Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Materiały zmiennofazowe jako modyfikator betonu dojrzewającego w klimacie gorącym i suchym

Temperatura dojrzewającego betonu | Pielęgnacja betonu | Materiały zmiennofazowe (PCM)

W elemencie betonowanym w suchym i gorącym klimacie zachodzi równocześnie wiele procesów, wśród których główną rolę odgrywają dojrzewanie i twardnienie betonu.
Podczas tych procesów reakcja egzotermiczna związana z hydratacją cementu w znacznym stopniu inicjuje naprężenia termiczne, które wraz z szybkim ubytkiem wody z mieszanki wywołują niepożądane skutki.

Zobacz także

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

Alchimica Polska Sp. z o.o. Skuteczna naprawa betonu z zaprawą Hygrosmart®-Fix&Finish

Skuteczna naprawa betonu z zaprawą Hygrosmart®-Fix&Finish Skuteczna naprawa betonu z zaprawą Hygrosmart®-Fix&Finish

Hygrosmart Fix&Finish to jednoskładnikowa, szybkowiążąca, zbrojona włóknami zaprawa cementowa typu PCC (beton polimerowo-cementowy nazywany również betonem żywicznym). Służy do napraw strukturalnych betonu...

Hygrosmart Fix&Finish to jednoskładnikowa, szybkowiążąca, zbrojona włóknami zaprawa cementowa typu PCC (beton polimerowo-cementowy nazywany również betonem żywicznym). Służy do napraw strukturalnych betonu i wyrównywania jego powierzchni.

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

Przepływ energii i masy w twardniejącym betonie, a także między twardniejącym betonem a otoczeniem wywołuje odkształcenia i naprężenia elementu konstrukcji.

W miarę upływu czasu, w wyniku postępu procesu hydratacji, twardniejący beton nabywa cech mechanicznych (wzrasta jego wytrzymałość).

Jeżeli powstałe naprężenia, wywołane gradientem temperatury, przewyższają w danym momencie wytrzymałość tworzącej się struktury betonu, następuje jej zniszczenie, a w efekcie powstają pęknięcia i rysy [1].

Jednym z podstawowych czynników determinujących uzyskanie trwałej monolitycznej konstrukcji betonowej jest więc właściwa pielęgnacja termiczna.

Intensywność, rodzaj oraz czas pielęgnacji powinny być brane pod uwagę już na etapie analizy teoretycznej modelu elementu lub konstrukcji oraz spodziewanych efektów termicznych, a podczas sterowania procesem pielęgnacji powinno być obowiązkowo ciągłe monitorowanie temperatury.

Czynniki wpływające na temperaturę dojrzewającego betonu

Wartość temperatury dojrzewającej mieszanki betonowej w elemencie zależy przede wszystkim od:

 • rodzaju i ilości zastosowanego cementu,
 • zastosowanych modyfikatorów (np. opóźniaczy),
 • warunków prowadzenia procesu betonowania, takich jak temperatura początkowa mieszanki, zastosowanie izolacji termicznej, chłodzenia wewnętrznego czy betonowania etapowego,
 • warunków pogodowych (temperatury i wilgotności otoczenia, prędkości wiatru),
 • wymiarów geometrycznych, kształtu i usytuowania wykonywanej konstrukcji.

Metody pielęgnacji betonu

Typowe metody pielęgnacji betonu cementowego obejmują [2]:

 • zwilżenie podłoża i deskowania,
 • zwilżenie kruszywa,
 • osłonę przed działaniem promieniowania słonecznego i wiatru,
 • chłodzenie kruszywa i wody zarobowej,
 • zastosowanie natrysku,
 • zastosowanie osłon,
 • zastosowanie betonu kompensującego skurcz.
ABSTRAKT

W artykule omówiono technologie obniżania temperatury mieszanki betonowej oraz pielęgnację wewnętrzną betonu. Przedstawiono korzyści wynikające z dodania materiałów zmiennofazowych (PCM – Phase Change Materials) do mieszanki w celu pielęgnacji wewnętrznej mieszanki podczas jej dojrzewania w klimacie gorącym i suchym.

The article discusses the technologies of lowering the temperature of concrete mix and internal curing of concrete. It also presents the benefits of adding phase-change materials (PCM) to the mix for the purpose of internal curing during its maturation in a hot and dry climate.

W klimacie gorącym i suchym zapewnienie właściwych warunków dojrzewania można osiągnąć dzięki:

 • zastosowaniu cementu o niskim cieple hydratacji,
 • obniżeniu początkowej temperatury mieszanki betonowej,
 • modyfikacji betonu domieszkami,
 • zastosowaniu specjalnych technologii transportu i układania mieszanki betonowej w celu ograniczenia absorbcji ciepła z otoczenia,
 • chłodzenia dojrzewającego betonu przez system obiegu wody (lub powietrza),
 • izolacji powierzchni w celu ograniczenia różnic między powierzchnią i rdzeniem elementu,
 • pielęgnacji wewnętrznej betonu (nasycenia kruszywa wodą itp.).

Z uwagi na ograniczenia zastosowania niektórych metod (powierzchnie pionowe, konieczność oczekiwania na usunięcie deskowań itp.) w artykule zostaną omówione technologie obniżania temperatury mieszanki betonowej oraz pielęgnacja wewnętrzna betonu, które stanowią opcje technologiczne umożliwiające betonowanie w podwyższonej temperaturze przy ograniczeniu ingerencji z zewnątrz.

Obniżenie temperatury mieszanki betonowej wywołuje zmniejszenie szybkości wydzielania ciepła przez cement, co ogranicza wzrost temperatury betonu wewnątrz konstrukcji. Obniżenie temperatury początkowej można uzyskać dzięki:

 • ochłodzeniu poszczególnych składników mieszanki (kruszywa, cementu i wody),
 • zastąpieniu części wody zarobowej lodem,
 • ochłodzeniu mieszanki betonowej po jej wymieszaniu, np. ciekłym azotem.

Ochładzanie poszczególnych składników mieszanki betonowej

Największy wpływ na temperaturę mieszanki betonowej ma temperatura kruszywa, którego udział z reguły przekracza 70% masy wszystkich składników. Najczęściej kruszywo chłodzone jest wodą o temp. ok. 2°C do ok. 5°C.

Zasadniczą wadą tej metody jest zawilgocenie i wynikające stąd trudności w dozowaniu składników mieszanki. Z tego powodu nie należy w ten sposób chłodzić drobnych frakcji.

Inną metodą obniżenia temperatury kruszywa jest chłodzenie w agregatach. Czynnikiem chłodzącym jest wówczas zazwyczaj amoniak. Technologia ta umożliwia jednoczesne chłodzenie wszystkich frakcji kruszywa.

Alternatywą jest chłodzenie kruszywa i cementu zimnym powietrzem. Dzięki takim zabiegom można obniżyć temperaturę mieszanki betonowej o 8–12°C poniżej temperatury otoczenia.

Temperaturę początkową mieszanki betonowej – tmb, jeśli znane są jej skład oraz temperatura poszczególnych składników – tsk, można obliczyć z równania bilansu cieplnego [3]:

gdzie:
msk – masa poszczególnych składników mieszanki w jednostce objętości betonu [kg],
csk – pojemność cieplna poszczególnych składników mieszanki [kJ/kg].

Jeśli temperatura poszczególnych składników mieszanki wynosi odpowiednio: cement – tc, piasek – tp, kruszywo grube – tg, woda – tw, temperaturę mieszanki można obliczyć ze wzoru:

gdzie:
mc – masa cementu [kg],
mp – masa piasku [kg],
mg – masa kruszywa grubego [kg],
mw – masa wody [kg].

Jeśli przyjmiemy następujące wartości pojemności cieplnej poszczególnych składników betonu: cement – cc = cp = cg = ck = 0,8 kJ/kg, woda – 4,18 kJ/kg i połączymy w jednej kategorii oba wyróżnione rodzaje kruszywa, otrzymamy:

W wypadku zmiany temperatury jednego ze składników o wartości Δt temperatura świeżej mieszanki betonowej zmieni się o Δtmb:

 • jeśli temperatura cementu obniży się o Δtc:
 • jeśli temperatura kruszywa obniży się o Δtk:
 • jeśli temperatura wody zarobowej obniży się o Δtw:

Zastępowanie wody zarobowej lodem

Metoda ta pozwala na obniżenie temperatury mieszanki betonowej o 12–18°C poniżej temperatury otoczenia.

Rozkruszone kawałki lodu o średnicy do 40 mm dodaje się bezpośrednio do betoniarki w czasie mieszania składników [4], aż do całkowitego stopienia lodu. Następuje wówczas pochłanianie ciepła w ilości 334 kJ/kg, co powoduje obniżenie temperatury mieszanki.

Jeśli zastąpi się część wody zarobowej o masie m1 lodem, uzyska się zmianę temperatury mieszanki betonowej, określoną wzorem:

Ochładzanie mieszanki betonowej ciekłym azotem

Do tego procesu wykorzystuje się ciekły azot o temp. 193°C. Ochładzanie odbywa się zazwyczaj w bębnie betoniarki samochodowej.

Ciekły azot magazynowany jest w oddzielnym agregacie w wytwórni, a po napełnieniu betoniarki samochodowej mieszanką wprowadzany jest do jej wnętrza specjalną końcówką. Bęben powinien obracać się z możliwie największą szybkością. Należy zachowywać przerwy, aby uchronić części mechaniczne betoniarki przed uszkodzeniem.

Obniżenie temperatury 5,5 m3 mieszanki w bębnie betoniarki samochodowej o ok. 5°C wymaga chłodzenia przez ok. 8 min [3].

Inne metody

Spośród innych metod mających na celu ograniczenie wrażliwości betonów na warunki dojrzewania w podwyższonej temperaturze należy wymienić także pielęgnację wewnętrzną [5, 6], polegającą na dodaniu kruszywa lekkiego nasyconego wodą lub polimeru superchłonnego.

Zasadne jest dalsze poszukiwanie metod umożliwiających betonowanie w podwyższonej temperaturze przy utrzymaniu odpowiednich cech zarówno mieszanki betonowej, jak i dojrzałego betonu.

Chodzi nie tyle o zapobieganie niepożądanym skutkom, wynikającym ze zbyt dużych gradientów termicznych (według większości zaleceń różnica między rdzeniem a powierzchnią nie powinna przekraczać 15–20°C [3, 7]), ile o możliwość betonowania w klimacie gorącym i suchym, kiedy warunki zewnętrzne nie pozwalają na zastosowanie typowych procedur.

Istotnym kryterium jest maksymalna temperatura mieszanki betonowej określana w granicach od 29°C do 32°C [8].

Celowe byłoby zatem opracowanie takiej metody, która dzięki odpowiedniej modyfikacji betonu ograniczyłaby ryzyko uszkodzeń w betonowanym elemencie, co zapewni wymaganą jakość betonu w całej konstrukcji oraz uchroni przed powstawaniem rys i spękań.

Należy podkreślić, że zapobieganie problemom jakościowym jest znacznie korzystniejsze niż wykrywanie błędów i korygowanie skutków (co w omawianym przypadku może oznaczać konieczność wyburzenia obiektu i jego ponownego wykonania).

Materiały zmiennofazowe (PCM)

Korzystnym rozwiązaniem jest dodanie materiałów zmiennofazowych (PCM – Phase Change Materials) w celu pielęgnacji wewnętrznej mieszanki betonowej podczas jej dojrzewania.

Takie rozwiązanie umożliwia redukcję gradientów termicznych, a co za tym idzie – ogranicza ryzyko powstawania rys i spękań, a jednocześnie zapewnia większą jednorodność cech elementu betonowanego w gorącym i suchym klimacie.

Chociaż wyższa temperatura w czasie układania i wiązania betonu powoduje szybki wzrost wytrzymałości bardzo młodego betonu, może wpływać ujemnie na wytrzymałość betonu po 24 godz.

Dzieje się tak, ponieważ bardzo szybka początkowa hydratacja cementu przyczynia się do powstania słabszej mikrostruktury betonu (prawdopodobnie bardziej porowatej), w której duża część porów nie zostaje wypełniona.

A.M. Neville sugeruje, że duża początkowa szybkość hydratacji wywołana wysoką temperaturą opóźnia późniejszą hydratację i powoduje nierównomierny rozkład produktów hydratacji w zaczynie [7].

Wynika to z tego, że przy wysokiej początkowej szybkości hydratacji jest zbyt mało czasu na dyfuzję jonów poza warstwę produktów hydratacji otaczającą ziarna cementu i na równomierne wytrącanie się produktów hydratacji w przestrzeni między ziarnami, jak to następuje w niższej temperaturze.

Zastosowanie PCM jest jedną z opcji procesu pielęgnacji betonu w warunkach syryjskich. W Syrii występuje klimat gorący i suchy, stanowiący istotne zagrożenie dla budowy poprawnej struktury betonu ze względu na znaczną dynamikę wydzielania ciepła w dojrzewającym betonie.

Materiały zmiennofazowe mają za zadanie stworzyć korzystniejsze warunki pielęgnacji dojrzewającego betonu.

W porównaniu z metodą chłodzenia mieszanki betonowej azotem, która charakteryzuje się znacznym zagrożeniem właściwych warunków BHP [9], materiały zmiennofazowe mają wiele zalet: cechują się wysoką przewodnością cieplną, są stabilne chemicznie, nietoksyczne i nieagresywne, doskonale nadają się do magazynowania nadmiernego ciepła.

Jeśli ich temperatura przemiany fazowej mieści się w odpowiednim zakresie (dopasowanym do warunków dojrzewania), zapewniają bardziej stabilne warunki dojrzewania betonu.

W proponowanym zastosowaniu zadaniem materiałów zmiennofazowych jest:

 • absorpcja ciepła hydratacji w dojrzewającej mieszance betonowej, tak aby nie dopuścić do przekroczenia dopuszczalnych gradientów termicznych wewnątrz mieszanki;
 • usprawnienie wymiany ciepła z otoczeniem (stopniowe oddawanie ciepła do otoczenia podczas nocnego obniżenia temperatury).

Ryzyko powstawania rys i spękań w betonowanym elemencie zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury dojrzewania oraz ze wzrostem różnicy temperatur między wnętrzem a powierzchnią.

Typowe środki zaradcze ograniczające ryzyko to przed wszystkim zabiegi technologiczne służące obniżeniu maksymalnej temperatury dojrzewania oraz zmniejszeniu różnic temperatury między wnętrzem a powierzchną elementu [7].

Kiedy temperatura mieszanki dochodzi do temperatury przemiany fazowej, materiały PCM absorbują nadmiar ciepła, zamieniają się w ciecz i nie dopuszczają do przekroczenia niekorzystnego poziomu temperatury wewnątrz elementu betonowanego.

Podczas spadku temperatury poniżej temperatury przemiany fazowej krzepną i oddają nadmiar zmagazynowanego ciepła, dzięki czemu stabilizują temperaturę wewnątrz elementu betonowanego.

Opisanemu mechanizmowi działania materiałów zmiennofazowych w dojrzewającym betonie sprzyjają typowe warunki klimatyczne w Syrii, charakteryzujące się znaczą amplitudą dobową temperatury.

Wyniki badań

Wykonano serię badań z uwzględnieniem różnych kryteriów, m.in. grubości elementu betonowanego, temperatury wyjściowej oraz ilości materiałów zmiennofazowych. Przyjęto skrajny cykl dobowych wahań temperatury i wilgotności charakterystyczny dla lata w Syrii (od 12°C do 40°C).

Na rys. 1–4 przedstawiono wykresy przebiegu temperatury w trzech płytach z takim samym poziomem dozowania PCM (3,5%) oraz równą temperaturą wyjściową wszystkich płyt (33°C). Grubość płyt to: 0,2 m, 0,15 m i 0,1 m.

Z wykresów przedstawionych na rys. 1–4 wynika, że działanie materiałów zmiennofazowych rozpoczyna się z pewnym opóźnieniem. Kiedy w betonie podlegającym działaniu dynamicznie zmiennej temperatury otoczenia oraz wydzielającego się ciepła hydratacji temperatura dochodziła do zakresu przemiany fazowej materiałów zmiennofazowych, następowało ich uaktywnienie, co spowodowało opóźnienie zmian temperatury na wykresie.

Ponieważ dozowanie PCM oraz temperatura wyjściowa wszystkich płyt są takie same, przesunięcia te są mniej lub bardziej widoczne w zależności od grubości płyty (im cieńsza płyta, tym bardziej widoczne).

Na rys. 3 ok. 18 godz. (licząc od momentu rozpoczęcia pomiarów) można zaobserwować stabilizację temperatury w płycie gr. 0,20 m wynikającą z uaktywnienia zastosowanego materiału zmiennofazowego – efekt widoczny w odniesieniu do czujnika umieszczonego w środku płyty (temp. przemiany fazowej: ok. 26°C).

Efekt ten można zaobserwować także na rys. 4, na którym przedstawiono wykres porównawczy w odniesieniu do wszystkich płyt dla czujników umieszczonych w środku grubości płyt.

Na rys. 5 przedstawiono wyniki badania wytrzymałości na ściskanie próbek betonu pobranego w formie odwiertów z badanych płyt (gr. 0,20 m, 0,15 m, 0,10 m; dozowanie PCM: 3,5%; temp. wyjściowa: 33°C).

Średnia wytrzymałość na ściskanie płyty gr. 0,1 m wynosi 32,0 MPa, płyty gr. 0,15 m – 31,2 MPa, a płyty gr. 0,2 m – 30,8 MPa. Wyniki te potwierdzają tendencję do spadku wytrzymałości na ściskanie w wyniku dojrzewania w podwyższonej temperaturze w początkowym jego stadium. Im wyższa maksymalna temperatura dojrzewania, tym niższa wytrzymałość.

Podsumowanie

Przedstawione założenia teoretyczne oraz wyniki badań pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

 • zastosowanie materiałów zmiennofazowych jako modyfikatora podczas betonowania w warunkach klimatu gorącego i suchego umożliwia przekroczenie typowych barier technologicznych związanych z dojrzewaniem betonu w podwyższonej temperaturze;
 • dodanie materiału PCM redukuje gradienty termiczne i ujednolica temperaturę wewnątrz mieszanki betonowej;
 • wykorzystanie materiału zmiennofazowego ogranicza ryzyko powstawania rys i spękań w betonowanej konstrukcji;
 • przeprowadzone badania dowodzą, że materiały zmiennofazowe mają korzystny wpływ na warunki dojrzewania betonu w podwyższonej temperaturze;
 • badania potwierdziły tendencję do redukcji wytrzymałości na ściskanie R28 wraz ze wzrostem temperatury dojrzewania betonu w jego początkowej fazie;
 • dozowanie PCM redukuje przyrost temperatury wewnętrznej spowodowany ciepłem hydratacji i wpływem otoczenia oraz opóźnia pojawienie się maksymalnej wartości temperatury;
 • uzasadnione jest zastosowanie elastyczności w postaci kilku wariantów pielęgnacji w procesie betonowania w trudnych warunkach klimatycznych (klimat syryjski). Jednym z nich może być modyfikacja materiałami zmiennofazowymi o odpowiednio dobranej temperaturze działania.

Dalsze badania mają na celu stwierdzenie znaczenia takich czynników, jak temperatura wyjściowa mieszanki betonowej, grubość płyty, poziom dozowania PCM, charakterystyka dobowego cyklu zmian warunków dojrzewania itp.

Literatura

 1. A. Czkwianianc, J. Pawlica i in., „Technologia wykonania masywnej konstrukcji żelbetowej na przykładzie budowy fundamentu pod młyn cementu w Cementowni Górażdże”, materiały Konferencji Dni Betonu, Wisła 2012, s. 279–289.
 2. Z. Li, „Advanced Concrete Technology”, John Wiley & Sons, New Jersey 2011.
 3. W. Kiernożycki, „Betonowe konstrukcje masywne. Teoria. Wymiarowanie. Realizacja”, Polski Cement, Kraków 2003.
 4. H. Huber, „Technologie österreichischer Talsperrebetone”, „Betonwerk + Fertigeiltechnik”, nr 10/1997, s. 66–73.
 5. H. Famili, M. Khodadad Saryazdi, T. Parhizkar, „Internal curing of high strength self consolidating concrete by saturated lightweight aggregate – effects on material properties”, „International Journal of Civil Engineering”, nr 10 (3)/2012, s. 210–221.
 6. J. Zhang, Y.D. Han, Y. Gao, Y. Luosun, „Integrative study on the effect of internal curing on autogenous and drying shrinkage of high-strength concrete”, „Drying Technology”, nr 31 (5)/2013, s. 565–575.
 7. A.M. Neville, „Właściwości betonu”, Polski Cement, Kraków 2000.
 8. M. Hsino, J. Pasławski, „Wprowadzenie elastyczności w zarządzaniu jakością na przykładzie betonowania”, „Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, nr 2/2011, s. 289–293.
 9. R. Walendziak, J. Pawlica, A. Czkwianianc, „O betonowaniu masywów”, „Kwartalnik Łódzki”, nr 3/2011, s. 10–16.
 10. B. Klemczak, A. Knoppik-Wróbel, „Wpływ wybranych czynników materiałowo-technologicznych na temperatury twardnienia betonu w masywnej płycie fundamentowej”, materiały Konferencja Dni Betonu, Wisła 2012, s. 291–301.
 11. M. Hsino, „Elastyczność w procedurach pielęgnacji betonu w dwóch skrajnych warunkach klimatycznych”, Monografia XII Konferencji Doktorantów Wydziałów Budownictwa pt. „Badania doświadczalne i teoretyczne w budownictwie”, Gliwice 2012, s. 553–561.

Inne metody

Spośród innych metod mających na celu ograniczenie wrażliwości betonów na warunki dojrzewania w podwyższonej temperaturze należy wymienić także pielęgnację wewnętrzną [5, 6], polegającą na dodaniu kruszywa lekkiego nasyconego wodą lub polimeru superchłonnego.

Zasadne jest dalsze poszukiwanie metod umożliwiających betonowanie w podwyższonej temperaturze przy utrzymaniu odpowiednich cech zarówno mieszanki betonowej, jak i dojrzałego betonu. 

Chodzi nie tyle o zapobieganie niepożądanym skutkom, wynikającym ze zbyt dużych gradientów termicznych (według większości zaleceń różnica między rdzeniem a powierzchnią nie powinna przekraczać 15–20°C [3, 7]), ile o możliwość betonowania w klimacie gorącym i suchym, kiedy warunki zewnętrzne nie pozwalają na zastosowanie typowych procedur. 

Istotnym kryterium jest maksymalna temperatura mieszanki betonowej określana w granicach od 29°C do 32°C [8].

Celowe byłoby zatem opracowanie takiej metody, która dzięki odpowiedniej modyfikacji betonu ograniczyłaby ryzyko uszkodzeń w betonowanym elemencie, co zapewni wymaganą jakość betonu w całej konstrukcji oraz uchroni przed powstawaniem rys i spękań.

Należy podkreślić, że zapobieganie problemom jakościowym jest znacznie korzystniejsze niż wykrywanie błędów i korygowanie skutków (co w omawianym przypadku może oznaczać konieczność wyburzenia obiektu i jego ponownego wykonania).

Materiały zmiennofazowe (PCM)

Korzystnym rozwiązaniem jest dodanie materiałów zmiennofazowych (PCM – Phase Change Materials) w celu pielęgnacji wewnętrznej mieszanki betonowej podczas jej dojrzewania. 

Takie rozwiązanie umożliwia redukcję gradientów termicznych, a co za tym idzie – ogranicza ryzyko powstawania rys i spękań, a jednocześnie zapewnia większą jednorodność cech elementu betonowanego w gorącym i suchym klimacie.

Chociaż wyższa temperatura w czasie układania i wiązania betonu powoduje szybki wzrost wytrzymałości bardzo młodego betonu, może wpływać ujemnie na wytrzymałość betonu po 24 godz. 

Dzieje się tak, ponieważ bardzo szybka początkowa hydratacja cementu przyczynia się do powstania słabszej mikrostruktury betonu (prawdopodobnie bardziej porowatej), w której duża część porów nie zostaje wypełniona.

A.M. Neville sugeruje, że duża początkowa szybkość hydratacji wywołana wysoką temperaturą opóźnia późniejszą hydratację i powoduje nierównomierny rozkład produktów hydratacji w zaczynie [7]. 

Wynika to z tego, że przy wysokiej początkowej szybkości hydratacji jest zbyt mało czasu na dyfuzję jonów poza warstwę produktów hydratacji otaczającą ziarna cementu i na równomierne wytrącanie się produktów hydratacji w przestrzeni między ziarnami, jak to następuje w niższej temperaturze.

Zastosowanie PCM jest jedną z opcji procesu pielęgnacji betonu w warunkach syryjskich. W Syrii występuje klimat gorący i suchy, stanowiący istotne zagrożenie dla budowy poprawnej struktury betonu ze względu na znaczną dynamikę wydzielania ciepła w dojrzewającym betonie.

Materiały zmiennofazowe mają za zadanie stworzyć korzystniejsze warunki pielęgnacji dojrzewającego betonu.

W porównaniu z metodą chłodzenia mieszanki betonowej azotem, która charakteryzuje się znacznym zagrożeniem właściwych warunków BHP [9], materiały zmiennofazowe mają wiele zalet: cechują się wysoką przewodnością cieplną, są stabilne chemicznie, nietoksyczne i nieagresywne, doskonale nadają się do magazynowania nadmiernego ciepła. 

Jeśli ich temperatura przemiany fazowej mieści się w odpowiednim zakresie (dopasowanym do warunków dojrzewania), zapewniają bardziej stabilne warunki dojrzewania betonu.

W proponowanym zastosowaniu zadaniem materiałów zmiennofazowych jest:

 • absorpcja ciepła hydratacji w dojrzewającej mieszance betonowej, tak aby nie dopuścić do przekroczenia dopuszczalnych gradientów termicznych wewnątrz mieszanki;
 • usprawnienie wymiany ciepła z otoczeniem (stopniowe oddawanie ciepła do otoczenia podczas nocnego obniżenia temperatury).

Ryzyko powstawania rys i spękań w betonowanym elemencie zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury dojrzewania oraz ze wzrostem różnicy temperatur między wnętrzem a powierzchnią. 

Typowe środki zaradcze ograniczające ryzyko to przed wszystkim zabiegi technologiczne służące obniżeniu maksymalnej temperatury dojrzewania oraz zmniejszeniu różnic temperatury między wnętrzem a powierzchną elementu [7].

Kiedy temperatura mieszanki dochodzi do temperatury przemiany fazowej, materiały PCM absorbują nadmiar ciepła, zamieniają się w ciecz i nie dopuszczają do przekroczenia niekorzystnego poziomu temperatury wewnątrz elementu betonowanego. 

Podczas spadku temperatury poniżej temperatury przemiany fazowej krzepną i oddają nadmiar zmagazynowanego ciepła, dzięki czemu stabilizują temperaturę wewnątrz elementu betonowanego

Opisanemu mechanizmowi działania materiałów zmiennofazowych w dojrzewającym betonie sprzyjają typowe warunki klimatyczne w Syrii, charakteryzujące się znaczą amplitudą dobową temperatury.

Wyniki badań

Wykonano serię badań z uwzględnieniem różnych kryteriów, m.in. grubości elementu betonowanego, temperatury wyjściowej oraz ilości materiałów zmiennofazowych. Przyjęto skrajny cykl dobowych wahań temperatury i wilgotności charakterystyczny dla lata w Syrii (od 12°C do 40°C).

Na rys. 1–4 przedstawiono wykresy przebiegu temperatury w trzech płytach z takim samym poziomem dozowania PCM (3,5%) oraz równą temperaturą wyjściową wszystkich płyt (33°C). Grubość płyt to: 0,2 m, 0,15 m i 0,1 m.

Z wykresów przedstawionych na rys. 1–4 wynika, że działanie materiałów zmiennofazowych rozpoczyna się z pewnym opóźnieniem. Kiedy w betonie podlegającym działaniu dynamicznie zmiennej temperatury otoczenia oraz wydzielającego się ciepła hydratacji temperatura dochodziła do zakresu przemiany fazowej materiałów zmiennofazowych, następowało ich uaktywnienie, co spowodowało opóźnienie zmian temperatury na wykresie. 

Ponieważ dozowanie PCM oraz temperatura wyjściowa wszystkich płyt są takie same, przesunięcia te są mniej lub bardziej widoczne w zależności od grubości płyty (im cieńsza płyta, tym bardziej widoczne). 

Na rys. 3 ok. 18 godz. (licząc od momentu rozpoczęcia pomiarów) można zaobserwować stabilizację temperatury w płycie gr. 0,20 m wynikającą z uaktywnienia zastosowanego materiału zmiennofazowego – efekt widoczny w odniesieniu do czujnika umieszczonego w środku płyty (temp. przemiany fazowej: ok. 26°C). 

Efekt ten można zaobserwować także na rys. 4, na którym przedstawiono wykres porównawczy w odniesieniu do wszystkich płyt dla czujników umieszczonych w środku grubości płyt.

Na rys. 5 przedstawiono wyniki badania wytrzymałości na ściskanie próbek betonu pobranego w formie odwiertów z badanych płyt (gr. 0,20 m, 0,15 m, 0,10 m; dozowanie PCM: 3,5%; temp. wyjściowa: 33°C).

Średnia wytrzymałość na ściskanie płyty gr. 0,1 m wynosi 32,0 MPa, płyty gr. 0,15 m – 31,2 MPa, a płyty gr. 0,2 m – 30,8 MPa. Wyniki te potwierdzają tendencję do spadku wytrzymałości na ściskanie w wyniku dojrzewania w podwyższonej temperaturze w początkowym jego stadium. Im wyższa maksymalna temperatura dojrzewania, tym niższa wytrzymałość.

Podsumowanie

Przedstawione założenia teoretyczne oraz wyniki badań pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

 • zastosowanie materiałów zmiennofazowych jako modyfikatora podczas betonowania w warunkach klimatu gorącego i suchego umożliwia przekroczenie typowych barier technologicznych związanych z dojrzewaniem betonu w podwyższonej temperaturze;
 • dodanie materiału PCM redukuje gradienty termiczne i ujednolica temperaturę wewnątrz mieszanki betonowej;
 • wykorzystanie materiału zmiennofazowego ogranicza ryzyko powstawania rys i spękań w betonowanej konstrukcji;
 • przeprowadzone badania dowodzą, że materiały zmiennofazowe mają korzystny wpływ na warunki dojrzewania betonu w podwyższonej temperaturze;
 • badania potwierdziły tendencję do redukcji wytrzymałości na ściskanie R28 wraz ze wzrostem temperatury dojrzewania betonu w jego początkowej fazie;
 • dozowanie PCM redukuje przyrost temperatury wewnętrznej spowodowany ciepłem hydratacji i wpływem otoczenia oraz opóźnia pojawienie się maksymalnej wartości temperatury;
 • uzasadnione jest zastosowanie elastyczności w postaci kilku wariantów pielęgnacji w procesie betonowania w trudnych warunkach klimatycznych (klimat syryjski). Jednym z nich może być modyfikacja materiałami zmiennofazowymi o odpowiednio dobranej temperaturze działania.

Dalsze badania mają na celu stwierdzenie znaczenia takich czynników, jak temperatura wyjściowa mieszanki betonowej, grubość płyty, poziom dozowania PCM, charakterystyka dobowego cyklu zmian warunków dojrzewania itp.

Literatura

 1. A. Czkwianianc, J. Pawlica i in., „Technologia wykonania masywnej konstrukcji żelbetowej na przykładzie budowy fundamentu pod młyn cementu w Cementowni Górażdże”, materiały Konferencji Dni Betonu, Wisła 2012, s. 279–289.
 2. Z. Li, „Advanced Concrete Technology”, John Wiley & Sons, New Jersey 2011.
 3. W. Kiernożycki, „Betonowe konstrukcje masywne. Teoria. Wymiarowanie. Realizacja”, Polski Cement, Kraków 2003.
 4. H. Huber, „Technologie österreichischer Talsperrebetone”, „Betonwerk + Fertigeiltechnik”, nr 10/1997, s. 66–73.
 5. H. Famili, M. Khodadad Saryazdi, T. Parhizkar, „Internal curing of high strength self consolidating concrete by saturated lightweight aggregate – effects on material properties”, „International Journal of Civil Engineering”, nr 10 (3)/2012, s. 210–221.
 6. J. Zhang, Y.D. Han, Y. Gao, Y. Luosun, „Integrative study on the effect of internal curing on autogenous and drying shrinkage of high-strength concrete”, „Drying Technology”, nr 31 (5)/2013, s. 565–575.
 7. A.M. Neville, „Właściwości betonu”, Polski Cement, Kraków 2000.
 8. M. Hsino, J. Pasławski, „Wprowadzenie elastyczności w zarządzaniu jakością na przykładzie betonowania”, „Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, nr 2/2011, s. 289–293.
 9. R. Walendziak, J. Pawlica, A. Czkwianianc, „O betonowaniu masywów”, „Kwartalnik Łódzki”, nr 3/2011, s. 10–16.
 10. B. Klemczak, A. Knoppik-Wróbel, „Wpływ wybranych czynników materiałowo-technologicznych na temperatury twardnienia betonu w masywnej płycie fundamentowej”, materiały Konferencja Dni Betonu, Wisła 2012, s. 291–301.
 11. M. Hsino, „Elastyczność w procedurach pielęgnacji betonu w dwóch skrajnych warunkach klimatycznych”, Monografia XII Konferencji Doktorantów Wydziałów Budownictwa pt. „Badania doświadczalne i teoretyczne w budownictwie”, Gliwice 2012, s. 553–561.
 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

dr inż. Marzena Najduchowska Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane...

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

dr inż. Marzena Najduchowska Ochrona powierzchniowa betonu

Ochrona powierzchniowa betonu Ochrona powierzchniowa betonu

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji....

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie się materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin - wykonawstwo

Kleje do okładzin - wykonawstwo Kleje do okładzin - wykonawstwo

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały...

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały te są nowoczesne, co w połączeniu z nowymi technologiami stosowania pozwala na wykonywanie prac glazurniczych łatwo i szybko, a efekty są trwałe i estetyczne.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Łukasz Bąk Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty...

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty mogą zawierać jedynie kilka składników, bardziej specjalistyczne – nawet kilkanaście. Najważniejszą rolę odgrywa spoiwo, którym może być cement, wapno hydratyzowane, gips lub anhydryt, a także spoiwa organiczne.

prof. ICiMB, dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił...

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił właściwości użytkowych i parametrów technicznych.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Geopolimery w budownictwie

Geopolimery w budownictwie Geopolimery w budownictwie

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2...

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2 przy zużyciu 2–3 razy mniejszej energii. Z tego powodu cement geopolimerowy nazwano zielonym cementem. Jest ekologiczny i wytrzymały, a mimo to rzadko stosowany w budownictwie.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanocementy i nanobetony

Nanocementy i nanobetony Nanocementy i nanobetony

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji...

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji czy samooczyszczania.

mgr inż. Sebastian Czernik Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Technologia wykonywania gładzi gipsowych Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest...

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest wyrównanie powierzchni ścian i sufitów oraz nadanie im oczekiwanej gładkości. Cienką warstwą spełniającą funkcję wykończeniową jest gładź, wykonywana z drobnoziarnistych materiałów na bazie cementu, gipsu, wapna lub polimerów.

dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek, prof. ucz., dr inż. Jacek Góra, dr inż. Przemysław Brzyski Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany,...

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany, odnośnie do których dostępne są liczne opracowania potwierdzające skuteczność i zasadność hydrofobizacji, w odniesieniu do betonu brak jest jednoznacznych zaleceń.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Właściwości fibrogeopolimerów

Właściwości fibrogeopolimerów Właściwości fibrogeopolimerów

Trwają prace nad udoskonalaniem właściwości materiałów na bazie spoiw geopolimerowych, zwłaszcza parametrów związanych z rozciąganiem i zginaniem. Ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie mogą być fibrogeopolimery...

Trwają prace nad udoskonalaniem właściwości materiałów na bazie spoiw geopolimerowych, zwłaszcza parametrów związanych z rozciąganiem i zginaniem. Ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie mogą być fibrogeopolimery jako fibrokompozyty zbrojone włóknami.

mgr inż. Sebastian Czernik Jak uzyskać gładkie ściany?

Jak uzyskać gładkie ściany? Jak uzyskać gładkie ściany?

Podstawowe zadanie gładzi wydaje się oczywiste – uzyskanie idealnie gładkiej, równej i miłej w dotyku powierzchni ścian i sufitów. Stosuje się w tym celu łatwe w obróbce i drobnoziarniste gładzie gipsowe....

Podstawowe zadanie gładzi wydaje się oczywiste – uzyskanie idealnie gładkiej, równej i miłej w dotyku powierzchni ścian i sufitów. Stosuje się w tym celu łatwe w obróbce i drobnoziarniste gładzie gipsowe. Jak jednak osiągnąć zadowalający efekt i czy w każdej sytuacji można korzystać z takich samych rozwiązań?

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój...

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój przemysłu (także rynku materiałów budowlanych) bez jej udziału.

dr inż. Krzysztof Germaniuk, mgr inż. Tomasz Gajda Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza...

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza materiałów naprawczych do betonu.

dr inż. Teresa Możaryn, dr inż. Anna Sokalska, dr inż. Michał Wójtowicz Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB

Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB

Żelbetowe obiekty rolnicze w trakcie eksploatacji narażone są na działanie środowisk zewnętrznych i wewnętrznych. Ze względu na specyficzne warunki użytkowania tych konstrukcji oraz stawiane im wymagania,...

Żelbetowe obiekty rolnicze w trakcie eksploatacji narażone są na działanie środowisk zewnętrznych i wewnętrznych. Ze względu na specyficzne warunki użytkowania tych konstrukcji oraz stawiane im wymagania, już na etapie projektowania należy uwzględniać zasady i metody ochrony betonu i stali zbrojeniowej przed korozją i niszczącymi czynnikami atmosferycznymi.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Maciej Król Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla

Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla

Beton jako najpopularniejszy materiał budowlany został objęty programem budownictwa zrównoważonego. W programie tym szuka się takich materiałów i procesów wytwórczych, które byłyby przyjazne środowisku,...

Beton jako najpopularniejszy materiał budowlany został objęty programem budownictwa zrównoważonego. W programie tym szuka się takich materiałów i procesów wytwórczych, które byłyby przyjazne środowisku, prowadziły do oszczędności energii i zapobiegały powiększeniu efektu cieplarnianego przez redukcję emisji gazów cieplarnianych.

mgr inż. Maciej Rokiel Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości

Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości

Przy wyborze tynku należy brać pod uwagę jego kompatybilność z podłożem (wytrzymałość, przyczepność), trwałość (odporność na czynniki atmosferyczne) oraz estetykę (równość/gładkość powierzchni, strukturę)....

Przy wyborze tynku należy brać pod uwagę jego kompatybilność z podłożem (wytrzymałość, przyczepność), trwałość (odporność na czynniki atmosferyczne) oraz estetykę (równość/gładkość powierzchni, strukturę). Odpowiedni dobór parametrów jest ważny zwłaszcza w wypadku tynków mających pełnić specjalne funkcje.

dr inż. Sławomir Chłądzyński Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym

Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym

Gruntowanie jest nieodłącznym etapem prac wykończeniowych. W związku z tym producenci chemii budowlanej ciągle wzbogacają ofertę środków gruntujących. Asortyment ten jest zróżnicowany, także pod względem...

Gruntowanie jest nieodłącznym etapem prac wykończeniowych. W związku z tym producenci chemii budowlanej ciągle wzbogacają ofertę środków gruntujących. Asortyment ten jest zróżnicowany, także pod względem ceny. Czy jednak mamy pewność, że za niższą cenę rzeczywiście kupujemy środek gruntujący?

dr inż. Jerzy Bochen Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia

Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia

Najbardziej miarodajnymi testami określającymi zachowanie się materiałów pod wpływem czynników atmosferycznych są długotrwałe testy starzeniowe, trwające co najmniej 5 lat. Są one jednak czasochłonne,...

Najbardziej miarodajnymi testami określającymi zachowanie się materiałów pod wpływem czynników atmosferycznych są długotrwałe testy starzeniowe, trwające co najmniej 5 lat. Są one jednak czasochłonne, dlatego częściej wnioskuje się o trwałości na podstawie krótkotrwałych i przyśpieszonych testów.

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

dr inż. Teresa Rucińska, mgr inż. Agata Wygocka Domieszki do betonów

Domieszki do betonów Domieszki do betonów

Stosowanie domieszek chemicznych, takich jak superplastyfikatory, polikarboksylaty czy ultrasuperplastyfikatory, pozwala poprawiać cechy użytkowe betonów, a także optymalizować koszty ich produkcji.

Stosowanie domieszek chemicznych, takich jak superplastyfikatory, polikarboksylaty czy ultrasuperplastyfikatory, pozwala poprawiać cechy użytkowe betonów, a także optymalizować koszty ich produkcji.

dr inż. Artur Pałasz Grunty i farby podkładowe – błędy i braki w wymaganiach norm oraz problemy jakościowe

Grunty i farby podkładowe – błędy i braki w wymaganiach norm oraz problemy jakościowe Grunty i farby podkładowe – błędy i braki w wymaganiach norm oraz problemy jakościowe

Obecnie gruntuje się niemal wszystkie rodzaje podłoży, a w dodatku często wykorzystuje się do tego produkty niedostatecznej jakości. Oba zagadnienia – zasadność stosowania środków gruntujących w zależności...

Obecnie gruntuje się niemal wszystkie rodzaje podłoży, a w dodatku często wykorzystuje się do tego produkty niedostatecznej jakości. Oba zagadnienia – zasadność stosowania środków gruntujących w zależności od podłoża oraz określanie czynników wpływających na jakość tych wyrobów – okazują się problematyczne.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.