Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Energy characteristics of buildings in light of currently applicable legislation - selected aspects

Przykład raportu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Przykład raportu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania oraz interpretacji technicznej podstawowych parametrów świadectwa charakterystyki energetycznej są często niejasne i nieprecyzyjne.

Zobacz także

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

Michał Grodzki Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, którego pierwotna nazwa to Zespół Trójstronny do Spraw Budownictwa, został utworzony 19 października 2005 r. w wyniku rekomendacji Prezydium...

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, którego pierwotna nazwa to Zespół Trójstronny do Spraw Budownictwa, został utworzony 19 października 2005 r. w wyniku rekomendacji Prezydium Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych, uzgodnionej w trakcie posiedzenia w dniu 5 maja 2005 r. O jego powstanie wnioskowali partnerzy społeczni z sektora budownictwa: liczące się w środowisku związki zawodowe, jak i organizacje pracodawców, którzy widzieli potrzebę powstania płaszczyzny...

Przemysław Gogojewicz Techniczne warunki sytuowania obiektów w kontekście terenów biologicznie czynnych

Techniczne warunki sytuowania obiektów w kontekście terenów biologicznie czynnych Techniczne warunki sytuowania obiektów w kontekście terenów biologicznie czynnych

Zgodnie z § 39 i § 40 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 27 października...

Zgodnie z § 39 i § 40 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 27 października 2023 r. (t.j. DzU z 2023 r., poz. 2442), techniczne warunki sytuowania obiektów zależą obecnie od czynników biologicznie czynnych.

Charakterystyka energetyczna budynku, czyli określenie parametrów energetycznych budynku, stanowi jeden z dokumentów w procesie jego projektowania, wykonywania i eksploatacji

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], regulujące wartości maksymalne wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m²·rok)].

Metodologię obliczeń w odniesieniu do budynku lub jego części podano w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2].

Należy podkreślić, że jest to zmienione rozporządzenie, które zastąpiło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej [3].

Wprowadziło przy tym pewne niejasności i nieścisłości wśród wykonujących świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Podstawowym aktem prawnym w zakresie charakterystyki energetycznej budynku jest Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków [4]. Określa ona:

 • zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,
 • zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach,
 • zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków,
 • sposób opracowania krajowego planu działań mającego zwiększyć liczbę budynków o niskim zużyciu energii.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2] podaje, że charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku wyznacza się:

 • metodą opartą na standardowym sposobie użytkowania budynku lub części budynku (metoda obliczeniowa) - załącznik 1 do rozporządzenia,
 • metodą opartą na faktycznie zużytej ilości energii (metoda zużyciowa) - załącznik 2 do rozporządzenia.

Charakterystykę energetyczną istniejącego budynku lub części budynku można wyznaczać metodą zużyciową, jeżeli:

 • na potrzeby ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej są one zasilane z sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • zużycie ciepła rozlicza się na podstawie wskazań ciepłomierza,
 • zużycie gazu ziemnego rozlicza się na podstawie wskazań gazomierza,
 • zużycie ciepłej wody użytkowej rozlicza się na podstawie wskazań wodomierza,
 • istnieją dokumenty potwierdzające rzeczywiste zużycie ciepła lub gazu ziemnego z ostatnich 3 lat poprzedzających sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • w okresie, o którym mowa we wcześniejszym punkcie, nie przeprowadzono robót budowlanych wpływających na ich charakterystykę energetyczną,
 • nie są one wyposażone w system chłodzenia,
 • gaz ziemny jest zużywany wyłącznie na potrzeby ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, a jego zużycie jest mierzone odrębnym gazomierzem,
 • jest możliwe określenie ich powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza.
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się w języku polskim oraz oprawia się w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie.
RYS. 1. Schemat postępowania w zakresie opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku; rys.: archiwa autorów

RYS. 1. Schemat postępowania w zakresie opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku; rys.: archiwa autorów

Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, a wzór świadectwa charakterystyki energetycznej części budynku określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Do podstawowych parametrów charakterystyki energetycznej budynku można zaliczyć:

 • EU [kWh/(m²·rok)] - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, uwzględniający cele ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia oraz zyski ciepła: wewnętrzne w zależności od rodzaju pomieszczeń i budynku, od promieniowania słonecznego przez powierzchnie oszklone - określany metodą bilansów miesięcznych w odniesieniu do indywidualnych parametrów powietrza wewnętrznego i zewnętrznego,
 • EK [kWh/(m²·rok)] - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową w odniesieniu do systemu grzewczego, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, wbudowanej instalacji oświetlenia wbudowanego (nie dotyczy budynków mieszkalnych) i technicznych (jako energia pomocnicza), uwzględniający średnią sprawność systemów - określany na podstawie składowych zapotrzebowania na energię użytkową,
 • EP [kWh/(m²·rok)] - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla systemu grzewczego, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, wbudowanej instalacji oświetlenia wbudowanego (nie dotyczy budynków mieszkalnych), z dodaniem zastosowania energii pomocniczej dla systemów, uwzględniający współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych wi – określany na postawie składowych zapotrzebowania na energię końcową,
 • ECO2 [tCO2/(m²·rok)] - jednostkowa wielkość emisji CO2, pochodząca z procesu spalania paliw przez system grzewczy, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, oświetlenia wbudowanego oraz urządzenia pomocnicze w systemach technicznych,
 • UOZE [%] - udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową.

Na podstawie przeprowadzonych analiz opracowano ogólny algorytm postępowania podczas określania charakterystyki energetycznej budynku metodą obliczeniową (załącznik 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2]) – RYS. 1.

Prezentowana metodologia określania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku według tego rozporządzenia wprowadza wiele wątpliwości, niejasności i niezgodności z wcześniej obowiązującymi procedurami. Dotyczy to m.in. sposobu określania powierzchni o regulowanej temperaturze.

Sposób określania powierzchni o regulowanej temperaturze

Według zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2] należy przez to rozumieć ogrzewaną lub chłodzoną powierzchnię kondygnacji netto, wyznaczaną według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie - określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

W poprzedniej wersji metodologii obliczeniowej, według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej [3], powierzchnię Af traktowano jako powierzchnia użytkową - powierzchnia wyznaczona według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie - określenie i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, a w przypadku pomieszczeń lub ich części w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i lokalu mieszkalnym o wysokości w świetle:

 • równej lub większej niż 2,20 m - powierzchnia ta jest zaliczana do obliczeń w 100%,
 • równej lub większej niż 1,40 m, ale mniejszej niż 2,20 m - powierzchnia ta jest zaliczana do obliczeń w 50%,
 • mniejszej niż 1,40 m - powierzchnia ta jest pomijana całkowicie.

Określanie strat ciepła przez przenikanie

Określanie strat ciepła przez przenikanie według normy PN-EN 12831:2006 [5] powoduje, że niektóre wartości charakterystyki energetycznej są niemiarodajne. Wynika to z przyjmowania wielu parametrów wpływających na straty ciepła w sposób orientacyjny i przybliżony, np. według normy PN-EN ISO 14683:2008 [6].

Przyjmowanie zaniżonych lub zawyżonych wskaźników zużycia ciepłej wody użytkowej

W procedurze określania rocznego zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania c.w.u. Qk,W [kWh/rok] (pkt 4.1.3., załącznik 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2]) uwzględniono pole powierzchni o regulowanej temperaturze Af, co powoduje, że budynki lub pomieszczenia o małej powierzchni będą charakteryzowały się niskim zużyciem c.w.u., natomiast te o dużej powierzchni - nadmiernym.

Wątpliwości może wzbudzać przyjmowanie zaniżonych, tzn. znacznie poniżej minimalnych dopuszczalnych przepisami prawnymi i normami przedmiotowymi wymagań higienicznych, wartości wymiany powietrza w pomieszczeniach. Problemem może być również odsyłanie sporządzających świadectwo charakterystyki energetycznej do wielu norm przedmiotowych, bez podania konkretnego numeru i roku wydania.

Projektowanie cieplne przegród niejednorodnych cieplnie

Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m²·K)] określa stratę ciepła odniesioną do jednostkowej różnicy temperatury wewnętrznej i zewnętrznej oraz jednostkowej powierzchni elementu budowlanego. W przypadku przegród niejednorodnych cieplnie obliczenia przeprowadza się metodą kresów wg PN-EN ISO 6946:2008 [7].

Obliczono całkowity opór cieplny RT [(m²·K)/W] oraz wartość współczynnika przenikania ciepła U [W/(m²·K)] stropodachu o następującym układzie warstw materiałowych - rys. 2-4.

W przypadku połaci dachowej (stropodachu o konstrukcji drewnianej) zaprojektowano dobrze wentylowaną warstwę powietrza gr. 4 cm - spełnia to kryterium wg pkt. 5.3.4. normy PN-EN ISO 6946:2008 [7]; "całkowity opór cieplny komponentu budowlanego zawierającego dobrze wentylowaną warstwę powietrza należy obliczyć, pomijając opór cieplny warstwy powietrza i wszystkich innych warstw między warstwą powietrza a środowiskiem zewnętrznym oraz dodając zewnętrzny opór przejmowania ciepła, odpowiadający powietrzu nieruchomemu; alternatywnie może być zastosowana wartość Rsi z Tablicy 1 normy".

RYS. 2–4. Układ warstw materiałowych stropodachu: model obliczeniowy (2), wycinek

RYS. 2–4. Układ warstw materiałowych stropodachu: model obliczeniowy (2), wycinek "a" (3), wycinek "b" (4):


1 - dachówka karpiówka, 2 - łaty 4×5 cm, 3 - kontrłata/szczelina dobrze wentylowana gr. 4 cm, 4 - folia o wysokiej paroprzepuszczalności, 5 - krokiew 8×18 cm/wełna mineralna gr. 18 cm, 6 - dodatkowa warstwa wełny mineralnej gr. 10 cm, 7 - folia paroizolacyjna, 8 - stalowy ruszt wsporczy pod płyty gipsowo‑kartonowe, 9 - płyta gipsowo-kartonowa gr. 1,25 cm; rys.: archiwum autora

Kres górny całkowitego oporu cieplnego R’T

W wyniku podziału przegrody płaszczyznami prostopadłymi do powierzchni przegrody wyodrębniono dwa zróżnicowane wycinki (sekcje): wycinek "a", wycinek "b" o następujących układach warstw materiałowych - rys. 2-4 oraz tab. 1.

Pola względne wycinka "a" i "b" wyznaczono na podstawie:

 • pola wycinka "a": Pa = 0,08m·0,2925m = 0,023 m²,
 • pola wycinka "b": Pb = 0,90m·0,2925 m = 0,263 m²,
 • sumy pól wycinka "a" i wycinka "b": P= Pa+ Pb = 0,023 + 0,263 = 0,286 m², i wynoszą odpowiednio:

fa= Pa/P = 0,023/0,286 = 0,08;

fb= Pb/P = 0,263/0,286 = 0,92; fa + fb = 1.

TABELA 1. Zestawienie danych materiałowych ściany zewnętrznej – kres górny całkowitego oporu cieplnego R’T

TABELA 1. Zestawienie danych materiałowych ściany zewnętrznej – kres górny całkowitego oporu cieplnego R’T

Kres górny całkowitego oporu cieplnego R’T określono wg wzoru:

;

R’T = 6,75 [(m2·K)/W]

Kres dolny całkowitego oporu cieplnego R”T

W wyniku podziału przegrody płaszczyznami równoległymi do powierzchni przegrody wyodrębniono warstwę niejednorodną cieplnie (dwa materiały: drewno - λd.=0,18 [W/(m·K)], wełna mineralna - λw.m.= 0,04 [W/(m·K)]) dla której należy określić zrównoważoną (uśrednioną) przewodność cieplną λ” wg wzoru:

λ″ = fd.· λd. + fw.m.· λw.m.

gdzie:

fd. - pole względne drewna (krokwi),

λd. - współczynnik przewodzenia ciepła drewna,

fw.m. - pole względne wełny mineralnej,

λw.m. - współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej.

Pola względne wycinka drewna (krokwi) i wełny mineralnej wyznaczono na podstawie:

 • pola drewna (krokwi): Pd.= 0,08m·0,18m = 0,01 m²,
 • pola wełny mineralnej: Pw.m. = 0,90m·0,18m = 0,16 m²,
 • sumy pól betonu komórkowego i żelbetu: P= Pd..+ Pw.m. = 0,01 + 0,16 = 0,17 m², i wynoszą odpowiednio:

fd.= Pd./P = 0,01/0,17 = 0,06;

fw.m.= Pw.m./P = 0,16/0,17 = 0,94; fd.+ fw.m. = 1.

Zrównoważona (uśredniona) przewodność cieplna warstwy niejednorodnej cieplnie:

λ″ = fd.· λd. + fw.m.· λw.m. = 0,06 · 0,16 + 0,94 · 0,04 = 0,05 [W/(m·K)]

Kres dolny całkowitego oporu cieplnego R” T określono wg wzoru:

Wyniki zestawiono w tab. 2.

TABELA 2. Zestawienie danych materiałowych ściany zewnętrznej – kres dolny całkowitego oporu cieplnego R”T

TABELA 2. Zestawienie danych materiałowych ściany zewnętrznej – kres dolny całkowitego oporu cieplnego R”T

Całkowity opór cieplny ściany zewnętrznej RT (komponentu składającego się z warstw cieplnie jednorodnych i niejednorodnych) oblicza się jako średnią arytmetyczną górnego i dolnego kresu oporu cieplnego, zgodnie ze wzorem:

[(m²·K)/W]

Współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej U wynosi:

 [W/(m²·K)]

W przykładzie obliczeniowym pominięto wpływ dodatków ΔU. Wartość skorygowanego współczynnika przenikania ciepła analizowanej przegrody wynosi Uc = 0,15 [W/(m²·K)].

Analizowany stropodach spełnia kryterium cieplne wg [P-5] w okresie 2017–2020:

Uc = 0,15 [W/(m²·K)] < UC(max) = 0,18 [W/(m²·K)]

Prezentowane w artykule przykłady pozwolą na pewne usystematyzowanie wybranych zagadnień cieplnych, technicznych i energetycznych niezbędnych do miarodajnego określenia charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2].

Przykłady obliczeniowe

Do analizy obliczeniowej wybrano przykłady dotyczące:

 • strat ciepła przez przenikanie,
 • strumienia powietrza, który musi być dostarczony do budynku wielorodzinnego,
 • stałej czasowej strefy budynku o regulowanej temperaturze t, według normy PN-EN ISO 13790:2009 [10],
 • współczynnika wykorzystania zysków ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu roku.

Przykład 1

W przykładzie pierwszym określono straty ciepła przez przenikanie dla wybranej ściany zewnętrznej budynku (według normy PN-EN 12831:2006 [4]).

W myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2] całkowite straty ciepła przez przenikanie dla strefy ogrzewanej określa się z uwzględnieniem:

 • współczynnika przenoszenia ciepła ze strefy ogrzewanej (i) bezpośrednio do środowiska zewnętrznego (e) - Htr,ie [W/K],
 • współczynnika przenoszenia ciepła ze strefy ogrzewanej (i) przez przyległe przestrzenie nieogrzewane w budynku lub przyległym budynku (u) do otoczenia (e) - Htr,iue [W/K],
 • współczynnika przenoszenia ciepła ze strefy ogrzewanej (i) do przyległej strefy ogrzewanej w budynku lub przyległego budynku (j) - Htr,ij [W/K],
 • współczynnika przenoszenia ciepła ze strefy ogrzewanej (i) do gruntu (g) - Htr,ig [W/K].

Wartości wymienionych współczynników, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2], należy określać w oparciu o normę PN-EN 12831:2006 [4]. Budzi to jednak wiele wątpliwości i niejasności na poziomie przyjmowania pewnych współczynników korekcyjnych oraz uproszczeń w normowych procedurach obliczeniowych.

Do obliczeń własnych wytypowano jedną z elewacji budynku jednorodzinnego (RYS. 5).

RYS. 5. Geometria ściany zewnętrznej i identyfikacja liniowych mostków cieplnych; rys.: archiwa autorów

RYS. 5. Geometria ściany zewnętrznej i identyfikacja liniowych mostków cieplnych; rys.: archiwa autorów

Przyjęto następujące założenia:

 • obliczenia przeprowadzono zgodnie z procedurą prezentowaną w rozdziale 7.1.1 normy PN-EN 12831:2006 [4], zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2],
 • ściana zewnętrzna dwuwarstwowa: bloczek z betonu komórkowego o gr. 24 cm o λ = 0,21 W/(m∙K), styropian o gr. 10 cm o λ = 0,04 W/(m∙K), obustronnie otynkowana, o wartości współczynnika przenikania ciepła UC = 0,26 W/(m²·K),
 • okno o wartości współczynnika przenikania ciepła Uw = 1,10 W/(m²·K),
 • wartości linowych współczynników przenikania ciepła ψi (TAB. 3) przyjęto na podstawie:
  - normy PN-EN ISO 14683:2008 [6] - wariant I,
  - katalogu mostków cieplnych (załącznik do "Projektowania przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków WT2013" [8]) (wariant II),
 • wartości liniowego współczynnika Ψ [W/(m∙K)] (TAB. 3), długości liniowych mostków termicznych l [m] oraz pole powierzchni ścian zewnętrznych uczestniczących w przenikaniu A [m²] przyjęto przy zastosowaniu wymiarów wewnętrznych, 
 • wartości współczynników korekcyjnych przyjęto ek = 1 i e1 = 1, zgodnie z D.4.1 normy PN-EN 12831:2006 [5].
TABELA 3. Parametry mostków cieplnych - opracowanie własne [9]

TABELA 3. Parametry mostków cieplnych - opracowanie własne [9]

W TAB. 3 i TAB. 4 zestawiono wyniki przeprowadzonych obliczeń

TABELA 4. Procedura obliczania współczynnika strat ciepła przez przenikanie HT,ie [W/K] - opracowanie własne

TABELA 4. Procedura obliczania współczynnika strat ciepła przez przenikanie HT,ie [W/K] - opracowanie własne

Według normy PN-EN 12831:2006 [5] wpływ liniowych mostków cieplnych można uwzględnić metodą uproszczoną, obliczając wartość współczynnika przenikania ciepła z uwzględnieniem mostków cieplnych Ukc [W/(m²·K)] według wzoru Ukc = Uk + ΔUTb.

Wartości dodatku ΔUTb przyjmuje się według D.4.1 normy PN-EN 12831:2006 [5] w zależności od typu elementu budynku (poziomy czy pionowy) oraz występujących otworów okiennych i drzwiowych. Jednak taki sposób budzi wiele niejasności i wątpliwości, ponieważ przyjmowanie stałych (zryczałtowanych) współczynników ΔUTb nie prowadzi do uzyskania miarodajnych wyników obliczeń w zakresie strat ciepła.

Na podstawie przeprowadzonych badań własnych opracowano w formie metod inżynierskich własne algorytmy obliczeniowe dotyczące uwzględniania wpływu mostków cieplnych, prezentowane m.in. w pracy "Projektowania przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków WT2013" [8].

Przykład 2

W przykładzie drugim określono wielkości strumienia powietrza, który musi być dostarczony do budynku wielorodzinnego. Przyjęto następujące dane:

 • budynek wielorodzinny wybudowany w 1960 r., nie przeprowadzono termomodernizacji, bez wiatrołapu,
 • wentylacja naturalna,
 • liczba lokali - 40 szt., w każdym lokalu znajduje się kuchnia, łazienka i pokoje,
 • powierzchnia o regulowanej temperaturze jednego lokalu 50 m², wysokość pomieszczeń w świetle 2,5 m,
 • powierzchnia klatek schodowych 500 m³, kubatura wentylowana klatek schodowych 1250 m³.

Wielkość strumienia powietrza wentylacyjnego [m³/s] określa się według następującej procedury:

 • podstawowy strumień powietrza zewnętrznego Vve,1 lokali (tablica 23 załącznik 1 [2]): wentylacja ciągła 0,32·10 m³/s·m²,
 • podstawowy strumień powietrza zewnętrznego Vve,1 klatki schodowej (tablica 23 załącznik 1 [2]): 0,43·10 m³/s·m²,
 • krotność wymian powietrza w budynkach spowodowana infiltracją powietrza przez nieszczelności n = 0,2 h–1.

W TAB. 5 zestawiono wyniki przeprowadzonych obliczeń.

TABELA 5. Wyniki obliczeń wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego – opracowanie własne [6]

TABELA 5. Wyniki obliczeń wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego – opracowanie własne [6]

Przykład 3

W przykładzie trzecim określono stałą czasową strefy budynku o regulowanej temperaturze t według normy PN-EN ISO 13790:2009 [10]. Wytypowano budynek ograniczony dwoma stropami i czterema ścianami. Uwzględniono następujące dane:

 • wymiary strefy: 3×6 m, wysokość 2,5 m,
 • współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr,adj = 60 W/K,
 • współczynnik strat ciepła przez wentylację Hve,adj = 40 W/K,
 • budowa ściany (od strony pomieszczenia): tynk gipsowy 1 cm, cegła pełna 12 cm, styropian 15 cm,
 • układ warstw na stropie: tynk gipsowy 1 cm, płyta żelbetowa 20 cm, styropian 5 cm, gładź cementowa 5 cm, płytki ceramiczne 1 cm.

Określono pojemność cieplną strefy budynku:

Cmj,k = Σj Σi (Aj·dij·rij·cij)

gdzie:

A - pole powierzchni j-tego elementu [m²];

dij - grubość warstwy i-tej w j-tym elemencie [m];

ρij - gęstość materiału warstwy i-tej w elemencie j-tym [kg/m3];

cij  - ciepło właściwe materiału warstwy i-tej w elemencie j-tym [J/(kgK)] według tablicy 11 normy PN-EN ISO 13790:2009 [7] (do obliczeń pojemności cieplnej wlicza się 10 cm elementu).

W TAB. 6 zestawiono wyniki obliczeń pojemności cieplnej.

TABELA 6. Wyniki obliczeń pojemności cieplnej wybranego budynku – opracowanie własne [6]

TABELA 6. Wyniki obliczeń pojemności cieplnej wybranego budynku – opracowanie własne [6]

Obliczenie stałej czasowej strefy budynku wykonano według wzoru:

t = (Cm/3600)/(Htr,adj+Hve,adj)

gdzie:

Cm - pojemność cieplna strefy budynku [J/K];

Htr,adj - współczynnik strat ciepła przez przenikanie [W/K];

Hve,adj - współczynnik strat ciepła przez wentylację [W/K];

Dla wybranego budynku stała czasowa wynosi:

τ = (12591576/3600)/(60+40) = 34,98 h

Przykład 4

W przykładzie czwartym określono współczynnik wykorzystania zysków ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu roku.

Wartość współczynnika wykorzystania zysków ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu jest niezbędna do określenia zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji w strefie ogrzewanej QH,nd,s [kWh/rok]:

QH,nd,s = ∑ QH,nd,s,n [kWh/rok]

QH,nd,s,n = QH,ht,s,n – ηH,gn,s,n · QH,gn,s,n [kWh/m-c]

gdzie:

QH,nd,s,n - zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania i wentylacji w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu roku (uwzględnia się wartości większe od 0) [kWh/m-c];

QH,ht,s,n - całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej w n-tym miesiącu roku [kWh/m-c];

ηH,gn,s,n - współczynnik wykorzystania zysków ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu roku wyznaczony według normy dotyczącej energetycznych właściwości użytkowych budynków - obliczenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia (pkt. 12.2.1.1 normy PN-EN ISO 13790:2009 [10]) [-];

QH,gn,s,n - całkowite zyski ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu roku [kWh/m-c].

Bezwymiarowy czynnik wykorzystania zysków ciepła do ogrzewania ηH,gn [-] jest funkcją stosunku zysków ciepła do bilansu cieplnego - γH i parametru - aH, który zależy od bezwładności cieplnej budynku (γH = QH,gn/QH,ht):

– jeżeli γH > 0 oraz γH ≠ 1: hH,gn = (1 – γHaH)/(1 – γHaH+1);

– jeżeli γH = 0: ηH,gn = aH/(aH +1);

– jeżeli γH < 0: ηH,gn = 1/γH.

gdzie (dla każdego miesiąca lub sezonu i dla każdej strefy budynku):

γH - bezwymiarowy stosunek zysków ciepła do bilansu cieplnego dla trybu ogrzewania;

QH,ht - całkowita wymiana ciepła dla trybu ogrzewania, QH,ht = Qtr + Qve;

QH,gn - całkowite zyski ciepła dla trybu ogrzewania, QH,gn = Qint + Qsol;

aH - bezwymiarowy parametr liczbowy zależny od stałej czasowej τH, określany według wzoru:

aH = aH,0 + (τ/τH,0)

gdzie:

aH,0 - bezwymiarowy referencyjny parametr liczbowy (tablica 9 PN-EN ISO 13790:2009 [10]);

τ - stała czasowa strefy budynku, określona zgodnie z pkt. 12.2.1.2 PN-EN ISO 13790:2009 [10];

τH,0 - stała czasowa odniesienia (tablica 9 PN-EN ISO 13790:2009 [10]).

Przedstawiono procedurę określania współczynnika wykorzystania strat ciepła w maju dla pojedynczej strefy cieplnej budynku, z wykorzystaniem następujących danych:

 • stała czasowa t = 150 h,
 • zyski ciepła QH,gn = 115  000 kWh,
 • straty ciepła QH,ht = 76  000 kWh.

Obliczono funkcję stosunku zysków ciepła do bilansu strat:

γH = QH,gn/QH,ht = 115  000/76  000 = 1,51 > 1,00

oraz  

γH ≠ 1: ηH,gn = (1 – γHaH)/(1 – γHaH+1)

Wartość bezwymiarowego parametru liczbowy aH zależy od stałej czasowej τ, stałej czasowej odniesienia τH,0 oraz bezwymiarowego referencyjnego parametru aH,0: aH = aH,0 + (τ/τH,0).

Do obliczeń przyjęto:

 • bezwymiarowy referencyjny parametr aH,0 (tablica 9 normy PN-EN ISO 13790:2009 [10]) → aH,0 = 1,0 (dla miesięcznej metody obliczeń),
 • stałą czasową t = 150 h,
 • stałą czasową odniesienia tH,0 (tablica 9 normy PN-EN ISO 13790:2009 [10]) → τH,0 = 15 (dla miesięcznej metody obliczeń):

aH = aH,0 + (τ/τH,0) = 1,0 + (150/15) = 11

Współczynnik wykorzystania zysków ciepła s trefie ogrzewanej w n-tym miesiącu obliczono według wzoru:

ηH,gn = (1 – γHaH)/(1 – γHaH+1) = (1-1,5111)/(1-1,5111+1) = 0,66

Podsumowanie i wnioski

Określenie strat ciepła przez przenikanie według normy PN-EN 12831:2006 [4] (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2]) może spowodować otrzymywanie wyników obliczeń dla danego budynku o znacznej rozbieżności - w zależności od podejścia projektanta (certyfikatora).

Posługiwanie się tylko wartościami orientacyjnymi dodatkowych strat ciepła wynikających z występowania mostków cieplnych (np. na podstawie normy PN-EN ISO 14683:2008 [5]) jest niedopuszczalne.

Istnieje potrzeba opracowywania katalogów mostków cieplnych wielu często stosowanych rozwiązań zewnętrznych przegród zewnętrznych i ich złączy, ponieważ są niezbędne do poprawnego projektowania w zakresie zagadnień energetycznych oraz cieplno-wilgotnościowych.

W zakresie określania strat ciepła przez wentylację należy zwrócić uwagę, że podczas obliczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2], projektowanie ze względu na wymagania higieniczne nie ma nic wspólnego z projektowaną charakterystyką energetyczną budynku.

Często budynek spełniający nadrzędne wymagania higieniczne będzie zużywać więcej energii, niż będzie to wynikać ze sporządzonej na podstawie metodologii charakterystyki energetycznej budynku.

Wykonanie oceny budynku lub jego części w aspekcie energetycznym tylko do wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m²·rok)], określanego według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2], powoduje, że obudowa budynku często staje się aspektem drugoplanowym. Wskaźnik EP nie powinien być jedynym, miarodajnym parametrem w zakresie energooszczędności budynków nowo projektowanych i modernizowanych. Autorzy proponują ocenę budynku także pod względem wskaźnika EU - zapotrzebowania na energię użytkową.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2013 r., poz. 926).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU z 2015 r., poz. 376).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno­‑użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (DzU z 2014 r., poz. 888).
 4. PN-EN 12831:2006, "Instalacje grzewcze w budynkach - Metoda obliczania obciążenia cieplnego".
 5. PN-EN ISO 14683:2008, "Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne".
 6. Pawłowski K., Nakielska M., "Charakterystyka energetyczna budynków i lokali wg nowych wymagań cieplnych i metodologii - 2015", Materiały szkoleniowe dla Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek 2015.
 7. PN-EN ISO 6946:2008, "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania".
 8. Pawłowski K., "Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków WT 2013", Wydanie Specjalne "IZOLACJE" 2/2013, Warszawa 2013.
 9. Pawłowski K., "Analiza strat ciepła przez wybrane przegrody budowlane w świetle nowych przepisów prawnych", "Materiały budowlane" 5/2015, s. 91-92.
 10. PN-EN ISO 13790:2009, "Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • ceb.com.pl ceb.com.pl, 09.05.2018r., 13:32:07 Jest bardzo mało artykułów w internecie omawiających problem braku spełnienia wymagania warunku powierzchni okien w projektowanej charakterystyce energetycznej. Mowa tu o polu powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o współczynniku U &gt;= 0,9 [W/m2•K] który w budynkach wielorodzinnych (blokach) i wysokich biurowcach przeważnie nie jest spełniony. Moim zdaniem ten warunek na dzień dzisiejszy przy WT2017 dla okien U=1,1 W/m²K jest nie do spełnienia. Co do świadectw charakterystyki energetycznej warto dodać że od 09.03.2015 zgodnie z nową ustawą o charakterystyce energetycznej budynków znosi obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków oddawanych do użytkowania. Obowiązek dotyczy tylko sprzedawanych/wynajmowanych budynków/lokali oraz dla budynków, w których całkowita powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 250 m2 i jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów. Wszystkie odstępstwa od wykonywania obecnie świadectwa charakterystyki energetycznej zawarłem na stronie <a href="http://www.ceb.com.pl/swiadectwo-charakterystyki-energetycznej/#odstepstwa_od_wykonywania_certyfikatow_energetycznych" target="_blank">*</a>**

Powiązane

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane...

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

mgr inż. Karol Kramarz Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne...

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne znaczenie, gdy następuje mała dokładność obróbki powierzchni elementów. Dokładność obróbki elementów w znacznym stopniu eliminuje powstawanie na powierzchni styku tych elementów obciążeń punktowych, następuje wtedy w sposób istotny zwiększenie wytrzymałości konstrukcji.

Jacek Sawicki news Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki news Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy po zmianach prawnych Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023...

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023 r. będzie mógł być prowadzony także w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego po zmianach Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią...

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią je art. 60a–60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w...

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557). Przywołuje go zapis art. 71 w ust. 2b pkt 2, który stanowi, że „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się (…) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-budownictwo”. I dalej rozbudowują go przepisy art. 79a–79k...

Jacek Sawicki news Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami) Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego...

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (DzU poz. 2351 z dnia 20.12.2021 r.) wraz ze zmianami: 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU poz. 88 z dnia 14.01.2022 r.); 2. Ustawa z dnia 7 lipca...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.