Izolacje.com.pl

Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Energy characteristics of buildings in light of currently applicable legislation - selected aspects

Przykład raportu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Przykład raportu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania oraz interpretacji technicznej podstawowych parametrów świadectwa charakterystyki energetycznej są często niejasne i nieprecyzyjne.

Zobacz także

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

Charakterystyka energetyczna budynku, czyli określenie parametrów energetycznych budynku, stanowi jeden z dokumentów w procesie jego projektowania, wykonywania i eksploatacji

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], regulujące wartości maksymalne wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m²·rok)].

Metodologię obliczeń w odniesieniu do budynku lub jego części podano w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2].

Należy podkreślić, że jest to zmienione rozporządzenie, które zastąpiło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej [3].

Wprowadziło przy tym pewne niejasności i nieścisłości wśród wykonujących świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Podstawowym aktem prawnym w zakresie charakterystyki energetycznej budynku jest Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków [4]. Określa ona:

 • zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,
 • zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach,
 • zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków,
 • sposób opracowania krajowego planu działań mającego zwiększyć liczbę budynków o niskim zużyciu energii.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2] podaje, że charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku wyznacza się:

 • metodą opartą na standardowym sposobie użytkowania budynku lub części budynku (metoda obliczeniowa) - załącznik 1 do rozporządzenia,
 • metodą opartą na faktycznie zużytej ilości energii (metoda zużyciowa) - załącznik 2 do rozporządzenia.

Charakterystykę energetyczną istniejącego budynku lub części budynku można wyznaczać metodą zużyciową, jeżeli:

 • na potrzeby ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej są one zasilane z sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • zużycie ciepła rozlicza się na podstawie wskazań ciepłomierza,
 • zużycie gazu ziemnego rozlicza się na podstawie wskazań gazomierza,
 • zużycie ciepłej wody użytkowej rozlicza się na podstawie wskazań wodomierza,
 • istnieją dokumenty potwierdzające rzeczywiste zużycie ciepła lub gazu ziemnego z ostatnich 3 lat poprzedzających sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • w okresie, o którym mowa we wcześniejszym punkcie, nie przeprowadzono robót budowlanych wpływających na ich charakterystykę energetyczną,
 • nie są one wyposażone w system chłodzenia,
 • gaz ziemny jest zużywany wyłącznie na potrzeby ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, a jego zużycie jest mierzone odrębnym gazomierzem,
 • jest możliwe określenie ich powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza.
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się w języku polskim oraz oprawia się w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie.
RYS. 1. Schemat postępowania w zakresie opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku; rys.: archiwa autorów

RYS. 1. Schemat postępowania w zakresie opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku; rys.: archiwa autorów

Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, a wzór świadectwa charakterystyki energetycznej części budynku określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Do podstawowych parametrów charakterystyki energetycznej budynku można zaliczyć:

 • EU [kWh/(m²·rok)] - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, uwzględniający cele ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia oraz zyski ciepła: wewnętrzne w zależności od rodzaju pomieszczeń i budynku, od promieniowania słonecznego przez powierzchnie oszklone - określany metodą bilansów miesięcznych w odniesieniu do indywidualnych parametrów powietrza wewnętrznego i zewnętrznego,
 • EK [kWh/(m²·rok)] - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową w odniesieniu do systemu grzewczego, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, wbudowanej instalacji oświetlenia wbudowanego (nie dotyczy budynków mieszkalnych) i technicznych (jako energia pomocnicza), uwzględniający średnią sprawność systemów - określany na podstawie składowych zapotrzebowania na energię użytkową,
 • EP [kWh/(m²·rok)] - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla systemu grzewczego, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, wbudowanej instalacji oświetlenia wbudowanego (nie dotyczy budynków mieszkalnych), z dodaniem zastosowania energii pomocniczej dla systemów, uwzględniający współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych wi – określany na postawie składowych zapotrzebowania na energię końcową,
 • ECO2 [tCO2/(m²·rok)] - jednostkowa wielkość emisji CO2, pochodząca z procesu spalania paliw przez system grzewczy, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, oświetlenia wbudowanego oraz urządzenia pomocnicze w systemach technicznych,
 • UOZE [%] - udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową.

Na podstawie przeprowadzonych analiz opracowano ogólny algorytm postępowania podczas określania charakterystyki energetycznej budynku metodą obliczeniową (załącznik 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2]) – RYS. 1.

Prezentowana metodologia określania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku według tego rozporządzenia wprowadza wiele wątpliwości, niejasności i niezgodności z wcześniej obowiązującymi procedurami. Dotyczy to m.in. sposobu określania powierzchni o regulowanej temperaturze.

Sposób określania powierzchni o regulowanej temperaturze

Według zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2] należy przez to rozumieć ogrzewaną lub chłodzoną powierzchnię kondygnacji netto, wyznaczaną według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie - określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

W poprzedniej wersji metodologii obliczeniowej, według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej [3], powierzchnię Af traktowano jako powierzchnia użytkową - powierzchnia wyznaczona według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie - określenie i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, a w przypadku pomieszczeń lub ich części w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i lokalu mieszkalnym o wysokości w świetle:

 • równej lub większej niż 2,20 m - powierzchnia ta jest zaliczana do obliczeń w 100%,
 • równej lub większej niż 1,40 m, ale mniejszej niż 2,20 m - powierzchnia ta jest zaliczana do obliczeń w 50%,
 • mniejszej niż 1,40 m - powierzchnia ta jest pomijana całkowicie.

Określanie strat ciepła przez przenikanie

Określanie strat ciepła przez przenikanie według normy PN-EN 12831:2006 [5] powoduje, że niektóre wartości charakterystyki energetycznej są niemiarodajne. Wynika to z przyjmowania wielu parametrów wpływających na straty ciepła w sposób orientacyjny i przybliżony, np. według normy PN-EN ISO 14683:2008 [6].

Przyjmowanie zaniżonych lub zawyżonych wskaźników zużycia ciepłej wody użytkowej

W procedurze określania rocznego zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania c.w.u. Qk,W [kWh/rok] (pkt 4.1.3., załącznik 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2]) uwzględniono pole powierzchni o regulowanej temperaturze Af, co powoduje, że budynki lub pomieszczenia o małej powierzchni będą charakteryzowały się niskim zużyciem c.w.u., natomiast te o dużej powierzchni - nadmiernym.

Wątpliwości może wzbudzać przyjmowanie zaniżonych, tzn. znacznie poniżej minimalnych dopuszczalnych przepisami prawnymi i normami przedmiotowymi wymagań higienicznych, wartości wymiany powietrza w pomieszczeniach. Problemem może być również odsyłanie sporządzających świadectwo charakterystyki energetycznej do wielu norm przedmiotowych, bez podania konkretnego numeru i roku wydania.

Projektowanie cieplne przegród niejednorodnych cieplnie

Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m²·K)] określa stratę ciepła odniesioną do jednostkowej różnicy temperatury wewnętrznej i zewnętrznej oraz jednostkowej powierzchni elementu budowlanego. W przypadku przegród niejednorodnych cieplnie obliczenia przeprowadza się metodą kresów wg PN-EN ISO 6946:2008 [7].

Obliczono całkowity opór cieplny RT [(m²·K)/W] oraz wartość współczynnika przenikania ciepła U [W/(m²·K)] stropodachu o następującym układzie warstw materiałowych - rys. 2-4.

W przypadku połaci dachowej (stropodachu o konstrukcji drewnianej) zaprojektowano dobrze wentylowaną warstwę powietrza gr. 4 cm - spełnia to kryterium wg pkt. 5.3.4. normy PN-EN ISO 6946:2008 [7]; "całkowity opór cieplny komponentu budowlanego zawierającego dobrze wentylowaną warstwę powietrza należy obliczyć, pomijając opór cieplny warstwy powietrza i wszystkich innych warstw między warstwą powietrza a środowiskiem zewnętrznym oraz dodając zewnętrzny opór przejmowania ciepła, odpowiadający powietrzu nieruchomemu; alternatywnie może być zastosowana wartość Rsi z Tablicy 1 normy".

RYS. 2–4. Układ warstw materiałowych stropodachu: model obliczeniowy (2), wycinek

RYS. 2–4. Układ warstw materiałowych stropodachu: model obliczeniowy (2), wycinek "a" (3), wycinek "b" (4):


1 - dachówka karpiówka, 2 - łaty 4×5 cm, 3 - kontrłata/szczelina dobrze wentylowana gr. 4 cm, 4 - folia o wysokiej paroprzepuszczalności, 5 - krokiew 8×18 cm/wełna mineralna gr. 18 cm, 6 - dodatkowa warstwa wełny mineralnej gr. 10 cm, 7 - folia paroizolacyjna, 8 - stalowy ruszt wsporczy pod płyty gipsowo‑kartonowe, 9 - płyta gipsowo-kartonowa gr. 1,25 cm; rys.: archiwum autora

Kres górny całkowitego oporu cieplnego R’T

W wyniku podziału przegrody płaszczyznami prostopadłymi do powierzchni przegrody wyodrębniono dwa zróżnicowane wycinki (sekcje): wycinek "a", wycinek "b" o następujących układach warstw materiałowych - rys. 2-4 oraz tab. 1.

Pola względne wycinka "a" i "b" wyznaczono na podstawie:

 • pola wycinka "a": Pa = 0,08m·0,2925m = 0,023 m²,
 • pola wycinka "b": Pb = 0,90m·0,2925 m = 0,263 m²,
 • sumy pól wycinka "a" i wycinka "b": P= Pa+ Pb = 0,023 + 0,263 = 0,286 m², i wynoszą odpowiednio:

fa= Pa/P = 0,023/0,286 = 0,08;

fb= Pb/P = 0,263/0,286 = 0,92; fa + fb = 1.

TABELA 1. Zestawienie danych materiałowych ściany zewnętrznej – kres górny całkowitego oporu cieplnego R’T

TABELA 1. Zestawienie danych materiałowych ściany zewnętrznej – kres górny całkowitego oporu cieplnego R’T

Kres górny całkowitego oporu cieplnego R’T określono wg wzoru:

;

R’T = 6,75 [(m2·K)/W]

Kres dolny całkowitego oporu cieplnego R”T

W wyniku podziału przegrody płaszczyznami równoległymi do powierzchni przegrody wyodrębniono warstwę niejednorodną cieplnie (dwa materiały: drewno - λd.=0,18 [W/(m·K)], wełna mineralna - λw.m.= 0,04 [W/(m·K)]) dla której należy określić zrównoważoną (uśrednioną) przewodność cieplną λ” wg wzoru:

λ″ = fd.· λd. + fw.m.· λw.m.

gdzie:

fd. - pole względne drewna (krokwi),

λd. - współczynnik przewodzenia ciepła drewna,

fw.m. - pole względne wełny mineralnej,

λw.m. - współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej.

Pola względne wycinka drewna (krokwi) i wełny mineralnej wyznaczono na podstawie:

 • pola drewna (krokwi): Pd.= 0,08m·0,18m = 0,01 m²,
 • pola wełny mineralnej: Pw.m. = 0,90m·0,18m = 0,16 m²,
 • sumy pól betonu komórkowego i żelbetu: P= Pd..+ Pw.m. = 0,01 + 0,16 = 0,17 m², i wynoszą odpowiednio:

fd.= Pd./P = 0,01/0,17 = 0,06;

fw.m.= Pw.m./P = 0,16/0,17 = 0,94; fd.+ fw.m. = 1.

Zrównoważona (uśredniona) przewodność cieplna warstwy niejednorodnej cieplnie:

λ″ = fd.· λd. + fw.m.· λw.m. = 0,06 · 0,16 + 0,94 · 0,04 = 0,05 [W/(m·K)]

Kres dolny całkowitego oporu cieplnego R” T określono wg wzoru:

Wyniki zestawiono w tab. 2.

TABELA 2. Zestawienie danych materiałowych ściany zewnętrznej – kres dolny całkowitego oporu cieplnego R”T

TABELA 2. Zestawienie danych materiałowych ściany zewnętrznej – kres dolny całkowitego oporu cieplnego R”T

Całkowity opór cieplny ściany zewnętrznej RT (komponentu składającego się z warstw cieplnie jednorodnych i niejednorodnych) oblicza się jako średnią arytmetyczną górnego i dolnego kresu oporu cieplnego, zgodnie ze wzorem:

[(m²·K)/W]

Współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej U wynosi:

 [W/(m²·K)]

W przykładzie obliczeniowym pominięto wpływ dodatków ΔU. Wartość skorygowanego współczynnika przenikania ciepła analizowanej przegrody wynosi Uc = 0,15 [W/(m²·K)].

Analizowany stropodach spełnia kryterium cieplne wg [P-5] w okresie 2017–2020:

Uc = 0,15 [W/(m²·K)] < UC(max) = 0,18 [W/(m²·K)]

Prezentowane w artykule przykłady pozwolą na pewne usystematyzowanie wybranych zagadnień cieplnych, technicznych i energetycznych niezbędnych do miarodajnego określenia charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2].

Przykłady obliczeniowe

Do analizy obliczeniowej wybrano przykłady dotyczące:

 • strat ciepła przez przenikanie,
 • strumienia powietrza, który musi być dostarczony do budynku wielorodzinnego,
 • stałej czasowej strefy budynku o regulowanej temperaturze t, według normy PN-EN ISO 13790:2009 [10],
 • współczynnika wykorzystania zysków ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu roku.

Przykład 1

W przykładzie pierwszym określono straty ciepła przez przenikanie dla wybranej ściany zewnętrznej budynku (według normy PN-EN 12831:2006 [4]).

W myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2] całkowite straty ciepła przez przenikanie dla strefy ogrzewanej określa się z uwzględnieniem:

 • współczynnika przenoszenia ciepła ze strefy ogrzewanej (i) bezpośrednio do środowiska zewnętrznego (e) - Htr,ie [W/K],
 • współczynnika przenoszenia ciepła ze strefy ogrzewanej (i) przez przyległe przestrzenie nieogrzewane w budynku lub przyległym budynku (u) do otoczenia (e) - Htr,iue [W/K],
 • współczynnika przenoszenia ciepła ze strefy ogrzewanej (i) do przyległej strefy ogrzewanej w budynku lub przyległego budynku (j) - Htr,ij [W/K],
 • współczynnika przenoszenia ciepła ze strefy ogrzewanej (i) do gruntu (g) - Htr,ig [W/K].

Wartości wymienionych współczynników, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2], należy określać w oparciu o normę PN-EN 12831:2006 [4]. Budzi to jednak wiele wątpliwości i niejasności na poziomie przyjmowania pewnych współczynników korekcyjnych oraz uproszczeń w normowych procedurach obliczeniowych.

Do obliczeń własnych wytypowano jedną z elewacji budynku jednorodzinnego (RYS. 5).

RYS. 5. Geometria ściany zewnętrznej i identyfikacja liniowych mostków cieplnych; rys.: archiwa autorów

RYS. 5. Geometria ściany zewnętrznej i identyfikacja liniowych mostków cieplnych; rys.: archiwa autorów

Przyjęto następujące założenia:

 • obliczenia przeprowadzono zgodnie z procedurą prezentowaną w rozdziale 7.1.1 normy PN-EN 12831:2006 [4], zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2],
 • ściana zewnętrzna dwuwarstwowa: bloczek z betonu komórkowego o gr. 24 cm o λ = 0,21 W/(m∙K), styropian o gr. 10 cm o λ = 0,04 W/(m∙K), obustronnie otynkowana, o wartości współczynnika przenikania ciepła UC = 0,26 W/(m²·K),
 • okno o wartości współczynnika przenikania ciepła Uw = 1,10 W/(m²·K),
 • wartości linowych współczynników przenikania ciepła ψi (TAB. 3) przyjęto na podstawie:
  - normy PN-EN ISO 14683:2008 [6] - wariant I,
  - katalogu mostków cieplnych (załącznik do "Projektowania przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków WT2013" [8]) (wariant II),
 • wartości liniowego współczynnika Ψ [W/(m∙K)] (TAB. 3), długości liniowych mostków termicznych l [m] oraz pole powierzchni ścian zewnętrznych uczestniczących w przenikaniu A [m²] przyjęto przy zastosowaniu wymiarów wewnętrznych, 
 • wartości współczynników korekcyjnych przyjęto ek = 1 i e1 = 1, zgodnie z D.4.1 normy PN-EN 12831:2006 [5].
TABELA 3. Parametry mostków cieplnych - opracowanie własne [9]

TABELA 3. Parametry mostków cieplnych - opracowanie własne [9]

W TAB. 3 i TAB. 4 zestawiono wyniki przeprowadzonych obliczeń

TABELA 4. Procedura obliczania współczynnika strat ciepła przez przenikanie HT,ie [W/K] - opracowanie własne

TABELA 4. Procedura obliczania współczynnika strat ciepła przez przenikanie HT,ie [W/K] - opracowanie własne

Według normy PN-EN 12831:2006 [5] wpływ liniowych mostków cieplnych można uwzględnić metodą uproszczoną, obliczając wartość współczynnika przenikania ciepła z uwzględnieniem mostków cieplnych Ukc [W/(m²·K)] według wzoru Ukc = Uk + ΔUTb.

Wartości dodatku ΔUTb przyjmuje się według D.4.1 normy PN-EN 12831:2006 [5] w zależności od typu elementu budynku (poziomy czy pionowy) oraz występujących otworów okiennych i drzwiowych. Jednak taki sposób budzi wiele niejasności i wątpliwości, ponieważ przyjmowanie stałych (zryczałtowanych) współczynników ΔUTb nie prowadzi do uzyskania miarodajnych wyników obliczeń w zakresie strat ciepła.

Na podstawie przeprowadzonych badań własnych opracowano w formie metod inżynierskich własne algorytmy obliczeniowe dotyczące uwzględniania wpływu mostków cieplnych, prezentowane m.in. w pracy "Projektowania przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków WT2013" [8].

Przykład 2

W przykładzie drugim określono wielkości strumienia powietrza, który musi być dostarczony do budynku wielorodzinnego. Przyjęto następujące dane:

 • budynek wielorodzinny wybudowany w 1960 r., nie przeprowadzono termomodernizacji, bez wiatrołapu,
 • wentylacja naturalna,
 • liczba lokali - 40 szt., w każdym lokalu znajduje się kuchnia, łazienka i pokoje,
 • powierzchnia o regulowanej temperaturze jednego lokalu 50 m², wysokość pomieszczeń w świetle 2,5 m,
 • powierzchnia klatek schodowych 500 m³, kubatura wentylowana klatek schodowych 1250 m³.

Wielkość strumienia powietrza wentylacyjnego [m³/s] określa się według następującej procedury:

 • podstawowy strumień powietrza zewnętrznego Vve,1 lokali (tablica 23 załącznik 1 [2]): wentylacja ciągła 0,32·10 m³/s·m²,
 • podstawowy strumień powietrza zewnętrznego Vve,1 klatki schodowej (tablica 23 załącznik 1 [2]): 0,43·10 m³/s·m²,
 • krotność wymian powietrza w budynkach spowodowana infiltracją powietrza przez nieszczelności n = 0,2 h–1.

W TAB. 5 zestawiono wyniki przeprowadzonych obliczeń.

TABELA 5. Wyniki obliczeń wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego – opracowanie własne [6]

TABELA 5. Wyniki obliczeń wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego – opracowanie własne [6]

Przykład 3

W przykładzie trzecim określono stałą czasową strefy budynku o regulowanej temperaturze t według normy PN-EN ISO 13790:2009 [10]. Wytypowano budynek ograniczony dwoma stropami i czterema ścianami. Uwzględniono następujące dane:

 • wymiary strefy: 3×6 m, wysokość 2,5 m,
 • współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr,adj = 60 W/K,
 • współczynnik strat ciepła przez wentylację Hve,adj = 40 W/K,
 • budowa ściany (od strony pomieszczenia): tynk gipsowy 1 cm, cegła pełna 12 cm, styropian 15 cm,
 • układ warstw na stropie: tynk gipsowy 1 cm, płyta żelbetowa 20 cm, styropian 5 cm, gładź cementowa 5 cm, płytki ceramiczne 1 cm.

Określono pojemność cieplną strefy budynku:

Cmj,k = Σj Σi (Aj·dij·rij·cij)

gdzie:

A - pole powierzchni j-tego elementu [m²];

dij - grubość warstwy i-tej w j-tym elemencie [m];

ρij - gęstość materiału warstwy i-tej w elemencie j-tym [kg/m3];

cij  - ciepło właściwe materiału warstwy i-tej w elemencie j-tym [J/(kgK)] według tablicy 11 normy PN-EN ISO 13790:2009 [7] (do obliczeń pojemności cieplnej wlicza się 10 cm elementu).

W TAB. 6 zestawiono wyniki obliczeń pojemności cieplnej.

TABELA 6. Wyniki obliczeń pojemności cieplnej wybranego budynku – opracowanie własne [6]

TABELA 6. Wyniki obliczeń pojemności cieplnej wybranego budynku – opracowanie własne [6]

Obliczenie stałej czasowej strefy budynku wykonano według wzoru:

t = (Cm/3600)/(Htr,adj+Hve,adj)

gdzie:

Cm - pojemność cieplna strefy budynku [J/K];

Htr,adj - współczynnik strat ciepła przez przenikanie [W/K];

Hve,adj - współczynnik strat ciepła przez wentylację [W/K];

Dla wybranego budynku stała czasowa wynosi:

τ = (12591576/3600)/(60+40) = 34,98 h

Przykład 4

W przykładzie czwartym określono współczynnik wykorzystania zysków ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu roku.

Wartość współczynnika wykorzystania zysków ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu jest niezbędna do określenia zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji w strefie ogrzewanej QH,nd,s [kWh/rok]:

QH,nd,s = ∑ QH,nd,s,n [kWh/rok]

QH,nd,s,n = QH,ht,s,n – ηH,gn,s,n · QH,gn,s,n [kWh/m-c]

gdzie:

QH,nd,s,n - zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania i wentylacji w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu roku (uwzględnia się wartości większe od 0) [kWh/m-c];

QH,ht,s,n - całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej w n-tym miesiącu roku [kWh/m-c];

ηH,gn,s,n - współczynnik wykorzystania zysków ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu roku wyznaczony według normy dotyczącej energetycznych właściwości użytkowych budynków - obliczenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia (pkt. 12.2.1.1 normy PN-EN ISO 13790:2009 [10]) [-];

QH,gn,s,n - całkowite zyski ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu roku [kWh/m-c].

Bezwymiarowy czynnik wykorzystania zysków ciepła do ogrzewania ηH,gn [-] jest funkcją stosunku zysków ciepła do bilansu cieplnego - γH i parametru - aH, który zależy od bezwładności cieplnej budynku (γH = QH,gn/QH,ht):

– jeżeli γH > 0 oraz γH ≠ 1: hH,gn = (1 – γHaH)/(1 – γHaH+1);

– jeżeli γH = 0: ηH,gn = aH/(aH +1);

– jeżeli γH < 0: ηH,gn = 1/γH.

gdzie (dla każdego miesiąca lub sezonu i dla każdej strefy budynku):

γH - bezwymiarowy stosunek zysków ciepła do bilansu cieplnego dla trybu ogrzewania;

QH,ht - całkowita wymiana ciepła dla trybu ogrzewania, QH,ht = Qtr + Qve;

QH,gn - całkowite zyski ciepła dla trybu ogrzewania, QH,gn = Qint + Qsol;

aH - bezwymiarowy parametr liczbowy zależny od stałej czasowej τH, określany według wzoru:

aH = aH,0 + (τ/τH,0)

gdzie:

aH,0 - bezwymiarowy referencyjny parametr liczbowy (tablica 9 PN-EN ISO 13790:2009 [10]);

τ - stała czasowa strefy budynku, określona zgodnie z pkt. 12.2.1.2 PN-EN ISO 13790:2009 [10];

τH,0 - stała czasowa odniesienia (tablica 9 PN-EN ISO 13790:2009 [10]).

Przedstawiono procedurę określania współczynnika wykorzystania strat ciepła w maju dla pojedynczej strefy cieplnej budynku, z wykorzystaniem następujących danych:

 • stała czasowa t = 150 h,
 • zyski ciepła QH,gn = 115  000 kWh,
 • straty ciepła QH,ht = 76  000 kWh.

Obliczono funkcję stosunku zysków ciepła do bilansu strat:

γH = QH,gn/QH,ht = 115  000/76  000 = 1,51 > 1,00

oraz  

γH ≠ 1: ηH,gn = (1 – γHaH)/(1 – γHaH+1)

Wartość bezwymiarowego parametru liczbowy aH zależy od stałej czasowej τ, stałej czasowej odniesienia τH,0 oraz bezwymiarowego referencyjnego parametru aH,0: aH = aH,0 + (τ/τH,0).

Do obliczeń przyjęto:

 • bezwymiarowy referencyjny parametr aH,0 (tablica 9 normy PN-EN ISO 13790:2009 [10]) → aH,0 = 1,0 (dla miesięcznej metody obliczeń),
 • stałą czasową t = 150 h,
 • stałą czasową odniesienia tH,0 (tablica 9 normy PN-EN ISO 13790:2009 [10]) → τH,0 = 15 (dla miesięcznej metody obliczeń):

aH = aH,0 + (τ/τH,0) = 1,0 + (150/15) = 11

Współczynnik wykorzystania zysków ciepła s trefie ogrzewanej w n-tym miesiącu obliczono według wzoru:

ηH,gn = (1 – γHaH)/(1 – γHaH+1) = (1-1,5111)/(1-1,5111+1) = 0,66

Podsumowanie i wnioski

Określenie strat ciepła przez przenikanie według normy PN-EN 12831:2006 [4] (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2]) może spowodować otrzymywanie wyników obliczeń dla danego budynku o znacznej rozbieżności - w zależności od podejścia projektanta (certyfikatora).

Posługiwanie się tylko wartościami orientacyjnymi dodatkowych strat ciepła wynikających z występowania mostków cieplnych (np. na podstawie normy PN-EN ISO 14683:2008 [5]) jest niedopuszczalne.

Istnieje potrzeba opracowywania katalogów mostków cieplnych wielu często stosowanych rozwiązań zewnętrznych przegród zewnętrznych i ich złączy, ponieważ są niezbędne do poprawnego projektowania w zakresie zagadnień energetycznych oraz cieplno-wilgotnościowych.

W zakresie określania strat ciepła przez wentylację należy zwrócić uwagę, że podczas obliczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2], projektowanie ze względu na wymagania higieniczne nie ma nic wspólnego z projektowaną charakterystyką energetyczną budynku.

Często budynek spełniający nadrzędne wymagania higieniczne będzie zużywać więcej energii, niż będzie to wynikać ze sporządzonej na podstawie metodologii charakterystyki energetycznej budynku.

Wykonanie oceny budynku lub jego części w aspekcie energetycznym tylko do wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m²·rok)], określanego według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2], powoduje, że obudowa budynku często staje się aspektem drugoplanowym. Wskaźnik EP nie powinien być jedynym, miarodajnym parametrem w zakresie energooszczędności budynków nowo projektowanych i modernizowanych. Autorzy proponują ocenę budynku także pod względem wskaźnika EU - zapotrzebowania na energię użytkową.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2013 r., poz. 926).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU z 2015 r., poz. 376).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno­‑użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (DzU z 2014 r., poz. 888).
 4. PN-EN 12831:2006, "Instalacje grzewcze w budynkach - Metoda obliczania obciążenia cieplnego".
 5. PN-EN ISO 14683:2008, "Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne".
 6. Pawłowski K., Nakielska M., "Charakterystyka energetyczna budynków i lokali wg nowych wymagań cieplnych i metodologii - 2015", Materiały szkoleniowe dla Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek 2015.
 7. PN-EN ISO 6946:2008, "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania".
 8. Pawłowski K., "Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków WT 2013", Wydanie Specjalne "IZOLACJE" 2/2013, Warszawa 2013.
 9. Pawłowski K., "Analiza strat ciepła przez wybrane przegrody budowlane w świetle nowych przepisów prawnych", "Materiały budowlane" 5/2015, s. 91-92.
 10. PN-EN ISO 13790:2009, "Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • ceb.com.pl ceb.com.pl, 09.05.2018r., 13:32:07 Jest bardzo mało artykułów w internecie omawiających problem braku spełnienia wymagania warunku powierzchni okien w projektowanej charakterystyce energetycznej. Mowa tu o polu powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o współczynniku U &gt;= 0,9 [W/m2•K] który w budynkach wielorodzinnych (blokach) i wysokich biurowcach przeważnie nie jest spełniony. Moim zdaniem ten warunek na dzień dzisiejszy przy WT2017 dla okien U=1,1 W/m²K jest nie do spełnienia. Co do świadectw charakterystyki energetycznej warto dodać że od 09.03.2015 zgodnie z nową ustawą o charakterystyce energetycznej budynków znosi obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków oddawanych do użytkowania. Obowiązek dotyczy tylko sprzedawanych/wynajmowanych budynków/lokali oraz dla budynków, w których całkowita powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 250 m2 i jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów. Wszystkie odstępstwa od wykonywania obecnie świadectwa charakterystyki energetycznej zawarłem na stronie <a href="http://www.ceb.com.pl/swiadectwo-charakterystyki-energetycznej/#odstepstwa_od_wykonywania_certyfikatow_energetycznych" target="_blank">*</a>**

Powiązane

Tomasz Gałązka Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Artykuł omawia zawartość i postanowienia krajowego planu promującego wzrost liczby budynków o niskim zużyciu energii stanowiący załącznik do przyjętej dnia 22.06.2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument...

Artykuł omawia zawartość i postanowienia krajowego planu promującego wzrost liczby budynków o niskim zużyciu energii stanowiący załącznik do przyjętej dnia 22.06.2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument ten wypełnia upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także wymogu określonego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Przemysław Gogojewicz Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania...

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania sprawy.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej...

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2.

dr inż. Rafał Żuchowski , dr inż. Artur Nowoświat , dr inż. Leszek Dulak Monitoring hałasu środowiskowego

Monitoring hałasu środowiskowego Monitoring hałasu środowiskowego

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych...

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych i kryteriach lokalizacji punktów pomiarowych, zaleceniach dotyczących warunków meteo, procedurach pomiarów i rejestracji hałasu i tła akustycznego, map akustycznych oraz weryfikacji i kalibracji przyjętych metod obliczeniowych.

Przemysław Gogojewicz Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia w praktyce Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć,...

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć, jak ich dochodzić.

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak, mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06 Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym,...

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym, salom audytoryjnym i wykładowym oraz innym pomieszczeniom o podobnym przeznaczeniu.

Przemysław Gogojewicz Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca...

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca może rozporządzać poszczególnymi przedmiotami majątkowymi na rzecz określonych osób. Czym różni się ten rodzaj zapisu od zapisu zwykłego?

mgr inż. Jerzy Ćwięk , dr inż. Arkadiusz Węglarz Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność...

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność energetyczna była dla budownictwa tak znaczącym wyzwaniem.

dr inż. Marzena Najduchowska Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Co zmieni się w normach dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych?

Co zmieni się w normach dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych?

Przemysław Gogojewicz Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać? Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Przemysław Gogojewicz Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Teresa Wons Reakcja na ogień - nowe wymagania

Reakcja na ogień - nowe wymagania Reakcja na ogień - nowe wymagania

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Przemysław Gogojewicz Mur oporowy a pozwolenie na budowę

Mur oporowy a pozwolenie na budowę Mur oporowy a pozwolenie na budowę

Mur może pełnić zarówno funkcję ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej. W ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej roli. Decyduje...

Mur może pełnić zarówno funkcję ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej. W ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej roli. Decyduje ona o kwalifikacji obiektu.

Przemysław Gogojewicz Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika? Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym...

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym wypadku nie oznacza, że budynku nie można zakwalifikować do kategorii obiektu budowlanego. Przy odmiennym rozumowaniu budowa budynku bez jakichkolwiek instalacji i urządzeń możliwa byłaby bez jakichkolwiek rygorów prawnych i w celu obejścia prawa wystarczające byłoby niewyposażenie budynku, nawet...

Przemysław Gogojewicz Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie...

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie go do celów mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego może nakazać (w drodze decyzji) usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń albo przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja powinna być natychmiast wykonana i może być ogłoszona ustnie.

dr inż. Jacek Nurzyński Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne

Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne

Zasady oceny właściwości akustycznych budynku oraz wymagania stawiane w tym zakresie są przedmiotem normy PN-B-02151, która jest obecnie w trakcie nowelizacji. Prace nad tym dokumentem są prowadzone w...

Zasady oceny właściwości akustycznych budynku oraz wymagania stawiane w tym zakresie są przedmiotem normy PN-B-02151, która jest obecnie w trakcie nowelizacji. Prace nad tym dokumentem są prowadzone w grupie roboczej PKN (KT 253) w ramach umowy podpisanej z Instytutem Techniki Budowlanej. Docelowo norma będzie się składała z sześciu części.

dr inż. Zbigniew Pozorski, mgr inż. Szymon Wojciechowski Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych

Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych

Niedawno pojawiła się informacja o planach wprowadzenia nowej normy, oznaczonej jako EN 14509-2 i określającej wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych....

Niedawno pojawiła się informacja o planach wprowadzenia nowej normy, oznaczonej jako EN 14509-2 i określającej wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych. Jakie zmiany może przynieść ten dokument?

dr inż. Małgorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania

Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania

Jak ocenić jakości powietrza wewnętrznego w budynkach? Jak klasyfikuje się zanieczyszczenia chemiczne?

Jak ocenić jakości powietrza wewnętrznego w budynkach? Jak klasyfikuje się zanieczyszczenia chemiczne?

Przemysław Gogojewicz Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne

Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne

Nie można zmusić zarządzającego do remontu starych budynków, opierając się na obecnie obowiązujących wymogach technicznych.

Nie można zmusić zarządzającego do remontu starych budynków, opierając się na obecnie obowiązujących wymogach technicznych.

Przemysław Gogojewicz Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków

Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków

Nie można uznać, że zabudowa bliźniacza jest tylko równoznaczna z zabudową w granicy. Forma zabudowy jednorodzinnej, w tym forma zabudowy bliźniaczej, może być pod pewnymi warunkami, realizowana zarówno...

Nie można uznać, że zabudowa bliźniacza jest tylko równoznaczna z zabudową w granicy. Forma zabudowy jednorodzinnej, w tym forma zabudowy bliźniaczej, może być pod pewnymi warunkami, realizowana zarówno w granicy, jak i w oddaleniu od granicy, także na jednej działce.

Przemysław Gogojewicz Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych

Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych

Udział w prawie własności nieruchomości nie upoważnia do uzyskania danych osobowych osób zameldowanych na tej nieruchomości. Potrzeba dostępu indywidualnego do ewidencyjnych danych osobowych osób trzecich...

Udział w prawie własności nieruchomości nie upoważnia do uzyskania danych osobowych osób zameldowanych na tej nieruchomości. Potrzeba dostępu indywidualnego do ewidencyjnych danych osobowych osób trzecich musi być potwierdzona obiektywną i usprawiedliwioną przepisami prawa materialnego koniecznością dysponowania tymi danymi.

Przemysław Gogojewicz Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych?

Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych? Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych?

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 Prawa budowlanego, dopuszczalne jest tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 Prawa budowlanego, dopuszczalne jest tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku

Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku

W dniach 16-17 listopada odbyła się czwarta edycja Konferencji IZOLACJE pt. Modernizacja starego budownictwa w Polsce. W tym roku gościliśmy w Katowicach, w hotelu Angelo by Vienna House. W konferencji...

W dniach 16-17 listopada odbyła się czwarta edycja Konferencji IZOLACJE pt. Modernizacja starego budownictwa w Polsce. W tym roku gościliśmy w Katowicach, w hotelu Angelo by Vienna House. W konferencji uczestniczyło ponad 230 osób - inżynierów, architektów, projektantów, przedstawicieli uczelni technicznych i innych specjalistów z branży budowlanej.

Przemysław Gogojewicz Odległość od okien budynku wg Warunków Technicznych

Odległość od okien budynku wg Warunków Technicznych Odległość od okien budynku wg Warunków Technicznych

W jakiej odległości od okien budynku wielorodzinnego można zaplanować plac zabaw lub pojemniki na śmieci? Poznaj przepisy prawne i orzecznictwo sądowe.

W jakiej odległości od okien budynku wielorodzinnego można zaplanować plac zabaw lub pojemniki na śmieci? Poznaj przepisy prawne i orzecznictwo sądowe.

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.