Izolacje.com.pl

Nanocementy i nanobetony

Nanotechnologia w badaniach betonu | Nanomodyfikacja betonu

Kościół Dives In Misericordia w Rzymie / Nanocements and nanoconcretes
www.flickr.com

Kościół Dives In Misericordia w Rzymie / Nanocements and nanoconcretes


www.flickr.com

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji czy samooczyszczania.

Zobacz także

Sika Poland sp. z o.o. Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią?

Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią? Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią?

Pomieszczenia takie jak łazienka, pralnia czy kuchnia są narażone na częste działanie wody. Jej obecność może doprowadzić do uszkodzeń ścian i podłóg. Z tego powodu niezmiernie ważne jest wykonanie prawidłowej...

Pomieszczenia takie jak łazienka, pralnia czy kuchnia są narażone na częste działanie wody. Jej obecność może doprowadzić do uszkodzeń ścian i podłóg. Z tego powodu niezmiernie ważne jest wykonanie prawidłowej hydroizolacji.

merXu Profesjonalna chemia budowlana – piany, uszczelniacze i silikony

Profesjonalna chemia budowlana – piany, uszczelniacze i silikony Profesjonalna chemia budowlana – piany, uszczelniacze i silikony

Produkty chemii budowlanej, zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i domowych, powinny być skuteczne w działaniu, a jednocześnie trwałe i wydajne. Zobacz bogatą ofertę rozwiązań na merXu.

Produkty chemii budowlanej, zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i domowych, powinny być skuteczne w działaniu, a jednocześnie trwałe i wydajne. Zobacz bogatą ofertę rozwiązań na merXu.

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie

Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie

Chcesz odświeżyć dom na wiosnę? Nic prostszego, wystarczy odmalować elewację, a budynek będzie jak nowy. Jakich farb fasadowych użyć, jak przygotować powierzchnię pod malowanie i jakie efekty można uzyskać...

Chcesz odświeżyć dom na wiosnę? Nic prostszego, wystarczy odmalować elewację, a budynek będzie jak nowy. Jakich farb fasadowych użyć, jak przygotować powierzchnię pod malowanie i jakie efekty można uzyskać na elewacji - o tym wszystkim mówią eksperci Weber we wiosennym przewodniku po farbach elewacyjnych.

ABSTRAKT

W artykule omówiono wyniki badań nad poprawą właściwości betonu z wykorzystaniem nanotechnologii. Przedstawiono przykłady nanomodyfikacji prostych i złożonych. Opisano nowe właściwości nanobetonów: zdolność do naprawiania rys, samoregeneracji, przepuszczania światła i samoochrony przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych.

The article discusses results of research on improving the properties of concrete using nanotechnology. Examples of simple and complex nano-modifications are presented. New properties of nanoconcretes are described, i.e. capability to repair scratches, self-regeneration, light transmittance and self-protection against harmful external factors.

Przez lata mieszanki betonowe ulepszano wyłącznie na poziomie makro. Jednym z osiągnięć było dodanie domieszek upłynniających, dzięki czemu gwałtownie zwiększona została wytrzymałość betonu (rys. 1). Doprowadziło to jednak także do redukcji wskaźnika wodno­‑cementowego do wartości minimalnej. Dalsze modyfikacje w skali makro mogą zatem skutkować wyłącznie kosmetycznymi zmianami właściwości [1–3].

Potencjalne kierunki rozwoju technologii betonu muszą być jednak, z uwagi na ideę rozwoju zrównoważonego, rozpatrywane z dużo szerszej perspektywy. A mianowicie konieczna jest ocena wpływu na środowisko procesu wytwarzania betonu oraz późniejszej budowy konstrukcji z użyciem tego materiału.

Jednym ze sposobów oceny takiego obciążenia jest określenie odpowiedniego wskaźnika (rys. 2). Podejmowane są także konkretne decyzje polityczne, dotyczące np. zaostrzania wymogów związanych z emisją dwutlenku węgla.

Nanotechnologia daje nadzieję na ponowne, radykalne, przyspieszone zwiększenie wytrzymałości, ograniczenie wpływu na środowisko procesu wytwarzania i stosowania, a także polepszenie pozostałych cech betonu.

Nanotechnologia w badaniach betonu

Powszechne stosowanie betonu w budownictwie wynika z jego szczególnych właściwości, które dodatkowo wciąż można poprawić. Ma on wysoką wytrzymałość na ściskanie, lecz towarzyszy temu znikoma wytrzymałość na rozciąganie oraz skurcz. Efektem jest powstawanie rys, które mogą obniżać trwałość materiału.

Na właściwości mechaniczne mają wpływ oba podstawowe składniki kompozytu: zaczyn cementowy i kruszywo. O ile koncentracja naprężeń występuje w najmniej odkształcalnym kruszywie, o tyle pękanie wiązań między składnikami kompozytu, wywołane przez te naprężenia, występuje w zaczynie z powodu jego mniejszej wytrzymałości.

O wytrzymałości i trwałości zaczynu cementowego decyduje w głównej mierze faza C-S-H (fot. 1) [5, 6].

Przeprowadzone dotychczas badania wykazują, że korzystny wpływ na wytrzymałość zaczynu cementowego ma udział składników krystalicznych i koloidalnych, przy czym istotne są również ich właściwości: wielkość kryształów i ich rozproszenie, a także skład chemiczny.

Przykładem pozytywnego wpływu kryształów na wytrzymałość betonu jest występowanie ettringitu (fot. 2), który choć zwiększa porowatość zaczynu cementowego, to w wyniku krystalizacji w porach podnosi wytrzymałość materiału.

Kontrowersje budzi natomiast wpływ występowania tych kryształów na przebieg korozji siarczanowej. Powinno to stać się przyczynkiem do kontynuowania badań nad strukturą i właściwościami zaczynu cementowego w skali nano [5].

Jednym ze sposobów zwiększenia jakości betonu wskutek zmiany właściwości zaczynu cementowego jest dodanie mikrokruszywa w postaci popiołów lotnych lub bardzo drobno zmielonego żużla. Pozwalają one zwiększyć zawartość fazy C-S-H. Dzięki dodatkom mikrokruszywa uzyskiwane betony mają małą porowatość kapilarną i podwyższoną odporność na działanie czynników zewnętrznych, np. na roztwory agresywne [5, 6].

Dokładniejsze poznanie amorficznej budowy fazy C-S-H może być impulsem do dalszego rozwoju technologii betonu. Kolejne badania wskazują, że świadome ingerowanie w proces hydratacji przez odpowiednie dodatki daje bardzo dobre efekty – uzyskuje się znacznie wyższą wytrzymałość, trwałość i odporność na korozję [5, 6].

Nanomodyfikacja betonu

Nanomodyfikacja może być prowadzona na dwa sposoby. Pierwszy to modyfikacja prosta, drugi – modyfikacja złożona. Modyfikacja prosta polega na jednostopniowym wprowadzaniu nanomodyfikatorów do mieszanki betonowej, modyfikacja złożona jest zaś procesem wielostopniowym [3].

Przykładem nanomodyfikacji jednostopniowej jest modyfikacja przeprowadzona przez K. Soboleva z uniwersytetu w Meksyku. Polegała ona na dodaniu domieszki Gaia opartej na 1,3% nanokrzemionki. Otrzymano beton o mniejszej porowatości oraz trzykrotnie większej wytrzymałości na ściskanie po 24 godz. (w porównaniu z betonem świadkowym). Po 7 i 28 dniach wytrzymałość była natomiast dwukrotnie wyższa (rys. 3) [4, 7, 8, 9].

Uzyskanie takich rezultatów związane było ze zwiększeniem udziału fazy C-S-H w zaczynie cementowym. Polepszyło to wytrzymałość wiązań między matrycą cementową a kruszywem [10]. Znaczny (40%) wzrost wytrzymałości na ściskanie betonu uzyskano także dzięki modyfikacji nanocząsteczkami krzemu (zastosowano cement CEM I 32,5 [7]).

Bardzo dobre efekty daje również modyfikacja mieszanki betonowej substancją zawierającą nanorurki.

Ciekawą analizę przeprowadzono na pianobetonie [11]. W badaniach użyto substancji o gęstości 8,6 kg/m3, która zawierała nanorurki o średnicy od 40 nm do 60 nm wypełnione miedzią i pianobeton o gęstości do 350 kg/m3. Domieszkę wprowadzono do cementu w ilości 0,05% początkowej masy. Badaniu poddano próbki sześcienne (100×100×100 mm) pianobetonu modyfikowanego i niemodyfikowanego [11]. Wyniki przedstawiono w tabeli.

Uzyskanie tak dobrych wyników było możliwe dzięki dodatkowi domieszki z nanorurkami, które zmieniły strukturę pianobetonu. Pianobeton zmodyfikowany odznaczał się bardziej jednolitą strukturą. Różnice można zaobserwować również na fot. 3–4 [7, 8, 11].

Podobne analizy porównawcze przeprowadzono również w odniesieniu do pianobetonu o wyższych gęstościach – 500 kg/m³. Wykazały one, że modyfikacja nanorurkami węglowymi pozwala uzyskać podobny przyrost wytrzymałości na ściskanie.

W przypadku pianobetonu o gęstości 500 kg/m³ niewzmacnianego nanorurkami wytrzymałość próbek wynosiła 0,87 MPa, natomiast pianobeton z dodatkiem nanorurek uzyskał wytrzymałość na ściskanie rzędu 1,45 MPa. Wytrzymałość wzrosła zatem 65% [11].

Modyfikowanie betonu nanorurkami ma jednak także wady. Nanorurki są wciąż bardzo drogie, a w związku z tym produkcja betonu nawet z bardzo niewielką domieszką byłaby kosztowna. Utrudnieniem jest też tendencja nanorurek do zbrylania się i ich niewielka przyczepność do stwardniałego zaczynu cementowego [2, 11].

Ponadto wciąż nie przeprowadzono wystarczająco miarodajnych badań, by można było rzetelnie ocenić trwałość i odporność takiego betonu. Zachodzi zatem konieczność dokładnego zbadania przepuszczalności, mrozoodporności, odporności na korozję, skurczu, odporności na ścieranie (zwłaszcza w odniesieniu do produkcji nawierzchni drogowych) czy ognioodporności [12, 13].

Bardziej obiecujące są modyfikacje oparte na siatkach grafenowych (rys. 4). Grafeny nie tworzą bowiem aglomeratów, a metoda ich otrzymywania jest bardzo prosta i polega na zdzieraniu plastrem samoprzylepnym. Właściwości grafenu czynią go znakomitym dodatkiem do betonu ze względu na wysoką wytrzymałość mechaniczną i nieprzepuszczalność (również dla wodoru) [2].

Nanomodyfikacja złożona przebiega w co najmniej dwóch etapach. Celem pierwszego jest uzyskanie nanokompozytu i rozprowadzenie go w mieszance betonowej. Przy tej nanomodyfikacji oczekuje się efektów synergicznych (rys. 5), związanych z łączeniem rozproszonych elementów łańcuchem polimeru.

Cel jest podobny, niezależnie od tego, czy są to płytki montmorylonitu będące źródłami reakcji pucolanowej, czy nanorurki pełniące funkcję swoistego zbrojenia rozproszonego [6].

Zastosowanie nanorurek węglowych ma służyć uzyskaniu betonu samozagęszczalnego o ultrawysokiej wytrzymałości i trwałości. Innym interesującym nanomodyfikatorem są dodatki vivo-aktywne, np. bakterie baccillius pasteurii. Kiedy znajdują się one w rysie, wywołują wytrącanie się węglanu wapnia i likwidację powstałej wady betonu (fot. 5) [14].

Beton samonaprawialny

Ciekawa jest także koncepcja Y. Ohamy i jego współpracowników dotycząca betonu epoxy-cementowego samonaprawialnego. Badacze ci opracowali mieszankę betonową z mikrokapsułkami wypełnionymi żywicą epoksydową.

Dzięki tej modyfikacji podczas intensywnego mieszania rozprowadzana jest żywica epoksydowa. Kiedy następuje zarysowanie, żywica zostaje uwolniona z mikrokapsułek, a przez zetknięcie z powierzchniami powstałej rysy utwardza się w alkalicznym środowisku i skleja rysę. Przebieg samonaprawy przedstawiono na rys. 6 [9].

Zdolność do naprawiania rys mają także betony polimerowo­‑cementowe. W materiałach tych występuje mostkujący efekt oddziaływania polimeru, dzięki któremu rysy zostają wypełnione. Ze względu na to, że polimery są najdroższym składnikiem tego typu betonów, kładzie się szczególny nacisk na racjonalne ich rozmieszczenie w betonie. W związku z tym prowadzony jest tzw. nanomonitoring [14].

Osiągnięciem zupełnie nowej jakości byłoby nadanie betonowi elastyczności. Od lat trwają prace nad takim rozwiązaniem. Bardzo obiecujące efekty uzyskał Victor C. Li z Uniwersytetu w Michigan.

Dzięki zastosowaniu kompozytu cementowego ECC (z ang. Engineered Cementitious Composite) stworzono beton o niespotykanej do tej pory elastyczności oraz zdolności do samoregeneracji. Ściśle ułożone włókna wzmacniające w sytuacji pojawienia się spękań wymuszają powracanie betonu do stanu pierwotnego.

Dodatkowo reakcja znajdującego się na powierzchni spękań suchego cementu przy odpowiednich warunkach może reagować z wodą i tworzyć w ten sposób węglan wapna niezbędny do regeneracji betonu [15].

Do najważniejszych atutów betonu na bazie kompozytu cementowego ECC należą [15]:

 • redukcja lub całkowite wyeliminowanie konieczności stosowania zbrojenia na ścinanie,
 • możliwość znacznego odkształcenia bez powstawania rys (1,3%),
 • odkształcenia kompatybilne z odkształceniami stali zbrojeniowej – oba materiały mogą być traktowane jako elastoplastyczne,
 • powstawanie rys o niewielkiej szerokości – poniżej 100 mm (fot. 6–7),
 • wysoka wytrzymałość na zginanie i odporność na uszkodzenia,
 • synergistyczna interakcja ze wzmocnieniami z kompozytów z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknami (z ang. FRP – Fiber Reinforced Plastic).

Beton na bazie kompozytu cementowego ECC może znaleźć zastosowanie w konstrukcjach, które muszą być szczególnie odporne na pękanie, oraz do naprawy dróg, mostów, budowli hydrotechnicznych i innych obiektów stale narażonych na działanie agresywnego środowiska [15].

Beton transparentny

W ostatnich latach rozpoczęto intensywne prace nad zastosowaniem włókien optycznych jako dodatku do betonu [16, 17]. Celem tych prób było stworzenie betonu przepuszczającego światło – transparentnego. Bardzo obiecujące efekty przyniosło zwłaszcza dodanie do mieszanki betonowej światłowodowych włókien plastikowych (z ang. POF – Plastic Optical Fiber) oraz światłowodowych siatek Braga (z ang. FBG – Fiber Bragg Grating) [16].

Na rys. 7 przedstawiono schematyczny przebieg promieni słonecznych przez betonowy panel z dodatkiem światłowodów. Zewnętrzny płaszcz włókien światłowodu pozwala na wytworzenie się w betonie powierzchni odbicia światła, która zapewnia elementowi transparentność.

Panele z betonu transparentnego dają nowe możliwości architektom (fot. 8). Takie betony mogą być także wykorzystywane w konstrukcjach budynków wysokich, co zwiększałoby bezpieczeństwo ewakuacji.

Betony samooczyszczające

Bardzo ciekawe efekty można uzyskać dzięki zastosowaniu dwutlenku tytanu, który wpływa na zdolność do samoochrony przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. W wyniku fotokatalizy TiO2 powierzchnia betonu zyskuje m.in. zdolność do oczyszczania powietrza oraz do samooczyszczania, a także wszystkie inne cechy charakterystyczne dla powłok z dwutlenku tytanu [18].

Do cementu portlandzkiego dodaje się TiO2 w postaci białego proszku. Procedura jest zatem wyjątkowo nieskomplikowana, a uzyskane rezultaty bardzo dobre. Procesy chemiczne zachodzące na powierzchni betonu są również proste: pod wpływem nanokrystalicznego dwutlenku tytanu na powierzchni tworzą się rodniki wodorotlenowe OH_ o silnych właściwościach utleniających, które utleniają i rozkładają różnego rodzaju zabrudzenia organiczne, m.in. tłuszcze, oleje, bakterie, gazy zapachowe i spaliny.

Następnie wskutek promieniowania ultrafioletowego (UV) szkodliwe tlenki azotu przechodzą w jony azotanowe NO3_, które reagują z wodą deszczową. W wyniku tej reakcji powstaje kwas azotanowy, neutralizowany na powierzchni betonu i spłukiwany przez wodę opadową. Podobnie neutralizowane są także szkodliwe tlenki siarki. Badania dowodzą, że w ten sposób można zredukować poziom szkodliwych tlenków siarki czy azotu nawet o 80% [8].

Istnieją również bardziej złożone metody wykorzystywania TiO2. Przykładowo podczas renowacji bardzo zniszczonego tunelu w Rzymie zastosowano mocne sztuczne źródła promieniowania ultrafioletowego, aby wywołać fotokatalizę w wylanym betonie [19].

Ta sama firma brała również udział w budowie jednego z ciekawszych i bardziej nowoczesnych kościołów – położonej na obrzeżach Rzymu świątyni Dives In Misericordia (fot. 9). To, co najbardziej zwraca uwagę w tej kaplicy, to piękna, śnieżna biel żelbetowej konstrukcji.

Taki efekt udało się uzyskać dzięki zastosowaniu białego cementu oraz wykorzystaniu marmuru karraryjskiego (idealnie białego marmuru wydobywanego we Włoszech w okolicach Carary) jako ­kruszywa. Samooczyszczanie się powierzchni tej konstrukcji jest możliwe dzięki dwutlenkowi tytanu zawartemu w cemencie.

Podsumowanie

Trwają intensywne badania nad możliwością powszechnego wykorzystywania nanobetonu w przemyśle budowlanym. Perspektywy są bardzo obiecujące. Możliwe jest bowiem uzyskiwanie bardziej trwałych betonów o zdecydowanie lepszych właściwościach.

Nanobetony dają również zupełnie nowe możliwości, związane z takimi cechami materiału, jak elastyczność, transparentność czy zdolność do samoregeneracji.

Warto podkreślić, że ważna będzie optymalizacja wytwarzania tych materiałów, ponieważ jednym z celów jest ograniczenie ilości energii i surowców zużywanych w pełnym cyklu życia betonu.

Literatura

 1. L. Czarnecki, „Czy nanotechnologia to przyszłość betonu”, „Materiały Budowlane”, nr 11/2007, s. 4–5.
 2. L. Czarnecki, „Nanotechnologia w budownictwie”, „Przegląd Budowlany”, nr 1/2011, s. 40–53.
 3. L. Czarnecki, „Domieszki do betonu – Możliwości i ograniczenia”, „Cement Polski: Budownictwo, Technologie, Architektura”, Zeszyt Specjalny 2003 „Domieszki do betonu”, s. 4–6.
 4. A. Bentur, A. Katz, S. Mindess, Przyszłość betonu – wizja i wyzwania”, „Cement, Wapno, Beton”, nr 2/2006, s. 50–55.
 5. W. Kurdowski, B. Trybalska, „Skład fazowy zaczynu cementowego a właściwości betonu” [referat], konferencja „Dni Betonu – Tradycja i Nowoczesność”, Wisła 2004.
 6. P.R. Selvam, K.D. Hall, V.J. Subramani, S.J. Murray, „Application of Nanoscience Modeling to Understand the Atomic Structure of C-S-H”, „Nanotechnology in Civil Infrastructure”, Springer 2011, s. 85–102.
 7. K. Sobolev, M. Ferrada-Gutiérrez, „How nanotechnology can change the Concrete World”, Part 2, „American Ceramic Society Bulletin”, nr 11/2005, s. 16–19.
 8. T. Błaszczyński, „Betonowe Cuda, XXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji”, t. 1, Szczyrk 2010, s. 1–41.
 9. B. Birgisson, A.K. Mukhopadhyay, G. Geary, M. Khan, K. Sobolev, „Nanotechnology in Concrete Materials: A Synopsis, Transportation Research Circular E-C170”, grudzień 2012.
 10. A. Lazaro, G. Quercia, H.J.H. Brouwers, „Production and application of a new type of nano-silica in concrete”.
 11. G. Yakovlev, J. Kerienë, A. Gailius, I. Girnienë, „Cement Based Foam Concrete Reinforced by Carbon Nanotubes”, „Materials Science”, vol. 12/2006, s. 147–151.
 12. B. Han, X. Yu, J. Ou, „Multifunctional and Smart Carbon Nanotube Reinforced Cement-Based Materials”, „Nanotechnology in Civil Infrastructure”, Springer, 2011, s. 1–47.
 13. K. Burzyńska, „Beton w budownictwie zrównoważonym”, „Builder”, nr 11/2008, s. 43–46.
 14. L. Czarnecki, W. Kurdowski, „Tendencje kształtujące przyszłość betonu” [referat], IV Konferencja „Dni Betonu – Tradycja i Nowoczesność”, Wisła, 9–11 października 2006.
 15. V.C. Li, „On Engineered Cementitious Composities (ECC) – A review of the material and its applications”, „Journal of Advanced Concrete Technology”, nr 3/2003, s. 215–230.
 16. Z. Zhou, G. Ou, Y. Hang, G. Chen, J. Ou, „Research and Development of Plastic Optical Fiber Based Smart Transparent Concrete”, „Proc. of SPIE”, vol. 7293/2009.
 17. A. Fastag, „Design and Manufacture of Translucent Architectural Precast Panels”, FTB Symposium, Praga 2011.
 18. R. Benedix, F. Dehn, J. Quaas, M. Orgass, „Application of Titanium Dioxide Photocatalysis to Create Self-Cleaning Materials”, „Lacer”, nr 5/2005, s. 157–167.
 19. M. Barbesta, D. Schaffer, „Concrete that Cleans Itself and the Air”, „Concrete International”, nr 2/2009, s. 32–33.
 20. Strona internetowa: Flickr.com [http://farm3.staticflickr.com/2292/1632941711_50f12c4d2b_z.jpg].

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Mj Mj, 14.06.2016r., 20:38:16 produkt karbonatyzacji to węglan wapnIa :D

Powiązane

dr hab. Włodzimierz Urbaniak Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

dr inż. Jadwiga Turkiewicz, dr inż. Jan Sikora Właściwości dźwiękochłonne materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi

Właściwości dźwiękochłonne materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi Właściwości dźwiękochłonne materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi

W artykule przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych badań akustycznych pod kątem określenia właściwości dźwiękochłonnych materiałów będących odpadami produkcyjnymi. Materiały te mają strukturę włóknistą...

W artykule przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych badań akustycznych pod kątem określenia właściwości dźwiękochłonnych materiałów będących odpadami produkcyjnymi. Materiały te mają strukturę włóknistą i strukturę wiór. Uzyskanie pozytywnych wyników z przeprowadzonych wstępnych badań akustycznych niektórych materiałów daje nadzieję na możliwość zagospodarowania odpadów produkcyjnych, a mianowicie stosowania ich w konstrukcjach zabezpieczeń wibroakustycznych. Ma to obecnie istotne znaczenie,...

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Łukasz Bąk Kleje do płytek – zmiany w normach

Kleje do płytek – zmiany w normach Kleje do płytek – zmiany w normach

Przedmiotem artykułu są zmiany normalizacyjne związane z wdrażaniem różnych dokumentów odniesienia dotyczących klejów do płytek. Omówione będzie nowe wydanie normy europejskiej PN-EN 12004:2008. Przedstawione...

Przedmiotem artykułu są zmiany normalizacyjne związane z wdrażaniem różnych dokumentów odniesienia dotyczących klejów do płytek. Omówione będzie nowe wydanie normy europejskiej PN-EN 12004:2008. Przedstawione zostaną zmiany dotyczące wymagań normowych oraz metodyki badań, a także znaczenie klasyfikacji zapraw klejowych w zakresie reakcji na ogień.

prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski Chemia betonu – wybrane zagadnienia

Chemia betonu – wybrane zagadnienia Chemia betonu – wybrane zagadnienia

Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których...

Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których nie można produkować nowoczesnego betonu. Dotyczy to wszelkich zagadnień, począwszy od zrozumienia, na czym polegają procesy wiązania i twardnienia oraz jakie czynniki na nie wpływają, przez formowanie mikrostruktury betonu, a na procesach korozyjnych kończąc. Wszystkie te kwestie znajdują wyjaśnienie...

dr inż. Robert Jurczak Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego?

Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego? Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego?

Wzrastająca liczba samochodów i zmniejszająca się powierzchnia do składowania odpadów to dwa główne powody, które skłaniają do powtórnego zastanowienia się nad możliwością wykorzystania odpadów pochodzących...

Wzrastająca liczba samochodów i zmniejszająca się powierzchnia do składowania odpadów to dwa główne powody, które skłaniają do powtórnego zastanowienia się nad możliwością wykorzystania odpadów pochodzących ze zużytych opon samochodowych w drogownictwie, w szczególności do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

dr inż. Paweł Mieczkowski Izolacje z pap asfaltowych na mostach

Izolacje z pap asfaltowych na mostach Izolacje z pap asfaltowych na mostach

Papy bitumiczne (najczęściej asfaltowe) pełnią rolę najbardziej uniwersalnego materiału budowlanego w konstrukcji nawierzchni drogowej. Z jednej strony wykorzystuje się je do ochrony obiektu mostowego...

Papy bitumiczne (najczęściej asfaltowe) pełnią rolę najbardziej uniwersalnego materiału budowlanego w konstrukcji nawierzchni drogowej. Z jednej strony wykorzystuje się je do ochrony obiektu mostowego (płyty pomostu) przed korozją atmosferyczną i wodą (hydroizolacja), z drugiej stosuje się je jako element konstrukcji drogowej.

dr inż. Mariusz Franczyk Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego

Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego

Jedną z podstawowych cech betonów wysokowartościowych BWW jest ich trwałość związana ze szczelnością. Na cechę tę można w betonie wpływać dzięki znacznej redukcji współczynnika w:c oraz dodatkowi pyłów...

Jedną z podstawowych cech betonów wysokowartościowych BWW jest ich trwałość związana ze szczelnością. Na cechę tę można w betonie wpływać dzięki znacznej redukcji współczynnika w:c oraz dodatkowi pyłów krzemionkowych. W ten sposób uzyskuje się szczelną i jednorodną strukturę zaczynu i betonu.

mgr inż. Bernadeta Dębska Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości...

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości stosuje się domieszki chemiczne i dodatki mineralne. Jako zalety betonu cementowego wymienia się jego dużą wytrzymałość na ściskanie, odporność na wysoką temperaturę i ogień, łatwość stosowania oraz stosunkowo niski koszt. Nie jest to jednak materiał pozbawiony wad. Wśród najpoważniejszych...

mgr inż. Piotr Idzikowski Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Jak wykonać okładzinę ceramiczną? Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to,...

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to, czy jest się dobrym, czy początkującym wykonawcą, warto korzystać z różnorodności zapraw dostępnych na rynku i umieć wybrać właściwą, uwzględniając czynniki oddziałujące na okładzinę.

dr inż. Adam Niesłochowski Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne,...

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne, bitumy, lepiszcza, kleje itp., a także pozostałości nieprzereagowanych monomerów.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz...

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Równie ważne jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin

Kleje do okładzin Kleje do okładzin

Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.

Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.

dr inż. Mariusz Franczyk Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu...

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu cementowego oraz maksymalnej przyczepności między zaczynem i kruszywem. Projektowanie BWW polega na odpowiednim kształtowaniu właściwości i doborze ilościowym tych wszystkich elementów.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej...

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej do elementu murowego.

mgr inż. Sebastian Czernik Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie

Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie

Gładzie są wyrobami na bazie spoiwa gipsowego, naturalnego lub syntetycznego, bardzo drobno zmielonych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, które poprawiają plastyczność oraz regulują...

Gładzie są wyrobami na bazie spoiwa gipsowego, naturalnego lub syntetycznego, bardzo drobno zmielonych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, które poprawiają plastyczność oraz regulują czas wiązania gotowej masy gipsowej. Przeznaczone są do prac wykończeniowych wewnątrz budynku, również w kuchniach i łazienkach, a ostatecznym efektem ich zastosowania jest bardzo gładka powierzchnia stanowiąca podłoże pod malowanie, rzadziej pod tapetowanie.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

dr inż. Marzena Najduchowska Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane...

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

dr inż. Marzena Najduchowska Ochrona powierzchniowa betonu

Ochrona powierzchniowa betonu Ochrona powierzchniowa betonu

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji....

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie się materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin - wykonawstwo

Kleje do okładzin - wykonawstwo Kleje do okładzin - wykonawstwo

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały...

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały te są nowoczesne, co w połączeniu z nowymi technologiami stosowania pozwala na wykonywanie prac glazurniczych łatwo i szybko, a efekty są trwałe i estetyczne.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Łukasz Bąk Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty...

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty mogą zawierać jedynie kilka składników, bardziej specjalistyczne – nawet kilkanaście. Najważniejszą rolę odgrywa spoiwo, którym może być cement, wapno hydratyzowane, gips lub anhydryt, a także spoiwa organiczne.

prof. ICiMB, dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił...

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił właściwości użytkowych i parametrów technicznych.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Geopolimery w budownictwie

Geopolimery w budownictwie Geopolimery w budownictwie

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2...

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2 przy zużyciu 2–3 razy mniejszej energii. Z tego powodu cement geopolimerowy nazwano zielonym cementem. Jest ekologiczny i wytrzymały, a mimo to rzadko stosowany w budownictwie.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.