Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

NNV sp. z o.o. Wpływ świadectwa energetycznego na wartość nieruchomości

Wpływ świadectwa energetycznego na wartość nieruchomości Wpływ świadectwa energetycznego na wartość nieruchomości

Ekologia ma dla nas coraz większe znaczenie. Mieszkania i domy, które zużywają mniej energii, a tym samym wywierają mniejszy wpływ na środowisko, zyskują na wartości. Obowiązkowym dokumentem przy sprzedaży...

Ekologia ma dla nas coraz większe znaczenie. Mieszkania i domy, które zużywają mniej energii, a tym samym wywierają mniejszy wpływ na środowisko, zyskują na wartości. Obowiązkowym dokumentem przy sprzedaży lub wynajmowaniu nieruchomości jest certyfikat energetyczny. Dzięki niemu możemy uzyskać wyższą cenę za naszą nieruchomość.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Polacy chcą budownictwa, które jest przyjazne dla środowiska

Polacy chcą budownictwa, które jest przyjazne dla środowiska Polacy chcą budownictwa, które jest przyjazne dla środowiska

Większość Polaków uważa, że współczesne budownictwo powinno wykorzystywać drewno certyfikowane. Potwierdza to aż 76% respondentów badania* zrealizowanego na zlecenie Forest Stewardship Council® – organizacji,...

Większość Polaków uważa, że współczesne budownictwo powinno wykorzystywać drewno certyfikowane. Potwierdza to aż 76% respondentów badania* zrealizowanego na zlecenie Forest Stewardship Council® – organizacji, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Dla ponad połowy ankietowanych drewno to także przyszłość budownictwa, a branża powinna szukać sposobów na zastąpienie betonu i stali materiałami odnawialnymi. Badanie potwierdza stałą potrzebę wdrażania zmian w budownictwie z korzyścią...

Przemysław Gogojewicz Instalacje odnawialnych źródeł energii

Instalacje odnawialnych źródeł energii Instalacje odnawialnych źródeł energii

Wdrożenie technologii fotowoltaiki słonecznej i energii słonecznej termicznej daje szansę przynoszenia obywatelom i przedsiębiorstwom korzyści, tak w zakresie ochrony klimatu, jak i ekonomiczne.

Wdrożenie technologii fotowoltaiki słonecznej i energii słonecznej termicznej daje szansę przynoszenia obywatelom i przedsiębiorstwom korzyści, tak w zakresie ochrony klimatu, jak i ekonomiczne.

Kompozyt wapienno-konopny jako materiał termoizolacyjny ścian zewnętrznych

Lime-hemp composite as a thermal insulation material for external walls

Kompozyt wapienno-konopny jest  stosowany jako izolacyjne wypełnienie szkieletu nośnego, głównie drewnianego, fot. https://hempblockusa.com

Kompozyt wapienno-konopny jest  stosowany jako izolacyjne wypełnienie szkieletu nośnego, głównie drewnianego, fot. https://hempblockusa.com

Zgodnie z ideą budownictwa zrównoważonego dąży się obecnie do ograniczenia zużycia surowców nieodnawialnych oraz emisji gazów cieplarnianych w sektorze budownictwa. Jedną z metod jest stosowanie materiałów budowlanych niskoprzetworzonych.

Artykuł skupia się na głównym zastosowaniu kompozytu wapienno-konopnego, czyli izolacji termicznych ścian zewnętrznych. Autor przedstawia właściwości cieplne i wytrzymałościowe kompozytu.

Lime-hemp composite as a thermal insulation material for external walls

The article focuses on the main application of the lime-hemp composite, i.e. thermal insulation of external walls. The author presents thermal and strength properties of the composite.

***

Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie materiałów pochodzenia roślinnego. Rośliny w czasie wzrostu pochłaniają duże ilości dwutlenku węgla, w efekcie czego możliwe jest uzyskanie materiału budowlanego o ujemnym śladzie węglowym. Przykładem są takie materiały jak kostki słomy, mieszanka gliny i słomy (glina lekka) oraz kompozyt na bazie paździerzy konopnych lub lnianych.

Konopie przemysłowe są roślinami o wysokiej zdolności absorpcji dwutlenku węgla z atmosfery. W ciągu czteromiesięcznego wzrostu potrafią osiągnąć wysokość do 3–4 m. Z łodygi konopi pozyskuje się dwa półprodukty stosowane w budownictwie. Pierwszym są włókna konopne otaczające drewniany rdzeń łodygi. Wykorzystuje się je do produkcji materiałów izolacyjnych w postaci mat lub w postaci luźnej.

fot1 konopie

FOT. 1. Paździerze konopne; fot.: P. Brzyski

Drugim składnikiem są paździerze konopne uzyskane z drewnianego rdzenia łodygi. Są one stosowane jako kruszywo organiczne w kompozycie wapienno-konopnym pełniącym funkcję izolacji termicznej. Kompozyt ten jest to materiał budowlany oparty na spoiwie na bazie wapna hydratyzowanego oraz wypełniaczu w postaci paździerzy konopnych. Początki jego zastosowania sięgają lat 80. XX wieku, kiedy we Francji poszukiwano materiału do wypełnienia ubytków w ścianach szachulcowych. Z upływem czasu, oprócz wykorzystania w renowacjach starych budynków, znalazł zastosowanie w izolowaniu nowo wznoszonych ścian. Wykorzystywany jest głównie jako izolacja ścian zewnętrznych o drewnianej konstrukcji szkieletowej. Znajduje również zastosowanie w izolowaniu ścian wewnętrznych, docieplaniu istniejących ścian murowanych zewnętrznych, a także izolowaniu podłóg i dachów. Artykuł skupia się na głównym zastosowaniu kompozytu, czyli izolacji termicznych ścian zewnętrznych.

Składniki kompozytu

Kruszywo organiczne kompozytu, czyli paździerze konopne, są to połamane na kawałki w procesie dekortykacji, zdrewniałe części łodygi konopi przemysłowych (włóknistych) (FOT. 1).

Wykorzystywane są różne frakcje paździerzy. Rozmiar ma wpływ na wiele parametrów, między innymi na przewodnictwo cieplne oraz wytrzymałość mechaniczną [1, 2]. Mieszanka paździerzy powinna być oczyszczona z włókien oraz pyłu, ponieważ wpływają one niekorzystnie na jakość kompozytu, m.in. zwiększają zapotrzebowanie na wodę i spoiwo, wydłużają proces wysychania, zwiększają ryzyko rozwoju korozji biologicznej oraz wpływają negatywnie na przebieg procesu wiązania spoiwa (pyły). Paździerze charakteryzują się wysoką porowatością rzędu 80% [3], wpływającą na dobre parametry izolacyjne kompozytu wapienno-konopnego [4, 5], ale również na wysoką nasiąkliwość [1].

Podstawowym spoiwem w kompozycie jest wapno hydratyzowane. Jest to spoiwo o niskiej wytrzymałości mechanicznej oraz charakteryzuje się długotrwałym okresem wiązania w procesie karbonatyzacji.

W celu przyspieszenia procesów wiązania, poprawy odporności na wodę oraz poprawy wytrzymałości stosowane są dodatki w postaci naturalnego wapna hydraulicznego [6] oraz materiałów pucolanowych [1, 7]. Pucolany zawierają aktywne tlenki krzemu i glinu, które w obecności wody reagują z wapnem hydratyzowanym, tworząc spoiwo hydrauliczne. Z uwagi na zasadowy odczyn wapna paździerze konopne chronione są przed korozją biologiczną. Wapno umożliwia również przepływ pary wodnej przez przegrodę wykonaną z kompozytu.

Przygotowując mieszankę wapienno-konopną, kolejność dozowania składników nie jest ściśle określona. W literaturze spotyka się różne procedury. Możliwe jest wymieszanie paździerzy ze spoiwem na sucho, a następnie dodawanie wody aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji.

Innym sposobem jest wstępne namoczenie paździerzy wodą, a następnie dodanie spoiwa w postaci suchej i wymieszanie lub dodanie płynnego zaczynu spoiwa do paździerzy konopnych. Proporcje spoiwa do paździerzy są ustalane w zależności od planowanego miejsca zastosowania mieszanki oraz od oczekiwanych efektów dotyczących poziomu izolacyjności cieplnej i wytrzymałości.

Techniki izolowania ścian

fot2 konopie

FOT. 2. Mieszanka ułożona w tymczasowym deskowaniu, wypełniająca ścianę ze szkieletem ustawionym centralnie względem grubości ściany; fot.: P. Brzyski

Kompozyt wapienno-konopny nie jest materiałem wykorzystywanym do wykonywania elementów nośnych. Stosowany jest jako izolacyjne wypełnienie szkieletu nośnego, głównie drewnianego. Istnieje kilka technik wykonywania termoizolacji ścian przy użyciu kompozytu wapienno-konopnego. Warstwa ścienna kompozytu stanowi samodzielną izolację termiczną, bez dodatkowych materiałów izolacyjnych. Przy grubości warstwy około 400 mm możliwe jest spełnienie obecnych wymagań cieplnych stawianych ścianom zewnętrznym przez Warunki Techniczne. Powierzchnie przegrody wykańcza się zwykle tynkiem wapiennym od zewnątrz i glinianym od wewnątrz, w celu zachowania otwartości dyfuzyjnej przegrody.

Najpowszechniejszym sposobem izolowania ścian mieszanką wapienno-konopną jest monolityczne wypełnianie szkieletu izolacją w deskowaniu tymczasowym, np. z płyt OSB lub sklejki wodoodpornej (FOT. 2).

Oś szkieletu konstrukcyjnego umieszczona jest zwykle centralnie względem grubości ściany. Wysokość deskowania, przynajmniej z jednej strony, powinna umożliwiać prawidłowe zagęszczenie (zwykle nie przekracza 60 cm).

Deskowanie mocowane jest do szkieletu przy pomocy wkrętów, a w celu uzyskania odpowiedniego dystansu (otuliny słupa izolacją) stosuje się rurki plastikowe, przez które prowadzi się wkręty (FOT. 2).

fot3a konopie 1

FOT. 3. Mieszanka ułożona w deskowaniu jednostronnie traconym, wypełniająca ścianę ze szkieletem ustawionym po wewnętrznej stronie; fot.: [8]

Po wykonaniu izolacji rurki są demontowane, a pozostałe po nich otwory wypełniane mieszanką wapienno-konopną. Po umieszczeniu mieszanki w deskowaniu zagęszcza się ją w kilku warstwach. Zagęszczanie odbywa się w sposób ręczny przy użyciu drewnianych elementów. Mieszanka nie może być zbyt intensywnie zagęszczana, ponieważ wzrost gęstości powoduje spadek zdolności do izolowania termicznego.

Słupy drewniane otoczone są izolacją o odczynie alkalicznym, co stanowi ochronę przed owadami i rozwojem pleśni. Po związaniu i stwardnieniu izolacja również usztywnia konstrukcję szkieletową. Stosowane mieszanki spoiw oraz wzajemne przewiązanie paździerzy konopnych po zagęszczeniu mieszanki umożliwiają demontaż deskowania bezpośrednio po jego wypełnieniu zagęszczoną mieszanką. Jednak znaczne ilości wody zawartej w mieszance skutkują, w zależności od warunków otoczenia, długotrwałym okresem wysychania ścian.

Możliwe jest również umieszczenie szkieletu ściennego po wewnętrznej stronie ściany i zastosowanie jednostronnego deskowania traconego w postaci płyt na bazie włókna drzewnego, płyt MgO lub innych elementów niezakłócających przepływu pary wodnej przez przegrodę. Stanowią one wewnętrzną okładzinę ścienną (FOT. 3).

Rozwiązaniem jest również zastosowanie maty trzcinowej lub wiklinowej, która przyspieszy wysychanie mieszanki wapienno-konopnej od strony wewnętrznej oraz będzie stanowiła podłoże oraz wzmocnienie pod tynk wewnętrzny gliniany lub wapienny.

fot4 konopie

FOT. 4. Układanie mieszanki wapienno-konopnej metodą natryskową; fot.: [9]

W przypadku umieszczenia słupów po wewnętrznej stronie ściany izolacja z mieszanki wapienno-konopnej nie otacza słupów, a w związku z tym istnieje ryzyko odspojenia się warstwy izolacji od szkieletu. Aby temu zapobiec, stosuje się drewniane łaty mocowane poziomo do słupów w rozstawie około 60 cm. Przewiązują one warstwę kompozytu ze słupami.

Stosując wewnętrzne deskowanie tracone, możliwa jest również aplikacja mieszanki wapienno-konopnej przy użyciu agregatu natryskowego (FOT. 4). Zgodnie z tą techniką izolowania ścian mieszanka układana jest na traconym deskowaniu ściennym pod ciśnieniem na wymaganą grubość. Ciśnienie zapewnia odpowiedni poziom zagęszczenia.

fot5 konopie

FOT. 5. Bloczki łączone na zaprawę klejową; fot.: [10]

fot6 konopie

FOT. 6. Bloczek łączony na pióro–wpust; fot.: [11]

fot7 konopie

FOT. 7. Bloczki izolacyjne wypełniające szkielet drewniany; fot.: P. Brzyski

Kolejną techniką izolowania ścian kompozytem jest zastosowanie bloczków ściennych. Na rynku światowym oferowane są bloczki o różnych kształtach i grubościach, przeznaczone do łączenia na zaprawę (FOT. 5) lub na pióro–wpust (FOT. 6). Bloczki mogą zawierać drążenia w celu zmniejszenia ciężaru lub przyspie-szenia procesu wysychania i wiązania od wewnątrz. Bloczki zwykle nie pełnią funkcji nośnej, a jedynie stanowią izolacyjne wypełnienie szkieletu konstrukcyjnego (FOT. 7), chociaż produkowane są również bloczki nośne, bez konieczności wykonywania drewnianego szkieletu.

Zaletą wykorzystania bloczków wysuszonych do stanu powietrznosuchego jest minimalizowanie procesów mokrych przy wznoszeniu ściany i znacznemu skróceniu ulega okres wysychania ścian. Technika izolowania ścian bloczkami może również być połączona z monolityczną izolacją. Wówczas warstwa bloczków stanowi izolacyjne tracone deskowanie jedno lub dwustronne.

fot8 konopie

FOT. 8. Prefabrykaty wielkoformatowe; fot.: [12]

Stosowane są również elementy ścienne wielkoformatowe – prefabrykaty (FOT. 8). Rama drewniana prefabrykatu może pełnić funkcję konstrukcji nośnej w ścianie. Istotne jest odpowiednie usztywnienie ramy, aby zapobiec odkształceniom i spękaniom w czasie transportu prefabrykatów. Aktualnie nie są one jeszcze szeroko dostępne, wykonywane są głównie pod indywidualny projekt.

Parametry cieplne

Kompozyt charakteryzuje się współczynnikiem przewodzenia ciepła rzędu 0,078–0,151 W/(m∙K). Jest to przykładowy zakres wartości przedstawiony w wybranej literaturze [5713]. Na jego wartość wpływ mają takie czynniki technologiczne, jak m.in. stopień zagęszczenia, stosunek wagowy spoiwa do paździerzy, frakcja paździerzy, kierunek ułożenia paździerzy oraz rodzaj spoiwa. Gęstość objętościowa kompozytu, która przede wszystkim zależy od proporcji wagowej paździerzy do spoiwa oraz od siły zagęszczenia, ma wyraźny związek z przewodnictwem cieplnym kompozytu (RYS. 1).

rys1 konopie

RYS. 1. Zależność przewodnictwa cieplnego kompozytu od jego gęstości objętościowej. Znak „II” oznacza przepływ ciepła w kierunku równoległym do kierunku zagęszczania, znak „  I  ” oznacza przepływ ciepła w kierunku prostopadłym do kierunku zagęszczania.; rys.: oprac. P. Brzyski na podstawie badań [4, 14–19]

Materiał stosowany jako izolacja ścienna charakteryzuje się zwykle gęstością objętościową w zakresie 300–400 kg/m3. Parametrem, od którego zależy współczynnik przewodzenia ciepła, jest również porowatość, wynosząca w przypadku kompozytu wapienno-konopnego około 70–85% [1921]. Struktura porowata wynika z obecności porowatego kruszywa (paździerzy), ale również z wolnych przestrzeni pomiędzy zagęszczonymi paździerzami. Kompozyt ma anizotropowe właściwości związane z przewodzeniem cieplnym. Paździerze konopne w czasie zagęszczania mieszanki mają tendencję do układania się włóknami prostopadle do kierunku zagęszczania. Poprzez kierunek zagęszczenia możliwe jest ukierunkowanie włókien względem kierunku przepływu strumienia ciepła.

Wg badań [22] kompozyt zagęszczony w kierunku równoległym do przepływu ciepła charakteryzował się przewodzeniem cieplnym o 16% mniejszym niż kompozyt zagęszczony prostopadle do kierunku przepływu ciepła.

Kolejnym parametrem cieplnym charakteryzującym kompozyt jest pojemność cieplna rzędu 1000–1600 J/(kg∙K), w zależności od receptury [1, 7, 20, 23, 24]. Właściwość ta odpowiada za zdolności akumulowania ciepła przez kompozyt, co wpływa pozytywnie na zachowanie stateczności cieplnej pomieszczeń.

Woolley i Bevan [20] przytaczają kalkulacje dotyczące strat ciepła przez przegrodę ścienną z kompozytu. Zgodnie z wynikami, średnie straty ciepła w ciągu 24 godz. wyniosły 0,11 W/(m2·K), pomimo tego, że zmierzona wartość współczynnika przenikania ciepła dla tej ściany wyniosła 0,29 W/(m2·K). Jest to przykład tego, jak wydajność cieplna materiału poddanego zmiennym warunkom otoczenia może się różnić w porównaniu z obliczoną wydajnością cieplną opartą na wynikach pomiarów cieplnych w stanie ustalonym.

Parametry wytrzymałościowe

rys2 konopie

RYS. 2. Zależność wytrzymałości na ściskanie od gęstości objętościowej. Znak „II” oznacza ściskanie w kierunku równoległym do kierunku zagęszczania, znak „  I  ” oznacza ściskanie w kierunku prostopadłym do kierunku zagęszczania.; rys.: oprac. P. Brzyski na podstawie badań [4, 17, 27]

Kompozyt charakteryzuje się wytrzymałością na ściskanie rzędu 0,23–0,85 MPa [5, 26] oraz wytrzymałością na zginanie rzędu 0,05–0,24 MPa [5]. Są to przykładowe rzędy wielkości dla wybranych na podstawie literatury receptur. Taki poziom wytrzymałości jest wystarczający do przeniesienia obciążeń własnych oraz bocznych.

Wytrzymałość na ściskanie i zginanie kompozytu zależy od takich samych czynników technologicznych jak przewodnictwo cieplne. Wyraźny wpływ na wytrzymałość ma gęstość objętościowa kompozytu (RYS. 2).

Zwiększanie udziału spoiwa w mieszance wapienno-konopnej lub udziału składników hydraulicznych i pucolanowych w mieszance spoiwa powoduje wzrost wytrzymałości. Jednak zabiegi te spowodują również pogorszenie parametrów izolacyjności cieplnej.

rys3 konopie

RYS. 3. Wykres zależności naprężenie–odkształcenie próbek ściskanych osiowo; rys.: oprac. P. Brzyski na podst. [22]

Kompozyt charakteryzuje się specyficzną formą zniszczenia w badaniu wytrzymałości na ściskanie – różną w zależności od kierunku przyłożenia obciążenia. Na RYS. 3 pokazano przykładowy wykres zależności naprężenie–odkształcenie ściskanych próbek w kierunku równoległym i prostopadłym do kierunku zagęszczania.

W przypadku obciążenia równoległego do kierunku zagęszczania w pierwszej fazie obciążania kompozyt zachowuje się sprężyście, wzrost naprężenia jest znaczny, a poziom odkształcenia niewielki. W tej fazie o wytrzymałości decyduje spoiwo. W drugiej fazie obciążenia można zaobserwować zmianę nachylenia wykresu. Następuje znaczny wzrost odkształceń przy powolnym przyroście naprężeń. W tej fazie, po zerwaniu wiązania w wyniku zniszczenia matrycy, paździerze konopne ulegają kompresji, eliminując tym samym pory technologiczne (przestrzenie powietrzne między paździerzami).

Zaprezentowane badanie zakończono przy odkształceniu równym 13,3%, ponieważ próbka była wizualnie uszkodzona, możliwe byłe jej rozkruszenie w dłoni. Na podstawie wykresu trudno jest określić maksymalne naprężenie niszczące próbkę. W literaturze przyjmowano wytrzymałość, odczytując naprężenie w miejscu załamania wykresu (przejścia z fazy sprężystej w plastyczną). W przypadku obciążania w kierunku prostopadłym do kierunku zagęszczania, w pierwszej fazie sprężystego zachowania, próbka wykazuje większą sztywność. Jednak paździerze w tym ułożeniu nie są tak podatne na kompresję, ponieważ część z nich ułożona jest równolegle do kierunku obciążania. Próbka szybciej ulega zniszczeniu, rozwarstwia się. Możliwe jest odczytanie maksymalnego naprężenia niszczącego próbkę.

Parametry wilgotnościowe

Kompozyt wapienno-konopny charakteryzuje się wysoką zdolnością do przepuszczania pary wodnej. W zależności od składu kompozytu współczynnik oporu dyfuzyjnego mieści się w zakresie 5–12 [1, 7, 19, 20]. Na parametr ten wpływ ma między innymi rodzaj spoiwa. Wraz ze wzrostem zawartości składników hydraulicznych w spoiwie opór dyfuzyjny wzrasta.

rys4 konopie

RYS. 4. Zależność nasiąkliwości wagowej od gęstości objętościowej przykładowego kompozytu o proporcjach masowych paździerzy do spoiwa: 1:1,5 (A); 1:1,67 (B); 1:1,83 (C); 1:2 (D); rys.: oprac. P. Brzyski na podst. [26]

Z uwagi na wysoką porowatość kompozytu oraz obecność nasiąkliwego wypełniacza, który jest w stanie wchłonąć wodę w ilości trzykrotnej masy własnej, kompozyt charakteryzuje się wysoką nasiąkliwością masową, rzędu 80–150% w zależności od receptury [1, 5]. Wartość tego parametru spada wraz ze wzrostem gęstości objętościowej kompozytu.

Na RYS. 4 pokazano zależność między gęstością a nasiąkliwością kompozytów wykonanych wg czterech receptur różniących się masową proporcją paździerzy do spoiwa (od 1:1,5 do 1:2).

Największa dynamika absorpcji wody występuje w pierwszych minutach po zanurzeniu próbek w wodzie. Kompozyty zanurzone w wodzie na 5 min mogą pochłonąć 70–80% ilości wody pochłoniętej przez cały okres nasączania (aż do uzyskania stanu pełnego nasycenia). Z uwagi na wysoką nasiąkliwość ściany należy chronić tynkiem wapiennym oraz rozwiązaniami architektonicznymi (wysuniętym okapem i wysokim cokołem).

Podsumowanie

Kompozyt wapienno-konopny jest alternatywą dla powszechnie stosowanych materiałów termoizolacynych. Porowate paździerze konopne zapewniają dobre parametry izolacyjne kompozytu, a modyfikowane spoiwo wapienne zapewnia odpowiednią wytrzymałość i ochronę przed korozją biologiczną. Ujemny ślad węglowy kompozytu z uwagi na zastosowany składnik roślinny wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Możliwość modyfikowania składu mieszanki wapienno-konopnej oraz regulacja siły zagęszczania skutkuje otrzymaniem materiału o zróżnicowanych parametrach, które można dostosowywać w zależności od miejsca jego zastosowania i przeznaczenia. Uprawy konopi przemysłowych są coraz bardziej popularne, a rynek oferowanych materiałów na bazie konopi się poszerza, co prognozuje optymistyczne perspektywy rozwoju tej technologii budownictwa.

Literatura

 1. P. Brzyski, M. Gładecki, M. Rumińska, K. Pietrak, M. Kubiś, P. Łapka, „Influence of Hemp Shives Size on Hy-gro-Thermal and Mechanical Properties of a Hemp-Lime Composite”, „Materials” 13/2020, pp. 5383.
 2. N. Stevulova, L. Kidalova, J. Junak, J. Cigasova, E. Terpakova, „Effect of hemp shive sizes on mechanical properties of lightweight fibrous composites”, „Procedia Eng.” 42/2012, pp. 496–500.
 3. P. Kosiński, P. Brzyski, M. Tunkiewicz, Z. Suchorab, D. Wiśniewski, P. Palczynski, „Thermal Properties of Hemp Shives Used as Insulation Material in Construction Industry”, „Energies” 15/2022, pp. 2461.
 4. Y. Abdellatef, M.A. Khan, A. Khan, M.I. Alam, M. Kavgic, „Mechanical, Thermal, and Moisture Buffering Properties of Novel Insulating Hemp-Lime Composite Building Materials”, „Materials” 13/2020, pp. 5000.
 5. P. Brzyski, D. Barnat-Hunek, Z. Suchorab, G. Łagód, „Composite Materials Based on Hemp and Flax for Low-Energy Buildings”, „Materials” 10/2017, pp. 510.
 6. K. Ip, A. Miller, „Life cycle greenhouse gas emissions of hemplime wall constructions in the UK, „Resources, conservation and recycling A”, 2012, vol. 69, p. 1–9.
 7. R. Walker, S. Pavía, R. Mitchell, „Mechanical properties and durability of hemp-lime concretes”, „Construction and Building Materials” 61/2014, pp. 340–348.
 8. Strona internetowa: https://limecrete.co.uk/
 9. Strona internetowa: https://hempbuildmag.com/
10. Strona internetowa: https://isohemp.com
11. Strona internetowa: https://hempblockusa.com
12. Strona internetowa: https://dunagrohempgroup.nl
13. E. Sassoni, S. Manzi, A. Motori, M. Montecchi, M. Canti, „Novel sustainable hemp-based composites for application in the building industry: Physical, thermal and mechanical characterization”, „Energy and Buildings” 77/2014, pp. 219–226.
14. T.T. Nguyen, „Contribution à l’étude de la Formulation et du Procédé de Fabrication d’éléments de Construction en Béton de Chanvre”, Ph.D. Thesis, Université de Bretagne Sud, Morbihan, France 2010.
15. T.T. Nguyen, V. Picandet, P. Carre, T. Lecompte, S. Amziane, C. Baley, „Effect of compaction on mechanical and thermal properties of hemp concreto”, Eur. J. Environ. Civ. Eng. 14/2010, pp. 545–560.
16. V. Cérézo, „Propriétés Mécaniques, Thermiques et Acoustiques d’un Matériau à Base de Particules Végétales: Approche Expérimentale et Modélisation Théorique”, Le grade de docteur L’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon: Lyon, France 2005.
17. J. Williams, M. Lawrence, P. Walker, „The influence of the casting process on the internal structure and physical properties of hemp-lime”, Mater. Struct. 50/2017, pp. 108.
18. E. Gourlay, P. Glé, S. Marceau, C. Foy, S. Moscardelli, „Effect of water content on the acoustical and thermal properties of hemp concretes”, „Construction and Building Materials” 139/2017, pp. 513–523.
19. F. Collet, S. Pretot, „Thermal conductivity of hemp concretes: Variation with formulation, density and water content”, „Construction and Building Materials” 65/2014, pp. 612–619.
20. M. Barclay, N. Holcroft, A.D. Shea, „Methods to determine whole building hygrothermal performance of hemp-lime buildings”, „Building and Environment” 80/2014, pp. 204–212.
21. M. Rahim, O. Douzane, A.D. Tran Le, G. Promis, T. Langlet, „Characterization and comparison of hygric properties of rape straw concrete and hemp concreto”, „Construction and Building Materials” 102/2016, pp. 679–687.
22. P. Brzyski, P. Gleń, M. Gładecki, M. Rumińska, Z. Suchorab, G. Łagód, „Influence of the Direction of Mixture Compaction on the Selected Properties of a Hemp-Lime Composite”, „Materials” 14/2021, pp. 4629.
23. C. Maalouf, A.D.T. Le, S.B. Umurigirwa, M. Lachi, O. Douzane, „Study of hygrothermal behaviour of a hemp concrete building envelope under summer conditions in France”, „Energy and Buildings” 77/2014, pp. 48–57, doi:10.1016/j.enbuild.2014.03.040.
24. A. Tran Le, C. Maalouf, T.H. Mai, E. Wurtz, F. Collet, „Transient hygrothermal behaviour of a hemp concrete building envelop”, „Energy and Buildings” 42/2010, pp. 1797–1806, doi:10.1016/j.enbuild.2010.05.016.
25. R. Bevan, T. Wooley, „Hemp Lime Construction – A Guide to Building with Hemp Lime Composites”, IHS BRE: Bracknell, UK 2008.
26. P. Brzyski, G. Łagód, „Physical and mechanical properties of composites based on hemp shives and lime”, E3S Web of Conferences 49, 00010 (2018).
27. S. Elfordy, F. Lucas, F. Tancret, Y. Scudeller, L. Goudet, „Mechanical and thermal properties of lime and hemp concrete (“hempcrete”) manufactured by a projection proces”, „Construction and Building Materials” 22/2008, pp. 2116–2123.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Nowe regulacje w zakresie akustyki

Nowe regulacje w zakresie akustyki Nowe regulacje w zakresie akustyki

Akustyka budowlana w Polskich Normach, ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych budynków i elementów budowlanych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych stanowią...

Akustyka budowlana w Polskich Normach, ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych budynków i elementów budowlanych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych stanowią główne wątki tematyczne niniejszego artykułu. Autor przywołuje i omawia najważniejsze normy z zakresu akustyki budynków oraz zwraca uwagę na takie kwestie jak: pomiar poziomu ciśnienia akustycznego, dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach, wymagania dotyczące warunków pogłosowych...

dr inż. Magdalena Grudzińska Zapotrzebowanie na energię pomieszczeń o różnej konstrukcji

Zapotrzebowanie na energię pomieszczeń o różnej konstrukcji Zapotrzebowanie na energię pomieszczeń o różnej konstrukcji

Zapotrzebowanie na energię w budynku obejmuje zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym i na chłód latem. Oba te składniki uzależnione są przede wszystkim od izolacyjności termicznej obudowy i zdolności...

Zapotrzebowanie na energię w budynku obejmuje zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym i na chłód latem. Oba te składniki uzależnione są przede wszystkim od izolacyjności termicznej obudowy i zdolności przepuszczania energii słonecznej przez elementy przezroczyste. Pewien wpływ na bilans energetyczny ma także rodzaj konstrukcji i związana z nim pojemność cieplna przegród.

mgr Piotr Tokarz Stosowanie płyt warstwowych wobec wymogu zwiększania efektywności energetycznej w budownictwie

Stosowanie płyt warstwowych wobec wymogu zwiększania efektywności energetycznej w budownictwie Stosowanie płyt warstwowych wobec wymogu zwiększania efektywności energetycznej w budownictwie

Unia Europejska nałożyła na państwa członkowskie obowiązek obniżenia zużycia energii w budownictwie. Aby mógł być on spełniony, konieczne jest zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynków:...

Unia Europejska nałożyła na państwa członkowskie obowiązek obniżenia zużycia energii w budownictwie. Aby mógł być on spełniony, konieczne jest zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynków: ścian zewnętrznych i pokryć dachowych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych

Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych

Ściana zewnętrzna stanowi sztuczną przegrodę między otoczeniem o zmiennej temperaturze i wilgotności a wnętrzem budynku – o określonych parametrach. Aby zapewniła utrzymanie w pomieszczeniu właściwych...

Ściana zewnętrzna stanowi sztuczną przegrodę między otoczeniem o zmiennej temperaturze i wilgotności a wnętrzem budynku – o określonych parametrach. Aby zapewniła utrzymanie w pomieszczeniu właściwych warunków mikroklimatu wewnętrznego, zgodnych z nowymi wymaganiami cieplno-wilgotnościowymi, do jej wykonania muszą być zastosowane odpowiednie rozwiązania konstrukcyjno­-materiałowe.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Monika Dybowska-Józefiak Parametry cieplno-wilgotnościowe złączy ścian zewnętrznych - analiza numeryczna

Parametry cieplno-wilgotnościowe złączy ścian zewnętrznych - analiza numeryczna Parametry cieplno-wilgotnościowe złączy ścian zewnętrznych - analiza numeryczna

Aby obliczyć straty ciepła przez przegrodę zewnętrzną, należy przeanalizować ją całościowo - wraz ze złączami budowlanymi. Wymaga to wiedzy z zakresu fizyki budowli, w tym znajomości podstawowych parametrów...

Aby obliczyć straty ciepła przez przegrodę zewnętrzną, należy przeanalizować ją całościowo - wraz ze złączami budowlanymi. Wymaga to wiedzy z zakresu fizyki budowli, w tym znajomości podstawowych parametrów cieplno-wilgotnościowych mostków cieplnych.

mgr inż. Andrzej Wanat Izolacje termiczne zewnętrznych ścian budynków wykonywane od wewnątrz

Izolacje termiczne zewnętrznych ścian budynków wykonywane od wewnątrz Izolacje termiczne zewnętrznych ścian budynków wykonywane od wewnątrz

Wykonanie izolacji termicznej na zewnętrznej powierzchni ściany nie zawsze jest możliwe. W takich sytuacjach czasami ociepla się mury od strony wewnętrznej.

Wykonanie izolacji termicznej na zewnętrznej powierzchni ściany nie zawsze jest możliwe. W takich sytuacjach czasami ociepla się mury od strony wewnętrznej.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród

Od stycznia 2014 r. obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013). Czy doprowadzą one do istotnej zmiany...

Od stycznia 2014 r. obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013). Czy doprowadzą one do istotnej zmiany w podejściu do projektowania?

dr inż. Sławomir Chłądzyński Klej do styropianu czy klej do siatki?

Klej do styropianu czy klej do siatki? Klej do styropianu czy klej do siatki?

W systemach ociepleń na styropianie stosowane są dwa rodzaje klejów - do przyklejania styropianu i do zatapiania siatki. Ich jakość bywa różna. Dlaczego tak jest i jaki klej najlepiej wybrać?

W systemach ociepleń na styropianie stosowane są dwa rodzaje klejów - do przyklejania styropianu i do zatapiania siatki. Ich jakość bywa różna. Dlaczego tak jest i jaki klej najlepiej wybrać?

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Michał Wieczorek Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych budynków

Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych budynków Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych budynków

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów prawnych ocieplenia ścian zewnętrznych budynków powinny być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO), a na wysokości budynku powyżej 25 m od...

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów prawnych ocieplenia ścian zewnętrznych budynków powinny być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO), a na wysokości budynku powyżej 25 m od poziomu terenu okładzina elewacyjna, jej mocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Co jednak dokładnie znaczą te terminy?

dr inż. Wacław Brachaczek, mgr Wojciech Siemiński Skąd się biorą rysy na powierzchni tynków renowacyjnych?

Skąd się biorą rysy na powierzchni tynków renowacyjnych? Skąd się biorą rysy na powierzchni tynków renowacyjnych?

Często występującą wadą tynków renowacyjnych jest powstawanie zarysowań i spękań na ich powierzchni już w pierwszym okresie utwardzania. Jest to spowodowane układaniem warstw tynków o nierównomiernej grubości,...

Często występującą wadą tynków renowacyjnych jest powstawanie zarysowań i spękań na ich powierzchni już w pierwszym okresie utwardzania. Jest to spowodowane układaniem warstw tynków o nierównomiernej grubości, niezachowaniem przerw technologicznych przy wykonywaniu poszczególnych warstw systemu, a także czynnikami technologiczno-materiałowymi.

dr inż. arch. Janusz Barnaś Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie

Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie

Wraz z ewolucją formy architektonicznej zmienia się pojęcie elewacji oraz jej wygląd. Pojawiają się materiały budowlane dające nowe możliwości, tradycyjne zaś wykorzystywane są w nowoczesny sposób.

Wraz z ewolucją formy architektonicznej zmienia się pojęcie elewacji oraz jej wygląd. Pojawiają się materiały budowlane dające nowe możliwości, tradycyjne zaś wykorzystywane są w nowoczesny sposób.

dr inż. Jacek Hulimka, dr inż. Marta Kałuża Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze Przyczyny zalania kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego - błędy projektowe i wykonawcze

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu...

W 2010 r., zaledwie 3 lata po przekazaniu do eksploatacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o bardzo wysokim standardzie, doszło do zalania garażu podziemnego. Analiza dokumentacji technicznej obiektu oraz wyniki wykonanych badań wykazały błędy popełnione na etapie projektowania oraz budowy obiektu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Ściany zewnętrzne budynków w świetle nowych wymagań cieplnych

Ściany zewnętrzne budynków w świetle nowych wymagań cieplnych Ściany zewnętrzne budynków w świetle nowych wymagań cieplnych

Zmieniło się rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie1). Główne zmiany dotyczą zagadnień związanych z ochroną energetyczną i cieplną budynków....

Zmieniło się rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie1). Główne zmiany dotyczą zagadnień związanych z ochroną energetyczną i cieplną budynków. Najwięcej dyskusji wywołała kwestia ustalenia wartości granicznych (maksymalnych) współczynnika przenikania ciepła U w odniesieniu do przegród zewnętrznych budynku.

dr inż. Beata Sadowska Ile kosztuje wzniesienie budynku jednorodzinnego w standardzie niskoenergetycznym?

Ile kosztuje wzniesienie budynku jednorodzinnego w standardzie niskoenergetycznym? Ile kosztuje wzniesienie budynku jednorodzinnego w standardzie niskoenergetycznym?

Podwyższanie standardu energetycznego budynku przynosi korzyści na etapie eksploatacji budynku, jednak pociąga za sobą zwiększenie kosztów budowy. Ważne jest więc, aby przed wyborem rozwiązań technicznych,...

Podwyższanie standardu energetycznego budynku przynosi korzyści na etapie eksploatacji budynku, jednak pociąga za sobą zwiększenie kosztów budowy. Ważne jest więc, aby przed wyborem rozwiązań technicznych, które mają zmniejszyć potrzeby cieplne, dokonać analizy opłacalności ich zastosowania.

dr hab. inż., prof. ITB Barbara Szudrowicz, dr inż. Elżbieta Nowicka Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie

Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie

Na jakość akustyczną budynku składają się prawidłowy pod względem akustycznym projekt, jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz poprawne wykonawstwo. W wielu przypadkach najważniejszy jest projekt,...

Na jakość akustyczną budynku składają się prawidłowy pod względem akustycznym projekt, jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz poprawne wykonawstwo. W wielu przypadkach najważniejszy jest projekt, ponieważ źle zaprojektowany pod względem akustycznym budynek nie zapewni właściwych warunków akustycznych w pomieszczeniach, nawet jeśli zostaną zastosowane dobrej jakości wyroby budowlane, a wykonawstwo będzie poprawne i zgodne z projektem. Jednakże zła jakość wyrobów i nieprawidłowe wykonawstwo...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Łukasz Lewandowski Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory...

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory przewidziane na stolarkę powodują bowiem przerwanie ciągłości izolacyjności cieplnej, a w konsekwencji powstawanie mostków cieplnych.

dr inż. Tomasz Steidl, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń Docieplanie przegród zewnętrznych od wewnątrz – materiały, technologie i projektowanie

Docieplanie przegród zewnętrznych od wewnątrz – materiały, technologie i projektowanie Docieplanie przegród zewnętrznych od wewnątrz – materiały, technologie i projektowanie

Metoda docieplania obiektów od strony zewnętrznej stosowana jest z powodzeniem od wielu lat. Istnieją jednak pewne ograniczenia tej technologii, np. w budynkach zabytkowych. W tego typu obiektach rozwiązaniem...

Metoda docieplania obiektów od strony zewnętrznej stosowana jest z powodzeniem od wielu lat. Istnieją jednak pewne ograniczenia tej technologii, np. w budynkach zabytkowych. W tego typu obiektach rozwiązaniem może być wykonanie ocieplenia od strony wewnętrznej.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Docieplenie budynku wielorodzinnego – wady i uszkodzenia

Docieplenie budynku wielorodzinnego – wady i uszkodzenia Docieplenie budynku wielorodzinnego – wady i uszkodzenia

W krajobrazie dużych osiedli mieszkaniowych ciągle dominują budynki z lat 60. i 70. wykonywane z wielkiej płyty i w różnych systemach. Charakteryzują się one małą izolacyjnością termiczną przegród zewnętrznych,...

W krajobrazie dużych osiedli mieszkaniowych ciągle dominują budynki z lat 60. i 70. wykonywane z wielkiej płyty i w różnych systemach. Charakteryzują się one małą izolacyjnością termiczną przegród zewnętrznych, a stan ich instalacji c.o. i c.w.u. oraz źródeł ciepła w znacznym stopniu odbiega od obecnych standardów, dlatego wymagają termomodernizacji.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk, prof. ICiMB, dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek Odporność betonu komórkowego na zawilgocenia

Odporność betonu komórkowego na zawilgocenia Odporność betonu komórkowego na zawilgocenia

Anomalia pogodowe w postaci obfitych opadów deszczu i wywołanych przez nie powodzi spowodowały, że w ciągu ostatnich piętnastu lat aktualnym tematem stały się zagadnienia związane z zachowaniem się materiałów...

Anomalia pogodowe w postaci obfitych opadów deszczu i wywołanych przez nie powodzi spowodowały, że w ciągu ostatnich piętnastu lat aktualnym tematem stały się zagadnienia związane z zachowaniem się materiałów budowlanych w podtopionych lub zalanych budynkach. W artykule zostaną przedstawione badania wykonane po powodzi z 1997 r. pod kątem odporności betonu komórkowego na wilgoć.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Paulina Olszar Przegrody budowlane stykające się z gruntem – analiza parametrów

Przegrody budowlane stykające się z gruntem – analiza parametrów Przegrody budowlane stykające się z gruntem – analiza parametrów

Dobór materiałów na przegrody stykające się z gruntem i ich złącza nie może być przypadkowy. Należy przy nim uwzględnić zagadnienia konstrukcyjne oraz cieplno-wilgotnościowe.

Dobór materiałów na przegrody stykające się z gruntem i ich złącza nie może być przypadkowy. Należy przy nim uwzględnić zagadnienia konstrukcyjne oraz cieplno-wilgotnościowe.

dr inż. Leszek Dulak Akustyka budowlana - podstawowe wielkości akustyczne

Akustyka budowlana - podstawowe wielkości akustyczne Akustyka budowlana - podstawowe wielkości akustyczne

Proces projektowania budynków jest obecnie dużo bardziej rozbudowany niż jeszcze kilka lat temu. Wymaga bowiem znajomości wielu wprowadzonych w ostatnich latach zmian w zakresie metodologii dotyczącej...

Proces projektowania budynków jest obecnie dużo bardziej rozbudowany niż jeszcze kilka lat temu. Wymaga bowiem znajomości wielu wprowadzonych w ostatnich latach zmian w zakresie metodologii dotyczącej prognozowania oraz pomiarów izolacyjności akustycznej.

dr inż. Leszek Dulak Akustyka budowlana - projektowanie i wykonawstwo

Akustyka budowlana - projektowanie i wykonawstwo Akustyka budowlana - projektowanie i wykonawstwo

Współczesne projektowanie ma na celu nie tylko zapewnianie właściwej realizacji funkcji oraz bezpieczeństwa konstrukcji, lecz także podnoszenie komfortu użytkowania budynku. W związku z tym coraz ważniejszą...

Współczesne projektowanie ma na celu nie tylko zapewnianie właściwej realizacji funkcji oraz bezpieczeństwa konstrukcji, lecz także podnoszenie komfortu użytkowania budynku. W związku z tym coraz ważniejszą pozycję w świadomości projektantów oraz użytkowników budynków zajmuje ochrona przed hałasem.

mgr inż. Paweł Gaciek Renowacja ocieplonych ścian

Renowacja ocieplonych ścian Renowacja ocieplonych ścian

Systemy ociepleniowe, nazywane obecnie ETICS (External Thermal Insulation Composite System), są z powodzeniem stosowane w Polsce od ponad 20 lat na ścianach zewnętrznych budynków. Ich podstawowym zadaniem...

Systemy ociepleniowe, nazywane obecnie ETICS (External Thermal Insulation Composite System), są z powodzeniem stosowane w Polsce od ponad 20 lat na ścianach zewnętrznych budynków. Ich podstawowym zadaniem jest zwiększanie izolacyjności termicznej ścian. Nie bez znaczenia jest również poprawa estetyki elewacji.

dr hab. inż., prof. Wiesław Ligęza, dr inż. Jacek Dębowski, dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak Projektowanie ścian zewnętrznych w budynkach pasywnych - problemy techniczne

Projektowanie ścian zewnętrznych w budynkach pasywnych - problemy techniczne

Przepisy dotyczące ochrony cieplnej budynków są ciągle zaostrzane. Wynika to z polityki UE zakładającej znaczne ograniczenie zużycia energii w budownictwie. W praktyce oznacza to projektowanie budynków...

Przepisy dotyczące ochrony cieplnej budynków są ciągle zaostrzane. Wynika to z polityki UE zakładającej znaczne ograniczenie zużycia energii w budownictwie. W praktyce oznacza to projektowanie budynków w sposób dotychczas w naszych warunkach nieznany.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »  Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.