Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Właściwości szkła | Pomieszczenie mieszkalne | Zestawy oszkleń | Zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniu | Typy oszklenia

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują zyski słoneczne.

Zobacz także

BREVIS S.C. Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe – najważniejsze Informacje

Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe – najważniejsze Informacje Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe – najważniejsze Informacje

Potrzeba zapewnienia właściwej wentylacji domu czy mieszkania nie stanowi raczej zaskoczenia dla nikogo. Choć może nie zawsze mamy na uwadze utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza i dzięki temu...

Potrzeba zapewnienia właściwej wentylacji domu czy mieszkania nie stanowi raczej zaskoczenia dla nikogo. Choć może nie zawsze mamy na uwadze utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza i dzięki temu uniknięcia negatywnych skutków zbyt dużej wilgotności, to już dyskomfort siedzenia w dusznym i nieprzewietrzonym pomieszczeniu zna każdy. Oprócz wentylacji grawitacyjnej do niedawna odpowiednią cyrkulację powietrza zapewniały nieszczelności w oknach. Jednak rozwój technologiczny i zwiększenie szczelności...

DAKO Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu? Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie...

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie aspekty trzeba zwrócić szczególną uwagę, wybierając drzwi zewnętrzne!

RoletyAlu Sp. z o.o. Jak łatwo kupić rolety zewnętrzne przez internet?

Jak łatwo kupić rolety zewnętrzne przez internet? Jak łatwo kupić rolety zewnętrzne przez internet?

Zamawiając rolety zewnętrzne przez internet, można skorzystać z bogatej oferty asortymentu, a dodatkowo zyskać pewność, że zostaną wykonane zgodnie z wymiarami podanymi przez klienta. Dodatkowo możliwość...

Zamawiając rolety zewnętrzne przez internet, można skorzystać z bogatej oferty asortymentu, a dodatkowo zyskać pewność, że zostaną wykonane zgodnie z wymiarami podanymi przez klienta. Dodatkowo możliwość złożenia zamówienia bezpośrednio u producenta rolet zewnętrznych pozwala wyeliminować pośredników, co skraca czas potrzeby na realizację zamówień i przekłada się na dużo niższe ceny.

ABSTRAKT

W artykule podjęto próbę ustalenia, jakie rodzaje powłok mogą obniżyć całoroczne zapotrzebowanie na energię w budynku w zależności od jego orientacji względem stron świata i powierzchni oszklenia. Obliczenia przeprowadzono metodą symulacyjną. Wskazano najbardziej korzystne typy oszklenia dla danego kierunku.

The article attempts to determine which types of coatings can reduce the year-round demand for energy in a building depending on its orientation relative to the cardinal directions and the surface of glazing. Calculations were performed by simulation. The most favourable types of glazing for particular directions are proposed.

Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń jest wypadkową strat i zysków ciepła bilansowanych w ciągu całego roku.

Zimą dominują straty, więc konieczne jest ogrzewanie. Wiosnę i jesień traktuje się jako okresy przejściowe – straty ciepła mogą być czasowo równoważone zyskami energetycznymi, co pozwala na skrócenie czasu pracy instalacji grzewczych [1].

Latem (od czerwca do sierpnia) natomiast występują znaczne zyski słoneczne, przyczyniające się do wzrostu temperatury wewnętrznej. Aby utrzymać komfortowe warunki użytkowania, konieczne może być wówczas intensywne wietrzenie lub chłodzenie pomieszczeń.

Powłoki modyfikujące właściwości szkła

Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia można ograniczyć m.in. przez wybór określonych cech oszklenia – jego izolacyjności cieplnej i przepuszczalności promieniowania słonecznego.

Te właściwości można regulować za pomocą powłok spektralnych selektywnych, modyfikujących właściwości optyczne i cieplne szkła. Szkło zwykłe charakteryzuje się względnie równomierną transmisyjnością promieniowania widzialnego oraz bliskiej i średniej podczerwieni. Przepuszczalność długofalowego promieniowania cieplnego jest niewielka, czego przejawem jest efekt szklarniowy [2, 3].

Powłoki modyfikujące właściwości szkła można klasyfikować na wiele sposobów: ze względu na technologię wykonania, zastosowane materiały, grubość lub liczbę warstw itp. Najistotniejszy z punktu widzenia potrzeb energetycznych jest podział powłok ze względu na ich zdolność odbicia promieniowania o różnej długości fali.

Pierwsze rozwiązania, pozwalające na ograniczenie strat ciepła dzięki zwiększonej zdolności odbicia promieniowania długofalowego, to powłoki niskoemisyjne na bazie związków cyny. Są one dość grube (ok. 400 nm) i nanosi się je na powierzchnię szkła metodą pyrolityczną.

Zalecane są głównie w warunkach klimatu chłodniejszego, zorientowanego na ogrzewanie pomieszczeń. Powłoki cieńsze (gr. 1–40 nm) wykonywane są zwykle na bazie srebra, metodą katodowego napylania w próżni. Ich właściwości zależą w znacznej mierze od liczby i grubości warstw [4].

Zwiększenie grubości powłoki nadaje szybie właściwości przeciwsłoneczne wskutek zmniejszenia transmisji promieniowania krótkofalowego, odpowiadającego za nagrzewanie pomieszczeń.

Powłoki o najbardziej zaawansowanych charakterystykach przeciwsłonecznych przepuszczają jedynie promieniowanie widzialne i praktycznie odcinają promieniowanie o większej długości fali. Rozwiązania te wykorzystywane są w cieplejszych klimatach i na silnie nasłonecznionych elewacjach o dużych powierzchniach oszkleń [5, 6].

Metoda obliczeń

Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem programu symulacyjnego opracowanego przez Uniwersytet w Aalborg w Danii. Program ten może być wykorzystywany zarówno w celach badawczych, jak i projektowych. Umożliwia dynamiczną analizę zapotrzebowania na energię w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej [7].

Sposób obliczeń oparty jest na metodzie objętości kontrolnych, w której elementy konstrukcji budynku i zamknięte strefy powietrza reprezentowane są przez punkty węzłowe o określonych właściwościach fizycznych, takich jak gęstość, przewodność czy pojemność cieplna.

Dla każdej ze stref powietrza tworzony jest bilans uwzględniający strumień ciepła przepływającego przez obudowę, transmisję promieniowania słonecznego przez elementy przezroczyste, strumienie ciepła wytwarzanego przez systemy instalacyjne oraz przenoszonego przez wentylację, infiltrację lub międzystrefowe mieszanie powietrza. Procesy ciągłe w czasie modelowane są przez podział na kroki czasowe o skończonej długości, wynoszącej najczęściej od kilku do kilkunastu minut.

Jako dane klimatyczne do programu mogą być wprowadzane dane użytkownika (np. z własnych pomiarów) lub dane reprezentujące typowe lata klimatyczne, przygotowane zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym kraju.

W analizie wykorzystano dane klimatyczne dostępne w Polsce jako typowy rok meteorologiczny opracowany na podstawie danych źródłowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z 30 lat (od 1971 r. do 2000 r.) i 61 stacji meteorologicznych [8, 9].

Dane te zawierały m.in. następujące parametry meteorologiczne: czas pomiaru, zachmurzenie, kierunek i prędkość wiatru, temperaturę termometru suchego, wilgotność względną powietrza, ciśnienie barometryczne, wartości promieniowania całkowitego na powierzchnię poziomą.

Natężenie promieniowania słonecznego padającego na płaszczyzny pionowe wyznaczono w obliczeniach symulacyjnych z wykorzystaniem modelu Pereza [10, 11], który wykazał zgodność z wynikami pomiarów prowadzonych w Polsce [12].

Przyjęte założenia

Pomieszczenie mieszkalne

Analizowanym pomieszczeniem mieszkalnym był pokój z jedną ścianą zewnętrzną. W przegrodzie tej umieszczono okno o powierzchni zmienianej w trakcie obliczeń. Pozostałe przegrody ograniczające pomieszczenie przyjęto jako powierzchnie adiabatyczne, sąsiadujące z ogrzewanymi lokalami o takich samych warunkach wewnętrznych.

Założono masywną konstrukcję pomieszczenia, ze ścianami murowanymi ocieplonymi metodą ETICS i stropami żelbetowymi. Wartość współczynnika przenikania ciepła ściany zewnętrznej wyniosła 0,24 W/(m²·K), ram okiennych - 1,3 W/(m²·K), a szyb - 1,6 W/(m²·K). Średnia wartość współczynnika przenikania ciepła okien była równa 1,7 W/(m²·K) (różnice wynikające z wielkości stolarki nie przekraczają 1%). Pojemność cieplna obudowy odniesiona do powierzchni pomieszczenia to 726,0 kJ/(m²·K).

Powierzchnia netto pomieszczenia wyniosła 8,75 m², a wysokość w świetle – 2,7 m. Wysokość otworu okiennego była stała (1,5 m). Wymiary okien w świetle muru były następujące: 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m i 2,1 m, a powierzchnia okna stanowiła ok. 20%, 25%, 30% i 35% powierzchni podłogi (rys. 1).

W pomieszczeniu założono bytowe zyski wewnętrzne na poziomie 3 W/m² oraz wymianę powietrza wynoszącą 0,5 1/h, co według norm PN-EN ISO 13789:2008 [13] i PN-EN ISO 13790:2009 [14] można przyjąć jako typowe warunki w tradycyjnych budynkach mieszkalnych.

Ustalono, że pomieszczenia ogrzewane są do temp. +20°C, a chłodzenie jest uruchamiane, kiedy temperatura przekroczy +26°C. Praca instalacji ma charakter ciągły. Zapotrzebowanie na ciepło i chłód wyznaczono bez uwzględnienia sprawności systemów instalacyjnych, ponieważ celem obliczeń było ustalenie najkorzystniejszych parametrów samej obudowy pomieszczenia.

Z tych samych względów pominięto zachowania użytkowników mogące mieć wpływ na potrzeby energetyczne, np. zasłanianie okien czy wietrzenie pomieszczeń.

W trakcie obliczeń zmieniano położenie ściany zewnętrznej z oknem co 45° względem stron świata. Jako lokalizację obiektu wybrano Warszawę, gdzie warunki nasłonecznienia często przyjmowane są jako reprezentatywne dla Polski.

Zestawy oszkleń

Przeanalizowano 4 typy oszkleń różniące się właściwościami spektralnymi dzięki zastosowanym powłokom. Liczbę szyb w zestawach i rodzaj wypełnień gazowych dobrano tak, aby uzyskać jednakową wartość współczynnika przenikania ciepła.

Zestaw 1 był trzyszybowy (4–10–4–10–4) ze szkła zwykłego bez powłok, z wypełnieniem przestrzeni międzyszybowych kryptonem o stężeniu 100%. Charakteryzuje się on najwyższą i względnie równomierną przepuszczalnością promieniowania krótkofalowego (rys. 2).

Zestawy 2 i 3 to oszklenia dwuszybowe (4–12–4) wypełnione powietrzem, z powłoką spektralnie selektywną umieszczoną na szybie wewnętrznej od strony komory międzyszybowej. Jest to typowa lokalizacja powłok, których głównym zadaniem jest zmniejszenie strat ciepła.

Przyjęte w zestawach 2 i 3 rodzaje powłok można zaliczyć do warstw łączących cechy niskoemisyjne i cechy związane z ochroną przeciwsłoneczną, co jest widoczne w przebiegu krzywych transmisyjności – zdolność przepuszczania promieniowania maleje poza pasmem widzialnym (rys. 3–4).

Zestaw 4 to oszklenie dwuszybowe (4–12–4) wypełnione powietrzem, z powłoką na szybie zewnętrznej od strony komory międzyszybowej. Takie umieszczenie powłoki wiąże się z funkcjami przeciwsłonecznymi, a sama powłoka charakteryzuje się znikomą przepuszczalnością promieniowania krótkofalowego.

Wyniki symulacji

Zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniu

W pierwszej części przeanalizowano zapotrzebowanie na ciepło i chłód jako funkcję powierzchni okna, przepuszczalności energii i orientacji oszklenia. Wszystkie dane prezentowane są jako wskaźniki zapotrzebowania na energię, odniesione do m2 powierzchni pomieszczenia.

Na rys. 6–9 przedstawiono zależność między zapotrzebowaniem na ciepło i chłód a orientacją oszklenia w odniesieniu do okien o skrajnych rozmiarach. Przebieg wykresów wszystkich wielkości jest podobny.

Najmniejsze zapotrzebowanie na ciepło uzyskano w orientacji południowej i południowo-wschodniej, z tym że zróżnicowanie wyników jest tutaj największe. Oszklenia o większej przepuszczalności promieniowania pozwalają zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło od 29% do 43% (dla kierunku południowego i skrajnych wskaźników wielkości oszklenia).

Obrót elewacji w kierunku północnym powoduje stopniowy wzrost zapotrzebowania na ciepło, osiągający największe wartości dla kierunku północnego i północno-zachodniego. Największe zapotrzebowanie na chłód mają kierunki elewacji wschodni i południowo-wschodni, a najmniejsze – północny i północno-zachodni.

Wprowadzenie oszkleń przeciwsłonecznych w analizowanych przypadkach ogranicza zapotrzebowanie na chłodzenie od 82% do 88% (dla kierunku wschodniego i skrajnych wskaźników wielkości oszklenia).

Zależność między zapotrzebowaniem na ciepło a powierzchnią oszklenia ma charakter zbliżony do liniowego. W większości przypadków zwiększenie powierzchni okien powoduje wzrost potrzeb grzewczych. Jest on tym większy, im mniejsze są zyski słoneczne, ze względu na niską przepuszczalność promieniowania lub małe nasłonecznienie elewacji.

Przykładowo, w odniesieniu do oszklenia typu 1 skierowanego na północ (rys. 10) wzrost powierzchni okna o 75% (między skrajnymi z rozpatrywanych wielkości 1,2×1,5 m a 2,1×1,5 m) powoduje wzrost wskaźnika zapotrzebowania na ciepło o 15%, a w oszkleniu typu 4 – o 22%. Analogiczne zwiększenie powierzchni okna skierowanego na wschód powoduje wzrost potrzeb grzewczych o 7% (oszklenie typu 1) i 18% (oszklenie typu 4).

W odniesieniu do okna skierowanego na południe (rys. 11) zaobserwowano nieco inny charakter zmian. Oszklenia o większej przepuszczalności promieniowania (typ 1 i 2) powodują spadek zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu wraz ze wzrostem powierzchni.

Bilans energetyczny okien jest dodatni, czyli w czasie sezonu grzewczego w warunkach dużego nasłonecznienia stają się one źródłem zysków energetycznych, a nie strat.

Zapotrzebowanie na chłód rośnie wraz ze zwiększeniem powierzchni okien w sposób zbliżony do liniowego, podobnie jak zapotrzebowanie na ciepło (rys. 12–13). Najmniejszy wpływ wielkości okien na wskaźnik zapotrzebowania na chłód zaobserwowano dla małych zysków słonecznych (okna skierowane na północ lub o małej przepuszczalności promieniowania).

Wpływ ten rośnie wraz ze wzrostem przepuszczalności promieniowania i nasłonecznieniem elewacji. Zastosowanie oszkleń z powłokami o charakterze przeciwsłonecznym (szczególnie w przypadku okien o mniejszej powierzchni) może ograniczyć zapotrzebowanie na chłodzenie do poziomu, w którym komfort wewnętrzny mógłby być zapewniony np. przez wietrzenie pomieszczeń lub okresowe zasłanianie okien.

Preferowane typy oszklenia

W obliczeniach sumarycznego zapotrzebowania na energię wzięto pod uwagę wartości bezwzględne zapotrzebowania na ciepło i chłodzenie. Dla każdego kierunku oszklenia wzrost powierzchni okien powoduje wzrost całkowitego zapotrzebowania na energię.

Typy oszkleń pozwalające na osiągnięcie najbardziej korzystnych charakterystyk energetycznych są jednak różne dla poszczególnych orientacji pomieszczenia, co wynika z różnych proporcji między zapotrzebowaniem na ciepło i chłód (rys. 14–17).

W obrębie półsfery zachodniej (kierunki południe – zachód – północ) preferowane będą oszklenia o wysokiej przepuszczalności promieniowania (typ 1 i 2). Typ 2 może okazać się nieco korzystniejszy, jeżeli stosuje się okna o większej powierzchni, szczególnie w odniesieniu do kierunku południowego.

Oszklenie typu przeciwsłonecznego (typ 4) daje tutaj zdecydowanie najgorsze rezultaty. Dla kierunku północno-wschodniego i wschodniego nasłonecznienie elewacji ma większe znaczenie, a oszklenie przeciwsłoneczne minimalizuje zapotrzebowanie na energię.

Jeżeli okno skierowane jest na południowy wschód, wybór oszklenia jest bardziej złożony – w przypadku okien o mniejszej powierzchni korzystne są oszklenia o większej przepuszczalności promieniowania (typ 1 i 2), a okien o większej powierzchni oszklenia – wykazujące większy stopień ochrony przeciwsłonecznej (typ 3 i 4).

Zależności te dodatkowo przedstawiono na rys. 18–21. Na osiach stron świata zaznaczone są wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności promieniowania słonecznego i typy oszkleń pozwalające na uzyskanie najniższego sumarycznego zapotrzebowania na energię.

Podsumowanie

Najbardziej rozpowszechnionymi kryteriami doboru okien w Polsce są izolacyjność termiczna i cena rynkowa. Podczas projektowania budynków mieszkalnych nie uwzględnia się natomiast parametrów spektralnych oszklenia (przede wszystkim przepuszczalności promieniowania słonecznego).

Przedstawione analizy pokazują, że cechy te mogą mieć znaczący wpływ na zużycie energii, zarówno w przypadku wyłącznie ogrzewania, jak i ogrzewania oraz chłodzenia pomieszczeń.

Wyniki symulacji pozwoliły ustalić, które oszklenie umożliwi zminimalizowanie potrzeb energetycznych w pomieszczeniu. Można zauważyć następujące prawidłowości:

 • w przypadku okien skierowanych na północ, północny zachód, południe, południowy zachód najbardziej korzystny jest wybór oszklenia o wysokiej przepuszczalności promieniowania słonecznego;
 • w odniesieniu do kierunków wschodniego i północno-wschodniego zalecany jest wybór oszkleń o niskiej przepuszczalności promieniowania;
 • w odniesieniu do kierunków zachodniego i południowo-wschodniego dobór zalecanego rozwiązania w największym stopniu zależy od rozmiaru okien – w przypadku okien o mniejszej powierzchni preferowane są oszklenia o wysokiej transmisyjności, a w przypadku okien większych – oszklenia o niższej przepuszczalności promieniowania.

Analizy należałoby kontynuować pod kątem zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną, z uwzględnieniem sprawności systemów grzewczych i kosztów pozyskiwania energii do celów ogrzewania i chłodzenia.

Prace były finansowane ze środków statutowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr S/14/2014

Literatura

 1. L. Laskowski, „Jakość ochrony cieplnej pomieszczeń mieszkalnych w porze letniej”, Konferencja „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”, t. 1, Łódź 2005, s. 239–248.
 2. T. Muneer, N. Abodahab, G. Weir, J. Kubie, „Windows in Buildings: Thermal, Acoustic, Visual and Solar Performance”, Architectural Press, Oxford 2000.
 3. „Solar Thermal Technologies for Buildings. The State of the Art”, ed. M. Santamouris, James & James Science Publishers Ltd, London 2003.
 4. H. Bulow-Hube, „Energy-Efficient Window Systems. Effects on Energy Use and Daylight in Buildings”, Report No TABK-01/1022, Department of Construction and Architecture, Lund University, Division of Energy and Building Design, Lund, Sweden, 2001.
 5. R. McCluney, „Fenestration Solar Gain Analysis”, Florida Solar Energy Center/University of Central Florida, 1996.
 6. „Spectrally Selective Glazings. Federal Technology Alert”, U.S. Department of Energy, August 1998.
 7. BSim Users Guide v. 6.10.7.7. Danish Building Research Institute, 1999-2010.
 8. EN ISO 15927-4:2005, „Hygrothermal performance of buildings. Calculation and presentation of climatic data. Part 4. Data for assessing the annual energy for cooling and heating systems”.
 9. P.G. Narowski, „Dane klimatyczne do obliczeń energetycznych w budownictwie”, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”, nr 11/2006, s. 22–27.
 10. R. Perez, R. Stewart, C. Arbogast, R. Seals, J. Scott, „An anisotropic diffuse radiation modelfor sloping surfaces: description, performance validation, site dependency evaluation”, „Solar Energy”, vol. 36, no 6/1986, pp. 481–497.
 11. R. Perez, R. Seals, „A new simplified version of the Perez diffuse irradiance model for tilted surfaces”, „Solar Energy”, vol. 39, no 3/1987, pp. 221–231.
 12. D. Włodarczyk, H. Nowak, „Modelowanie promieniowania słonecznego na płaszczyzny pochylone”, Konferencja „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”, t. 2, Łódź 2007, s. 305–310.
 13. PN-EN ISO 13789:2008, „Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania”.
 14. PN-EN ISO 13790:2009, „Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia”.
 15. PN-EN 410:2011, „Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia”.
 16. Calumen II v. 1.2.3. Saint Gobain Glass.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • dd dd, 20.11.2014r., 09:40:03 okna i drzwi

Powiązane

mgr inż. Jerzy Żurawski Energooszczędna stolarka budowlana

Energooszczędna stolarka budowlana Energooszczędna stolarka budowlana

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia...

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia się nadmiar energii, co w wielu wypadkach wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań chłodzących lub ograniczających okresowo zyski ciepła. Jak pogodzić tak odmienne zadania stawiane stolarce okiennej i drzwiowej?

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz, dr inż. Jerzy Szyszka Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wybrane aspekty doboru okien w budynkach Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W...

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W przypadku ścian, stropów, stropodachów, podłóg na gruncie mechanizm powstawania strat ciepła związany jest z jego przenikaniem, dlatego działania termomodernizacyjne sprowadzają się najczęściej do zwiększenia izolacyjności termicznej przegród przez zastosowanie materiałów o niskim współczynniku przewodzenia...

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Tomasz Zduniewicz, dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk Wady i awarie szyb zespolonych

Wady i awarie szyb zespolonych Wady i awarie szyb zespolonych

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej....

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej. Ich produkcja znajduje się obecnie na wysokim poziomie (jest praktycznie w pełni zautomatyzowana), a producenci dokładają starań, aby odbiorca był zadowolony z ich produktów, jednak zdarza się, że wyroby te mają wady i ulegają awariom.

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz Bilans cieplny stolarki okiennej

Bilans cieplny stolarki okiennej Bilans cieplny stolarki okiennej

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie...

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie okien pojawia się pytanie: które okna są najbardziej energooszczędne?

mgr inż. Jerzy Żurawski Ocena energetyczna stolarki budowlanej

Ocena energetyczna stolarki budowlanej Ocena energetyczna stolarki budowlanej

Polska tak jak inne kraje powinna stworzyć system energetycznego etykietowania poszczególnych elementów budynku mających wpływ na końcowe zużycie energii, w tym stolarki budowlanej.

Polska tak jak inne kraje powinna stworzyć system energetycznego etykietowania poszczególnych elementów budynku mających wpływ na końcowe zużycie energii, w tym stolarki budowlanej.

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także...

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także możliwości wymiany powietrza oraz doprowadzenia go w ilości zapewniającej poprawne działanie urządzeń wentylacyjnych.

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest...

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest również, aby pomieszczenie było odpowiednio eksploatowane. Chodzi tu głównie o jego ogrzewanie oraz sprawnie działającą wentylację.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Łukasz Lewandowski Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory...

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory przewidziane na stolarkę powodują bowiem przerwanie ciągłości izolacyjności cieplnej, a w konsekwencji powstawanie mostków cieplnych.

mgr inż. Jerzy Żurawski Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane...

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane i jakie będą ich konsekwencje?

dr inż. Wiesław Sarosiek, mgr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych

Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych

Dość powszechnie współczynnik przenikania ciepła U pakietu szklanego utożsamiany jest z jakością termiczną całego okna. Sprzyja temu podawanie w materiałach reklamowych współczynnika U na poziomie 0,9...

Dość powszechnie współczynnik przenikania ciepła U pakietu szklanego utożsamiany jest z jakością termiczną całego okna. Sprzyja temu podawanie w materiałach reklamowych współczynnika U na poziomie 0,9 W/(m2·K) lub niższym bez wyraźnego zaznaczenia, że są to przeważnie parametry oszklenia, a nie całego okna (współczynnik całego okna jest często znacznie wyższy).

dr inż. Mariusz Sobolewski, dr inż. Aurelia Błażejczyk Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu

Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu

Bardzo często na opakowaniach pianek w aerozolu brakuje informacji o deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Sytuacja ta dotyczy głównie pianek montażowych i montażowo­-uszczelniających.

Bardzo często na opakowaniach pianek w aerozolu brakuje informacji o deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Sytuacja ta dotyczy głównie pianek montażowych i montażowo­-uszczelniających.

mgr inż. Jerzy Żurawski Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne

Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne

Artykuł przedstawia m.in. cechy budynków energooszczędnych, podstawowe wymagania prawne i warunki techniczne związane z urządzeniami przeciwsłonecznymi, definiuje pojęcie osłon przeciwsłonecznych i omawia...

Artykuł przedstawia m.in. cechy budynków energooszczędnych, podstawowe wymagania prawne i warunki techniczne związane z urządzeniami przeciwsłonecznymi, definiuje pojęcie osłon przeciwsłonecznych i omawia ich rodzaje.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

mgr inż. Jerzy Żurawski Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią

Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią

Osłony przeciwsłoneczne są nadal niedoceniane przez polskich projektantów. Traktuje się je raczej jako elementy dynamizujące dotychczasowy statyczny charakter elewacji, nie zaś jako efektywne energetycznie...

Osłony przeciwsłoneczne są nadal niedoceniane przez polskich projektantów. Traktuje się je raczej jako elementy dynamizujące dotychczasowy statyczny charakter elewacji, nie zaś jako efektywne energetycznie rozwiązania zmniejszające znacząco zużycie energii.

mgr inż. Daniel Izydorczyk , mgr inż. Bartłomiej Sędłak, dr inż. Paweł Sulik Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych

Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych

Autorzy zaprezentowali istotne wymagania użytkowe stawiane drzwiom przeciwpożarowym wynikające z przepisów polskiego prawa oparte o metodykę badań. Podali też m.in. sposób ich klasyfikacji w zakresie odporności...

Autorzy zaprezentowali istotne wymagania użytkowe stawiane drzwiom przeciwpożarowym wynikające z przepisów polskiego prawa oparte o metodykę badań. Podali też m.in. sposób ich klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej, porównali także izolacyjność ogniową elementów próbnych drzwi w zależności od rodzaju ich konstrukcji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej...

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2.

dr inż. Anna Lis Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych

Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych

W Polsce mamy ok. 6 mln budynków, w których realizowane są funkcje mieszkalne. Budynki wzniesione przed 1918 r. stanowią nieco ponad 7% ogółu obecnie użytkowanych budynków mieszkalnych. Jakie problemy...

W Polsce mamy ok. 6 mln budynków, w których realizowane są funkcje mieszkalne. Budynki wzniesione przed 1918 r. stanowią nieco ponad 7% ogółu obecnie użytkowanych budynków mieszkalnych. Jakie problemy wiążą się z funkcjonowaniem stolarki budowlanej w budynku? Jak można poprawić izolacyjność termiczną stolarki?

dr inż. Anna Lis Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie...

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie stolarki okiennej?

mgr Agata Grudecka Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rolety i markizy do ochrony przed słońcem

Rolety i markizy do ochrony przed słońcem Rolety i markizy do ochrony przed słońcem

Latem pomieszczenia nagrzewają się w wyniku intensywnego promieniowania słonecznego. Aby chronić wnętrze budynku przed nadmiernym nasłonecznieniem, można zastosować osłony zewnętrzne w postaci rolet czy...

Latem pomieszczenia nagrzewają się w wyniku intensywnego promieniowania słonecznego. Aby chronić wnętrze budynku przed nadmiernym nasłonecznieniem, można zastosować osłony zewnętrzne w postaci rolet czy markiz. Można je zastosować zarówno do okien pionowych, jak i połaciowych.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej

Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej

W dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych budynkach stosuje się stolarkę okienną nowej generacji, wyróżniającą się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, wysoką szczelnością i trwałością,...

W dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych budynkach stosuje się stolarkę okienną nowej generacji, wyróżniającą się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, wysoką szczelnością i trwałością, a także dobrą estetyką. Konsumenci decydują się na okna w dużych rozmiarach, nawet kosztem zmniejszenia powierzchni ścian zewnętrznych.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych

Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych

Okna o większej ilości skrzydeł charakteryzują się zwykle wyższą, mniej korzystną, wartością współczynnika przenikania ciepła niż okna jednoskrzydłowe. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększeniem powierzchni...

Okna o większej ilości skrzydeł charakteryzują się zwykle wyższą, mniej korzystną, wartością współczynnika przenikania ciepła niż okna jednoskrzydłowe. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększeniem powierzchni ramy okiennej i długości mostka termicznego na styku szkło–rama oraz zmniejszeniem powierzchni szklonej okna. Ostatecznie potwierdzić tę tezę można jednak poprzez prawidłowo zaplanowane i realizowane badanie.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek...

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek okna niezwykle szczelne o dobrej charakterystyce cieplnej. Wszystko to sprzyja potrzebie podejmowania prób oceniania i optymalizacji parametrów opisujących i charakteryzujących stolarkę okienną.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem

Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem

W artykule zaprezentowano podejście do opracowania modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem, wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym

W artykule zaprezentowano podejście do opracowania modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem, wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.