Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Domieszki do betonów

Domieszki do betonu | Mieszanki betonowe | Beton | Wytrzymałość betonu

Domieszki do betonów | Concrete additives
Archiwum autorek

Domieszki do betonów | Concrete additives


Archiwum autorek

Stosowanie domieszek chemicznych, takich jak superplastyfikatory, polikarboksylaty czy ultrasuperplastyfikatory, pozwala poprawiać cechy użytkowe betonów, a także optymalizować koszty ich produkcji.

Zobacz także

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

Alchimica Polska Sp. z o.o. Skuteczna naprawa betonu z zaprawą Hygrosmart®-Fix&Finish

Skuteczna naprawa betonu z zaprawą Hygrosmart®-Fix&Finish Skuteczna naprawa betonu z zaprawą Hygrosmart®-Fix&Finish

Hygrosmart Fix&Finish to jednoskładnikowa, szybkowiążąca, zbrojona włóknami zaprawa cementowa typu PCC (beton polimerowo-cementowy nazywany również betonem żywicznym). Służy do napraw strukturalnych betonu...

Hygrosmart Fix&Finish to jednoskładnikowa, szybkowiążąca, zbrojona włóknami zaprawa cementowa typu PCC (beton polimerowo-cementowy nazywany również betonem żywicznym). Służy do napraw strukturalnych betonu i wyrównywania jego powierzchni.

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono historię stosowania domieszek do betonów. Scharakteryzowano domieszki chemiczne dostępne obecnie na rynku oraz opisano przykładowe badania ich skuteczności.

The article presented the history of concrete additives usage. Chemical additives currently available on the market as well as their example efficiency tests were described.

Obecna oferta domieszek do betonów to bardzo duża grupa substancji. Dzięki ich zastosowaniu można modyfikować różnorodne właściwości betonów, a przede wszystkim poprawiać ich cechy mechaniczne, odporność na środowisko agresywne, jednorodność strukturalną czy trwałość.

Lista aprobowanych i deklarowanych substancji stosowanych jako składniki domieszek oraz dotyczące ich wymagania ogólne zawarte są w normie PN-EN 934-1:2009 [1].

Historia stosowania domieszek do betonów

Kompozyty cementowe zaczęto modyfikować w 1. połowie XX w. Dzięki zastosowaniu plastyfikatorów w postaci niemodyfikowanych lignosulfonianów uzyskiwano wówczas beton o korzystniejszych parametrach przy jednoczesnej redukcji cementu, co pozwalało takżee obniżyć koszty produkcji.

Te pozytywne doświadczenia dały początek dalszym poszukiwaniom domieszek chemicznych, usprawniających proces technologiczny wytwarzania betonu, a także poprawiających cechy użytkowe.

Tak pojawiła się na przełomie lat 60. i 70. XX w. grupa domieszek zwanych superplastyfikatorami, do której zalicza się: polikondensaty sulfonowanego naftalenu i formaldehydu oraz melaminy i formaldehydu (SNF lub NFS), sulfonowany kondensat melaminowo-formaldehydowy (SMF), natomiast w latach 80. i 90. – grupa polikarboksylatów (PCC). Początek XXI w. to era ultrasuperplastyfikatorów tworzonych na bazie polikarboksyloeterów (PCE) i modyfikowanych lignosulfonianów.

Charakterystyka domieszek chemicznych

Badania laboratoryjne w zakresie modyfikacji kompozytów cementowych prowadzone na całym świecie pozwoliły usystematyzować domieszki chemiczne w następujące grupy:

 • redukujące ilość wody (uplastyczniające),
 • znacznie redukujące ilość wody (upłynniające),
 • napowietrzające,
 • przyspieszające wiązanie,
 • opóźniające wiązanie,
 • uszczelniające,
 • kompleksowe (wpływające na kilka właściwości mieszanki lub stwardniałego betonu).

Domieszki są dozowane podczas wykonywania mieszanki betonowej, w ilości nieprzekraczającej 5% w odniesieniu do masy cementu, w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub stwardniałego betonu.

Grupy domieszek według normy

Charakterystyka domieszek do betonów zawarta jest w normie PN­‑EN 934-2+A1:2012 [2]. Domieszki zdefiniowano w niej w sposób następujący:

 • domieszka redukująca ilość wody – uplastyczniająca – pozwala na redukcję zawartości wody zarobowej w mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję lub bez zmniejszenia ilości wody zwiększa opad stożka/rozpływ albo ma wywołać oba te efekty jednocześnie;
 • domieszka znacznie redukująca ilość wody – upłynniająca – pozwala na znaczne zmniejszenie zawartości wody w mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję lub bez zmniejszenia ilości wody znacznie zwiększa opad stożka/rozpływ albo ma wywołać oba te efekty jednocześnie;
 • domieszka zwiększająca więźliwość wody – ma skutkować zmniejszeniem ubytków wody przez zmniejszenie jej samoczynnego wydzielania, na poziomie £ 50% w stosunku do mieszanki kontrolnej. Jej stosowanie poprawia spoistość i pompowalność mieszanki;
 • domieszka napowietrzająca – wprowadza podczas mieszania określoną ilość drobnych, równomiernie rozłożonych pęcherzyków powietrza, które na trwałe pozostają w stwardniałym betonie;
 • domieszka przyspieszająca wiązanie – pozwala skrócić czas procesu przechodzenia mieszanki betonowej ze stanu plastycznego w sztywny;
 • domieszka przyspieszająca twardnienie – pozwala przyspieszyć narastanie wytrzymałości betonu, lecz niekoniecznie wpływa na czas wiązania;
 • domieszka opóźniająca wiązanie – przedłuża czas do rozpoczęcia procesu przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny;
 • domieszka uszczelniająca – zmniejsza absorpcję kapilarną stwardniałego betonu przez utrudnienie wnikania i transportu wody w głąb struktury materiału;
 • domieszka opóźniająca wiązanie/redukująca ilość wody/uplastyczniająca – łączy w sobie oddziaływanie domieszki redukującej ilość wody/uplastyczniającej, jako działanie podstawowe, z działaniem domieszki opóźniającej wiązanie, jako działanie dodatkowe;
 • domieszka przyspieszająca wiązanie/znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca – łączy w sobie oddziaływanie domieszki redukującej ilość wody/uplastyczniającej, jako działanie podstawowe, z działaniem domieszki przyspieszającej wiązanie, jako działanie dodatkowe.

Domieszka redukująca ilość wody – uplastyczniająca

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 934­‑2+A1:2012 [2] zastosowanie domieszki uplastyczniającej powinno umożliwić zmniejszenie ilości wody zarobowej o min. 5% w stosunku do mieszanki kontrolnej o identycznej konsystencji, w efekcie wprowadzenia superplastyfikatora redukcja ta powinna zaś wynosić min. 12%.

Oczekuje się, że dzięki obniżeniu wskaźnika w:c przy jednoczesnym zastosowaniu omawianych domieszek nastąpi wzrost wytrzymałości na ściskanie stwardniałego betonu, tj. w przypadku plastyfikatora – po 7 i 28 dniach o min. 10%, a w przypadku superplastyfikatora – po 1 dniu o min. 40%, a po 28 dniach o min. 15% w stosunku do betonu kontrolnego.

Domieszka znacznie redukująca ilość wody – upłynniająca

Może być stosowana również w celu zwiększenia ciekłości mieszanki, przy zachowaniu stałych proporcji głównych składników. W normie PN-EN 934-2+A1:2012 [2] sprecyzowano minimalne wymagania odnośnie do zwiększenia opadu stożka (na poziomie 120 mm) i zwiększenia rozpływu (160 mm), przy czym konsystencja mieszanki po 30 min od momentu dodania domieszki nie powinna być niższa od wartości początkowej konsystencji mieszanki kontrolnej.

Domieszka napowietrzająca

Wprowadzana jest do mieszanki w celu wytworzenia przerywających ciągłość kapilar kulistych porów powietrznych o średnicach rzędu 20–250 mm [3], co skutkuje zwiększeniem mrozoodporności kompozytu. Stąd zaleca się ich stosowanie w przypadku kompozytów narażonych na cykliczne zamrażanie-rozmrażanie (klasy ekspozycji XF2, XF3, XF4 według normy PN-EN 206-1:2003 [4]).

Objętościowa zawartość powietrza w napowietrzonej mieszance powinna kształtować się na poziomie 4–6% i jednocześnie być wyższa o co najmniej 2,5% w odniesieniu do mieszanki kontrolnej. Należy zwrócić uwagę, iż efektywne oddziaływanie domieszki na odporność mrozową betonu uwarunkowane jest prawidłowym rozlokowaniem porów (współczynnik rozmieszczenia £ 0,2 mm).

Negatywnym skutkiem działania domieszki napowietrzającej jest osłabienie matrycy cementowej, co przekłada się na obniżenie wytrzymałości na ściskanie kompozytu, przy czym spadek ten po 28 dniach dojrzewania nie powinien przekraczać 25% wartości wyznaczonej w odniesieniu do betonu kontrolnego.

Domieszka przyspieszająca wiązanie

Znajduje zastosowanie głównie przy projektowaniu betonów natryskowych oraz przy wykonywaniu awaryjnych napraw. Początek wiązania mieszanki z omawianą domieszką nie powinien nastąpić przed upływem 30 min w temp. 20°C, a w temp. 5°C powinien być o co najmniej 60% krótszy niż w przypadku mieszanki kontrolnej.

Zastosowanie domieszki przyspieszającej wiązanie może prowadzić do obniżenia wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania betonu, jednak zgodnie z normą PN-EN 934-2+A1:2012 [2] wartość ta powinna wynosić co najmniej 80% wytrzymałości betonu kontrolnego, a po 90 dniach przekraczać wytrzymałość betonu niemodyfikowanego.

Domieszka przyspieszająca twardnienie

Jej zastosowanie ma na celu poprawę dynamiki narastania początkowej wytrzymałości mechanicznej betonu, dlatego wykorzystywane są one głównie w prefabrykacji.

Zgodnie z wymaganiami normowymi w temp. 20°C jednodniowa wytrzymałość na ściskanie betonu z domieszką powinna stanowić co najmniej 120% wytrzymałości betonu kontrolnego, natomiast w temp. 5°C po dwóch dniach – co najmniej 130%. Niektóre domieszki przyspieszające twardnienie mogą powodować obniżenie 28-dniowej wytrzymałości kompozytu, które jednak nie powinno przekraczać 10%.

Domieszka opóźniająca wiązanie

W praktyce budowlanej często niezbędne jest opóźnienie początku wiązania spoiwa cementowego, np. w celu prawidłowego ­wbudowania mieszanki, która ma być przez długi czas transportowana, a także przy dużych objętościach układanego betonu lub podczas betonowania w okresie letnim.

Wymagania stawiane domieszkom opóźniającym wiązanie, sformułowane w normie PN­‑EN 934­‑2+A1:2012 [2] odnoszą się zarówno do czasu początku wiązania modyfikowanej zaprawy (co najmniej o 90 min dłuższy niż w przypadku mieszanki kontrolnej), jak i do końca wiązania (czas wydłużony nie więcej niż o 360 min).

Z uwagi na możliwość obniżenia początkowej wytrzymałości betonów modyfikowanych opóźniaczami wiązania sformułowano wymagania dotyczące 7-dniowej oraz 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie: odpowiednio ³ 80% i ³ 90% wytrzymałości betonu kontrolnego.

Inny podział domieszek

Podział domieszek na grupy i typy przedstawiony został w pracy „Beton i jego technologie” [1] (TABELA).

Na FOT. 1–6 przedstawiono przykładowe obrazy przekroju poprzecznego betonu niemodyfikowanego (B1) (FOT. 1–2) oraz dwóch betonów z domieszkami: upłynniającą (B2) (FOT. 3–4) i napowietrzającą (B3) (FOT. 5–6). Betony wykonano eksperymentalnie z użyciem cementu CEM I 42,5R w celu sprawdzenia skuteczności działania zastosowanych domieszek.

Punktem wyjścia była ta sama recepta składników podstawowych, przy stosunku w:c  =  0,5. Mieszanka B2 uzyskała lepszą płynność niż B1, podobnie jak mieszanka B3. Na podstawie badania wytrzymałości na ściskanie betony B1 i B2 sklasyfikowano jako C30/37, a beton B3 – jako C16/20.

Na podstawie analizy FOT. 1–6 można zauważyć, iż w matrycy betonu B1 występują pory wynikające z niedogęszczenia mieszanki w formach, czego już nie zauważa się w przypadku betonu B2 – z udziałem superplastyfikatora.

Widoczne są jednak wyraźne pory powstałe w wyniku niedostatecznego samoodpowietrzenia superplastyfikatora, wskazujące na zbyt szybkie zaformowanie betonu. Może to być przyczyną przypisania go do tej samej klasy wytrzymałości co beton B1.

Obraz betonu B3 ukazuje wyraźnie zwiększoną ilość porów, jednak o średnicy o wiele mniejszej niż w przypadku betonów B1 i B2. Dobrze ten stan ukazują zdjęcia mikroskopowe (FOT. 7–8).

Podsumowanie

Betony nowej generacji, po które sięga obecnie większość wykonawców, muszą nie tylko spełniać wymagania dotyczące klasy wytrzymałości. Muszą być również trwałe przy oddziaływaniu czynników zewnętrznych w danej klasie ekspozycji według normy PN-EN 206-1:2003 [4].

Przedstawiona charakterystyka domieszek chemicznych może być pomocna przy projektowaniu kompozytów cementowych mających oczekiwane właściwości użytkowe, jednak ich efektywność wciąż wymaga prowadzenia próbnych badań laboratoryjnych.

Wynika to z różnorodności stosowanych substancji modyfikujących właściwości betonów i możliwości ich wzajemnego oddziaływania.

Osobnym problemem jest kompatybilność domieszek ze spoiwem cementowym i dodatkami mineralnymi. Dlatego zagadnienia modyfikacji betonów pozostają wciąż w sferze zainteresowań naukowców i są przedmiotem wielu prac badawczych prowadzonych w ośrodkach naukowych.

Literatura

 1. PN-EN 934-1:2009, „Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 1: Wymagania podstawowe”.
 2. PN-EN 934-2+A1:2012, „Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie” (oryg.).
 3. P. Łukowski, „Domieszki do zapraw i betonów”, Polski Cement, Kraków 2003.
 4. PN-EN 206-1:2003, „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.
 5. PN-EN 480, „Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań”, Części 1–14.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Marzena Najduchowska Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane...

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

dr inż. Marzena Najduchowska Ochrona powierzchniowa betonu

Ochrona powierzchniowa betonu Ochrona powierzchniowa betonu

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji....

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie się materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin - wykonawstwo

Kleje do okładzin - wykonawstwo Kleje do okładzin - wykonawstwo

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały...

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały te są nowoczesne, co w połączeniu z nowymi technologiami stosowania pozwala na wykonywanie prac glazurniczych łatwo i szybko, a efekty są trwałe i estetyczne.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Łukasz Bąk Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty...

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty mogą zawierać jedynie kilka składników, bardziej specjalistyczne – nawet kilkanaście. Najważniejszą rolę odgrywa spoiwo, którym może być cement, wapno hydratyzowane, gips lub anhydryt, a także spoiwa organiczne.

prof. ICiMB, dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił...

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił właściwości użytkowych i parametrów technicznych.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Geopolimery w budownictwie

Geopolimery w budownictwie Geopolimery w budownictwie

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2...

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2 przy zużyciu 2–3 razy mniejszej energii. Z tego powodu cement geopolimerowy nazwano zielonym cementem. Jest ekologiczny i wytrzymały, a mimo to rzadko stosowany w budownictwie.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanocementy i nanobetony

Nanocementy i nanobetony Nanocementy i nanobetony

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji...

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji czy samooczyszczania.

mgr inż. Sebastian Czernik Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Technologia wykonywania gładzi gipsowych Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest...

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest wyrównanie powierzchni ścian i sufitów oraz nadanie im oczekiwanej gładkości. Cienką warstwą spełniającą funkcję wykończeniową jest gładź, wykonywana z drobnoziarnistych materiałów na bazie cementu, gipsu, wapna lub polimerów.

dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek, prof. ucz., dr inż. Jacek Góra, dr inż. Przemysław Brzyski Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany,...

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany, odnośnie do których dostępne są liczne opracowania potwierdzające skuteczność i zasadność hydrofobizacji, w odniesieniu do betonu brak jest jednoznacznych zaleceń.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Właściwości fibrogeopolimerów

Właściwości fibrogeopolimerów Właściwości fibrogeopolimerów

Trwają prace nad udoskonalaniem właściwości materiałów na bazie spoiw geopolimerowych, zwłaszcza parametrów związanych z rozciąganiem i zginaniem. Ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie mogą być fibrogeopolimery...

Trwają prace nad udoskonalaniem właściwości materiałów na bazie spoiw geopolimerowych, zwłaszcza parametrów związanych z rozciąganiem i zginaniem. Ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie mogą być fibrogeopolimery jako fibrokompozyty zbrojone włóknami.

mgr inż. Sebastian Czernik Jak uzyskać gładkie ściany?

Jak uzyskać gładkie ściany? Jak uzyskać gładkie ściany?

Podstawowe zadanie gładzi wydaje się oczywiste – uzyskanie idealnie gładkiej, równej i miłej w dotyku powierzchni ścian i sufitów. Stosuje się w tym celu łatwe w obróbce i drobnoziarniste gładzie gipsowe....

Podstawowe zadanie gładzi wydaje się oczywiste – uzyskanie idealnie gładkiej, równej i miłej w dotyku powierzchni ścian i sufitów. Stosuje się w tym celu łatwe w obróbce i drobnoziarniste gładzie gipsowe. Jak jednak osiągnąć zadowalający efekt i czy w każdej sytuacji można korzystać z takich samych rozwiązań?

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój...

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój przemysłu (także rynku materiałów budowlanych) bez jej udziału.

dr inż. Krzysztof Germaniuk, mgr inż. Tomasz Gajda Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza...

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza materiałów naprawczych do betonu.

mgr inż. Mahmoud Hsino, dr hab. inż. Jerzy Pasławski Materiały zmiennofazowe jako modyfikator betonu dojrzewającego w klimacie gorącym i suchym

Materiały zmiennofazowe jako modyfikator betonu dojrzewającego w klimacie gorącym i suchym

W elemencie betonowanym w suchym i gorącym klimacie zachodzi równocześnie wiele procesów, wśród których główną rolę odgrywają dojrzewanie i twardnienie betonu. Podczas tych procesów reakcja egzotermiczna...

W elemencie betonowanym w suchym i gorącym klimacie zachodzi równocześnie wiele procesów, wśród których główną rolę odgrywają dojrzewanie i twardnienie betonu. Podczas tych procesów reakcja egzotermiczna związana z hydratacją cementu w znacznym stopniu inicjuje naprężenia termiczne, które wraz z szybkim ubytkiem wody z mieszanki wywołują niepożądane skutki.

dr inż. Teresa Możaryn, dr inż. Anna Sokalska, dr inż. Michał Wójtowicz Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB

Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB

Żelbetowe obiekty rolnicze w trakcie eksploatacji narażone są na działanie środowisk zewnętrznych i wewnętrznych. Ze względu na specyficzne warunki użytkowania tych konstrukcji oraz stawiane im wymagania,...

Żelbetowe obiekty rolnicze w trakcie eksploatacji narażone są na działanie środowisk zewnętrznych i wewnętrznych. Ze względu na specyficzne warunki użytkowania tych konstrukcji oraz stawiane im wymagania, już na etapie projektowania należy uwzględniać zasady i metody ochrony betonu i stali zbrojeniowej przed korozją i niszczącymi czynnikami atmosferycznymi.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Maciej Król Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla

Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla

Beton jako najpopularniejszy materiał budowlany został objęty programem budownictwa zrównoważonego. W programie tym szuka się takich materiałów i procesów wytwórczych, które byłyby przyjazne środowisku,...

Beton jako najpopularniejszy materiał budowlany został objęty programem budownictwa zrównoważonego. W programie tym szuka się takich materiałów i procesów wytwórczych, które byłyby przyjazne środowisku, prowadziły do oszczędności energii i zapobiegały powiększeniu efektu cieplarnianego przez redukcję emisji gazów cieplarnianych.

mgr inż. Maciej Rokiel Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości

Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości

Przy wyborze tynku należy brać pod uwagę jego kompatybilność z podłożem (wytrzymałość, przyczepność), trwałość (odporność na czynniki atmosferyczne) oraz estetykę (równość/gładkość powierzchni, strukturę)....

Przy wyborze tynku należy brać pod uwagę jego kompatybilność z podłożem (wytrzymałość, przyczepność), trwałość (odporność na czynniki atmosferyczne) oraz estetykę (równość/gładkość powierzchni, strukturę). Odpowiedni dobór parametrów jest ważny zwłaszcza w wypadku tynków mających pełnić specjalne funkcje.

dr inż. Sławomir Chłądzyński Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym

Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym

Gruntowanie jest nieodłącznym etapem prac wykończeniowych. W związku z tym producenci chemii budowlanej ciągle wzbogacają ofertę środków gruntujących. Asortyment ten jest zróżnicowany, także pod względem...

Gruntowanie jest nieodłącznym etapem prac wykończeniowych. W związku z tym producenci chemii budowlanej ciągle wzbogacają ofertę środków gruntujących. Asortyment ten jest zróżnicowany, także pod względem ceny. Czy jednak mamy pewność, że za niższą cenę rzeczywiście kupujemy środek gruntujący?

dr inż. Jerzy Bochen Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia

Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia

Najbardziej miarodajnymi testami określającymi zachowanie się materiałów pod wpływem czynników atmosferycznych są długotrwałe testy starzeniowe, trwające co najmniej 5 lat. Są one jednak czasochłonne,...

Najbardziej miarodajnymi testami określającymi zachowanie się materiałów pod wpływem czynników atmosferycznych są długotrwałe testy starzeniowe, trwające co najmniej 5 lat. Są one jednak czasochłonne, dlatego częściej wnioskuje się o trwałości na podstawie krótkotrwałych i przyśpieszonych testów.

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

dr inż. Artur Pałasz Grunty i farby podkładowe – błędy i braki w wymaganiach norm oraz problemy jakościowe

Grunty i farby podkładowe – błędy i braki w wymaganiach norm oraz problemy jakościowe Grunty i farby podkładowe – błędy i braki w wymaganiach norm oraz problemy jakościowe

Obecnie gruntuje się niemal wszystkie rodzaje podłoży, a w dodatku często wykorzystuje się do tego produkty niedostatecznej jakości. Oba zagadnienia – zasadność stosowania środków gruntujących w zależności...

Obecnie gruntuje się niemal wszystkie rodzaje podłoży, a w dodatku często wykorzystuje się do tego produkty niedostatecznej jakości. Oba zagadnienia – zasadność stosowania środków gruntujących w zależności od podłoża oraz określanie czynników wpływających na jakość tych wyrobów – okazują się problematyczne.

mgr inż. Maciej Rokiel Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Poprawne (czyli zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie obiektu to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części...

Poprawne (czyli zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie obiektu to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.