Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Nienormowe metody oceny wyrobów iniekcyjnych

Non-standard methods of injection products assessment

Nienormowe metody oceny wyrobów iniekcyjnych
Fot. Fotolia

Nienormowe metody oceny wyrobów iniekcyjnych


Fot. Fotolia

Artykuł niniejszy należy zacząć od wyjaśnienia pewnej kwestii, tak aby jego tytuł nie został przypadkiem opacznie zrozumiany. Choć metoda iniekcji chemicznej przeciw kapilarnemu podciąganiu wilgoci w murach jest znana i z rosnącym powodzeniem stosowana od ponad sześćdziesięciu lat [1, 2], wciąż nie doczekała się międzynarodowej normy lub chociażby sposobu oceny, który zostałby uznany za standard międzynarodowy. Co więcej, przed 1 stycznia 2017 roku produkty te w ogóle nie były wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych [3].

Zobacz także

PRINZ Polska sp. z o.o. Zakładanie nowej izolacji poziomej w istniejącym budynku metodą cięcia – osuszanie murów w technologii PRINZ

Zakładanie nowej izolacji poziomej w istniejącym budynku metodą cięcia – osuszanie murów w technologii PRINZ Zakładanie nowej izolacji poziomej w istniejącym budynku metodą cięcia – osuszanie murów w technologii PRINZ

Źle ułożona, zniszczona izolacja pozioma murów fundamentowych lub jej całkowity brak umożliwia kapilarne podciąganie wody gruntowej. Za pomocą mikrokanalików cząsteczki wody migrują do obszarów o mniejszej...

Źle ułożona, zniszczona izolacja pozioma murów fundamentowych lub jej całkowity brak umożliwia kapilarne podciąganie wody gruntowej. Za pomocą mikrokanalików cząsteczki wody migrują do obszarów o mniejszej wilgotności. Podciągająca wilgoć jest przyczyną technicznych degradacji, w wyniku których na murach przyziemia oraz ścianach wyższych kondygnacji mamy do czynienia z wykwitami soli, odpadaniem tynku czy rozsypywaniem się muru. Jak zatrzymać ten proces?

dr inż. Bartłomiej Monczyński Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych

Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych

Woda (występująca w różnych postaciach) oraz związki, jakie transportuje (np. szkodliwe sole budowlane), to główne czynniki powodujące procesy destrukcyjne w obiektach budowlanych. Nadmierne zawilgocenie...

Woda (występująca w różnych postaciach) oraz związki, jakie transportuje (np. szkodliwe sole budowlane), to główne czynniki powodujące procesy destrukcyjne w obiektach budowlanych. Nadmierne zawilgocenie powoduje różnego rodzaju zniszczenia materiału konstrukcji, objawiające się deformacjami, zmniejszeniem nośności, uszkodzeniami mrozowymi, pęcznieniem i wypłukiwaniem spoiw, przesunięciami czy też spękaniami [1].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Pomiary wilgotności w diagnostyce obiektów budowlanych – metoda higrometryczna

Pomiary wilgotności w diagnostyce obiektów budowlanych – metoda higrometryczna Pomiary wilgotności w diagnostyce obiektów budowlanych – metoda higrometryczna

W diagnostyce zawilgoconych budynków obok najbardziej miarodajnych, bezwzględnych metod oceny zawilgocenia [1] oraz szeroko stosowanych względnych metod elektrycznych [2] stosowany jest szereg mniej rozpowszechnionych...

W diagnostyce zawilgoconych budynków obok najbardziej miarodajnych, bezwzględnych metod oceny zawilgocenia [1] oraz szeroko stosowanych względnych metod elektrycznych [2] stosowany jest szereg mniej rozpowszechnionych urządzeń i sposobów określania ilości wody w materiałach i elementach budowlanych. Jedną z nich jest metoda pomiaru higrometrycznego, nazywana również metodą wilgotności równowagowej.

 

Abstrakt

Artykuł porusza kwestie metod badania wyrobów do iniekcji. Przywołuje zagraniczne normy mówiące o metodach iniekcji chemicznej. Opisuje różne rodzaje badania poziomu zawilgocenia murów. Przedstawia wyniki poziomu zawilgocenia badanych ścian.

Non-standard methods of injection products assessment

This paper presents the methods of injection product testing with reference to foreign standards concerning chemical injection methods. It also describes various methods to check the level of wall dampness and presents the results of performed wall dampness measurements.

Obecnie zdecydowanie najbardziej „popularne” są stosowana od lat metoda WTA oraz wymagana na potrzeby oznakowania wyrobu znakiem budowlanym metoda ITB [4]. Alternatywą dla ww. metod są wytyczne BuFAS-IM-01/2009 [5], opracowane przez inną niemiecką organizację, czyli Krajowe Zrzeszenie ds. Zawilgocenia i Renowacji Starego Budownictwa (niem. Bundesverband Feuchte & Altbausanierung).

Wytyczne BuFAS, w odróżnieniu od metod ITB oraz WTA, przewidują badania na elementach o niewielkich rozmiarach. Do badań należy przygotować dwanaście próbek składających się z sześciu cegieł połączonych zaprawą (RYS. 1), tak aby na każde cztery próbki można było uzyskać co najmniej trzy punkty badawcze.

RYS. 1. Budowa próbki do badań wg wytycznych BuFAS; rys.: [5]

RYS. 1. Budowa próbki do badań wg wytycznych BuFAS; rys.: [5]

Wytyczne nie precyzują jakiego rodzaju cegieł oraz zaprawy należy użyć, natomiast jak podaje publikacja poprzedzająca wydanie wytycznych [6], stosowano dostępne w handlu cegły o porowatości 12,5–13,0% oraz zaprawy cementowo-wapienne klasy 2,5 MN/m2.

Po wymurowaniu próbki przechowywane są przez okres czterech tygodni w temperaturze pokojowej (20°C, ok. 50% wilgotności powietrza), a następnie suszone przez 48 godzin w temperaturze 35°C do 40°C.

Kolejnym krokiem jest określenie współczynnika absorpcji wody próbek niezaimpregnowanych (w24,przed) zgodnie z normą PN-EN ISO 15148 [7].

Badania prowadzi się dla trzech różnych stopni zawilgocenia (DFG) równocześnie. Po określeniu wilgotności w stanie pełnego nasycenia próbki dzieli się na trzy grupy, aby następnie doprowadzić je do stopnia zawilgocenia odpowiednio 60%, 80% oraz 95%, każde ± 5%. Tak przygotowane próbki należy zabezpieczyć przed wysychaniem (owinąć folią) i pozostawić na 7 do 14 dni w celu uzyskania jednolitego rozkładu wilgoci w próbce.

Proces iniekcji należy prowadzić według zaleceń producenta preparatu. Zlecający badania musi jednak określić, czy aplikacja ma być prowadzona grawitacyjne czy pod ciśnieniem, a w przypadku iniekcji ciśnieniowej należy określić czas i warunki prowadzenia iniekcji. Po upływie czterech do pięciu tygodni od wykonania iniekcji można przystąpić do wykonania badań.

W ramach badań ocenie poddane zostają współczynnik redukcji R oraz stopień rozchodzenia się preparatu w murze. W przypadku hydrofobizujących środków iniekcyjnych sprawdza się również stopień hydrofobizacji (tzw. testem kropli) oraz mierzy kąt zwilżalności.

Współczynnik redukcji R (niem. Reduzierungskoeffizient) pozwala ocenić, w jaki sposób przeprowadzona iniekcja wpłynęła na zdolność absorpcji wody przez mur. W tym celu należy zbadać współczynnik absorpcji wody zaimpregnowanej próbki (w24,po), a współczynnik redukcji obliczyć według wzoru:

gdzie:

w24,przed– współczynnik absorpcji wody próbki przed wykonaniem iniekcji,

w24,po – współczynnik absorpcji wody próbki po przeprowadzeniu iniekcji.

W celu oceny stopnia rozchodzenia się preparatu w murze, próbkę należy rozdzielić mechanicznie w taki sposób, aby uzyskać przekrój przez jeden z nawiertów iniekcyjnych. Promień penetracji środka iniekcyjnego w murze należy ocenić wizualnie w minimum sześciu miejscach przełomu. Jako wynik badania podaje się wartość uśrednioną ze wszystkich sześciu pomiarów.

Jeżeli stosowany środek iniekcyjny jest środkiem hydrofobizującym, stopień penetracji, a dokładniej rzecz ujmując to, jaka część próbki uległa hydrofobizacji, można dodatkowo określić przy pomocy tzw. testu kropli. W tym celu w różnych miejscach przełomu nanosi się tej samej wielkości krople wody. W miejscach, gdzie uzyskano efekt hydrofobizacji, tworzą się kształtne sferyczne krople, a kąt zwilżania jest większy niż 90°.

RYS. 2–3. Filary testowe według wytycznych BBA [8]: dla płynów iniekcyjnych (2), dla zapraw iniekcyjnych (3). Objaśnienia: 1 – blok wapienny 100×100×250 mm, 2 – cegła, 3 – otwory iniekcyjne, 4 – woda demineralizowana (wysokość 55 mm), 5 – zaprawa wapienna, 6 – otwór iniekcyjny ∅ 15 mm, l = 75 mm, 7 – woda demineralizowana (wysokość 30 mm); rys.: [2]

RYS. 2–3. Filary testowe według wytycznych BBA [8]: dla płynów iniekcyjnych (2), dla zapraw iniekcyjnych (3). Objaśnienia: 1 – blok wapienny 100×100×250 mm, 2 – cegła, 3 – otwory iniekcyjne, 4 – woda demineralizowana (wysokość 55 mm), 5 – zaprawa wapienna, 6 – otwór iniekcyjny ∅ 15 mm, l = 75 mm, 7 – woda demineralizowana (wysokość 30 mm); rys.: [2]

Inną metodą bazującą na filarach testowych o niewielkich rozmiarach jest procedura opracowana przez Brytyjską Komisję Aprobacyjną (British Board of Agreement – BBA) [8]. W metodzie tej sześcian porowatego wapienia, o wymiarach 100×100×250 mm, ustawia się na elemencie ceramicznym o wymiarach 100×100×65 mm, w którym uprzednio wykonano dwa otwory iniekcyjne (RYS. 2).

W celu zapewnienia dobrego kontaktu obu materiałów powierzchnie styczne należy przeszlifować, względnie zastosować przekładkę z gazy bawełnianej.

Zbiornik, w którym ustawiony jest filar, wypełnia się wodą demineralizowaną na głębokość 5 cm – poziom ten należy utrzymywać aż do momentu ustabilizowania się wilgotności pryzmy wapiennej. Poziom zawilgocenia bloku wapiennego kontrolowany jest przez codzienne ważenie oraz zmianę jego położenia. Następnie wykonuje się iniekcję w wykonanych wcześniej otworach. W czasie wykonywania iniekcji, jak również 48 godzin po jej zakończeniu, w celu uniknięcia przeniknięcia środka iniekcyjnego w strukturę bloku kamiennego, ten umieszcza się na innym elemencie ceramicznym.

Skuteczność iniekcji wyrażania jest postępem suszenia elementu wapiennego (przez cały okres badania ceramiczna „podstawa” pozostaje zanurzona w wodzie) w porównaniu do punktów odniesienia, jakie stanowią filar, w którym nie wykonano iniekcji, jak również taki, w którym pomiędzy elementem ceramicznym a kamiennym umieszczono fizyczną membranę.

Metoda BBA przewiduje inny typ filaru badawczego dla środków iniekcyjnych w postaci zapraw. W tym wypadku podstawę dla bloku kamiennego stanowi element o wymiarach 100×100×235 mm, murowany z trzech bloczków ceramicznych na zaprawie wapiennej (RYS. 3).

Procedura badawcza jest bardzo podobna, z tą różnicą, że otwór iniekcyjny wykonuje się w warstwie zaprawy, poziom zanurzenia w wodzie ustalony jest na 30 mm, a po zakończeniu iniekcji przez okres 3 tygodni filar pozostaje niezanurzony w wodzie.

Jako słabe punkty metody BBA należy uznać brak możliwości oceny, jak na proces wysychania bloku kamiennego wpływa przerywanie kapilarnego transportu wilgoci podczas codziennego ważenia [2]. Trudno również stwierdzić, jak na skuteczność wykonania iniekcji wpływa stan całkowitego wysycenia elementu w trakcie jej wykonywania z jednej oraz usunięcie źródła zawilgocenia na okres trzech tygodni (w przypadku filaru testowego dla zapraw iniekcyjnych) z drugiej.

Zarówno opisane powyżej, jak i w poprzednim artykule cyklu [4] laboratoryjne metody badania środków iniekcyjnych to zazwyczaj pierwszy krok do oceny ich skuteczności, poznania ograniczeń, ale również podstawa do ich ewentualnego ulepszania, a przede wszystkim do bardziej rozsądnego i skutecznego stosowania w rzeczywistych warunkach budowy [2].

Z drugiej strony kluczową rolę w długofalowej ocenie środków iniekcyjnych mają badania prowadzone in situ, czyli w rzeczywistych warunkach zastosowania. Warto zauważyć, że badania takie – zarówno laboratoryjne, jak i in situ – prowadzone są niemal od początku stosowania w budownictwie środków iniekcyjnych mających zapobiegać kapilarnemu zawilgacaniu przegród budowlanych.

Jednym z pierwszych laboratoryjnych badań skuteczności środków iniekcyjnych były badania przeprowadzone w drugiej połowie lat 70. XX wieku w Federalnym Instytucie Badania Materiałów [Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), obecnie Bundesanstalt für Materialforschung und – prüfung] w Berlinie [1].

Badania wykonano na murach referencyjnych o wymiarach 76×36,5×79 cm, wykonanych z cegły pełnej murowanych na zaprawie wapiennej. Po okresie sezonowania wynoszącym ok. 6 tygodni, dolane warstwy cegieł umieszczono w wodzie – po ok. 10 dniach od zanurzenia wilgoć pojawiła się na górnych warstwach cegieł, a po 30 dniach wilgotność muru ustabilizowała się na całej ich wysokości.

Po tym czasie w jednym z murów, w 8 i 9 warstwie cegieł, wykonano otwory iniekcyjne o średnicy ok. 30 cm i nachyleniu do poziomu wynoszącym ok. 25 do 30°. Nawierty prowadzono w dwóch rzędach, w rozstawie co 15 cm na głębokość ok. 23–24 cm, co odpowiadało 2/3 grubości ściany. Po oczyszczeniu nawiertów w każdy z nich zaaplikowano ok. 200 ml środka iniekcyjnego.

TABELA 1. Zmiany wilgotności muru poddanego iniekcji oraz muru refefrencyjnego [1]

TABELA 1. Zmiany wilgotności muru poddanego iniekcji oraz muru refefrencyjnego [1]

Drugie napełnienie otworów środkiem przeprowadzono jeszcze tego samego dnia, trzecie kolejnego dnia, a czwarte po upływie kolejnych czterech dni. Łącznie (w czterech napełnieniach) w strefie iniekcji muru zostało zaaplikowane ok. 4,4 l preparatu. W trakcie tego procesu mur cały czas zanurzony był w wodzie. Po zasklepieniu otworów iniekcyjnych mur osuszono powierzchniowo, zważono, a następnie ponownie umieszczono w wodzie (na głębokość ok. 150 mm).

Zarówno mur poddany iniekcji (mur badawczy 1), jak i mur bez wtórnej izolacji poziomej (mur badawczy 2) przez okres 41 miesięcy zanurzone były w wodzie, podczas gdy proces wysychania (porównanie zmian zawilgocenia obu murów) był obserwowany i rejestrowany, poprzez ich regularne ważenie (TABELA 1).

Następnie oba mury zdemontowano, ustalając jednocześnie rozkład wilgotności (w poszczególnych warstwach cegieł) metodą wagowo-suszarkową. Rozkład zawilgocenia w obu murach przedstawiają TABELA 2 oraz TABELA 3 (zobacz również RYS. 4–5).

TABELA 2. Końcowy (po 41 miesiącach) rozkład zawilgocenia ściany poddanej iniekcji [1]

TABELA 2. Końcowy (po 41 miesiącach) rozkład zawilgocenia ściany poddanej iniekcji [1]

TABELA 3. Końcowy (po 41 miesiącach) rozkład zawilgocenia ściany nie poddanej iniekcji (referencyjnej) [1]

TABELA 3. Końcowy (po 41 miesiącach) rozkład zawilgocenia ściany nie poddanej iniekcji (referencyjnej) [1]

RYS 4-5. Końcowy (po 41 miesiącach) rozkład zawilgocenia ściany nie poddanej iniekcji (referencyjnej) [1]

RYS 4-5. Końcowy (po 41 miesiącach) rozkład zawilgocenia ściany nie poddanej iniekcji (referencyjnej) [1]

RYS 6. Końcowy (po 41 miesiącach) rozkład zawilgocenia ściany nie poddanej iniekcji (referencyjnej) [1]

RYS 6. Końcowy (po 41 miesiącach) rozkład zawilgocenia ściany nie poddanej iniekcji (referencyjnej) [1]

Inne badania skuteczności zabiegów iniekcyjnych przeprowadzono na początku lat 90. XX wieku – tym razem skuteczności „długofalowej”, na istniejącym obiekcie Starej Opery (Alten Oper) we Frankfurcie nad Menem (RYS. 6).

Czternaście lat wcześniej w ekstremalnie grubych murach opery (tzw. murach mamucich, których grubość sięga 260 cm) wykonano iniekcję metodą niskociśnieniową. Zawilgocenie murów podczas prowadzenia prac sięgało 15% (wilgotności masowej). Iniekcję wykonano za pośrednictwem otworów o średnicy 30 mm, nawierconych obustronnie na wysokości ok. 10 cm nad posadzką, pod kątem ok. 20° do poziomu. Głębokość nawiertów wynosiła połowę grubości ściany z naddatkiem wynoszącym 10 cm (w celu zachowania zakładu dwustronnie wykonywanych otworów).

Iniekcję prowadzono przy ciśnieniu 1 do 8 barów za pośrednictwem pakerów z uszczelnieniem gumowym. Zużycie środka iniekcyjnego wyniosło ok. 15 l/m2 rzutu muru.

Badania kontrolne przeprowadzono na ok. 100 m2 rzutu muru. Na wysokości od 0 do 15 cm nad poziomem posadzki w strefie przypowierzchniowej muru stwierdzono wilgotność masową na poziomie 7 do 9%. Natomiast w strefie > 20 cm nad poziomem posadzki wilgotność masowa wynosiła poniżej 1%. A zatem po 14 latach od wykonania prac zawilgocenie muru zostało zredukowane o ponad 90%.

Literatura

  1. F.-J. Hölzen, „Zur Wirksamkeit von Injektionsmitteln an Fallbeispielen”, [w:] „Injektionsmittelabdichtung: Vorträge 7”, Dahlberg-Kolloquium – 14. und 15. September 2006 (pod. red. H. Venzmer), Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2006, s. 117–131.
  2. E. Franzoni, E. Rirsch, Y. Paselli, „Which methods are suitable to assess the effectiveness of chemical injection treatments in the laboratory?”, „Journal of Building Engineering”, t. 29, 2020.
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU 2016 poz. 1966).
  4. B. Monczyński, „Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych”, „IZOLACJE” 3/2020, s. 85–92.
  5. BuFas-IM-01/2009, „Injektionsmittel – Horizontalabdichtungen”, Bundesverband Feuchte & Altbausanierung e. V., Groß Belitz 2009, s. 32.
  6. H. Venzmer, M. Ryschtschenko, N. Lesnych, E. Fedorenko, L. Koss, „Zur Prüfung der Effizienz von Injektionsmittel-Horizontalabdichtungen”, [w:] „Europäischer Sanierungskalender 2008: Holzschutz, Bautenschutz, Bauwerkserhaltung, Bauwerksinstandsetzung, Restaurierung und Denkmalpflege” (pod. red. Venzmer H.), Beuth Verlag GmbH, Berlin–Wien–Zürich, 2008, s. 7–40.
  7. PN-EN ISO 15148, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe materiałów i wyrobów budowlanych – Określanie współczynnika absorpcji wody przez częściowe zanurzenie”.
  8. Method Of Assessment and Testing (MOAT) No. 39:1988, „The assessment of dampproof course systems for existing buildings”, British Board of Agreement (BBA), 1988.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary...

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary wodnej).

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż Sposoby uszczelnień i metody renowacji zawilgoconych ścian piwnic

Sposoby uszczelnień i metody renowacji zawilgoconych ścian piwnic Sposoby uszczelnień i metody renowacji zawilgoconych ścian piwnic

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nie są czynnikiem decydującym o jakości konstrukcji budynku i jego bezpieczeństwie, mają natomiast znaczący wpływ na jego trwałość i komfort użytkowania.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nie są czynnikiem decydującym o jakości konstrukcji budynku i jego bezpieczeństwie, mają natomiast znaczący wpływ na jego trwałość i komfort użytkowania.

mgr inż. Kalina Grabowska, dr inż. Piotr Konca Wpływ granulowanego szkła piankowego na właściwości fizyczne lekkich zapraw cementowych

Wpływ granulowanego szkła piankowego na właściwości fizyczne lekkich zapraw cementowych Wpływ granulowanego szkła piankowego na właściwości fizyczne lekkich zapraw cementowych

Czy granulowane szkło piankowe może być powszechnie stosowane w produkcji lekkich zapraw cementowych? Poznaj właściwości fizyczne zapraw budowlanych.

Czy granulowane szkło piankowe może być powszechnie stosowane w produkcji lekkich zapraw cementowych? Poznaj właściwości fizyczne zapraw budowlanych.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

mgr inż. Sebastian Czernik Dyspersyjne wyroby budowlane

Dyspersyjne wyroby budowlane Dyspersyjne wyroby budowlane

Produkcja materiałów budowlanych z obszaru chemii budowlanej bazuje przede wszystkim na spoiwach mineralnych - cemencie portlandzkim, gipsie naturalnym lub syntetycznym oraz wapnie. Rozwija się jednak...

Produkcja materiałów budowlanych z obszaru chemii budowlanej bazuje przede wszystkim na spoiwach mineralnych - cemencie portlandzkim, gipsie naturalnym lub syntetycznym oraz wapnie. Rozwija się jednak także osobny segment rynku obejmujący materiały na bazie dyspersji polimerowych - wyrobów gotowych do użycia bezpośrednio po otwarciu opakowania.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

dr inż. Maciej Trochonowicz Hydrofobizacja strukturalna metodą iniekcji materiałów drobnoporowatych

Hydrofobizacja strukturalna metodą iniekcji materiałów drobnoporowatych Hydrofobizacja strukturalna metodą iniekcji materiałów drobnoporowatych

Brak informacji dotyczących możliwości i skuteczności hydrofobizacji strukturalnej materiałów ze skał wapiennych wynika przede wszystkim z lokalności stosowania tego kamienia jako materiału budowlanego....

Brak informacji dotyczących możliwości i skuteczności hydrofobizacji strukturalnej materiałów ze skał wapiennych wynika przede wszystkim z lokalności stosowania tego kamienia jako materiału budowlanego. Dodatkowo problemem jest jego drobnoporowata budowa, a to pociąga za sobą trudność wykonania iniekcji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Hydroizolacje - wymogi techniczne i projektowanie [pobierz PDF]

Hydroizolacje - wymogi techniczne i projektowanie [pobierz PDF] Hydroizolacje - wymogi techniczne i projektowanie [pobierz PDF]

Woda i wilgoć oddziałują na powierzchnię dachów, balkonów i tarasów oraz na fundamenty, a obiekty takie jak baseny czy oczka wodne są przez cały czas swojej eksploatacji narażone na jej szkodliwy wpływ....

Woda i wilgoć oddziałują na powierzchnię dachów, balkonów i tarasów oraz na fundamenty, a obiekty takie jak baseny czy oczka wodne są przez cały czas swojej eksploatacji narażone na jej szkodliwy wpływ. Jak zapewnić ich długoletnią i bezproblemową eksploatację?

Jarosław Guzal Nowy sternik w Schomburg Polska

Nowy sternik w Schomburg Polska Nowy sternik w Schomburg Polska

O rozwoju rynku chemii budowlanej, a także o renowacji obiektów zabytkowych i potencjale polimoczników mówi Krzysztof Pogan, dyrektor zarządzający w firmie Schomburg Polska.

O rozwoju rynku chemii budowlanej, a także o renowacji obiektów zabytkowych i potencjale polimoczników mówi Krzysztof Pogan, dyrektor zarządzający w firmie Schomburg Polska.

Damian Żabicki Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Penetrujące materiały hydroizolacyjne Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

dr inż. Mariusz Cholewa, dr inż. Przemysław Baran, inż. Michał Szymański, dr inż. Katarzyna Kamińska Wielkość przecieków przez uszkodzenia maty bentonitowej (GBR-C) przy zmiennych wysokościach słupa wody

Wielkość przecieków przez uszkodzenia maty bentonitowej (GBR-C) przy zmiennych wysokościach słupa wody Wielkość przecieków przez uszkodzenia maty bentonitowej (GBR-C) przy zmiennych wysokościach słupa wody

Jakie są właściwości i zastosowanie mat bentonitowych? Autorzy prezentują wyniki badań zależności między średnicą i liczbą otworów w macie, wysokością słupa wody a natężeniem przepływu. Określają też,...

Jakie są właściwości i zastosowanie mat bentonitowych? Autorzy prezentują wyniki badań zależności między średnicą i liczbą otworów w macie, wysokością słupa wody a natężeniem przepływu. Określają też, jaki wpływ na skuteczność bentomaty mogą mieć uszkodzenia spowodowane przebiciem.

dr hab. inż., prof. UWM Robert Wójcik Ochrona przeciwwilgociowa w budynkach niskoenergetycznych - najnowsze trendy

Ochrona przeciwwilgociowa w budynkach niskoenergetycznych - najnowsze trendy Ochrona przeciwwilgociowa w budynkach niskoenergetycznych - najnowsze trendy

Ostatnio publikowane artykuły dotyczące budownictwa niskoenergetycznego rozpoczynają się zwykle od stwierdzenia, że statystycznie ponad 80% czasu spędzamy w budynkach. W nowych rozwiązaniach powinno się...

Ostatnio publikowane artykuły dotyczące budownictwa niskoenergetycznego rozpoczynają się zwykle od stwierdzenia, że statystycznie ponad 80% czasu spędzamy w budynkach. W nowych rozwiązaniach powinno się zatem na równi traktować efektywność energetyczną i wymagania zdrowotne. Postulat ten jednak nie zawsze jest realizowany.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE ABC tarasów i balkonów

ABC tarasów i balkonów ABC tarasów i balkonów

Jakie wymagania techniczne i materiałowe mają te konstrukcje? Jak poprawnie zaprojektować i uszczelnić balkon czy taras?

Jakie wymagania techniczne i materiałowe mają te konstrukcje? Jak poprawnie zaprojektować i uszczelnić balkon czy taras?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Hydroizolacje pomieszczeń mokrych i wilgotnych

Hydroizolacje pomieszczeń mokrych i wilgotnych Hydroizolacje pomieszczeń mokrych i wilgotnych

Jak uszczelniać pomieszczenia mokre i wilgotne narażone na bezpośredni i długotrwały kontakt z wodą? Jak zaprojektować i wykonać izolację podpłytkową?

Jak uszczelniać pomieszczenia mokre i wilgotne narażone na bezpośredni i długotrwały kontakt z wodą? Jak zaprojektować i wykonać izolację podpłytkową?

mgr inż. Maciej Rokiel Trudne detale balkonów i tarasów

Trudne detale balkonów i tarasów Trudne detale balkonów i tarasów

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji,...

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji, są dylatacje brzegowe.

mgr inż. Maciej Rokiel Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Poprawne (czyli zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie obiektu to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części...

Poprawne (czyli zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie obiektu to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

mgr inż. Maciej Rokiel Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet...

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet w ciągu kilku miesięcy – jeżeli prace wykonywano jesienią) może dojść do znacznych uszkodzeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

mgr inż. Jarosław Gasewicz Jakie powłoki hydroizolacyjne stosować w basenach pływackich?

Jakie powłoki hydroizolacyjne stosować w basenach pływackich? Jakie powłoki hydroizolacyjne stosować w basenach pływackich?

Dawniej jedynym praktycznie sposobem wykończenia niecki w basenie pływackim były okładziny z płytek ceramicznych. Obecnie, szczególnie w przypadku basenów o niewielkich rozmiarach, istnieją inne metody...

Dawniej jedynym praktycznie sposobem wykończenia niecki w basenie pływackim były okładziny z płytek ceramicznych. Obecnie, szczególnie w przypadku basenów o niewielkich rozmiarach, istnieją inne metody zapewnienia szczelności i odporności na wodę basenową, jedną z nich jest stosowanie specjalnych folii lub wbudowanie gotowej niecki ze stali szlachetnej. Okładziny z płytek ceramicznych wciąż jednak pozostają najczęściej wybieranym sposobem wykończenia niecki i plaży.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zawilgocenie muru a skuteczność iniekcyjnej przepony hydroizolacyjnej

Zawilgocenie muru a skuteczność iniekcyjnej przepony hydroizolacyjnej Zawilgocenie muru a skuteczność iniekcyjnej przepony hydroizolacyjnej

Metody odtwarzania izolacji poziomych wciąż nie są tak skuteczne, jak mogłyby być. Wynika to z tego, że mechanizmy oraz zasady działania stosowanych środków są dla większości planujących oraz prowadzących...

Metody odtwarzania izolacji poziomych wciąż nie są tak skuteczne, jak mogłyby być. Wynika to z tego, że mechanizmy oraz zasady działania stosowanych środków są dla większości planujących oraz prowadzących tego typu prace nieznane.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje fundamentów z masami KMB

Hydroizolacje fundamentów z masami KMB Hydroizolacje fundamentów z masami KMB

Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.

Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.

Jacek Sawicki Wyższe wymagania – nowe standardy, czyli o przyszłości budownictwa na Konferencji IZOLACJE 2013

Wyższe wymagania – nowe standardy, czyli o przyszłości budownictwa na Konferencji IZOLACJE 2013 Wyższe wymagania – nowe standardy, czyli o przyszłości budownictwa na Konferencji IZOLACJE 2013

Od 2019 r. w krajach UE obligatoryjne będą standardy budownictwa prawie zeroenergetycznego. To, jak Polska przymierza się do ich wprowadzenia, oraz jaką rolę w nowoczesnym projektowaniu i architekturze...

Od 2019 r. w krajach UE obligatoryjne będą standardy budownictwa prawie zeroenergetycznego. To, jak Polska przymierza się do ich wprowadzenia, oraz jaką rolę w nowoczesnym projektowaniu i architekturze odegrają izolacje, było tematem Konferencji IZOLACJE 2013.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.