Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Kiedy energooszczędność jest opłacalna?

cz. 9

Dom helioaktywny samowystarczalny
Viessmann

Dom helioaktywny samowystarczalny


Viessmann

Modnym tematem stało się ostatnio budownictwo energooszczędne, a zwłaszcza pasywne. Trudno się temu dziwić przy wciąż rosnących cenach energii, skoro potocznie uznaje się, że budownictwo pasywne nie wymaga ogrzewania. Ponieważ jednak koszt budowy takich budynków jest wyższy niż domów tradycyjnych, pojawia się pytanie: czy warto budować domy pasywne?

Zobacz także

Ultrapur Sp. z o.o. Izolacja z piany poliuretanowej – skuteczne ocieplenie poddasza

Izolacja z piany poliuretanowej – skuteczne ocieplenie poddasza Izolacja z piany poliuretanowej – skuteczne ocieplenie poddasza

Jak uniknąć wysokich kosztów ogrzewania, przeciągów oraz efektu zimnych ścian? Poznaj zalety izolacji z piany poliuretanowej Ultrapur – laureata wyróżnienia „Perły Jakości QI 2023”.

Jak uniknąć wysokich kosztów ogrzewania, przeciągów oraz efektu zimnych ścian? Poznaj zalety izolacji z piany poliuretanowej Ultrapur – laureata wyróżnienia „Perły Jakości QI 2023”.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt...

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt w kontekście domów jedno- lub wielorodzinnych. W zestawieniu z pozyskiwaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) stanowią gotowy przepis na sprawnie zaizolowany termicznie budynek z osiągniętą niezależnością energetyczną.

mgr inż. Damian Czernik Energooszczędne i ekologiczne rozwiązania instalacyjne do budynków hotelarskich

Energooszczędne i ekologiczne rozwiązania instalacyjne do budynków hotelarskich Energooszczędne i ekologiczne rozwiązania instalacyjne do budynków hotelarskich

Na etapie projektowania budynku usług hotelarskich architekci oraz projektanci branżowi poruszają wiele kwestii związanych z racjonalnym zużyciem energii. Dlatego z jednej strony wykorzystują rozwiązania...

Na etapie projektowania budynku usług hotelarskich architekci oraz projektanci branżowi poruszają wiele kwestii związanych z racjonalnym zużyciem energii. Dlatego z jednej strony wykorzystują rozwiązania architektoniczno-budowlane, które zmniejszają potrzeby cieplne budynku oraz likwidują mostki termiczne. Z drugiej, stosowane są systemy instalacyjne, które zapewniają odpowiedni komfort cieplny, przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych budynku oraz podnoszą prestiż ekologiczny obiektu....

W ramach badań naukowych powstały różne koncepcje budynków energooszczędnych: pasywne, zeroenergetyczne, samowystarczalne. Do dziś ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację na rynku energii i ekologii definicja budynku energooszczędnego stale ulega zmianie.

Co to znaczy „budynek energooszczędny”?

Z zapisów prawnych wynika, choć nie wprost, że budynek energooszczędny to taki, który spełnia warunki dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. Zgodnie z jego zapisami nowo projektowany budynek powinien zużywać energię na racjonalnie niskim poziomie. Wymaganie to uznaje się za spełnione, gdy przegrody zachowują minimalną wartość współczynnika przenikania ciepła U lub gdy budynek nie przekracza granicznej wartości wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło E0. Do oceny energochłonności budynku eksperci stosują wskaźniki sezonowego zapotrzebowania na ciepło – powierzchniowy EA [kWh/(m²·rok)] lub kubaturowy EV [kWh/(m³·rok)].

Wartości wskaźnika kubaturowego EV określone są w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych [1]. Najczęściej ze względów praktycznych do obliczeń zapotrzebowania budynku na ciepło korzysta się ze wskaźnika powierzchniowego EA. W tabeli 1 zaprezentowano przykładowy podział budynków ze względu na zapotrzebowanie na ciepło EA, opracowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Przedstawiony podział jest, oczywiście, umowny i nieprecyzyjny – nie obejmuje zagadnień związanych ze sprawnością systemu grzewczego, nie odnosi się do energii pierwotnej oraz nie uwzględnia udziału ciepłej wody w całkowitym zużyciu energii (który wynosi od 15% do 50%).

Za energooszczędne można uznać budynki, które charakteryzują się powierzchniowym wskaźnikiem sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA < 60–80 [kWh/(m²·rok)]. W tej grupie znajdują się budynki: energooszczędne, nisko energetyczne, pasywne oraz zeroenergetyczne. Za budynki pasywne początkowo uznawano te, w których straty ciepła można zrównoważyć przez zyski cieplne. Z czasem jednak definicja ta okazała się za mało precyzyjna, ponieważ praktyka pokazała, że są okresy, kiedy zyski ciepła w tych budynkach są niewielkie, a nawet zerowe. Dochodzi wówczas do wychłodzenia budynku, a nie można go ogrzać bez zaprojektowanego ogrzewania. Obecnie budynek uznaje się więc za pasywny, gdy wskaźnik EA ≤ 15 kWh/(m²·rok) oraz gdy zużycie energii pierwotnej (ilość energii zawartej w paliwie dostarczonym do źródła) EAS ≤ 120 kWh/(m²·rok).

Zapotrzebowanie na moc cieplną w budynku, który spełnia te wymagania, jest bardzo małe – wynosi qA ≤ 10 W/m². Zwolennicy budynków pasywnych są przekonani, że rozwój budownictwa pasywnego jest kierunkiem najbliższej przyszłości. Z tą koncepcją nie zgadzają się architekci, którym nie podoba się pomysł projektowania budynków o minimalnym stosunku powierzchni do kubatury (A/V), czyli zbliżonych do sześcianu. Podobne zdanie mają inwestorzy, którzy oczekują, że ich budynki będą miały reprezentacyjny wygląd. Czy można zatem wykonać budynki pasywne, tak aby zadowoliły najbardziej wybredne oko? Myślę, że tak. Należy jednak liczyć się z tym, że koszty takiej inwestycji będą znacznie wyższe. Na rys. 1 i 2 oraz w tabeli 2 zaprezentowano różnice architektoniczne między budynkiem tradycyjnym oraz energooszczędnym i pasywnym.

Czy warto budować domy pasywne?

Na potrzeby artykułu przeanalizowano opłacalność budowy budynku pasywnego w porównaniu z dwoma innymi budynkami. Założono, że wszystkie obiekty mają tę samą powierzchnię i kubaturę ogrzewaną wynoszącą 120 m² i 324 m³. Pierwszy z nich wykonany został według aktualnych wymagań prawnych i charakteryzuje się wskaźnikiem EA = 135 kWh/(m²·rok), drugi to budynek energooszczędny o EA = 60 kWh/(m²·rok), trzeci natomiast jest budynkiem pasywnym o EA = 15 kWh/(m²·rok).

Ogrzewanie dwóch pierwszych budynków realizowane jest za pomocą kotła kondensacyjnego gazowego. Jednostkowa cena ciepła wynosi 1,6 zł/m³, co daje ok. 0,18 zł/kWh. W budynku pasywnym źródłem ciepła jest pompa ciepła zasilana energią elektryczną. Cena jednostkowa ciepła z energii elektrycznej uzyskiwanej za pomocą pompy ciepła wynosi 0,1 zł/kWh. Przyjęto wysoką średnioroczną efektywność pompy ciepła wynoszącą 3,5 (na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [2]).

Koszty budowy stanu surowego otwartego przyjęto na podstawie informacji uzyskanych od wykonawców i deweloperów – średnia cena za m² wyniosła 2416 zł/m². Koszty stolarki, izolacji termicznej, instalacji założono na podstawie ofert wykonawców oraz informacji o cenach jednostkowych uzyskanych w hurtowniach i u producentów (tabela 3). Przy wykonywaniu analizy nie uwzględniono kosztów remontów budynku, które można uznać w przybliżeniu za jednakowe. Ponadto nie wzięto pod uwagę wzrostu cen nośników energii, który mógłby wpłynąć nieznacznie na poprawę oceny opłacalności budowy domu pasywnego – przyjęto, że do ogrzewania będą wykorzystywane przez 30 lat te same nośniki energii.

Trudno jest jednak przewidzieć wzrost cen energii w tym okresie. Można się liczyć z tym, że w ciągu 10–15 lat opracowane zostaną nowe technologie wytwarzania energii, pozwalające obniżyć koszty ogrzewania budynku. Wymiana systemu grzewczego spowodowałaby wtedy obniżenie kosztów ciepła i obniżyłaby korzyści ekonomiczne wynikające z budowy domu pasywnego. Na podstawie analizy ekonomicznej określono prosty czas zwrotu poniesionych nakładów SPBT. Wyniósł on dla budynku pasywnego 37,8 lat. W tym okresie należy się liczyć z co najmniej dwukrotną, a nawet trzykrotną wymianą źródła ciepła.

W celu dokładniejszego prześledzenia omawianych przykładów wykonano dodatkowe analizy na podstawie wskaźnika NPV oznaczającego wartość bieżącą netto (ang. Net Present Value). Jest to dynamiczna metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji i stanowi różnicę pomiędzy zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi a nakładami początkowymi. Jeżeli wartość NPVjest większa od zera, to inwestycja może być uznana za opłacalną. Obliczono również wartość IRR, tzn. wewnętrznej stopy zwrotu (ang. Internal Rate of Return). Uwzględnia ona zmiany wartości pieniądza w czasie i jest oparta na analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Jeżeli wartość IRR jest większa niż stopa dyskonta, to inwestycja może być uznana za korzystną.

W omawianym przykładzie przyjęto maksymalny okres, w odniesieniu do którego wyznaczono wartość NPV i IRR – L = 30 lat – oraz stopę dyskonta w okresie 30 lat – średnio 6%. Wyniki analiz przedstawiono w tabeli 3. Wyniki analiz dotyczących budynku pasywnego były następujące: wartość NPV30 = –65 839 zł oraz IRR30 = –2, co oznacza, że budowanie domów pasywnych z ekonomicznego punktu widzenia jest nieopłacalne.

Sprawdź ofertę firmy Meibes.pl

Nowoczesne projektowanie – optymalizacja rozwiązań

Budowa domu jest inwestycją wymagającą dużych środków finansowych, dlatego warto się zastanowić, czy przyjęte w projekcie rozwiązania są optymalne. Podstawowym wymaganiem stawianym budynkom w Prawie budowlanym (art. 5) [3] jest bezpieczeństwo użytkowania, w ramach którego ujęte są zagadnienia oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności termicznej. Oszczędzanie energii powinno być natomiast poddane racjonalizacji zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1].

Jak spełnić to wymaganie? Można przyjąć, że minimalne wymagania stawiane w rozporządzeniu [1] są racjonalne, jak sugerują zapisy w nim zawarte, albo wykonać budynek o określonych standardach: energooszczędny, nisko energetyczny lub pasywny. Można też dokonać optymalizacji poszczególnych rozwiązań, uwzględniając: czas korzystania z efektów, trwałość rozwiązań, amortyzację, koszty remontów, przewidywaną stopę dyskonta, koszt całkowity energii oraz przewidywany wzrost cen energii w badanym okresie. Na potrzeby artykułu dokonano takich obliczeń dla budynku ze ścianami z pustaków MAX oraz stropem dachu typu Fert 45. Wartość współczynnika U okien przyjęto według aktualnych minimalnych wymagań prawnych na poziomie 2,6 W/(m²·K).

W pierwszym przypadku założono, że koszt energii wynosi obecnie 50 zł/GJ, co odpowiada produkcji ciepła z kotłowni gazowej lub ciepłowni. W drugim przypadku założono produkcję tańszego ciepła z biomasy – peletu, którego koszt przyjęto na poziomie 800 zł/t, a wartość opałową – 19,6 GJ/t. Koszt produkcji ciepła wyniósł w tym wypadku 35 zł/GJ. Analizy wykonano w odniesieniu do okresów o długości L = 10 lat oraz L = 30 lat przy stopie dyskonta 6% oraz przy wzroście cen energii ponad inflację. Wyniki analiz ekonomiczno-technicznych zamieszczono w tabeli 4.

Dodatkowo wykonano optymalizację przegród przy zasilaniu budynku z kotłowni olejowej przy cenie oleju 2,7 zł/l, koszt produkcji ciepła – 78,8 zł/GJ. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w różnych przypadkach racjonalna, optymalna izolacja termiczna przegród budowlanych może być zupełnie inna, ponieważ zależy od kilku czynników, w tym od ceny ciepła oraz długości analizowanego okresu. Przy wyższej cenie ciepła optymalna wartość współczynnika U jest znacznie niższa. Przy kosztownym cieple i przy wydłużaniu okresu korzystania z efektów energooszczędnych wartość współczynnika U izolacji termicznej maleje i zbliża się do minimalnych wymagań stawianych budownictwu pasywnemu. Przy cenie ciepła uzyskanej z oleju opałowego (Cp = 78,8 zł/GJ) współczynniki przenikania ciepła dla okresu L = 30 lat są poniżej minimalnych wymagań stawianych budownictwu pasywnemu. Pojawia się tylko pytanie, czy aktualnie proponowane rozwiązania są tak wytrzymałe i czy inwestor będzie chciał czekać na efekty zastosowania tych rozwiązań przez 30 lat.

Podsumowanie

Budownictwo mieszkaniowe ma znaczący udział w produkcji gazów cieplarnianych. Niezbędna jest redukcja emisji w tym sektorze, ale nie tylko przez zmniejszanie zużycia energii na etapie użytkowania budynku. Konieczna jest tu pełna analiza ekologiczna obejmująca cykl życia budynku, tzn. oddziaływanie na środowisko na etapie produkcji materiałów budowlanych, na etapie budowy, eksploatacji budynku oraz rozbiórki i utylizacji odpadów. Dopiero taka zrównoważona ocena cyklu życia budynku może dać odpowiedź, czy z ekologicznego punktu widzenia warto budować domy pasywne.

Ze względu na aspekt ekologiczny warto budować budynki, w których ciepło produkowane jest z odnawialnych źródeł energii. Z ekonomicznego punktu widzenia budowa domów pasywnych jest dziś nieopłacalna. Z przeprowadzonych analiz wynika, że obecnie należy budować domy energooszczędne, wykorzystujące odnawialne źródła energii o najkorzystniejszym wskaźniku efektywności przekształceń energetycznych PEF (energia słoneczna, biomasa). Zawsze jednak przed ostatecznym wyborem rozwiązania projektowego należy dokonać racjonalizacji – optymalizacji rozwiązań.

Literatura

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690, zm.: DzU z 2003 r. nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. nr 109, poz. 1156).
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury z czerwca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118, nr 170, poz. 1217, z 2007 r. nr 88, poz. 587, nr 99, poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844).
  4. J. Adamowski, „Czy warto budować budynki pasywne?”, Materiały konferencyjne V Dni Oszczędzania Energii, Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
  5. Materiały archiwalne firmy Viessmann.
  6. L. Bondrea, A. Wiszniewski, „Wskaźnik energii pierwotnej do ogrzewania scentralizowanego”, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”, 7–8/2008, s. 3–5.

PAŹDZIERNIK 2008

Sprawdź ofertę firmy Meibes.pl

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Waldek Waldek, 31.10.2011r., 09:51:22 "lub gdy budynek nie przekracza granicznej wartości wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło E0" Szkoda, że inżynier fachowiec piszący o energooszczędnym budownictwie nie rozróżnia energii pierwotnej z zapotrzebowaniem na energie do ogrzewania Reszta artykułu prawie dobrze

Powiązane

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Janusz Belok, dr inż. Beata Wilk-Słomka Analiza techniczno-ekonomiczna źródeł zasilania budynku energooszczędnego

Analiza techniczno-ekonomiczna źródeł zasilania budynku energooszczędnego Analiza techniczno-ekonomiczna źródeł zasilania budynku energooszczędnego

Na świecie obserwujemy coraz większe zużycie energii, mimo usilnego wprowadzania coraz to bardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań mających je ograniczać. Należy przy tym zauważyć, iż przeważająca...

Na świecie obserwujemy coraz większe zużycie energii, mimo usilnego wprowadzania coraz to bardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań mających je ograniczać. Należy przy tym zauważyć, iż przeważająca część konsumowanej energii pochodzi nadal ze źródeł pierwotnych kopalnych, konwencjonalnych, takich jak węgiel, gaz czy ropa naftowa (RYS. 1 i RYS. 2). Poszukuje się zatem coraz intensywniej różnego rodzaju alternatywnych rozwiązań, których zadaniem jest zmniejszenie zużycia tejże energii.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Tomasz Grykałowski Jak projektować ściany zewnętrzne w budynku pasywnym?

Jak projektować ściany zewnętrzne w budynku pasywnym? Jak projektować ściany zewnętrzne w budynku pasywnym?

Podstawowym elementem definiującym budownictwo pasywne jest dążenie do maksymalizacji zysków energetycznych i minimalizacji strat ciepła. Zarówno strat przez przenikanie oraz strat przez szczelne przegrody...

Podstawowym elementem definiującym budownictwo pasywne jest dążenie do maksymalizacji zysków energetycznych i minimalizacji strat ciepła. Zarówno strat przez przenikanie oraz strat przez szczelne przegrody na skutek przewodzenia ciepła – tzw. transmisji, jak i tych wynikających z przepływu powietrza – tzw. wentylacji.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt...

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt w kontekście domów jedno- lub wielorodzinnych. W zestawieniu z pozyskiwaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) stanowią gotowy przepis na sprawnie zaizolowany termicznie budynek z osiągniętą niezależnością energetyczną.

Ultrapur Sp. z o.o. Izolacja z piany poliuretanowej – skuteczne ocieplenie poddasza

Izolacja z piany poliuretanowej – skuteczne ocieplenie poddasza Izolacja z piany poliuretanowej – skuteczne ocieplenie poddasza

Jak uniknąć wysokich kosztów ogrzewania, przeciągów oraz efektu zimnych ścian? Poznaj zalety izolacji z piany poliuretanowej Ultrapur – laureata wyróżnienia „Perły Jakości QI 2023”.

Jak uniknąć wysokich kosztów ogrzewania, przeciągów oraz efektu zimnych ścian? Poznaj zalety izolacji z piany poliuretanowej Ultrapur – laureata wyróżnienia „Perły Jakości QI 2023”.

Prawidłowy montaż bramy garażowej

Prawidłowy montaż bramy garażowej Prawidłowy montaż bramy garażowej

Od bramy garażowej oczekujemy przede wszystkim niezawodności – ma bezproblemowo pracować przez lata i zapewniać komfort eksploatacji. Jeśli garaż jest umieszczony w bryle domu, to brama powinna również...

Od bramy garażowej oczekujemy przede wszystkim niezawodności – ma bezproblemowo pracować przez lata i zapewniać komfort eksploatacji. Jeśli garaż jest umieszczony w bryle domu, to brama powinna również chronić przed stratami ciepła. Duże znaczenie ma również jej design, który sprawia, że konstrukcja dobrze komponuje się z architekturą budynku czy innymi elementami stolarki budowlanej, jak okna i drzwi. Aby brama była trwała, ciepła i bezpieczna, ważny jest jej prawidłowy montaż.

Materiały prasowe news Nowe unijne etykiety energetyczne od dnia 1 marca 2021 r.

Nowe unijne etykiety energetyczne od dnia 1 marca 2021 r. Nowe unijne etykiety energetyczne od dnia 1 marca 2021 r.

Aby pomóc konsumentom w UE zmniejszyć rachunki za energię i ślad węglowy, od 1 marca 2021 r. stosowana będzie – w przypadku wszystkich sklepów i internetowych sprzedawców detalicznych – nowa, powszechnie...

Aby pomóc konsumentom w UE zmniejszyć rachunki za energię i ślad węglowy, od 1 marca 2021 r. stosowana będzie – w przypadku wszystkich sklepów i internetowych sprzedawców detalicznych – nowa, powszechnie rozpoznawalna unijna etykieta energetyczna. Nowe etykiety będą miały początkowo zastosowanie do czterech kategorii produktów: lodówek i zamrażarek, zmywarek do naczyń, pralek oraz odbiorników telewizyjnych (i innych monitorów zewnętrznych). Nowe etykiety dla żarówek i lamp ze stałymi źródłami światła...

dr inż. Adam Ujma Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa energooszczędnego

Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa energooszczędnego Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa energooszczędnego

W dniach 5-7 grudnia br. odbyła się XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały i technologie energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym", zorganizowana...

W dniach 5-7 grudnia br. odbyła się XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały i technologie energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym", zorganizowana przez Katedrę Organizacji i Technologii Budownictwa Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Strategia na rzecz Fali Renowacji

Strategia na rzecz Fali Renowacji Strategia na rzecz Fali Renowacji

Komisja Europejska zamierza zwiększyć wskaźniki renowacji co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat i sprawić, by renowacje przyczyniły się do podniesienia standardu budynków i oszczędniejszego...

Komisja Europejska zamierza zwiększyć wskaźniki renowacji co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat i sprawić, by renowacje przyczyniły się do podniesienia standardu budynków i oszczędniejszego gospodarowania zasobami. Spowoduje to poprawę jakości życia osób mieszkających w budynkach i korzystających z nich, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Europie, rozwój cyfryzacji i zwiększenie poziomu ponownego użycia i recyklingu materiałów. Do 2030 r. można odnowić 35 mln budynków...

Materiały prasowe news Zbuduj dom z klimatem

Zbuduj dom z klimatem Zbuduj dom z klimatem

Ruszyła kampania Ministerstwa Klimatu „Dom z klimatem”. Taki budynek nie zanieczyszcza powietrza, bo jest ogrzewany ekologicznym źródłem ciepła. Generuje też oszczędności finansowe i energetyczne dzięki...

Ruszyła kampania Ministerstwa Klimatu „Dom z klimatem”. Taki budynek nie zanieczyszcza powietrza, bo jest ogrzewany ekologicznym źródłem ciepła. Generuje też oszczędności finansowe i energetyczne dzięki właściwej termomodernizacji, wykorzystaniu energii słonecznej, a także zbieraniu deszczówki z terenu całej posesji. „Dom z klimatem” jest również wykonany z naturalnych, w pełni odnawialnych surowców.

Józef Macech Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza...

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza to, że izolacyjność akustyczna ścian jest nie mniej istotna niż nośność konstrukcji, energooszczędność czy bezpieczeństwo pożarowe. W związku z tym, w dobie rosnących wymagań wobec izolacyjności cieplnej budynków, a co za tym idzie konieczności zwiększania grubości stosowanych do ocieplenia materiałów,...

Jarosław Guzal Kierunek: Budownictwo plusenergetyczne

Kierunek: Budownictwo plusenergetyczne Kierunek: Budownictwo plusenergetyczne

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o założeniach programu „Czyste Powietrze”, sposobach walki ze smogiem oraz trudnościach w realizacji inwestycji...

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o założeniach programu „Czyste Powietrze”, sposobach walki ze smogiem oraz trudnościach w realizacji inwestycji termomodernizacyjnych.

Marcin Feliks Rola termoizolacji w systemach ETICS wobec rosnących wymagań ochrony cieplnej budynków

Rola termoizolacji w systemach ETICS wobec rosnących wymagań ochrony cieplnej budynków Rola termoizolacji w systemach ETICS wobec rosnących wymagań ochrony cieplnej budynków

Czym jest kompleksowa termomodernizacja? Omówiono podstawowe wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Na przykładzie pokazano zależność między...

Czym jest kompleksowa termomodernizacja? Omówiono podstawowe wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Na przykładzie pokazano zależność między współczynnikiem przewodzenia ciepła materiału termoizolacyjnego a jego grubością.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, Kamil Andruszkiewicz Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii

Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii

Nieuniknioną konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego jest m.in. wzrost zapotrzebowania na energię. Proces ten wiąże się z nieustanną eksploatacją surowców naturalnych, których ilość jest ograniczona. Aż 70%...

Nieuniknioną konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego jest m.in. wzrost zapotrzebowania na energię. Proces ten wiąże się z nieustanną eksploatacją surowców naturalnych, których ilość jest ograniczona. Aż 70% energii przeznaczane jest na ogrzewanie pomieszczeń oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych (zarówno wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych).

doc. dr inż. Jarosław Wasilczuk, dr inż. Marian Sobiech Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących...

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących wentylacji [1-4].

mgr Agata Grudecka Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Fasada wentylowana jako nowoczesna elewacja budynków niskoenergetycznych

Fasada wentylowana jako nowoczesna elewacja budynków niskoenergetycznych Fasada wentylowana jako nowoczesna elewacja budynków niskoenergetycznych

Fasady wentylowane mogą spełniać kryterium rozwiązania energooszczędnego, zarówno przy realizacji nowych budynków, jak i przy termorenowacji budynków już istniejących. Stosowanie tych technologii nie ma...

Fasady wentylowane mogą spełniać kryterium rozwiązania energooszczędnego, zarówno przy realizacji nowych budynków, jak i przy termorenowacji budynków już istniejących. Stosowanie tych technologii nie ma też praktycznie ograniczeń temperaturowych dotyczących procesu technologicznego, ponieważ nie wykonuje się prac mokrych na budowie.

dr inż. Anna Lis Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie...

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie stolarki okiennej?

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017 Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej...

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej EP?

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, dr inż. Magdalena Nakielska Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania...

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania oraz interpretacji technicznej podstawowych parametrów świadectwa charakterystyki energetycznej są często niejasne i nieprecyzyjne.

mgr inż. Ryszard Borkowski Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych

Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych

W procesie realizacji inwestycji przemysłowych do niedawna nie doceniano roli izolacji - zarówno jej znaczenia technicznego, jak i ekonomicznego. Skupiano się głównie na robotach ogólnobudowlanych, montażowych,...

W procesie realizacji inwestycji przemysłowych do niedawna nie doceniano roli izolacji - zarówno jej znaczenia technicznego, jak i ekonomicznego. Skupiano się głównie na robotach ogólnobudowlanych, montażowych, sanitarnych, elektrycznych, automatyce itp. O izolacjach przypominano sobie dopiero w ostatniej chwili, kiedy zaczynał się rozruch instalacji i było już za mało czasu na ich odpowiednie wykonanie. Takie podejście skutkowało m.in. niską jakością izolacji, nieskutecznością jej zastosowań, brakiem...

mgr inż. Dominika Knera, dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. uczelni Konstrukcja fasady szklanej a komfort cieplny w pomieszczeniach

Konstrukcja fasady szklanej a komfort cieplny w pomieszczeniach Konstrukcja fasady szklanej a komfort cieplny w pomieszczeniach

W budynkach użytkowanych w ciągu dnia szczególne znaczenie ma odpowiednie rozwiązanie ścian zewnętrznych pod kątem dostępu promieniowania słonecznego do wnętrza obiektu. Zależy to od geometrii, rozwiązań...

W budynkach użytkowanych w ciągu dnia szczególne znaczenie ma odpowiednie rozwiązanie ścian zewnętrznych pod kątem dostępu promieniowania słonecznego do wnętrza obiektu. Zależy to od geometrii, rozwiązań konstrukcyjnych oraz parametrów fizycznych materiałów, z których zbudowana jest przegroda. Ważna jest również możliwość sterowania strumieniem energii przepływającym między środowiskiem zewnętrznym a wewnętrznym.

dr inż. Magdalena Grudzińska Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują...

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują zyski słoneczne.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Od stycznia 2014 r. obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013). Czy doprowadzą one do istotnej zmiany...

Od stycznia 2014 r. obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013). Czy doprowadzą one do istotnej zmiany w podejściu do projektowania?

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.