Izolacje.com.pl

Iniekcje uszczelniające i rodzaje iniektów

Metoda iniekcji jest w założeniach prostym zabiegiem, ale w realizacji napotyka na szereg trudności związanych zarówno z samym zabiegiem, jak i kontrolą efektów. Z tego względu musi być przeprowadzana przez fachowca znającego nie tylko technologię, ale przede wszystkim fizykę danej budowli, fot. Immerbau

Metoda iniekcji jest w założeniach prostym zabiegiem, ale w realizacji napotyka na szereg trudności związanych zarówno z samym zabiegiem, jak i kontrolą efektów. Z tego względu musi być przeprowadzana przez fachowca znającego nie tylko technologię, ale przede wszystkim fizykę danej budowli, fot. Immerbau

Coraz więcej budowli i zespołów zabytkowych wymaga kosztownych i skomplikowanych zabiegów konserwatorskich, ponieważ starzejąc się, ulega naturalnemu procesowi degradacji. Efektem tego są szkody budowlane, które powstają między innymi przez zmianę warunków terenowych, hydrologicznych czy funkcji obiektów.

Zobacz także

mgr inż. Karol Kramarz Technologia wykonywania iniekcji ciśnieniowej w budowlach

Technologia wykonywania iniekcji ciśnieniowej w budowlach Technologia wykonywania iniekcji ciśnieniowej w budowlach

Współcześnie, zwłaszcza w Europie, pierwszorzędnego znaczenia nabiera występujące zjawisko rewitalizacji miast, zwłaszcza posiadających wielowiekową historię ich rozwoju. Związana z tym problematyka konserwacji...

Współcześnie, zwłaszcza w Europie, pierwszorzędnego znaczenia nabiera występujące zjawisko rewitalizacji miast, zwłaszcza posiadających wielowiekową historię ich rozwoju. Związana z tym problematyka konserwacji i renowacji obiektów zabytkowych nabiera pierwszorzędnego znaczenia nie tylko kulturowego, lecz także i technicznego, do którego to zaliczają się zabiegi polegające na naprawie, wzmocnieniach, odnowie i rekonstrukcji obiektów zabytkowych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Uszczelnianie rys i złączy metodą iniekcji

Uszczelnianie rys i złączy metodą iniekcji Uszczelnianie rys i złączy metodą iniekcji

Główną i bardzo często występującą przyczyną uszkodzenia budynków jest wnikanie wody i wilgoci w elementy stykające się z gruntem.

Główną i bardzo często występującą przyczyną uszkodzenia budynków jest wnikanie wody i wilgoci w elementy stykające się z gruntem.

Sika Poland sp. z o.o. Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią?

Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią? Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią?

Pomieszczenia takie jak łazienka, pralnia czy kuchnia są narażone na częste działanie wody. Jej obecność może doprowadzić do uszkodzeń ścian i podłóg. Z tego powodu niezmiernie ważne jest wykonanie prawidłowej...

Pomieszczenia takie jak łazienka, pralnia czy kuchnia są narażone na częste działanie wody. Jej obecność może doprowadzić do uszkodzeń ścian i podłóg. Z tego powodu niezmiernie ważne jest wykonanie prawidłowej hydroizolacji.

Tego typu zmiany coraz częściej dotyczą podziemnych części budowli (piwnic), które przekształca się na sklepy, kawiarnie, restauracje, składy itp. Wymaga to odpowiednich robót adaptacyjnych: wzmocnienia fundamentów, ścian, osuszania, odsolenia i odgrzybienia, wykonywanych metodą iniekcji ciśnieniowej.

Metoda iniekcji w praktyce budowlanej

Metoda iniekcji w ostatnim okresie przechodzi niemałą transformację – rozwój chemii i techniki pozwolił na zwiększenie i udoskonalenie tej metody naprawczej, co znacznie zwiększyło jej skuteczność. Iniekcję ciśnieniową z powodzeniem można uznać za jedną ze skuteczniejszych metod zabezpieczeń budowli. Metoda pozwala na zmodyfikowanie właściwości wielu porowatych materiałów (cegły, zaprawy, beton, kamień, drewno). Usunięcie kawern i pęknięć pozwala zyskać materiałom nowe, lepsze właściwości oraz parametry.

Warto wiedzieć, że metoda iniekcji jest prostym zabiegiem w założeniach, ale w realizacji napotyka na szereg trudności związanych zarówno z samym zabiegiem, jak i kontrolą efektów. Z tego względu iniekcja musi być przeprowadzana przez fachowca znającego nie tylko technologię, ale przede wszystkim fizykę danej budowli. Duży stopień trudności sprawia, że dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu tej metody stanowią indywidualny dorobek poszczególnych grup zawodowych z różnych dziedzin, np. hydrotechniki, górnictwa, geotechniki, budownictwa przemysłowego i komunalnego, konserwacji zabytków. Dzieje się tak przez złożoność czynników, które należy uwzględnić oraz nietypowy sposób realizacji obiektu, eksploatacji budynku, użytych materiałów i stanu faktycznego.

Poznaj też: Nienormowe metody oceny wyrobów iniekcyjnych

Żeby przedstawić złożoność i wieloaspektowość stosowania metody iniekcyjnej, przyjrzyjmy się murowi z cegły jako ośrodkowi iniektowanemu. Według Karola Kramarza mur z cegły, jako ośrodek iniektowany, może być traktowany w zależności od stanu zachowania jako w miarę jednorodny ośrodek porowaty lub – w przypadku spękań – jako ośrodek nieszczelny.

Po rozpoznaniu ośrodka należy skonfrontować go z celem iniekcji i ustalić, czy powinno się wykonać ogólne wzmocnienie konstrukcji czy tylko uzupełnienie rys i spękań, a może jak to ma miejsce przy obiektach zabytkowych – archeologicznych, tylko ogólne zmniejszenie porowatości.

Po określeniu charakterystyki ośrodka iniektowanego i po uwzględnieniu celu iniekcji ustalone są wymagania co do dalszych parametrów, w szczególności rodzajów iniektów oraz technologii wykonywania zabiegu.

Mianem iniektów określamy związki, które zostają wprowadzone w dany ośrodek i powodują zmiany jego cech fizycznych w wyniku żelowania, twardnienia lub wiązania.

Iniekty dzielą się na dwie główne grupy:

  • roztwory koloidalne i rzeczywiste (szkło wodne, żywice syntetyczne itp.) oraz
  • roztwory, które poza fazą ciekłą zawierają cząsteczki ciał stałych, np. zaczyn cementowy lub wapienny.

Zatem aby iniekcja była przeprowadzona w poprawny sposób, należy doskonale znać własność stosowanych iniektów oraz ich adaptacje do konkretnych warunków stosowania.

Rodzaje iniektów

1. Iniekty na bazie epoksydów – to dwuskładnikowe preparaty stosowane do rys suchych lub lekko wilgotnych (rzadziej), o stabilnej szerokości rozwarcia (zmiana szerokości nie powinna przekraczać 0,03 mm). Zawierają niskocząsteczkowy roztwór żywicy epoksydowej oraz utwardzacz. Ze względu na niewielką elastyczność i wysokie parametry wytrzymałościowe, bezkrytyczne stosowanie epoksydów do iniekcji może doprowadzić do miejscowego przesztywnienia iniektowanego elementu.

2. Iniekty na bazie żywic poliuretanowych – są przeciwieństwem powyższych. Używane do iniekcji i uszczelnień rys wilgotnych i mokrych oraz przewodzących wodę. Elastyczność poliuretanów po związaniu powoduje, że często stosuje się je także do rys o nieustabilizowanej szerokości rozwarcia.

a. Jednoskładnikowe – zawierają modyfikowane izocyjaniany i katalizatory. Pienią się w kontakcie z wilgocią i stosowane są do tamowania wycieków. Wydzielanie się dwutlenku węgla jest produktem ubocznym procesu. Ciśnienie CO2 dodatkowo zwiększa penetrację podłoża polimerem.

b. Dwuskładnikowe – to iniekty na bazie polieteropolioli i izocyjanianów, o mniejszej podatności do pienienia się. Stosowane są do iniekcji wtórnych – doszczelniających, oraz do wypełniania rys suchych i zawilgoconych.
Dzięki elastyczności, chętnie stosowane są do uszczelnień rys o zmiennej szerokości rozwarcia oraz do napraw konstrukcji murowych.

3. Iniekty cementowe i mikrocementowe – pozwalają na iniekcje rys o szerokości rozwarcia odpowiednio od 2 mm i od 0,1 mm.

a. Iniekty spienione – iniekty utworzone w połączeniu z agregatorami pianotwórczymi, stosowane do napraw murów w obiektach zabytkowych oraz murów warstwowych lub z pustką powietrzną. Mają właściwości tiksotropowe, doskonale penetrują także drobne rysy i spękania.

b. Iniekty polimerowo-cementowe – to kolejna odmiana iniektów cementowych. To zazwyczaj dwuskładnikowe preparaty zawierające cement, modyfikatory, wypełniacze oraz płynne roztwory kopolimerów akrylu lub emulsje butadienowo-styrenowe.
Jednoskładnikowe iniekty polimerowo-cementowe zawierają redyspergowalne tworzywa sztuczne, dlatego można je mieszać jedynie z wodą.

4. Hydrożele – to wieloskładnikowe preparaty na bazie poliakryloamidów. Pozwalają na wykonywanie uszczelnień w grunt, uszczelnień strukturalnych oraz uszczelnień dylatacji i rys. Preparaty te cechują się kilkoma cennymi właściwościami, które zauważa Maciej Rokiel:

– żelowanie rozpoczyna się dopiero w obecności wody, 
– przed rozpoczęciem fazy żelowania materiał ma niską lepkość pozwalającą na wnikanie w głąb podłoży mineralnych,
– początek fazy żelowania i czas jej trwania można regulować proporcjami mieszania składników preparatu,
– posiadają dobrą przyczepność do suchych i mokrych podłoży mineralnych,
– są odporne na rozcieńczone kwasy, alkalia oraz sole występujące w obiektach budowlanych,
– wysuszenie ściany nie powoduje utraty właściwości uszczelniających,
– nawet całkowicie wyschnięty materiał cechuje się pewną elastycznością i tworzy trwałą warstwę uszczelniającą,
– ponowny kontakt z wodą powoduje pęcznienie materiału i powrót do poprzedniej elastyczności. Jest to proces odwracalny,
– mogą zawierać w swoim składzie mikrowypełniacze dodatkowo stabilizujące żel,
– mogą być barwione w celu kontroli poprawności przeprowadzanej iniekcji. Po pewnym czasie zabarwienie zanika.

Wtórne hydroizolacje prowadzone metodą iniekcji uszczelniających

Wyróżnia się trzy podstawowe metody iniekcji uszczelniających: kurtynową, strukturalną i częściową. W TABELI zestawiono parametry środków iniekcyjnych wpływające na skuteczność tych metod.

tabela iniekcje
TABELA. Parametry wpływające na skuteczność poszczególnych rodzajów iniekcji [4]
rys1 iniekcje
RYS. 1. Schematyczne przedstawienie zasady działania iniekcji kurtynowej (w grunt). Objaśnienia: 1 – nawierty przez cały przekrój ściany (rozstaw otworów według specyfikacji), 2 – uszczelnienie spoin (opcjonalnie), 3 – iniekcja kurtynowa w grunt; rys: [5]

Iniekcja kurtynowa

Jak tłumaczy Bartłomiej Monczyński, iniekcja kurtynowa (tj. iniekcja żelu w grunt bezpośrednio przylegający do budynku) może być przeprowadzana podczas renowacji trudno dostępnych hydroizolacji lub wykonywania nowego uszczelnienia płaszczyznowego elementów stykających się z gruntem. Dzięki temu, że materiał rozprowadzony jest powierzchniowo i przylega do gruntu, staje się nieprzepuszczalny dla wody. To sprawia, że rysy i ubytki, które pojawiają się po zewnętrznej stronie konstrukcji, zostają należycie wypełnione i uszczelnione.

Należy się jednak upewnić co do następujących sytuacji, możliwych zarówno w trakcie iniekcji, jak i po jej zakończeniu:

  • zażelowany grunt nie uzyska wytrzymałości, która mogłaby negatywnie wpływać na wytrzymałość konstrukcji,
  • ciśnienie iniekcji oraz pęcznienie materiału nie spowodują dodatkowych, nadmiernie wysokich obciążeń konstrukcji.

W celu przeprowadzenia iniekcji kurtynowej w nieszczelnym elemencie budowli wykonuje się od wewnątrz siatkę nawiertów przechodzących przez całą grubość elementów (RYS. 1).

Odległości między nawiertami należy ustalić, uwzględniając m.in. rodzaj konstrukcji oraz geometrię przegrody, właściwości gruntu (rodzaju, przepuszczalności, uwarstwienia), obciążenie wodą, technologię iniekcji. Rozstaw wynosi od 20 do 50 cm (RYS. 2), choć w praktyce najczęściej stosuje się siatkę 25×25 cm, zaś w najniższym rzędzie zagęszcza nawierty.

rys2 iniekcje
RYS. 2. Typowy układ nawiertów przy iniekcji kurtynowej; rys.: B. Monczyński
rys3 iniekcje
RYS. 3. Schematyczne przedstawienie zasady wykonywania iniekcji kurtynowej; rys.: B. Monczyński

Rozstaw otworów powinien być dobrany w taki sposób, by strefy rozchodzenia się środka iniekcyjnego wokół otworów zachodziły na siebie (RYS. 3).

Jak dalej wyjaśnia B. Monczyński – w otworach osadza się pakery iniekcyjne. Rodzaj, długość oraz średnica pakera uzależnione są od struktury przegrody. Iniekcje prowadzi się przy użyciu dwukomponentowej pompy, która miesza ze sobą poszczególne komponenty tuż przed pakerem i aplikacją w grunt. Aplikację należy rozpocząć od najniższego rzędu pakerów (RYS. 3).

Ciśnienie iniekcji uzależnione jest od stanu budynku/przegrody, warunków gruntowo-wodnych oraz wymaganej szybkości przepływu i z reguły wynosi ok. 0,6–1,0 MPa. Płynny środek iniekcyjny o niskiej (na początku) lepkości rozprowadzany jest w strukturze porów w wolnych przestrzeniach w gruncie i wypiera występującą wodę, rozkładając się płasko na zewnątrz przegrody.

rys4 iniekcje
RYS. 4. Schematyczne przedstawienie zasady działania iniekcji strukturalnej. Objaśnienia: 1 – nawierty na ok. 2/3 grubości ściany (rozstaw otworów według specyfikacji), 2 – uszczelnienie spoin (opcjonalnie), 3 – uszczelnienie strukturalne muru; rys.: [5]

Iniekcja strukturalna

W iniekcji strukturalnej w przekroju nieszczelnej konstrukcji powstaje płaszczyzna uszczelniająca (RYS. 4). Właściwy sposób rozmieszczenia otworów iniekcyjnych pozwala na zatkanie porów, rys, spoin, przebić oraz wolnych przestrzeni w taki sposób, aby zapobiec dalszemu przenikaniu wody.

Środek iniekcyjny wprowadzany jest w strukturę przegrody pod ciśnieniem ok. 1,0–2,0 MPa przez odpowiednio zaplanowaną wcześniej siatkę nawiertów i pakerów. Głębokość wiercenia wynosi z reguły od ½ do ¾ grubości muru i musi być tak dobrana, aby wykluczyć wyciek środka iniekcyjnego z drugiej strony uszczelnianego elementu.

Iniekcja strukturalna daje możliwość hydroizolacji wtórnej także w betonie komórkowym i podobnych elementach o dużej ilości wolnych przestrzeni. Jednak w tym przypadku wymagane są zazwyczaj dodatkowe działania mające na celu np. dostosowanie ciśnienia iniekcji do wytrzymałości materiału. Zbyt duże ciśnienie może uszkodzić konstrukcję.

Iniekcja częściowa

W przypadku iniekcji ciśnieniowej, metoda ta stosowana jest do uszczelnienia miejscowych przecieków [złączy (RYS. 5) czy przejść instalacyjnych (RYS. 6)].

rys5 iniekcje
RYS. 5. Uszczelnienie miejsca połączenia ściany z posadzką metodą iniekcji częściowej. Objaśnienia: 1 – hydroizolacja powierzchniowa z mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS), 2 – iniekcja częściowa; rys.: [5]
rys6 iniekcje
RYS. 6. Uszczelnienie przejścia instalacyjnego metodą iniekcji częściowej. Objaśnienia: 1 – iniekcja częściowa, 2 – przejście instalacyjne; rys.: [5]

W sytuacji uszczelnienia spoin dylatacyjnych wg B. Monczyńskiego iniekcję żelową można zastosować na dwa sposoby:

1. Wykonanie częściowej iniekcji kurtynowej – co jest możliwe tylko w przypadku dylatacji przegród stykających się z gruntem.
2. Wypełnianie przestrzeni spoiny dylatacyjnej lub części tej przestrzeni – jeśli odkształcalność środka iniekcyjnego odpowiada wymaganiom danej dylatacji.

Zastosowanie żeli iniekcyjnych do wypełniania dylatacji wiąże się z ryzykiem skurczu żelu w przypadku braku kontaktu z wodą (wysychania). Ryzyko to można zminimalizować przez dobór materiału o niewielkim skurczu lub dodatkowe zabezpieczenie przed wysychaniem.

W przypadku spoin pionowych oraz sufitowych w pierwszej kolejności należy odpowiednio uszczelnić powierzchnię spoiny – dopiero wtedy możemy przystąpić do iniekcji za pomocą pakerów lub ułożonych uprzednio węży iniekcyjnych.

Literatura

1.    K. Kramarz, „Technologia wykonywania iniekcji ciśnieniowej w budowlach”, „IZOLACJE” 3/2022, s. 28–34.
2.    M. Rokiel, „Poradnik. Hydroizolacje w budownictwie”, wyd. III, Grupa Medium 2019.
3.    B. Monczyński, „Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających”, „IZOLACJE” 10/2019, s. 96–100.
4.    F. Frössel, „Mauerwerkstrockenlegung und Kellersanierung. Wenn das Haus nasse Füße hat”, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2012.
5.    WTA Merkblatt 4-6-14/D, „Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile”, München 2014.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera! 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Bernadeta Dębska Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości...

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości stosuje się domieszki chemiczne i dodatki mineralne. Jako zalety betonu cementowego wymienia się jego dużą wytrzymałość na ściskanie, odporność na wysoką temperaturę i ogień, łatwość stosowania oraz stosunkowo niski koszt. Nie jest to jednak materiał pozbawiony wad. Wśród najpoważniejszych...

mgr inż. Piotr Idzikowski Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Jak wykonać okładzinę ceramiczną? Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to,...

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to, czy jest się dobrym, czy początkującym wykonawcą, warto korzystać z różnorodności zapraw dostępnych na rynku i umieć wybrać właściwą, uwzględniając czynniki oddziałujące na okładzinę.

dr inż. Adam Niesłochowski Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne,...

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne, bitumy, lepiszcza, kleje itp., a także pozostałości nieprzereagowanych monomerów.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz...

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Równie ważne jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin

Kleje do okładzin Kleje do okładzin

Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.

Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.

dr inż. Mariusz Franczyk Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu...

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu cementowego oraz maksymalnej przyczepności między zaczynem i kruszywem. Projektowanie BWW polega na odpowiednim kształtowaniu właściwości i doborze ilościowym tych wszystkich elementów.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej...

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej do elementu murowego.

mgr inż. Sebastian Czernik Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie

Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie

Gładzie są wyrobami na bazie spoiwa gipsowego, naturalnego lub syntetycznego, bardzo drobno zmielonych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, które poprawiają plastyczność oraz regulują...

Gładzie są wyrobami na bazie spoiwa gipsowego, naturalnego lub syntetycznego, bardzo drobno zmielonych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, które poprawiają plastyczność oraz regulują czas wiązania gotowej masy gipsowej. Przeznaczone są do prac wykończeniowych wewnątrz budynku, również w kuchniach i łazienkach, a ostatecznym efektem ich zastosowania jest bardzo gładka powierzchnia stanowiąca podłoże pod malowanie, rzadziej pod tapetowanie.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

dr inż. Marzena Najduchowska Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane...

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

dr inż. Marzena Najduchowska Ochrona powierzchniowa betonu

Ochrona powierzchniowa betonu Ochrona powierzchniowa betonu

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji....

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie się materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin - wykonawstwo

Kleje do okładzin - wykonawstwo Kleje do okładzin - wykonawstwo

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały...

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały te są nowoczesne, co w połączeniu z nowymi technologiami stosowania pozwala na wykonywanie prac glazurniczych łatwo i szybko, a efekty są trwałe i estetyczne.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Łukasz Bąk Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty...

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty mogą zawierać jedynie kilka składników, bardziej specjalistyczne – nawet kilkanaście. Najważniejszą rolę odgrywa spoiwo, którym może być cement, wapno hydratyzowane, gips lub anhydryt, a także spoiwa organiczne.

prof. ICiMB, dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił...

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił właściwości użytkowych i parametrów technicznych.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Geopolimery w budownictwie

Geopolimery w budownictwie Geopolimery w budownictwie

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2...

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2 przy zużyciu 2–3 razy mniejszej energii. Z tego powodu cement geopolimerowy nazwano zielonym cementem. Jest ekologiczny i wytrzymały, a mimo to rzadko stosowany w budownictwie.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanocementy i nanobetony

Nanocementy i nanobetony Nanocementy i nanobetony

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji...

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji czy samooczyszczania.

mgr inż. Sebastian Czernik Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Technologia wykonywania gładzi gipsowych Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest...

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest wyrównanie powierzchni ścian i sufitów oraz nadanie im oczekiwanej gładkości. Cienką warstwą spełniającą funkcję wykończeniową jest gładź, wykonywana z drobnoziarnistych materiałów na bazie cementu, gipsu, wapna lub polimerów.

dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek, prof. ucz., dr inż. Jacek Góra, mgr inż. Przemysław Brzyski Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany,...

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany, odnośnie do których dostępne są liczne opracowania potwierdzające skuteczność i zasadność hydrofobizacji, w odniesieniu do betonu brak jest jednoznacznych zaleceń.

mgr inż. Sebastian Czernik Jak uzyskać gładkie ściany?

Jak uzyskać gładkie ściany? Jak uzyskać gładkie ściany?

Podstawowe zadanie gładzi wydaje się oczywiste – uzyskanie idealnie gładkiej, równej i miłej w dotyku powierzchni ścian i sufitów. Stosuje się w tym celu łatwe w obróbce i drobnoziarniste gładzie gipsowe....

Podstawowe zadanie gładzi wydaje się oczywiste – uzyskanie idealnie gładkiej, równej i miłej w dotyku powierzchni ścian i sufitów. Stosuje się w tym celu łatwe w obróbce i drobnoziarniste gładzie gipsowe. Jak jednak osiągnąć zadowalający efekt i czy w każdej sytuacji można korzystać z takich samych rozwiązań?

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój...

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój przemysłu (także rynku materiałów budowlanych) bez jej udziału.

dr inż. Krzysztof Germaniuk, mgr inż. Tomasz Gajda Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza...

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza materiałów naprawczych do betonu.

dr inż. Teresa Możaryn, dr inż. Anna Sokalska, dr inż. Michał Wójtowicz Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB

Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB

Żelbetowe obiekty rolnicze w trakcie eksploatacji narażone są na działanie środowisk zewnętrznych i wewnętrznych. Ze względu na specyficzne warunki użytkowania tych konstrukcji oraz stawiane im wymagania,...

Żelbetowe obiekty rolnicze w trakcie eksploatacji narażone są na działanie środowisk zewnętrznych i wewnętrznych. Ze względu na specyficzne warunki użytkowania tych konstrukcji oraz stawiane im wymagania, już na etapie projektowania należy uwzględniać zasady i metody ochrony betonu i stali zbrojeniowej przed korozją i niszczącymi czynnikami atmosferycznymi.

Najnowsze produkty i technologie

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Sika Poland sp. z o.o. Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie...

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Warto podkreślić, że zrównoważony rozwój ma nie tylko wymiar ekonomiczny i środowiskowy, ale także społeczny, który powinien obejmować działania na rzecz społeczności lokalnych.

EUROFIRANY B.B. Choczyńscy Sp.J. 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna?...

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna? Przy rosnących cenach paliw i energii elektrycznej oraz rosnących kosztach, jakie musimy przeznaczyć na ogrzewanie budynków, izolacja jest nieunikniona. Warto więc zainwestować w izolację budynku dobrej jakości, by przynajmniej w jakiejś części uchronić swój budżet. Oto trzy sposoby, jak to...

4 ECO Sp. z o.o. Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

4 ECO Sp. z o.o. Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem? Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka...

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka lat. I tak pierwsze docieplenia były na styropianie o grubości 4 cm, obecnie to 20 cm styropianu grafitowego.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku

Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku

Czas wysychania budynku po zakończeniu budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna...

Czas wysychania budynku po zakończeniu budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna jest w tym wypadku membrana paroprzepuszczalna, dzięki której można odprowadzić wilgoć poza budynek. Wśród zabezpieczeń dachowych ogromną popularnością cieszy się membrana wstępnego krycia (MWK), która umożliwia właściwą dyfuzję pary wodnej z termoizolacji, a także dodatkowo uszczelnia pokrycie...

Getin Noble Bank SA Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?

Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej? Co warto wiedzieć, planując termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?

Ograniczenie strat ciepła i związane z nim zmniejszenie rachunków za prąd to kwestie istotne zarówno dla właścicieli i zarządców budynków, jak i mieszkańców. Aby było to możliwe, należy przeprowadzić prace...

Ograniczenie strat ciepła i związane z nim zmniejszenie rachunków za prąd to kwestie istotne zarówno dla właścicieli i zarządców budynków, jak i mieszkańców. Aby było to możliwe, należy przeprowadzić prace termomodernizacyjne. Często jednak ich zaplanowanie, zrealizowanie, a zwłaszcza znalezienie odpowiedniego źródła finansowania bywa problematyczne, dlatego warto dowiedzieć się, jak osiągnąć cel. Proces planowania termomodernizacji wcale nie musi być skomplikowany!

CFI World S.A. Robakowo CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi...

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi branży budowlanej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy spożywczej. Współpracuje z wiodącymi producentami, w tym Lotte Fine Chemical czy LG Chem.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.