. Paweł Gaciek, dr inż. Mariusz Garecki Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS – wpływ oddziaływania wiatru na ocieplenie

Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS – wpływ oddziaływania wiatru na ocieplenie Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS – wpływ oddziaływania wiatru na ocieplenie

Jednym z podstawowych sposobów mocowania ociepleń ETICS do podłoży nośnych jest mocowanie mechaniczne, w którym do przytwierdzania termoizolacji stosuje się łączniki mechaniczne, zawsze jednak z dodatkowym...

Jednym z podstawowych sposobów mocowania ociepleń ETICS do podłoży nośnych jest mocowanie mechaniczne, w którym do przytwierdzania termoizolacji stosuje się łączniki mechaniczne, zawsze jednak z dodatkowym udziałem klejenia płyt izolacji termicznej do ocieplanej powierzchni. Ten sposób mocowania systemów wymaga wykonania obliczeń uzasadniających przyjętą liczbę i rodzaj łączników.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt...

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt w kontekście domów jedno- lub wielorodzinnych. W zestawieniu z pozyskiwaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) stanowią gotowy przepis na sprawnie zaizolowany termicznie budynek z osiągniętą niezależnością energetyczną.

fischer Polska sp. z o.o. Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS

Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowego docieplenia konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja istniejącego układu/systemu ocieplenia oraz podłoża. Ocenę taką należy wykonać etapowo.

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowego docieplenia konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja istniejącego układu/systemu ocieplenia oraz podłoża. Ocenę taką należy wykonać etapowo.

O czym przeczytasz w artykule:

 • Przygotowanie zharmonizowanej normy
 • Zakres normy
 • Wyjaśnienie niektórych jej punktów

Artykuł opisuje treść projektu europejskiej normy zharmonizowanej dla zestawów ETICS oraz wyjaśnia nowy sposób jej sporządzenia. Głównym powodem jest zapewnienie jej zgodności z przepisami europejskimi, w szczególności Rozporządzeniem 105/2011 (CPR – Przepisy dotyczące produktów kontrolowanych) w sprawie wyrobów budowlanych.

Standard pren 17237 in the European survey cen – draft

The article describes the content of the draft European harmonized standard for ETIC kits and explains the new way of writing it. The main reason is to ensure its compliance with European regulations, in particular Regulation 105/2011 (CPR) on construction products.

Co bardzo ważne, uzyskał on wstępną pozytywną ocenę ze strony konsultantów Komisji Europejskiej opiniujących projekty norm zharmonizowanych, o co niełatwo, bo normy zharmonizowane jako dokumenty o charakterze formalnoprawnym podlegają szczególnym rygorom.

Od 13 stycznia 2022 r. trwa europejska ankieta, podczas której wszyscy zainteresowani mogą wyrazić swoje stanowisko i zgłosić uwagi poprzez krajowe komitety normalizacyjne. Następnie autorzy CEN/TC88/WG18 odniosą się do nich, wprowadzając stosowne korekty w projekcie i finalna wersja zostanie poddana głosowaniu.

Warto przyjrzeć się temu projektowi normy i zobaczyć, czy i ewentualnie jakie zmiany w badaniach i ocenie ETICS może przynieść w stosunku do dotychczas stosowanych zasad.

Najważniejsze, że pod względem merytorycznym, tj. metod badawczych, przygotowania próbek, ocen wyników badań, zawartość projektu normy pokrywa się z zawartością techniczną Wytycznych EOTA (ETAG 004 „External Thermal Insulation Composite Systems with renderings” – z 2000 r., ostatnia wersja z 2013 r., przekształcony w EAD 040083-00-0404 i wydany w styczniu 2019 r.) stosowanych w Europie przez ostatnie dwudziestolecie.

Jest to zgodne z decyzją Komisji Europejskiej, przekazującą do CEN Mandat na opracowanie zharmonizowanej normy na znane zestawy ETICS i pozostawiającej w gestii EOTA jedynie ocenę zestawów innowacyjnych, odbiegających od standardowych. Dlatego podczas prac normalizacyjnych w CEN niezbędne było jedynie pewne doprecyzowanie i ujednoznacznienie ocen, bez pozostawiania otwartych zapisów, podatnych na interpretacje poszczególnych jednostek EOTA, dotychczas dokonujących oceny i wydających Europejskie Aprobaty (ETA) lub Europejskie Dokumenty Oceny (EOT). Uwzględniono przy tym wieloletnie doświadczenia i wyniki uzyskane podczas badań dziesiątek systemów metodami opisanymi w ETAG 004 w wielu różnych krajowych jednostkach EOTA.

Jednak opracowanie normy na ETICS, która miałaby szansę na akceptację jako norma zharmonizowana z CPR, okazało się czasochłonne i trudne z powodów natury formalnej. To one spowodowały konieczność zasadniczej zmiany formy zapisów, w tym np. wprowadzenia szeregu kodów oznaczenia wyników badania poszczególnych charakterystyk zasadniczych i właściwości użytkowych zestawu, a w razie potrzeby – jego komponentów. Wynika to z faktu, że norma zharmonizowana jest dokumentem prawnym, aktem wykonawczym do CPR, którego istotą jest zapewnienie swobodnego obrotu wyrobami budowlanymi pomiędzy krajami Unii.

Projekt normy prEN 17237 „Thermal insulation products for buildings – External Thermal insulation composite kits with renders (ETIC kits) – Specification” jest dostępny dla każdego na stronie Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (EAE), które bardzo aktywnie zaangażowało się w prace CEN i które również teraz organizuje, we współpracy z WG18 i DIN serię ogólnodostępnych warsztatów on-line, podczas których można dowiedzieć się więcej o normie, wyjaśnić wątpliwości, zapytać o szczegóły:
www.ea-etics.com/publications-events/european-product-standard

Norma zharmonizowana nie może wprowadzać żadnych barier w swobodnym obrocie wyrobem (zestawem), które nie wynikają wprost z CPR. Postanowienia normy nie mogą wykraczać poza CPR, a zwłaszcza naruszać autonomii krajów w zakresie określania wymagań dla budownictwa, w tym np. ustanawiania limitów dla właściwości użytkowych wyrobów wymaganych dla określonych zastosowań. Również wyrób wprowadzony do obrotu w jednym kraju, z Deklaracją Właściwości Użytkowych (DWU/Dop) na podstawie normy zharmonizowanej, nie może być w innym kraju poddany żadnym dodatkowym badaniom i ocenie w zakresie charakterystyk zasadniczych.

Uwaga! Prawo do obrotu wyrobem nie jest równoznaczne z prawem do jego zastosowania; to drugie podlega wymaganiom krajowym.

Dlatego zharmonizowana specyfikacja techniczna z jednej strony musi stwarzać możliwość zadeklarowania wszystkich właściwości użytkowych, objętych wymaganiami w dowolnym kraju Unii, a jednocześnie pozostawić producentom całkowitą swobodę co do wyboru zakresu deklaracji, czyli ile i których charakterystyk spośród wszystkich ujętych w normie zawiera DWU/Dop. Tylko wtedy w każdym kraju członkowskim można sprawdzić na podstawie DWU/DoP, czy wyrób spełnia krajowe wymagania, a producent nie ma narzuconych wymagań wykraczających ponad CPR.

Te wynikające z istoty prawa zasady mają poważne konsekwencje dla zawartości, a zwłaszcza formy normy zharmonizowanej.

Zakres normy

Zharmonizowana norma na zestawy ETIC nie może zawierać:

 • żadnych warunków i wymagań, związanych z zastosowaniem zestawów ETIC, np. wskazówek wykonawczych,
 • żadnych limitów, klas lub innych warunków, które dyskwalifikowałyby wyrób poddany ocenie zgodnie z tą normą;
  jedynymi wyjątkami są limity dotyczące zakresu zastosowania normy i ograniczenie go do zestawów, mieszczących się w pewnym jednoznacznie zdefiniowanym zakresie „zestawów znanych i sprawdzonych” oraz limity i progi już istniejące wcześniej, np. w ETAG 004; wprowadzenie jakiegokolwiek nowego limitu byłoby możliwe wyłącznie poprzez Akt Delegowany, zgodnie z zasadami prawodawstwa Unii (zaangażowane wszystkie kraje, kilkuletnia procedura, wymagana większość),
 • sformułowań wartościujących wyrób, np. że „należy zbadać najgorszy przypadek”; w zamian może się jednak posługiwać pojęciem „zakresu bezpośredniego zastosowania wyników” badania określonego zestawu.
  Tym samym producent, wybierając konkretny zestaw do badań, może świadomie podjąć decyzję, dla jakiej grupy innych zestawów uzyskany wynik również będzie ważny;

A ponadto nie może:

 • przesądzać o możliwości wykorzystania zestawu ETIC w konstrukcji, czyli innymi słowy, nawet bardzo słabe właściwości użytkowe lub wąski zakres deklaracji nie mogą dyskwalifikować wyrobu jako przedmiotu obrotu. To podobnie jak opcja NPD (właściwości nieokreślone) w samym CPR oznacza jedynie, że pewne właściwości wyrobu nie zostały ocenione i nie są deklarowane. Kraje mają jednak prawo stosować dowolne wyroby na swoim obszarze, np. do określonych celów, a każdy producent może taki wyrób oferować.
 • powtarzać zapisów CPR, w tym pojęć, definicji, tym bardziej ich zmieniać. Zharmonizowana specyfikacja techniczna musi ograniczać się wyłącznie do informacji niezbędnych do oceny zestawu ETIC, sporządzenia DWU/Dop i oznakowania zestawu znakiem CE, wg jednolitego schematu i wyrażonego tym samym językiem technicznym we wszystkich krajach Unii.

Zharmonizowana norma europejska na zestawy ETIC musi zawierać:

 • ściśle sprecyzowany zakres,
 • listę wszystkich charakterystyk zasadniczych, jakie zostały wskazane w Mandacie dla CEN na jej opracowanie,
 • sposób ich deklarowania,
 • metody badań i oceny poszczególnych charakterystyk, właściwości użytkowe odnoszące się bezpośrednio do procedury oceny właściwości użytkowych zestawu (AoP), a także zasady oceny stałości właściwości użytkowych (AVCP).
  Można tu szeroko korzystać z powołań normatywnych do istniejących metodycznych norm europejskich, ale w przypadku ich braku, opis metody badawczej musi się znaleźć w normie zharmonizowanej, tak by wszystkie niezbędne w ocenie procedury były dostępne w domenie publicznej w formie uznanych powszechnie norm.

Powinna się przy tym posługiwać językiem spójnym z CPR, jego definicjami, określeniami, rozwiązaniami etc.

Aktualny projekt spełnia kryteria w zakresie „czego nie może” i „co musi”, co potwierdziła wstępna ocena konsultantów ds. specyfikacji, zharmonizowanych z CPR.

Struktura projektu normy jest następująca:

1. Zakres normy
2. Powołania normatywne
3. Terminy i definicje
4. Charakterystyki

4.1 Reakcja na ogień
4.2 Nasiąkliwość
4.3 Wodoszczelność
4.4 Odporność na uderzenia
4.5 Paroprzepuszczalność
4.6 Przyczepność międzywarstwowa
4.7 Wytrzymałość zamocowania mechanicznego
4.8 Izolacyjność akustyczna
4.9 Opór cieplny

5. Metody badania, oceny i przygotowania próbek do badań

5.1–5.10 kolejne podpunkty odnoszą się do odpowiednich charakterystyk (pkt 4.1–4.9)

6. Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych – AVCP

- Załącznik A (normatywny) – Parametry odnoszące się do podstawowych składników i metod mocowania zestawów ETIC z metodami ich weryfikacji i kryteriami akceptacji
- Załącznik B (normatywny) – Obliczenie wartości PCSETIC kit (wzór i przykład)
- Załącznik C (normatywny) – Obciążenie charakterystyczne i sztywność charakterystyczna talerzyka łącznika w zestawie ETIC
- Załącznik D (normatywny) – Punktowe przewodzenie ciepła przez zamocowania mechaniczne w zestawie ETIC
- Załącznik E (normatywny) – Plan badań i tabele zgodności
- Załącznik F (normatywny) – Tabele rozkładu cząstek
- Załącznik G (normatywny) – Obliczania odporności na odrywanie
- Załącznik H (normatywny) – Porównanie wyników fabrycznej kontroli produkcji z wartościami referencyjnymi
- Załącznik ZA (informacyjny). Powiązanie normy z CPR

Wyjaśnienie niektórych punktów normy

Znaczenie i funkcja poszczególnych punktów normy:

 • Pkt 1 „Zakres normy”, łącznie z „Załącznikiem A” – służą do ścisłego zdefiniowania zestawów, które można oceniać za pomocą tej normy. Jeśli zestaw odpowiada opisowi w punkcie 1, a właściwości jego składników mieszczą się w limitach z Załącznika A, to może być oceniany wg normy. Jeśli nie, pozostaje ścieżka EOTA.
 • Pkt 4 i 5 „Charakterystyki” i „Metody badania, oceny i przygotowania próbek do badań” – bardzo ściśle ze sobą powiązane, przedstawiają sposób deklarowania poszczególnych charakterystyk (pkt. 4) i metody badania i zasady oceny (pkt 5).

Uwaga! Odnoszące się do wszystkich charakterystyk, bardzo istotne informacje o zasadach określania, raportowania i zakresie zastosowania wyników badań znajdują się w punkcie 5.1 „Postanowienia ogólne”.

 • Pkt 6 „Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych (AVCP)” – w odróżnieniu od ETAG i EAD, norma ma zawierać bardziej szczegółowe i jednolite dla wszystkich producentów postanowienia dotyczące ZKP, których przestrzeganie pozwala na potwierdzenie stałości właściwości użytkowych zestawu. Istotne jest to, że biorąc pod uwagę złożoność i koszty badań całego zestawu, projekt wprowadza możliwość badań kontrolnych na trzy równoważne sposoby, pozostawiając wybór jednego z nich producentowi zestawów ETIC (kits), w dodatku dla każdej charakterystyki oddzielnie. Możliwości są następujące:

– za pomocą badań bezpośrednich całych zestawów,
– poprzez badania pośrednie, np. komponentów, po indywidualnym udokumentowaniu korelacji z wynikami badań bezpośrednich zestawu,
– poprzez ustanowione badania pośrednie, np. wykorzystując zapisy normy o zasadach bezpośredniego zastosowania wyników badań („DIAP rules” – direct aplication rules), które zostały wprowadzone na podstawie dotychczasowych wieloletnich doświadczeń w stosowaniu i badaniu ETICS.
Sprowadza się to do badania poszczególnych komponentów zestawu poddanego ocenie jako całość i potwierdzenie, że ich właściwości są takie, jak właściwości składników użytych w procesie oceny.
W tym celu ZKP musi udokumentować, że wyniki wszystkich właściwości użytkowych składników, wymagane dla konkretnych charakterystyk zestawu spełniają jednocześnie dwa kryteria:

♦ stabilności produkcji – przez potwierdzenie, że wartości tej właściwości użytkowej mieszczą się w określonym przedziale, i jednocześnie

♦ zgodności uzyskanego wyniku z tzw. wartością referencyjną, czyli wartością, jaka została udokumentowana podczas oceny całego zestawu.

 • Załączniki od A–H – są normatywne, ponieważ stanowią szczegółowe uzupełnienie poszczególnych istotnych punktów normy: 1, 4, 5 i 6, np. doprecyzowują zakres normy i zasady ZKP poprzez określenie limitów dla komponentów, a także podają procedury badań lub przykłady obliczeń pewnych właściwości użytkowych w przypadku, gdy brak możliwości powołań normatywnych.
 • Załącznik ZA.1 – jako jedyny spośród załączników ma charakter informacyjny, bo nie wprowadza żadnych postanowień, a jedynie pokazuje szczegóły powiązania normy z przepisami prawa (CPR).
  Bardzo duże praktyczne znaczenie dla wszystkich korzystających z normy ma Tabela ZA.1, bo dla każdej charakterystyki zasadniczej wskazuje konkretne punkty w normie, które należy wykorzystać przy badaniu, ocenie i deklarowaniu właściwości.

Przy okazji warto odnieść się w tym artykule do pewnych generalnych uwag, zgłoszonych do tego projektu normy podczas VII Międzynarodowej Konferencji ETICS 9–10 września 2021 r., jeszcze przed szerszym upowszechnieniem jego całej treści. Dotyczyły one:

1. obszerności dokumentu – rzeczywiście norma jest obszerna, liczy 176 stron, ale znacznie ważniejsze jest to, że uporządkowana struktura i przejrzysty układ umożliwiają łatwe posługiwanie się nią na takich samych zasadach, jak każdą inną instrukcją, czyli wyłącznie w potrzebnym zakresie, bez potrzeby studiowania całości. Ponadto, po odjęciu załączników, zastępujących w istocie kilka norm metodycznych, norma nie jest bardziej obszerna niż ETAG i EAD;
2. uwzględnienia w projekcie normy, zestawów ETIC z izolacjami innymi niż EPS i MW, wskazanymi w pierwotnym Mandacie Komisji na normę – na tym etapie nie wiadomo, czy w zharmonizowanej normie ostatecznie wszystkie izolacje pozostaną, ta decyzja należy do kompetencji Komisji, a nie CEN; nieoficjalne stanowisko Komisji w tej sprawie wskazywało na to, że powinny znaleźć się wszystkie izolacje, bo doświadczenia w różnych krajach z aprobatami wg ETAG 004 na ETICS z izolacjami innymi niż EPS i MW są wystarczające. Niezależnie od tego, jaka będzie ostateczna decyzja Komisji w tej sprawie, zachowanie bądź usunięcie pewnych izolacji z tej normy w niczym nie wpłynie na jej pozostałą zawartość;
3. wpisania systemu „1” dla AVCP dla wszystkich charakterystyk, zbyt wymagającego i kosztowniejszego niż aktualny – interpretacja niejednoznacznych w tym zakresie zapisów Mandatu należy, podobnie jak w poprzedniej sprawie, do Komisji Europejskiej, a nie do CEN, bo nie wchodzi w zakres normalizacji. Decyzję Komisja podejmie najprawdopodobniej już po ankiecie.
Najbardziej prawdopodobne są dwie interpretacje:
- system „1” – tylko w odniesieniu do reakcji na ogień a system „3” – dla innych charakterystyk, jak dla innych wyrobów izolacji cieplnej
lub
- system „1” – dla wszystkich charakterystyk, jeśli ETICS zostaną uznane za wyroby o szczególnym znaczeniu dla trwałego zapewnienia efektywności energetycznej.
Żadna z możliwych interpretacji nie ma wpływu na treść normy, a jedynie na zakres obowiązkowego udziału strony trzeciej w AVCP;
4. niedostatecznego uwzględnienia aspektu nośności systemów – zagadnienia nośności i metod oceny zamocowań klejowych i mechanicznych były w WG 18 wielokrotnie dyskutowane i projekt uwzględnia wszystkie zgłaszane w tym zakresie propozycje, które mieszczą się w dotychczasowej powszechnie stosowanej praktyce badań i ocen standardowych ETICS na podstawie ETAG i EAD.
Znalazło to również swoje odzwierciedlenie w ograniczeniu zakresu normy poprzez określenie limitu ciężaru i grubości izolacji na objęte nią zestawy.
Decyzją WG 18, dalej idące wnioski zostały odłożone do pierwszej rewizji normy, gdy doświadczenia, dalej idące w wymaganiach, będą na tyle powszechne, że będą mogły stać się podstawą do uwzględnienia w normalizacji.

Podsumowanie

Projekt prEN 17237 „External Thermal Insulation Composite kits. Specification” ma realne szanse stać się normą zharmonizowaną. Jeżeli norma wejdzie w życie, producenci standardowych ETICS, stanowiących wg ekspertów EAE ca 80% aktualnie sprzedawanych systemów w Europie, uzyskają większy wpływ na zakres i proces oceny swoich zestawów; niezbędnej do wystawienia DWU i oznakowania CE, dających możliwość ich oferowania na wybranych przez siebie rynkach krajowych w UE.

Producent stanie się gospodarzem i decydentem w zakresie oceny swojego zestawu, ponieważ to on zdecyduje, ile i które charakterystyki oceni i zadeklaruje, oczywiście biorąc przy tym pod uwagę swoje plany biznesowe i wymagania w krajach jego zainteresowania.

Procedura oceny wg normy będzie bardziej przewidywalna, w porównaniu do dotychczasowej indywidualnej oceny w różnych jednostkach EOTA.

Jeden dokument odniesienia na wyroby – norma, w miejsce wielu indywidualnych aprobat i dokumentów oceny technicznej – ułatwi komunikację ze wszystkimi uczestnikami rynku: projektantami, wykonawcami, inwestorami, konsumentami, instytucjami oceniającymi i nadzorującymi rynek wyrobów budowlanych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Andrzej Konarzewski Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne...

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne warunki panujące wewnątrz kuchni czy łazienki. Na szczęście technologia wychodzi inwestorom naprzeciw i efektywne położenie tynku gipsowego w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach jest możliwe.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4) System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania...

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

dr inż. Pavel Zemene, przewodniczący Stowarzyszenia EPS w Republice Czeskiej Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną...

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak układać płytki wielkoformatowe?

Jak układać płytki wielkoformatowe? Jak układać płytki wielkoformatowe?

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2) Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis...

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis matematyczny tego procesu jest bardzo złożony, dlatego w większości rozwiązań inżynierskich stosuje się uproszczony model ustalonego przepływu ciepła.

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.