Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wykonywanie obiektów budowlanych zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego

Zasadnicze elementy zrównoważonego rozwoju gospodarki
Leonard Runkiewicz

Zasadnicze elementy zrównoważonego rozwoju gospodarki


Leonard Runkiewicz

Rozwój gospodarczy przyczynia się do naruszenia równowagi środowiska. By ten negatywny wpływ rozwoju gospodarki na środowisko ograniczyć, opracowano koncepcję rozwoju zrównoważonego, czyli takiego, który gwarantuje zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń bez ograniczania możliwości przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb.

Zobacz także

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE ETV, czyli nowoczesny system weryfikacji technologii środowiskowych

ETV, czyli nowoczesny system weryfikacji technologii środowiskowych ETV, czyli nowoczesny system weryfikacji technologii środowiskowych

Europa i świat stoją przed ważnymi wyzwaniami środowiskowymi. Jak im sprostać? Z pomocą mogą przyjść innowacyjne technologie środowiskowe. Niestety stopień ich komercjalizacji i ich zastosowanie w gospodarce...

Europa i świat stoją przed ważnymi wyzwaniami środowiskowymi. Jak im sprostać? Z pomocą mogą przyjść innowacyjne technologie środowiskowe. Niestety stopień ich komercjalizacji i ich zastosowanie w gospodarce nadal są na niskim poziomie, pomimo potrzeb rynku i rosnącego popytu. Przyczynami tego stanu mogą być ryzyka dotyczące wdrażania technologii środowiskowej oraz innowacyjności, a także to związane ze zwrotem z inwestycji. Ograniczenie tych zagrożeń przez twórców i dostawców technologii może wymagać...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata

Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata

Rocznie budynki odpowiadają za około 39 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla związanej z zużyciem energii (World GBC – Circular Economy in the built environment waste hierarchy: Why recycling is the...

Rocznie budynki odpowiadają za około 39 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla związanej z zużyciem energii (World GBC – Circular Economy in the built environment waste hierarchy: Why recycling is the last resort). Jeśli branża budowlana chce realizować ideę i cele ekorozwoju, musi odejść od podejścia „weź, wyprodukuj, wyrzuć”. Międzynarodowa firma Arup opracowała raport prezentujący zasady projektowania zgodnego z koncepcją regeneracyjną.

Ustawa Prawo ochrony środowiska [1] definiuje rozwój zrównoważony jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych potrzeb społeczności, zarówno współczesnej, jak i przyszłych pokoleń. Budownictwo służące zaspokojeniu podstawowych potrzeb społeczeństwa jest jednym z elementów rozwoju zrównoważonego i powinno być zgodne z jego zasadami.

Budownictwo z uwagi na jego społeczne i gospodarcze znaczenie jest w dużym zakresie regulowane przepisami, zarówno europejskimi, jak i krajowymi. W unijnej dyrektywie 89/106 EWG [2] zapisano wymagania związane z zapewnieniem w budynkach odpowiednich warunków zdrowotnych, komfortu życia oraz ochrony środowiska zewnętrznego: „obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny lub zdrowia mieszkańców albo sąsiadów”.

W polskim Prawie budowlanym [3] również zawarto ten wymóg, a mianowicie obiekty budowlane powinny być projektowane, budowane i użytkowane w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących m.in. odpowiednich warunków higienicznych, zdrowotnych oraz ochrony środowiska.

Przepisy UE zawierają również wymogi dotyczące właściwości wyrobów budowlanych związane z higieną, zdrowiem i środowiskiem. Obejmują one problematykę środowiska wewnętrznego budynku, wpływu obiektu na środowisko zewnętrzne oraz zagadnienia związane z gospodarką komunalną: zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków i usuwanie odpadów stałych.

Obecnie w projektowaniu i realizacji obiektów nowych i remontowanych, wzmacnianych i modernizowanych, jednymi z najważniejszych stają się zagadnienia związane z higieną, zdrowiem i środowiskiem [6, 7].

Wymagania w tym zakresie dotyczą:

 • wyrobów, elementów i obiektów budowlanych oraz ich zmian w całym okresie planowanej eksploatacji,
 • systemów zarządzania jakością środowiskową w czasie projektowania i produkcji wyrobów i elementów oraz wykonania całych obiektów, a także remontów i modernizacji ze szczególnym uwzględnieniem istniejącej gęstej zabudowy miast.

Wymagania środowiskowe regulowane są przez dyrektywy Unii Europejskiej, międzynarodowe i krajowe akty prawne oraz międzynarodowe i krajowe normy i aprobaty techniczne.

W artykule zostaną przedstawione podstawowe wymagania środowiskowe w stosunku do wyrobów i rozwiązań materiałowo- -konstrukcyjnych przy wznoszeniu budynków oraz przy renowacji i modernizacji obiektów znajdujących się w zabudowie miast i ośrodków wiejskich.

Zasady projektowania i wykonywania obiektów budowlanych

Projektowanie i wykonywanie nowych oraz remontowanie i modernizowanie istniejących obiektów budowlanych wymagają współpracy architektów, konstruktorów, instalatorów, przedstawicieli dziedziny ochrony środowiska, trwałości budowli, akustyki, zabezpieczeń ppoż. i zabezpieczeń przeciwwilgociowych.

Ich działania muszą uwzględniać wykorzystanie nowoczesnych technik, technologii, materiałów i elementów.

W procesie budowlanym przy wykonywaniu budynków nowych oraz przy renowacji i modernizacji budynków istniejących bardzo ważna jest jakość wykonania. Wpływa ona w sposób istotny na wartości użytkowe – pozwala je zoptymalizować, tzn. osiągnąć maksymalny stopień używalności przy spełnieniu jednocześnie warunków minimum zużytej energii przy wykonaniu oraz zapewnieniu równowagi środowiska w nowych warunkach zabudowy miast i osiedli.

W budynkach prowadzony jest monitoring uszkodzeń, awarii i katastrof oraz analiza przyczyn ich powstawania. Dzięki temu można ustalić, jakie czynniki wpływają na stan zagrożenia budowli i jaką należy wybrać strategię projektowania oraz metody wykonania, aby zapewnić bezpieczeństwo i warunki użytkowania.

Rezultaty tych badań wskazują na konieczność kontroli właściwości materiałów i konstrukcji również pod kątem zdrowia, higieny i ochrony środowiska. Niezbędna jest także świadomość sposobu funkcjonowania materiałów w całym przewidywanym okresie ich użytkowania w celu zapewnienia ich niezawodności, trwałości konstrukcji, a także wartości użytkowej i zdrowotnej.

Analiza procesów degradacyjnych w celu określenia ich przyczyn wskazuje na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na problemy oddziaływania na środowisko.

Obiekty budowlane powinny zatem:

 • wykazywać się odpowiednią trwałością,
 • oddziaływać na środowisko w sposób nieszkodliwy,
 • być ekonomiczne w zużyciu materiałów i energii,
 • uwzględniać konsekwencje awarii z punktu widzenia życia i zdrowia ludzkiego.

Obecnie produkowane materiały i opracowywane technologie budowlane oparte są na nowoczesnych osiągnięciach chemii i technologii. Często stanowią one zagrożenie dla zdrowia człowieka i równowagi środowiska.

W celu ograniczenia tego zagrożenia w prawie polskim wprowadzono wymagania, by materiały te uzyskały aprobaty techniczne i deklaracje zgodności (certyfikaty) pod względem bezpieczeństwa, trwałości, wymagań użytkowych oraz zdrowotnych.

Współczesna inżynieria materiałowa i bogaty asortyment polimerów dają duże możliwości projektantom i wykonawcom robót budowlanych w zakresie wykonania, rekonstrukcji i renowacji różnych elementów budynków i obiektów. Materiały polimerowe i polimerowo-mineralne umożliwiają wykonywanie elementów przeznaczonych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Większe wymagania muszą, oczywiście, spełniać materiały do stosowania na zewnątrz – obok parametrów fizyko-mechanicznych muszą one jeszcze odznaczać się odpornością na działanie warunków atmosferycznych.

Dobór składników i technologii wykonania, renowacji oraz modernizacji powinien być zawsze uzależniony od stanu i rodzaju elementów, wymagań użytkowników oraz planowanej eksploatacji budynków.

Wymagania środowiskowe dotyczące obiektów budowlanych

Dyrektywa rady Wspólnot Europejskich [7] oraz polskie przepisy budowlane wymagają zapewnienia, aby wyroby przeznaczone do stosowania w obiektach mogły być wykorzystywane tylko wówczas, gdy spełniają 6 wymagań podstawowych. Są to:

 • nośność i stateczność nowych i istniejących obiektów,
 • bezpieczeństwo pożarowe w czasie budowy, renowacji i remontów oraz eksploatacji,
 • higiena, zdrowie i środowisko wewnątrz budynków nowych i starych, a także w środowisku miejskim,
 • bezpieczeństwo użytkowe wewnątrz i na zewnątrz,
 • ochrona przed hałasem budynków nowych i starych w czasie wykonania i eksploatacji,
 • oszczędność energii i ochrona cieplna budynków nowych i starych.

W ostatnim czasie wprowadzane jest kolejne – siódme wymaganie, które dotyczy zrównoważonego rozwoju budownictwa.

Aspekty środowiskowe, choć w różny sposób, uwzględnione są w każdym z sześciu wymagań podstawowych. W największym stopniu temu problemowi poświęcone jest wymaganie „higiena, zdrowie i środowisko”.

Wymagania podstawowe w zakresie higieny, zdrowia i środowiska określają cechy oraz odpowiednie właściwości użytkowe wyrobów lub grup wyrobów. Zgodnie z nimi obiekty budowlane powinny być wykonywane, remontowane, modernizowane lub rozbierane m.in. w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny lub zdrowia mieszkańców, a także dla otoczenia, z powodu:

 • wydzielania się gazów toksycznych,
 • obecności w powietrzu szkodliwych cząstek lub gazów,
 • emisji niebezpiecznego promieniowania,
 • zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
 • nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej,
 • obecności wilgoci w obiektach lub na powierzchniach wewnętrznych obiektów.

Ogólnie rzecz biorąc, wymagania podstawowe rozpatruje się, dzieląc je na: środowisko wewnętrzne, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków oraz usuwanie odpadów stałych i środowisko zewnętrzne. Wymogi te powinny być spełnione na etapie projektowania, wykonywania oraz przez cały okres planowanego użytkowania obiektu, podczas niezbędnej konserwacji obiektu, a także przy remontach i modernizacjach.

Wymaganie w zakresie ochrony środowiska wewnętrznego dotyczy konieczności zapewnienia mieszkańcom i użytkownikom dostatecznych warunków ekologicznych wewnątrz obiektów, a mianowicie odpowiedniego środowiska cieplnego, oświetlenia, jakości powietrza, wilgoci i hałasu zgodnie z wymaganiami podstawowymi nr 2, 3, 4, 5, i 6.

Szczególne znaczenie ma jakość powietrza (temperatura, wilgotność i zapach) oraz akustyka w obiektach budowlanych, składające się na zdrowe środowisko wewnętrzne.

Przy zapewnieniu odpowiednich warunków ekologicznych brane są pod uwagę wyroby (w tym również materiały budowlane), których cechy decydują o właściwościach użytkowych mających wpływ na zdrowie, higienę i środowisko. Do wyrobów tych należą materiały stosowane m.in. na podłogach, ściankach działowych, ścianach – okładziny ścienne, sufity, materiały izolacyjne, farby i lakiery, środki ochrony drewna, kity, membrany wodoszczelne, przewody i osprzęt elektryczny, warstwy podłogowe, materiały murarskie, masy szpachlowe, wyroby instalacyjne oraz wszelkiego rodzaju kleje, łączniki i powłoki.

Wymaganie ochrony zdrowia użytkowników związane z właściwościami wody i instalacji wodociągowej dotyczy szczególnie zbiorników, przewodów, armatury i innych instalacji wodociągowych, w których znajduje się woda i zachodzą procesy jej uzdatniania. Nie powinny one zmieniać właściwości wody w taki sposób, aby zagrażało to zdrowiu konsumentów i naruszało równowagę środowiska.

Wymaganie w zakresie ścieków dotyczy wszystkich substancji odprowadzanych systemami kanalizacyjnymi, w tym wód zużytych, wody deszczowej i gazów powstających w instalacjach.

Obejmuje ono uwzględnienie:

 • przedostawania się płynów do i z kanalizacji,
 • przepływ wsteczny ścieków w budynku,
 • wydzielania się gazów,
 • skażenia mikrobiologicznego.

Wymaganie w stosunku do odpadów stałych obejmuje ochronę ludzi wewnątrz obiektów i środowiska w ich sąsiedztwie przed niepożądanymi substancjami, przedmiotami oraz organizmami występującymi w odpadach stałych. Zagrożenia te mogą powstawać na skutek:

 • przenikania zanieczyszczeń od wód gruntowych,
 • wytwarzania dymu, gazów i cieczy powstających w wyniku fermentacji na wolnym powietrzu,
 • rozrzucania odpadów, umożliwiającego rozprzestrzenianie się infekcji,
 • wyrobów do przesyłania śmieci: przewodów zsypowych, systemów rur i urządzeń.

Wymagania w zakresie środowiska zewnętrznego polegają na ograniczeniu wydzielania z wyrobów budowlanych zanieczyszczeń i odpadów, które mogą wpływać na jakość środowiska i stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz zakłócać równowagę ekosystemu. Oddziaływanie na środowisko powinno być uwzględnione na wszystkich etapach istnienia materiału budowlanego i powinno obejmować:

 • wydobycie, produkcję, proces budowlany,
 • użytkowanie obiektów,
 • rozbiórkę, wywóz na zwałkę, spalanie lub ponowną utylizację odpadów.

Wymaganie dotyczące nośności i stateczności obiektu budowlanego polega na spełnieniu ogólnej zasady zapewnienia niezawodności elementu lub całego obiektu w przewidywanym okresie użytkowania budynku. Uwzględniono w nim również ochronę środowiska przy remontach, modernizacji lub wyburzaniu obiektów.

Wymaganie dotyczące bezpieczeństwa pożarowego uwzględnia w głównej mierze odporność ogniową elementów konstrukcyjnych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa konstrukcji, a także szkodliwości zdrowotnej użytkowników i otoczenia w czasie pożaru.

Wymaganie dotyczące ochrony przed hałasem stanowi jedno z istotnych wymogów użytkowych i środowiskowych. Stawiane obiektom budowlanym wymagania w tym zakresie dotyczą wyrobów i rozwiązań konstrukcyjno- budowlanych, a mają na celu zapewnienie ochrony budynków przed hałasem zewnętrznym i wewnętrznym, środowiska przed hałasem wytwarzanym przez źródła usytuowane wewnątrz obiektów budowlanych lub towarzyszące tym obiektom, a także ochronę budynków i środowiska przed drganiami. Składają się na nie wymagania odnoszące się do poszczególnych grup elementów i rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych.

Według wymagania podstawowego dotyczącego energii i ochrony cieplnej budynkom nowym, a także remontowanym i modernizowanym należy zapewniać minimalną ilość energii potrzebnej do użytkowania (z uwzględnieniem warunków klimatycznych lokalizacji i potrzeb użytkowników).

W odniesieniu do budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej spełnienie tego wymagania określone jest przez wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na energię końcową (ciepło).

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło uwzględnia:

 • straty ciepła przez przegrody [kWh],
 • straty ciepła na podgrzewanie powietrza wentylowanego [kWh],
 • zyski ciepła od promieniowania słonecznego i źródeł wewnętrznych.

Ponadto przegrody budowlane powinny charakteryzować się wymaganą izolacyjnością i nie dopuszczać do powstawania kondensacji, a także nie powinny ulegać nadmiernemu zawilgoceniu wskutek dyfuzji wilgoci.

Ustalenia techniczne

Ustalone są dwie kategorie dokumentów technicznych: normy i wytyczne dotyczące projektowania i wykonywania wyrobów i obiektów budowlanych, ustalenia techniczne i aprobaty techniczne dotyczące wyrobów budowlanych podlegających atestacji zgodności (certyfikacji).

W miarę możności cechy wszystkich wyrobów wyrażane są w ustaleniach technicznych i w aprobatach technicznych w formie właściwości użytkowych. Metody obliczeń, pomiarów i badań podawane są w ustaleniach technicznych.

Wymagania wyrażane są w normach i ustaleniach technicznych w różny sposób, np. za pomocą:

 • dopuszczalnego średniego i maksymalnego stężenia poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu wewnątrz budynków, zarówno nowo wznoszonych, jak i istniejących,
 • zakazu lub ograniczenia stosowania niektórych substancji, ogólnie lub w określonych obszarach w gęstej zabudowie miast,
 • ograniczenia stopnia wydzielania niektórych zanieczyszczeń z materiałów i wyrobów w istniejących obiektach,
 • określania możliwych sposobów uszczelniania i stosowania barier ochronnych,
 • określania wentylacji lub wymiany powietrza wewnątrz budynków,
 • określania odległości i wysokości nowych budynków plombowych odpowiedniej do zapewnienia wymagań w zakresie nasłonecznienia wewnątrz budynków,
 • odpowiednich wartości czynników mających wpływ na temperaturę, wilgotność itp.,
 • uznanych metod pomiarów i/lub obliczeń służących m.in. do określania jakości środowiska wewnątrz budynku i wydajności systemów mających zapewnić tę jakość.

Budynki zgodne z rozwojem zrównoważonym gospodarki

Zasadniczymi elementami rozwoju zrównoważonego są:

 • środowisko,
 • społeczeństwo,
 • ekonomia.

Zasadnicze parametry tych elementów pokazano na rys. 1.

Spełnienie wymagań dotyczących tych parametrów powinno uwzględniać:

 • sprawiedliwość,
 • akceptowalność,
 • wykonalność.

Elementy i parametry rozwoju budownictwa zrównoważonego pokazano na rys. 2.

Wyróżnikami budownictwa zrównoważonego są:

 • zmniejszenie materiałochłonności i energochłonności,
 • ponowne użycie zastosowanych materiałów,
 • wykorzystanie odpadów i surowców wtórnych w nowych obiektach i do nowych celów,
 • odnawialność stosowanej energii.

W celu dokonania oceny budynku pod kątem spełnienia zasad rozwoju zrównoważonego stosuje się metodę analizy energetyczno- ekologicznej w cyklu życia budynku (LCA). Ocena powinna być dokonana łącznie z użytkowalnością.

Budynki energooszczędne lub pasywne

W celu rozszerzenia rozwoju zrównoważonego w budownictwie projektowane są i wykonywane budynki efektywne energetycznie – energooszczędne i pasywne. Są to budynki przyszłości.

Zasadnicze elementy w rozwoju budynków przyszłości pokazano na rys. 3.

Budynki efektywne energetycznie powinny charakteryzować się:

 • ogólną efektywnością energetyczną,
 • zmniejszeniem energii wbudowanej i eksploatacyjnej.

Zależności energii skumulowanej w czasie życia budynku przy różnym poziomie jej zużycia pokazano na rys. 4.

Zużycie energii pierwotnej wyraża się wzorem: Ep = WE × EE + WE/Wk Ek +Wc × Ec (1),

gdzie:

WE = 1/ηE (2),

EE – roczne zużycie energii na potrzeby wentylacji i oświetlenia,

Wk – efektywność użytkowa wytwarzania i dostawy energii,

Ek – roczne zużycie energii na potrzeby chłodzenia,

Wc = 1/ηc (3),

Ec – roczne zużycie energii do podgrzania,

ηE – sprawność użytkowa wytwarzania i dostawy energii elektrycznej,

ηc – sprawność użytkowa produkcji oleju.

Wskaźnik zużycia energii pierwotnej określa się wzorem:

WEP = Ep/Eop (4),

gdzie:

Eop = Ec +Ek + EE (5).

Zużycie jednostkowe energii pierwotnej określa wzór:

WEP = EEP/Au (6),

gdzie:

Au – powierzchnia użytkowa.

Obliczone wskaźniki pozwalają ocenić klasę energetyczną budynku.

Wymagania dotyczące parametrów energetycznych budynków podano w tabeli 1. Ukierunkowanie przepisów dotyczących budownictwa zrównoważonego pokazano na rys. 5. Czynniki mające wpływ na rozwój zrównoważony obecne są zatem w różnych fazach powstawania i użytkowania budynku (tabela 2).

Aktualne usystematyzowanie prawa i przepisów dotyczących budownictwa zrównoważonego przedstawiono na rys. 6. Zasadniczymi obowiązującymi dziś dokumentami odniesienia są:

 • ustawa Prawo budowlane [3],
 • rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [4].

Bardzo ważnym dokumentem jest również ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [5], określająca: plany zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem:

 • raportu o oddziaływaniu budowli na środowisko,
 • ochrony zasobów środowiska oraz problemów zanieczyszczenia,
 • a także warunki zabudowy i zagospodarowaniaw skali moakr i mikro.

Zestaw ustaw regulujących zasady rozwoju zrównoważonego jest bardzo bogaty. Ważniejsze ustawy i stosunek między nimi przedstawiono na rys. 7.

Poza ustawami funkcjonują również rozporządzenia, m.in. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [4], obejmujące problemy: zabudowy i zagospodarowania działki, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, zdrowia, higieny i ochrony środowiska, wymagań użytkowania, ochrony przed hałasem i drganiami.

Obowiązują też inne przepisy wykonawcze ustalające wymagania m.in. w zakresie: dopuszczalnego poziomu hałasu, dopuszczalnego stężenia czynników szkodliwych, dopuszczalnego natężenia pola elektromagnetycznego, obecności azbestu, składowisk odpadów, efektywności energetycznej budynków.

Regulacje o zakresie międzynarodowym zawarte są w: przepisach Unii Europejskiej (np. dyrektywie 89/106 EWG [2]), normach CEN, normach ISO. Rozwojowi budownictwa zgodnego ze zrównoważonym rozwojem sprzyjają również specjalistyczne procedury i oceny (np. ITB) m.in.: aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty jakości i zgodności, rekomendacje techniczne.

Podsumowanie

Budownictwo zgodne z zasadami rozwoju zrównoważonego wymaga: projektowania budynków, które będą bezpieczne w użytkowaniu i w maksymalny sposób zapewnią pożądane walory użytkowe, higieniczne i zdrowotne (jakość środowiska wewnętrznego), wznoszenia i użytkowania budynków przy maksymalnym wykorzystaniu cennych zasobów (teren, surowce, woda, energia) w stosunku do uzyskiwanych efektów w całym cyklu życia nakładów środowiskowych (wysoka efektywność wykorzystania zasobów), zmniejszenia zużycia energii na mieszkańca w dziedzinie budownictwa i gospodarki komunalnej przez obniżenie energochłonności procesów wznoszenia, użytkowania i likwidacji każdego obiektu (w całym cyklu życia), ograniczenia emisji dwutlenku węgla przez eliminowanie materiałów, których produkcja jest zbyt energochłonna, oraz powszechne korzystanie z lokalnych źródeł energii odnawialnej (kolektory słoneczne, wymienniki gruntowe i inne), wykorzystywania zasobów nieodnawialnych (wody, energii słonecznej).

Budynki efektywne, przyjazne ekologicznie i akceptowalne ekonomicznie powinny podlegać ocenie za pomocą uniwersalnych kryteriów.

Budynki jako zbiory wyrobów połączonych w całość i przekazanych do użytkowania (ocena jakości wykonania w krótkim cyklu budowy) to w społeczeństwie informacyjnym produkty wiedzy oceniane na podstawie sieci powiązań człowiek – środowisko przyrodnicze w całym cyklu życia.

Wznoszenie takich budynków z punktu widzenia polityki państwa musi się wiązać ze spełnieniem podstawowych warunków: ludzie muszą chcieć mieszkać w takich budynkach, państwo powinno tworzyć warunki sprzyjające ich budowie, projektanci powinni chcieć takie budynki projektować – przy zapewnionych warunkach do projektowania: możliwości pogłębiania wiedzy (szkolenia, studia podyplomowe), dostępności materiałów i wytycznych do projektowania, baz danych, trybowi postępowania pozwalającemu skracać czas projektowania, inwestorzy powinni uzyskiwać rekompensatę z tytułu nieuniknionego wzrostu kosztów inwestycyjnych, prawo powinno w sposób jasny precyzować stawiane wymagania oraz warunki obligatoryjnej kontroli i odpowiedzialności stron, muszą istnieć jednoznaczne kryteria oceny w fazie projektowania oraz w fazie eksploatacji – budynek przekazywany do użytkowania musi mieć etykietę energetyczną, a proces eksploatacji musi być monitorowany.

W Polsce od kilku lat można zauważyć wzrastające zainteresowanie tą problematyką w budownictwie. Różne podmioty, instytuty naukowe biorą udział w projektach Programu Ramowego lub przynajmniej mają dostęp do jego wyników (m.in. dzięki strategii społeczeństwa informacyjnego i opartego na wiedzy). Można zauważyć tendencję do podejmowania własnych studiów, badań lub organizację konferencji z hasłem zrównoważonego rozwoju w tytule bądź w programie.

Wszystko to świadczy o umiejętności nadążania środowiska za zadaniami wynikającymi ze zmieniającego się paradygmatu. Materiały z tych prac mogą stanowić wkład w ogólnokrajową dyskusję na temat konieczności i sposobów działania na rzecz zrównoważonego rozwoju przez środowisko budowlane.

Literatura

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
 2. Dyrektywa Rady nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (DzUrz L 40 z 11.2.1989 r.).
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
 6. Materiały konferencji naukowej PAN i PZITB „Krynica 2008”, Wyd. Politechnika Białostocka.
 7. Materiały konferencji naukowo-technicznych „Ekologia a budownictwo” z lat 1990–2007, Bielsko-Biała, Wyd. PZITB.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane...

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

mgr inż. Karol Kramarz Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne...

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne znaczenie, gdy następuje mała dokładność obróbki powierzchni elementów. Dokładność obróbki elementów w znacznym stopniu eliminuje powstawanie na powierzchni styku tych elementów obciążeń punktowych, następuje wtedy w sposób istotny zwiększenie wytrzymałości konstrukcji.

Jacek Sawicki news Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki news Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy po zmianach prawnych Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023...

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023 r. będzie mógł być prowadzony także w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego po zmianach Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią...

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią je art. 60a–60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w...

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557). Przywołuje go zapis art. 71 w ust. 2b pkt 2, który stanowi, że „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się (…) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-budownictwo”. I dalej rozbudowują go przepisy art. 79a–79k...

Jacek Sawicki news Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami) Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego...

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (DzU poz. 2351 z dnia 20.12.2021 r.) wraz ze zmianami: 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU poz. 88 z dnia 14.01.2022 r.); 2. Ustawa z dnia 7 lipca...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. (cz. 2)

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. (cz. 2) Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. (cz. 2)

Realizacja ambitnych celów polityki klimatycznej i dekarbonizacja gospodarki będzie prowadzić do głębokiej przebudowy polskiego sektora elektroenergetycznego, który wpływa na praktycznie wszystkie dziedziny...

Realizacja ambitnych celów polityki klimatycznej i dekarbonizacja gospodarki będzie prowadzić do głębokiej przebudowy polskiego sektora elektroenergetycznego, który wpływa na praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki, w tym transport, ciepłownictwo, a także zaopatrzenie w energię zakładów przemysłowych. Jak powinna przebiegać modernizacja sektora i jakie technologie powinny być dominujące w perspektywie 2050 r.?

Przemysław Gogojewicz Przepisy przeciwpożarowe w ochronie osób i mienia

Przepisy przeciwpożarowe w ochronie osób i mienia Przepisy przeciwpożarowe w ochronie osób i mienia

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć, mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub...

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć, mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Materiały prasowe Ekrany akustyczne – kiedy i gdzie je stawiać?

Ekrany akustyczne – kiedy i gdzie je stawiać? Ekrany akustyczne – kiedy i gdzie je stawiać?

Na podstawie jakich przepisów i dokumentów lokalizowane i budowane są ekrany akustyczne? Jakie warunki muszą być spełnione, aby mogły powstać, i kto wydaje stosowną decyzję?

Na podstawie jakich przepisów i dokumentów lokalizowane i budowane są ekrany akustyczne? Jakie warunki muszą być spełnione, aby mogły powstać, i kto wydaje stosowną decyzję?

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.