Izolacje.com.pl

Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów

Cz. 1. Obszary zastosowań

Dbałość o ochronę środowiska, a także poprawę jakości życia ludzi nakazuje prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, co sprowadza się przede wszystkim do odzysku surowców dzięki zastosowaniu recyklingu i unieszkodliwiania tych odpadów, których ponowne wykorzystanie nie jest możliwe. Działem gospodarki o największym potencjale wykorzystania odpadów jest sektor budownictwa i produkcji materiałów budowlanych.

Zobacz także

merXu Profesjonalna chemia budowlana – piany, uszczelniacze i silikony

Profesjonalna chemia budowlana – piany, uszczelniacze i silikony Profesjonalna chemia budowlana – piany, uszczelniacze i silikony

Produkty chemii budowlanej, zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i domowych, powinny być skuteczne w działaniu, a jednocześnie trwałe i wydajne. Zobacz bogatą ofertę rozwiązań na merXu.

Produkty chemii budowlanej, zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i domowych, powinny być skuteczne w działaniu, a jednocześnie trwałe i wydajne. Zobacz bogatą ofertę rozwiązań na merXu.

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie

Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie

Chcesz odświeżyć dom na wiosnę? Nic prostszego, wystarczy odmalować elewację, a budynek będzie jak nowy. Jakich farb fasadowych użyć, jak przygotować powierzchnię pod malowanie i jakie efekty można uzyskać...

Chcesz odświeżyć dom na wiosnę? Nic prostszego, wystarczy odmalować elewację, a budynek będzie jak nowy. Jakich farb fasadowych użyć, jak przygotować powierzchnię pod malowanie i jakie efekty można uzyskać na elewacji - o tym wszystkim mówią eksperci Weber we wiosennym przewodniku po farbach elewacyjnych.

mgr inż. Piotr Górak, dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Katarzyna Walusiak Cementy niskoemisyjne w chemii budowlanej – zaprawy klejowe do ociepleń

Cementy niskoemisyjne w chemii budowlanej – zaprawy klejowe do ociepleń Cementy niskoemisyjne w chemii budowlanej – zaprawy klejowe do ociepleń

Obecnie przed branżą budowlaną rysuje się kolejne ekologiczne wyzwanie. Komisja Europejska ogłosiła nową strategię Fali Renowacji (ang. Renovation Wave), której celem jest poprawa charakterystyki energetycznej...

Obecnie przed branżą budowlaną rysuje się kolejne ekologiczne wyzwanie. Komisja Europejska ogłosiła nową strategię Fali Renowacji (ang. Renovation Wave), której celem jest poprawa charakterystyki energetycznej budynków, a co za tym idzie – obniżenie operacyjnego śladu węglowego budynków, który obecnie według różnych szacunków [1] stanowi 28% emisji w budownictwie na świecie. Eksploatacja budynków jest odpowiedzialna za około 40% zużycia energii oraz odpowiednio za około 36% emisji dwutlenku węgla...

Szczególnie ważna wydaje się możliwość wykorzystania materiałów odpadowych w budownictwie przez ponowne zastosowanie przydatnych konstrukcyjnie elementów (reusing) lub zastosowanie surowcowe jako składników do produkcji nowych elementów budowlanych (recykling).

Opracowywaniem technologii ponownego wykorzystania odpadów zajmuje się wiele ośrodków badawczych na świecie. W artykule zostanie przedstawiony przegląd literatury, w której można znaleźć opisy wykorzystania różnorodnych materiałów będących odpadami, do otrzymywania tradycyjnych materiałów budowlanych, przy założeniu, że zachowane zostaną, a niejednokrotnie poprawione ich właściwości mechaniczne i użytkowe. Kolejno omówione będą sposoby zastosowania odpadów do modyfikacji i otrzymywania takich materiałów budowlanych, jak: ceramika, kruszywa, spoiwa (cement, gips), zaprawy, tynki, beton, materiały izolacyjne i materiały bitumiczne. Przedstawionych zostanie także kilka nowych materiałów o specyficznych właściwościach, które udało się otrzymać w ramach własnych badań rożnych autorów.

Ceramika

W literaturze można znaleźć wiele przykładów potwierdzających możliwość wykorzystania odpadów w produkcji ceramiki budowlanej. J. Latosińska i M. Żygadło powołują się w swojej pracy [1] na autorów opisujących proces otrzymywania cegieł z wykorzystaniem m.in. osądów ściekowych pochodzących ze ścieków galwanizerskich, komunalnego osadu ściekowego zmieszanego z odpadami z koksowni, a także odpadowych polimerów. Otrzymanie pełnowartościowej cegły możliwe jest nawet po dodaniu do gliny 25% objętościowych osadu ściekowego i 4% objętościowych trocin. Autorki powołują się na bibliografię, w której znajduje się opis kilku zakładów japońskich zajmujących się produkcją cegły na bazie popiołu powstającego ze spalania osądów ściekowych.

Powstawanie produktu o odpowiedniej jakości uwarunkowane jest jednak cechami stosowanego popiołu, a niezachowanie odpowiednich wartości tych cech skutkuje powstaniem cegły charakteryzującej się spękaniami. R.C.C. Monteiro i współpracownicy [2] dodawali do ceramicznych produktów otrzymywanych na bazie czerwonej gliny rożne ilości popiołu lotnego, który jest odpadem powstałym w elektrowniach. Uzyskane wyniki wykazały, że do ilości 10% wagowych popiół lotny może zostać włączony do materiałów ceramicznych produkowanych z dodatkiem czerwonej gliny, bez znaczącego wpływu na gęstość pozorną i absorpcję wody próbek spiekanych w temperaturze z zakresu 850–1130°C.

Wyższa zawartość tych popiołów (do 50% wagowych) może powodować niższą końcową gęstość i wyższą nasiąkliwość wodą. Badania wykazały też, że właściwości mechaniczne badanego materiału zależą nie tylko od ilości dodanych odpadów, lecz także od warunków ich wytwarzania, wpływających na strukturę i mikrostrukturę. Próbki zawierające 25 i 50% wagowych popiołu lotnego, spiekane w temperaturze 1130°C przez 2 godz., uzyskują podobne właściwości mechaniczne do tradycyjnych materiałów ceramicznych produkowanych na bazie gliny, mogą być więc użyte do podobnych zastosowań w budownictwie.

W badaniach prowadzonych przez V.N. Antsiferova i współpracowników [3] do przygotowania ceramiki glinokrzemianowej zastosowano proszek aluminium-krzem- -chrom (ASC) pochodzący z gazów odlotowych otrzymanych w produkcji kauczuku syntetycznego. Autorzy zbadali wpływ proszku ASC na kinetykę spiekania produktów oraz ich wytrzymałość na ściskanie i skład fazy mulit- korund. Okazało się, że wytrzymałość przygotowanych materiałów zależy od wielkości i struktury fazy mulitu, a wpływ korundu staje się widoczny dopiero po dysocjacji mulitu. V.A. Leshina i A.L. Pivnev [4] otrzymywali ścienne materiały ceramiczne modyfikowane domowymi odpadami szklanymi.

Większość cegieł wyprodukowano na istniejących liniach produkcyjnych, bez wprowadzania istotnych zmian technologicznych. Tłuczka szklana została poddana szokowi termicznemu, a następnie zmielona w młynie kulowym. Autorzy otrzymali 4 rodzaje próbek (dla frakcji 0,14, 0,14–0,315, 0,315–0,63 i 0,63–1,4 mm). Dodatek proszku szklanego w próbkach badawczych wynosił od 5 do 30%. Wzrost zawartości stłuczki w próbkach  do 20% powodował duży wzrost gęstości, przy czym najwyższą wartość tego parametru otrzymano dla próbek zawierających najmniejsze frakcje stłuczki szklanej. Z kolei wzrost wytrzymałości na ściskanie obserwowano w próbkach zawierających stłuczkę szklaną rozdrobnioną do wymiarów cząstek 0,14–0,315 mm.

Absorpcja wody takich próbek maleje z wartości 10,9–12,3% do 7,5–8,2%, w zależności od frakcji dodanego szkła. Na podstawie badań ustalono, że optymalna zawartość stłuczki szklanej w ceramicznych materiałach ściennych to 15–20%. Taki dodatek pozwala na produkcję materiałów ściennych spełniających wymagania w zakresie absorpcji wody, cechujących się jednocześnie bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi.

Dodatek szkła zwiększa ilość fazy płynnej w materiale, co zmniejsza jego porowatość i ogranicza wchłanianie wody, a zwiększa jednocześnie wytrzymałość. Jedną z możliwości wykorzystania zużytego szkła jest przetworzenie stłuczki szklanej na mączkę szklaną, która może być stosowana w produkcji mas ceramicznych i ceramiki budowlanej. Rozdrobniona masa szklana pełni tutaj rolę topnika przyspieszającego proces topienia, a ponadto może służyć jako środek spulchniający lub wypełniacz masy w takich materiałach ceramicznych, jak: dachówki, płytki ceramiczne, klinkier czy rury ściekowe.

Dodatek mączki szklanej wpływa także na zmniejszenie nasiąkliwości otrzymanych produktów ceramicznych [5]. Jako dodatek do porowatych wyrobów ceramicznych można stosować także styropian. Powstała w ten sposób porowata cegła ma dużą wytrzymałość mechaniczną, a jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrym współczynnikiem izolacyjności termicznej [6].

Kruszywa

Z powodu zbyt małych wartości współczynnika pęcznienia glin, wymaganego do właściwego przebiegu procesu termicznego ekspandowania keramzytu (zaliczanego do kruszyw lekkich), do jego produkcji stosuje się różne dodatki technologiczne. W. Pichór i J. Latosińska opisują w swojej pracy [7] wykorzystanie komunalnego osadu ściekowego do wytwarzania keramzytu. Osady ściekowe otrzymane jako produkt uboczny oczyszczania ścieków zawierają od 30 do 85% substancji organicznej w suchej masie i dzięki temu działają jako środek porotwórczy. Skutkuje to poprawą izolacyjności kruszywa, wpływa też korzystnie na obniżenie gęstości pozornej i zwiększenie porowatości całkowitej keramzytu.

Otrzymany w ten sposób keramzyt można z powodzeniem stosować do produkcji betonów lekkich. W pracy „Gospodarka odpadami a produkcja materiałów budowlanych” [1] autorki opisują także technologię otrzymywania kruszywa z odpadów budowlanych. Przetworzony gruz betonowy, żelbetowy, asfaltowy czy ceglany, nazywany kruszywem recyklingowym, oceniony został jako pełnowartościowy materiał budowlany, który stanowić może substytut takich surowców naturalnych, jak: piasek, żwir czy wapień.

Spoiwa (cement, gips)

Cement jest spoiwem budowlanym, którego zużycie z roku na rok wzrasta. Materiał ten wymaga wysokotemperaturowej technologii produkcji, co pozwala na skojarzenie produkcji cementu z ideą recyklingu takich materiałów odpadowych, które mogą pełnić rolę surowców lub paliwa. Do unieszkodliwianych w ten sposób odpadów można zaliczyć:

 • zużyte opony (całe lub ścinki) lub inne odpady gumowe,
 • zużyte oleje,
 • rozpuszczalniki,
 • farby,
 • szlamy lakiernicze,
 • popioły i żużle energetyczne,
 • odpady z górnictwa węglowego,
 • odpady z tworzyw sztucznych,
 • odpady papiernicze, drzewne, tekstylne,
 • odpady komunalne,
 • osady ściekowe z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych;,
 • odpady zwierzęce [1, 8, 9].

B. Sordoń-Kulibaba w swojej pracy porusza problem wykorzystania odpadów szklanych m.in. do produkcji spoiw, w tym cementu [5]. Na spoiwo mogą być przerabiane odpady szkła opakowaniowego i płaskiego, po wcześniejszym aktywowaniu chemicznym. Takie spoiwo po wymieszaniu z piaskiem znajduje zastosowanie w procesie stabilizowania podłoża, a jednocześnie pozwala na zachowanie naturalnego wyglądu piasku, ponadto umożliwia samozasklepianie defektów.

Z kolei C. Thormark opisuje [10] możliwość ponownego wykorzystania płyt i tynków gipsowych jako surowca do produkcji nowych płyt. Uzyskane w ten sposób płyty można z powodzeniem stosować do wykonania m.in. luźnych sufitów podwieszanych. W tym wypadku korzyści dla środowiska wynikają głównie ze zmniejszenia ilości wykorzystywanego i transportowanego (z kopalni do fabryki) surowca, jakim jest kamień gipsowy.

Zaprawy, tynki

Jako dodatek do tynków elewacyjnych doskonale nadaje się grys otrzymany z różnokolorowej, mieszanej stłuczki szklanej. W zależności od potrzeb otrzymuje się różne kolory grysu, np. biały, zielony, brązowy, czerwony i niebieski, o granulacji do 30 mm. Ta sama stłuczka szklana przetworzona na mączkę szklaną znajduje zastosowanie jako półprodukt w zaprawach budowlanych [5].

Poprawę właściwości zapraw i tynków można osiągnąć dzięki dodatkowi drobnych frakcji mielonego styropianu. Modyfikator ten pozwala wyeliminować lub zmniejszyć wpływ mostków termicznych, a także podwyższyć ogólną izolacyjność termiczną przegrody [6]. Bignozzi i in. podjęli dyskusję nad możliwością zastosowania jako modyfikatorów zapraw sproszkowanej gumy, opon gumowych, włókien z opon i zmielonych kabli elektrycznych [11, 12].

Wykonali próbki zapraw, w których 12% wagowych stanowiła nienasycona żywica poliestrowa, 12% węglan wapnia, 76% piasek. W modyfikowanych próbkach zapraw 3% objętościowych piasku zastąpiły specjalnie dobrane odpady polimerowe. Część dodatków polimerowych pochodziła z zakładów wytwarzających produkty gumowe. Opony po rozdrobnieniu przyjęły postać włókien, w których składzie 50% stanowiły włókna poliestrowe, ok. 30% włókna poliamidowe i ok. 20% modyfikowane włókna celulozowe. Sproszkowana guma bazowała na kauczuku akrylonitrylo-butadienowym, a kable elektryczne pokryto powłoką z polichlorku winylu i polietylenu.

Modyfikowane wymienionymi składnikami zaprawy polimerowe wykazały niższe wartości wytrzymałości na ściskanie i zginanie w stosunku do zapraw niemodyfikowanych, ale wartości te były jednak wyższe niż w przypadku zapraw cementowych. Dodatek odpadów polimerowych zwiększał porowatość próbek. Problem ten rozwiązano przez dodanie silanowego promotora adhezji, który zwiększał sztywność kompozytów. Odpady polimerowe i promotor adhezji powodowały wprawdzie wzrost przewodności elektrycznej, jednak otrzymane materiały kompozytowe nadal można było zaliczyć do grupy izolatorów [11].

Badania wykazały, że dodatek sproszkowanej gumy wpływa pozytywnie na właściwości dynamiczno-mechaniczne otrzymanych kompozytów. Włókna z opon i proszek ze zmielonych kabli elektrycznych nieznacznie modyfikują właściwości tłumiące betonów polimerowych. Potwierdziły to ustalone doświadczalnie wartości energii aktywacji w połączeniu z analizą właściwości dielektrycznych i dynamiczno-mechanicznych otrzymanych kompozytów.

Beton

Beton odgrywa istotną rolę w procesie recyklingu materiałów odpadowych w budownictwie, szczególnie odnosi się to do odpadów tworzyw sztucznych. Niektóre odpadowe tworzywa można wykorzystać w betonie jako część spoiwa lub jako kruszywo. Wprowadzenie odpadowych tworzyw sztucznych w postaci włókien może spowodować zatrzymanie rozprzestrzeniania się mikropęknięć i zwiększyć wytrzymałość na rozciąganie materiału. K.S. Rebeiz i D.W. Fowler stwierdzili, że bardzo dobrą wytrzymałość na zginanie betonu cementowego można uzyskać przez wzmocnienie go za pomocą nienasyconych żywic poliestrowych, zsyntezowanych odpadowym poli(tereftalanem etylenu) (PET) [13].

B.W. Jo i współpracownicy badali wytrzymałość na zginanie i ściskanie betonów polimerowych otrzymanych także z wykorzystaniem nienasyconej żywicy poliestrowej wykorzystującej odpadowy PET [14]. Rozwiązanie to przyczynia się do obniżenia kosztów materiałów i przynosi oszczędność energii.

Z kolei O.Y. Marzouk i współpracownicy badali możliwość zastąpienia piasku przez odpad otrzymany z procesu przetworzenia butelek plastikowych [15]. Badania te potwierdziły, że rozdrobnione na małe części butelki PET mogą z powodzeniem zastąpić piasek w betonach cementowych.

Z.Z. Ismail i E.A. Al-Hashmi podjęli próbę sprawdzenia, czy podobne rezultaty da się osiągnąć, stosując w betonie zamiast kruszywa odpady tworzyw sztucznych pochodzących z zakładów produkcyjnych, zawierające ok. 80% polietylenu (PE) i 20% polistyrenu (PS) [16]. Rozdrobnione odpady tworzyw sztucznych zastępowały piasek w ilości odpowiednio 0, 10, 15 i 20% wagowych. Wartości wytrzymałości na ściskanie wszystkich próbek betonowych zawierających odpady wykazały tendencję do spadku poniżej wartości odpowiadającej próbkom kontrolnym. Można to przypisać spadkowi przyczepności między powierzchnią odpadów a pastą cementową. Dodatek hydrofobowych odpadów z tworzyw sztucznych może ograniczać hydratację cementu.

Szukając sposobu na ponowne wykorzystanie odpadów szklanych, Z.Z. Ismail oraz E.A. Al-Hashmi zastąpili nimi częściowo kruszywo drobne w betonie [17]. Na zebrane odpady złożyły się szklane pojemniki (butelki, słoiki) oraz szkło płaskie okienne. Zostały one rozkruszone i zastosowane jako substytut piasku na poziomie 10, 15 i 20% wagowych. Wytrzymałość na zginanie i ściskanie osiągnięta po 28 dniach dojrzewania dla próbek z 20% zawartością odpadów szklanych jest odpowiednio o 10,99% i 4,23% wyższa niż dla próbek kontrolnych niezawierających szklanych dodatków.

Efekt pucolanowości odpadów szklanych jest bardziej widoczny w czasie późniejszym niż 28 dni. Częściowe zastąpienie piasku odpadami szklanymi nie ma wpływu na kolor otrzymanego betonu. Otrzymanie obiecujących wynikow skłania do prowadzenia dalszych badań nad długotrwałym wpływem dodatku odpadow szklanych na właściwości betonu.

Materiały izolacyjne

Gliwickie Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażenia Obiektów Przemysłowych opracowało proces produkcji włókien szklanych z wykorzystaniem stłuczki szklanej. Stłuczka topiona jest w piecu wannowym z dodatkiem składnika bogatego w tlenek wapniowy lub tlenek sodowy. Tak otrzymany stop o temperaturze 1300–1450°C kierowany jest do rozwłókniarki wielopałkowej. W konsekwencji otrzymuje się włókna szklane, które mogą służyć do produkcji mat i płyt izolacyjnych, np. wełny szklanej. Aby otrzymać wełnę szklaną, włókna szklane powleka się lepiszczem i środkami hydrofobizującymi, a następnie poddaje się procesom termicznego dojrzewania, utwardzania oraz hartowania [5].

Autorzy pracy „Budowlane materiały termoizolacyjne z odpadów opakowaniowych” [18] wskazują na możliwość otrzymywania płyt drewnopochodnych z surowców odpadowych. Do opracowanego przez nich procesu produkcji płyt zostały wykorzystane następujące odpadowe materiały opakowań:

 • etykiety z mycia butelek po piwie,
 • poprodukcyjne odpady pianki poliuretanowej sztywnej powstające podczas procesu piankowania oraz z wytwarzania opakowań,
 • odpady folii polietylenowej LDPE z powłoką aluminiową,
 • odpady papieru powlekane folią polietylenową LDPE,
 • odpady polistyrenu ekspandowanego z opakowań poużytkowych,
 • odpady folii PVC zbrojone włóknem poliestrowym.

Wytworzenie płyt wymagało także zastosowania dodatków ułatwiających wstępne formowanie arkuszy płytowych i nadające wymagane właściwości użytkowe płytom gotowym. W tym celu posłużono się żywicą mocznikową, środkiem przeciwadhezyjnym, środkiem zmniejszającym palność oraz tkaniną polipropylenową – komponentami dostępnymi w handlu. Na proces wytwarzania płyt termoizolacyjnych z wyselekcjonowanych odpadów opakowaniowych składają się takie operacje technologiczne, jak:

 • rozdrabnianie i rozwłóknianie poszczególnych odpadów,
 • mieszanie i ujednolicenie składników mieszanki surowcowej,
 • formowanie i zagęszczanie płyt na zimno i na gorąco,
 • obcinanie gotowych płyt na wymiar,
 • pakowanie.

Wykonano kilka różnych partii prototypowych płyt przez zastosowanie różnych dodatków do mieszanki surowcowej i odpowiednich parametrów procesu technologicznego. Pozwoliło to na uzyskanie płyt o zwiększonej odporności na ogień (klasa E), lekkich o zmniejszonej gęstości właściwej (ok. 300 kg/m3), izolacyjnych o zmniejszonej przewodności cieplnej (ok. 0,6 W/(m·K)), zwiększonej odporności na wilgoć (spęcznienie po 24 godz. wynosiło 0,5%, a nasiąkliwość po 24 godz. nie przekraczała 20%).

Uzyskane wyniki pokazują, że można przetworzyć wybrane rodzaje odpadów na płyty konstrukcyjno-izolacyjne o bardzo dobrych właściwościach, które mogą znaleźć zastosowanie w budownictwie jako ściany działowe, ocieplenie fundamentów, podłóg, stropów itp., jednocześnie są konkurencyjne ce- nowo w stosunku do innych rodzajów płyt proponowanych na rynku.

Wyrobem izolacyjnym pochodzącym z odpadów jest też materiał termoizolacyjny z włókna celulozowego, który uzyskuje się z rozwłóknionej makulatury gazetowej. Aby osiągnąć wymaganą odporność na działanie ognia, przeciwko grzybom domowym i pleśni, włókno impregnuje się związkami boru.

Tworząc barierę dla przepływu ciepła, termoizolacja z celulozy jednocześnie doskonale radzi sobie z przekazywaniem wilgoci, niegromadząc jej w sobie i w związku z tym nie wymaga stosowania folii paroizolacyjnej. Nadaje się do stosowania na całej przestrzeni konstrukcji budynku, a zwłaszcza w miejscach niedostępnych, jak stropy poddasza, ponieważ można go aplikować specjalnymi dmuchawami. Do ocieplenia w formie luźnej można używać też takich materiałów, jak: włókna odpadowe bawełniane i z tworzyw sztucznych, ścinki tkanin oraz odpady mikrogumy pochodzące z fabryk obuwia [19]. Z odpadów styropianowych oraz wełny mineralnej można wyprodukować materiały izolacyjne o takim samym zastosowaniu jak wyroby podstawowe [6, 10].

Materiały bitumiczne

Asfalty od lat są stosowane do budowy dróg. Są najbardziej odpowiednie do wykonywania nawierzchni dzięki takim właściwościom, jak: nieprzemakalność, przyczepność, elastyczność. Coraz częściej wprowadza się do nich różnego rodzaju modyfikatory, dzięki którym udaje się uzyskać jeszcze lepsze właściwości użytkowe. M. García-Morales i współpracownicy postanowili sprawdzić, jak na właściwości i mikrostrukturę asfaltów wpłynie dodatek recyklatu EVA (kopolimer etylenu i octanu winylu) [20]. W tym celu dwa rodzaje asfaltów (60/70 i 150/200) zmieszano z recyklatem EVA. Odpadowy polimer dodano w ilości od 0 do 9% wagowych.

Na podstawie badań można było stwierdzić, że wybrane właściwości asfaltu w wysokiej temperaturze są lepsze po dodaniu modyfikatora i zależą od stopnia penetracji asfaltu. Ponadto istotne zmiany mikro struktury często występują w asfalcie jako efekt zwiększonego stężenia polimeru. Te zmiany mikrostruktury mają znaczący wpływ na zachowanie spoiwa i ocenę jego wydajności. W konsekwencji stosowanie odpadowego EVA w asfaltach można uznać za odpowiednią alternatywę zarówno dla środowiska, jak i z ekonomicznego punktu widzenia.

Te pozytywne rezultaty skłoniły autorów do rozszerzenia zakresu badań. W pracy „Effect of waste polymer addition on the rheology of modified bitumen” [21] przedstawiono wyniki modyfikacji asfaltów za pomocą 4 różnych odpadowych polimerów: EVA, EVA/mieszanka LDPE (polietylen o małej gęstości), pokruszone opony gumowe i ABS (kopolimer akrylonitryl- butadien-styren). Aby scharakteryzować modyfikowane asfalty, opracowano zestaw testów reologicznych z zastosowaniem mikroskopii optycznej i kalorymetrii. Uzyskane wyniki pokazują, że odpady opon gumowych oraz ich mieszanki z innymi polimerami można uznać za interesujący modyfikator asfaltu. Ponieważ jest to elastomer, nadaje on mieszance większą elastyczność, co sprawia, że jest bardziej odporna na deformację przy dużym natężeniu ruchu.

Mieszanka polimerowa EVA i LDPE właściwie zachowuje się również w wysokich temperaturach, w których niemodyfikowany asfalt ulega procesom trwałej deformacji. Niemniej ilość polimeru w mieszaninie powinna być dokładnie dobrana, aby uzyskać odpowiednią wartość lepkości w temperaturze stosowania asfaltu. Ulepszone właściwości reologiczne zarówno w niskich, jak i w wysokich temperaturach można uzyskać, stosując mieszaninę poliolefin i rozdrobnionej gumy, przy czym najbardziej odpowiednia wydaje się mieszanka zawierająca 3,5% wagowych EVA i LDPE oraz 3,5% wagowych rozdrobnionej gumy.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że właściwości modyfikowanych asfaltów w temperaturze 135°C zależą od właściwości polimeru w wysokiej temperaturze. Inni autorzy publikujący prace z omawianej dziedziny zastosowań pokazali możliwość modyfikacji betonów asfaltowych odpadami z różnych tworzyw sztucznych zawierającymi wysokiej gęstości polietylen (HDPE) [22]. Asfalt zmieszano z modyfikatorem w ilości 4–6% wagowych i 8% wagowych w temperaturze 145–155°C i 165°C, przy zachowaniu czasu mieszania odpowiednio 5–15 min i 30 min.

W odniesieniu do modyfikowanych próbek betonów asfaltowych zaobserwowano znaczny wzrost odporności na odkształcenia. Optymalna zawartość modyfikatora gwarantująca otrzymanie zadowalających rezultatów wynosiła 4% wagowych HDPE dodanych w temperaturze 165°C przy zachowaniu 30-minutowego czasu mieszania.

Otrzymane w ten sposób mieszanki są bardzo odporne na powstawanie odkształceń trwałych (koleiny) w betonach asfaltowych. Odpady HDPE są więc dobrym modyfikatorem asfaltu w betonach asfaltowych. Zapewniają lepszą odporność na stałe odkształcenia, powodują wysoką stabilność, a także charakteryzują się wysokim ilorazem Marshalla, który jest wskaźnikiem odporności betonu asfaltowego na odkształcenia.

Jednocześnie zagospodarowane zostają odpady, które występują na składowiskach w bardzo dużych ilościach i zagrażają środowisku. D. Binarsch-Aleksiun zwraca uwagę na możliwość wykorzystania miału oraz granulatu gumowego, powstałego ze zużytych opon samochodowych, do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych [23]. Miał gumowy może być wprowadzany do mieszanki lub do asfaltu w procesie produkcyjnym. Może się to odbywać na dwa sposoby, tzn. metodą:

 • na sucho – dodanie gumy bezpośrednio do rozgrzanego kruszywa – powstaje zmodyfikowana mieszanka mineralno-gumowo-asfaltowa,
 • na mokro – dodanie miału gumowego do asfaltu – modyfikacji ulega sam asfalt, modyfikujący mieszankę mineralną.

Produktem pochodzącym z recyklingu, który polepsza właściwości mieszanki, jest także koncentrat gumowo-asfaltowy o zawartości gumy w granicach 30–35%, który zostaje bezpośrednio wprowadzony w odpowiedniej ilości do mieszalnika maszyny. W obydwu przypadkach modyfikator ma ogromny wpływ na poprawę takich właściwości otrzymanych mieszanek, jak: szorstkość nawierzchni (właściwości przeciwpoślizgowe), trwałość zmęczeniowa, odporność na spękania odbite, odporność na koleinowanie, a także redukcję poziomu hałasu.

Mieszanki modyfikowane materiałami pochodzącymi z recyklingu odpadów gumowych nie wykazują zjawiska powstawania plam, ponadto guma przejmuje w mieszance Funkcję stabilizatora, który w przeciwieństwie do stabilizatorów celulozowych zachowuje swoje właściwości w przypadku wydłużenia czasu mieszania w wytwórni. Widoczne korzyści dla środowiska i samej mieszanki, uzyskiwane dzięki dodatkowi zużytych opon samochodowych, nasuwają wniosek, że tego typu odpady powinny na stałe wejść w skład mieszanek mineralno-asfaltowych.

Nowe materiały

Na całym świecie gromadzone są duże ilości odpadów szkła i kamienia wapiennego, istnieje więc potrzeba znalezienia sposobów wykorzystania odpadów proszku szklanego (WGP) oraz odpadów pyłu wapiennego (LPW). P. Turgut zaproponował wykorzystanie tych odpadów do produkcji nowych materiałów otrzymywanych na bazie cementu [24].

Autor zbadał zarówno fizyczne, jak i mechaniczne właściwości próbek zawierających różne kombinacje LPW i WGP oraz cementu. Do badań przygotowano 4 rodzaje próbek. We wszystkich zawartość wody w stosunku do cementu wynosiła 0,30. Stosunek WGP/LPW przyjęto odpowiednio: 0, 0,1, 0,2 i 0,3. Składniki zostały wymieszane, nawilżone i sprasowane pod wysokim ciś nieniem w formach. Rozformowane już po 1 dniu – próbki nie wykazywały żadnych zniszczeń. Po okresie sezonowania (28 dni w wodzie nasyconej wapnem) i wysuszeniu poddano je badaniom fizyko-mechanicznym.

Wyniki badań pokazują, że zastosowanie kombinacji LPW-WGP pozwala na otrzymanie nowego materiału, który spełnia wymagania stawiane materiałom budowlanym stosowanym w rozwiązaniach konstrukcyjnych, a także jest interesujący pod względem ekonomicznym. Wytrzymałość na ściskanie dla poziomu zawartości WGP 10, 20 i 30% była wyższa w stosunku do próbek kontrolnych odpowiednio o 1,8, 7,3 i 9,4%, a wytrzymałość na zginanie odpowiednio o 85, 86 i 87%. Utrata masy próbek była odpowiednio o 57,7, 84,5 i 92,4% niższa niż próbek niemodyfikowanych.

Także moduły sprężystości nowo otrzymanych materiałów są wyższe w porównaniu z próbkami kontrolnymi odpowiednio o: 11,5, 22,8 oraz 59,3%. Ponadto właściwości, takie jak: nasiąkliwość, odporność na ścieranie, zamrażanie i odmrażanie, opór i przewodność cieplna, spełniają odpowiednie wymagania norm międzynarodowych.

Ważne jest także to, że proces produkcji można łatwo zastosować w istniejących zakładach produkcyjnych. Spośród nowych materiałów otrzymywanych na bazie materiałów odpadowych na szczególną uwagę zasługuje ultralekki granulat produkowany ze spienionej mączki szklanej, otrzymywanej ze szkła odpadowego. Na kolejne etapy jego produkcji składają się:

 • zmielenie odpadów szklanych w młynach kulowych,
 • zmieszanie otrzymanego proszku szklanego z dodatkami: wodą, spoiwem i substancją spieniającą,
 • formowanie kulek z otrzymanej masy,
 • spienienie kulek w temperaturze 900°C, a następnie ich ochłodzenie,
 • posegregowanie kulek w zależności od średnicy.

Materiał ten można z powodzeniem stosować w wielu wyrobach związanych z budownictwem. Najbardziej popularne obszary zastosowania tego granulatu w budownictwie przedstawiono na rys. 2. Granulat otrzymywany z odpadowej stłuczki szklanej oprócz aspektów ekologicznych charakteryzuje się dodatkowo takimi zaletami, jak:

 • bardzo mały ciężar przy jednoczesnej wysokiej odporności na ściskanie,
 • kulisty kształt wszystkich ziaren,
 • bardzo wysoka odporność termiczna,
 • znakomite własności pochłaniania dźwięku,
 • odporność chemiczna i klimatyczna,
 • odporność w kontakcie z substancjami alkalicznymi – zdolność do kontaktu z cementem i wapnem,
 • niepalność,
 • brak zawartości rozpuszczalników,
 • brak zapachu i neutralny kolor (kremowobiały).

Właściwości te sprawiają, że można zlikwidować mostki termiczne oraz niebezpieczeństwo rozgniecenia ziaren lekkiego wypełniacza w przypadku zapraw otrzymywanych z wykorzystaniem tego materiału.

Zastosowanie granulatu o unikalnej geometrii porów jako wypełniacza w tynkach pozwala na ich swobodne oddychanie, a jednocześnie chroni przed penetracją wody. Granulat można wysypywać luzem we wszelkiego rodzaju pustkach budowlanych, gdzie pełni rolę izolacji termicznej oraz akustycznej. Można go też spajać cementem oraz żywicami polimerowymi.

Wymienione tu przykłady to tylko nieliczne z możliwych zastosowań tego uniwersalnego, a jednocześnie ekologicznego wypełniacza [5, 25]. S. Carvalho i współpracownicy opracowali sposób wykonania prototypowych kompozytów o nazwie „glastic” [26]. Wiele kompozycji odpadowych tworzyw sztucznych zawierających polietylen (PE), polistyren (PS), polichlorek winylu (PVC), kopolimer akrylonitryl- butadien-styren (ABS), poliamid (PA), polipropylen (PP) o różnej morfologii cząstek i wąskim zakresie rozmiarów zmieszano z podobnymi rozmiarowo cząstkami odpadów brązowego szkła. Zawartość szkła stanowiła odpowiednio 0, 15, 30 i 45% wagowych.

Próbki do badań były formowane w sposób podobny do formowania zwykłych cegieł glinianych, w temperaturze 235°C. Zbadano ich wytrzymałość na ściskanie w temperaturze od 20 do 50°C. Prototypy nowych materiałów charakteryzowały się wyższą wytrzymałością na ściskanie w porównaniu z próbkami wzorcowymi, jakimi były standardowe cegły przygotowane na bazie gliny.

Najlepsze rezultaty uzyskano w przypadku kompozycji zawierającej 15% wagowych odpadów szklanych w temperaturze 20°C. Na tym etapie badań można się jednak pokusić o stwierdzenie, iż jest jednak mało prawdopodobne, że „glastic” będzie stanowił alternatywę dla zastosowań konstrukcyjnych cegieł glinianych. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań właściwości tego materiału, który jest niewątpliwie interesujący z ekologicznego punktu widzenia.

Podsumowanie

Sukcesy w wykorzystaniu odpadów przedstawione w artykule potwierdzają możliwość ekologicznego i ekonomicznego ich zagospodarowania w produkcji materiałów budowlanych, co powinno przyczynić się do wzrostu zainteresowania tematyką zagospodarowania odpadów.

Możliwości aplikacji odpadów w budownictwie są ogromne, o czym przekonuje m.in. praca A. Pappu i współpracowników, którzy pokazują, jak wiele materiałów budowlanych można otrzymać, mając do dyspozycji odpady stałe powstające jako produkt uboczny w przemyśle górniczym, komunalnym, rolniczym i in. [27].

Z.Z. Ismail oraz E.A. Al.-Hashmi uważają, że istnieje potrzeba prowadzenia dalszych badań nad możliwością zastosowania odpadów szklanych i odpadów tworzyw sztucznych w produkcji betonu, zwłaszcza związanych z długotrwałym wpływem modyfikatora na właściwości betonu [16, 17].

Sens prowadzenia bardziej szczegółowych badań interesującego z ekologicznego punktu widzenia materiału, jakim jest „glastic”, widzą także S. Carvalho i współpracownicy [26].

Aspekty ekologiczne sprawiają, że badania w tej dziedzinie będą kontynuowane. Nie bez znaczenia jest tutaj również fakt, że koszty materiałów budowlanych stopniowo wzrastają, wysokie są też koszty ich transportu. Możliwości wykorzystania rożnych materiałów odpadowych do otrzymywania materiałów budowlanych pozwalają na zaoszczędzenie energii i ochronę zasobów naturalnych, wskazują też na potrzebę dalszych badań w tym zakresie.

Literatura

 1. J. Latosińska, M. Żygadło, „Gospodarka odpadami a produkcja materiałów budowlanych”, Materiały z VII Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami – Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami, Kalisz–Poznań 2007, s. 563–572.
 2. R.C.C. Monteiro, M.M.R.A. Lima, S. Aloes, „Mechanical characteristics of clay structural ceramics containing coal fly ash”, „International Journal of Mechanics and Materials in Design”, nr 4/2008, s. 213–220.
 3. V.N. Antsiferov, T.S. Golodnova, S.E. Porozova, G.R. Sagirova, „Use of waste materials from the production of synthetic rubber for preparing aluminosilicate ceramics”, „Refractories and Industrial Ceramics”, nr 43/2002, s. 299–302.
 4. V.A. Leshina, A.L. Pivnev, „Ceramic wall materials using glass waste”, „Glass and Ceramics”, nr 59/2002, s. 356–358.
 5. B. Sordoń-Kulibaba, „Zagospodarowanie odpadow szklanych”, „Świat Szkła”, nr 7–8/2008.
 6. Strony internetowe: www.muratorplus.pl/technika/ izolacje/styropian-ekologia-59022.html.
 7. W. Pichor, J. Latosińska, „Możliwości wykorzystania keramzytu modyfikowanego komunalnym osadem ściekowym do wytwarzania betonow lekkich”, Materiały konferencyjne „Dni betonu. Tradycja i nowoczesność”, Kraków 2006, s. 405–412.
 8. M. Rutkowska, J. Pakulska, „Gospodarcze wykorzystanie odpadów przemysłowych w Polsce”, „Stowarzyszenie ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu”, Roczniki Naukowe 2007, tom IX, zeszyt 2, s. 337–341.
 9. Strony internetowe: www.flota.v10.pl/DAF,Zero, odpadow,na,skladowiska,28026.html.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Bernadeta Dębska Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości...

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości stosuje się domieszki chemiczne i dodatki mineralne. Jako zalety betonu cementowego wymienia się jego dużą wytrzymałość na ściskanie, odporność na wysoką temperaturę i ogień, łatwość stosowania oraz stosunkowo niski koszt. Nie jest to jednak materiał pozbawiony wad. Wśród najpoważniejszych...

mgr inż. Piotr Idzikowski Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Jak wykonać okładzinę ceramiczną? Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to,...

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to, czy jest się dobrym, czy początkującym wykonawcą, warto korzystać z różnorodności zapraw dostępnych na rynku i umieć wybrać właściwą, uwzględniając czynniki oddziałujące na okładzinę.

dr inż. Adam Niesłochowski Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne,...

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne, bitumy, lepiszcza, kleje itp., a także pozostałości nieprzereagowanych monomerów.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz...

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Równie ważne jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin

Kleje do okładzin Kleje do okładzin

Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.

Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.

dr inż. Mariusz Franczyk Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu...

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu cementowego oraz maksymalnej przyczepności między zaczynem i kruszywem. Projektowanie BWW polega na odpowiednim kształtowaniu właściwości i doborze ilościowym tych wszystkich elementów.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej...

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej do elementu murowego.

mgr inż. Sebastian Czernik Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie

Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie

Gładzie są wyrobami na bazie spoiwa gipsowego, naturalnego lub syntetycznego, bardzo drobno zmielonych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, które poprawiają plastyczność oraz regulują...

Gładzie są wyrobami na bazie spoiwa gipsowego, naturalnego lub syntetycznego, bardzo drobno zmielonych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, które poprawiają plastyczność oraz regulują czas wiązania gotowej masy gipsowej. Przeznaczone są do prac wykończeniowych wewnątrz budynku, również w kuchniach i łazienkach, a ostatecznym efektem ich zastosowania jest bardzo gładka powierzchnia stanowiąca podłoże pod malowanie, rzadziej pod tapetowanie.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

dr inż. Marzena Najduchowska Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane...

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

dr inż. Marzena Najduchowska Ochrona powierzchniowa betonu

Ochrona powierzchniowa betonu Ochrona powierzchniowa betonu

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji....

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie się materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin - wykonawstwo

Kleje do okładzin - wykonawstwo Kleje do okładzin - wykonawstwo

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały...

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały te są nowoczesne, co w połączeniu z nowymi technologiami stosowania pozwala na wykonywanie prac glazurniczych łatwo i szybko, a efekty są trwałe i estetyczne.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Łukasz Bąk Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty...

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty mogą zawierać jedynie kilka składników, bardziej specjalistyczne – nawet kilkanaście. Najważniejszą rolę odgrywa spoiwo, którym może być cement, wapno hydratyzowane, gips lub anhydryt, a także spoiwa organiczne.

prof. ICiMB, dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił...

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił właściwości użytkowych i parametrów technicznych.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Geopolimery w budownictwie

Geopolimery w budownictwie Geopolimery w budownictwie

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2...

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2 przy zużyciu 2–3 razy mniejszej energii. Z tego powodu cement geopolimerowy nazwano zielonym cementem. Jest ekologiczny i wytrzymały, a mimo to rzadko stosowany w budownictwie.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanocementy i nanobetony

Nanocementy i nanobetony Nanocementy i nanobetony

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji...

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji czy samooczyszczania.

mgr inż. Sebastian Czernik Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Technologia wykonywania gładzi gipsowych Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest...

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest wyrównanie powierzchni ścian i sufitów oraz nadanie im oczekiwanej gładkości. Cienką warstwą spełniającą funkcję wykończeniową jest gładź, wykonywana z drobnoziarnistych materiałów na bazie cementu, gipsu, wapna lub polimerów.

dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek, prof. ucz., dr inż. Jacek Góra, mgr inż. Przemysław Brzyski Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany,...

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany, odnośnie do których dostępne są liczne opracowania potwierdzające skuteczność i zasadność hydrofobizacji, w odniesieniu do betonu brak jest jednoznacznych zaleceń.

mgr inż. Sebastian Czernik Jak uzyskać gładkie ściany?

Jak uzyskać gładkie ściany? Jak uzyskać gładkie ściany?

Podstawowe zadanie gładzi wydaje się oczywiste – uzyskanie idealnie gładkiej, równej i miłej w dotyku powierzchni ścian i sufitów. Stosuje się w tym celu łatwe w obróbce i drobnoziarniste gładzie gipsowe....

Podstawowe zadanie gładzi wydaje się oczywiste – uzyskanie idealnie gładkiej, równej i miłej w dotyku powierzchni ścian i sufitów. Stosuje się w tym celu łatwe w obróbce i drobnoziarniste gładzie gipsowe. Jak jednak osiągnąć zadowalający efekt i czy w każdej sytuacji można korzystać z takich samych rozwiązań?

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój...

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój przemysłu (także rynku materiałów budowlanych) bez jej udziału.

dr inż. Krzysztof Germaniuk, mgr inż. Tomasz Gajda Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza...

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza materiałów naprawczych do betonu.

dr inż. Teresa Możaryn, dr inż. Anna Sokalska, dr inż. Michał Wójtowicz Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB

Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB

Żelbetowe obiekty rolnicze w trakcie eksploatacji narażone są na działanie środowisk zewnętrznych i wewnętrznych. Ze względu na specyficzne warunki użytkowania tych konstrukcji oraz stawiane im wymagania,...

Żelbetowe obiekty rolnicze w trakcie eksploatacji narażone są na działanie środowisk zewnętrznych i wewnętrznych. Ze względu na specyficzne warunki użytkowania tych konstrukcji oraz stawiane im wymagania, już na etapie projektowania należy uwzględniać zasady i metody ochrony betonu i stali zbrojeniowej przed korozją i niszczącymi czynnikami atmosferycznymi.

Najnowsze produkty i technologie

Sika Poland sp. z o.o. Jak zabezpieczyć balkon na lata?

Jak zabezpieczyć balkon na lata? Jak zabezpieczyć balkon na lata?

Efekt końcowy prac związanych z remontem lub nowym balkonem to nie tylko umiejętności fachowców, którym powierzamy to zadanie. Bardzo duże znaczenie ma stosowane przez nich materiały, takie jak: zaprawa...

Efekt końcowy prac związanych z remontem lub nowym balkonem to nie tylko umiejętności fachowców, którym powierzamy to zadanie. Bardzo duże znaczenie ma stosowane przez nich materiały, takie jak: zaprawa hydroizolacyjna, klej do płytek itp. Jakie wybrać produkty na zewnątrz? Na jakie parametry zwrócić uwagę?

merXu Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe! Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami...

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami i całkowicie eliminuje problem bariery językowej. Przedsiębiorcy znajdą je na merXu – europejskiej platformie B2B.

Ecolak Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach

Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach

Bezspoinowe posadzki żywiczne mają za zadanie chronić betonowe podłoże i elementy konstrukcyjne budynku przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych. W zależności od panujących w pomieszczeniu warunków...

Bezspoinowe posadzki żywiczne mają za zadanie chronić betonowe podłoże i elementy konstrukcyjne budynku przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych. W zależności od panujących w pomieszczeniu warunków i obciążeń użytkowych systemy posadzkowe powinny spełniać określone wymagania. Dotyczą one m.in. wytrzymałości mechanicznej, w tym odporności na ścieranie i związanej z nią odporności na intensywny ruch pieszy lub ruch pojazdów, wytrzymałości chemicznej i termicznej, stopnia antypoślizgu, łatwego...

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Sika Poland sp. z o.o. Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie...

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Warto podkreślić, że zrównoważony rozwój ma nie tylko wymiar ekonomiczny i środowiskowy, ale także społeczny, który powinien obejmować działania na rzecz społeczności lokalnych.

EUROFIRANY B.B. Choczyńscy Sp.J. 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna?...

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna? Przy rosnących cenach paliw i energii elektrycznej oraz rosnących kosztach, jakie musimy przeznaczyć na ogrzewanie budynków, izolacja jest nieunikniona. Warto więc zainwestować w izolację budynku dobrej jakości, by przynajmniej w jakiejś części uchronić swój budżet. Oto trzy sposoby, jak to...

4 ECO Sp. z o.o. Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

4 ECO Sp. z o.o. Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem? Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka...

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka lat. I tak pierwsze docieplenia były na styropianie o grubości 4 cm, obecnie to 20 cm styropianu grafitowego.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.