Izolacje.com.pl

Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Właściwości szkła | Pomieszczenie mieszkalne | Zestawy oszkleń | Zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniu | Typy oszklenia

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują zyski słoneczne.

Zobacz także

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Łukasz Lewandowski Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory...

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory przewidziane na stolarkę powodują bowiem przerwanie ciągłości izolacyjności cieplnej, a w konsekwencji powstawanie mostków cieplnych.

mgr inż. Jerzy Żurawski Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane...

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane i jakie będą ich konsekwencje?

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

ABSTRAKT

W artykule podjęto próbę ustalenia, jakie rodzaje powłok mogą obniżyć całoroczne zapotrzebowanie na energię w budynku w zależności od jego orientacji względem stron świata i powierzchni oszklenia. Obliczenia przeprowadzono metodą symulacyjną. Wskazano najbardziej korzystne typy oszklenia dla danego kierunku.

The article attempts to determine which types of coatings can reduce the year-round demand for energy in a building depending on its orientation relative to the cardinal directions and the surface of glazing. Calculations were performed by simulation. The most favourable types of glazing for particular directions are proposed.

Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń jest wypadkową strat i zysków ciepła bilansowanych w ciągu całego roku.

Zimą dominują straty, więc konieczne jest ogrzewanie. Wiosnę i jesień traktuje się jako okresy przejściowe – straty ciepła mogą być czasowo równoważone zyskami energetycznymi, co pozwala na skrócenie czasu pracy instalacji grzewczych [1].

Latem (od czerwca do sierpnia) natomiast występują znaczne zyski słoneczne, przyczyniające się do wzrostu temperatury wewnętrznej. Aby utrzymać komfortowe warunki użytkowania, konieczne może być wówczas intensywne wietrzenie lub chłodzenie pomieszczeń.

Powłoki modyfikujące właściwości szkła

Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia można ograniczyć m.in. przez wybór określonych cech oszklenia – jego izolacyjności cieplnej i przepuszczalności promieniowania słonecznego.

Te właściwości można regulować za pomocą powłok spektralnych selektywnych, modyfikujących właściwości optyczne i cieplne szkła. Szkło zwykłe charakteryzuje się względnie równomierną transmisyjnością promieniowania widzialnego oraz bliskiej i średniej podczerwieni. Przepuszczalność długofalowego promieniowania cieplnego jest niewielka, czego przejawem jest efekt szklarniowy [2, 3].

Powłoki modyfikujące właściwości szkła można klasyfikować na wiele sposobów: ze względu na technologię wykonania, zastosowane materiały, grubość lub liczbę warstw itp. Najistotniejszy z punktu widzenia potrzeb energetycznych jest podział powłok ze względu na ich zdolność odbicia promieniowania o różnej długości fali.

Pierwsze rozwiązania, pozwalające na ograniczenie strat ciepła dzięki zwiększonej zdolności odbicia promieniowania długofalowego, to powłoki niskoemisyjne na bazie związków cyny. Są one dość grube (ok. 400 nm) i nanosi się je na powierzchnię szkła metodą pyrolityczną.

Zalecane są głównie w warunkach klimatu chłodniejszego, zorientowanego na ogrzewanie pomieszczeń. Powłoki cieńsze (gr. 1–40 nm) wykonywane są zwykle na bazie srebra, metodą katodowego napylania w próżni. Ich właściwości zależą w znacznej mierze od liczby i grubości warstw [4].

Zwiększenie grubości powłoki nadaje szybie właściwości przeciwsłoneczne wskutek zmniejszenia transmisji promieniowania krótkofalowego, odpowiadającego za nagrzewanie pomieszczeń.

Powłoki o najbardziej zaawansowanych charakterystykach przeciwsłonecznych przepuszczają jedynie promieniowanie widzialne i praktycznie odcinają promieniowanie o większej długości fali. Rozwiązania te wykorzystywane są w cieplejszych klimatach i na silnie nasłonecznionych elewacjach o dużych powierzchniach oszkleń [5, 6].

Metoda obliczeń

Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem programu symulacyjnego opracowanego przez Uniwersytet w Aalborg w Danii. Program ten może być wykorzystywany zarówno w celach badawczych, jak i projektowych. Umożliwia dynamiczną analizę zapotrzebowania na energię w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej [7].

Sposób obliczeń oparty jest na metodzie objętości kontrolnych, w której elementy konstrukcji budynku i zamknięte strefy powietrza reprezentowane są przez punkty węzłowe o określonych właściwościach fizycznych, takich jak gęstość, przewodność czy pojemność cieplna.

Dla każdej ze stref powietrza tworzony jest bilans uwzględniający strumień ciepła przepływającego przez obudowę, transmisję promieniowania słonecznego przez elementy przezroczyste, strumienie ciepła wytwarzanego przez systemy instalacyjne oraz przenoszonego przez wentylację, infiltrację lub międzystrefowe mieszanie powietrza. Procesy ciągłe w czasie modelowane są przez podział na kroki czasowe o skończonej długości, wynoszącej najczęściej od kilku do kilkunastu minut.

Jako dane klimatyczne do programu mogą być wprowadzane dane użytkownika (np. z własnych pomiarów) lub dane reprezentujące typowe lata klimatyczne, przygotowane zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym kraju.

W analizie wykorzystano dane klimatyczne dostępne w Polsce jako typowy rok meteorologiczny opracowany na podstawie danych źródłowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z 30 lat (od 1971 r. do 2000 r.) i 61 stacji meteorologicznych [8, 9].

Dane te zawierały m.in. następujące parametry meteorologiczne: czas pomiaru, zachmurzenie, kierunek i prędkość wiatru, temperaturę termometru suchego, wilgotność względną powietrza, ciśnienie barometryczne, wartości promieniowania całkowitego na powierzchnię poziomą.

Natężenie promieniowania słonecznego padającego na płaszczyzny pionowe wyznaczono w obliczeniach symulacyjnych z wykorzystaniem modelu Pereza [10, 11], który wykazał zgodność z wynikami pomiarów prowadzonych w Polsce [12].

Przyjęte założenia

Pomieszczenie mieszkalne

Analizowanym pomieszczeniem mieszkalnym był pokój z jedną ścianą zewnętrzną. W przegrodzie tej umieszczono okno o powierzchni zmienianej w trakcie obliczeń. Pozostałe przegrody ograniczające pomieszczenie przyjęto jako powierzchnie adiabatyczne, sąsiadujące z ogrzewanymi lokalami o takich samych warunkach wewnętrznych.

Założono masywną konstrukcję pomieszczenia, ze ścianami murowanymi ocieplonymi metodą ETICS i stropami żelbetowymi. Wartość współczynnika przenikania ciepła ściany zewnętrznej wyniosła 0,24 W/(m²·K), ram okiennych - 1,3 W/(m²·K), a szyb - 1,6 W/(m²·K). Średnia wartość współczynnika przenikania ciepła okien była równa 1,7 W/(m²·K) (różnice wynikające z wielkości stolarki nie przekraczają 1%). Pojemność cieplna obudowy odniesiona do powierzchni pomieszczenia to 726,0 kJ/(m²·K).

Powierzchnia netto pomieszczenia wyniosła 8,75 m², a wysokość w świetle – 2,7 m. Wysokość otworu okiennego była stała (1,5 m). Wymiary okien w świetle muru były następujące: 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m i 2,1 m, a powierzchnia okna stanowiła ok. 20%, 25%, 30% i 35% powierzchni podłogi (rys. 1).

W pomieszczeniu założono bytowe zyski wewnętrzne na poziomie 3 W/m² oraz wymianę powietrza wynoszącą 0,5 1/h, co według norm PN-EN ISO 13789:2008 [13] i PN-EN ISO 13790:2009 [14] można przyjąć jako typowe warunki w tradycyjnych budynkach mieszkalnych.

Ustalono, że pomieszczenia ogrzewane są do temp. +20°C, a chłodzenie jest uruchamiane, kiedy temperatura przekroczy +26°C. Praca instalacji ma charakter ciągły. Zapotrzebowanie na ciepło i chłód wyznaczono bez uwzględnienia sprawności systemów instalacyjnych, ponieważ celem obliczeń było ustalenie najkorzystniejszych parametrów samej obudowy pomieszczenia.

Z tych samych względów pominięto zachowania użytkowników mogące mieć wpływ na potrzeby energetyczne, np. zasłanianie okien czy wietrzenie pomieszczeń.

W trakcie obliczeń zmieniano położenie ściany zewnętrznej z oknem co 45° względem stron świata. Jako lokalizację obiektu wybrano Warszawę, gdzie warunki nasłonecznienia często przyjmowane są jako reprezentatywne dla Polski.

Zestawy oszkleń

Przeanalizowano 4 typy oszkleń różniące się właściwościami spektralnymi dzięki zastosowanym powłokom. Liczbę szyb w zestawach i rodzaj wypełnień gazowych dobrano tak, aby uzyskać jednakową wartość współczynnika przenikania ciepła.

Zestaw 1 był trzyszybowy (4–10–4–10–4) ze szkła zwykłego bez powłok, z wypełnieniem przestrzeni międzyszybowych kryptonem o stężeniu 100%. Charakteryzuje się on najwyższą i względnie równomierną przepuszczalnością promieniowania krótkofalowego (rys. 2).

Zestawy 2 i 3 to oszklenia dwuszybowe (4–12–4) wypełnione powietrzem, z powłoką spektralnie selektywną umieszczoną na szybie wewnętrznej od strony komory międzyszybowej. Jest to typowa lokalizacja powłok, których głównym zadaniem jest zmniejszenie strat ciepła.

Przyjęte w zestawach 2 i 3 rodzaje powłok można zaliczyć do warstw łączących cechy niskoemisyjne i cechy związane z ochroną przeciwsłoneczną, co jest widoczne w przebiegu krzywych transmisyjności – zdolność przepuszczania promieniowania maleje poza pasmem widzialnym (rys. 3–4).

Zestaw 4 to oszklenie dwuszybowe (4–12–4) wypełnione powietrzem, z powłoką na szybie zewnętrznej od strony komory międzyszybowej. Takie umieszczenie powłoki wiąże się z funkcjami przeciwsłonecznymi, a sama powłoka charakteryzuje się znikomą przepuszczalnością promieniowania krótkofalowego.

Wyniki symulacji

Zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniu

W pierwszej części przeanalizowano zapotrzebowanie na ciepło i chłód jako funkcję powierzchni okna, przepuszczalności energii i orientacji oszklenia. Wszystkie dane prezentowane są jako wskaźniki zapotrzebowania na energię, odniesione do m2 powierzchni pomieszczenia.

Na rys. 6–9 przedstawiono zależność między zapotrzebowaniem na ciepło i chłód a orientacją oszklenia w odniesieniu do okien o skrajnych rozmiarach. Przebieg wykresów wszystkich wielkości jest podobny.

Najmniejsze zapotrzebowanie na ciepło uzyskano w orientacji południowej i południowo-wschodniej, z tym że zróżnicowanie wyników jest tutaj największe. Oszklenia o większej przepuszczalności promieniowania pozwalają zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło od 29% do 43% (dla kierunku południowego i skrajnych wskaźników wielkości oszklenia).

Obrót elewacji w kierunku północnym powoduje stopniowy wzrost zapotrzebowania na ciepło, osiągający największe wartości dla kierunku północnego i północno-zachodniego. Największe zapotrzebowanie na chłód mają kierunki elewacji wschodni i południowo-wschodni, a najmniejsze – północny i północno-zachodni.

Wprowadzenie oszkleń przeciwsłonecznych w analizowanych przypadkach ogranicza zapotrzebowanie na chłodzenie od 82% do 88% (dla kierunku wschodniego i skrajnych wskaźników wielkości oszklenia).

Zależność między zapotrzebowaniem na ciepło a powierzchnią oszklenia ma charakter zbliżony do liniowego. W większości przypadków zwiększenie powierzchni okien powoduje wzrost potrzeb grzewczych. Jest on tym większy, im mniejsze są zyski słoneczne, ze względu na niską przepuszczalność promieniowania lub małe nasłonecznienie elewacji.

Przykładowo, w odniesieniu do oszklenia typu 1 skierowanego na północ (rys. 10) wzrost powierzchni okna o 75% (między skrajnymi z rozpatrywanych wielkości 1,2×1,5 m a 2,1×1,5 m) powoduje wzrost wskaźnika zapotrzebowania na ciepło o 15%, a w oszkleniu typu 4 – o 22%. Analogiczne zwiększenie powierzchni okna skierowanego na wschód powoduje wzrost potrzeb grzewczych o 7% (oszklenie typu 1) i 18% (oszklenie typu 4).

W odniesieniu do okna skierowanego na południe (rys. 11) zaobserwowano nieco inny charakter zmian. Oszklenia o większej przepuszczalności promieniowania (typ 1 i 2) powodują spadek zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu wraz ze wzrostem powierzchni.

Bilans energetyczny okien jest dodatni, czyli w czasie sezonu grzewczego w warunkach dużego nasłonecznienia stają się one źródłem zysków energetycznych, a nie strat.

Zapotrzebowanie na chłód rośnie wraz ze zwiększeniem powierzchni okien w sposób zbliżony do liniowego, podobnie jak zapotrzebowanie na ciepło (rys. 12–13). Najmniejszy wpływ wielkości okien na wskaźnik zapotrzebowania na chłód zaobserwowano dla małych zysków słonecznych (okna skierowane na północ lub o małej przepuszczalności promieniowania).

Wpływ ten rośnie wraz ze wzrostem przepuszczalności promieniowania i nasłonecznieniem elewacji. Zastosowanie oszkleń z powłokami o charakterze przeciwsłonecznym (szczególnie w przypadku okien o mniejszej powierzchni) może ograniczyć zapotrzebowanie na chłodzenie do poziomu, w którym komfort wewnętrzny mógłby być zapewniony np. przez wietrzenie pomieszczeń lub okresowe zasłanianie okien.

Preferowane typy oszklenia

W obliczeniach sumarycznego zapotrzebowania na energię wzięto pod uwagę wartości bezwzględne zapotrzebowania na ciepło i chłodzenie. Dla każdego kierunku oszklenia wzrost powierzchni okien powoduje wzrost całkowitego zapotrzebowania na energię.

Typy oszkleń pozwalające na osiągnięcie najbardziej korzystnych charakterystyk energetycznych są jednak różne dla poszczególnych orientacji pomieszczenia, co wynika z różnych proporcji między zapotrzebowaniem na ciepło i chłód (rys. 14–17).

W obrębie półsfery zachodniej (kierunki południe – zachód – północ) preferowane będą oszklenia o wysokiej przepuszczalności promieniowania (typ 1 i 2). Typ 2 może okazać się nieco korzystniejszy, jeżeli stosuje się okna o większej powierzchni, szczególnie w odniesieniu do kierunku południowego.

Oszklenie typu przeciwsłonecznego (typ 4) daje tutaj zdecydowanie najgorsze rezultaty. Dla kierunku północno-wschodniego i wschodniego nasłonecznienie elewacji ma większe znaczenie, a oszklenie przeciwsłoneczne minimalizuje zapotrzebowanie na energię.

Jeżeli okno skierowane jest na południowy wschód, wybór oszklenia jest bardziej złożony – w przypadku okien o mniejszej powierzchni korzystne są oszklenia o większej przepuszczalności promieniowania (typ 1 i 2), a okien o większej powierzchni oszklenia – wykazujące większy stopień ochrony przeciwsłonecznej (typ 3 i 4).

Zależności te dodatkowo przedstawiono na rys. 18–21. Na osiach stron świata zaznaczone są wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności promieniowania słonecznego i typy oszkleń pozwalające na uzyskanie najniższego sumarycznego zapotrzebowania na energię.

Podsumowanie

Najbardziej rozpowszechnionymi kryteriami doboru okien w Polsce są izolacyjność termiczna i cena rynkowa. Podczas projektowania budynków mieszkalnych nie uwzględnia się natomiast parametrów spektralnych oszklenia (przede wszystkim przepuszczalności promieniowania słonecznego).

Przedstawione analizy pokazują, że cechy te mogą mieć znaczący wpływ na zużycie energii, zarówno w przypadku wyłącznie ogrzewania, jak i ogrzewania oraz chłodzenia pomieszczeń.

Wyniki symulacji pozwoliły ustalić, które oszklenie umożliwi zminimalizowanie potrzeb energetycznych w pomieszczeniu. Można zauważyć następujące prawidłowości:

 • w przypadku okien skierowanych na północ, północny zachód, południe, południowy zachód najbardziej korzystny jest wybór oszklenia o wysokiej przepuszczalności promieniowania słonecznego;
 • w odniesieniu do kierunków wschodniego i północno-wschodniego zalecany jest wybór oszkleń o niskiej przepuszczalności promieniowania;
 • w odniesieniu do kierunków zachodniego i południowo-wschodniego dobór zalecanego rozwiązania w największym stopniu zależy od rozmiaru okien – w przypadku okien o mniejszej powierzchni preferowane są oszklenia o wysokiej transmisyjności, a w przypadku okien większych – oszklenia o niższej przepuszczalności promieniowania.

Analizy należałoby kontynuować pod kątem zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną, z uwzględnieniem sprawności systemów grzewczych i kosztów pozyskiwania energii do celów ogrzewania i chłodzenia.

Prace były finansowane ze środków statutowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr S/14/2014

Literatura

 1. L. Laskowski, „Jakość ochrony cieplnej pomieszczeń mieszkalnych w porze letniej”, Konferencja „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”, t. 1, Łódź 2005, s. 239–248.
 2. T. Muneer, N. Abodahab, G. Weir, J. Kubie, „Windows in Buildings: Thermal, Acoustic, Visual and Solar Performance”, Architectural Press, Oxford 2000.
 3. „Solar Thermal Technologies for Buildings. The State of the Art”, ed. M. Santamouris, James & James Science Publishers Ltd, London 2003.
 4. H. Bulow-Hube, „Energy-Efficient Window Systems. Effects on Energy Use and Daylight in Buildings”, Report No TABK-01/1022, Department of Construction and Architecture, Lund University, Division of Energy and Building Design, Lund, Sweden, 2001.
 5. R. McCluney, „Fenestration Solar Gain Analysis”, Florida Solar Energy Center/University of Central Florida, 1996.
 6. „Spectrally Selective Glazings. Federal Technology Alert”, U.S. Department of Energy, August 1998.
 7. BSim Users Guide v. 6.10.7.7. Danish Building Research Institute, 1999-2010.
 8. EN ISO 15927-4:2005, „Hygrothermal performance of buildings. Calculation and presentation of climatic data. Part 4. Data for assessing the annual energy for cooling and heating systems”.
 9. P.G. Narowski, „Dane klimatyczne do obliczeń energetycznych w budownictwie”, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”, nr 11/2006, s. 22–27.
 10. R. Perez, R. Stewart, C. Arbogast, R. Seals, J. Scott, „An anisotropic diffuse radiation modelfor sloping surfaces: description, performance validation, site dependency evaluation”, „Solar Energy”, vol. 36, no 6/1986, pp. 481–497.
 11. R. Perez, R. Seals, „A new simplified version of the Perez diffuse irradiance model for tilted surfaces”, „Solar Energy”, vol. 39, no 3/1987, pp. 221–231.
 12. D. Włodarczyk, H. Nowak, „Modelowanie promieniowania słonecznego na płaszczyzny pochylone”, Konferencja „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”, t. 2, Łódź 2007, s. 305–310.
 13. PN-EN ISO 13789:2008, „Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania”.
 14. PN-EN ISO 13790:2009, „Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia”.
 15. PN-EN 410:2011, „Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia”.
 16. Calumen II v. 1.2.3. Saint Gobain Glass.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • dd dd, 20.11.2014r., 09:40:03 okna i drzwi

Powiązane

doc. dr inż. Jarosław Wasilczuk, dr inż. Marian Sobiech Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących...

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących wentylacji [1-4].

mgr Agata Grudecka Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Fasada wentylowana jako nowoczesna elewacja budynków niskoenergetycznych

Fasada wentylowana jako nowoczesna elewacja budynków niskoenergetycznych Fasada wentylowana jako nowoczesna elewacja budynków niskoenergetycznych

Fasady wentylowane mogą spełniać kryterium rozwiązania energooszczędnego, zarówno przy realizacji nowych budynków, jak i przy termorenowacji budynków już istniejących. Stosowanie tych technologii nie ma...

Fasady wentylowane mogą spełniać kryterium rozwiązania energooszczędnego, zarówno przy realizacji nowych budynków, jak i przy termorenowacji budynków już istniejących. Stosowanie tych technologii nie ma też praktycznie ograniczeń temperaturowych dotyczących procesu technologicznego, ponieważ nie wykonuje się prac mokrych na budowie.

dr inż. Anna Lis Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie...

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie stolarki okiennej?

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017 Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej...

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej EP?

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, dr inż. Magdalena Nakielska Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania...

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania oraz interpretacji technicznej podstawowych parametrów świadectwa charakterystyki energetycznej są często niejasne i nieprecyzyjne.

mgr inż. Ryszard Borkowski Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych

Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych

W procesie realizacji inwestycji przemysłowych do niedawna nie doceniano roli izolacji - zarówno jej znaczenia technicznego, jak i ekonomicznego. Skupiano się głównie na robotach ogólnobudowlanych, montażowych,...

W procesie realizacji inwestycji przemysłowych do niedawna nie doceniano roli izolacji - zarówno jej znaczenia technicznego, jak i ekonomicznego. Skupiano się głównie na robotach ogólnobudowlanych, montażowych, sanitarnych, elektrycznych, automatyce itp. O izolacjach przypominano sobie dopiero w ostatniej chwili, kiedy zaczynał się rozruch instalacji i było już za mało czasu na ich odpowiednie wykonanie. Takie podejście skutkowało m.in. niską jakością izolacji, nieskutecznością jej zastosowań, brakiem...

mgr inż. Dominika Knera, dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. PŁ Konstrukcja fasady szklanej a komfort cieplny w pomieszczeniach

Konstrukcja fasady szklanej a komfort cieplny w pomieszczeniach Konstrukcja fasady szklanej a komfort cieplny w pomieszczeniach

W budynkach użytkowanych w ciągu dnia szczególne znaczenie ma odpowiednie rozwiązanie ścian zewnętrznych pod kątem dostępu promieniowania słonecznego do wnętrza obiektu. Zależy to od geometrii, rozwiązań...

W budynkach użytkowanych w ciągu dnia szczególne znaczenie ma odpowiednie rozwiązanie ścian zewnętrznych pod kątem dostępu promieniowania słonecznego do wnętrza obiektu. Zależy to od geometrii, rozwiązań konstrukcyjnych oraz parametrów fizycznych materiałów, z których zbudowana jest przegroda. Ważna jest również możliwość sterowania strumieniem energii przepływającym między środowiskiem zewnętrznym a wewnętrznym.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Od stycznia 2014 r. obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013). Czy doprowadzą one do istotnej zmiany...

Od stycznia 2014 r. obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013). Czy doprowadzą one do istotnej zmiany w podejściu do projektowania?

mgr inż. Jerzy Żurawski Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane...

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane i jakie będą ich konsekwencje?

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest...

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest również, aby pomieszczenie było odpowiednio eksploatowane. Chodzi tu głównie o jego ogrzewanie oraz sprawnie działającą wentylację.

mgr inż. Józef Papiński, dr inż. Leszek Żabski Oszczędzanie energii a zastosowanie pianek poliuretanowych

Oszczędzanie energii a zastosowanie pianek poliuretanowych Oszczędzanie energii a zastosowanie pianek poliuretanowych

Prognozy demograficzne przewidują, że w 2030 r. liczba ludności na świecie wzrośnie do ok. 8 mld, zwiększy się więc zapotrzebowanie na energię. Przy malejących naturalnych zasobach nośników energii oznacza...

Prognozy demograficzne przewidują, że w 2030 r. liczba ludności na świecie wzrośnie do ok. 8 mld, zwiększy się więc zapotrzebowanie na energię. Przy malejących naturalnych zasobach nośników energii oznacza to konieczność ograniczania jej zużycia. Jednym ze sposób na oszczędzanie energii powinno być zwiększanie jakości materiałów izolacyjnych i techniki ich stosowania.

mgr inż. Jerzy Żurawski Sporządzanie świadectw energetycznych - przeszkody i pułapki

Sporządzanie świadectw energetycznych - przeszkody i pułapki Sporządzanie świadectw energetycznych - przeszkody i pułapki

Doświadczenia w sporządzaniu świadectw energetycznych budynków rzucają nowe światło na przepisy regulujące sposób obliczania charakterystyki energetycznej. I chociaż, jak wiadomo z nieoficjalnych źródeł,...

Doświadczenia w sporządzaniu świadectw energetycznych budynków rzucają nowe światło na przepisy regulujące sposób obliczania charakterystyki energetycznej. I chociaż, jak wiadomo z nieoficjalnych źródeł, podejmowane są próby wykazania, że wdrożonych aktów prawnych nie można uznać za wadliwe, to...

mgr inż. Jerzy Żurawski Kiedy energooszczędność jest opłacalna?

Kiedy energooszczędność jest opłacalna? Kiedy energooszczędność jest opłacalna?

Modnym tematem stało się ostatnio budownictwo energooszczędne, a zwłaszcza pasywne. Trudno się temu dziwić przy wciąż rosnących cenach energii, skoro potocznie uznaje się, że budownictwo pasywne nie wymaga...

Modnym tematem stało się ostatnio budownictwo energooszczędne, a zwłaszcza pasywne. Trudno się temu dziwić przy wciąż rosnących cenach energii, skoro potocznie uznaje się, że budownictwo pasywne nie wymaga ogrzewania. Ponieważ jednak koszt budowy takich budynków jest wyższy niż domów tradycyjnych, pojawia się pytanie: czy warto budować domy pasywne?

dr inż. Maciej Jaworski Materiały zmiennofazowe (PCM) w budownictwie – właściwości i rodzaje

Materiały zmiennofazowe (PCM) w budownictwie – właściwości i rodzaje

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża bezwładność cieplna konstrukcji budynku...

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża bezwładność cieplna konstrukcji budynku (zdolność do akumulacji ciepła) przyczynia się do poprawy jego efektywności energetycznej, co przejawia się zmniejszeniem zużycia energii niezbędnej do utrzymania warunków komfortu cieplnego. Pozwala też na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych. Zagadnienia...

mgr inż. Jerzy Żurawski Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

dr inż. Grzegorz Misztal Narzędzia, kryteria i wskaźniki do oceny technicznej budynków

Narzędzia, kryteria i wskaźniki do oceny technicznej budynków Narzędzia, kryteria i wskaźniki do oceny technicznej budynków

Gospodarka rynkowa i mechanizmy rachunku ekonomicznego w coraz większym stopniu wpływają na sposób zarządzania nieruchomościami, chociaż nie stanowią jeszcze jedynego i głównego kryterium, według którego...

Gospodarka rynkowa i mechanizmy rachunku ekonomicznego w coraz większym stopniu wpływają na sposób zarządzania nieruchomościami, chociaż nie stanowią jeszcze jedynego i głównego kryterium, według którego kształtowana jest polityka mieszkaniowa i zarządzania nieruchomościami na różnych szczeblach gospodarki w Polsce. Nie jesteśmy jeszcze społeczeństwem na tyle bogatym, by móc zarządzać nieruchomościami na podstawie rachunku ekonomicznego i na tej podstawie podejmować optymalne decyzje, czasem także...

dr inż. Maciej Jaworski Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) do zwiększenia bezwładności cieplnej budynków

Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) do zwiększenia bezwładności cieplnej budynków

Szeroko pojęty sektor budownictwa w krajach Unii Europejskiej jest konsumentem ok. 37% energii finalnej. Dwie trzecie tego zużycia jest związane z potrzebą zapewnienia warunków komfortu cieplnego, czyli...

Szeroko pojęty sektor budownictwa w krajach Unii Europejskiej jest konsumentem ok. 37% energii finalnej. Dwie trzecie tego zużycia jest związane z potrzebą zapewnienia warunków komfortu cieplnego, czyli ogrzania bądź chłodzenia pomieszczeń [1]. Szczególnie duża konsumpcja energii występuje w budynkach użyteczności publicznej. W tych budynkach wskaźnik zużycia (w kWh/m2/a) jest dwa do sześciu razy większy, odpowiednio w biurach i restauracjach, niż w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych. Liczby...

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną

Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną

Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem...

Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem sprawa nie jest tak prosta – niekoniecznie zastosowanie produktu spełniającego wymogi obowiązujących przepisów wpłynie na korzystną ocenę energetyczną budynku.

mgr inż. Jerzy Żurawski Energooszczędna stolarka budowlana

Energooszczędna stolarka budowlana Energooszczędna stolarka budowlana

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia...

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia się nadmiar energii, co w wielu wypadkach wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań chłodzących lub ograniczających okresowo zyski ciepła. Jak pogodzić tak odmienne zadania stawiane stolarce okiennej i drzwiowej?

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz, dr inż. Jerzy Szyszka Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wybrane aspekty doboru okien w budynkach Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W...

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W przypadku ścian, stropów, stropodachów, podłóg na gruncie mechanizm powstawania strat ciepła związany jest z jego przenikaniem, dlatego działania termomodernizacyjne sprowadzają się najczęściej do zwiększenia izolacyjności termicznej przegród przez zastosowanie materiałów o niskim współczynniku przewodzenia...

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Tomasz Zduniewicz, dr inż. Paweł Pichniarczyk Wady i awarie szyb zespolonych

Wady i awarie szyb zespolonych Wady i awarie szyb zespolonych

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej....

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej. Ich produkcja znajduje się obecnie na wysokim poziomie (jest praktycznie w pełni zautomatyzowana), a producenci dokładają starań, aby odbiorca był zadowolony z ich produktów, jednak zdarza się, że wyroby te mają wady i ulegają awariom.

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz Bilans cieplny stolarki okiennej

Bilans cieplny stolarki okiennej Bilans cieplny stolarki okiennej

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie...

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie okien pojawia się pytanie: które okna są najbardziej energooszczędne?

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także...

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także możliwości wymiany powietrza oraz doprowadzenia go w ilości zapewniającej poprawne działanie urządzeń wentylacyjnych.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.