Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych

Thermal insulation in industrial applications

PSWIP

PSWIP

W procesie realizacji inwestycji przemysłowych do niedawna nie doceniano roli izolacji - zarówno jej znaczenia technicznego, jak i ekonomicznego. Skupiano się głównie na robotach ogólnobudowlanych, montażowych, sanitarnych, elektrycznych, automatyce itp.
O izolacjach przypominano sobie dopiero w ostatniej chwili, kiedy zaczynał się rozruch instalacji i było już za mało czasu na ich odpowiednie wykonanie.
Takie podejście skutkowało m.in. niską jakością izolacji, nieskutecznością jej zastosowań, brakiem rozwoju badań nad materiałami i technologiami izolacyjnymi oraz niedostateczną metodologią pomiaru skuteczności rozwiązań.

Zobacz także

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover U Protect – innowacyjny system ognioodpornej izolacji kanałów

U Protect – innowacyjny system ognioodpornej izolacji kanałów U Protect – innowacyjny system ognioodpornej izolacji kanałów

System ochrony przeciwpożarowej kanałów wentylacyjnych i przewodów oddymiających, stosowany od 10 lat przez wykonawców w ponad 20 krajach europejskich, jest już dostępny również na polskim rynku. Zalety...

System ochrony przeciwpożarowej kanałów wentylacyjnych i przewodów oddymiających, stosowany od 10 lat przez wykonawców w ponad 20 krajach europejskich, jest już dostępny również na polskim rynku. Zalety U Protect to niewielki ciężar oraz łatwość montażu. Rozwiązanie firmy Isover wyróżnia ochrona przeciwpożarowa nawet do 2 godzin.

Magdalena Mańka Bezpieczeństwo pożarowe przepustów instalacyjnych

Bezpieczeństwo pożarowe przepustów instalacyjnych Bezpieczeństwo pożarowe przepustów instalacyjnych

Pomimo bardzo szybkiego rozwoju nowoczesnych metod i narzędzi, które służą ograniczaniu rozwoju pożaru oraz minimalizowaniu jego skutków, wciąż najwyższy poziom bezpieczeństwa budynku gwarantuje konstrukcja...

Pomimo bardzo szybkiego rozwoju nowoczesnych metod i narzędzi, które służą ograniczaniu rozwoju pożaru oraz minimalizowaniu jego skutków, wciąż najwyższy poziom bezpieczeństwa budynku gwarantuje konstrukcja i ściany oraz stropy wydzielenia przeciwpożarowego. Rozwiązania te wspomagane przez elementy biernej i czynnej ochrony przeciwpożarowej pozwalają nam na ograniczenie obszaru objętego pożarem wyłącznie do pojedynczej strefy pożarowej.

Joanna Ryńska Bezpieczeństwo pożarowe szachtów wentylacyjnych i oddymiających

Bezpieczeństwo pożarowe szachtów wentylacyjnych i oddymiających Bezpieczeństwo pożarowe szachtów wentylacyjnych i oddymiających

Szachty (szyby) wentylacyjne i oddymiające, prowadzone zwykle przez wszystkie kondygnacje budynku, coraz częściej sąsiadują bezpośrednio z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Zgodnie z prawem,...

Szachty (szyby) wentylacyjne i oddymiające, prowadzone zwykle przez wszystkie kondygnacje budynku, coraz częściej sąsiadują bezpośrednio z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Zgodnie z prawem, wymagają odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego – w warunkach pożaru szyby oddymiające muszą zapewnić skuteczne odprowadzanie niebezpiecznych produktów spalania, a szyby wentylacyjne nie mogą powodować przenoszenia pożaru z jednej kondygnacji na drugą.

ABSTRAKT

Podstawą oszczędzania ciepła w energetyce jest dobrze zaprojektowana i należycie wykonana izolacja termiczna. Zagadnienie to ściśle wiąże się z ochroną środowiska - mniejsze straty ciepła oznaczają lepsze wykorzystanie mocy i mniejszą ilość spalonego paliwa, czyli mniejszą emisję zanieczyszczeń do atmosfery. W referacie omówiono ustalenia w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, znaczenie izolacji w przemyśle, w technikach kriogennych oraz w energetyce, a także sposób wyznaczania ekonomicznej grubości stosowanego ocieplenia.

Properly designed and constructed thermal insulation is the basis of heat saving in the power industry. The issue is closely related to environmental protection - less heat losses mean better power utilisation and less fuel burned; therefore, there are smaller emissions of pollutants to the atmosphere. The article discusses the findings concerning climate change prevention, the importance of thermal insulation in the industry, cryogenics and power engineering, as well as the means to determine a cost-effective thickness of thermal insulation to be used.

Rozwój technik energooszczędnych (zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym) nastąpił (lub został bardzo przyspieszony) po kryzysie energetycznym, do którego doszło w 1973 r. Nastąpiła wówczas destabilizacja światowych cen paliw, która wpłynęła na rozwój ciepłownictwa - należne miejsce zajęły w nim izolacje termiczne.

Obecnie wzrost efektywności gospodarowania energią jest podstawą europejskiej polityki energetycznej, która koncentruje się przede wszystkim na poprawie sprawności urządzeń wytwarzających energię, a także na działaniach zmierzających do ograniczenia strat w procesie wytwarzania, przesyłu i wykorzystania. Związane to jest z rosnącym globalnym zapotrzebowaniem na energię oraz koniecznością przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Powstałe w maju 2008 r. Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych (www.pswip.pl) stara się upowszechniać wiedzę dotyczącą znaczenia izolacji przemysłowych oraz technik izolacyjnych, inicjować postęp techniczny w tej dziedzinie, nawiązywać współpracę z producentami materiałów izolacyjnych w zakresie wymiany informacji i doświadczeń, edukować kadrę inżynieryjno-techniczną oraz wpływać na rozwój szkolnictwa zawodowego (także dla własnych potrzeb - w celu zabezpieczenia wykwalifikowanego potencjału produkcyjnego).

Izolacje w energetyce i przesyle - stan obecny i prognozy

Badania przeprowadzone za pomocą termowizji (FOT.) świadczą o tym, że w Polsce stan izolacji rur przesyłowych nie jest zadowalający.

Przyczyną są dalekie od doskonałości materiały, niewystarczająca grubość warstwy izolacji właściwej, licznie mostki cieplne, niestaranna izolacja armatury, liczne miejsca braku izolacji itd.

Wszystko to sprawia, że ilość traconego ciepła jest znacznie większa niż dopuszczalna. Od wieloletnich izolacji nie można oczywiście oczekiwać zbyt wiele. Bez wątpienia powinny one zostać gruntownie zmodernizowane.

Należałoby rozważyć zastosowanie skuteczniejszego materiału, nowych rozwiązań konstrukcyjnych, a przede wszystkim inaczej obliczyć grubość warstwy.

Pojawia się także zapotrzebowanie na nową usługę - możliwość dostarczania ciepła przez cały rok, przy wyeliminowaniu sezonowości dostaw. Wynika to z konieczności zapewnienia komfortu użytkowania latem przy jednoczesnej możliwości magazynowania ciepła w celu pełnego wykorzystania w okresie grzewczym.

Oszczędność tego rozwiązania wynika też z faktu, że ok. 35% ciepła wytwarza się w układach kogeneracyjnych. Szacuje się, że w dalszej perspektywie aż ok. 50% bloków energetycznych w naszych elektrowniach musi zostać wymienionych lub zmodernizowanych. Należy również podkreślić, że rury przesyłowe w ponad 50% stanowią system rur preizolowanych.

Jak podała ostatnio firma badawcza PMR, szacuje się, że w ciągu najbliższych 10-15 lat budowa nowych mocy wytwórczych w energetyce i sieciach przesyłowych pochłonie co najmniej 100 mld zł.

Znaczenie izolacji przemysłowych

W poprawie gospodarowania energią bardzo duże znaczenie ma jakość stosowanych izolacji termicznych. Obszar zastosowania izolacji jest bardzo rozległy: począwszy od kriogeniki przez chłodnictwo, budownictwo, ciepłownictwo, heliotechnikę aż po metalurgię, energetykę, pożarnictwo i przemysł chemiczny.

Izolacje przemysłowe stosowane są w instalacjach i urządzeniach, w których istnieje potrzeba zapewnienia określonej temperatury i ograniczenia strat ciepła, np. w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.

Stosowanie izolacji wynika także z konieczności oszczędzania energii, m.in. w urządzeniach wytwarzających i przesyłających energię cieplną (kotłach, rurociągach cieplnych, turbinach). Warstwa izolacyjna umożliwia także bezpieczną obsługę urządzeń i insta­lacji (ochrania przed poparzeniem).

Ponadto istnieją procesy chemiczne i metody magazynowania niektórych substancji wymagające utrzymywania niskich lub bardzo niskich temperatur (np. LNG). Należy wówczas zastosować izolację zimnochronną, która uniemożliwi przepływ ciepła z otoczenia do wnętrza urządzenia, w którym może panować temp. nawet –150°C. Jest to niezwykle trudne zadanie. Również w odniesieniu do izolacji zimnochronnej wzrost wartości współczynnika przewodzenia ciepła zmniejsza jej wydajność.

Przepływ ciepła a straty energii

Zjawisko przepływu ciepła jest w wielu przypadkach niepożądane, powoduje bowiem straty energii, przyczynia się do zmniejszenia sprawności procesów wykorzystujących ciepło oraz uniemożliwia ochronę przed nadmierną temperaturą. Wiadomo, że całkowite wyeliminowanie przepływu ciepła między ośrodkami o różnych temperaturach nie jest możliwe.

Zadaniem techniki izolacyjnej jest zmniejszenie gęstości strumienia ciepła przepływającego od ciała (ośrodka) A do ciała (ośrodka) B. Można to osiągnąć dzięki zastosowaniu odpowiednich warstw materiałów mających szczególne właściwości fizyczne.

Przepływ ciepła jest zjawiskiem powszechnym, występującym w przyrodzie i technice. Zgodnie z prawem Fouriera odbywa się on zawsze między ciałami (ośrodkami) o różnych temperaturach według równania:

q = –λ ΔT

gdzie:

λ - współczynnik przewodzenia ciepła,

ΔT - gradient temperatury.

Gęstość strumienia ciepła w ściance znajdującej się między dwoma ośrodkami termicznymi określa się według wzoru:

q = (Ts1–Ts2)

gdzie:

g - grubość ścianki,

Ts1 - temperatura na wewnętrznej powierzchni ścianki,

Ts2 - temperatura na zewnętrznej powierzchni ścianki.

Całkowity strumień ciepła przewodzony przez rozpatrywaną ściankę o powierzchni F ­wynosi:

Q = q·F

czyli gęstość strumienia pomnożona przez powierzchnię wymiany ciepła. Współczynnik ten określany jest przez następujące wielkości:

 • różnicę temperatur między zewnętrznymi powierzchniami warstwy izolacji ΔT,
 • współczynnik przewodzenia ciepła λ,
 • grubość warstwy izolacji g,
 • pole powierzchni przepływu ciepła F.

W technice izolacyjnej występują trzy ciała, pomiędzy którymi odbywa się przepływ ciepła, a mianowicie:

 • ciało chronione przed niepożądanymi stratami ciepła,
 • ciało nagrzewane, czyli odbierające ciepło,
 • izolacja zmniejszająca intensywność przepływu ciepła.

Przepływ ciepła w warstwie izolacyjnej jest wynikiem wielu złożonych procesów i odbywa się trzema różnymi pod względem fizycznym sposobami, a mianowicie: przewodzeniem, przejmowaniem drogą konwekcji i promieniowaniem cieplnym.

O tym, jak duży wpływ ma zjawisko przepływu ciepła na straty energii, można się przekonać na podstawie analizy przywoływanej w pracy J. Górzyńskiego [3]: strumień ciepła tracony przez niezaizolowaną powierzchnię zewnętrzną rurociągu o długości 1 m i średnicy zewnętrznej Ø 324 mm, transportującego czynnik grzewczy o temp. wewnętrznej 300°C, wyliczony na podstawie prawa Fouriera, wynosi 2560 W/m.

Po nałożeniu odpowiedniej warstwy izolacji strata ulega pomniejszeniu do 160 W/m. Gdyby przyjąć, że czas pracy instalacji wynosi 6600 godz. rocznie, oznaczałoby to, że brak izolacji powoduje stratę wyrażającą się zużyciem węgla w ilości 2,5 ton rocznie (1 mb.!).

Na podstawie tego przykładu widać, że właściwa, odpowiednio dobrana i zwymiarowana oraz należycie wykonana izolacja jest narzędziem ekonomii w energetyce.

Kryteria doboru izolacji

Odpowiednio dobrana izolacja przemysłowa wpływa nie tylko na oszczędność kosztów energii, lecz także na prawidłowe działanie instalacji technologicznej.

Wymiary i rodzaj izolacji powinny być tak dobrane, by zapewnić:

 • jak najmniejsze straty ciepła do otoczenia,
 • utrzymanie temperatury powierzchni zewnętrznej aparatu lub rurociągu na odpowiednio niskim poziomie,
 • utrzymanie temperatury procesu wewnątrz aparatu lub nośnika ciepła na jak najwyższym poziomie.

O wyborze rodzaju izolacji i jej grubości decyduje wiele czynników. Można je podzielić na trzy grupy:

 • cieplne,
 • techniczne, wynikające z warunków zastosowania,
 • technologiczne i ekonomiczne.

Aby izolacja była w pełni skuteczna, powinna spełniać przynajmniej podstawowe wymogi, do których zalicza się:

 • efektywność cieplną, zależną od właściwości zastosowanych materiałów (niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ),
 • stabilność właściwości cieplnych w czasie,
 • niezależność właściwości cieplnych od położenia geograficznego,
 • niską zawartość wilgoci i małą zdolność jej absorpcji z otoczenia,
 • łatwość uzyskiwania próżni (dotyczy to zarówno materiałów włóknistych, jak i porowatych),
 • odporność na szybkie zmiany temperatury.

W związku z tymi wymaganiami niezbędnymi cechami materiałów izolacyjnych są:

 • gęstość właściwa materiału izolacyjnego,
 • właściwości wytrzymałościowe,
 • rozszerzalność objętościowa,
 • odporność na szok termiczny,
 • nieszkodliwość dla człowieka,
 • nieszkodliwość dla środowiska.

Obecnie najczęściej stosuje się:

 • należące do grupy materiałów włóknistych wyroby z wełny mineralnej, jak wełna luzem, mata termoizolacyjna, mata lamelowa, filc termoizolacyjny, płyta termoizolacyjna, płyta lamelowa, płyta termoizolacyjna warstwowa, materac izolacyjny, otulina termoizolacyjna, kształtka termoizolacyjna, sznur termoizolacyjny w oplocie lub okładzinie, ceramiczne włókniste materiały ogniotrwałe, włókna glinokrzemianowe, włókniste wykładziny glinokrzemianowe,
 • należące do grupy materiałów porowatych wyroby z twardej pianki poliuretanowej (PUR), z pianki poliizocyjanurowej (PIR), pianki nakładane przez bezpośredni natrysk, elastyczne wyroby z pianki poliuretanowej (PUF), styropian (EPS), polistyren ekstrudowany (XPS), wyroby z pianki mocznikowo-formaldehydowej, wyroby z elastycznej pianki melaminowej, spieniony kauczuk nitrylowy, sztywna pianka fenolowa, wyroby z pianki polietylenowej, wyroby ze szkła piankowego, aerożele, a także ceramiczne materiały porowate, mikroporowate materiały krzemionkowe, silikatowe wyroby porowate,
 • należące do grupy materiałów ziarnistych wyroby z ziemi okrzemkowej, wyroby oparte na tlenkach glinu i magnezu, tlenkach cyrkonu, perlit i aerożele sproszkowane, wyroby na bazie korka, granulowany polistyren itp.,
 • wyroby należące do grupy izolacji panelowych i próżniowych (VIP),
 • wyroby składające się z materiałów należących do różnych grup, tworzące system warstwowy, np. otuliny z wełny mineralnej otoczone otulinami z poliuretanu i osłonięte przyklejoną folią aluminiową.

Każdy z wymienionych wyrobów ma określone właściwości związane z ograniczeniem przepływu ciepła, które wynikają z jego struktury. Ważne jest pochodzenie materiału oraz sposób jego wytwarzania.

W najnowszych systemach izolacyjnych dąży się do zmniejszenia wartości współczynnika przewodzenia ciepła, ograniczenia ciężaru objętościowego, zwiększenia porowatości zamkniętej, ograniczenia zdolności absorpcyjnych wilgoci z otoczenia i wydłużenia czasu zachowania początkowych właściwości fizycznych.

Aby warstwy izolacyjne mogły trwale pełnić swoją funkcję, muszą być także dostatecznie chronione przed negatywnym działaniem zewnętrznych czynników mechanicznych i wilgoci. W izolacjach przemysłowych bardzo ważny jest odpowiednio dobrany i szczelnie wykonany płaszcz ochronny. Może to być płaszcz mokry (w pomieszczeniach zamkniętych) lub płaszcz suchy z blachy, najczęściej stalowej ocynkowanej albo aluminiowej.

Dobór blachy przeznaczonej na płaszcz ochronny zależy od warunków pracy płaszcza. W otoczeniu zewnętrznym (w środowisku) narażonym na działanie czynników chemicznych stosuje się blachę aluminiową. Materiał ten jest jednak niewystarczający do zapewnienia ochrony mechanicznej.

Blacha stalowa natomiast skuteczniej chroni izolację pod względem mechanicznym, nie jest za to odporna na chemiczne oddziaływanie środowiska.

Obliczanie optymalnych parametrów

Dobra izolacja to taka, która w najwyższym stopniu ogranicza straty ciepła, zmniejsza zużycie surowców pierwotnych, a w związku z tym ogranicza wielkość emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Aby izolacja przemysłowa mogła sprostać tym wymogom, musi mieć odpowiednią grubość, wynikającą z precyzyjnych obliczeń, powinna być zamontowana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (tzn. w maksymalnym stopniu pozbawiona mostków cieplnych), wykonana z najwyższą starannością, szczególnie w takich miejscach, jak armatura, połączenia kołnierzowe, urządzenia kontrolno-pomiarowe, podpory, konstrukcje wsporcze itd.

Wymaganiem podstawowym z punktu widzenia poprawności użytkowania energii jest określenie maksymalnie dopuszczalnych jednostkowych strat ciepła przez powierzchnie zewnętrzne izolowanych przegród (q) w funkcji grubości g. W odniesieniu do powierzchni płaskiej oblicza się ją według wzoru:

w odniesieniu do powierzchni walcowej (cylindrycznej):

gdzie:

dw - średnica wewnętrzna rurociągu,

w odniesieniu do ściany przewodu o przekroju prostokątnym:

gdzie:

Pe - zewnętrzny obwód przewodu,

Pi - wewnętrzny obwód przewodu.

Jeśli założy się jako wielkości stałe wymiary przegrody oraz różnice temperatur wewnątrz i na zewnątrz, równania 4–6 ustawiają grubość izolacji w funkcji jednostkowych strat ciepła dokonywanych przez tę przegrodę. Nie oznacza to jednak, że wskutek dowolnego powiększania grubości można doprowadzić do całkowitego wyeliminowania strat ciepła.

Zwiększanie grubości izolacji powoduje bowiem wzrost powierzchni jej styku z otoczeniem, a to oznacza zwiększanie wielkości strumienia ciepła przejmowanego od powierzchni zewnętrznej przez otoczenie.

Na RYS. 1 przedstawiono zależność między gęstością strumienia strat ciepła a grubością warstwy izolacyjnej.

Stanowi to uzasadnienie dla starannego doboru warstwy izolacji, opartego na gruntownej analizie jej właściwości i sposobu wykorzystania.

Każda warstwa izolacyjna powinna spełniać następujące kryteria techniczne:

 • mieć wysoką sprawność energetyczną i niską wartość strumienia ciepła traconego do otoczenia;
 • dostarczać nośnik ciepła przy jak najniższym spadku jego parametrów;
 • zapewniać niższą niż dopuszczalna temperaturę powierzchni zewnętrznej przegrody;
 • zabezpieczać przed wystąpieniem skraplania pary na powierzchni zewnętrznej przegrody;
 • mieć zabezpieczenie przed możliwością zamarzania nośnika ciepła.

Ekonomiczna grubość izolacji

Podczas projektowania izolacji cieplnych warto wykonać analizę ekonomiczną, która umożliwia:

 • zbadanie opłacalności przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii związanych z zastosowaniem izolacji,
 • porównywanie kilku wariantów usprawnienia w celu dokonania wyboru rozwiązania najkorzystniejszego ekonomicznie,
 • określenie ekonomicznie uzasadnionych wymiarów izolacji.

W większości sytuacji analiza wykaże konieczność zwiększenia grubości izolacji.

Ekonomiczna optymalizacja grubości warstwy izolacyjnej w uproszczeniu polega na tym, aby wzrostowi kosztów zwiększonej grubości izolacji towarzyszył przynajmniej taki sam spadek kosztów energii cieplnej w czasie t eksploatacji urządzenia wyposażonego w tę izolację. Określają ją odpowiednie obliczenia, a mianowicie:

  • roczna oszczędność kosztów wynikających ze zmniejszonego zużycia energii:
  • –ΔE = –ΔQ e

 

   ΔQ = Q

1

    – Q

2

   ΔE = E

1

    – E

2

   gdzie:

 

   ΔE - roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok],

 

   ΔQ - roczne zmniejszenie zużycia ciepła [MJ],

 

   e - jednostkowy koszt energii [zł/MJ]; • oszczędność kosztów energii w poszczególnych latach t:

  ΔEt = –ΔE0 (1+s)t

  gdzie:
  s - średnia w okresie eksploatacji stopa wzrostu cen energii,
  E0-- koszt energii w roku bazowym.

Aby obliczyć opłacalność przedsięwzięcia w czasie, należy porównać oszczędności kosztów energii w czasie t z wydatkami poniesionymi na modernizację J0. Służy do tego bieżąca wartość netto NPV (Net Present Value), otrzymana przez zdyskontowanie oddzielnie dla każdego roku przepływów pieniężnych w całym okresie eksploatacji przedsięwzięcia:

gdzie:

αt - współczynnik dyskontujący liczony jako  ,

r - stopa dyskonta.

Z tego równania wynika, że zwiększenie grubości izolacji przyczynia się wprawdzie do wzrostu kosztów inwestycji lub realizacji przedsięwzięcia, ale także do obniżenia kosztów dostarczonej lub wyprodukowanej energii cieplnej.

Zmiana tych dwóch wielkości przy zwiększeniu grubości daje podstawę do ustalenia ekonomicznie uzasadnionej grubości izolacji, przy której wartość NPV osiąga wielkość maksymalną, czyli:

NPV → maks. to g → g opt.

Jednym z zastosowań bieżących wartości netto jest użycie jej w analizach ekonomicznej opłacalności realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych lub inwestycyjnych jako kryterium wyboru najkorzystniejszego z rozpatrywanych rozwiązań. Dzięki temu narzędziu można określić optymalną grubość nowo zakładanej lub dodatkowo uzupełnianej warstwy izolacji.

Kryterium tej grubości najczęściej okazuje się warunek maksymalizacji efektu ekonomicznego NPV, wyrażonego w bieżącej wartości pieniądza. Na RYS. 2 pokazano przebieg wartości NPV w funkcji grubości warstwy izolacji.

Krzywa 1 nie uwzględnia kosztów ekologicznych, krzywa 2 obejmuje koszty efektów ekologicznych, a krzywa 3 ilustruje przebieg oszczędności ciepła – ΔQ w funkcji grubości izolacji g.

W pierwszym przypadku maksymalnej wartości NPV odpowiada optymalna grubość izolacji g = 140 mm, w drugim – NPV maks. występuje przy g =180 mm z powodu pokrycia dodatkowych kosztów za poniesione szkody ekologiczne.

To samo zagadnienie można przedstawić za pomocą zależności kosztów traconego ciepła i kosztów izolacji od jej grubości. Jak widać na wykresie zamieszczonym na RYS. 3, przy małych grubościach izolacji jej koszty są niewielkie, za to bardzo duże są koszty strat ciepła.

Wraz ze wzrostem grubości izolacji wzrastają koszty izolacji, a maleje koszt traconego ciepła. Przy odpowiedniej grubości te dwa parametry osiągają tę samą wartość – w punkcie przecięcia się krzywej kosztów izolacji z krzywą kosztów strat ciepła wyznaczona zostaje optymalna grubość, zwana ekonomiczną grubością izolacji.

Czas zwrotu inwestycji

Przybliżoną ocenę opłacalności usprawnienia można wykonać za pomocą następnego narzędzia ekonomicznego – PB (Pay Back – zwrot nakładów).

Umożliwia ono:

 • sprawdzenie, czy przedsięwzięcie nie jest obarczone zbyt dużym ryzykiem i czy suma nakładów finansowych w ogóle podlega zwrotowi;
 • wstępne oszacowanie okresu zwrotu poniesionych nakładów;
 • podjęcie optymalnej decyzji dotyczącej wyboru rozwiązania zapewniającego jak najszybsze odzyskanie nakładów początkowych.

Prosty okres zwrotu nakładów SPB (Simple Pay Back) wyraża okres niezbędny do odzyskania początkowych nakładów poniesionych na dane usprawnienie. Można go wyliczyć za pomocą równania:

gdzie:

J0 – początkowy nakład inwestycyjny,

–ΔE0 – roczna oszczędność kosztów energii,

–ΔR0 – roczne zmniejszenie kosztów remontu izolacji.

Okres zwrotu nakładów PB, określony jako czas niezbędny do odzyskania nakładów początkowych poniesionych na realizację przedsięwzięcia, to okres, w którym wpływy uzyskane w wyniku modernizacji zrównają się z początkowym nakładem inwestycyjnym J. Oblicza się go według wzoru:

w którym:

Z = D + A + F

gdzie:

D – dochód zmniejszony o podatek,

A – amortyzacja,

F – koszty obsługi finansowej (odsetki od kredytów).

Na RYS. 4 przedstawiono analizę zwrotu nakładów poniesionych na zmianę grubości izolacji rurociągu pary o średnicy Ø 324 i temp. wewnętrznej 385°C ze 150 mm na wyliczoną izolację ekonomiczną g gr. 230 mm.

Jak widać na RYS. 4, wstępnie poniesione większe nakłady na tzw. ekonomiczną izolację już po 37 mies. wyrównują się z kosztami izolacji tradycyjnej, by później przez zauważalną redukcję kosztów energii przynieść pokaźne zyski.

Warto też pamiętać, że ekonomiczna izolacja to nie tylko ograniczenie strat ciepła w celu osiągnięcia określonych efektów finansowych, lecz także zmniejszenie zużycia pierwotnych surowców energetycznych i ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Podsumowanie

Przewidywanemu wzrostowi światowego zapotrzebowania na energię - o ok. 44% do 2030 r. - ma towarzyszyć ograniczenie o blisko 20% strat ciepła związanych z koniecznością zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Rzeczywisty wzrost wytwarzania energii cieplnej wyniesie zatem niewiele ponad 30%. Ma także wzrosnąć wykorzystanie energii powstałej ze źródeł odnawialnych.

Ilość wytwarzanego ciepła i emisji dwutlenku węgla zależą m.in. od jakości izolacji przemysłowych. Skuteczna izolacja oznacza bowiem mniejsze straty ciepła oddawanego do atmosfery i lepsze wykorzystanie wytworzonej energii cieplnej. Mniejsze straty ciepła oznaczają mniejsze zapotrzebowanie na produkcję energii, a więc mniejsze zużycie pierwotnych surowców energetycznych oraz zmniejszenie emisji pochodnych produktów spalania do atmosfery.

Aby izolacja rzeczywiście przyczyniała się do oszczędzania energii cieplnej i zapewniała optymalne warunki do pracy urządzeń, potrzeba wiedzy, umiejętności i staranności pracy kadry inżynieryjno-technicznej i pracowników produkcyjnych. Potrzeba też czasu na wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, normami i innymi przepisami określającymi wymogi stawiane izolacjom.

Literatura

 1. Dyrektywa 2006/32/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG (DzUrz L 114 z 27.4.2006, s. 64–85).
 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (DzU z 2011 r. nr 94, poz. 551).
 3. J. Górzyński, „Przemysłowe izolacje cieplne”, Wydawnictwo Sorus, Poznań 1996.
 4. H. Gascha, S. Pflanz, „Fizyka. Kompendium”, Świat Książki, Warszawa 2005.
 5. C. Borowski, „Fizyka. Krótki kurs”, WNT, Warszawa 1995.
 6. E. Kostowski, „Przepływ ciepła”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1991.
 7. S. Wiśniewski, „Wymiana ciepła”, PWN, Warszawa 1979.
 8. J. Górzyński, „Audyting energetyczny obiektów przemysłowych”, Fundacja Poszanowania Energii, Warszawa 1995.
 9. M. Dobija, „Elementy rachunkowości zarządczej”, Fundacja Rozwoju Rachunkowości Zarządczej w Polsce, Warszawa 1991.
 10. M. Dąbkowski, „Efektywność inwestycji według Banku Światowego”, Centrum Informacji Menadżera, Warszawa 1999.
 11. „Encyklopedia fizyki współczesnej”, PWN, Warszawa 1994.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Materiały prasowe news Nowe unijne etykiety energetyczne od dnia 1 marca 2021 r.

Nowe unijne etykiety energetyczne od dnia 1 marca 2021 r. Nowe unijne etykiety energetyczne od dnia 1 marca 2021 r.

Aby pomóc konsumentom w UE zmniejszyć rachunki za energię i ślad węglowy, od 1 marca 2021 r. stosowana będzie – w przypadku wszystkich sklepów i internetowych sprzedawców detalicznych – nowa, powszechnie...

Aby pomóc konsumentom w UE zmniejszyć rachunki za energię i ślad węglowy, od 1 marca 2021 r. stosowana będzie – w przypadku wszystkich sklepów i internetowych sprzedawców detalicznych – nowa, powszechnie rozpoznawalna unijna etykieta energetyczna. Nowe etykiety będą miały początkowo zastosowanie do czterech kategorii produktów: lodówek i zamrażarek, zmywarek do naczyń, pralek oraz odbiorników telewizyjnych (i innych monitorów zewnętrznych). Nowe etykiety dla żarówek i lamp ze stałymi źródłami światła...

dr inż. Adam Ujma Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa energooszczędnego

Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa energooszczędnego Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa energooszczędnego

W dniach 5-7 grudnia br. odbyła się XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały i technologie energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym", zorganizowana...

W dniach 5-7 grudnia br. odbyła się XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały i technologie energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym", zorganizowana przez Katedrę Organizacji i Technologii Budownictwa Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Strategia na rzecz Fali Renowacji

Strategia na rzecz Fali Renowacji Strategia na rzecz Fali Renowacji

Komisja Europejska zamierza zwiększyć wskaźniki renowacji co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat i sprawić, by renowacje przyczyniły się do podniesienia standardu budynków i oszczędniejszego...

Komisja Europejska zamierza zwiększyć wskaźniki renowacji co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat i sprawić, by renowacje przyczyniły się do podniesienia standardu budynków i oszczędniejszego gospodarowania zasobami. Spowoduje to poprawę jakości życia osób mieszkających w budynkach i korzystających z nich, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Europie, rozwój cyfryzacji i zwiększenie poziomu ponownego użycia i recyklingu materiałów. Do 2030 r. można odnowić 35 mln budynków...

Materiały prasowe news Zbuduj dom z klimatem

Zbuduj dom z klimatem Zbuduj dom z klimatem

Ruszyła kampania Ministerstwa Klimatu „Dom z klimatem”. Taki budynek nie zanieczyszcza powietrza, bo jest ogrzewany ekologicznym źródłem ciepła. Generuje też oszczędności finansowe i energetyczne dzięki...

Ruszyła kampania Ministerstwa Klimatu „Dom z klimatem”. Taki budynek nie zanieczyszcza powietrza, bo jest ogrzewany ekologicznym źródłem ciepła. Generuje też oszczędności finansowe i energetyczne dzięki właściwej termomodernizacji, wykorzystaniu energii słonecznej, a także zbieraniu deszczówki z terenu całej posesji. „Dom z klimatem” jest również wykonany z naturalnych, w pełni odnawialnych surowców.

Józef Macech Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza...

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza to, że izolacyjność akustyczna ścian jest nie mniej istotna niż nośność konstrukcji, energooszczędność czy bezpieczeństwo pożarowe. W związku z tym, w dobie rosnących wymagań wobec izolacyjności cieplnej budynków, a co za tym idzie konieczności zwiększania grubości stosowanych do ocieplenia materiałów,...

Jarosław Guzal Kierunek: Budownictwo plusenergetyczne

Kierunek: Budownictwo plusenergetyczne Kierunek: Budownictwo plusenergetyczne

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o założeniach programu „Czyste Powietrze”, sposobach walki ze smogiem oraz trudnościach w realizacji inwestycji...

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o założeniach programu „Czyste Powietrze”, sposobach walki ze smogiem oraz trudnościach w realizacji inwestycji termomodernizacyjnych.

dr inż. Janusz Belok, dr inż. Beata Wilk-Słomka Analiza techniczno-ekonomiczna źródeł zasilania budynku energooszczędnego

Analiza techniczno-ekonomiczna źródeł zasilania budynku energooszczędnego Analiza techniczno-ekonomiczna źródeł zasilania budynku energooszczędnego

Na świecie obserwujemy coraz większe zużycie energii, mimo usilnego wprowadzania coraz to bardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań mających je ograniczać. Należy przy tym zauważyć, iż przeważająca...

Na świecie obserwujemy coraz większe zużycie energii, mimo usilnego wprowadzania coraz to bardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań mających je ograniczać. Należy przy tym zauważyć, iż przeważająca część konsumowanej energii pochodzi nadal ze źródeł pierwotnych kopalnych, konwencjonalnych, takich jak węgiel, gaz czy ropa naftowa (RYS. 1 i RYS. 2). Poszukuje się zatem coraz intensywniej różnego rodzaju alternatywnych rozwiązań, których zadaniem jest zmniejszenie zużycia tejże energii.

Marcin Feliks Rola termoizolacji w systemach ETICS wobec rosnących wymagań ochrony cieplnej budynków

Rola termoizolacji w systemach ETICS wobec rosnących wymagań ochrony cieplnej budynków Rola termoizolacji w systemach ETICS wobec rosnących wymagań ochrony cieplnej budynków

Czym jest kompleksowa termomodernizacja? Omówiono podstawowe wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Na przykładzie pokazano zależność między...

Czym jest kompleksowa termomodernizacja? Omówiono podstawowe wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Na przykładzie pokazano zależność między współczynnikiem przewodzenia ciepła materiału termoizolacyjnego a jego grubością.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, Kamil Andruszkiewicz Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii

Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii

Nieuniknioną konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego jest m.in. wzrost zapotrzebowania na energię. Proces ten wiąże się z nieustanną eksploatacją surowców naturalnych, których ilość jest ograniczona. Aż 70%...

Nieuniknioną konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego jest m.in. wzrost zapotrzebowania na energię. Proces ten wiąże się z nieustanną eksploatacją surowców naturalnych, których ilość jest ograniczona. Aż 70% energii przeznaczane jest na ogrzewanie pomieszczeń oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych (zarówno wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych).

doc. dr inż. Jarosław Wasilczuk, dr inż. Marian Sobiech Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących...

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących wentylacji [1-4].

mgr Agata Grudecka Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Fasada wentylowana jako nowoczesna elewacja budynków niskoenergetycznych

Fasada wentylowana jako nowoczesna elewacja budynków niskoenergetycznych Fasada wentylowana jako nowoczesna elewacja budynków niskoenergetycznych

Fasady wentylowane mogą spełniać kryterium rozwiązania energooszczędnego, zarówno przy realizacji nowych budynków, jak i przy termorenowacji budynków już istniejących. Stosowanie tych technologii nie ma...

Fasady wentylowane mogą spełniać kryterium rozwiązania energooszczędnego, zarówno przy realizacji nowych budynków, jak i przy termorenowacji budynków już istniejących. Stosowanie tych technologii nie ma też praktycznie ograniczeń temperaturowych dotyczących procesu technologicznego, ponieważ nie wykonuje się prac mokrych na budowie.

dr inż. Anna Lis Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie...

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie stolarki okiennej?

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017 Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej...

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej EP?

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, dr inż. Magdalena Nakielska Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania...

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania oraz interpretacji technicznej podstawowych parametrów świadectwa charakterystyki energetycznej są często niejasne i nieprecyzyjne.

mgr inż. Dominika Knera, dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. uczelni Konstrukcja fasady szklanej a komfort cieplny w pomieszczeniach

Konstrukcja fasady szklanej a komfort cieplny w pomieszczeniach Konstrukcja fasady szklanej a komfort cieplny w pomieszczeniach

W budynkach użytkowanych w ciągu dnia szczególne znaczenie ma odpowiednie rozwiązanie ścian zewnętrznych pod kątem dostępu promieniowania słonecznego do wnętrza obiektu. Zależy to od geometrii, rozwiązań...

W budynkach użytkowanych w ciągu dnia szczególne znaczenie ma odpowiednie rozwiązanie ścian zewnętrznych pod kątem dostępu promieniowania słonecznego do wnętrza obiektu. Zależy to od geometrii, rozwiązań konstrukcyjnych oraz parametrów fizycznych materiałów, z których zbudowana jest przegroda. Ważna jest również możliwość sterowania strumieniem energii przepływającym między środowiskiem zewnętrznym a wewnętrznym.

dr inż. Magdalena Grudzińska Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują...

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują zyski słoneczne.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Od stycznia 2014 r. obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013). Czy doprowadzą one do istotnej zmiany...

Od stycznia 2014 r. obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013). Czy doprowadzą one do istotnej zmiany w podejściu do projektowania?

dr hab. inż. arch., prof. Zbigniew Bromberek Energooszczędność a rozwój miast

Energooszczędność a rozwój miast Energooszczędność a rozwój miast

Wzniesienie każdej budowli prowadzi – bezpośrednio i pośrednio – do trwałych i nieodwracalnych zmian w środowisku. Mimo to najczęściej wybiera się uproszczone rozwiązania, a czynniki ekonomiczne biorą...

Wzniesienie każdej budowli prowadzi – bezpośrednio i pośrednio – do trwałych i nieodwracalnych zmian w środowisku. Mimo to najczęściej wybiera się uproszczone rozwiązania, a czynniki ekonomiczne biorą górę nad obawami o stan przyrody. Dotyczy to także (jeśli nie przede wszystkim) środowiska zurbanizowanego.

mgr inż. Jerzy Żurawski Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane...

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane i jakie będą ich konsekwencje?

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest...

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest również, aby pomieszczenie było odpowiednio eksploatowane. Chodzi tu głównie o jego ogrzewanie oraz sprawnie działającą wentylację.

mgr inż. Józef Papiński, dr inż. Leszek Żabski Oszczędzanie energii a zastosowanie pianek poliuretanowych

Oszczędzanie energii a zastosowanie pianek poliuretanowych Oszczędzanie energii a zastosowanie pianek poliuretanowych

Prognozy demograficzne przewidują, że w 2030 r. liczba ludności na świecie wzrośnie do ok. 8 mld, zwiększy się więc zapotrzebowanie na energię. Przy malejących naturalnych zasobach nośników energii oznacza...

Prognozy demograficzne przewidują, że w 2030 r. liczba ludności na świecie wzrośnie do ok. 8 mld, zwiększy się więc zapotrzebowanie na energię. Przy malejących naturalnych zasobach nośników energii oznacza to konieczność ograniczania jej zużycia. Jednym ze sposób na oszczędzanie energii powinno być zwiększanie jakości materiałów izolacyjnych i techniki ich stosowania.

mgr inż. Jerzy Żurawski Sporządzanie świadectw energetycznych - przeszkody i pułapki

Sporządzanie świadectw energetycznych - przeszkody i pułapki Sporządzanie świadectw energetycznych - przeszkody i pułapki

Doświadczenia w sporządzaniu świadectw energetycznych budynków rzucają nowe światło na przepisy regulujące sposób obliczania charakterystyki energetycznej. I chociaż, jak wiadomo z nieoficjalnych źródeł,...

Doświadczenia w sporządzaniu świadectw energetycznych budynków rzucają nowe światło na przepisy regulujące sposób obliczania charakterystyki energetycznej. I chociaż, jak wiadomo z nieoficjalnych źródeł, podejmowane są próby wykazania, że wdrożonych aktów prawnych nie można uznać za wadliwe, to...

mgr inż. Jerzy Żurawski Kiedy energooszczędność jest opłacalna?

Kiedy energooszczędność jest opłacalna? Kiedy energooszczędność jest opłacalna?

Modnym tematem stało się ostatnio budownictwo energooszczędne, a zwłaszcza pasywne. Trudno się temu dziwić przy wciąż rosnących cenach energii, skoro potocznie uznaje się, że budownictwo pasywne nie wymaga...

Modnym tematem stało się ostatnio budownictwo energooszczędne, a zwłaszcza pasywne. Trudno się temu dziwić przy wciąż rosnących cenach energii, skoro potocznie uznaje się, że budownictwo pasywne nie wymaga ogrzewania. Ponieważ jednak koszt budowy takich budynków jest wyższy niż domów tradycyjnych, pojawia się pytanie: czy warto budować domy pasywne?

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.