Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia

Warunki w komorze starzeniowej | Badania właściwości fizycznych w procesie starzenia | Prognozowanie na podstawie zmiany gęstości (G) | Prognozowanie na podstawie kinetyki zmian porowatości otwartej | Prognozowanie trwałości na podstawie ubytku masy

Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych
Śnieżka

Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych


Śnieżka

Najbardziej miarodajnymi testami określającymi zachowanie się materiałów pod wpływem czynników atmosferycznych są długotrwałe testy starzeniowe, trwające co najmniej 5 lat. Są one jednak czasochłonne, dlatego częściej wnioskuje się o trwałości na podstawie krótkotrwałych i przyśpieszonych testów.

Zobacz także

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

Alchimica Polska Sp. z o.o. Skuteczna naprawa betonu z zaprawą Hygrosmart®-Fix&Finish

Skuteczna naprawa betonu z zaprawą Hygrosmart®-Fix&Finish Skuteczna naprawa betonu z zaprawą Hygrosmart®-Fix&Finish

Hygrosmart Fix&Finish to jednoskładnikowa, szybkowiążąca, zbrojona włóknami zaprawa cementowa typu PCC (beton polimerowo-cementowy nazywany również betonem żywicznym). Służy do napraw strukturalnych betonu...

Hygrosmart Fix&Finish to jednoskładnikowa, szybkowiążąca, zbrojona włóknami zaprawa cementowa typu PCC (beton polimerowo-cementowy nazywany również betonem żywicznym). Służy do napraw strukturalnych betonu i wyrównywania jego powierzchni.

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

Materiały i elementy budowli eksponowane na czynniki atmosferyczne podlegają procesom starzenia. Istnieją specjalne wytyczne i metody służące ocenie i prognozowaniu ich trwałości [1–5], w których zaleca się prowadzenie badań porównawczych, długotrwałych w warunkach naturalnych oraz krótkotrwałych w warunkach symulowanych [1, 2, 6].

Badania te wykonywane są w komorach klimatycznych [7, 8, 9] na podstawie odpowiednich procedur [2, 3]. Uzyskiwane wyniki pozwalają określić charakterystykę starzeniową, która odniesiona do stanu granicznego umożliwia oszacowanie trwałości, np. według normy brytyjskiej BS ISO 15686-2001 [2]. Wartości graniczne są umowne. Mogą to być np. dopuszczalne wartości normowe (jak spadek wytrzymałości, ubytek masy, przyczepności).

Warunki w komorze starzeniowej

Obecnie dostępne są gotowe stanowiska do badań odporności na selektywne oddziaływania klimatyczne, jak wilgotność, temperatura i promieniowanie słoneczne.

Innym stanowiskiem o kompleksowym działaniu, dowolnie programowanym, jest komora starzeniowa znajdująca się na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Jest to miejsce, w którym materiały poddawane są cyklicznym, symulowanym oddziaływaniom klimatycznym.

Stanowisko na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej składa się z 4 komór. Najważniejsza jest komora obrotowa wyposażona w 4 ściany ekspozycyjne o wymiarach 1,6×2,1 m do montażu ciał próbnych. Trzy pozostałe komory współpracują z komorą centralną i symulują dominujące czynniki klimatyczne.

W „komorze słońca” uzyskuje się nagrzewanie i naświetlanie zbliżone do naturalnego słonecznego przez układ 20 lamp metalohalogenkowych oraz promienników nadfioletu. Maks. temp. na powierzchni eksponowanej to +70ºC. 

„Komora deszczu” symuluje deszcz ukośny i wiatr za pomocą specjalnego układu dysz. Podmuchy powietrza mają regulowaną prędkość, amplitudę i częstość. 

W „komorze mrozu” temperatura obniżana jest do –25ºC. Jeden cykl pracy stanowiska trwa 4 godz. przy jednostkowych 1-godzinnych oddziaływaniach komór. Podstawowy test trwa 100 cykli, co przy prędkości 5 cykli na dobę daje 4 tyg.

Klimat symulowany w komorze określono na podstawie analizy typowego roku meteorologicznego na Górnym Śląsku [10]. Na tej podstawie ustalono temperaturę, nasłonecznienie, opady deszczu i prędkości wiatru w poszczególnych komorach klimatycznych. 100 cykli w komorze odpowiada okresowi 2 lat do 2,5 r. w warunkach naturalnych [10, 11].

Badania właściwości fizycznych w procesie starzenia

Badania starzeniowe wykonano na 8 odmianach tradycyjnych tynków zewnętrznych różnych marek: wapiennych (W1, W2), cementowych (C1, C2, C3) i cementowo-wapiennych (Cw1, Cw2, Cw3) oraz na 4 typowych tynkach pocienionych: mineralnym, krzemianowym, silikonowym i akrylowym (M, K, S, A). 

zapraw tynkowych wykonano próbki tynków, a także z tradycyjnych – beleczki o wymiarach 40×40×160 mm.

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono metodykę badań oraz sposób określania charakterystyk starzeniowych w odniesieniu do wybranych cech fizycznych tynków zewnętrznych poddanych testom przyspieszonego starzenia. Podano propozycje szacowania trwałości na podstawie zmiany gęstości objętościowej, porowatości otwartej i przyczepności. Modele w postaci szeregów czasowych poddano weryfikacji statystycznej.

The article presents research methodology and the method of ageing characteristics determination in relation to selected physical properties of external plasters subjected to accelerated ageing tests. Theroposals of durability estimation are given, based on: change in volume density, open porosity and adhesion. The models in the form of time series were subjected to statistical varification.

W celach porównawczych próbki zapraw i tynków poddano dwóm testom starzeniowym (500 cykli w warunkach symulowanych i w warunkach naturalnych przez 2 lata). Co 100 cykli oraz co 12 mies. pobierano próbki i oznaczano cechy fizyczne i chemiczne, aby określić, jak się zmieniają w procesie oddziaływania czynników klimatycznych.

Badano wytrzymałość na ściskanie i zginanie, nasiąkliwość i adsorpcję kapilarną, gęstość objętościową i rzeczywistą, porowatość całkowitą i otwartą, mrozoodporność, przyczepność do podłoża, paroprzepuszczalność, odkształcalność termiczną oraz strukturę porowatości.

Przebadane cechy fizyczne pozwoliły na określenie charakterystyk starzeniowych oraz zależności między warunkami naturalnymi i symulowanymi. Z uwagi na możliwość określenia wartości granicznych przydatne do szacowania trwałości okazały się charakterystyki zmian gęstości objętościowej, przyczepności oraz porowatości otwartej.

Prognozowanie na podstawie zmiany gęstości (G)

Oznaczenia gęstości objętościowej w kolejnych etapach starzenia wykazały zmiany w większości o charakterze malejącym (RYS. 1). Wyniki te potwierdzają, że degradacja materiałów porowatych takich jak betony i zaprawy zachodzi strefowo [12], od powierzchni eksponowanej w głąb materiału.

W tynkach o malejącej gęstości (W1, K, S, A) określono ubytki obliczeniowe masy i zmiany grubości w środowisku symulowanym (RYS. 1). Uzyskano w ten sposób charakterystyki starzeniowe. Po ich odniesieniu do wartości granicznych otrzymano modele trwałości pozwalające na szacowanie czasu użytkowania (TABELA 1).

Jako wartość graniczną ubytków masy przyjęto 5% przez analogię do mrozoodporności betonu [13]. Na tej podstawie można było oszacować czas użytkowania w latach z uwzględnieniem współzależności 100 cykli w komorze = 2 lata w warunkach naturalnych [10, 11].

Prognozowanie na podstawie zmiany przyczepności (P)

Analogicznie na podstawie wytycznych BS ISO 15686­‑2001 [2] określono charakterystyki zmian przyczepności o malejącym trendzie na podłożu z bloczków betonu komórkowego (RYS. 2): p (t) = – p1·t + po. Po uwzględnieniu wartości granicznej oszacowano trwałość (TABELA 2).

Jako wartość graniczną przyjęto wymaganą minimalną przyczepność według normy PN-70/B-10100 [14] – 0,1 kG/cm² w odniesieniu do tynków wapiennych, 0,25 kG/cm² w wypadku tynków cementowo­‑wapiennych oraz 0,5 kG/cm2 w wypadku tynków cementowych.

Prognozowanie na podstawie kinetyki zmian porowatości otwartej (PO)

Stwierdzono monotoniczne zmiany porowatości otwartej testowanych zapraw tynkowych zarówno w środowisku naturalnym, jak i symulowanym. Wykorzystano je do opisu procesu starzenia. Kinetykę zmian porowatości opisano wyrażeniem umożliwiającym opis zmian malejących i rosnących:

gdzie:
Po, P – początkowa i największa przewidywana porowatość otwarta,k – współczynnik kinetyczny zależny od temperatury.

Badane zaprawy tynkowe podzielono na dwie grupy – o trendach rosnących (grupa 1, RYS. 3) i malejących (grupa 2). Stałe kinetyczne P, k wyznaczono w programie komputerowym. W odniesieniu do tynków na spoiwach mineralnych przyjęto średnią temp. 22,5°C jednego cyklu w komorze starzeniowej od –20°C do +65°C, a w wypadku tynków na spoiwach polimerowo-żywicznych (K, S, A) maks. temp. słoneczną +65°C.

Określone w ten sposób charakterystyki nie są typowymi modelami trwałości ze względu na trudność określenia wartości granicznej. Przy uwzględnieniu jednak współzależności 100 cykli = 2 lata [10, 11] można oszacować porowatość otwartą w warunkach naturalnych.

Na tej podstawie oraz znanej zależności między wytrzymałością na ściskanie fck a porowatością otwartą Po można szacować wytrzymałość.

Przykładowo w tynku Cw3 porowatość otwarta po 500 cyklach, czyli po 10 latach, wynosi 11,2%. Wytrzymałość początkowa to 18,5 MPa, a dla empirycznej zależności fck = –0,11·Po +14,0 wytrzymałość na ściskanie po 10 latach można oszacować jako 12,7 MPa.

Prognozowanie trwałości na podstawie ubytku masy (M)

Do tej analizy zastosowano model Vesikari-Pihlajavaary (VP) [4] opisujący dwa rodzaje ubytków masy tworzyw betonowych wywołanych degradacją mrozową (m1) oraz ekstrakcją (m2). Przyjęto, że ubytki zachodzą proporcjonalnie do czasu, zgodnie z typologią określoną przez Y. Matsufuji [5]. W związku z tym przyjęto model typu liniowego:

gdzie:
c1 – współczynnik środowiskowy zależny od rodzaju i klasy środowiska zewnętrznego o wartościach 0–4,
c2 – współczynnik zmian przyczepności do podłoża postaci c2 = σ1o danego etapu starzenia i stanu początkowego,
c3 – współczynnik zmian przenikalności pary wodnej c3 = δ1o danego etapu starzenia i stanu początkowego,
VZ – porowatość zamknięta jako różnica porowatości całkowitej i otwartej,
t – czas,
fck – wytrzymałość początkowa na ściskanie.

 

Jako graniczną wartość ubytku masy przyjęto 0,5 mm/m², analogicznie do wartości dopuszczalnej 0,05 cm³/cm² betonów według normy PN-88/B-06250 [13]. Przewidywany okres trwałości, w którym ubytki masy wywołane czynnikami zewnętrznymi nie przekroczą wartości dopuszczalnej, przyjęto z zależności liniowej:

M = M1·t [mm/rok]

gdzie:

M1 – jednostkowe obliczeniowe roczne ubytki masy.

Przy takich założeniach uzyskano przewidywane okresy trwałości wypraw tynkowych w odniesieniu do podstawowej (VP) oraz zmodyfikowanej postaci modelu masowego (VPm) (TABELA 3).

Weryfikacja statystyczna wyników dla modeli czasowych

Uzyskane modele trwałości (G) i (P) oparte na monotonicznych charakterystykach czasowych zweryfikowano statystycznie za pomocą programu komputerowego i przedstawiono jako szeregi czasowe w postaci wielomianu y = a+bt+ct2+...β, gdzie β jest resztą losową.

Stopień wielomianu i jego parametry dobierane są przez ocenę istotności, czyli stopnia prawdopodobieństwa testowego, które powinno być mniejsze niż 0,05, oraz na podstawie właściwości statystycznych reszt losowych.

Do poprawności wielomianu opisującego szereg czasowy wymagany jest rozkład normalny reszt losowych (RYS. 4) oraz brak ich związku liniowego, tzw. autokorelacji z modelem podstawowym. Do oceny tych właściwości zastosowano test Shapiro-Wilka [11].

Podsumowanie

Analiza cech fizycznych pod wpływem starzenia wykazała ich zmienność i tym samym możliwość formułowania charakterystyk starzeniowych oraz modeli trwałości. Stwierdzono, że najbardziej przydatne cechy to: gęstość objętościowa, przyczepność i porowatość otwarta. Z przedstawionych 4 modeli (RYS. 5) 3 pozwalają na szacowanie czasów trwałości (G, P, VPm).

Dobre rezultaty przy przyjętych kryteriach granicznych dają modele zmian gęstości objętościowej (G) i przyczepności (P). Dobre przybliżenie daje także zmodyfikowany model (VPm) degradacji powierzchniowej wyrażonej ubytkami masy. Prognozowanie na podstawie zmian gęstości ma ograniczone zastosowanie, gdyż jest przydatne w odniesieniu do materiałów o malejącej gęstości.

Model kinetyczny zmian porowatości otwartej (Po) daje możliwość prognozowania wytrzymałości, przy czym potrzebna jest znajomość zależności wytrzymałości od porowatości, co jest ograniczone do materiałów pozwalających na wykonanie takich oznaczeń.

Przeprowadzone prace badawcze i analityczne pokazały możliwość szacowania trwałości na podstawie krótkotrwałych testów starzeniowych na przykładzie tynków elewacyjnych. Przedstawiona tematyka jest przedmiotem dalszych prac, m.in. w ujęciu statystycznym.

LITERATURA

 1. Z. Ściślewski, „Zasady projektowania budynków i budowli z uwzględnieniem trwałości”, ITB, Warszawa 1994.
 2. BS ISO 15686-2001, „Buildings and constructed assets. Service life planning. Part 2. Service life prediction procedure”.
 3. ASTM E632-82, „Standard practice for developing accelerated tests to aid prediction of service life of building components and materials”.
 4. A. Sarja, E. Vesikari, „Durability design of Concrete Structures”, RILEM Report 14, London 1996.
 5. Y. Matsufuji, T. Koyama, S. Harada, „Service life predictive method of building materials”, „Durability of Building Materials and Components”, vol. 1, E&FN Spon, London 1996.
 6. J. Sowińska, „Prognozowanie trwałości izolacji wodochronnych – testy naturalnego i przyspieszonego starzenia”, Instytut Techniki Budowlanej, Kwartalnik nr 4 (116), Warszawa 2000, s. 57–64.
 7. Z. Pavlik, M. Jirickova, R. Cerny, „Semi-scale testing of multi-layered building envelope on the basis of HPC in difference climate conditions”, „Rocznik Inżynierii Budowlanej”, z. 4, PAN Oddział w Katowicach, Katowice 2004, s. 17–24.
 8. M. Chiavarini, F. Gaggini, V. Massa, „A new methodology for the accelerated simulation of environmental attacks”, „Durability of Building Materials and Components”, vol. 2, London 1996.
 9. M. Prokop, „Badania odporności materiałów elewacyjnych na przyspieszone starzenie”, „Materiały Budowlane”, nr 10/1999, s. 78–79.
 10. J. Bochen, „Prognozowanie trwałości komponentów budowlanych eksponowanych na czynniki atmosferyczne na podstawie testów przyspieszonego starzenia”, Projekt Badawczy PBU-33/RB9/2010, Gliwice 2010–2013.
 11. J. Bochen, B. Wilk-Słomka, „Ustalenie programu klimatu symulowanego w komorze starzeniowej”, XIII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna, „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”, Łódź Słok 2011, t. VI, nr 1, s. 17–20.
 12. T. Broniewski, „Problem strefowości procesów destrukcyjnych w materiałach budowlanych”, III Konferencja Naukowo­‑Techniczna „Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej”, MATBUD’2000, Kraków-Mogilany 2000.
 13. PN-88/B-06250, „Beton zwykły”.
 14. PN-70/B-10100, „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Marzena Najduchowska Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane...

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

dr inż. Marzena Najduchowska Ochrona powierzchniowa betonu

Ochrona powierzchniowa betonu Ochrona powierzchniowa betonu

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji....

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie się materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin - wykonawstwo

Kleje do okładzin - wykonawstwo Kleje do okładzin - wykonawstwo

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały...

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały te są nowoczesne, co w połączeniu z nowymi technologiami stosowania pozwala na wykonywanie prac glazurniczych łatwo i szybko, a efekty są trwałe i estetyczne.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Łukasz Bąk Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty...

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty mogą zawierać jedynie kilka składników, bardziej specjalistyczne – nawet kilkanaście. Najważniejszą rolę odgrywa spoiwo, którym może być cement, wapno hydratyzowane, gips lub anhydryt, a także spoiwa organiczne.

prof. ICiMB, dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił...

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił właściwości użytkowych i parametrów technicznych.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Geopolimery w budownictwie

Geopolimery w budownictwie Geopolimery w budownictwie

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2...

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2 przy zużyciu 2–3 razy mniejszej energii. Z tego powodu cement geopolimerowy nazwano zielonym cementem. Jest ekologiczny i wytrzymały, a mimo to rzadko stosowany w budownictwie.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanocementy i nanobetony

Nanocementy i nanobetony Nanocementy i nanobetony

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji...

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji czy samooczyszczania.

mgr inż. Sebastian Czernik Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Technologia wykonywania gładzi gipsowych Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest...

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest wyrównanie powierzchni ścian i sufitów oraz nadanie im oczekiwanej gładkości. Cienką warstwą spełniającą funkcję wykończeniową jest gładź, wykonywana z drobnoziarnistych materiałów na bazie cementu, gipsu, wapna lub polimerów.

dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek, prof. ucz., dr inż. Jacek Góra, dr inż. Przemysław Brzyski Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany,...

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany, odnośnie do których dostępne są liczne opracowania potwierdzające skuteczność i zasadność hydrofobizacji, w odniesieniu do betonu brak jest jednoznacznych zaleceń.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Właściwości fibrogeopolimerów

Właściwości fibrogeopolimerów Właściwości fibrogeopolimerów

Trwają prace nad udoskonalaniem właściwości materiałów na bazie spoiw geopolimerowych, zwłaszcza parametrów związanych z rozciąganiem i zginaniem. Ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie mogą być fibrogeopolimery...

Trwają prace nad udoskonalaniem właściwości materiałów na bazie spoiw geopolimerowych, zwłaszcza parametrów związanych z rozciąganiem i zginaniem. Ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie mogą być fibrogeopolimery jako fibrokompozyty zbrojone włóknami.

mgr inż. Sebastian Czernik Jak uzyskać gładkie ściany?

Jak uzyskać gładkie ściany? Jak uzyskać gładkie ściany?

Podstawowe zadanie gładzi wydaje się oczywiste – uzyskanie idealnie gładkiej, równej i miłej w dotyku powierzchni ścian i sufitów. Stosuje się w tym celu łatwe w obróbce i drobnoziarniste gładzie gipsowe....

Podstawowe zadanie gładzi wydaje się oczywiste – uzyskanie idealnie gładkiej, równej i miłej w dotyku powierzchni ścian i sufitów. Stosuje się w tym celu łatwe w obróbce i drobnoziarniste gładzie gipsowe. Jak jednak osiągnąć zadowalający efekt i czy w każdej sytuacji można korzystać z takich samych rozwiązań?

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój...

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój przemysłu (także rynku materiałów budowlanych) bez jej udziału.

dr inż. Krzysztof Germaniuk, mgr inż. Tomasz Gajda Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza...

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza materiałów naprawczych do betonu.

mgr inż. Mahmoud Hsino, dr hab. inż. Jerzy Pasławski Materiały zmiennofazowe jako modyfikator betonu dojrzewającego w klimacie gorącym i suchym

Materiały zmiennofazowe jako modyfikator betonu dojrzewającego w klimacie gorącym i suchym

W elemencie betonowanym w suchym i gorącym klimacie zachodzi równocześnie wiele procesów, wśród których główną rolę odgrywają dojrzewanie i twardnienie betonu. Podczas tych procesów reakcja egzotermiczna...

W elemencie betonowanym w suchym i gorącym klimacie zachodzi równocześnie wiele procesów, wśród których główną rolę odgrywają dojrzewanie i twardnienie betonu. Podczas tych procesów reakcja egzotermiczna związana z hydratacją cementu w znacznym stopniu inicjuje naprężenia termiczne, które wraz z szybkim ubytkiem wody z mieszanki wywołują niepożądane skutki.

dr inż. Teresa Możaryn, dr inż. Anna Sokalska, dr inż. Michał Wójtowicz Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB

Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB

Żelbetowe obiekty rolnicze w trakcie eksploatacji narażone są na działanie środowisk zewnętrznych i wewnętrznych. Ze względu na specyficzne warunki użytkowania tych konstrukcji oraz stawiane im wymagania,...

Żelbetowe obiekty rolnicze w trakcie eksploatacji narażone są na działanie środowisk zewnętrznych i wewnętrznych. Ze względu na specyficzne warunki użytkowania tych konstrukcji oraz stawiane im wymagania, już na etapie projektowania należy uwzględniać zasady i metody ochrony betonu i stali zbrojeniowej przed korozją i niszczącymi czynnikami atmosferycznymi.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Maciej Król Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla

Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla

Beton jako najpopularniejszy materiał budowlany został objęty programem budownictwa zrównoważonego. W programie tym szuka się takich materiałów i procesów wytwórczych, które byłyby przyjazne środowisku,...

Beton jako najpopularniejszy materiał budowlany został objęty programem budownictwa zrównoważonego. W programie tym szuka się takich materiałów i procesów wytwórczych, które byłyby przyjazne środowisku, prowadziły do oszczędności energii i zapobiegały powiększeniu efektu cieplarnianego przez redukcję emisji gazów cieplarnianych.

mgr inż. Maciej Rokiel Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości

Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości

Przy wyborze tynku należy brać pod uwagę jego kompatybilność z podłożem (wytrzymałość, przyczepność), trwałość (odporność na czynniki atmosferyczne) oraz estetykę (równość/gładkość powierzchni, strukturę)....

Przy wyborze tynku należy brać pod uwagę jego kompatybilność z podłożem (wytrzymałość, przyczepność), trwałość (odporność na czynniki atmosferyczne) oraz estetykę (równość/gładkość powierzchni, strukturę). Odpowiedni dobór parametrów jest ważny zwłaszcza w wypadku tynków mających pełnić specjalne funkcje.

dr inż. Sławomir Chłądzyński Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym

Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym

Gruntowanie jest nieodłącznym etapem prac wykończeniowych. W związku z tym producenci chemii budowlanej ciągle wzbogacają ofertę środków gruntujących. Asortyment ten jest zróżnicowany, także pod względem...

Gruntowanie jest nieodłącznym etapem prac wykończeniowych. W związku z tym producenci chemii budowlanej ciągle wzbogacają ofertę środków gruntujących. Asortyment ten jest zróżnicowany, także pod względem ceny. Czy jednak mamy pewność, że za niższą cenę rzeczywiście kupujemy środek gruntujący?

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

dr inż. Teresa Rucińska, mgr inż. Agata Wygocka Domieszki do betonów

Domieszki do betonów Domieszki do betonów

Stosowanie domieszek chemicznych, takich jak superplastyfikatory, polikarboksylaty czy ultrasuperplastyfikatory, pozwala poprawiać cechy użytkowe betonów, a także optymalizować koszty ich produkcji.

Stosowanie domieszek chemicznych, takich jak superplastyfikatory, polikarboksylaty czy ultrasuperplastyfikatory, pozwala poprawiać cechy użytkowe betonów, a także optymalizować koszty ich produkcji.

dr inż. Artur Pałasz Grunty i farby podkładowe – błędy i braki w wymaganiach norm oraz problemy jakościowe

Grunty i farby podkładowe – błędy i braki w wymaganiach norm oraz problemy jakościowe Grunty i farby podkładowe – błędy i braki w wymaganiach norm oraz problemy jakościowe

Obecnie gruntuje się niemal wszystkie rodzaje podłoży, a w dodatku często wykorzystuje się do tego produkty niedostatecznej jakości. Oba zagadnienia – zasadność stosowania środków gruntujących w zależności...

Obecnie gruntuje się niemal wszystkie rodzaje podłoży, a w dodatku często wykorzystuje się do tego produkty niedostatecznej jakości. Oba zagadnienia – zasadność stosowania środków gruntujących w zależności od podłoża oraz określanie czynników wpływających na jakość tych wyrobów – okazują się problematyczne.

mgr inż. Maciej Rokiel Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Poprawne (czyli zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie obiektu to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części...

Poprawne (czyli zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie obiektu to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.