Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Konstrukcja fasady szklanej a komfort cieplny w pomieszczeniach

The influence of the structure of a glass facade on the thermal comfort of rooms

Wpływ konstrukcji fasady szklanej na komfort cieplny w pomieszczeniach
Archiwa autorów

Wpływ konstrukcji fasady szklanej na komfort cieplny w pomieszczeniach


Archiwa autorów

W budynkach użytkowanych w ciągu dnia szczególne znaczenie ma odpowiednie rozwiązanie ścian zewnętrznych pod kątem dostępu promieniowania słonecznego do wnętrza obiektu.

Zależy to od geometrii, rozwiązań konstrukcyjnych oraz parametrów fizycznych materiałów, z których zbudowana jest przegroda.

Ważna jest również możliwość sterowania strumieniem energii przepływającym między środowiskiem zewnętrznym a wewnętrznym.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

ABSTRAKT

W artykule omówiono podstawowe wskaźniki komfortu termicznego człowieka. Przedstawiono analizę numeryczną budynku biurowego wyposażonego w całkowicie przeszklone fasady o budowie pojedynczej i podwójnej. Na podstawie otrzymanych wyników określono różnice i sformułowano wnioski końcowe w formie zaleceń przydatnych w procesie projektowania pomieszczeń biurowych pod kątem parametrów termicznych środowiska wewnętrznego.

The article discusses the basic indicators of human’s thermal comfort. A numerical analysis of an office building with single and double structure glass facades is presented. Based on the obtained results differences were defined and final conclusions were formulated in the form of guidelines useful in the process of designing office rooms in terms of thermal parameters of the internal environment.

Dobór odpowiednich parametrów wynika głównie z kryterium energooszczędności [1] i sprowadza się do zapewnienia zerowego bilansu energetycznego przegrody w zakładanym czasie, najczęściej podczas jednej doby.

Innym aspektem istotnym z punktu widzenia użytkownika jest zapewnienie optymalnych parametrów środowiska wewnętrznego [2] przez naturalne lub sztuczne systemy energetyczne. Połączenie zagadnienia komfortu i energooszczędności pozwala na przeprowadzenie pełnej, dwukryterialnej analizy optymalizacyjnej [3].

W artykule przedstawiono sposób oceny wybranych parametrów środowiska wewnętrznego w bardzo przeszklonych budynkach wyposażonych w różne typy fasad, w tym fasad podwójnych1.

Przewidywana średnia ocena komfortu - PMV

Podstawowym i najczęściej stosowanym wskaźnikiem komfortu jest zaproponowany przez P.O. Fangera [5] wskaźnik PMV (z ang. Predicted Mean Vote), który opisuje przewidywaną średnią ocenę komfortu. PMV jest wiarygodny w przypadku określonych warunków środowiska wewnętrznego, a mianowicie wówczas, gdy:

 • temperatura powietrza utrzymuje się w granicach 10-30°C;
 • średnia temperatura promieniowania przegród (np. ścian zewnętrznych, stropów, okien) wynosi 10–40°C;
 • prędkość ruchu powietrza nie przekracza 1 m/s;
 • ciśnienie cząstkowe pary wodnej nie jest wyższe niż 2700 Pa;
 • poziom aktywności utrzymuje się w granicach 0,8-4,0 met;
 • izolacyjność termiczna odzieży jest na poziomie 0-2 clo.

Wskaźnik PMV jest zatem funkcją zmiennych środowiskowych: temperatury powietrza, średniej temperatury promieniowania, prędkości ruchu powietrza oraz ciśnienia cząstkowego pary wodnej, a także zmiennych fizjologicznych: poziomu aktywności i izolacyjności termicznej odzieży. Wskaźnik ten jest opisany wzorem:

gdzie:

M - gęstość strumienia ciepła wynikającego z metabolizmu [W/m²],

η - współczynnik wydajności pracy fizycznej [-],

pa - ciśnienie pary wodnej w powietrzu [Pa],

Ta - temperatura powietrza [°C],

Tcl - temperatura odzieży [°C],

Tmrt - średnia temperatura promieniowania [°C],

fcl - stosunek odkrytej powierzchni ciała do zakrytej [-],

αcl - współczynnik wnikania ciepła na drodze konwekcji [W/(m²·K)].

Podstawowymi czynnikami środowiska wewnętrznego w budynkach z bardzo przeszkloną fasadą są temperatura powietrza (Ta) i średnia temperatura promieniowania (Tmrt). Zmieniające się warunki zewnętrzne mają znaczący wpływ na oba parametry.

Ponadto ich wartości są zależne od położenia w danym pomieszczeniu, a w szczególności od odległości od źródła promieniowania, jakim mogą być bardzo przeszklone przegrody zewnętrzne. W przedstawionej analizie przyjęto, że użytkownik znajduje się w geometrycznym środku badanego pomieszczenia biurowego.

Obliczona wartość PMV może zostać określona zgodnie z siedmiostopniową skalą odczuć cieplnych opracowaną przez P.O. Fangera [5] (tabela 1).

Środowisko wewnętrzne danego pomieszczenia może zostać uznane za komfortowe, jeśli wskaźnik PMV określony dla tej przestrzeni wynosi –0,5  <  PMV  <  +0,5.

Przewidywany procent osób niezadowolonych - PPD

Drugim sposobem oceny komfortu człowieka opracowanym przez P.O. Fangera jest wskaźnik PPD (z ang. Predicted Percentage of Dissatisfied). Określa on procentowy udział osób niezadowolonych z warunków panujących w pomieszczeniu i jest wyrażany w procentach.

Minimalna wartość PPD to 5%, przyjmowana ze względu na indywidualne różnice w odczuwaniu mikroklimatu przez osoby przebywające w danym pomieszczeniu. Wskaźnik PPD jest bezpośrednio związany ze wskaźnikiem PMV następującą zależnością [3]:

Na RYS. 1 przedstawiono zależność między wskaźnikami PMV i PPD. Na podstawie poniższego wykresu można stwierdzić, że jeśli wskaźnik PMV spełnia zależność 0,5 < PMV < +0,5, to 10% osób jest niezadowolonych z warunków panujących w danym pomieszczeniu, ponieważ jest im za zimno (5%) lub za gorąco (5%).

Temperatura wynikowa - Tres

Jednym z pierwszych zaproponowanych wskaźników komfortu jest temperatura wynikowa (z ang. Resultant Temperature). Parametr ten wprowadzono w latach 30. XX w. To temperatura termometru kulistego o wymiarach czaszy, właściwych do odwzorowania wymiany ciepła przez promieniowanie i konwekcję między ciałem człowieka a otaczającym środowiskiem.

W obliczeniach tego wskaźnika uwzględnia się: temperaturę powietrza, średnią temperaturę promieniowania oraz prędkość ruchu powietrza. Poprawna ocena komfortu termicznego za pomocą temperatury wynikowej jest możliwa tylko przy małych prędkościach ruchu powietrza [6].

W modelu obliczeniowym zaproponowanym przez J.A. Clarke’a [7] temperaturę wynikową termometru suchego określono jako temperaturę rejestrowaną przez termometr położony w centrum zaciemnionej kuli o średnicy 100 mm, z uwzględnieniem temperatury powietrza, średniej temperatury promieniowania oraz prędkości ruchu powietrza:

gdzie:

Tmrt - średnia temperatura promieniowania [°C],

Ta - temperatura powietrza [°C],

ν - prędkość ruchu powietrza [m/s].

W odniesieniu do prędkości ruchu powietrza wynoszącej ν = 0,1 m/s równanie to przyjmuje postać:

Analizowane przypadki

Analizę komfortu termicznego przeprowadzono w odniesieniu do ośmiokondygnacyjnego budynku. Przyjęto dane typowego roku meteorologicznego wyznaczonego dla Łodzi. Założono, że analizowany obiekt jest budynkiem biurowym, a badane pomieszczenie to biuro z przestrzenią otwartą. Zgodnie z normą PN-EN ISO 15251:2007 [8] zaklasyfikowano je jako pomieszczenie kategorii II.

Ocenę mikroklimatu wnętrza sformułowano na podstawie wskaźnika PPD oraz wartości temperatury wynikowej Tres. Przeanalizowano 4 orientacje fasady względem stron świata.

Rozpatrzono 5 wartości izolacyjności termicznej przegrody zewnętrznej z uwzględnieniem dwóch podstawowych rodzajów konstrukcji fasady przeszklonej: podwójnej (RYS. 2) i pojedynczej (RYS. 3). W odniesieniu do fasady podwójnej przyjęto trzy różne przypadki (U1, U2, U3), natomiast dla fasady pojedynczej - dwa (UX, UY).

W TABELI 2 przedstawiono dokładne wartości izolacyjności termicznej poszczególnych płaszczyzn przeszklenia, a w TABELI 3 - oznaczenia przyjęte dla poszczególnych przypadków.

Geometria

Według założeń przeszklona część elewacji zaczynała się na drugiej kondygnacji. W przypadku fasady podwójnej jej konstrukcja została dodatkowo wyprowadzona na wysokość 1 m ponad poziom dachu budynku. Kondygnacja pierwsza była natomiast całkowicie zabudowana i nie miała elementów szklanych (RYS. 2-3).

Model obliczeniowy analizowanego przypadku stanowił tylko wycięty fragment całego budynku - pionowy segment z elewacją na jednej płaszczyźnie i ścianami wewnętrznymi na pozostałych trzech płaszczyznach.

Pojedyncza kondygnacja była zbudowana z pomieszczenia biurowego o wymiarach 8,0 m (szerokość) × 6,0 m (głębokość) × 2,7 m (wysokość). Podwójna fasada szklana przylegająca do analizowanej przestrzeni miała szerokość 1,0 m.

Wentylacja

Przyjęto dwa schematy przepływu powietrza wentylacyjnego ze względu na obecność osób w analizowanym pomieszczeniu. Pierwszy, związany z obecnością pracowników w czasie dni roboczych, trwał od godz. 8.00 do godz. 16:00. Drugi schemat obowiązywał natomiast w pozostałe godziny w ciągu tygodnia oraz w sobotę i niedzielę.

Obliczenia strumienia powietrza wentylacyjnego wykonano według zaleceń podanych w normie PN-EN ISO 15251:2007 [8]. Przyjęto, że analizowane pomieszczenie było biurem otwartym o niskiej emisji zanieczyszczenia.

Całkowity strumień powietrza w odniesieniu do schematu pierwszego przyjęto zgodnie z tabelą B.2 normy PN-EN ISO 15251:2007 [8] na poziomie:

jako strumień powietrza przypadający na 1 m2 badanego pomieszczenia. Po uwzględnieniu całkowitej powierzchni

analizowanego biura (A = 8,0·6,0 = 48 m2) otrzymano ostateczną ilość wymaganego strumienia powietrza 

Założono, że dla schematu drugiego występowała infiltracja powietrza wynikająca z nieszczelności konstrukcji budynku. Całkowity strumień powietrza przyjęto na poziomie .

Po uwzględnieniu powierzchni pomieszczenia otrzymano: 

Opisane wartości wykorzystano do opracowania harmonogramu wymiany powietrza w pomieszczeniu według schematu przedstawionego na RYS. 4.

Zyski ciepła

W analizie przyjęto zyski ciepła tylko w okresie przebywania pracowników, czyli od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00, natomiast w trakcie nieobecności osób założono brak wewnętrznych zysków ciepła.

Zyski ciepła od jednej osoby przyjęto w wysokości 100 W wraz z dodatkową wartością 120 W przypadającą na jedno stanowisko komputerowe. Przy założeniu, że na jedną osobę przypada jeden komputer, a w pomieszczeniu pracują trzy osoby, całkowite zyski ciepła wynoszą: 3·100 W + 3·120 W = 660 W.

Na RYS. 5 przedstawiono tygodniowy schemat rozkładu zysków ciepła.

Wyniki analiz

Badania przeprowadzono w odniesieniu do sezonu ogrzewczego. Do analizy wybrano pomieszczenie ze środkowej kondygnacji wraz z przylegającą fasadą.

Wskaźnik PPD

Parametry wymagane do wyznaczenia wskaźnika PPD przyjęto zgodnie z normą PN-EN ISO 7730:2006 [9] i kryteriami budynku kategorii II:

 • izolacyjność termiczna odzieży: Icl = 1,0 clo (odpowiada ubraniu w postaci spodni, koszuli i marynarki);
 • poziom aktywności: 70 W/m² = 1,2 met, charakterystyczny dla pracy w pozycji siedzącej w biurze;
 • prędkość ruchu powietrza: 0,16 m/s;
 • okres przebywania pracowników w biurze: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00.

Wyniki wskaźnika PPD przedstawiono w postaci histogramów. Zakresy przyjęto zgodnie z klasami budynków opisanymi w normie PN-EN ISO 7730:2006 [9] (TABELA 4).

Klasy A, B i C oznaczają zakres komfortu dla budynków o standardzie wysokim, średnim i dopuszczalnym, w klasie D natomiast zawarto takie budynki, w których warunki środowiska wewnętrznego nie spełniają wymagań komfortu cieplnego.

Na RYS. 6-9 przedstawiono wykresy przedstawiające rozkład statystyczny wskaźnika PPD dla poszczególnych klas budynków i różnych orientacji fasady.

Niezależnie od orientacji fasady najwięcej wyników przypada na klasę C, dla której PPD  <  15%. Ponadto duże podobieństwa rozkładu statystycznego występują w budynkach z fasadą skierowaną na wschód i zachód.

Wynika to z podobnych warunków nasłonecznienia fasad. W obu przypadkach gorsze warunki komfortu cieplnego występują w przypadkach z fasadą podwójną U1 (ok. 30% wyników przypada na klasę D) oraz fasadami pojedynczymi UX i UY (ponad 20% wyników przypada na klasę D). Bardziej komfortowe środowisko wewnętrzne można przypisać budynkom z fasadą podwójną U2 i U3.

W budynkach z fasadą północną najlepsze warunki komfortu możemy zaobserwować w przypadkach z fasadą pojedynczą UX. Najgorsze warunki środowiska wewnętrznego występują w budynku z fasadą podwójną U1, prawie 40% wyników przypada na klasę D. Wynika to z niewielkich zysków od promieniowania słonecznego oraz wartości izolacyjności termicznej przypadków U1 i UY.

W pomieszczeniu z fasadą południową najbardziej komfortowe warunki występują w przypadku U2. W pozostałych przypadkach fasady podwójnej warunki środowiska wewnętrznego kształtują się podobnie, przy czym najgorzej wypadają fasady pojedyncze UX i UY.

Temperatura wynikowa

Zgodnie z zaleceniami CISBE (z ang. The Chartered Institution of Building Services Engineers) z 1986 r. [10] warunek komfortu cieplnego w pomieszczeniach biurowych jest zapewniony wówczas, gdy temperatura wynikowa zawiera się w przedziale: 19°C  <  Tres  <  23°C.

W analizie przyjęto trzy klasy: A – gdy temperatura jest niższa niż zalecana, B – gdy temperatura zawiera się w przedziale (19–23°C) i C – gdy temperatura jest wyższa niż 23°C. Zakresy przyjęte w odniesieniu do poszczególnych klas przedstawiono w TABELI 5.

Na podstawie analizy rozkładów statystycznych temperatury wynikowej (RYS. 10–13) można stwierdzić, że większość wyników przypada na klasę B, czyli spełnia warunki komfortu termicznego. Część rezultatów, zwłaszcza w wypadku fasady południowej, zawiera się w klasie C, w tych przypadkach występuje czasowe przegrzanie pomieszczeń biurowych.

Większość rezultatów fasady podwójnej jest bardzo dobra, wyjątkiem jest przypadek U3 budynku skierowanego fasadą na południe (ponad 40% dla klasy C). Fasada pojedyncza wypada jeszcze gorzej - ponad 50% wyników w klasie C fasady południowej.

Wnioski

Na podstawie wyników analiz numerycznych zamieszczonych w pracy sformułowano następujące wnioski:

 • analiza parametrów komfortu cieplnego w pomieszczeniach o regulowanych parametrach środowiska wewnętrznego w niewielkim stopniu zależy od zmiennych parametrów środowiska zewnętrznego;
 • bez względu na orientację fasady i rozwiązania materiałowo­‑konstrukcyjne najwięcej otrzymanych wyników występuje w klasie C, czyli PPD < 15%;
 • największy wpływ na wartość wskaźnika PPD ma występujące okresowo promieniowanie słoneczne; w analizowanym przypadku jest to widoczne w statystycznym porównaniu wyników otrzymanych dla południowej oraz pozostałych trzech orientacji;
 • analiza wskaźnika PPD wykazała, że otrzymane rezultaty były w wysokim stopniu uzależnione od orientacji fasady, tym samym w odniesieniu do wszystkich 4 przypadków otrzymano różne wyniki; najbardziej zbliżone pod kątem komfortu cieplnego były fasady skierowane na wschód i zachód;
 • na podstawie wartości temperatury wynikowej bardzo dobrze wypadły wszystkie fasady podwójne; fasady pojedyncze skierowane na południe ulegały okresowemu przegrzewaniu, o czym świadczy duża ilość wyników otrzymanych w klasie C, czyli powyżej temperatury 23ºC.

Opisywane badania zostały wykonane w ramach pracy naukowej finansowanej ze środków budżetowych na naukę w latach 2011–2013 jako projekt badawczy nr N N506 205940 „Optymalizacja fasad podwójnych pod kątem oszczędności energii i jakości środowiska wewnętrznego”

Literatura

 1. D. Heim, M. Janicki, "Izolacyjność fasad podwójnych - symulacje energetyczne wybranych przypadków", "IZOLACJE", nr 7/8/2010, s. 86-90.
 2. D. Heim, M. Janicki, "Obliczeniowa ocena parametrów komfortu cieplnego w pomieszczeniach obudowanych fasadą podwójną", "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - Budownictwo i Inżynieria Środowiska", z. 59/2012 (3/2012/III), s. 9-16.
 3. M. Janicki, D. Heim, "Double criterion optimisation of transparent facades based on solar thermal processes", "Frontiers of Architectural Research", nr 2/2013, s. 23–29.
 4. P. Narowski, M. Janicki, D. Heim, "Meteorologiczny rok odniesienia do obliczeń energetycznych (WYEC2) dla potrzeb optymalizacji fasad budynków", Materiały XIII Konferencji Naukowo-Technicznej "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", Łódź, 2011, s. 261–270.
 5. P.O. Fanger, "Komfort cieplny", Arkady 1974.
 6. L. Śliwowski, "Mikroklimat wnętrz i komfort cieplny ludzi w pomieszczeniach", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999.
 7. J.A. Clarke, "Energy simulation in building design", 2nd edition, Butterworth-Heinemann, Oxford 2001.
 8. PN-EN ISO 15251:2007, "Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas".
 9. PN-EN ISO 7730:2006, "Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego".
 10. CIBSE1986 CISBE Guide (London: Chartered Institute of Building Services Engineers).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


1 Omawiane zagadnienie jest fragmentem analizy optymalizacyjnej przeprowadzonej w odniesieniu do budynków biurowych użytkowanych w warunkach klimatu Polski [4]


Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.