Izolacje.com.pl

Ochrona powierzchniowa betonu

Część II. Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

Ochrona powierzchniowa betonu
www.sxc.hu

Ochrona powierzchniowa betonu


www.sxc.hu

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie się materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.

Zobacz także

merXu Profesjonalna chemia budowlana – piany, uszczelniacze i silikony

Profesjonalna chemia budowlana – piany, uszczelniacze i silikony Profesjonalna chemia budowlana – piany, uszczelniacze i silikony

Produkty chemii budowlanej, zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i domowych, powinny być skuteczne w działaniu, a jednocześnie trwałe i wydajne. Zobacz bogatą ofertę rozwiązań na merXu.

Produkty chemii budowlanej, zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i domowych, powinny być skuteczne w działaniu, a jednocześnie trwałe i wydajne. Zobacz bogatą ofertę rozwiązań na merXu.

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie

Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie

Chcesz odświeżyć dom na wiosnę? Nic prostszego, wystarczy odmalować elewację, a budynek będzie jak nowy. Jakich farb fasadowych użyć, jak przygotować powierzchnię pod malowanie i jakie efekty można uzyskać...

Chcesz odświeżyć dom na wiosnę? Nic prostszego, wystarczy odmalować elewację, a budynek będzie jak nowy. Jakich farb fasadowych użyć, jak przygotować powierzchnię pod malowanie i jakie efekty można uzyskać na elewacji - o tym wszystkim mówią eksperci Weber we wiosennym przewodniku po farbach elewacyjnych.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Przygotowanie podłoży pod prace glazurnicze

Przygotowanie podłoży pod prace glazurnicze Przygotowanie podłoży pod prace glazurnicze

O jakości wykonanych robót często decyduje jakość przeprowadzonych czynności przygotowawczych. Dotyczy to w szczególności prac glazurniczych.

O jakości wykonanych robót często decyduje jakość przeprowadzonych czynności przygotowawczych. Dotyczy to w szczególności prac glazurniczych.

Aby zapobiec uszkodzeniom, coraz częściej stosuje się ochronę powierzchni betonowych nie tylko przy konserwacji i naprawach obiektów betonowych, lecz także przy budowie nowych obiektów.

Na czym polega ochrona powierzchniowa betonu

Ochrona powierzchniowa obiektów remontowanych polega na przywróceniu właściwego poziomu cech użytkowych betonu lub na ich poprawieniu, w tym szczególnie właściwości ochronnych wobec stali zbrojeniowej. Ochrona elementów nowo wznoszonych obejmuje dobór materiałów o możliwie największej odporności na działanie środowiska oraz kształtowanie struktury betonu utrudniającej wnikanie agresywnych substancji z otoczenia.

Do ochrony powierzchniowej betonu stosuje się takie metody, jak: hydrofobizacja (H), impregnacja (I) czy nakładanie powłok (C).

Systemy ochrony powierzchniowej betonu powinny poprawiać trwałość konstrukcji betonowych i żelbetowych przez:

 • ochronę przed wnikaniem szkodliwych czynników, tj. wody lub innych cieczy, par, gazów lub czynników chemicznych i biologicznych (zasada 1 (PI)),
 • ograniczenie zawilgocenia przez dostosowywanie i utrzymywanie wilgoci w betonie na założonym poziomie (zasada 2 (MC)), zwiększenie odporności na czynniki fizyczne (zasada 5 (PR)),
 • zwiększenie odporności na czynniki chemiczne (zasada 6 (RC)),
 • podwyższenie oporności elektrycznej otuliny betonowej przez ograniczenie zawartości wilgoci (zasada 8 (IR)).

W celu ochrony powierzchniowej elementów betonowych obecnie w większości wypadków stosuje się systemy na bazie żywic syntetycznych; są to silany i siloksany, roztwory lub dyspersje żywic polimerowych, żywice epoksydowe, poliuretanowe i akrylowe, chlorokauczukowe, preparaty smoło-woskowe oraz wyroby cementowo-polimerowe.

Systemy ochrony powierzchniowej betonu zostały opisane w normie zharmonizowanej PN-EN 1504-2:2006 [1]. Producenci systemów ochrony powierzchniowej betonu powinni wprowadzać do obrotu swoje wyroby poprzez deklarowanie ich zgodności z tą normą i oznakowanie ich znakiem CE.

Systemy oceny zgodności systemów ochrony powierzchniowej betonu

W zależności od zamierzonego zastosowania zgodnie z załącznikiem ZA (tablica ZA.2) normy PN-EN 1504-2:2006 [1] podlegają one systemowi oceny zgodności 4, +2 lub kombinacji systemów 4 i +2 z 1 lub 3, gdy wyrób podlega przepisom dotyczącym reakcji na ogień. Podział zadań związanych z oceną zgodności wyrobów do ochrony powierzchniowej został przedstawiony w tablicach ZA.3a do ZA.3f normy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami systemy ochrony powierzchniowej betonu można więc produkować, powołując się na normę PN-EN 1504-2:2006 [1], gdy spełnione są zadania określone przez odpowiedni system oceny zgodności. Zadaniem producenta we wszystkich systemach oceny zgodności jest przeprowadzenie wstępnych badań typu metodami opisanymi w normie oraz prowadzenie zakładowej kontroli produkcji2).

Wstępne badania typu

Producent zobowiązany jest do przeprowadzenia wstępnych badań typu w zakresie właściwości użytkowych i identyfikacyjnych opisanych w normie PN-EN 1504-2:2006 [1] w tablicy 1 oraz tablicy 2.

Właściwości użytkowe, jakie należy określić we wstępnych badaniach typu, zależą od zasad i metod ochrony powierzchniowej betonu. Dlatego producent powinien w odniesieniu do swojego wyrobu określić właściwą zasadę naprawy oraz metodę jego stosowania. Jak już wcześniej wspomniano, mamy do wyboru 5 zasad i 3 metody.

Zasady i metody ochrony powierzchniowej betonu

Norma 1504-2:2006 [1] precyzuje 3 metody powierzchniowej ochrony betonu: impregnację hydrofobizującą, impregnację i nakładanie powłok, w odniesieniu do pięciu zasad, takich jak: ochrona przed wnikaniem, kontrola zawilgocenia, odporność fizyczna/wzmacnianie powierzchni, odporność chemiczna, podwyższenie odporności elektrycznej przez ograniczenie zawartości wilgoci (tabela 1).

Metoda impregnacji hydrofobizującej polega na obróbce powierzchni betonu w celu nadania jej zdolności odpychania wody. W wyniku zastosowania metody impregnacji hydrofobizującej pory i kapilary nie są wypełnione, lecz tylko powleczone wyrobem hydrofobowym. Na powierzchni betonu nie powstaje ciągła warstewka preparatu, przez co nie zmienia się jego wygląd zewnętrzny (rys. 1). Powierzchnia betonu staje się nieprzepuszczalna dla wody, natomiast tzw. zdolność do oddychania nie zostaje naruszona. Beton jest nadal przepuszczalny dla gazów, a przede wszystkim dla pary wodnej w obu kierunkach, co jest istotne dla pracy całej konstrukcji. Z drugiej strony jednak zabieg ten nie poprawia odporności betonu na wnikanie w głąb dwutlenku węgla i nie ogranicza korozji zbrojenia. Jednakże korzyści takiej ochrony są oczywiste.

Najczęściej do impregnacji hydrofobizującej stosowane są związki krzemoorganiczne.

Impregnacja jest metodą mającą na celu zmniejszenie powierzchniowej porowatości betonu oraz wzmocnienie jego powierzchni. W jej wyniku pory i kapilary są częściowo lub całkowicie wypełnione (rys. 2). Rezultatem tego typu obróbki jest zazwyczaj powstanie na powierzchni betonu nieciągłego filmu o grubości od 10 µm do 100 µm. Ta bariera zabezpiecza system porów i kapilar w betonie przed wnikaniem substancji agresywnych. Spoiwami stosowanymi do impregnacji są najczęściej spoiwa organiczne.

Kolejna metoda ochrony powierzchniowej betonu to nakładanie powłoki. Polega ona na utworzeniu ciągłej warstwy ochronnej na powierzchni betonu (rys. 3). Grubość powłoki wynosi zazwyczaj od 0,1 mm do 5,0 mm, ale w szczególnych wypadkach może być większa niż 5 mm. Głównym celem stosowania tej metody jest ochrona przed wnikaniem wody w głąb betonu.

Stosowanie powłok w niektórych przypadkach ma dodatkowe zalety. Dzięki takiej ochronie zostaje uniemożliwione przenikanie CO2, dzięki czemu zostaje ograniczony proces karbonatyzacji i stal zbrojeniowa uzyskuje długotrwałą ochronę. Niektóre wyroby mogą mieć również właściwość mostkowania rys, poprawy wytrzymałości, odporności na ścieranie, ograniczenie poślizgu oraz właściwości antystatyczne.

W przypadku nakładania powłok stosuje się spoiwa oparte na polimerach organicznych, polimery organiczne z cementem jako wypełniaczem lub cement modyfikowany dyspersją polimerową.

Właściwości systemów do ochrony powierzchniowej betonu

Po zakończeniu etapu opracowania nowego typu wyrobu, a przed rozpoczęciem jego produkcji i wprowadzeniem do sprzedaży producent powinien przeprowadzić badania typu. Wykonuje się je również w odniesieniu do produkowanych wyrobów, gdy zmiana podstawowych materiałów lub procesu produkcyjnego może spowodować zmianę oznaczenia lub zakresu stosowania wyrobu. W tym wypadku badania typu polegają na: określeniu właściwości, które uległy zmianom lub wymagają potwierdzenia, oraz określeniu nowych właściwości wprowadzanych w wyniku zmiany zakresu stosowania.

W tablicy 2 normy PN-EN 1504-2:2006 [1] podane są metody badań i wymagania dotyczące cech identyfikacyjnych, spośród których producent powinien przeprowadzić wybrane, reprezentatywne dla danego wyrobu lub systemu badania.

Mają one na celu potwierdzanie składu wyrobu podczas produkcji w dowolnym czasie. Badania identyfikacyjne mogą zawierać:

 • ocenę wyglądu ogólnego i barwy,
 • wykonanie widma wzorcowego (odniesienia) w podczerwieni według PN-EN 1767:2008 [3],
 • dla składników oznaczenie: gęstości według PN-EN ISO 2811-1:2011 [4] lub PN-EN ISO 2811-2:2011 [5], liczby epoksydowej zgodnie z PN-EN 1877-1:2002 [6], aminowej według PN-EN 1877-2:2002 [7], hydroksylowej zgodnie z PN-EN 1240:2011 [8], zawartości izocyjanków według PN-EN 1242:2006 [9], składników lotnych i nielotnych zgodnie z PN-EN ISO 3251:2008 [10], popiołu według PN-EN ISO 3451-1:2010 [11], ubytku masy zgodnie z PN‑ EN ISO 11358:2004 [12], czasu wypływu według PN-EN ISO 2431:1999 [13], lepkości zgodnie z PN-EN ISO 3219:2000 [14], uziarnienia według PN-EN 121921:2004 [15],
 • dla mieszanki oznaczenie: twardości według PN-EN ISO 1517:1999 [16], czasu przygotowania zgodnie z PN-EN ISO 9514:2006 [17], wzrostu twardości według PN-EN ISO 868:2005 [18], konsystencji zgodnie z PN-EN 1015-3:2000 [19], zwartości powietrza według PN‑ EN 1015‑7:2000 [20], gęstości nasypowej zgodnie z PN-EN 12190:2000 [21] i PN‑ EN 1015‑6:2000 +A1:2007 [22], urabialności według PN‑EN 13395-2:2004 [23], czasu tężenia zgodnie z PN-EN 13294:2004 [24].

W rozdziale 4 w tablicy 1 normy PN‑EN 1504-2:2006 [1] podane są właściwości użytkowe wyrobów i systemów w odniesieniu do zasad i metod, jakie należy określić we wstępnych badaniach typu. Badania obowiązkowe dla wszystkich zamierzonych zastosowań oznaczone są znakiem n.W tablicy 1 normy PN-EN 1504-2:2006 [1] zaznaczone są również badania opcjonalne, które wybiera producent z uwagi na zamierzone zastosowania; oznaczone są one znakiem¨. Właściwości użytkowe opcjonalne mogą być np. wymagane i wskazane w projekcie konkretnej naprawy.

W celu oceny zgodności wyrobu lub systemu wyniki otrzymane podczas wstępnych badań typu należy porównać z wymaganiami dotyczącymi właściwości użytkowych. Wymagania te podane są w tablicach 3, 4 i 5 normy PN-EN 1504-2:2006 [1]. Są one różne w zależności od metody ochrony powierzchniowej. Dla ułatwienia w tablicach 1, 3, 4 i 5 właściwościom zostały przypisane te same numery (1 kolumna). Np. w przypadku ochrony przed wnikaniem (1) metodą impregnacji hydrofobizującej 1.1 (H) wymagane jest m.in. przeprowadzenie oznaczenia głębokości wnikania; właściwość ta znajduje się pod nr 19 (tablica 1 normy PN-EN 1504‑2:2006 [1]). Natomiast w tablicy 3 tej normy pod nr 19 znajdują się wymagania dla tego parametru. Analogiczne postępuje się w odniesieniu do pozostałych metod i zasad. Należy tylko pamiętać, że wymagania dotyczące impregnacji hydrofobizującej znajdują się w tablicy 3 normy PN-EN 1504-2:2006 [1], impregnacji – w tablicy 4, natomiast powłok – w tablicy 4.

W tabeli 2 przedstawiono właściwości, jakie należy określić obligatoryjnie w odniesieniu do metody impregnacji hydrofobizującej, oraz wymagania, jakie powinien spełniać wyrób.

W odniesieniu do niektórych zamierzonych zastosowań może być konieczne określenie dodatkowo odporności betonu poddanego impregnacji hydrofobizującej w obecności soli odladzających według normy PN-EN 13581:2004 [27] lub dyfuzji jonów chlorkowych.

Tabela 3 przedstawia właściwości, jakie należy określić obligatoryjnie w odniesieniu do metody impregnacji, oraz wymagania, jakie powinien spełniać wyrób.

W odniesieniu do niektórych zamierzonych zastosowań oraz zasad może być konieczne określenie dodatkowo: przepuszczalności pary wodnej według normy PN‑EN ISO 7783-1:2001 [32], PN-EN ISO 7783‑2:2001 [33], przyczepności zgodnie z PN-EN 1542:2000 [31], przyczepności po badaniu kompatybilności cieplnej według PN-EN 13687-1:2008 [34] do 13687‑3:2002 [35], PN-EN 1062-11:2003 + AC:2005 [36, 37], odporności chemicznej zgodnie z PN-EN ISO 2812-1:2008 [38], klasyfikacji ogniowej według PN-EN 13501-1 + A1:2010 [39], ochrony przed poślizgiem zgodnie z PN-EN 13036-4:2004 [40] lub dyfuzji jonów chlorkowych.

Właściwości, jakie należy określić obligatoryjnie w odniesieniu do metody nakładania powłok, przedstawiono w tabeli 4.

Ponadto w odniesieniu do niektórych zamierzonych zastosowań oraz zasad może być konieczne określenie dodatkowo: skurczu liniowego według PN-EN 12617‑1:2004 [44], wytrzymałości na ściskanie zgodnie z PN-EN 12190:2000 [21], współczynnika rozszerzalności cieplnej według PN-EN 1770:2000 [45], przyczepności metodą nacinania zgodnie z PN-EN ISO 2409:2008 [46], przyczepności po badaniu kompatybilności cieplnej według PN‑EN 13687‑1:2008 [34] do 13687-3:2002 [35], PN-EN 13687-5:2002 [47], PN-EN 1062‑11:2003 + AC:2005 [36, 37], odporności chemicznej zgodnie z PN-EN ISO 2812-1:2008 [38], zdolności mostkowania rys według PN-EN 1062-7:2005 [48], klasyfikacji ogniowej zgodnie z PN-EN 13501‑1 + A1:2010 [39], ochrony przed poślizgiem według PN-EN 13036-4:2004 [40], zachowania po sztucznym starzeniu zgodnie z PN‑EN 1062-11:2003 + AC:2005 [36, 37], właściwości antystatycznych według PN-EN 1081:2001 + Ap1:2003 [49], przyczepności do wilgotnego betonu zgodnie z PN-EN 13578:2008 [50] lub dyfuzji jonów chlorkowych.

Deklaracja zgodności i oznakowanie CE

Na podstawie przeprowadzonych wstępnych badań typu oraz po wdrożeniu zakładowej kontroli produkcji, a także gdy jest wymagane otrzymanie certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną, producent powinien wydać deklarację zgodności WE, która upoważnia go do umieszczenia oznakowania CE.

Deklaracja zgodności powinna zawierać:

 • nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela w EEA oraz miejsce produkcji,
 • opis wyrobu (typ, dane identyfikacyjne, zastosowanie) oraz kopię informacji towarzyszących oznakowaniu CE,
 • dokument, z którym wyrób jest zgodny (PN-EN 1504-2:2006 [1], załącznik ZA),
 • warunki szczególne dotyczące stosowania wyrobu (np. postanowienia dotyczące stosowania wyrobu w pewnych warunkach itp.),
 • nazwisko osoby upoważnionej do podpisywania deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jeżeli jest to wymagane z uwagi na system oceny zgodności:
 • nazwę jednostki certyfikującej,
 • numer odpowiedniego certyfikatu zgodności WE,
 • numer odpowiedniego certyfikatu zakładowej kontroli produkcji.

Oznakowanie CE oraz odpowiednie informacje umieszcza się na opakowaniu wyrobu. Jeżeli nie jest to możliwe, oznakowanie należy umieścić na dołączonej etykiecie lub w towarzyszących dokumentach, np. dokumencie dostawy. Zamieszczony symbol zgodności CE powinien być zgodny z dyrektywą 93/68/ WE [51] i powinny nu towarzyszyć następujące informacje:

 • numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej (tylko w przypadku wyrobów podlegających systemowi 1 lub 2+),
 • nazwa lub znak identyfikacyjny producenta;
 • adres, pod którym zarejestrowany jest producent,
 • ostatnie dwie cyfry roku, w którym zostało zamieszczone oznakowanie,
 • numer certyfikatu WE (w przypadku wyrobów podlegających systemowi 1) lub certyfikatu zakładowej kontroli produkcji w przypadku wyrobów podlegających systemowi 2+),
 • powołanie się na normę PN-EN 1504‑2:2006 [1],
 • informacja dotycząca deklarowanych istotnych właściwości (deklarowane wartości oraz, jeżeli dotyczy, poziomy lub klasy).

Podsumowanie

Należy pamiętać, że zastosowanie powłok ochronnych do betonu zawsze trzeba poprzedzić projektem lub wnikliwą analizą: zabezpieczanej powierzchni, warunków i środowiska, w jakich będzie funkcjonować, pracy konstrukcji itp. W przeciwnym razie system ochrony betonu może okazać się niewystarczający lub wręcz nieodpowiedni. Natomiast generalny wykonawca inwestycji powinien z obszernej oferty producenta umieć wybrać odpowiedni produkt. Należy przede wszystkim stosować te wyroby, które oznakowane są znakiem CE i mają deklaracje zgodności z normą PN-EN 1504-2:2006 [1].

Literatura

 1. PN-EN 1504-2:2006, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu”.
 2. M. Najduchowska, „Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 (cz. I). Zadania producenta materiałów i systemów do napraw konstrukcji betonowych przed wprowadzeniem wyrobu na rynek budowlany”, „IZOLACJE”, nr 6/2010, s. 18-21.
 3. PN-EN 1767:2008, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Analiza w podczerwieni”. 
 4. PN-EN ISO 2811-1:2011, „Farby i lakiery. Oznaczanie gęstości. Część 1: Metoda piknometryczna”.
 5. PN-EN ISO 2811-2:2011, „Farby i lakiery. Oznaczanie gęstości. Część 2: Metoda zanurzenia sondy”.
 6. PN-EN 1877-1:2002, „Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych. Metody badań. Reakcyjne działanie związane z żywicami epoksydowymi. Część 1: Oznaczanie równoważnika epoksydowego”.
 7. PN-EN 1877-2:2002, „Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych. Metody badań. Reakcyjne działanie związane z żywicami epoksydowymi. Część 2: Oznaczanie funkcji aminowych o całkowitej liczbie zasadowości”.
 8. PN-EN 1240:2011, „Kleje. Oznaczanie liczby hydroksylowej i/lub zawartości grup hydroksylowych”.
 9. PN-EN 1242:2006, „Kleje. Oznaczanie zawartości grup izocyjanianowych”.
 10. PN-EN ISO 3251:2008, „Farby, lakiery i tworzywa sztuczne. Oznaczanie zawartości substancji nielotnych”.
 11. PN-EN ISO 3451-1:2010, „Tworzywa sztuczne. Oznaczanie popiołu. Część 1: Metody ogólne”.
 12. PN-EN ISO 11358:2004, „Tworzywa sztuczne. Termograwimetria (TG) polimerów. Zasady ogólne”.
 13. PN-EN ISO 2431:1999, „Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych”.
 14. PN-EN ISO 3219:2000, „Tworzywa sztuczne. Polimery/żywice w stanie ciekłym lub jako emulsje albo dyspersje. Oznaczanie lepkości za pomocą wiskozymetru rotacyjnego przy określonej szybkości ścinania”.
 15. PN-EN 12192-1:2004, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Analiza sitowa. Część 1: Metoda badania suchych składników gotowych zapraw”.
 16. PN-EN ISO 1517:1999, „Farby i lakiery. Badanie schnięcia powierzchniowego. Metoda z kuleczkami szklanymi”.
 17. PN-EN ISO 9514:2006, „Farby i lakiery. Oznaczanie przydatności do stosowania wieloskładnikowych systemów powłokowych. Przygotowanie i kondycjonowanie próbek oraz wytyczne do badań”.
 18. PN-EN ISO 868:2005, „Tworzywa sztuczne i ebonit. Oznaczanie twardości metodą wciskania z zastosowaniem twardościomierza (twardość metodą Shore'a)”.
 19. PN-EN 1015-3:2000 + A2:2007, „Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)”.
 20. PN-EN 1015-7:2000, „Metody badań zapraw do murów. Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie”.
 21. PN-EN 12190:2000, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej”.
 22. PN-EN 1015-6:2000 +A1:2007, „Metody badań zapraw do murów. Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy”.
 23. PN-EN 13395-2:2004, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie urabialności. Część 2: Badanie płynności zaczynu lub zaprawy”.
 24. PN-EN 13294:2004, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie czasu tężenia”.
 25. PN-EN 13580:2004, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Nasiąkliwość i odporność na alkalia przy impregnacji hydrofobizującej”.
 26. PN-EN 13579:2004, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Badanie schnięcia przy impregnacji hydrofobizującej”.
 27. PN-EN 13581:2004, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie ubytku masy betonu hydrofobizowanego przez impregnację po działaniu zamrażania-rozmrażania w obecności soli”.
 28. PN-EN ISO 5470-1:2001, „Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi. Wyznaczanie odporności na ścieranie. Część 1: Urządzenie ścierające Tabera”.
 29. PN-EN 1062-3:2008, „Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 3: Oznaczanie przepuszczalności wody”.
 30. PN-EN ISO 6272-1:2005 + Ap1:2005, „Farby i lakiery. Badania nagłego odkształcenia (odporność na uderzenie). Część 1: Badanie za pomocą spadającego ciężarka, wgłębnik o dużej powierzchni”.
 31. PN-EN 1542:2000, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie”.
 32. PN-EN ISO 7783-1:2001, „Farby i lakiery. Oznaczanie współczynnika przenikania pary wodnej. Część 1: Metoda szalkowa dla swobodnych powłok”.
 33. PN-EN ISO 7783-2:2001, „Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 2: Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalności)”.
 34. PN-EN 13687-1:2008, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie kompatybilności cieplnej. Część 1: Cykliczne zamrażanie-rozmrażanie przy zanurzeniu w roztworze soli odladzającej”.
 35. PN-EN 13687-3:2002, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie kompatybilności termicznej. Część 3: Cykle termiczne bez soli odladzającej”.
 36. PN-EN 1062-11:2003, „Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 11: Metody kondycjonowania przed badaniem”.
 37. PN-EN 1062-11:2003 + AC:2005, „Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 11: Metody kondycjonowania przed badaniem”.
 38. PN-EN ISO 2812-1:2008, „Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część 1: Zanurzanie w cieczach innych niż woda”.
 39. PN-EN 13501-1 + A1:2010, „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień”.
 40. PN-EN 13036-4:2004, „Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła”.
 41. PN-EN 1062-6:2003, „Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 6: Oznaczanie przepuszczalności ditlenku węgla”.
 42. PN-EN 13529:2005, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Odporność na silną agresję chemiczną”.
 43. PN-EN ISO 2815:2004, „Farby i lakiery. Próba wciskania według Buchholza”.
 44. PN-EN 12617-1:2004, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Część 1: Oznaczanie skurczu liniowego polimerów i systemów zabezpieczeń powierzchniowych (SPS)”.
 45. PN-EN 1770:2000, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej”.
 46. PN-EN ISO 2409:2008, „Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć”.
 47. PN-EN 13687-5:2002, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie kompatybilności termicznej. Część 5: Odporność na szok termiczny”.
 48. PN-EN 1062-7:2005, „Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 7: Oznaczanie właściwości pokrywania rys”.
 49. PN-EN 1081:2001 + Ap1:2003, „Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie rezystancji elektrycznej”.
 50. PN-EN 13578:2008, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Kompatybilność z betonem wilgotnym”.
 51. Dyrektywa Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniająca dyrektywy 87/404/EWG (proste zbiorniki ciśnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EWG (wyroby budowlane), 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny), 89/686/EWG (środki ochrony osobistej), 90/384/EWG (wagi nieautomatyczne), 90/385/EWG (urządzenia medyczne aktywnego osadzania), 90/396/EWG (urządzenia spalania paliw gazowych), 91/263/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG (nowe kotły wody gorącej opalane paliwem płynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w pewnych granicach napięcia) (DzUrz L 220 z 30.8.1993 r., s. 1–22, polskie wydanie specjalne: rozdział 13, tom 12, s. 173–194).
 52. Materiały informacyjne firmy Sika.
 53. Materiały informacyjne firmy StoCretec: „Ochrona i naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych”, Wer. 1/12.2009.
 54. Materiały informacyjne firmy Vandex: „Produkty specjalne”.

WRZESIEŃ 2011

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Feliks Feliks, 26.09.2013r., 15:35:23 A wydawałoby się że beton to przysłowiowy beton i nic go nie rusza

Powiązane

dr inż. Tomasz Baran, dr inż. Paweł Pichniarczyk, dr inż. Dariusz Kalarus Ograniczanie emisji gazów i pyłów - wykorzystanie odpadów w przemyśle

Ograniczanie emisji gazów i pyłów - wykorzystanie odpadów w przemyśle Ograniczanie emisji gazów i pyłów - wykorzystanie odpadów w przemyśle

Ograniczanie emisji gazów i pyłu oraz ilości odpadów z przemysłowych procesów technologicznych jest jednym z podstawowych celów strategii zrównoważonego rozwoju. Jest to uzasadnione skalą oddziaływania...

Ograniczanie emisji gazów i pyłu oraz ilości odpadów z przemysłowych procesów technologicznych jest jednym z podstawowych celów strategii zrównoważonego rozwoju. Jest to uzasadnione skalą oddziaływania tych czynników na środowisko i rozwojem cywilizacji.

mgr inż. Bernadeta Dębska Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów

Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów

Dbałość o ochronę środowiska, a także poprawę jakości życia ludzi nakazuje prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, co sprowadza się przede wszystkim do odzysku surowców dzięki zastosowaniu recyklingu...

Dbałość o ochronę środowiska, a także poprawę jakości życia ludzi nakazuje prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, co sprowadza się przede wszystkim do odzysku surowców dzięki zastosowaniu recyklingu i unieszkodliwiania tych odpadów, których ponowne wykorzystanie nie jest możliwe. Działem gospodarki o największym potencjale wykorzystania odpadów jest sektor budownictwa i produkcji materiałów budowlanych.

mgr inż. Małgorzata Sobala, mgr inż. Krzysztof Nosal, dr inż. Paweł Pichniarczyk Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy

Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy

Zastosowanie odpowiedniej masy szpachlowej oraz właściwe szpachlowanie i spoinowanie dają gwarancję uzyskania trwałego połączenia oraz idealnego wykończenia powierzchni płyt gipsowo-kartonowych.

Zastosowanie odpowiedniej masy szpachlowej oraz właściwe szpachlowanie i spoinowanie dają gwarancję uzyskania trwałego połączenia oraz idealnego wykończenia powierzchni płyt gipsowo-kartonowych.

dr hab. Włodzimierz Urbaniak Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

dr inż. Jadwiga Turkiewicz, dr inż. Jan Sikora Właściwości dźwiękochłonne materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi

Właściwości dźwiękochłonne materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi Właściwości dźwiękochłonne materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi

W artykule przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych badań akustycznych pod kątem określenia właściwości dźwiękochłonnych materiałów będących odpadami produkcyjnymi. Materiały te mają strukturę włóknistą...

W artykule przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych badań akustycznych pod kątem określenia właściwości dźwiękochłonnych materiałów będących odpadami produkcyjnymi. Materiały te mają strukturę włóknistą i strukturę wiór. Uzyskanie pozytywnych wyników z przeprowadzonych wstępnych badań akustycznych niektórych materiałów daje nadzieję na możliwość zagospodarowania odpadów produkcyjnych, a mianowicie stosowania ich w konstrukcjach zabezpieczeń wibroakustycznych. Ma to obecnie istotne znaczenie,...

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Łukasz Bąk Kleje do płytek – zmiany w normach

Kleje do płytek – zmiany w normach Kleje do płytek – zmiany w normach

Przedmiotem artykułu są zmiany normalizacyjne związane z wdrażaniem różnych dokumentów odniesienia dotyczących klejów do płytek. Omówione będzie nowe wydanie normy europejskiej PN-EN 12004:2008. Przedstawione...

Przedmiotem artykułu są zmiany normalizacyjne związane z wdrażaniem różnych dokumentów odniesienia dotyczących klejów do płytek. Omówione będzie nowe wydanie normy europejskiej PN-EN 12004:2008. Przedstawione zostaną zmiany dotyczące wymagań normowych oraz metodyki badań, a także znaczenie klasyfikacji zapraw klejowych w zakresie reakcji na ogień.

prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski Chemia betonu – wybrane zagadnienia

Chemia betonu – wybrane zagadnienia Chemia betonu – wybrane zagadnienia

Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których...

Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których nie można produkować nowoczesnego betonu. Dotyczy to wszelkich zagadnień, począwszy od zrozumienia, na czym polegają procesy wiązania i twardnienia oraz jakie czynniki na nie wpływają, przez formowanie mikrostruktury betonu, a na procesach korozyjnych kończąc. Wszystkie te kwestie znajdują wyjaśnienie...

dr inż. Robert Jurczak Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego?

Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego? Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego?

Wzrastająca liczba samochodów i zmniejszająca się powierzchnia do składowania odpadów to dwa główne powody, które skłaniają do powtórnego zastanowienia się nad możliwością wykorzystania odpadów pochodzących...

Wzrastająca liczba samochodów i zmniejszająca się powierzchnia do składowania odpadów to dwa główne powody, które skłaniają do powtórnego zastanowienia się nad możliwością wykorzystania odpadów pochodzących ze zużytych opon samochodowych w drogownictwie, w szczególności do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

dr inż. Paweł Mieczkowski Izolacje z pap asfaltowych na mostach

Izolacje z pap asfaltowych na mostach Izolacje z pap asfaltowych na mostach

Papy bitumiczne (najczęściej asfaltowe) pełnią rolę najbardziej uniwersalnego materiału budowlanego w konstrukcji nawierzchni drogowej. Z jednej strony wykorzystuje się je do ochrony obiektu mostowego...

Papy bitumiczne (najczęściej asfaltowe) pełnią rolę najbardziej uniwersalnego materiału budowlanego w konstrukcji nawierzchni drogowej. Z jednej strony wykorzystuje się je do ochrony obiektu mostowego (płyty pomostu) przed korozją atmosferyczną i wodą (hydroizolacja), z drugiej stosuje się je jako element konstrukcji drogowej.

dr inż. Mariusz Franczyk Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego

Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego

Jedną z podstawowych cech betonów wysokowartościowych BWW jest ich trwałość związana ze szczelnością. Na cechę tę można w betonie wpływać dzięki znacznej redukcji współczynnika w:c oraz dodatkowi pyłów...

Jedną z podstawowych cech betonów wysokowartościowych BWW jest ich trwałość związana ze szczelnością. Na cechę tę można w betonie wpływać dzięki znacznej redukcji współczynnika w:c oraz dodatkowi pyłów krzemionkowych. W ten sposób uzyskuje się szczelną i jednorodną strukturę zaczynu i betonu.

mgr inż. Bernadeta Dębska Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości...

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości stosuje się domieszki chemiczne i dodatki mineralne. Jako zalety betonu cementowego wymienia się jego dużą wytrzymałość na ściskanie, odporność na wysoką temperaturę i ogień, łatwość stosowania oraz stosunkowo niski koszt. Nie jest to jednak materiał pozbawiony wad. Wśród najpoważniejszych...

mgr inż. Piotr Idzikowski Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Jak wykonać okładzinę ceramiczną? Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to,...

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to, czy jest się dobrym, czy początkującym wykonawcą, warto korzystać z różnorodności zapraw dostępnych na rynku i umieć wybrać właściwą, uwzględniając czynniki oddziałujące na okładzinę.

dr inż. Adam Niesłochowski Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne,...

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne, bitumy, lepiszcza, kleje itp., a także pozostałości nieprzereagowanych monomerów.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz...

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Równie ważne jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin

Kleje do okładzin Kleje do okładzin

Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.

Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.

dr inż. Mariusz Franczyk Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu...

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu cementowego oraz maksymalnej przyczepności między zaczynem i kruszywem. Projektowanie BWW polega na odpowiednim kształtowaniu właściwości i doborze ilościowym tych wszystkich elementów.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej...

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej do elementu murowego.

mgr inż. Sebastian Czernik Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie

Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie

Gładzie są wyrobami na bazie spoiwa gipsowego, naturalnego lub syntetycznego, bardzo drobno zmielonych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, które poprawiają plastyczność oraz regulują...

Gładzie są wyrobami na bazie spoiwa gipsowego, naturalnego lub syntetycznego, bardzo drobno zmielonych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, które poprawiają plastyczność oraz regulują czas wiązania gotowej masy gipsowej. Przeznaczone są do prac wykończeniowych wewnątrz budynku, również w kuchniach i łazienkach, a ostatecznym efektem ich zastosowania jest bardzo gładka powierzchnia stanowiąca podłoże pod malowanie, rzadziej pod tapetowanie.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

dr inż. Marzena Najduchowska Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane...

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin - wykonawstwo

Kleje do okładzin - wykonawstwo Kleje do okładzin - wykonawstwo

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały...

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały te są nowoczesne, co w połączeniu z nowymi technologiami stosowania pozwala na wykonywanie prac glazurniczych łatwo i szybko, a efekty są trwałe i estetyczne.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Łukasz Bąk Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty...

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty mogą zawierać jedynie kilka składników, bardziej specjalistyczne – nawet kilkanaście. Najważniejszą rolę odgrywa spoiwo, którym może być cement, wapno hydratyzowane, gips lub anhydryt, a także spoiwa organiczne.

Wybrane dla Ciebie

Najważniejsze to co w środku »

Najważniejsze to co w środku » Najważniejsze to co w środku »

Okna dachowe z górnym otwieraniem »

Okna dachowe z górnym otwieraniem » Okna dachowe z górnym otwieraniem »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie » Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" » Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne » Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? » Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą » Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? » Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? » Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? » Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych » Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? » Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Festool Polska 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne...

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne i wszechstronne, a dzięki 4 biegom perfekcyjnie przystosowane do każdego zastosowania. Dzięki przemyślanej koncepcji zmiany biegów oferują odpowiedni do każdego zastosowania moment obrotowy oraz odpowiednią prędkość obrotową.

Festool Polska Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

STYROPMIN Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych...

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych laboratoriach Styropmin zaowocowały wprowadzeniem na rynek specjalistycznych płyt styropianowych Instal Panel, do izolacji termicznej podłóg na gruncie i stropów międzykondygnacyjnych, które wyróżnia wyjątkowa konstrukcja, ułatwiająca montaż instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. W skład...

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

Kärcher Sp. z o.o. Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni! Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego...

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej jesieni Karcher oferuje budowlańcom swoje najlepsze modele urządzeń w zestawach wraz z akcesoriami, które znacznie zwiększają zakres zastosowań tych maszyn. Oferta Moc możliwości to szeroki wybór urządzeń z bogatym wyposażeniem dodatkowym. Urządzenia wysokociśnieniowe...

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.