Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Planowanie i organizacja przedsięwzięć budowlanych – wybrane aspekty

Budowa domu to przedsięwzięcie, które wymaga właściwej organizacji.
www.sxc.hu

Budowa domu to przedsięwzięcie, które wymaga właściwej organizacji.


www.sxc.hu

Problematyka przygotowania przedsięwzięcia budowlanego obejmuje wiele zagadnień wymagających nierzadko kompleksowego podejścia, a przede wszystkim precyzyjnego planowania. Jego podstawowym elementem jest uszeregowanie czynności zgodnie z wymogami technologii wykonania, czyli podział przedsięwzięcia na etapy o mniejszym stopniu agregacji. Kolejne aspekty planowania to przyjęcie struktury organizacji prac, ustalenie dostępności zasobów, ewentualnie założenie wariantów realizacyjnych poszczególnych czynności.

Zobacz także

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata

Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata

Rocznie budynki odpowiadają za około 39 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla związanej z zużyciem energii (World GBC – Circular Economy in the built environment waste hierarchy: Why recycling is the...

Rocznie budynki odpowiadają za około 39 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla związanej z zużyciem energii (World GBC – Circular Economy in the built environment waste hierarchy: Why recycling is the last resort). Jeśli branża budowlana chce realizować ideę i cele ekorozwoju, musi odejść od podejścia „weź, wyprodukuj, wyrzuć”. Międzynarodowa firma Arup opracowała raport prezentujący zasady projektowania zgodnego z koncepcją regeneracyjną.

Agnieszka Stawiarska Program Czyste Powietrze – dotacja na termomodernizację domów jednorodzinnych

Program Czyste Powietrze – dotacja na termomodernizację domów jednorodzinnych Program Czyste Powietrze – dotacja na termomodernizację domów jednorodzinnych

Od ponad roku program „Czyste Powietrze” dofinansowujący remonty domów jednorodzinnych cieszy się dużym zainteresowaniem. Nie bez przyczyny. Wyższe dofinansowanie, wyższe dotacje do kompleksowej termomodernizacji...

Od ponad roku program „Czyste Powietrze” dofinansowujący remonty domów jednorodzinnych cieszy się dużym zainteresowaniem. Nie bez przyczyny. Wyższe dofinansowanie, wyższe dotacje do kompleksowej termomodernizacji i prefinansowanie dla wykonawców skutecznie zachęciły do składania wniosków o dotację.

Planowanie i organizacja w budownictwie

Planowanie produkcji budowlanej w wąskim ujęciu obejmuje m.in. ustalenie rodzaju, zakresu oraz sposobów wykonania procesów budowlanych z perspektywy czasu i kosztów, ale także zapewnienie jakości oraz ocenę ryzyka (np. przekroczenia umownego terminu realizacji). Jednym z pierwszych ogniw jest struktura podziału prac (tzw. Work Breakdown Structure), która zapewnia rozłożenie skomplikowanego przedsięwzięcia na mniejsze (z uwagi na zakres i pracochłonność) i łatwiejsze do kontroli etapy. Następnie budowany jest harmonogram i technologiczny model sieciowy o powiązaniach organizacyjnych. W następnym kroku należy ustalić wykonawców oraz niezbędne zasoby, a także wstępnie oszacować terminy realizacji poszczególnych czynności z wyznaczeniem buforów czasowych. Dalsze działania mają na celu zoptymalizowanie harmonogramu w aspekcie czasu i kosztu realizacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości wystąpienia zakłóceń i ich kompensacji. Stąd też na etapie realizacji, a także w celu uregulowania płatności z wykonawcą za zrealizowany zakres prac należy prowadzić monitoring postępu robót zarówno pod kątem rzeczowym, jak i finansowym. Stanowi to podstawę do kolejnych analiz nad możliwymi odchyleniami od harmonogramu i założonego budżetu z równoczesnym określeniem prawdopodobieństwa dotrzymania terminu dyrektywnego.

W ostatnim czasie rozwijane jest nowe podejście do harmonogramowania, przedstawione w pracach Goldratta, bazujące na teorii graniczeń (Theory of Constraints – TOC) i opierające się na koncepcji łańcucha krytycznego (Critical Chain Project Management). Łańcuch ten definiowany jest jako zbiór kolejno wykonywanych czynności z uwzględnieniem ograniczeń związanych z zasobami, określający całkowity czas realizacji przedsięwzięcia. Z uwagi na nierównomierność produkcji, skomplikowane warunki realizacyjne na placu budowy, występowanie zjawisk losowych, podejście CCPM przewiduje wprowadzenie do harmonogramów buforów zasilających itp., a także skrócenie czasów trwania czynności o 50% [1]. Niemniej jednak owe podejście w praktyce budowlanej nie jest jeszcze powszechnie znane oraz wykorzystywane.

Struktura podziału prac

Podstawowym elementem umożliwiającym kontrolę postępu robót jest harmonogram. Jest to graficzne odzwierciedlenie robót z uwzględnieniem ich następstw, wynikających z technologii i przyjętej organizacji prac. Przy jego tworzeniu pomocny będzie podział przedsięwzięcia na mniejsze elementy, czyli opracowanie tzw. Work Breakdown Structure (WBS), czyli struktury podziału prac i wynikającego z niej wariantowania rozwiązań. Główną jej ideą jest wyodrębnienie etapów robót, czynności w ramach danego etapu przy uwzględnieniu zależności technologicznych między nimi, ustalenie punktów kontrolnych (tzn. kamieni milowych) oraz terminów i zakresu prac wymaganych do ich osiągnięcia zgodnie z procesem budowlanym. Celem wspomnianego podziału przedsięwzięcia jest wyszczególnienie czynności, pozwalające na jednoznaczne przypisanie im zasobów (środków pracy). Ma to ścisły związek z problematyką zarządzania projektami, gdyż WBS jest centralnym jego elementem [2].

WBS przedstawiany jest zazwyczaj w formie odwróconego drzewka i teoretycznie może być dowolnie rozbudowywany. Ułatwia prowadzenie przedsięwzięcia. Na uwagę zasługują wspomniane kamienie milowe – zazwyczaj są to daty istotne z punktu widzenia sprawnego przebiegu przedsięwzięcia, np. koniec etapu projektowania, zakończenie robót ziemnych czy zakończenie robót konstrukcji żelbetowej. Czasem mogą to być także czynności o określonym czasie trwania, wymagające określonych kosztów.

Struktura podziału prac – tzw. WBS jako podstawa planowania – umożliwia:

 • dokonanie podziału przedsięwzięcia na mniejsze elementy (zadania, obiekty, roboty budowlane/czynności),
 • przypisanie zasobów do wyodrębnionych czynności,
 • opracowanie budżetu przedsięwzięcia, oszacowanie czasu potrzebnego do zakończenia poszczególnych czynności oraz czasu realizacji całego przedsięwzięcia,
 • prognozowanie wydatków niezbędnych do zakończenia przedsięwzięcia lub zdefiniowanego kamienia milowego,
 • opracowanie systemu monitorowania, w tym tworzenia raportów na temat dokonywanych postępów oraz zużytych środków finansowych.

W aspekcie przyjętej organizacji prac i uchwycenia powiązań technologicznych w dalszym kroku będzie analizowany przydział zasobów do poszczególnych czynności z racji ich zapotrzebowania i dostępności. W pewnym stopniu stan ten będzie wpływał na czas trwania całego przedsięwzięcia z uwagi na „zajętość” środka (zasobu). Dzięki Work Breakdown Structure uzyskujemy strukturę hierarchiczną przedsięwzięcia, złożoną z zadań o większym i mniejszym stopniu scalenia. Dysponujemy wówczas wszystkimi informacjami niezbędnymi do oszacowania czasu realizacji poszczególnych zadań oraz całego przedsięwzięcia. Dane dotyczące czasu realizacji powinny być regularnie analizowane i poprawiane, aby uniknąć nieścisłości między terminami rzeczywistymi a prognozowanymi.

Dostępne obecne oprogramowanie komputerowe wspomagające tworzenie harmonogramów pozwala na:

 • wizualizację struktury WBS lub jej import z innych programów,
 • budowę harmonogramu z możliwością wykorzystania różnych typów zależności między czynnościami,
 • jednoczesne przejście z widoku harmonogramu na widok modelu sieciowego,
 • wyodrębnienie (prezentowane zazwyczaj innym kolorem) działań tworzących decydujący ciąg czynności, wpływających na termin zakończenia (ścieżka krytyczna),
 • zestawienie poziomu wykorzystania zasobów,
 • analizę postępu robót przez zaznaczenie dla każdej czynności stopnia zaawansowania wyrażonego w procentach (Percent Complete) itp.

Należy jednak zaznaczyć, że każdy program ma swoje specyficzne cechy i nie wszystkie funkcje mogą być dostępne. Przykładowo jeden z darmowych programów pozwala rozpatrywać tylko jeden typ zasobów – osobowy (można przypisać osobę do danego zadania).

Alokacja zasobów

Kolejnym ogniwem w planowaniu produkcji budowlanej jest zapewnienie zasobów niezbędnych do wykonania zadania. Mając do dyspozycji pewien zasób danego środka, należy przydzielić go w odpowiedni sposób do poszczególnych zadań. W niektórych przypadkach wpływa to na kolejność wykonywania czynności i wymaga wprowadzenia zmian nie tylko w obszarze organizacji, lecz także technologii wykonania. Rozdział zasobu zależy również od jego rodzaju. Przykładowo w odniesieniu do zasobów materiałowych czy finansowych istnieje możliwość proporcjonalnego podziału między zadaniami z uwzględnieniem kolejnych terminów dostaw. Jednakże niektóre zasoby, np. sprzętowe, są niemożliwe do podzielenia, dlatego ich udział musi być dostosowany do konkretnego zadania.

Wykorzystanie danego zasobu zależy od przyjętej technologii. Stąd też coraz częściej pojawia się kwestia wariantowania rozwiązań na podstawie obszernego zakresu kryteriów, nie tylko czasu i kosztów. Oprócz tego można uwzględnić możliwość przystosowania materiału do określonego typu konstrukcji, łatwość wykonania czy dostępność. Na możliwości alokacji zasobów czy organizacji prac wpływa istniejący stan przedsięwzięcia oraz wymogi lokalizacyjne. Można wyszczególnić kilka czynników oddziałujących na podział środków. Część ma charakter mierzalny, inne natomiast trudne są do przewidzenia i oszacowania. Dlatego wymaga się od decydenta elastycznego podejścia. Przydział mieszanki betonowej do poszczególnych zadań (elementów konstrukcji) nie może wydawać się racjonalny, skoro w chwili realizacji we wszystkich najbliżej położnych wytwórniach niemożliwe są dostawy przez kilka najbliższych miesięcy. Sytuację tę można traktować w dwojaki sposób: jako brak dostępu do danego środka lub jako element ryzyka.

Struktura podziału prac (Work Breakdown Structure) nie tylko pozwala na ich wizualizację, lecz także wpływa na system zarządzania zasobami. W strukturze uwzględniamy zależności technologiczne pomiędzy zadaniami, które mogą być wykonywane różnymi środkami (zasoby czynne, zasoby bierne). Oznacza to, że nieraz będziemy zmuszeni dostosować strukturę podziału przedsięwzięcia do struktury zasobów. Zasoby natomiast dostosowane są do charakteru zadań, ich pracochłonności oraz wynikają z przyjętej technologii (np. do bardziej złożonych zadań wymagane jest skierowanie większych liczebnie zespołów) [2, 3]. Obecnie zauważalny jest rozwój różnych metod i technik wykorzystujących programy komputerowe wspomagające podejmowanie decyzji, planowanie przyszłych prac oraz ułatwiających rozdział zasobów. Oczywiście stopień ich wykorzystania jest różny w zależności od preferencji decydenta oraz możliwości wykorzystania do konkretnego zagadnienia [1, 4–9, 10–11].

Wariantowanie zadań

Ogólna metodyka wariantowania opiera się na kilku podstawowych etapach, a mianowicie:

 • analizie potrzeb wariantowania,
 • opracowaniu wariantów,
 • ustaleniu kryteriów oceny,
 • ocenie wariantów i wyborze wariantu najbardziej zbliżonego do optymalnego.

Metodyka ta może zostać przeniesiona na problemy budownictwa i dotyczyć wariantowania zadań w przedsięwzięciu budowlanym. Zagadnienia związane z wariantowaniem organizacyjnym zadań mogą zostać sklasyfikowane ze względu na czynniki takie jak uprzednio wymienione, czyli czas, koszt oraz ryzyko. Stąd też w ramach struktury podziału prac można rozpatrywać alternatywne rozwiązania, pozwalające uzyskać identyczny rezultat, aczkolwiek wykonanie ich zmniejsza ryzyko przedsięwzięcia. Oprócz tego można rozpatrywać warianty technologiczne, ale przy narzuconych przez projekt i specyfikacje rozwiązaniach, na etapie planowania realizacji przedsięwzięcia można je pominąć. O ile jeden z wariantów organizacji realizacji przedsięwzięcia może zakładać wcześniejsze zakończenie inwestycji, o tyle może to zostać okupione większym ryzykiem, np. przekroczenia dostępnych zasobów, niebezpiecznego zbliżenia się do ich maksimum czy przekroczenia budżetu. Widać z tego, że na ogół analiza wariantowa jest powiązana ze względu na występującą tam większą liczbę czynników. W problemie wyboru wariantu optymalnego możemy wesprzeć się np. metodami analizy wielokryterialnej [5]. Niewykluczona jest również optymalizacja jednokryterialna, chociaż takie podejście zwykle nie pozwala na pełną i kompleksową optymalizację. Właściwe podejście do planowania przedsięwzięcia budowlanego nakazuje opracowanie kilku wariantów organizacyjnych, które zostaną zaakceptowane, a na etapie realizacji odpowiednio elastyczne reagowanie na pojawiające się sytuacje. Rezultatem takiego podejścia może być opracowanie kilku harmonogramów alternatywnych, które np. będą uwzględniały różne czynniki ryzyka.

Podstawy harmonogramowania

Harmonogramowanie to jedna z podstawowych metod planowania i późniejszej kontroli produkcji. Harmonogramy są ściśle związane z planowaniem przedsięwzięć budowlanych. Mają one rżną postać, a przede wszystkim różny zakres i stopień uszczegółowienia (np. harmonogramy dyrektywne, ogólne i szczegółowe). Harmonogramowanie zadań w budownictwie ma swoją specyfikę. Procesy budowlane są często bardzo ściśle powiązane między sobą zależnościami technologicznymi. One decydują o kolejności realizacji poszczególnych czynności oraz o zależnościach czasowych między nimi. Ma to oczywiście swoje odbicie w harmonogramie. Tzw. powiązania technologiczne należy traktować jako priorytetowe, gdyż m.in. od ich zachowania zależy poprawność realizacji całego przedsięwzięcia. Oprócz powiązań o charakterze technologicznym w harmonogramowaniu wyróżnia się powiązania o charakterze organizacyjnym. Można je interpretować jako zależności między procesami, w których realizację zaangażowane są określone zasoby (np. zespoły robocze, sprzęt). Ich zaangażowanie w procesie i późniejsze zwolnienie może warunkować np. rozpoczęcie następnego procesu, w którym również występują. Wymienione powiązania mają najlepszą wizualizację w modelu sieciowym, który obok harmonogramu jest jednym z podstawowych narzędzi planowania i kontroli realizacji. W modelu sieciowym bardzo dobrze widoczne są również relacje między procesami. Podstawowym typem relacji jest relacja ZR (zakończenie–rozpoczęcie), czyli zakończenie realizacji poprzednika jest sygnałem do rozpoczęcia realizacji następnika. Oprócz tego w tzw. sieciach jednopunktowych, gdzie wierzchołki grafu przedstawiają czynność, a krawędź grafu następstwa czasowe między czynnościami, występują relacje typu: ZZ (zakończenie– zakończenie), RR (rozpoczęcie–rozpoczęcie) oraz RZ (rozpoczęcie–zakończenie). Dodatkowo w ramach wymienionych relacji mogą występować zdefiniowane zwłoki czasowe. Na bazie tych powiązań i relacji, a także na podstawie kryteriów takich jak czas, koszt, dostępność zasobów można prowadzić optymalizację harmonogramów.

Z zagadnieniem optymalizacyjnym harmonogramu związane jest pojęcie szeregowania zadań. Sprowadza się ono do optymalizacji kombinatorycznej, czyli rozważania różnych układów planowanych zadań pod kątem wybranego wcześniej kryterium, np. najkrótszego czasu realizacji. Prostym przykładem zagadnienia szeregowania jest problem kolejności realizacji wydzielonych działek roboczych, przy których zaangażowane są określone zasoby, tak aby uzyskać możliwie najkrótszy czas realizacji. Danymi w takim zagadnieniu są czasy realizacji poszczególnych działek oraz przypisane do ich realizacji zasoby, np. maszyny o ustalonej liczebności. W zagadnieniu szeregowania wykorzystywane są różne mechanizmy. Opierają się one o metody podziału i ograniczeń (np. algorytm Łomnickiego), metody symulacji czy w końcu o metody sztucznej inteligencji. Te ostatnie związane są najczęściej z algorytmami ewolucyjnymi, a ich zastosowanie zostało już wielokrotnie zaprezentowane w literaturze [11]. W szeregowaniu zadań przedsięwzięcia budowlanego należy zawsze priorytetowo traktować powiązania technologiczne, natomiast w dalszej kolejności narzucone kryteria.

Podsumowanie

Wydaje się, że planowanie i organizacja przedsięwzięć budowlanych to zagadnienia stosunkowo dobrze opisane w teorii, aczkolwiek, jak wskazuje praktyka, wymagają dalszego doskonalenia i rozwijania metod służących minimalizacji nadmiernej alokacji zasobów, wariantowania rozwiązań w aspekcie minimalizacji ryzyka oraz szeregowania zadań według przyjętych uprzednio kryteriów. W artykule podjęto próbę nakreślenia głównych obszarów planowania produkcji budowlanej, która ma ścisły związek z ustawicznym procesem podejmowania decyzji (m.in. w zakresie racjonalnego podziału przedsięwzięcia na pakiety robót, wyboru sposobu realizacji poszczególnych czynności czy przydziału zasobów). Przedstawione aspekty nie wyczerpują tematu. Na uwagę zasługuje fakt istnienia bogatej oferty oprogramowania komputerowego wspomagającego proces decyzyjny, budowę harmonogramów oraz analizę kosztów przedsięwzięcia.

Literatura

 1. M. Połoński, K. Pruszyński, „Wyznaczanie wielkości buforów czasu i terminu zakończenia przedsięwzięcia w harmonogramach budowlanych”, [w:] „Technologia i Zarządzanie w Budownictwie”, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej nr 91, Seria: „Studia i Materiały”, nr 20, Wrocław 2008, s. 289–298.
 2. R. Marcinkowski, „Struktura podziału pracy (SPP) w planowaniu przedsięwzięć budowlanych”, Materiały z Konferencji Naukowo-Technicznej „Inżynieria Procesów Budowlanych”, Gliwice 2009, s. 221–228.
 3. R. Marcinkowski, „Problemy planowania produkcji budowlanej”, Materiały z Warsztatów Inżynierów Budownictwa „Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych”, Puławy 2008, s. 171–182.
 4. M. Gajzler, „Text and data mining techniques in aspect of knowledge acquisition for decision support systems in construction industry”, „Technological and Economic Development of Economy”, No. 2/2010, vol. 16 (w druku).
 5. M. Hapke, A. Jaszkiewicz, R. Słowiński, „Interactive analysis of multiple-criteria project scheduling problems”, „European Journal of Operational Research”, 107/1998, s. 315–324.
 6. O. Kapliński, „Trendy rozwoju i przydatność technik planowania i podejmowania decyzji – polskie doświadczenia”, [w:] „Technologia i Zarządzanie w Budownictwie”, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 91, Seria: „Studia i Materiały”, nr 20, Wrocław 2008, s. 69–77.
 7. O. Kapliński, „Development and usefulness of planning techniques and decision-making foundations on the example of construction enterprises in Poland”, „Technological and Economic Development of Economy”, No. 4/2008, vol. 14, s. 492–502.
 8. O. Kapliński, „Information technology in the development of the polish construction industry”, „Technological and Economic Development of Economy”, No. 3/2009, vol. 15, s. 437–452.
 9. T. Kasprowicz, „Metoda analizy i wyboru rozwiązań technicznych i technologicznych obiektów budowlanych w warunkach ryzyka”, [w:] „Technologia i Zarządzanie w Budownictwie”, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 91, Seria: „Studia i Materiały”, nr 20, Wrocław 2008, s. 79–87.
 10. „Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym” pod red. M. Połońskiego, Wyd. SGGW, Warszawa 2009.
 11. M. Rogalska, W. Bożejko, Z. Hejducki, „Harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem hybrydowego algorytmu ewolucyjnego”, [w:] „Technologia i Zarządzanie w Budownictwie”, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 87, Seria: „Studia i Materiały”, nr 18, Wrocław 2006, s. 157–164.
 12. A. Dziadosz, J.L. Zioberski, „Wyb rozwiązań technologicznych i organizacyjnych przy budowie szklanej podłogi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”, Materiały z Konferencji Naukowo- Technicznej „Inżynieria Procesów Budowlanych”, Gliwice 2009, s. 375–382.
 13. M. Gajzler, „Hybrid advisory systems and the possibilities of it usage in the process of industrial flooring repairs”, The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction. ISARC-2008. Selected papers (June 26–29, Vilnius, Lithuania), edited by E. K. Zavadskas, A. Kaklauskas, M. J. Skibniewski, 2008, s. 459–464.
 14. T. Kasprowicz, „Inżynieria przedsięwzięć budowlanych”, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Warszawa 2002.
 15. A. Sobotka, S. Biruk, P. Jaśkowski, „Zarządzanie w budownictwie”, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2003.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane...

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

mgr inż. Karol Kramarz Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne...

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne znaczenie, gdy następuje mała dokładność obróbki powierzchni elementów. Dokładność obróbki elementów w znacznym stopniu eliminuje powstawanie na powierzchni styku tych elementów obciążeń punktowych, następuje wtedy w sposób istotny zwiększenie wytrzymałości konstrukcji.

Jacek Sawicki news Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki news Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy po zmianach prawnych Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023...

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023 r. będzie mógł być prowadzony także w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego po zmianach Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią...

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią je art. 60a–60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w...

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557). Przywołuje go zapis art. 71 w ust. 2b pkt 2, który stanowi, że „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się (…) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-budownictwo”. I dalej rozbudowują go przepisy art. 79a–79k...

Jacek Sawicki news Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami) Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego...

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (DzU poz. 2351 z dnia 20.12.2021 r.) wraz ze zmianami: 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU poz. 88 z dnia 14.01.2022 r.); 2. Ustawa z dnia 7 lipca...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. (cz. 2)

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. (cz. 2) Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. (cz. 2)

Realizacja ambitnych celów polityki klimatycznej i dekarbonizacja gospodarki będzie prowadzić do głębokiej przebudowy polskiego sektora elektroenergetycznego, który wpływa na praktycznie wszystkie dziedziny...

Realizacja ambitnych celów polityki klimatycznej i dekarbonizacja gospodarki będzie prowadzić do głębokiej przebudowy polskiego sektora elektroenergetycznego, który wpływa na praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki, w tym transport, ciepłownictwo, a także zaopatrzenie w energię zakładów przemysłowych. Jak powinna przebiegać modernizacja sektora i jakie technologie powinny być dominujące w perspektywie 2050 r.?

Przemysław Gogojewicz Przepisy przeciwpożarowe w ochronie osób i mienia

Przepisy przeciwpożarowe w ochronie osób i mienia Przepisy przeciwpożarowe w ochronie osób i mienia

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć, mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub...

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć, mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Materiały prasowe Ekrany akustyczne – kiedy i gdzie je stawiać?

Ekrany akustyczne – kiedy i gdzie je stawiać? Ekrany akustyczne – kiedy i gdzie je stawiać?

Na podstawie jakich przepisów i dokumentów lokalizowane i budowane są ekrany akustyczne? Jakie warunki muszą być spełnione, aby mogły powstać, i kto wydaje stosowną decyzję?

Na podstawie jakich przepisów i dokumentów lokalizowane i budowane są ekrany akustyczne? Jakie warunki muszą być spełnione, aby mogły powstać, i kto wydaje stosowną decyzję?

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.