Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Analiza techniczno-ekonomiczna źródeł zasilania budynku energooszczędnego

Technical and economic analysis of power supply sources for an energy-efficient building

Wymaganie oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej jest jednym z sześciu podstawowych wymagań stawianych budynkom zawartym w Ustawie Prawo budowlane.
www.freeimages.com

Wymaganie oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej jest jednym z sześciu podstawowych wymagań stawianych budynkom zawartym w Ustawie Prawo budowlane.


www.freeimages.com

Na świecie obserwujemy coraz większe zużycie energii, mimo usilnego wprowadzania coraz to bardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań mających je ograniczać. Należy przy tym zauważyć, iż przeważająca część konsumowanej energii pochodzi nadal ze źródeł pierwotnych kopalnych, konwencjonalnych, takich jak węgiel, gaz czy ropa naftowa RYS. 1 i RYS. 2). Poszukuje się zatem coraz intensywniej różnego rodzaju alternatywnych rozwiązań, których zadaniem jest zmniejszenie zużycia tejże energii.

Zobacz także

Ultrapur Sp. z o.o. Izolacja z piany poliuretanowej – skuteczne ocieplenie poddasza

Izolacja z piany poliuretanowej – skuteczne ocieplenie poddasza Izolacja z piany poliuretanowej – skuteczne ocieplenie poddasza

Jak uniknąć wysokich kosztów ogrzewania, przeciągów oraz efektu zimnych ścian? Poznaj zalety izolacji z piany poliuretanowej Ultrapur – laureata wyróżnienia „Perły Jakości QI 2023”.

Jak uniknąć wysokich kosztów ogrzewania, przeciągów oraz efektu zimnych ścian? Poznaj zalety izolacji z piany poliuretanowej Ultrapur – laureata wyróżnienia „Perły Jakości QI 2023”.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt...

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt w kontekście domów jedno- lub wielorodzinnych. W zestawieniu z pozyskiwaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) stanowią gotowy przepis na sprawnie zaizolowany termicznie budynek z osiągniętą niezależnością energetyczną.

mgr inż. Damian Czernik Energooszczędne i ekologiczne rozwiązania instalacyjne do budynków hotelarskich

Energooszczędne i ekologiczne rozwiązania instalacyjne do budynków hotelarskich Energooszczędne i ekologiczne rozwiązania instalacyjne do budynków hotelarskich

Na etapie projektowania budynku usług hotelarskich architekci oraz projektanci branżowi poruszają wiele kwestii związanych z racjonalnym zużyciem energii. Dlatego z jednej strony wykorzystują rozwiązania...

Na etapie projektowania budynku usług hotelarskich architekci oraz projektanci branżowi poruszają wiele kwestii związanych z racjonalnym zużyciem energii. Dlatego z jednej strony wykorzystują rozwiązania architektoniczno-budowlane, które zmniejszają potrzeby cieplne budynku oraz likwidują mostki termiczne. Z drugiej, stosowane są systemy instalacyjne, które zapewniają odpowiedni komfort cieplny, przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych budynku oraz podnoszą prestiż ekologiczny obiektu....

 

Abstrakt

Artykuł stanowi studium przypadku dla energooszczędnego budynku jednorodzinnego, dla którego dokonano wielowariantowej analizy zastosowania współczesnych źródeł energii. W rozważaniach przyjęto jako odniesienie ogrzewanie kotłem gazowym z tradycyjnymi grzejnikami płytowymi. Porównano je z alternatywnymi systemami grzewczymi, takimi jak: kocioł na paliwo stałe (ekogroszek, pellet), kocioł elektryczny, piece akumulacyjne, pompa ciepła typu powietrze–woda oraz pompa ciepła typu solanka–woda z ogrzewaniem wodnym podłogowym. Analizy przeprowadzono w programie RETScreen.

Technical and economic analysis of power supply sources for an energy-efficient building

The article is a case study for an energy-efficient single-family building, for which a multivariate analysis of the use of modern energy sources has been carried out. A considered reference was heating with a gas boiler with traditional panel radiators. They were compared with alternative heating systems such as solid fuel boiler (eco-pea coal, pellets), electric boiler, storage stoves, air-to-water heat pump and brine-to-water heat pump with water floor heating. The analyzes were carried out in the RETScreen program.

W budownictwie działania te to wprowadzanie "budownictwa energooszczędnego", w którym główny nacisk kładzie się na stosowanie ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz racjonalne jej wykorzystanie w trakcie eksploatacji obiektu budowlanego. Działania te znalazły wyraz w kreowanych przepisach natury prawnej, normalizacyjnej oraz różnego rodzaju regulacjach technicznych. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich dokumentów dotyczących powyższych zagadnień. Praktyczne znaczenie w promowaniu budownictwa energooszczędnego mają [2-5]. Podstawowe wymagania Unii Europejskiej w zakresie wymagań dla budynków sformułowano między innymi w dyrektywach [2], [6].

RYS. 1. Zużycie energii w skali światowej; rys.: na podstawie [1]

RYS. 1. Zużycie energii w skali światowej; rys.: na podstawie [1]

RYS. 2. Globalne zużycie energii; rys.: na podstawie [18]

RYS. 2. Globalne zużycie energii; rys.: na podstawie [18]

Wymaganie oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej jest jednym z sześciu podstawowych wymagań stawianych budynkom zawartym w [3].

Długofalowe, strategiczne cele polityki energetycznej UE w ścisłym powiązaniu z polityką przeciwdziałania zmianom klimatycznym zostały zdefiniowane przez Radę Europejską w marcu 2007 r., zobowiązując państwa członkowskie UE do osiągnięcia następujących celów do 2020 r.:

 • redukcja przynajmniej 20% emisji gazów cieplarnianych UE w porównaniu z poziomem z 1990 r.,
 • zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii do 20% oraz zwiększenie udziału biopaliw w transporcie do 10%,
 • poprawa efektywności energetycznej o 20%.

W Polsce dokumentem o charakterze praktycznym ujmującym kwestie energooszczędności są Warunki Techniczne [5].

Należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż uzyskanie zawartych w nich wymagań w zakresie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP = 70 kWh/(m2·rok) jest niemożliwe do zrealizowania jedynie poprzez odpowiednią ekonomicznie uzasadnioną grubość materiału izolacyjnego przegród budowlanych.

 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła będzie nieunikniona.
 • Budynki należy wyposażyć w systemy wykorzystujące energię ze źródeł traktowanych jako odnawialne.

Jeśli mowa o rozwiązaniach zaopatrzenia w ciepło, to obecnie istnieje wiele możliwości w tym zakresie np. kotły na biomasę, pompy ciepła typu powietrze–woda, powietrze–powietrze czy też pompy ciepła gruntowe z wymiennikiem pionowym lub poziomym do ogrzewania budynku czy łącznie ogrzewania i przygotowania c.w.u.

Zastosowanie wymienionych systemów uzależnione jest od zasobności portfela inwestora oraz warunków klimatycznych, a także wielkości i lokalizacji działki. Dla inwestora oprócz nakładów inwestycyjnych interesujące będą również koszty eksploatacyjne w dłuższym okresie użytkowania. Te natomiast uzależnione są od ceny nośnika energii oraz zużycia paliwa (zapotrzebowania na energię użytkową i sprawności systemu dostarczania ciepła).

Pamiętać również należy, iż wartość wskaźnika EP dodatkowo jest uzależniona od współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii wi, zależnego od nośnika energii końcowej. Wartości te są różne i w związku z tym bardzo istotny jest wybór nośnika energii końcowej. Przykładowo:

 • dla gazu ziemnego, płynnego, węgla kamiennego i brunatnego wi = 1,1,
 • biomasy wi = 0,2,
 • energii elektrycznej wi = 3,0.

Powoduje to, że im wyższy wskaźnik wposiada nośnik energii wykorzystywany w budynku, tym mniejsze musi być zapotrzebowanie na energię użytkową, aby spełnić wymaganie w zakresie wskaźnika EP. Powoduje to dodatkowe podwyższenie kosztów inwestycyjnych.

Autorzy podjęli próbę określenia opłacalności wybranych systemów ogrzewania dla różnych nośników energii końcowej.

Założenia analiz

Przeprowadzenie analizy wymagało przyjęcia parametrów związanych z kosztami inwestycyjnymi, cenami energii, charakterystyką techniczną przyjętych rozwiązań instalacyjnych oraz wskaźników ekonomicznych.

Ceny energii

Na podstawie analizy materiałów źródłowych przyjęto następujące ceny jednostkowe za energię:

 • W taryfie G12 stawka dzienna dotyczy godzin 600-1300 oraz 1500-2200, natomiast nocna 2200-600 oraz 1300-1500 [7].
 • Wartość opałową ekogroszku przyjęto 26 MJ/kg [8], natomiast pelletu 17,1 MJ/kg [9].

Koszty inwestycyjne

Przy ustalaniu kosztów inwestycyjnych posłużono się cenami katalogowymi producentów oferujących swoje produkty na rynku lokalnym. W zakresie podatku VAT przyjęto, że poszczególne urządzenia dostarczane są przez wykonawcę instalacji, a zatem wartość podatku VAT wynosi 8%. Wartości liczbowe podano w odniesieniu do poszczególnego wariantu i zestawiono w TABELI 1.

TABELA 1. Opis ogólny wariantów i przyjęte koszty inwestycji

TABELA 1. Opis ogólny wariantów i przyjęte koszty inwestycji

Parametry techniczne instalacji

Podstawowym parametrem decydującym o kosztach eksploatacji wybranej instalacji jest jej sprawność. W przypadku systemów grzewczych ich sprawność wyznaczono według wzoru [11]:

(1)

gdzie:

ηH,tot - średnia sezonowa sprawność całkowita systemu grzewczego budynku,

ηH,g - średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii dostarczonej do granicy bilansowej budynku,

ηH,s - średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu grzewczego budynku,

ηH,d - średnia sezonowa sprawność transportu (dystrybucji) nośnika ciepła w obrębie budynku,

ηH,e - średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w budynku.

Na tej podstawie ustalono sprawności dla analizowanych wariantów, które przedstawiono w TABELI 2.

TABELA 2. Charakterystyka techniczno-ekonomiczna omawianych wariantów

TABELA 2. Charakterystyka techniczno-ekonomiczna omawianych wariantów

Parametry ekonomiczne

Podstawowym wskaźnikiem ekonomicznym wykorzystywanym w analizach jest NPV. Wyznaczany on jest jako różnica między zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi a nakładami początkowymi. Inwestycja jest akceptowalna, gdy po upływie zadanego czasu inwestycji wartość NPV  ≥  0.

Zaletą wskaźnika NPV jest to, że uwzględnia zmianę wartości pieniądza w czasie, a całość przepływów pieniężnych związanych z inwestycją zapewnia porównywalność inwestycji. Wady to subiektywizm przy przyjmowaniu stopy dyskonta i nieuwzględnienie ryzyka związanego z inwestycją [12].

Nakłady finansowe poniesione na zmianę systemu ogrzewania wraz z przystosowaniem obiektu (dodatkowe ocieplenie) do zasilania energią elektryczną w porównaniu z ogrzewaniem kotłem gazowym kondensacyjnym nie zwrócą się w przyjętym czasie trwania przedsięwzięcia, tj. 25 lat.

Dla przeprowadzenia analizy wykonalności finansowej inwestycji przyjęto następujące parametry ekonomiczne:

 • roczny wskaźnik wzrostu kosztów energii elektrycznej 3,7%, węgla 3,0%, paliwa gazowego 4,0% [13];
 • stopa inflacji: średnia z ostatnich 5 lat (2013–2017), tj. 0,28% [14], jednakże biorąc pod uwagę wzrost inflacji i średnią z 10 lat, do obliczeń przyjęto wartość 2,0%,
 • stopa dyskonta liczona jako suma inflacji, wartości 2-letnich obligacji skarbowych [15] oraz składnika ryzyka (1%), wynosi odpowiednio 5,1%.

Założono czas trwania inwestycji t = 25 lat oraz że nakłady inwestycyjne będą pochodziły w 100% z zasobów własnych.

Poza wyznaczeniem wartości NPV w opracowaniu dokonano analizy wrażliwości dla poszczególnych inwestycji. W analizie tej uwzględniono następujące parametry:

 • zakres analizy ± 20%,
 • próg akceptowalności przez inwestora 5000 zł dla NPV,
 • akceptowalny poziom ryzyka 10%,
 • zmienność parametrów ± 5%.

Analizę wrażliwości i ryzyka wykonano w odniesieniu do wskaźnika NPV

Metoda analizy poszczególnych wariantów

Uwagi ogólne

Analizy były prowadzone przy użyciu programu RETSreen [18], który jest narzędziem umożliwiającym przeprowadzenie połączonej analizy w zakresie kosztów produkcji energii i związanych z nimi nakładami inwestycyjnymi na źródło ciepła i instalację grzewczą.

W analizie uwzględnia się również wydatki związane z bieżącymi przeglądami i remontami wybranego systemu ogrzewania. Możliwości programu obejmują również przeprowadzenie obliczeń redukcji emisji gazów cieplarnianych dla różnych rodzajów proponowanych przedsięwzięć energooszczędnych i odnawialnych technologii energetycznych.

Program pozwala określić opłacalność inwestycji na wstępnym etapie projektowania oraz posiada wbudowane bazy danych o produktach i klimacie, które pozwalają skrócić czas i koszty związane z przygotowaniem wstępnego studium wykonalności. Przewidziano również możliwość wprowadzenia przez użytkownika powyższych danych, co jest niezmiernie istotne w obliczu szybko postępujących zmian w zakresie rozwiązań technicznych na rynku systemów grzewczych.

Metodyka analiz

Metodyka obliczeń zawarta w programie pozwala na wyznaczenie charakterystyki energetycznej obiektu na bazie wbudowanych danych klimatycznych i informacji o skorupie budynku (izolacyjność termiczna, powierzchnia oraz orientacja przegród zewnętrznych). Zdaniem autorów uzyskana w ten sposób charakterystyka energetyczna inwestycji jest zbyt uproszczona, dlatego dla przyjętych wariantów została ona wyznaczona w oparciu o [11], [16], [17], a następnie wprowadzona do programu RETScreen.

W przeprowadzonych analizach wprowadzono własne dane związane z parametrami i kosztami urządzeń, instalacji oraz wskaźnikami dotyczącymi analizy wrażliwości i ryzyka. Dla ujętych w analizie nośników energii ich końcową cenę obliczono jako sumę opłat stałych i zmiennych, co w przypadku poszczególnych dostawców wyliczane jest z zależności (2)-(3).

Cenę jednostkową PJENEL dostarczanej przez [7] obliczono według zmodyfikowanej zależności, zgodnie z wartościami cen i opłat dla poszczególnych nośników energii (TABELA 3):

TABELA 3. Zestawienie wartości cen i opłat dla poszczególnych nośników energii

TABELA 3. Zestawienie wartości cen i opłat dla poszczególnych nośników energii

(2)

Cenę jednostkową PJG paliwa gazowego dostarczanego przez [8] obliczono według zmodyfikowanej zależności:

(3)

gdzie:

PJG, JENEL - cena jednostkowa energii elektrycznej [zł/kWh],

ΣSzł/mies. - suma stawek opłat dotyczących miesiąca [zł/mies.],

ΣSzł/kWh - suma stawek opłat dotyczących zużycia paliwa [zł/kWh],

ZPG, ENEL - zużycie odpowiednio paliwa gazowego, energii elektrycznej [kWh]

W przypadku paliwa stałego jego cenę skorygowano w nawiązaniu do wartości opałowej przyjmowanej przez program RETScreen [19], według wzoru (4):

(4)

gdzie:

CjE(P) - cena jednostkowa paliwa stałego: ekogroszek (pellet) [zł/t],

CE(P) - cena rynkowa dla klienta indywidualnego [zł/t],

WOE(P) - wartość opałowa paliwa stałego: ekogroszek (pellet) zgodnie z [18],

WOE(P)d - wartość opałowa paliwa stałego: ekogroszek (pellet) zgodnie z [8], [9].

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery związana jest z zasilaniem systemu energią elektryczną oraz ciepłem sieciowym.

Celem określenia emisji zanieczyszczeń przyjęto dane o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez [7] w 2017 roku (TABELA 4).

TABELA 4. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez [7] w 2017 r.

TABELA 4. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez [7] w 2017 r.

Przedmiot analiz

Przedmiotem rozważań jest budynek jednorodzinny 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, ze stropodachem wentylowanym.

 • Na parterze znajdują się salon, kuchnia, jadalnia, cztery pokoje, łazienka, garderoba, pomieszczenie gospodarcze oraz spiżarnia.
 • Na poddaszu zlokalizowano cztery pokoje, dwie garderoby, dwie łazienki i dwa pomieszczenia gospodarcze.
 • Powierzchnia ogrzewana wynosi A = 238,0 m2.
 • Garaż jest nieogrzewany.
 • W budynku funkcjonuje wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła o sprawności odzysku η = 0,80.

Budynki nowo projektowane od 1.01.2021 r. będą musiały spełnić wymagania co do wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP na poziomie maksimum 70 kWh/m2·rok [5].

Ponieważ wartość ta jest ściśle powiązana ze współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi [11] na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii do budynku, pragnąc zachować wartość wskaźnika EP na zbliżonym poziomie niezależnie od nośnika energii, zmodyfikowano parametry izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych budynku wyjściowego.

Przy ogrzewaniu energią elektryczną przyjęto ocieplenie pianką poliuretanową o grubości dPUR = 0,30 m, o współczynniku przewodzenia ciepła λPUR = 0,025 W/(m·K). Natomiast dla budynku ogrzewanego gazem ziemnym ocieplenie przyjęto styropianem grubości dST = 0,20 m, dla którego współczynnik przewodzenia ciepła wynosi λST = 0,042 W/(m·K).

W TABELI 5 zestawiono współczynniki przenikania ciepła U przegród budowlanych dla budynku zasilanego gazem oraz prądem elektrycznym.

TABELA 5. Współczynniki przenikania ciepła przegród dla budynku zasilanego gazem

TABELA 5. Współczynniki przenikania ciepła przegród dla budynku zasilanego gazem

Obciążenie cieplne obliczono zgodnie z [16], które dla budynku ogrzewanego gazem wynosi ΦHLGAZ = 10,81 kW, a jednostkowe zapotrzebowanie na moc grzewczą 45,4 W/m2.

Wartość wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi EPGAZ = 58 kWh/(m2·rok) oraz wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową EUGAZ = 15,5 kWh/(m2·rok).

Przy ogrzewaniu budynku energią elektryczną projektowe obciążenie cieplne wynosi ΦHLENEL = 8,79 kW, a jednostkowe zapotrzebowanie na moc grzewczą 36,9 W/m2. Wartość wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi EPENEL = 65 kWh/(m2·rok) oraz wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową EUENEL = 3,2 kWh/(m2·rok).

Charakterystyka wariantów

W analizie rozpatrzono siedem wariantów związanych z rodzajem instalacji grzewczej. Wariant W0 przyjęto jako poziom porównawczy z uwagi na popularność stosowania kotłów gazowych do ogrzewania budynków jednorodzinnych. W TABELI 1 przedstawiono ogólny opis rozważanych wariantów wraz z przyjętymi nakładami inwestycyjnymi, natomiast w TABELI 2 ogólną charakterystykę techniczno-ekonomiczną omawianych wariantów.

W wariantach W3 i W4 cenę jednostkową obliczono w oparciu o stawkę nocną taryfy G12 [7]. Natomiast dla wariantów W5 i W6 uwzględniono podział na taryfę dzienną i nocną G12 [7].

W przypadku ogrzewania energią elektryczną do kosztów inwestycyjnych dodano koszty związane z poprawą charakterystyki energetycznej skorupy budynku.

Dla wszystkich wariantów do kosztów instalacji dodano dodatkowo 5% jako rezerwę na nieprzewidziane wydatki. W rozważaniach opłacalności poszczególnych wariantów jako nakłady inwestycyjne przyjęto koszty związane z przystosowaniem systemu c.o. do innego nośnika energii w porównaniu z wariantem bazowym (W0).

W przypadku paliw stałych koszty związane z transportem paliwa zostały wliczone do jego ceny jednostkowej. Koszt ocieplenia m2 przy użyciu styropianu przyjęto 120 zł/m2, a pianką poliuretanową 320 zł/m2 [20]. Powierzchnia do ocieplenia 925,3 m2.

Wyniki obliczeń i ich analiza

Na podstawie uzyskanych wyników analiz (RYS. 3-4, RYS. 5-6 i RYS. 7-8), można stwierdzić, iż dla przyjętych założeń tylko jeden wariant (W1) wykazuje nadwyżkę finansową w porównaniu do rozwiązania wyjściowego (W0). W wariancie tym przyjęto ogrzewanie budynku przy pomocy kotła na paliwo stałe - ekogroszek.

RYS. 3-4. Roczne przepływy pieniężne dla wariantów W1 i W2; rys.: J. Belok, B. Wilk-Słomka

RYS. 3-4. Roczne przepływy pieniężne dla wariantów W1 i W2; rys.: J. Belok, B. Wilk-Słomka

RYS. 5-6. Roczne przepływy pieniężne dla wariantów W3 i W4; rys.: J. Belok, B. Wilk-Słomka

RYS. 5-6. Roczne przepływy pieniężne dla wariantów W3 i W4; rys.: J. Belok, B. Wilk-Słomka

RYS. 7-8. Roczne przepływy pieniężne dla wariantów W5 i W6; rys.: J. Belok, B. Wilk-Słomka

RYS. 7-8. Roczne przepływy pieniężne dla wariantów W5 i W6; rys.: J. Belok, B. Wilk-Słomka

Najmniej opłacalnymi rozwiązaniami są te, w których wykorzystywana jest energia elektryczna do zasilania systemu c.o., tj. W3-W6.

RYS. 9. Współczynnik emisji zanieczyszczeń (GHG) tCO2/a dla poszczególnych wariantów; rys.: J. Belok, B. Wilk-Słomka

RYS. 9. Współczynnik emisji zanieczyszczeń (GHG) tCO2/a dla poszczególnych wariantów; rys.: J. Belok, B. Wilk-Słomka

Nakłady finansowe poniesione na zmianę systemu ogrzewania wraz z przystosowaniem obiektu (dodatkowe ocieplenie) do zasilania energią elektryczną w porównaniu z ogrzewaniem kotłem gazowym kondensacyjnych nie zwrócą się w przyjętym czasie trwania przedsięwzięcia, tj. 25 lat.

RYS. 9. ilustruje wielkość emisji zanieczyszczeń (GHG) wyrażoną w tCO2/a. Na jego podstawie można stwierdzić, iż porównywalne wartości uzyskano dla wariantu W1 (ogrzewanie ekogroszek), W5 (pompa ciepła powietrze–woda) oraz W6 (pompa ciepła glikol–woda). Najwyższe wartości uzyskano dla wariantu W4 - ogrzewanie piecami akumulacyjnymi. Najniższą emisją zanieczyszczeń charakteryzuje się wariant W2 - ogrzewanie kotłem na pellet.

Podsumowanie

Współczesne budownictwo energooszczędne ukierunkowane jest na wykorzystanie coraz bardziej zaawansowanych technicznie urządzeń zasilających obiekty w ciepło. Urządzenia te pobierają energię z różnych nośników, tworząc skomplikowane systemy charakteryzujące się znacznie wyższym udziałem w kosztach realizacji obiektu w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych.

Połączenie wielu układów (źródło ciepła, sterowanie w postaci hydrauliki i elektroniki) w jeden system często skraca jego żywotność do kilkunastu lat (system działa tak długo jak jego najmniej trwały element).

Pojawia się zatem pytanie, które z nich powinny być stosowane, biorąc pod uwagę aktualny koszt inwestycji i ceny na rynku nośników energii.

Powiązaną kwestią jest problem wyboru źródła zasilania obiektu z punktu widzenia ochrony środowiska. Okazuje się bowiem, że rozwiązania optymalne dla ochrony środowiska nie zawsze są zbieżne z ekonomicznym punktem widzenia. Należałoby się zatem zastanowić, czy kierunkiem, w którym należy poszukiwać rozwiązania problemu, nie jest dofinansowywanie inwestycji, a obniżenie kosztów energii?

Literatura

 1. https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-consumption­‑statistics.html (dostęp: 10.09.2018 r.).
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dn. 19.05.2010 r. w sprawie jakości energetycznej budynków.
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DzU Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami).
 4. Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów (DzU 2008, nr 223, poz. 1459, z późniejszymi zmianami).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2017 r., poz. 2285).
 6. Dyrektywa Rady z dn. 13.09.1993 r. mająca na celu ograniczenie emisji CO2 przez podniesienie skuteczności energetycznej (93/76/EWG).
 7. https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/taryfa-sprzedawcy (dostęp: 12.09.2018 r.).
 8. https://www.weglokokskraj.pl/pl/sprzedaz-wegla/ekogroszek­‑skarbek (dostęp: 12.09.2018 r.).
 9. pellasx.pl/ogrzewanie-pelletem/Pelle (dostęp: 12.09.2018 r.).
 10. pgnig.pl/dla-domu/taryfa (dostęp: 12.09.2018 r.).
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 27.02.2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU z 2015 r., poz. 376, z późniejszymi zmianami).
 12. W. Rogowski, "Rachunek opłacalności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki", Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013 r.
 13. www.katowice.energiaisrodowisko.pl/energia-w-twoim-miescie/13-dynamika-wzrostu-cen (dostęp: 12.09.2018 r.).
 14. stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskaźniki-cen/wskaźniki-cen-towarow-i-uslug-pot-inflacja (dostęp: 12.09.2018 r.).
 15. www.obligacjeskarbowe.pl/oferta-obligacji/obligacje-2-letnie-dos/dos0920 (dostęp: 12.09.2018 r.).
 16. PN-EN 12831-1:2017-08, "Charakterystyka energetyczna budynków. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego, cz. 1. Obciążenie cieplne".
 17. PN-EN ISO 52016-1:2017-09, "Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne. Część 1: Procedury obliczania".
 18. www.retscreen.net (dostęp: 02.09.2018 r.).
 19. www.retscreen.net/Clean Energy Project Analysis/RETScreen Engineering&Cases Textbook (dostęp: 02.09.2018 r.).
 20. www.kb.pl/porady/cennik-elewacji (dostęp: 20.09.2018 r.).
 21. www.viessmann.pl (dostęp: 20.09.2018 r.).
 22. www.vaillant.pl (dostęp: 20.09.2018 r.).
 23. www.dedietrich.pl (dostęp: 20.09.2018 r.).
 24. www.buderus.com/pl/pl (dostęp: 20.09.2018 r.).
 25. www.galmet.com.pl (dostęp: 20.09.2018 r.).
 26. www.defro.pl (dostęp: 20.09.2018 r.).
 27. www.kospel.pl/pl (dostęp: 20.09.2018 r.).
 28. www.elterm.pl (dostęp: 20.09.2018 r.).
 29. www.stiebel-eltron.pl (dostęp: 20.09.2018 r.).
 30. www.dimplex.pl (dostęp: 20.09.2018 r.).
 31. www.nibe.pl (dostęp: 20.09.2018 r.).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. arch. Maria Jaworska-Michałowska Prace termomodernizacyjne – skutki przestrzenne

Prace termomodernizacyjne – skutki przestrzenne Prace termomodernizacyjne – skutki przestrzenne

Obiekty zawsze były odnawiane, ale obecna skala remontów i adaptacji jest nowym wyzwaniem. Zmiany w sposobie użytkowania i przekształcenia nie mogą być rozumiane jako procesy peryferyjne. W trakcie remontów...

Obiekty zawsze były odnawiane, ale obecna skala remontów i adaptacji jest nowym wyzwaniem. Zmiany w sposobie użytkowania i przekształcenia nie mogą być rozumiane jako procesy peryferyjne. W trakcie remontów kompleksowych i adaptacji należy uwzględnić m.in. założenia związane z ochroną cieplną budynków, o ile proponowane rozwiązania architektoniczno-budowlane uzyskają akceptację konserwatora zabytków. Zagadnienie jest złożone, ponieważ punktem wyjścia odnowy zabytkowych elewacji jest zachowanie jej...

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną

Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną

Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem...

Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem sprawa nie jest tak prosta – niekoniecznie zastosowanie produktu spełniającego wymogi obowiązujących przepisów wpłynie na korzystną ocenę energetyczną budynku.

mgr inż. Jerzy Żurawski Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt...

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt w kontekście domów jedno- lub wielorodzinnych. W zestawieniu z pozyskiwaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) stanowią gotowy przepis na sprawnie zaizolowany termicznie budynek z osiągniętą niezależnością energetyczną.

Ultrapur Sp. z o.o. Izolacja z piany poliuretanowej – skuteczne ocieplenie poddasza

Izolacja z piany poliuretanowej – skuteczne ocieplenie poddasza Izolacja z piany poliuretanowej – skuteczne ocieplenie poddasza

Jak uniknąć wysokich kosztów ogrzewania, przeciągów oraz efektu zimnych ścian? Poznaj zalety izolacji z piany poliuretanowej Ultrapur – laureata wyróżnienia „Perły Jakości QI 2023”.

Jak uniknąć wysokich kosztów ogrzewania, przeciągów oraz efektu zimnych ścian? Poznaj zalety izolacji z piany poliuretanowej Ultrapur – laureata wyróżnienia „Perły Jakości QI 2023”.

Prawidłowy montaż bramy garażowej

Prawidłowy montaż bramy garażowej Prawidłowy montaż bramy garażowej

Od bramy garażowej oczekujemy przede wszystkim niezawodności – ma bezproblemowo pracować przez lata i zapewniać komfort eksploatacji. Jeśli garaż jest umieszczony w bryle domu, to brama powinna również...

Od bramy garażowej oczekujemy przede wszystkim niezawodności – ma bezproblemowo pracować przez lata i zapewniać komfort eksploatacji. Jeśli garaż jest umieszczony w bryle domu, to brama powinna również chronić przed stratami ciepła. Duże znaczenie ma również jej design, który sprawia, że konstrukcja dobrze komponuje się z architekturą budynku czy innymi elementami stolarki budowlanej, jak okna i drzwi. Aby brama była trwała, ciepła i bezpieczna, ważny jest jej prawidłowy montaż.

Materiały prasowe news Nowe unijne etykiety energetyczne od dnia 1 marca 2021 r.

Nowe unijne etykiety energetyczne od dnia 1 marca 2021 r. Nowe unijne etykiety energetyczne od dnia 1 marca 2021 r.

Aby pomóc konsumentom w UE zmniejszyć rachunki za energię i ślad węglowy, od 1 marca 2021 r. stosowana będzie – w przypadku wszystkich sklepów i internetowych sprzedawców detalicznych – nowa, powszechnie...

Aby pomóc konsumentom w UE zmniejszyć rachunki za energię i ślad węglowy, od 1 marca 2021 r. stosowana będzie – w przypadku wszystkich sklepów i internetowych sprzedawców detalicznych – nowa, powszechnie rozpoznawalna unijna etykieta energetyczna. Nowe etykiety będą miały początkowo zastosowanie do czterech kategorii produktów: lodówek i zamrażarek, zmywarek do naczyń, pralek oraz odbiorników telewizyjnych (i innych monitorów zewnętrznych). Nowe etykiety dla żarówek i lamp ze stałymi źródłami światła...

dr inż. Adam Ujma Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa energooszczędnego

Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa energooszczędnego Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa energooszczędnego

W dniach 5-7 grudnia br. odbyła się XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały i technologie energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym", zorganizowana...

W dniach 5-7 grudnia br. odbyła się XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały i technologie energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym", zorganizowana przez Katedrę Organizacji i Technologii Budownictwa Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Strategia na rzecz Fali Renowacji

Strategia na rzecz Fali Renowacji Strategia na rzecz Fali Renowacji

Komisja Europejska zamierza zwiększyć wskaźniki renowacji co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat i sprawić, by renowacje przyczyniły się do podniesienia standardu budynków i oszczędniejszego...

Komisja Europejska zamierza zwiększyć wskaźniki renowacji co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat i sprawić, by renowacje przyczyniły się do podniesienia standardu budynków i oszczędniejszego gospodarowania zasobami. Spowoduje to poprawę jakości życia osób mieszkających w budynkach i korzystających z nich, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Europie, rozwój cyfryzacji i zwiększenie poziomu ponownego użycia i recyklingu materiałów. Do 2030 r. można odnowić 35 mln budynków...

Materiały prasowe news Zbuduj dom z klimatem

Zbuduj dom z klimatem Zbuduj dom z klimatem

Ruszyła kampania Ministerstwa Klimatu „Dom z klimatem”. Taki budynek nie zanieczyszcza powietrza, bo jest ogrzewany ekologicznym źródłem ciepła. Generuje też oszczędności finansowe i energetyczne dzięki...

Ruszyła kampania Ministerstwa Klimatu „Dom z klimatem”. Taki budynek nie zanieczyszcza powietrza, bo jest ogrzewany ekologicznym źródłem ciepła. Generuje też oszczędności finansowe i energetyczne dzięki właściwej termomodernizacji, wykorzystaniu energii słonecznej, a także zbieraniu deszczówki z terenu całej posesji. „Dom z klimatem” jest również wykonany z naturalnych, w pełni odnawialnych surowców.

Józef Macech Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza...

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza to, że izolacyjność akustyczna ścian jest nie mniej istotna niż nośność konstrukcji, energooszczędność czy bezpieczeństwo pożarowe. W związku z tym, w dobie rosnących wymagań wobec izolacyjności cieplnej budynków, a co za tym idzie konieczności zwiększania grubości stosowanych do ocieplenia materiałów,...

Jarosław Guzal Kierunek: Budownictwo plusenergetyczne

Kierunek: Budownictwo plusenergetyczne Kierunek: Budownictwo plusenergetyczne

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o założeniach programu „Czyste Powietrze”, sposobach walki ze smogiem oraz trudnościach w realizacji inwestycji...

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o założeniach programu „Czyste Powietrze”, sposobach walki ze smogiem oraz trudnościach w realizacji inwestycji termomodernizacyjnych.

Marcin Feliks Rola termoizolacji w systemach ETICS wobec rosnących wymagań ochrony cieplnej budynków

Rola termoizolacji w systemach ETICS wobec rosnących wymagań ochrony cieplnej budynków Rola termoizolacji w systemach ETICS wobec rosnących wymagań ochrony cieplnej budynków

Czym jest kompleksowa termomodernizacja? Omówiono podstawowe wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Na przykładzie pokazano zależność między...

Czym jest kompleksowa termomodernizacja? Omówiono podstawowe wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Na przykładzie pokazano zależność między współczynnikiem przewodzenia ciepła materiału termoizolacyjnego a jego grubością.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, Kamil Andruszkiewicz Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii

Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii

Nieuniknioną konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego jest m.in. wzrost zapotrzebowania na energię. Proces ten wiąże się z nieustanną eksploatacją surowców naturalnych, których ilość jest ograniczona. Aż 70%...

Nieuniknioną konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego jest m.in. wzrost zapotrzebowania na energię. Proces ten wiąże się z nieustanną eksploatacją surowców naturalnych, których ilość jest ograniczona. Aż 70% energii przeznaczane jest na ogrzewanie pomieszczeń oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych (zarówno wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych).

doc. dr inż. Jarosław Wasilczuk, dr inż. Marian Sobiech Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących...

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących wentylacji [1-4].

mgr Agata Grudecka Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Fasada wentylowana jako nowoczesna elewacja budynków niskoenergetycznych

Fasada wentylowana jako nowoczesna elewacja budynków niskoenergetycznych Fasada wentylowana jako nowoczesna elewacja budynków niskoenergetycznych

Fasady wentylowane mogą spełniać kryterium rozwiązania energooszczędnego, zarówno przy realizacji nowych budynków, jak i przy termorenowacji budynków już istniejących. Stosowanie tych technologii nie ma...

Fasady wentylowane mogą spełniać kryterium rozwiązania energooszczędnego, zarówno przy realizacji nowych budynków, jak i przy termorenowacji budynków już istniejących. Stosowanie tych technologii nie ma też praktycznie ograniczeń temperaturowych dotyczących procesu technologicznego, ponieważ nie wykonuje się prac mokrych na budowie.

dr inż. Anna Lis Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie...

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie stolarki okiennej?

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017 Optymalne rozwiązania z zakresu ogrzewania i wentylacji zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi w ramach WT 2017

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej...

W latach 2017-2021 nowe budynki będą musiały charakteryzować się większą energooszczędnością. W jakich obiektach możliwe będzie osiągnięcie wymagań prawnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej EP?

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, dr inż. Magdalena Nakielska Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania...

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania oraz interpretacji technicznej podstawowych parametrów świadectwa charakterystyki energetycznej są często niejasne i nieprecyzyjne.

mgr inż. Ryszard Borkowski Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych

Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych

W procesie realizacji inwestycji przemysłowych do niedawna nie doceniano roli izolacji - zarówno jej znaczenia technicznego, jak i ekonomicznego. Skupiano się głównie na robotach ogólnobudowlanych, montażowych,...

W procesie realizacji inwestycji przemysłowych do niedawna nie doceniano roli izolacji - zarówno jej znaczenia technicznego, jak i ekonomicznego. Skupiano się głównie na robotach ogólnobudowlanych, montażowych, sanitarnych, elektrycznych, automatyce itp. O izolacjach przypominano sobie dopiero w ostatniej chwili, kiedy zaczynał się rozruch instalacji i było już za mało czasu na ich odpowiednie wykonanie. Takie podejście skutkowało m.in. niską jakością izolacji, nieskutecznością jej zastosowań, brakiem...

mgr inż. Dominika Knera, dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. uczelni Konstrukcja fasady szklanej a komfort cieplny w pomieszczeniach

Konstrukcja fasady szklanej a komfort cieplny w pomieszczeniach Konstrukcja fasady szklanej a komfort cieplny w pomieszczeniach

W budynkach użytkowanych w ciągu dnia szczególne znaczenie ma odpowiednie rozwiązanie ścian zewnętrznych pod kątem dostępu promieniowania słonecznego do wnętrza obiektu. Zależy to od geometrii, rozwiązań...

W budynkach użytkowanych w ciągu dnia szczególne znaczenie ma odpowiednie rozwiązanie ścian zewnętrznych pod kątem dostępu promieniowania słonecznego do wnętrza obiektu. Zależy to od geometrii, rozwiązań konstrukcyjnych oraz parametrów fizycznych materiałów, z których zbudowana jest przegroda. Ważna jest również możliwość sterowania strumieniem energii przepływającym między środowiskiem zewnętrznym a wewnętrznym.

dr inż. Magdalena Grudzińska Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują...

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują zyski słoneczne.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Od stycznia 2014 r. obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013). Czy doprowadzą one do istotnej zmiany...

Od stycznia 2014 r. obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013). Czy doprowadzą one do istotnej zmiany w podejściu do projektowania?

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.