Izolacje.com.pl

Ograniczanie emisji gazów i pyłów - wykorzystanie odpadów w przemyśle

Kogeneracja

Kogeneracja

Ograniczanie emisji gazów i pyłu oraz ilości odpadów z przemysłowych procesów technologicznych jest jednym z podstawowych celów strategii zrównoważonego rozwoju. Jest to uzasadnione skalą oddziaływania tych czynników na środowisko i rozwojem cywilizacji.

Zobacz także

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie

Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie

Chcesz odświeżyć dom na wiosnę? Nic prostszego, wystarczy odmalować elewację, a budynek będzie jak nowy. Jakich farb fasadowych użyć, jak przygotować powierzchnię pod malowanie i jakie efekty można uzyskać...

Chcesz odświeżyć dom na wiosnę? Nic prostszego, wystarczy odmalować elewację, a budynek będzie jak nowy. Jakich farb fasadowych użyć, jak przygotować powierzchnię pod malowanie i jakie efekty można uzyskać na elewacji - o tym wszystkim mówią eksperci Weber we wiosennym przewodniku po farbach elewacyjnych.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Działania na rzecz strategii zrównoważonego rozwoju polegają na dążeniu do rozwoju gospodarczego z równoczesnym zachowaniem lub nawet rewitalizacją stanu środowiska naturalnego. Relacja między procesami wytwórczymi i stanem środowiska naturalnego musi być korzystna ekologicznie, tzn. powinna uwzględniać ograniczanie i ścisłą kontrolę emisji szkodliwych składników z procesów produkcji oraz, co należy podkreślić, z wyrobów.

Emisja szkodliwych składników z procesów produkcji dotyczy wytwarzania odpadów, a także emitowania gazów i pyłu do atmosfery oraz ścieków do gleby i wód. Oddziaływanie wyrobów związane jest z emisją szkodliwych składników oraz wynika z cech użytkowych wyrobu kształtujących jego trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Wymienione szkodliwe oddziaływania procesów produkcji i wyrobów na człowieka i środowisko można skutecznie kształtować przez rozwój nowoczesnych, ekologicznych technologii oraz kontrolę cech użytkowych wyrobów. Skuteczność takich działań zależy od zintegrowanych w skali światowej i regionalnej przepisów i wymagań dotyczących ochrony środowiska.

W zakresie emisji gazów i pyłu funkcjonują już restrykcyjne przepisy nakazujące wprowadzenie ograniczeń [1]. Zgodnie z ich wymaganiami opracowywane są również przepisy krajowe dotyczące składowania i wykorzystania gospodarczego odpadów. W odniesieniu do wyrobów zapisy norm i wymagań technicznych uwzględniają nowe wymogi dotyczące bezpiecznego użytkowania, w tym oddziaływania składników szkodliwych.

W odniesieniu do wyrobów budowlanych dyrektywa 89/106/EWG (w skrócie: dyrektywa PD.) [2] zawiera nowe wymagania dotyczące bezpiecznego użytkowania, które obejmują:

 • zawartość chromu Cr (VI),
 • emisję i wymywalność metali ciężkich,
 • wymywalność glinu,
 • emisję amoniaku,
 • emisję związków organicznych,
 • poziom promieniowania naturalnego.

W przypadku wyrobów cementopochodnych: spoiw, klejów, zapraw, betonów itp., istnieją już wymagania dotyczące niektórych wymienionych cech. Kontroluje się m.in. poziom promieniowania naturalnego. Wdrożona jest dyrektywa 2003/53/WE [3], która podaje, że zawartość Cr (VI) w wyrobach cementopochodnych nie może przekraczać 2 ppm. Jeśli wartość ta jest przekraczana, konieczna jest redukcja chromu Cr (VI).

Wdrażana jest nowela dyrektywy CPD według mandatu 336 CEN/TC 351 dotycząca kontroli składników szkodliwych w wyrobach cementopochodnych, dotycząca wymywalności i emisji do środowiska składników szkodliwych: metali ciężkich. W artykule zostaną przedstawione zintegrowane działania związane z ograniczeniem szkodliwego oddziaływania przemysłu cementowego na środowisko i człowieka. Przeanalizowana zostanie problematyka emisji gazów i pyłu w procesach produkcji cementu oraz możliwości utylizacji odpadów z innych gałęzi gospodarki w procesach produkcyjnych cementu.

Emisja gazów i pyłu w procesie produkcji cementu

Działania przemysłu cementowego na rzecz obniżenia emisji gazów i pyłu do atmosfery dotyczą podstawowych tlenków będących przedmiotem ograniczeń środowiskowych: SO2, CO2, NOx, CO oraz pyłu. Efekty tych działań pokazano na rys. 1. Skuteczność działań mających na celu ograniczanie zanieczyszczeń jest duża, o czym świadczy ograniczenie emisji pyłu w procesie produkcji cementu. Najbardziej brudny przemysł, w którym emisja pyłu z pieców do produkcji klinkierów cementowych przekraczała 15% wsadu piecowego, emituje obecnie poniżej 50 mg/Nm3 pyłu, a dzięki wdrażaniu nowych, supersprawnych, nowoczesnych rozwiązań odpylających elektrofiltrów i filtrów tkaninowych – 10–20 mg/Nm3.

Podstawową zasadą programu obniżania emisji gazów i pyłu przez przemysł cementowy, realizowaną od 25 lat i uwzględniającą coraz bardziej zaostrzone przepisy krajowe, jest ograniczanie ilości emitowanego dwutlenku siarki (SO2). W ciągu tych 25 lat ilość SO2 w gazach spalinowych zmniejszyła się z 3000 mg/Nm³ do wartości zdecydowanie poniżej 300 mg/Nm³. Taki rezultat jest wynikiem rozwoju technologii produkcji klinkieru cementowego, a mianowicie zastosowania nowoczesnych technik wypalania, uwzględniających obok obniżenia zużycia paliwa technologicznego również maksymalne zdolności wymiany masy i autoodsiarczania SO2, w wyniku wiązania tego gazu przez tlenki zasadowe, zestawu surowcowego do produkcji klinkieru cementowego.

Obecnie największym problemem przemysłu cementowego w zakresie emitowania gazów jest emisja podstawowego gazu cieplarnianego – CO2. Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery wynika z wprowadzonej kilka lat temu dyrektywy europejskiej narzucającej tzw. limity emisji tego gazu do atmosfery dla poszczególnych zakładów [5]. Obniżenie emisji CO2 poniżej limitu uprawnia do handlu nim oraz może przynieść duże korzyści finansowe poprzez sprzedaż niewykorzystanego limitu zakładom przekraczającym wyznaczone wartości emisji CO2. Dla przemysłu cementowego problem jest szczególnie istotny, ponieważ wielkość emitowanego dwutlenku węgla w procesie produkcji klinkieru jest bardzo wysoka – wynosi prawie 1 kg CO2 na 1 kg wyprodukowanego klinkieru. O tej wielkości decyduje ilość dwutlenku węgla powstającego z dysocjacji surowców węglanowych i z wykorzystywania do wypalania klinkieru paliwa technologicznego. Zintegrowane działania mające na celu obniżenie emisji CO2 przez przemysł cementowy uwzględniają wiele rozwiązań, w tym głównie:

 • ograniczenie w cemencie składnika klinkierowego i zastąpienie go mineralnymi materiałami odpadowymi – rozwój produkcji cementów z dużą ilością dodatków mineralnych,
 • stosowanie paliw zastępczych, w tym biopaliw, z których emisja CO2 nie podlega opłatom,
 • zmniejszenie jednostkowego zużycia ciepła, tj. zużycia paliwa technologicznego w procesie wypalania klinkieru – rozwój technologii energooszczędnych niskozasadowych klinkierów: belitowych, siarczonoglinianowych, glinowych o niskim wskaźniku emisji CO2 na jednostkę produktu

Szczególnie obiecujące są rozwiązania dotyczące wykorzystania do produkcji cementu paliw alternatywnych i odpadów przemysłowych. Łączą one efekty związane z ograniczeniem emisji CO2 oraz NOx, a także efekty gospodarczo-społeczne wynikające z utylizacji odpadów z innych gałęzi gospodarki. W produkcji cementów z dodatkami mineralnymi istnieją znaczne możliwości zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery z równoczesną poprawą efektywności produkcji cementów. Są to bezpośrednie efekty związane z obniżeniem kosztów produkcji cementu, wynikające z możliwości stosowania do wytwarzania cementu tańszych od klinkieru portlandzkiego dodatków mineralnych. W przeważającej większości są to materiały odpadowe, których wykorzystanie w procesie produkcji cementu generuje wymierne efekty gospodarcze związane ze zmniejszeniem kosztów składowania i ochrony zasobów naturalnych.

Ponadto w przypadku cementów wieloskładnikowych następuje znaczne obniżenie wielkości emisji CO2 na jednostkę wyprodukowanego cementu w porównaniu z cementem bez dodatku. Obniżenie emisji CO2 w przypadku cementu zawierającego 30% dodatków przedstawiono na rys. 2–3. Rozwijane są technologie produkcji cementów zawierających do 80% dodatków mineralnych.

W strategii obniżania emisji CO2 w przemyśle cementowym uwzględnia się odpadowe paliwa alternatywne. Warunki procesowe w piecu do produkcji klinkieru pozwalają na bezpieczne spalanie, z wykorzystaniem wartości opałowej, odpadów komunalnych, zwierzęcych i przemysłowych z zabezpieczeniem ekstremalnie niskich wartości emisji pyłu i gazów, w tym dyskutowanych obecnie związków dioksynowych (PCDD/F).

Wykorzystanie odpadów w przemyśle cementowym

Proces produkcji cementu jest zasadniczo procesem bezodpadowym. Rozwiązania technologiczne produkcji klinkieru cementowego i cementu pozwalają natomiast na efektywne, gospodarcze wykorzystanie dużych ilości materiałów odpadowych z innych gałęzi gospodarki, w tym odpadów niebezpiecznych. W procesie produkcji klinkieru cementowego wykorzystuje się odpadowe surowce i paliwa alternatywne, w procesie mielenia cementu – odpadowe dodatki mineralne.

Odpady mineralne

Dodatki mineralne do cementu to głównie odpady z energetyki zawodowej i przemysłu hutniczego, tj. popiół lotny i żużel wielkopiecowy. Są to materiały, które z uwagi na swoje właściwości zdobywają pozycję wyrobów jako składniki pucolanowo-hydrauliczne spoiw i betonu. Odpowiednio, przy zachowaniu określonych wymagań jakościowych, podlegają certyfikacji i ocenie zgodności jak dla wyrobów wolnorynkowych ze znakiem CE [6, 7].

Ważną pozycję w bilansie dodatków mineralnych do cementu stanowią odpadowe gipsy chemiczne stosowane jako regulator wiązania cementu. Stanowią je głównie gipsy z odsiarczania spalin z kotłów energetyki zawodowej. Przemysł cementowy wykorzystuje ok. 300 tys. ton rocznie gipsu z odsiarczania (w ciągu roku wytwarza się go w ilości ok. 1300 tys. ton). Poza przemysłem cementowym reszta tego odpadu jest w całości wykorzystywana w przemyśle gipsowym do produkcji spoiw i wyrobów gipsowych. Również ten materiał jest przedmiotem dopuszczeń i obrotu jako wyrób budowlany.

Zużycie dodatków do cementu w kraju w ostatnich latach przedstawiono w tabeli 1 i na rys. 4. Dane zamieszczone w tabeli 1 podkreślają prawie dwukrotny wzrost zużycia dodatków mineralnych w produkcji cementu w Polsce w ostatnich latach (rys. 4). Omówione wcześniej przesłanki ekonomiczno-społeczne pozwalają zakładać dalszy wzrost wykorzystania odpadów mineralnych jako dodatku do cementu, a dzięki temu obniżenie emisji CO2, zmniejszenie kosztów produkcji cementu i kosztów składowania odpadów.

Paliwa alternatywne

Dynamikę wdrażania paliw alternatywnych jako substytutu paliwa technologicznego do produkcji klinkieru kształtują:

 • możliwość poprawy bilansu emisji dwutlenku węgla w procesie produkcji klinkieru,
 • efekt ekonomiczny wynikający z obniżenia kosztu paliwa technologicznego do procesu syntezy klinkieru.

Większość zakładów wdraża nowoczesne, profesjonalne rozwiązania w zakresie stosowania paliw zastępczych. Skala możliwości utylizacji odpadowych paliw zastępczych jest bardzo duża – obejmuje wiele rodzajów odpadów przemysłowych i komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych:

 • odpady komunalne,
 • zużyte opony i inne odpady gumowe,
 • odpady drzewne i inne składniki biomasy,
 • odpady tworzyw sztucznych,
 • odpady tekstylne i papiernicze,
 • odpady niebezpieczne,
 • odpady lakiernicze,
 • oleje przepracowane,
 • farby,
 • rozpuszczalniki.

Dane dotyczące ilości zastosowanego w ostatnich latach w przemyśle cementowym paliwa alternatywnego zamieszczono na rys. 5. Wskazują one na wykładniczy wzrost zużycia tych paliw. Prognozę dalszego wzrostu zastosowania paliw alternatywnych w przemyśle cementowym uzasadniają efekty ekonomiczne i uwarunkowania ekologiczne ich utylizacji. Ten drugi czynnik jest szczególnie istotny, ponieważ warunki procesowe panujące w piecu do produkcji klinkieru pozwalają na bezpieczne spalanie, z wykorzystaniem wartości opałowej, odpadów komunalnych, zwierzęcych i przemysłowych.

Jednocześnie zabezpieczone są ekstremalnie niskie wartości emisji pyłu i gazów, w tym związków dioksynowych (PCDD/F), których stężenie jest zdecydowanie poniżej dopuszczalnej wartości. Praktycznie w każdym z ponad 600 raportowanych pomiarów wykonanych w cementowniach na całym świecie stężenie dioksyn w emitowanych spalinach, poza kilkoma przypadkami, było niższe od dopuszczalnych wartości, tj. 0,1 ng TEQ/m³ (tabela 2) [8].

Kolejnym czynnikiem decydującym o bezpiecznej utylizacji paliw zastępczych jest niska wartość emisji składników szkodliwych z wyrobu, tj. klinkieru/cementu. Potencjalnie paliwa odpadowe mogą wnosić do klinkieru znaczne ilości składników szkodliwych, w tym metali ciężkich. Pierwiastki te po procesie wypalania w piecu wbudowują się w minerały klinkieru, a ich wymywalność oraz emisja do środowiska osiągają poziom niższy, niż wynoszą limity środowiskowe dla ścieków i wód pitnych. Obrazują to dane przedstawione w tabeli 3, wyznaczone dla betonu wykonanego z cementu produkowanego przy współspalaniu odpadów w piecu cementowym.

W świetle cytowanego wcześniej dokumentu dotyczącego mandatu 366 CEN/TC 351 dane zamieszczone w tabeli 3, uzasadnione obszerną literaturą przedmiotu, potwierdzają bardzo wysoki stopień immobilizacji metali ciężkich w betonie. Poświadczają więc możliwość bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych przy stosowaniu ich do produkcji cementu.

Podsumowanie

 1. Działalność przemysłu cementowego w Polsce jest przykładem szczególnie dobrze realizowanej strategii zrównoważonego rozwoju. Produkcja cementu w naszym kraju jest procesem bezodpadowym, wykorzystującym duże ilości materiałów odpadowych z innych gałęzi gospodarki, w tym odpadów niebezpiecznych.
 2. W najbliższych latach należy zakładać szybki rozwój sposobów utylizacji i wykorzystania gospodarczego materiałów odpadowych. Taką tendencję należy zakładać z uwagi na zintegrowane działania przemysłu cementowego uwzględniające przepisy środowiskowe w zakresie emisji składników szkodliwych, a także przesłanki ekonomiczno-gospodarcze, związane z kosztami produkcji cementu oraz składowania i utylizacji odpadów.
 3. Głównym czynnikiem determinującym w najbliższych latach rozwój energooszczędnych i ekologicznych technologii w przemyśle cementowym będą działania na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla. Do tego celu wykorzystywane będą organiczne substancje odpadowe jako paliwa zastępcze.
 4. Duże możliwości ograniczenia emisji CO2 w przemyśle cementowym daje produkcja cementów z dużą ilością dodatków mineralnych, zastępujących w cemencie energochłonny klinkier portlandzki. Rozwiązania te łączą korzyści ekonomiczne producenta cementu z efektami gospodarczo-społecznymi związanymi z obniżeniem kosztów składowania i utylizacji odpadów.

Literatura

 1. Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (DzUrz L 114 z 27.04.2006, s. 9– 21).
 2. Dyrektywa 89/106/EWG Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (DzUrz L 40 z 11.02.1989, s. 12–26, polskie wydanie specjalne: rozdz. 13, tom 9, s. 296–310).
 3. Dyrektywa 2003/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniająca po raz dwudziesty szósty dyrektywę Rady 76/769/EWG odnoszącą się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (nonylofenolu, etoksylowanego nonylofenolu i cementu) (DzUrz L 178 z 17.07.2003, s. 24–27, polskie wydanie specjalne: rozdz. 13, tom 31, s. 392–395).
 4. Informator SPC. Wydawnictwo Stowarzyszenia Producentów Cementu, 2009.
 5. Commission Decision of 29/01/2004; establishing guidelines for the monitoring of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance) (DzUrz L 6, 10.01.2004, s. 51–52).
 6. PN-EN 15167-2:2006, „Mielony granulowany żużel wielkopiecowy stosowany do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Ocena zgodności”.
 7. PN-EN 450-2:2006, „Popiół lotny do betonu. Część 2: Ocena zgodności”.
 8. A. Grochowalski, „Problem emisji substancji niebezpiecznych podczas współspalania odpadów w piecach cementowych”, materiały VII Międzynarodowego Seminarium „Odzysk energetyczny – rola przemysłu cementowego w gospodarce odpadami”, Kraków 2006.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Sławomir Chłądzyński, dr inż. Grzegorz Malata Składniki zapraw klejowych do płytek. Część III – Proszek redyspergowalny

Składniki zapraw klejowych do płytek. Część III – Proszek redyspergowalny Składniki zapraw klejowych do płytek. Część III – Proszek redyspergowalny

Tematem artykułu, który stanowi trzecią część cyklu [1, 2] poświęconego zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek, jest proszek dyspersyjny. Przedstawiono w nim wyniki badań laboratoryjnych...

Tematem artykułu, który stanowi trzecią część cyklu [1, 2] poświęconego zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek, jest proszek dyspersyjny. Przedstawiono w nim wyniki badań laboratoryjnych dokumentujących wpływ ilości i jakości dyspersji na właściwości normowe zapraw klejowych do płytek. Przedmiotem badań były wybrane proszki redyspergowalne dostępne na rynku polskim.

dr inż. Sławomir Chłądzyński Składniki zapraw klejowych do płytek

Składniki zapraw klejowych do płytek Składniki zapraw klejowych do płytek

Artykuł kończy serię publikacji poświęconych zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek [1–4]. Stanowi on podsumowanie, w którym podkreślono znaczenie dodatków chemicznych w kształtowaniu właściwości...

Artykuł kończy serię publikacji poświęconych zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek [1–4]. Stanowi on podsumowanie, w którym podkreślono znaczenie dodatków chemicznych w kształtowaniu właściwości klejów do płytek oraz wskazano zakres zastosowania tych dodatków. Przedmiotem oceny były również składniki zapraw nieomawiane we wcześniejszych artykułach.

mgr inż. Bernadeta Dębska Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów

Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów

Dbałość o ochronę środowiska, a także poprawę jakości życia ludzi nakazuje prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, co sprowadza się przede wszystkim do odzysku surowców dzięki zastosowaniu recyklingu...

Dbałość o ochronę środowiska, a także poprawę jakości życia ludzi nakazuje prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, co sprowadza się przede wszystkim do odzysku surowców dzięki zastosowaniu recyklingu i unieszkodliwiania tych odpadów, których ponowne wykorzystanie nie jest możliwe. Działem gospodarki o największym potencjale wykorzystania odpadów jest sektor budownictwa i produkcji materiałów budowlanych.

mgr inż. Małgorzata Sobala, mgr inż. Krzysztof Nosal, dr inż. Paweł Pichniarczyk Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy

Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy

Zastosowanie odpowiedniej masy szpachlowej oraz właściwe szpachlowanie i spoinowanie dają gwarancję uzyskania trwałego połączenia oraz idealnego wykończenia powierzchni płyt gipsowo-kartonowych.

Zastosowanie odpowiedniej masy szpachlowej oraz właściwe szpachlowanie i spoinowanie dają gwarancję uzyskania trwałego połączenia oraz idealnego wykończenia powierzchni płyt gipsowo-kartonowych.

dr hab. Włodzimierz Urbaniak Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

dr inż. Jadwiga Turkiewicz, dr inż. Jan Sikora Właściwości dźwiękochłonne materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi

Właściwości dźwiękochłonne materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi Właściwości dźwiękochłonne materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi

W artykule przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych badań akustycznych pod kątem określenia właściwości dźwiękochłonnych materiałów będących odpadami produkcyjnymi. Materiały te mają strukturę włóknistą...

W artykule przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych badań akustycznych pod kątem określenia właściwości dźwiękochłonnych materiałów będących odpadami produkcyjnymi. Materiały te mają strukturę włóknistą i strukturę wiór. Uzyskanie pozytywnych wyników z przeprowadzonych wstępnych badań akustycznych niektórych materiałów daje nadzieję na możliwość zagospodarowania odpadów produkcyjnych, a mianowicie stosowania ich w konstrukcjach zabezpieczeń wibroakustycznych. Ma to obecnie istotne znaczenie,...

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Łukasz Bąk Kleje do płytek – zmiany w normach

Kleje do płytek – zmiany w normach Kleje do płytek – zmiany w normach

Przedmiotem artykułu są zmiany normalizacyjne związane z wdrażaniem różnych dokumentów odniesienia dotyczących klejów do płytek. Omówione będzie nowe wydanie normy europejskiej PN-EN 12004:2008. Przedstawione...

Przedmiotem artykułu są zmiany normalizacyjne związane z wdrażaniem różnych dokumentów odniesienia dotyczących klejów do płytek. Omówione będzie nowe wydanie normy europejskiej PN-EN 12004:2008. Przedstawione zostaną zmiany dotyczące wymagań normowych oraz metodyki badań, a także znaczenie klasyfikacji zapraw klejowych w zakresie reakcji na ogień.

prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski Chemia betonu – wybrane zagadnienia

Chemia betonu – wybrane zagadnienia Chemia betonu – wybrane zagadnienia

Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których...

Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których nie można produkować nowoczesnego betonu. Dotyczy to wszelkich zagadnień, począwszy od zrozumienia, na czym polegają procesy wiązania i twardnienia oraz jakie czynniki na nie wpływają, przez formowanie mikrostruktury betonu, a na procesach korozyjnych kończąc. Wszystkie te kwestie znajdują wyjaśnienie...

dr inż. Robert Jurczak Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego?

Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego? Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego?

Wzrastająca liczba samochodów i zmniejszająca się powierzchnia do składowania odpadów to dwa główne powody, które skłaniają do powtórnego zastanowienia się nad możliwością wykorzystania odpadów pochodzących...

Wzrastająca liczba samochodów i zmniejszająca się powierzchnia do składowania odpadów to dwa główne powody, które skłaniają do powtórnego zastanowienia się nad możliwością wykorzystania odpadów pochodzących ze zużytych opon samochodowych w drogownictwie, w szczególności do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

dr inż. Paweł Mieczkowski Izolacje z pap asfaltowych na mostach

Izolacje z pap asfaltowych na mostach Izolacje z pap asfaltowych na mostach

Papy bitumiczne (najczęściej asfaltowe) pełnią rolę najbardziej uniwersalnego materiału budowlanego w konstrukcji nawierzchni drogowej. Z jednej strony wykorzystuje się je do ochrony obiektu mostowego...

Papy bitumiczne (najczęściej asfaltowe) pełnią rolę najbardziej uniwersalnego materiału budowlanego w konstrukcji nawierzchni drogowej. Z jednej strony wykorzystuje się je do ochrony obiektu mostowego (płyty pomostu) przed korozją atmosferyczną i wodą (hydroizolacja), z drugiej stosuje się je jako element konstrukcji drogowej.

dr inż. Mariusz Franczyk Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego

Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego

Jedną z podstawowych cech betonów wysokowartościowych BWW jest ich trwałość związana ze szczelnością. Na cechę tę można w betonie wpływać dzięki znacznej redukcji współczynnika w:c oraz dodatkowi pyłów...

Jedną z podstawowych cech betonów wysokowartościowych BWW jest ich trwałość związana ze szczelnością. Na cechę tę można w betonie wpływać dzięki znacznej redukcji współczynnika w:c oraz dodatkowi pyłów krzemionkowych. W ten sposób uzyskuje się szczelną i jednorodną strukturę zaczynu i betonu.

mgr inż. Bernadeta Dębska Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości...

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości stosuje się domieszki chemiczne i dodatki mineralne. Jako zalety betonu cementowego wymienia się jego dużą wytrzymałość na ściskanie, odporność na wysoką temperaturę i ogień, łatwość stosowania oraz stosunkowo niski koszt. Nie jest to jednak materiał pozbawiony wad. Wśród najpoważniejszych...

mgr inż. Piotr Idzikowski Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Jak wykonać okładzinę ceramiczną? Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to,...

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to, czy jest się dobrym, czy początkującym wykonawcą, warto korzystać z różnorodności zapraw dostępnych na rynku i umieć wybrać właściwą, uwzględniając czynniki oddziałujące na okładzinę.

dr inż. Adam Niesłochowski Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne,...

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne, bitumy, lepiszcza, kleje itp., a także pozostałości nieprzereagowanych monomerów.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz...

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Równie ważne jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin

Kleje do okładzin Kleje do okładzin

Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.

Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.

dr inż. Mariusz Franczyk Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu...

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu cementowego oraz maksymalnej przyczepności między zaczynem i kruszywem. Projektowanie BWW polega na odpowiednim kształtowaniu właściwości i doborze ilościowym tych wszystkich elementów.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej...

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej do elementu murowego.

mgr inż. Sebastian Czernik Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie

Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie

Gładzie są wyrobami na bazie spoiwa gipsowego, naturalnego lub syntetycznego, bardzo drobno zmielonych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, które poprawiają plastyczność oraz regulują...

Gładzie są wyrobami na bazie spoiwa gipsowego, naturalnego lub syntetycznego, bardzo drobno zmielonych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, które poprawiają plastyczność oraz regulują czas wiązania gotowej masy gipsowej. Przeznaczone są do prac wykończeniowych wewnątrz budynku, również w kuchniach i łazienkach, a ostatecznym efektem ich zastosowania jest bardzo gładka powierzchnia stanowiąca podłoże pod malowanie, rzadziej pod tapetowanie.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

dr inż. Marzena Najduchowska Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane...

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

dr inż. Marzena Najduchowska Ochrona powierzchniowa betonu

Ochrona powierzchniowa betonu Ochrona powierzchniowa betonu

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji....

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie się materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.

Wybrane dla Ciebie

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Znajdź swój kierunek

Znajdź swój kierunek Znajdź swój kierunek

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.