Izolacje.com.pl

Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB

Ochrona powierzchniowa betonu | Żelbetowe konstrukcje rolnicze | Oddziaływania środowiskowe

Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB
Protection of reinforced concrete structures in agricultural buildings in the view of the requirements of the ITB standards and guidelines

Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB


Protection of reinforced concrete structures in agricultural buildings in the view of the requirements of the ITB standards and guidelines

Żelbetowe obiekty rolnicze w trakcie eksploatacji narażone są na działanie środowisk zewnętrznych i wewnętrznych. Ze względu na specyficzne warunki użytkowania tych konstrukcji oraz stawiane im wymagania, już na etapie projektowania należy uwzględniać zasady i metody ochrony betonu i stali zbrojeniowej przed korozją i niszczącymi czynnikami atmosferycznymi.

Zobacz także

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie

Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie

Chcesz odświeżyć dom na wiosnę? Nic prostszego, wystarczy odmalować elewację, a budynek będzie jak nowy. Jakich farb fasadowych użyć, jak przygotować powierzchnię pod malowanie i jakie efekty można uzyskać...

Chcesz odświeżyć dom na wiosnę? Nic prostszego, wystarczy odmalować elewację, a budynek będzie jak nowy. Jakich farb fasadowych użyć, jak przygotować powierzchnię pod malowanie i jakie efekty można uzyskać na elewacji - o tym wszystkim mówią eksperci Weber we wiosennym przewodniku po farbach elewacyjnych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

mgr inż. Maciej Rokiel Kleje żelowe – cechy szczególne

Kleje żelowe – cechy szczególne Kleje żelowe – cechy szczególne

Autor w powołaniu na normę PN-EN 12004-1 przedstawia klasyfikację klejów do płytek ceramicznych i okładzin kamiennych. Wyjaśnia specyfikę klejów żelowych i zwraca uwagę na konieczność przestrzegania zasad...

Autor w powołaniu na normę PN-EN 12004-1 przedstawia klasyfikację klejów do płytek ceramicznych i okładzin kamiennych. Wyjaśnia specyfikę klejów żelowych i zwraca uwagę na konieczność przestrzegania zasad sztuki budowlanej w pracach z klejeniem ceramiki budowlanej.

ABSTRAKT

W artykule omówiono wymagania dotyczące trwałości i ochrony powierzchniowej żelbetu w obiektach rolniczych według norm europejskich i instrukcji ITB. Przedstawiono charakterystykę oddziaływań środowiskowych i analizy zagrożeń korozyjnych wybranych obiektów rolniczych. Omówiono sposoby zwiększania trwałości betonu w danej klasie ekspozycji środowiskowej oraz zasady i metody ochrony powierzchniowej betonu w wybranych obiektach rolniczych.

The article discusses the requirements for durability and RC surface protection in agricultural structures in accordance with the EU standards and the technical instructions published by the ­Building Research Institute. The measures to increase the durability of RC structures in various environmental exposures as well as the principles and methods of concrete surface protection applied to some agricultural structures are discussed.

Niszczenie konstrukcji żelbetowych następuje pod wpływem następujących procesów, działających pojedynczo lub łącznie:

 • fizycznych (np. zawilgacania, zamarzania/rozmarzania, odkształceń i przemieszczeń, krystalizacji soli w kapilarach i rysach betonu, erozji, uderzeń, ścierania, zarysowań, kawitacji),
 • chemicznych (np. korozji kwasowej, siarczanowej, węglanowej, magnezowej, amonowej, zasadowej, korozji stali zbrojeniowej).

Z zewnątrz konstrukcje z betonu narażone są na działanie czynników atmosferycznych i gruntów, środków odladzających i wody morskiej (w strefie nadbrzeżnej). Dotyczy to wszystkich obiektów żelbetowych [1].

Od wewnątrz natomiast działanie agresywnych środowisk chemicznych występuje jedynie w obiektach budownictwa przemysłowego, spożywczego lub pokrewnych, w których w trakcie eksploatacji używane i/lub wydzielane są substancje chemiczne.

Szczególną rolę w procesach niszczenia odgrywa woda. Mechanizm niszczenia betonu i zbrojenia z jej udziałem ma charakter fizyczny, chemiczny i elektrochemiczny.

Szkodliwe działanie polega nie tylko na wchodzeniu wody w bezpośrednie reakcje z materiałami konstrukcji żelbetowej, lecz także na aktywizowaniu substancji chemicznych obecnych w środowisku. Większość substancji chemicznych, z którymi obiekty żelbetowe mają kontakt, nie byłaby agresywna, gdyby nie obecność wody.

Szkodliwe działanie substancji chemicznych występujących w zewnętrznym środowisku obiektu żelbetowego jest dodatkowo intensyfikowane przez oddziaływanie czynników atmosferycznych. W obiektach budownictwa przemysłowego, spożywczego i pokrewnych występujące substancje chemiczne stanowią zwykle środowisko agresywne dla żelbetu.

Aby zapobiec przedwczesnemu niszczeniu konstrukcji żelbetowych użytkowanych w środowiskach agresywnych, stosuje się różne techniki. Powszechnie wykorzystywane są zabiegi zwiększające trwałość oraz odporność betonu, stanowiące tzw. ochronę powierzchniową.

Wymagania dotyczące trwałości i ochrony powierzchniowej betonu

Konstrukcja powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby w projektowym okresie użytkowania i przy uwzględnieniu przewidywanego poziomu utrzymania zmiany następujące w wyniku wpływów środowiska nie obniżyły jej właściwości użytkowych poniżej założonego poziomu [2].

Wymagania dotyczące trwałości zawarte są w aktualnie dostępnych normach i instrukcjach ITB: PN-EN 206-1:2003 [1], PN-EN 1990:2004 [2], PN-B-06265:2004 [3], PN-EN 1992-1-1:2008 [4] oraz w poradniku ITB nr 468/2011 [5].

Obejmują one właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu wobec oddziaływań środowiskowych sklasyfikowanych w klasach ekspozycji i są ściśle powiązane z klasyfikacją środowisk zewnętrznych działających na konstrukcję [1, 3, 6].

Zwiększenie trwałości betonu polega na odpowiednim doborze jego składników, kształtowaniu struktury, stosowaniu innych zabiegów przed stwardnieniem (np. zagęszczania, specjalnej ochrony zbrojenia).

Można wyróżnić zasadnicze właściwości, które (jeżeli spełniają stawiane im wymagania) pozwalają na zwiększenie trwałości w danej klasie ekspozycji, a mianowicie:

 • współczynnik w:c,
 • zawartość cementu,
 • klasa wytrzymałości,
 • grubość otuliny stali zbrojeniowej,
 • szerokość rys.

W odniesieniu do klas ekspozycji w warunkach zamrażania/roz­mrażania wymagane są odpowiednie kruszywa mrozoodporne oraz określona zawartość powietrza w mieszance betonowej, a odnośnie klas ekspozycji w warunkach agresji chemicznej – stosowanie cementu siarczanoodpornego (jeśli występuje agresja siarczanowa).

tabeli 1 podano przykładowe zestawienie wymagań właściwości mieszanki betonowej i betonu w powiązaniu z klasami ekspozycji oddziaływania środowisk na beton, w których najczęściej użytkowane są obiekty rolnicze.

Wymagania dotyczące ochrony stali zbrojeniowej przed korozją obejmują: grubość otulenia betonem [4], zabezpieczenia powłokowe prętów zbrojeniowych i ochronę katodową [7]. Podstawowym wymaganiem jest minimalna grubość otuliny betonowej stali zbrojeniowej ze względu na ochronę stali przed korozją w powiązaniu z klasami ekspozycji środowisk.

W tabeli 2 zestawiono przykładowe wymagania w tym zakresie w odniesieniu do klas ekspozycji środowiskowych, w których najczęściej użytkowane są obiekty rolnicze.

Ochrona powierzchniowa polega na zwiększeniu odporności konstrukcji na działanie środowisk agresywnych przez ograniczenie lub odcięcie dostępu środowiska agresywnego do powierzchni betonu.

Uzyskuje się ją w wyniku powlekania powierzchni stwardniałego betonu wyrobami, które w efekcie przebiegu reakcji fizykochemicznych tworzą w przypowierzchniowej warstewce lub na powierzchni betonu barierę zabezpieczającą.

Wymagania dotyczące ochrony powierzchniowej betonu zawarte są w normach i instrukcjach ITB [7, 9, 10, 11] i odnoszą się do istotnych właściwości użytkowych zabezpieczeń powierzchniowych betonu, decydujących o skuteczności ochrony.

Ochronę powierzchniową dobiera się w zależności od mechanizmu niszczenia betonu i zbrojenia. Zasady ochrony oparte są na chemicznych lub fizycznych prawach, pozwalających na zabezpieczenie przed niszczącymi procesami chemicznymi i fizycznymi przebiegającymi w betonie, procesami elektrochemicznymi zachodzącymi na powierzchni stali zbrojeniowej; ochrona może mieć na celu stabilizację tych procesów.

Każdą zasadę ochrony można realizować kilkoma metodami [6, 8]. Do danej zasady i metody ochrony mogą być stosowane różne rodzaje wyrobów (tabela 3), jednak powinny one wykazywać odpowiednie właściwości użytkowe, umożliwiające realizację danej zasady i metody, oraz spełniać stawiane im wymagania w zakresie cech identyfikacyjnych.

Spełnianie wymagań powinno być potwierdzone deklaracją zgodności z normą lub aprobatą techniczną.

Żelbetowe konstrukcje rolnicze

Spośród żelbetowych budowli rolniczych szczególnie narażone na oddziaływania środowiskowe są:

 • zbiorniki na płynne odchody zwierzęce,
 • płyty do składowania obornika,
 • silosy na kiszonkę,
 • silosy na paszę i zboże,
 • komory fermentacyjne,
 • zbiorniki biogazu [12–16].

Płyty obornikowe i zbiorniki na płynne odchody zwierzęce

Konstrukcje te należą do typowego wyposażenia gospodarstw rolniczych. Płyty obornikowe usytuowane na gruncie i pozostające w kontakcie z atmosferą służą do składowania obornika, który podlega reakcjom chemicznym prowadzącym do wytworzenia gnojówki i gnojowicy. Taki naturalny nawóz odprowadzany jest kanalizacją do zamkniętych zbiorników.

Silosy na kiszonkę

W większości są to konstrukcje wieżowe z żelbetu, o średnicy 3–10 m i wysokości 16–20 m. Stosowane są też silosy przejazdowe z betonu lub prefabrykowane, o szer. do 5 m.

W zbiornikach tych magazynowana jest pasza soczysta: kukurydza, słonecznik, liście buraczane, rzepa, brukiew, kapusta pastewna i inne podobne rośliny. Pasza poddawana jest kiszeniu kwasem mlekowym, w wyniku czego otrzymuje się kiszonkę dla zwierząt domowych. W trakcie kiszenia paszy soczystej wydzielają się soki kiszonkowe odprowadzane do studzienek zbiorczych.

Silosy na zboże i pasze

Służą do magazynowania suchego pokarmu dla zwierząt (ziaren zbóż i suchych pasz, np. siana). Wykonywane są głównie z płaskiej blachy ocynkowanej, ale również z żelbetu. Warunki użytkowania wewnątrz są specyficzne – wymagana jest niska, kontrolowana wilgotność.

Komory fermentacyjne na biogaz

Są to konstrukcje w kształcie walca o stosunku średnicy do wysokości 1:1 (mogą być także bardziej płaskie, o wysokości dwukrotnie mniejszej niż średnica). Komory są zhermetyzowane, izolowane cieplnie, wyposażone w system grzewczy i mieszadła pionowe lub poziome.

Do komór fermentacyjnych wprowadzana jest biomasa: gnojowica, gnojówka, obornik, odpady zielone (np. kukurydza), liście rzepaku itp. W wyniku fermentacji powstają gazy fermentacyjne nazywane biogazem lub agrogazem oraz masa przefermentowana zalegająca w dolnej części.

Zbiorniki biogazu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie [17], zbiorniki biogazu powinny być konstrukcjami niskociśnieniowymi, metalowymi, żelbetowymi lub z tworzyw elastycznych.

Zbiorniki metalowe i z tworzyw sztucznych montowane są do betonowych platform. Stosowane są również zbiorniki biogazu w postaci kopuł szczelnie zamontowanych do górnych krawędzi komór fermentacyjnych, w których gaz zbiera się bezpośrednio nad komorą fermentacyjną. Kopuły te wykonywane są z laminatów z tkanin polimerowych pokrytych tworzywami: PVC lub PU.

Oddziaływania środowiskowe i analiza zagrożeń korozyjnych

W tabeli 4 zestawiono oddziaływania środowiskowe na żelbetowe obiekty rolnicze.

W ocenie zagrożenia korozyjnego należy rozpatrywać całość oddziaływań środowiskowych (np. czy działa środowisko tylko zewnętrzne, tylko wewnętrzne, czy oba). Często konstrukcja podlega jednocześnie kilku oddziaływaniom, wówczas każde powinno zostać sklasyfikowane.

Do ustalania klas ekspozycji niezbędne są dane o parametrach powietrza, analizy chemiczne wód gruntowych i gruntów, wybranych substancji chemicznych obornika, gnojówki/gnojowicy, biomasy oraz dane meteorologiczne.

Płyty obornikowe

Na płyty obornikowe oddziałują jednocześnie czynniki atmosferyczne i środowisko agresywne chemicznie (obornik, gnojówka/gnojowica). Spośród oddziaływań środowiska zewnętrznego rozpatruje się agresywne oddziaływanie mrozu (zamrażanie/rozmrażanie) bez środków odladzających i agresywność wód gruntowych (jeżeli występuje), a także ewentualną korozję stali zbrojeniowej spowodowaną chlorkami zawartymi w wodzie gruntowej.

Powierzchnie wewnętrzne płyt obornikowych narażone są na stałe działanie fermentującego obornika stanowiącego mieszaninę różnych związków chemicznych o odczynie od słabo zasadowego do słabo kwaśnego (pH od 8 do 5,5).

Należy liczyć się z korozją amonową i okresowo występującą korozją kwasową betonu oraz ewentualną korozją stali zbrojeniowej spowodowaną chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej.

Agresywne oddziaływania mrozu i substancji chemicznych na beton płyt obornikowych nawzajem się intensyfikują i powodują przyspieszenie procesów niszczących. Z tego względu oddziaływania środowiskowe chemiczne należy zakwalifikować do następnej, wyższej klasy ekspozycji od otrzymanych z analizy poszczególnych oddziaływań.

Oddziaływania środowiska wewnętrznego w zbiornikach na płynne odchody zwierzęce

Wewnętrzne powierzchnie zbiorników na płynne odchody zwierzęce narażone są na stałe działanie gnojówki lub gnojowicy o pH zmieniającym się od słabo alkalicznego (8) do słabo kwaśnego (5,5).

Do oceny możliwości wystąpienia korozji betonu przydatne byłyby dane obejmujące stężenia jonów amonowych, magnezowych, siarczanowych i chlorkowych w wyciągach wodnych z obornika, gnojówki i gnojowicy.

Takie informacje mogłyby posłużyć do ustalenia klasy agresji chemicznej na podstawie tablicy 2 normy PN-EN 206-1:2003 [1] oraz zagrożenia korozją chlorkową zbrojenia. Aktualnie są one jednak trudno dostępne.

Można natomiast w przybliżeniu ocenić zagrożenie korozyjne betonu: obecność związków amonowych oraz możliwość oddziaływania kwaśnego środowiska na beton wskazuje na klasę ekspozycji co najmniej XA2 ze względu na aspekty trwałości.

Uwzględniając możliwe mechanizmy niszczenia betonu w wyniku działania obornika, gnojówki i gnojowicy, należy przyjąć możliwość wystąpienia korozji amonowej betonu i okresowej korozji kwasowej.

Silosy na kiszonkę

Wewnętrzne powierzchnie silosów na kiszonkę narażone są na stałe działanie soków kiszonkowych zawierających mieszaninę różnych kwasów organicznych, o przeważającej zawartości kwasu mlekowego, octowego i masłowego. Odczyn soków kiszonkowych zmienia się od słabo kwaśnego do kwaśnego (pH od 5,2 do 3,5).

Środowisko to należy więc ocenić jako silnie agresywne dla betonu [1]. Występuje także mniej lub bardziej intensywna korozja kwasowa betonu w jego przypowierzchniowej warstwie, z wytworzeniem mleczanu wapniowego octanu wapniowego i maślanu wapniowego rozpuszczalnych w wodzie.

W wyniku tych procesów zachodzi wymywanie wapnia i degradacja powierzchni betonu. Z uwagi na silną agresję kwasową należy przyjąć klasę ekspozycji XA3.

Dobór rodzaju zabezpieczeń do żelbetowych konstrukcji rolniczych

Z przeprowadzonej analizy zagrożeń korozyjnych żelbetowych konstrukcji rolniczych wynika, że najbardziej narażone na zniszczenia są płyty obornikowe i wewnętrzne powierzchnie zbiorników na kiszonkę, a w mniejszym stopniu – wnętrza komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu oraz zbiorników na płynne odchody zwierzęce. Przy prawidłowej eksploatacji w silosach na zboża i paszę zagrożenie korozyjne nie występuje.

Zewnętrzne powierzchnie konstrukcji (poza komorami fermentacyjnymi) narażone są na oddziaływanie środowisk o klasach ekspozycji: XF, XC, XD i XA. Podstawowym zabezpieczeniem obiektu żelbetowego w danej klasie ekspozycji jest zastosowanie zabiegów zwiększających trwałość betonu i zbrojenia.

Należy zaklasyfikować oddziaływania środowiska zewnętrznego jako jedną klasę ekspozycji lub kilka. Do otrzymanych klas dobiera się skład i właściwości betonu zgodnie z tabelą 1 oraz grubość otuliny betonowej zbrojenia zgodnie z tabelą 2.

Zabiegi zwiększające trwałość betonu i zbrojenia mogą być wystarczającą ochroną betonu w nieagresywnym chemicznie środowisku powietrznym lub w nieagresywnych albo słabo agresywnych gruntach lub wodach gruntowych. Dotyczy to zewnętrznych powierzchni zbiorników i silosów.

W przypadku powierzchni betonowych stykających się z agresywnymi środowiskami gnojówki, gnojowicy, obornika, kiszonek, biomasy i biogazu zabiegi zwiększające trwałość betonu nie są wystarczające i konieczne jest dodatkowo zastosowanie ochrony powierzchniowej betonu.

Ochronę powierzchniową betonu przed procesami niszczącymi i agresją chemiczną uzyskuje się za pomocą zasad i metod ochrony odpowiednio dobranych do mechanizmów jego niszczenia oraz wyrobów ochronnych o właściwościach użytkowych umożliwiających realizację. Wśród zasad ochrony wymienia się [7, 8]:

 • ochronę przed wnikaniem do betonu niepożądanych substancji polegającą na zmniejszeniu wnikania (np. wody, ciekłych lub gazowych substancji chemicznych) lub zabezpieczeniu przed nim,
 • kontrolę wilgoci w betonie polegającą na przeciwdziałaniu zbyt szybkiemu zawilgacaniu/wysychaniu lub naprzemiennemu nawilżaniu i wysychaniu betonu,
 • zwiększenie odporności fizycznej polegające na zwiększeniu odporności powierzchni betonu na oddziaływania fizyczne, w tym uszkodzenia mechaniczne,
 • odporność na chemikalia polegającą na zwiększeniu odporności powierzchni betonu na uszkodzenie wywołane działaniem substancji chemicznych,
 • podwyższenie oporności betonu polegające na zwiększeniu właściwego oporu elektrycznego betonu w celu ochrony zbrojenia przed korozją.

Zasady te można realizować za pomocą następujących metod [7, 8, 9]:

 • impregnacji hydrofobizującej – brak powłoki, adsorpcja na powierzchni porów i kapilar w przypowierzchniowej warstewce betonu wyrobu hydrofobowego, nadającego powierzchni betonu właściwości odpychania cząsteczek wody,
 • impregnacji – cienka, nieciągła powłoka na powierzchni betonu, pory i kapilary w warstwie przypowierzchniowej są częściowo lub całkowicie wypełnione wyrobem impregnującym,
 • zabezpieczania powłokowego – ciągła powłoka ochronna na powierzchni betonu gr. 0,1–5 mm, w szczególnych przypadkach powyżej 5 mm,
 • izolacji chemoodpornych – ciągła powłoka ochronna na powierzchni betonu, zwykle gr. od 4 mm do 6–8 mm, zbrojona wkładkami z mat lub tkanin albo niezbrojona.

Do danej metody ochrony mogą być stosowane różne rodzaje materiałów. W tabeli 5 podano przykładowe wyroby.

Aby poprawnie dobrać zasady i metody ochrony powierzchniowej betonu, należy rozpoznać warunki użytkowania z uwzględnieniem szkodliwych oddziaływań na konstrukcję przeznaczoną do zabezpieczania, w tym obecności substancji chemicznych oddziałujących na beton.

Na tej podstawie klasyfikuje się agresywność środowiska, określa mechanizm niszczenia betonu, a następnie dobiera zasadę i metodę ochrony. W odniesieniu do wybranej metody ochrony ustala się wymagania co do właściwości użytkowych wyrobów i systemów ochrony powierzchniowej podanych w odpowiedniej normie lub zaleceniach udzielania aprobat ITB.

Wybrane wyroby i systemy ochrony powierzchniowej powinny posiadać dokumenty jakości wyrobów, tj. certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną oraz karty techniczne z powołaniem na stosowne dokumenty jakości.

Zgodnie z omówionymi postanowieniami i wymaganiami norm europejskich i dokumentów ITB dotyczącymi ochrony ­powierzchniowej betonu przyjrzyjmy się trzem konstrukcjom rolniczym pod kątem doboru zabezpieczenia przed szkodliwymi oddziaływaniami występującymi podczas użytkowania.

Płyty obornikowe

Konstrukcje te wymagają ochrony powierzchniowej ze względu na silnie agresywne środowisko: mróz, wodę i substancje chemiczne. Wskutek wnikania wody i chemikaliów dochodzi do niszczenia betonu.

Proces ten jest intensyfikowany przez korozję mrozową. Substancje chemiczne i woda wnikają do betonu i wywołują niszczące reakcje chemiczne, ponieważ materiał nie jest wystarczająco odporny. Korozja chemiczna betonu intensyfikuje korozję mrozową.

W wypadku płyt obornikowych ważne są dwie zasady ochrony: ochrona przed wnikaniem i odporność na chemikalia. Zasady te mogą być realizowane czterema metodami, z których należy wybrać najwłaściwszą.

Ze względu na to, że pierwszym etapem niszczenia płyt jest wnikanie wody i substancji chemicznych w głąb betonu, ochrona powierzchniowa powinna szczelnie zabezpieczyć beton przed wnikaniem. Najbardziej skuteczna jest metoda zabezpieczenia powłokowego.

W odniesieniu do wybranej metody zabezpieczenia powłokowego należy przeanalizować wymagania właściwości użytkowych wyrobu powłokowego i powłoki zgodnie z normą PN-EN 1504-2:2006 [9] pod kątem ich przydatności do zabezpieczenia płyt obornikowych.

W dokumencie tym podano wymagania dotyczące wszystkich możliwych właściwości użytkowych powłok do ochrony betonu przed korozją i czynnikami atmosferycznymi. W odniesieniu do konkretnego zamierzonego stosowania właściwości użytkowe analizuje i określa projektant zabezpieczenia powierzchniowego. W tabeli 6 przedstawiono wybrane wymagania.

Jak wynika z tabeli 6, powłoka zabezpieczająca powierzchnie płyt obornikowych powinna być odporna mechaniczne (na ścieranie, uderzenia), na działanie mrozu, szczelna na wnikanie wodnej fazy gnojówki i gnojowicy oraz wody, przyczepna do podłoża ­betonowego, w tym zawilgoconego, odporna na chemiczne działanie zawilgoconego obornika, gnojówki, gnojowicy.

Określone wymagania właściwości użytkowych są pomocne przy wyborze rodzaju wyrobu powłokowego spośród wielu możliwości materiałowych zestawionych w tabeli 5.

W praktyce najbardziej przydatne są wyroby polimerowo-cementowe i mineralne, ew. modyfikacje polimerowo-bitumiczne. Szczególnie istotne jest, aby powłoka wykazywała odporność chemiczną na działanie gnojówki i gnojowicy. Właściwość ta potwierdzona jest badaniami laboratoryjnymi, prowadzonymi m.in. w laboratorium ITB.

W tabeli 7 podano wyniki badań odporności chemicznej na działanie gnojowicy powłoki polimerowo-cementowej. Do badań zastosowano metodę opisaną w normie PN-EN 13529:2005 [18], a do oceny odporności chemicznej – zmiany wyglądu, przepuszczalności i przyczepności powłoki po 28 dniach działania środowiska gnojowicy. Pozytywne wyniki wykonanych badań potwierdziły zakres stosowania deklarowany przez producenta.

Zbiorniki na kiszonkę

Beton na wewnętrznej powierzchni zbiorników na kiszonkę narażony jest na stałe działanie silnie agresywnego środowiska o odczynie kwaśnym (reagent – kwas mlekowy i masa kiszonkowa). Konieczna jest zatem ochrona powierzchniowa betonu.

Mechanizm niszczenia polega na wnikaniu do betonu roztworów wodnych kwasów organicznych i postępującym rozpuszczaniu wierzchniej warstewki betonu. Podobnie jak w wypadku płyt obornikowych przydatne są jednocześnie dwie zasady ochrony: ochrona przed wnikaniem i odporność na chemikalia, a najskuteczniejsza jest metoda zabezpieczenia powłokowego.

Z analizy wymagań właściwości użytkowych wyrobu powłokowego i powłoki zgodnie z normą PN-EN 1504-2:2006 [9] należy wybierać te właściwości, które po spełnieniu wymagań normowych zapewnią, że wykonana powłoka będzie skutecznie chronić beton.

Szczególnie istotnym wymaganiem podczas wyboru rodzaju wyrobu powłokowego jest wymaganie odporności powłoki na działanie silnie agresywnego środowiska kwaśnego.

Dopuszczalne są więc tylko wyroby polimerowe kwasoodporne, ponieważ wyroby polimerowo-cementowe i mineralne nie wykazują wystarczającej odporności chemicznej na działanie środowiska kwaśnego o silnej agresji.

Do zabezpieczania powierzchni wewnętrznych mogą być przydatne kwasoodporne powłoki epoksydowe, poliestrowe lub poliuretanowe, które równocześnie spełniają wymagania przedstawione w tabeli 8, tzn. są szczelne wobec ciekłego środowiska kiszonki i dwutlenku węgla oraz przyczepne do podłoża betonowego.

Charakterystyki właściwości użytkowych wyrobów powłokowych podawane są w kartach technicznych wyrobów, z powołaniem na stosowne dokumenty jakości.

Komory fermentacyjne

We wnętrzu komór powierzchnie betonowe narażone są na znaczne zawilgocenie osiągające 90–100%, działanie kwasów organicznych w trakcie fermentacji kwaśnej, mieszaniny gazów pod zwiększonym ciśnieniem: metanu, dwutlenku węgla, siarkowodoru i amoniaku oraz podwyższonej temperatury.

Oddziaływania te stwarzają agresywne środowisko dla betonu, o stopniu agresywności okresowo średnim lub silnym. Cennym produktem fermentacji jest biogaz, dlatego poza ochroną betonu przed korozją niezbędne jest szczelne zabezpieczenie powierzchni wewnętrznych. Chroni to beton przed korozją i zapobiega ubytkom biogazu przez nieszczelności lub uszkodzenia korozyjne.

W tym wypadku przydatna jest zasada „ochrona przed wnikaniem” realizowana metodą izolacji chemoodpornej. Umożliwia ona uzyskanie powłoki szczelnej wobec wilgoci, fazy ciekłej i mieszaniny gazów (biogazu) wywierających nadciśnienie, mającej dobre parametry mechaniczne, elastycznej, zdolnej do pokrywania rys w podłożu betonowym, a przede wszystkim chemoodpornej w warunkach chemikaliów działających w komorze.

tabeli 9 przedstawiono wymagania właściwości użytkowych izolacji chemoodpornych (niezbrojonych) w zastosowaniu do ochrony powierzchniowej betonu we wnętrzu komory fermentacyjnej biogazu.

Jako izolacje chemoodporne można zastosować żywice i kompozycje z żywic syntetycznych: epoksydowych, poliuretanowych, poliestrowych, poliwęglanowych, modyfikowane dodatkami mineralnymi, bitumicznymi itp. (tabela 5).

Decydującą właściwością przy doborze materiałowym jest odporność chemiczna powłoki na działanie środowiska występującego w komorze fermentacyjnej.

Wymienione wyroby powinny być sprawdzone pod względem odporności chemicznej uzyskanych z nich powłok. W praktyce najbardziej przydatne są powłoki epoksydowe (dawniej zbrojone matami lub tkaninami szklanymi, obecnie zaś niezbrojone, zdolne do pokrywania rys podłoża).

Podsumowanie

Analiza wymagań dotyczących trwałości i ochrony powierzchniowej żelbetu według norm europejskich i instrukcji ITB w zastosowaniu do konstrukcji rolniczych wykazała, że dokumenty te są przydatne do oceny zagrożenia czynnikami atmosferycznymi i agresją chemiczną środowisk oraz do analizy zasad i metod ochrony.

Aby zabezpieczanie konstrukcji rolniczych było skuteczne, konieczne są zabiegi zwiększające trwałość i odporność betonu, stanowiące tzw. ochronę powierzchniową.

W nieagresywnym chemiczne środowisku powietrznym lub w nieagresywnych lub słabo agresywnych gruntach albo wodach gruntowych może to być wystarczająca ochrona, ale w przypadku powierzchni betonowych stykających się z agresywnymi środowiskami gnojówki, gnojowicy, obornika, kiszonek, biomasy i biogazu zabiegi zwiększające trwałość betonu nie są wystarczające i konieczne jest dodatkowe zastosowanie ochrony powierzchniowej betonu.

Do ustalania klas ekspozycji i agresywności chemicznej środowisk wewnętrznych niezbędne są dane o parametrach powietrza, dane meteorologiczne, analizy chemiczne wód gruntowych i gruntów, analizy chemiczne wybranych substancji chemicznych obornika, gnojówki/gnojowicy, biomasy.

Aktualnie te ostatnie dane chemiczne są trudno dostępne, co stwarza problemy przy ocenie agresji chemicznej i doborze ochrony powierzchniowej betonu narażonego na działanie środowisk występujących w obiektach rolniczych. Wskazana byłaby inicjatywa podjęcia takich analiz chemicznych na potrzeby budownictwa.

Byłoby to korzystne dla prawidłowego doboru zasady i metody ochrony powierzchniowej betonu zgodnie z obecnymi normami europejskimi i instrukcjami ITB.

Tworzenie zbiorów danych uzyskiwanych podczas ­diagnozowania stanu ­technicznego obiektów rolniczych z uwzględnieniem zaleceń normy PN­‑EN 1504-9:2010 [7] może stanowić podstawę do prognozowania ich trwałości oraz rozwoju technik badawczych i diagnostycznych wykorzystujących w szerszym niż obecnie stopniu nieniszczące metody badawcze i analizy numeryczne.

Literatura

 1. PN-EN 206-1:2003, „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.
 2. PN-EN 1990:2004, „Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji”.
 3. PN-B-06265:2004, „Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003. Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.
 4. PN-EN 1992-1-1:2008, „Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków”.
 5. L. Runkiewicz, Poradnik ITB nr 468/2011, „Wzmocnienia konstrukcji żelbetowych”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2011.
 6. L. Czarnecki, P. Woyciechowski, „Concrete carbonation as a limited process and its relevance to concrete cover thickness”, „ACI Materials Journal”, nr 109/2012, s. 275–282.
 7. PN-EN 1504-9:2010, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 9: Ogólne zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów”.
 8. L. Czarnecki, P. Łukowski, „Naprawy i ochrona betonu zgodnie z PN-EN 1504”, „Materiały Budowlane”, nr 2/2009, s. 2–4.
 9. PN-EN 1504-2:2006, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu”.
 10. Instrukcja ITB nr 453/2009, „Ochrona powierzchniowa betonu w warunkach agresji chemicznej”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2009.
 11. ZUAT-15/VI.05-1:2009, „Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozją. Cz. 1: Wyroby do wykonywania ciągłych izolacji chemoodpornych. Ciekłe żywice syntetyczne i kompozycje z żywic syntetycznych”.
 12. A. Zakowicz, „Wymagania dla zbiorników na gnojówkę/gnojowicę”, „Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, nr 1/2010, s. 327–334.
 13. J. Kwaśny, Z. Kowalski, M. Banach, „Właściwości nawozowe gnojowicy w kontekście zawartości wybranych makro i mikro elementów”, „Czasopismo Techniczne. Chemia”, nr 10/2011, s. 107–120.
 14. M. Marszałek, M, Banach, Z. Kowalski, „Utylizacja gnojowicy na drodze fermentacji metanowej i tlenowej”, „Czasopismo Techniczne. Chemia”, nr 10/2011, s. 143–158.
 15. K. Imhoff, K.R. Imhoff, „Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Poradnik”, Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1996.
 16. Z. Heinrich, A. Witkowski, „Urządzenia do oczyszczania ścieków. Projektowanie i przykłady obliczeń”, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2005.
 17. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (DzU 1997 nr 132, poz. 877).
 18. PN-EN 13529:2005, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Odporność na silną agresję chemiczną”.
 19. PN-EN ISO 4628-1:2005, „Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 1: Wprowadzenie ogólne i system określania”.
 20. PN-EN ISO 4628-2:2005, „Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 2: Ocena stopnia spęcherzenia”.
 21. PN-EN ISO 4628-4:2005, „Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 4: Ocena stopnia spękania”.
 22. PN-EN ISO 4628-5:2005, „Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 5: Ocena stopnia złuszczenia”.
 23. PN-EN ISO 4624:2004, „Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności”.
 24. Poradnik ITB 479/2012, „Naprawa i ochrona konstrukcji żelbetowych”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2012.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Sławomir Chłądzyński, dr inż. Grzegorz Malata Składniki zapraw klejowych do płytek. Część III – Proszek redyspergowalny

Składniki zapraw klejowych do płytek. Część III – Proszek redyspergowalny Składniki zapraw klejowych do płytek. Część III – Proszek redyspergowalny

Tematem artykułu, który stanowi trzecią część cyklu [1, 2] poświęconego zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek, jest proszek dyspersyjny. Przedstawiono w nim wyniki badań laboratoryjnych...

Tematem artykułu, który stanowi trzecią część cyklu [1, 2] poświęconego zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek, jest proszek dyspersyjny. Przedstawiono w nim wyniki badań laboratoryjnych dokumentujących wpływ ilości i jakości dyspersji na właściwości normowe zapraw klejowych do płytek. Przedmiotem badań były wybrane proszki redyspergowalne dostępne na rynku polskim.

dr inż. Sławomir Chłądzyński Składniki zapraw klejowych do płytek

Składniki zapraw klejowych do płytek Składniki zapraw klejowych do płytek

Artykuł kończy serię publikacji poświęconych zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek [1–4]. Stanowi on podsumowanie, w którym podkreślono znaczenie dodatków chemicznych w kształtowaniu właściwości...

Artykuł kończy serię publikacji poświęconych zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek [1–4]. Stanowi on podsumowanie, w którym podkreślono znaczenie dodatków chemicznych w kształtowaniu właściwości klejów do płytek oraz wskazano zakres zastosowania tych dodatków. Przedmiotem oceny były również składniki zapraw nieomawiane we wcześniejszych artykułach.

dr inż. Tomasz Baran, dr inż. Paweł Pichniarczyk, dr inż. Dariusz Kalarus Ograniczanie emisji gazów i pyłów - wykorzystanie odpadów w przemyśle

Ograniczanie emisji gazów i pyłów - wykorzystanie odpadów w przemyśle Ograniczanie emisji gazów i pyłów - wykorzystanie odpadów w przemyśle

Ograniczanie emisji gazów i pyłu oraz ilości odpadów z przemysłowych procesów technologicznych jest jednym z podstawowych celów strategii zrównoważonego rozwoju. Jest to uzasadnione skalą oddziaływania...

Ograniczanie emisji gazów i pyłu oraz ilości odpadów z przemysłowych procesów technologicznych jest jednym z podstawowych celów strategii zrównoważonego rozwoju. Jest to uzasadnione skalą oddziaływania tych czynników na środowisko i rozwojem cywilizacji.

mgr inż. Bernadeta Dębska Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów

Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów

Dbałość o ochronę środowiska, a także poprawę jakości życia ludzi nakazuje prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, co sprowadza się przede wszystkim do odzysku surowców dzięki zastosowaniu recyklingu...

Dbałość o ochronę środowiska, a także poprawę jakości życia ludzi nakazuje prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, co sprowadza się przede wszystkim do odzysku surowców dzięki zastosowaniu recyklingu i unieszkodliwiania tych odpadów, których ponowne wykorzystanie nie jest możliwe. Działem gospodarki o największym potencjale wykorzystania odpadów jest sektor budownictwa i produkcji materiałów budowlanych.

mgr inż. Małgorzata Sobala, mgr inż. Krzysztof Nosal, dr inż. Paweł Pichniarczyk Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy

Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy

Zastosowanie odpowiedniej masy szpachlowej oraz właściwe szpachlowanie i spoinowanie dają gwarancję uzyskania trwałego połączenia oraz idealnego wykończenia powierzchni płyt gipsowo-kartonowych.

Zastosowanie odpowiedniej masy szpachlowej oraz właściwe szpachlowanie i spoinowanie dają gwarancję uzyskania trwałego połączenia oraz idealnego wykończenia powierzchni płyt gipsowo-kartonowych.

dr hab. Włodzimierz Urbaniak Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

dr inż. Jadwiga Turkiewicz, dr inż. Jan Sikora Właściwości dźwiękochłonne materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi

Właściwości dźwiękochłonne materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi Właściwości dźwiękochłonne materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi

W artykule przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych badań akustycznych pod kątem określenia właściwości dźwiękochłonnych materiałów będących odpadami produkcyjnymi. Materiały te mają strukturę włóknistą...

W artykule przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych badań akustycznych pod kątem określenia właściwości dźwiękochłonnych materiałów będących odpadami produkcyjnymi. Materiały te mają strukturę włóknistą i strukturę wiór. Uzyskanie pozytywnych wyników z przeprowadzonych wstępnych badań akustycznych niektórych materiałów daje nadzieję na możliwość zagospodarowania odpadów produkcyjnych, a mianowicie stosowania ich w konstrukcjach zabezpieczeń wibroakustycznych. Ma to obecnie istotne znaczenie,...

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Łukasz Bąk Kleje do płytek – zmiany w normach

Kleje do płytek – zmiany w normach Kleje do płytek – zmiany w normach

Przedmiotem artykułu są zmiany normalizacyjne związane z wdrażaniem różnych dokumentów odniesienia dotyczących klejów do płytek. Omówione będzie nowe wydanie normy europejskiej PN-EN 12004:2008. Przedstawione...

Przedmiotem artykułu są zmiany normalizacyjne związane z wdrażaniem różnych dokumentów odniesienia dotyczących klejów do płytek. Omówione będzie nowe wydanie normy europejskiej PN-EN 12004:2008. Przedstawione zostaną zmiany dotyczące wymagań normowych oraz metodyki badań, a także znaczenie klasyfikacji zapraw klejowych w zakresie reakcji na ogień.

prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski Chemia betonu – wybrane zagadnienia

Chemia betonu – wybrane zagadnienia Chemia betonu – wybrane zagadnienia

Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których...

Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których nie można produkować nowoczesnego betonu. Dotyczy to wszelkich zagadnień, począwszy od zrozumienia, na czym polegają procesy wiązania i twardnienia oraz jakie czynniki na nie wpływają, przez formowanie mikrostruktury betonu, a na procesach korozyjnych kończąc. Wszystkie te kwestie znajdują wyjaśnienie...

dr inż. Robert Jurczak Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego?

Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego? Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego?

Wzrastająca liczba samochodów i zmniejszająca się powierzchnia do składowania odpadów to dwa główne powody, które skłaniają do powtórnego zastanowienia się nad możliwością wykorzystania odpadów pochodzących...

Wzrastająca liczba samochodów i zmniejszająca się powierzchnia do składowania odpadów to dwa główne powody, które skłaniają do powtórnego zastanowienia się nad możliwością wykorzystania odpadów pochodzących ze zużytych opon samochodowych w drogownictwie, w szczególności do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

dr inż. Paweł Mieczkowski Izolacje z pap asfaltowych na mostach

Izolacje z pap asfaltowych na mostach Izolacje z pap asfaltowych na mostach

Papy bitumiczne (najczęściej asfaltowe) pełnią rolę najbardziej uniwersalnego materiału budowlanego w konstrukcji nawierzchni drogowej. Z jednej strony wykorzystuje się je do ochrony obiektu mostowego...

Papy bitumiczne (najczęściej asfaltowe) pełnią rolę najbardziej uniwersalnego materiału budowlanego w konstrukcji nawierzchni drogowej. Z jednej strony wykorzystuje się je do ochrony obiektu mostowego (płyty pomostu) przed korozją atmosferyczną i wodą (hydroizolacja), z drugiej stosuje się je jako element konstrukcji drogowej.

dr inż. Mariusz Franczyk Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego

Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego

Jedną z podstawowych cech betonów wysokowartościowych BWW jest ich trwałość związana ze szczelnością. Na cechę tę można w betonie wpływać dzięki znacznej redukcji współczynnika w:c oraz dodatkowi pyłów...

Jedną z podstawowych cech betonów wysokowartościowych BWW jest ich trwałość związana ze szczelnością. Na cechę tę można w betonie wpływać dzięki znacznej redukcji współczynnika w:c oraz dodatkowi pyłów krzemionkowych. W ten sposób uzyskuje się szczelną i jednorodną strukturę zaczynu i betonu.

mgr inż. Bernadeta Dębska Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości...

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości stosuje się domieszki chemiczne i dodatki mineralne. Jako zalety betonu cementowego wymienia się jego dużą wytrzymałość na ściskanie, odporność na wysoką temperaturę i ogień, łatwość stosowania oraz stosunkowo niski koszt. Nie jest to jednak materiał pozbawiony wad. Wśród najpoważniejszych...

mgr inż. Piotr Idzikowski Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Jak wykonać okładzinę ceramiczną? Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to,...

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to, czy jest się dobrym, czy początkującym wykonawcą, warto korzystać z różnorodności zapraw dostępnych na rynku i umieć wybrać właściwą, uwzględniając czynniki oddziałujące na okładzinę.

dr inż. Adam Niesłochowski Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne,...

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne, bitumy, lepiszcza, kleje itp., a także pozostałości nieprzereagowanych monomerów.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz...

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Równie ważne jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin

Kleje do okładzin Kleje do okładzin

Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.

Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.

dr inż. Mariusz Franczyk Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu...

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu cementowego oraz maksymalnej przyczepności między zaczynem i kruszywem. Projektowanie BWW polega na odpowiednim kształtowaniu właściwości i doborze ilościowym tych wszystkich elementów.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej...

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej do elementu murowego.

mgr inż. Sebastian Czernik Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie

Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie

Gładzie są wyrobami na bazie spoiwa gipsowego, naturalnego lub syntetycznego, bardzo drobno zmielonych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, które poprawiają plastyczność oraz regulują...

Gładzie są wyrobami na bazie spoiwa gipsowego, naturalnego lub syntetycznego, bardzo drobno zmielonych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, które poprawiają plastyczność oraz regulują czas wiązania gotowej masy gipsowej. Przeznaczone są do prac wykończeniowych wewnątrz budynku, również w kuchniach i łazienkach, a ostatecznym efektem ich zastosowania jest bardzo gładka powierzchnia stanowiąca podłoże pod malowanie, rzadziej pod tapetowanie.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

dr inż. Marzena Najduchowska Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane...

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Prawidłowe ocieplenie elewacji

Prawidłowe ocieplenie elewacji Prawidłowe ocieplenie elewacji

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Jaką geomembranę PVC wybrać?

Jaką geomembranę PVC wybrać? Jaką geomembranę PVC wybrać?

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

homebook.pl Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć?

Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć? Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć?

Każdego roku projektanci wnętrz i designerzy prezentują nowe trendy, które wyznaczają kierunki zmian, dokonywanych w wystroju naszych mieszkań i domów. Nie inaczej jest w 2021 roku. Zobacz, co w trawie...

Każdego roku projektanci wnętrz i designerzy prezentują nowe trendy, które wyznaczają kierunki zmian, dokonywanych w wystroju naszych mieszkań i domów. Nie inaczej jest w 2021 roku. Zobacz, co w trawie piszczy i które tendencje okażą się godne tego, aby zaimplementować je również w swoich czterech ścianach. Przed Tobą kilka najciekawszych tendencji, którym zdecydowanie warto bliżej się przyjrzeć.

Kingspan Profesjonalne systemy barier ochronnych

Profesjonalne systemy barier ochronnych Profesjonalne systemy barier ochronnych

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz...

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz odpornych na uderzenia słupków i barier ochronnych pozwalają zmniejszyć ryzyko wypadków i poprawiają komfort pracowników.

Bauder Polska Sp. z o. o. BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Xella Polska Sp. z o.o. Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu

Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu

Większość nowo budowanych domów - zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych - ma dwuwarstwowe ściany zewnętrzne, składające się z muru i ocieplenia. Do wykonania warstwy termicznej takich ścian stosuje się...

Większość nowo budowanych domów - zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych - ma dwuwarstwowe ściany zewnętrzne, składające się z muru i ocieplenia. Do wykonania warstwy termicznej takich ścian stosuje się przeważnie płyty styropianowe. Rzadziej do tego celu wykorzystuje się - droższe od nich - płyty z wełny mineralnej. Od połowy 2019 roku oba te materiały ociepleniowe mają dużą konkurencję w postaci mineralnych płyt izolacyjnych Multipor ETICS.

merXu Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia...

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia drobnych napraw w domu lub ogrodzie. Zobacz ofertę z kategorii chemii budowlanej na merXu.

Kärcher PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny

PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny

Branża budowalna dynamicznie rozwija się w naszym kraju. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty...

Branża budowalna dynamicznie rozwija się w naszym kraju. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej wiosny Kärcher oferuje budowlańcom najlepsze modele swoich urządzeń w atrakcyjnych, obniżonych cenach. Oferta PRO Korzyści to szeroki wybór sprzętów – urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS oraz bez niego HD, odkurzacze NT do suchych i mokrych zabrudzeń radzące...

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

merXu Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu

Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu

Oprócz wyboru wysokiej jakości materiałów budowlanych do wzniesienia ścian czy budowy dachu ważna jest także odpowiednia izolacja przegród – zarówno termiczna, jak i przeciwwilgociowa.

Oprócz wyboru wysokiej jakości materiałów budowlanych do wzniesienia ścian czy budowy dachu ważna jest także odpowiednia izolacja przegród – zarówno termiczna, jak i przeciwwilgociowa.

SUEZ Izolacje Budowlane Wpusty dachowe - skuteczne odprowadzenie wody opadowej

Wpusty dachowe - skuteczne odprowadzenie wody opadowej Wpusty dachowe - skuteczne odprowadzenie wody opadowej

Twój klient zdecydował się na dach płaski? Świetna wiadomość! Dla Ciebie to możliwość wcielenia w życie ciekawego projektu, dla niego m.in. wygoda, bo unika skosów we wnętrzu. Żeby jednak dach dobrze spełniał...

Twój klient zdecydował się na dach płaski? Świetna wiadomość! Dla Ciebie to możliwość wcielenia w życie ciekawego projektu, dla niego m.in. wygoda, bo unika skosów we wnętrzu. Żeby jednak dach dobrze spełniał swoją funkcję, nie zapominaj o zastosowaniu odpowiedniego systemu odprowadzania wody. Martwisz się, jak zrobić to skutecznie? Spokojnie, są na to sposoby.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.