Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Energooszczędność a rozwój miast

Rozwój zrównoważony | Energooszczędność a budownictwo | Miasto jako zrównoważony ekosystem | Energochłonność infrastruktury technicznej

Ślad ekologiczny miast w różnych krajach i regionach

Ślad ekologiczny miast w różnych krajach i regionach

Wzniesienie każdej budowli prowadzi – bezpośrednio i pośrednio – do trwałych i nieodwracalnych zmian w środowisku. Mimo to najczęściej wybiera się uproszczone rozwiązania, a czynniki ekonomiczne biorą górę nad obawami o stan przyrody. Dotyczy to także (jeśli nie przede wszystkim) środowiska zurbanizowanego.

Zobacz także

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

Michał Grodzki Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, którego pierwotna nazwa to Zespół Trójstronny do Spraw Budownictwa, został utworzony 19 października 2005 r. w wyniku rekomendacji Prezydium...

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, którego pierwotna nazwa to Zespół Trójstronny do Spraw Budownictwa, został utworzony 19 października 2005 r. w wyniku rekomendacji Prezydium Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych, uzgodnionej w trakcie posiedzenia w dniu 5 maja 2005 r. O jego powstanie wnioskowali partnerzy społeczni z sektora budownictwa: liczące się w środowisku związki zawodowe, jak i organizacje pracodawców, którzy widzieli potrzebę powstania płaszczyzny...

Przemysław Gogojewicz Techniczne warunki sytuowania obiektów w kontekście terenów biologicznie czynnych

Techniczne warunki sytuowania obiektów w kontekście terenów biologicznie czynnych Techniczne warunki sytuowania obiektów w kontekście terenów biologicznie czynnych

Zgodnie z § 39 i § 40 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 27 października...

Zgodnie z § 39 i § 40 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 27 października 2023 r. (t.j. DzU z 2023 r., poz. 2442), techniczne warunki sytuowania obiektów zależą obecnie od czynników biologicznie czynnych.

Istnieją istotne różnice między Polską a innymi krajami dotyczące faz ich rozwoju. Do najważniejszych należą: szersza wiedza o skutkach danych decyzji planistycznych (społecznych, gospodarczych, środowiskowych i in.) oraz odmienna hierarchia celów, wśród których na pierwszym miejscu pojawił się – wcześniej pomijany – postulat zrównoważonego rozwoju.

Rozwój zrównoważony

Termin ten pochodzi z ang. sustainable development i po raz pierwszy pojawił się w dokumencie ONZ z 1987 r.

W raporcie „Nasza wspólna przyszłość” Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju (WCED) pod przewodnictwem Gro Harlem Brundtland (zwanej Komisją Brundtland) napisano, że jest to rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia i nie umniejsza tych możliwości przyszłym pokoleniom1) [1].

Taka definicja nie jest jednak wystarczająco uniwersalna. Jeśli zrównoważony rozwój ma być znaczącą ideą, społeczeństwo musi ją przystosować do lokalnych warunków, zasad, wskaźników czy działań podejmowanych lokalnie.

W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju zyskała rangę konstytucyjną – została zapisana w art. 5 konstytucji RP, a definicja zrównoważonego rozwoju znalazła się w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska [2]. Zgodnie z tym dokumentem zrównoważony rozwój to „taki rozwój społeczno­‑gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”.

W języku potocznym pojęcie to zyskuje także nieco inne znaczenie – w zależności od kontekstu stosowane jest jako synonim zachowań proekologicznych, a w środowiskach biznesowych utożsamiane jest z sukcesem i innowacyjnością.

Idea zrównoważenia wprowadzana jest zarówno do planowania, jak i projektowania. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek architektura uznawana jest za dobrą, jeżeli tworzy wysokiej jakości środowisko, a odbywa się to optymalnym kosztem i dzięki energooszczędności konsekwentnie wprowadzanej na wszystkich etapach budowy i użytkowania [3].

Projektanci muszą brać pod uwagę wszelkie środki i sposoby elastycznej odpowiedzi na wyzwania środowiskowe. Wiele wysiłku wkłada się w to, aby przyjazne środowisku, energooszczędne budynki i przedsięwzięcia budowlane można było nazwać zrównoważonymi.

Oczekuje się, że budownictwo zrównoważone będzie bardziej przyjazne człowiekowi, że wpływ budynków, budowli i działalności budowlanej na środowisko naturalne zmniejszany będzie przez racjonalne zużycie energii i zasobów naturalnych.

Energooszczędność a budownictwo

Każdy materiał i proces budowlany zawiera wbudowaną energię. Relacje procesów, materiałów i środowiska można zatem przedstawić jako przepływy energii.

Ograniczanie wpływu na środowisko powinno zmierzać do zmniejszania zapotrzebowania na energię we wszystkich jej formach. Niezbędne jest branie pod uwagę nakładów na każdym etapie inwestycji w jej całkowitym cyklu życiowym, określanym jako „C2G” (ang. Cradle to Grave, czyli od pozyskania po utylizację [4]) lub coraz częściej „C2C” (ang. Cradle to Cradle).

Obecnie można już powiedzieć, że zrównoważenie budownictwa oznacza przede wszystkim przyjazność środowisku naturalnemu, energooszczędność lub zeroenergetyczność, metody pasywne czy ekologiczne. Etykiety zrównoważenia używa się, by wyróżnić podejście do budownictwa cechujące się mniejszą zależnością od paliw nieodnawialnych (kopalnych) i mniejszym wpływem na środowisko naturalne [3].

Ze względu na to, że zakłada ona współzależność czynników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych [5], nie może być traktowana jako cel sam w sobie. Jest raczej wytyczną działania zaczynającego się na etapie projektu i łączącego wszelkie dostępne sposoby do osiągnięcia funkcjonalnego, wydajnego, trwałego i eleganckiego połączenia funkcji, formy, systemów inżynierskich, rozwiązań technologicznych i materiałowych.

Dobra praktyka w odniesieniu do środowiska zabudowanego obejmuje całościowe traktowanie projektu, budowy, użytkowania i demontażu. Wszystkie użyte zasoby, materiały budowlane [6], paliwa czy wpływ użytkowników muszą być zrównoważone same w sobie. Należy odwoływać się do obiektywnych i mierzalnych kryteriów [7], takich jak:

 • minimalizowanie energii i zużycia zasobów nieodnawialnych,
 • minimalizowanie zanieczyszczenia środowiska wewnętrznego i niekorzystnych skutków zdrowotnych dzięki eliminacji substancji szkodliwych,
 • oszczędne zarządzanie środowiskiem naturalnym z ograniczeniem zanieczyszczeń i ewentualnych szkód.
ABSTRAKT

W artykule zwrócono uwagę na niedoceniany aspekt energochłonności różnych modeli rozwojowych miast. Wskazano zależność między decyzjami planistycznymi a wydatkami materiałowo-energetycznymi związanymi z ich realizacją.

The article discusses a largely unappreciated aspect of energy requirements for various urban development models. It is indicated that a relationship exists between planning decisions and related material and energy expenditures.

Szczególnie ważne są: zużycie energii, transport konieczny do normalnego działania danego obiektu, wykorzystanie ­miejscowych zasobów zgodnie z zasadą 4R (ang. Reduce – Reuse – Recover – Recycle, czyli zredukuj – wykorzystaj ponownie – przetwórz – odzyskaj) (rys. 1) oraz strategie minimalizacji wpływu budownictwa na środowisko.

W budownictwie zrównoważonym chodzi o integrację środowiska, substancji budynku i technik budowlanych, tak by jak najlepiej zrealizować zasadę zapobiegania (ang. Precautionary Principle), w myśl której waży się długofalowe skutki działań i unika tych, które nie są konieczne, a mogą powodować zmiany o nieodwracalnym charakterze.

Ta ostrożność jest absolutnie niezbędna, gdyż wbrew naszym najlepszym intencjom działania podejmowane na podstawie dzisiejszego stanu wiedzy mogą w przyszłości okazać się szkodliwe czy niszczące dla środowiska. Trzeba chronić to, czego jeszcze nie zdążyliśmy zmienić i budować w sposób, który będzie miał jak najmniejszy wpływ na środowisko.

Należy korzystać w sposób przemyślany z lokalnych zasobów i czerpać z nich tylko to, co rzeczywiście niezbędne, całą resztę pozostawić w niezmienionym stanie. Jeśli wszyscy uczestnicy procesu budowlanego będą potrafili prezentować w swoich działaniach rozwagę, ostrożność i szacunek dla środowiska, być może uda się wspólnym wysiłkiem zachować jego piękno i różnorodność także dla przyszłych pokoleń.

Zrównoważenie rozwoju możliwe jest tylko wtedy, gdy wszystkie elementy wchodzące w interakcje pozostają we względnej równowadze (rys. 2).

Miasto jako zrównoważony ekosystem

Znaczna część zasobów i energii Ziemi pochłaniana jest przez budownictwo – zwłaszcza budynki i infrastrukturę w miastach. Miasta są też odpowiedzialne za 40% odpadów wytwarzanych przez ludzkość [8].

Ich wpływ na ekologię planety jest ogromny. Oddziałują na wody i powietrze, a tym samym na klimat. Tworzone przez nie „wyspy ciepła” i ogromna ilość pyłów oraz zanieczyszczeń mają kontynentalny (a niekiedy globalny) wpływ na czynniki decydujące o parametrach atmosfery.

Potrzeby miast wynikające z ich układu mają odbicie w lokalnych (ale nie tylko) skutkach przemieszczania ludzi i towarów oraz dostępności usług: zapotrzebowaniu na energię i materiały oraz zanieczyszczeniu spalinami, hałasem i światłem [9, 10].

Łagodzenie niekorzystnego wpływu miast na środowisko może się odbywać w różny sposób. Budynki mogą być bardziej energooszczędne, produkować energię, wykorzystywać materiały pochodzące z recyklingu, bardziej trwałe, niewymagające dodatkowych nakładów w trakcie użytkowania lub nadające się do ponownego wykorzystania.

Zwiększenie gęstości zabudowy zmniejsza presję na naturalne ekosystemy oraz potrzeby transportowe. Dachy zielone mogą ograniczyć zapotrzebowanie na energię do klimatyzacji, wykorzystać część wód opadowych, zmniejszyć efekt miejskiej wyspy ciepła i stanowić azyl dla niektórych gatunków roślin i zwierząt.

Van Bueren i in. [11] proponują podejście ekosystemowe wzorowane na naukach biologicznych, umożliwiające analizę skomplikowanych systemów jako złożonych z podsystemów i będących ich składowymi. W ten sposób możliwe jest np. przyjrzenie się kwestiom materiałowym bez utraty z pola widzenia kontekstu, w którym te kwestie są rozpatrywane i na który mogą mieć duży wpływ.

Taki sposób analizy sugeruje, że granice zakreślone dla danego podsystemu mogą mieć charakter strukturalny i mieć wpływ na nasze oceny. Podejście ekosystemowe opiera się na trzech sposobach zakreślania granic: skali przestrzennej, etapie cyklu życiowego i przepływach (procesach) definiujących dany system.

Trudno nie zauważyć jednak możliwych konfliktów, np. obszar zlewni nie musi pokrywać się z obszarem wyodrębnionym administracyjnie, a mającym wpływ na właściwe zarządzanie.

Z kolei projektanci biorą udział w cyklu życiowym inwestycji na jego bardzo wczesnych etapach, ale podejmują decyzje, których intencje nie muszą być zrozumiałe dla innych uczestników na dalszych etapach, niekiedy wiele lat później.

Z punktu widzenia procesów zasób wchodzący w obszar danego systemu (np. materiał budowlany, energia, woda, powietrze) opuszcza go z całkowicie zmienionymi parametrami.

Pomimo ograniczeń podejście ekosystemowe wydaje się znaczącym krokiem naprzód. Pytania o efektywność wykorzystania danego zasobu albo o sposób hierarchizacji celów analizy – zależne chociażby od tego, kto je formułuje – pozwalają na całościowe ujęcie rozpatrywanych zagadnień, co sprzyja osiągnięciu docelowej równowagi.

Sposób ten pozwala zrozumieć różnice w prezentowanych modelach i kładzie nacisk na uwzględnianie zjawisk, ich przyczyn i skutków poza granicami danego systemu.

Energochłonność infrastruktury technicznej

Projektowanie zrównoważone w dużej mierze zależy od kontekstu, w jakim dana inwestycja powstaje. Czynniki środowiskowe i ludzkie powinny mieć wpływ na wybór lokalizacji, zagospodarowanie terenu, kształtowanie bryły i wiele innych elementów decydujących o ostatecznym wyniku, jakim jest obiekt budowlany lub element infrastruktury.

Realizacja strategii planistycznych wymaga analizy fizjograficznej, geologicznej, hydrologicznej i biologicznej terenu przeznaczonego pod inwestycję [10, 12]. Konieczna jest także analiza wpływu budynku na środowisko podczas jego budowy, a później eksploatacji. Wszelkie wnioski muszą być uwzględnione w celu zminimalizowania potencjalnego wpływu na środowisko.

Dopiero po dokładnej analizie różnych ograniczeń i możliwości można przystąpić do formułowania szczegółowej listy wymogów obowiązujących uczestników procesu inwestycyjnego. Wpływ kształtu obszaru zabudowanego na jego energochłonność jest ogromny, poczynając od wpływu na mikroklimat, przez potrzeby transportowo-komunikacyjne, a kończąc na fizycznych rozmiarach niezbędnej infrastruktury [8, 9, 10, 12].

Projekt powinien w pierwszej kolejności zapewnić minimalny wpływ na środowisko na wszystkich etapach inwestycji. W miarę możliwości należy utrzymać oryginalny charakter lokalizacji, zachować jej różnorodność biologiczną i istniejącą roślinność. Projektant powinien przewidzieć efekty, jakie może mieć korzystanie z budynku na otoczenie i spróbować je ograniczyć.

Dotyczy to także wpływu emisji światła i dźwięku na miejscową faunę oraz ewentualnych zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Ogólnie więc działania planistyczno-projektowe powinny ograniczać niekorzystny wpływ budynków i wymaganej infrastruktury na środowisko [9].

Wydaje się, że miasta o dużej gęstości zaludnienia powinny mieć (przynajmniej z punktu widzenia efektywności infrastruktury) znaczną przewagę nad pozostałymi formami urbanistycznymi [11]. Nie zawsze jest to jednak prawdą. Duże zagęszczenie niejako wymusza ludzką interwencję, podczas gdy np. obieg wody (pozyskiwanie, wykorzystanie w niektórych celach i utylizacja – oczyszczanie) może się odbywać bez urządzeń wprowadzonych do systemu przez człowieka [12]. Ogólnie jednak należałoby przyjąć, że typowy dla wolnorynkowej gospodarki przestrzennej „urban sprawl” („pełzająca urbanizacja”) nie sprzyja zrównoważeniu (rys. 3–5).

Rozrost miast, który następuje wskutek zajmowania terenów tańszych zamiast najbardziej odpowiednich dla danego typu zabudowy, oraz rozrzucenie zabudowy w terenie, a nie jej koncentracja, odbywają się znacznym kosztem środowiskowym, ekonomicznym i społecznym.

Ze względu na to, że miasta tego typu wymagają znacznie bardziej rozbudowanej infrastruktury w przeliczeniu na mieszkańca, zarówno inwestycje infrastrukturalne, jak i późniejsze ich utrzymanie (a ostatecznie – także demontaż i recykling oraz rekultywacja terenu) wymagają znacznych nakładów materiałowych i energii.

Nic dziwnego zatem, że największy ślad ekologiczny zostawiany jest przez miasta w krajach, w których wzrost opierał się na uruchomieniu mechanizmów skłaniających do rozrzutnego gospodarowania przestrzenią (rys. 6).

Stany Zjednoczone, Kanada i Australia zbudowały swoje potęgi na wykorzystaniu relatywnie tanich źródeł energii, promowaniu konsumpcjonistycznego stosunku do mieszkania, przyzwoleniu na nieskrępowaną grę sił rynkowych (niejednokrotnie powodujących zajmowanie terenów najtańszych zamiast najbardziej odpowiednich do danego sposobu wykorzystania) oraz na braku spójnych przepisów planistycznych.

Jednym z ważniejszych obszarów decyzyjnych jest w tej sytuacji staranny dobór rodzaju i liczby materiałów budowlanych i wykończeniowych oraz technologii, w jakiej obiekt ma powstać. Trzeba rozważyć nie tylko ich przydatność do danego celu, lecz także potencjalny wpływ na środowisko. Istotny jest taki dobór materiałów, dzięki któremu będzie możliwe zatrudnienie miejscowych fachowców i lokalnej siły roboczej.

Prace projektowe powinny być poprzedzone staranną analizą środowiska lokalnego (należy np. unikać miejsc mających niestabilny mikroklimat). Przy wyborze materiałów budowlanych należy się kierować możliwie najpełniejszym wykorzystaniem lokalnych zasobów – od firm budowlanych i siły roboczej, przez materiały budowlane, aż po żywność i wodę (pitną i użytkową).

Jednym z niedocenianych – już na etapie projektowania – aspektów wyboru materiału jest jego przyszły udział w bilansie energetycznym inwestycji: cięższe materiały wymagają specjalistycznego sprzętu i narzędzi, a czasami także odpowiedniego przygotowania placu budowy.

Z kolei inne materiały mogą okazać się bardzo wymagające w utrzymaniu (np. ze względu na potrzebę częstego malowania, zabezpieczenia antykorozyjnego, konieczności zastosowania powłok grzybobójczych) lub zwiększać zapotrzebowanie na energię (jeśli np. pozbawione są zdolności utrzymywania ciepła przez dłuższy czas).

Nie bez znaczenia jest energochłonność procesów, w jakich materiały są pozyskiwane, przetwarzane i transportowane na plac budowy, a w końcu – demontowane i usuwane (rys. 7–8).

Całkowity nakład energii w cyklu życiowym budynku (C2G) może w znacznym stopniu zwiększyć energię wbudowaną – dużo ponad wielkości cytowane w dostępnych publikacjach [14]. Udział energii wbudowanej można znacznie obniżyć dzięki wydłużeniu cyklu życiowego – ponownemu użyciu elementów budowlanych pochodzących z odzysku albo użyciu elementów z materiałów pozyskanych z recyklingu.

Trwałość i odzyskiwalna użyteczność materiałów, elementów i całych budynków czy budowli nabiera w tym kontekście bardzo dużego znaczenia. Ważne jest rzeczywiste wykorzystanie zasobów do zaspokojenia konkretnych potrzeb. Istotna jest nawet tzw. „trwałość różnicowa” – skoordynowanie cyklów życiowych poszczególnych składowych, by uniknąć przedwczesnej utylizacji elementów jeszcze nadających się do użytku [15].

Zastanawia więc, jak niewiele uwagi poświęca się tej kwestii. Wprawdzie jest ona widziana jako kluczowy element zrównoważenia [3, 16], jednak spośród aktualnych wersji systemu oceny zrównoważenia LEED tylko kilka przyznaje punkty za trwałość użytych materiałów [1].

Nie inaczej jest w przypadku innych programów ratingowych oceniających zrównoważenie zamierzeń budowlanych: BREEAM (Wielka Brytania), Green Leaf, GBC (Kanada) czy NABERS (­Australia). Żaden znany autorowi program nie ocenia natomiast trwałości funkcjonalnej [15].

To jednak nie jedyny problem. Indywidualne wymagania projektowe są bardzo zróżnicowane. Niektórzy autorzy poddają krytyce poglądy na trwałość w kontekście rozwoju zrównoważonego i podają kryterium śladu ekologicznego jako główny miernik wartości [10, 17]. Zrównoważenie wymaga więc uwzględnienia bardzo wielu różnych czynników mających lub mogących mieć wpływ na potrzeby nasze i przyszłych pokoleń.

Podsumowanie

Zrównoważenie nigdy nie było pomyślane jako idea do bezpośredniego wcielenia w życie w kontekście środowiska zabudowanego. To, że problem jest trudny, nie oznacza, że niemożliwe jest jego satysfakcjonujące rozwiązanie. W skali całego świata pracuje nad tym kilkuset naukowców i należy się spodziewać nie tylko pomocnych i bardziej precyzyjnych narzędzi projektowych, lecz także uwzględnienia innych kwestii, np. potrzeb społecznych czy estetycznych.

Zrównoważony rozwój jest stosunkowo nowym sposobem myślenia o budynkach i stawia wymagania stanowiące spore wyzwanie dla projektantów. Dodatkowym utrudnieniem są obecne standardy budownictwa – różne w różnych publikacjach. Możliwe jest jednak ustalenie niektórych wymagań i stworzenie katalogu rozwiązań projektowych pomocnych w sytuacjach problematycznych.

Budownictwo zrównoważone z uwzględnieniem dobrej praktyki jest obecnie najlepszą i najbardziej opłacalną alternatywą dla tradycyjnego, a więc – energochłonnego podejścia. Dzięki odpowiednim parametrom (m.in. trwałości) uzyskiwane efekty są do przyjęcia dla zdecydowanej większości ekologicznie uświadomionych inwestorów i użytkowników.

Jest to możliwe, ponieważ takie podejście zakłada rozpatrywanie wszystkich składowych procesu inwestycyjnego. Składowe te razem i jednocześnie wpływają na otaczające nas środowisko i takie spojrzenie wpisuje się w zasadę zapobiegania ewentualnym negatywnym skutkom naszych (nie do końca przemyślanych) działań w przyszłości.

Obniżenie energochłonności infrastruktury jest nie tylko możliwe, lecz także pożądane z punktu widzenia ekologii i ekonomiki, a często też bardziej satysfakcjonujące dla inwestora i użytkowników. Należy także nadmienić, że zastąpienie rozwiązań konwencjonalnych dobrym projektem, uwzględniającym całkowity wpływ na środowisko, można uznać za moralny obowiązek projektanta.

Literatura

 1. World Commission on Environment and Development, „Our Common Future”, Oxford University Press, New York 1987, s. 4.
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU 2001 nr 62, poz. 627).
 3. T. Williamson, A. Radford, H. Bennetts, „Understanding sustainable architecture”, Spon, London 2003.
 4. „Sustainability and the built environment. A submission to the State Sustainability Strategy”, Department of Housing and Works, GWA, Perth, Australia, 2002, s. 17–19.
 5. „Sustainability and the Building Code of Australia. Stage 1 report Working Draft, Cooperative Research Centre on Construction Innovation” [pdf], Melbourne 2002.
 6. Paul Kernan Architect, Penner & Associates, „Best practical guide. Material choices for sustainable design” [pdf], Vancouver 2001.
 7. „Ecodesign. Towards a national ecodesign strategy”, A discussion paper based on EcoDesign 1 Conference, RMIT, Melbourne 1992.
 8. The World Watch Institute, „State of the world 2007. Our urban future”, Washington DC 2007.
 9. Z. Bromberek, „Eco-resorts, planning and design for the tropics”, „Architectural Press”, Oxford 2009.
 10. V. Brophy i in., „Sustainable urban design”, ENERGIE, Brussels 2000.
 11. E. Van Bueren i in., „Sustainable urban environments: an ecosystem approach”, Springer Science + Business Media, 2012.
 12. Sustainable site layout (CE319) Energy Saving Trust [pdf], London 2010, [http://energysavingtrust.org.uk/housing].
 13. G. Tachieva, „Sprawl repair manual”, Island Press, Washington DC 2010.
 14. R.H. Crawford, G.J. Treloar, „Assessment of embodied energy analysis methods for the Australian construction industry”, w: „Contexts of architecture”, pod red. Z. Bromberka, Proceedings of the 38th Conference of the Australian and New Zealand Architectural Science Association, 10–12 November 2004, University of Tasmania, Launceston, Australia 2004, s. 415–421.
 15. D. Allehaux, P. Tessier, „Evaluation of the functional obsolescence of building services in European office buildings”, „Energy and Buildings”, nr 34/2002, s. 127–133.
 16. A. Wilson, „Green building priority #6 – ensure durability and reuse existing buildings”, 13.10.2010, [http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/energy-solutions//green-building-priority-6-ensure-durability-and-reuse-existing­‑buildings].M. Holladay, „Green homes don’t have to be durable”, GBA Advisor 24.07.2009, [http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs//dept/musings/green-homes-don-t-have-be-durable].
 17. P. Yost, „Sustainability requires durability”, „Green Source”, nr 1/2009, s. 17.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane...

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

mgr inż. Karol Kramarz Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne...

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne znaczenie, gdy następuje mała dokładność obróbki powierzchni elementów. Dokładność obróbki elementów w znacznym stopniu eliminuje powstawanie na powierzchni styku tych elementów obciążeń punktowych, następuje wtedy w sposób istotny zwiększenie wytrzymałości konstrukcji.

Jacek Sawicki news Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki news Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy po zmianach prawnych Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023...

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023 r. będzie mógł być prowadzony także w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego po zmianach Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią...

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią je art. 60a–60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w...

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557). Przywołuje go zapis art. 71 w ust. 2b pkt 2, który stanowi, że „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się (…) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-budownictwo”. I dalej rozbudowują go przepisy art. 79a–79k...

Jacek Sawicki news Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami) Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego...

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (DzU poz. 2351 z dnia 20.12.2021 r.) wraz ze zmianami: 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU poz. 88 z dnia 14.01.2022 r.); 2. Ustawa z dnia 7 lipca...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.