Izolacje.com.pl

Okna 3-szybowe to komfort ciszy

Okna 3-szybowe to komfort ciszy Okna 3-szybowe to komfort ciszy

Kärcher Twoje płuca to nie filtr. Jak zapewnić wolne od pyłów środowisko pracy na budowie?

Twoje płuca to nie filtr. Jak zapewnić wolne od pyłów środowisko pracy na budowie? Twoje płuca to nie filtr. Jak zapewnić wolne od pyłów środowisko pracy na budowie?

Cząsteczki pyłów to poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Plac budowy jest z pewnością miejscem, gdzie to zagrożenie jest szczególnie groźne. Kucie, szlifowanie, wiercenie, to zadania, które powodują powstawanie...

Cząsteczki pyłów to poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Plac budowy jest z pewnością miejscem, gdzie to zagrożenie jest szczególnie groźne. Kucie, szlifowanie, wiercenie, to zadania, które powodują powstawanie dużych ilości pyłów. W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie zatrudnionych osób? Jak ochronić je przed licznymi chorobami spowodowanymi pracą w środowisku o dużym zapyleniu, na przykład takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc? Na pomoc przybywa niemiecka technologia Kärcher....

Sprawdź systemy ociepleń

Sprawdź systemy ociepleń Sprawdź systemy ociepleń

Składniki zapraw klejowych do płytek. Część III – Proszek redyspergowalny


archiwum autorów

archiwum autorów

Tematem artykułu, który stanowi trzecią część cyklu [1, 2] poświęconego zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek, jest proszek dyspersyjny. Przedstawiono w nim wyniki badań laboratoryjnych dokumentujących wpływ ilości i jakości dyspersji na właściwości normowe zapraw klejowych do płytek. Przedmiotem badań były wybrane proszki redyspergowalne dostępne na rynku polskim.

Zobacz także

merXu Profesjonalna chemia budowlana – piany, uszczelniacze i silikony

Profesjonalna chemia budowlana – piany, uszczelniacze i silikony Profesjonalna chemia budowlana – piany, uszczelniacze i silikony

Produkty chemii budowlanej, zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i domowych, powinny być skuteczne w działaniu, a jednocześnie trwałe i wydajne. Zobacz bogatą ofertę rozwiązań na merXu.

Produkty chemii budowlanej, zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i domowych, powinny być skuteczne w działaniu, a jednocześnie trwałe i wydajne. Zobacz bogatą ofertę rozwiązań na merXu.

Saint Gobain Construction Products Polska/ Weber Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie

Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie Jaką farbę elewacyjną wybrać - właściwości i zastosowanie

Chcesz odświeżyć dom na wiosnę? Nic prostszego, wystarczy odmalować elewację, a budynek będzie jak nowy. Jakich farb fasadowych użyć, jak przygotować powierzchnię pod malowanie i jakie efekty można uzyskać...

Chcesz odświeżyć dom na wiosnę? Nic prostszego, wystarczy odmalować elewację, a budynek będzie jak nowy. Jakich farb fasadowych użyć, jak przygotować powierzchnię pod malowanie i jakie efekty można uzyskać na elewacji - o tym wszystkim mówią eksperci Weber we wiosennym przewodniku po farbach elewacyjnych.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Stosowanie proszków redyspergowalnych w recepturach zapraw klejowych do płytek ma już ponad 50-letnią tradycję. W latach 50. i 60. XX w. wzrosło zainteresowanie nowymi produktami i technologiami budowlanymi. W latach 60. zamiast zapraw wykonywanych na placu budowy z dostarczonych składników zaczęto produkować gotowe suche mieszanki (ang. dry-mix mortars) zawierające dodatki chemiczne znacznie poprawiające właściwości użytkowe produktu.

Zmiany te wprowadzone zostały w pierwszej kolejności w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Korzyści wynikające ze stosowania dodatków modyfikujących w zaprawach opartych na spoiwie cementowym zostały szybko docenione, po czym nastąpił gwałtowny rozwój zarówno dodatków chemicznych, jak i wyrobów z dziedziny chemii budowlanej.

Wśród różnorodnego asortymentu suchych mieszanek pojawiły się również zaprawy klejowe przeznaczone do przyklejania płytek, w których składzie uwzględniono obok metylocelulozy proszek redyspergowalny. Stwierdzono, że dodatek polimeru poprawia wiele właściwości użytkowych zapraw, to jest:

 • polepsza urabialność zaprawy i ułatwia jej nakładanie i obróbkę,
 • zwiększa retencję wody w zaprawie i zmniejsza szybkość jej odparowywania,
 • polepsza odporność na ścieranie,
 • znacznie poprawia przyczepność do wszystkich podłoży budowlanych,
 • wydatnie poprawia elastyczność zaprawy, co pozwala na jej nanoszenie na podłoża określane jako trudne, krytyczne i odkształcalne.

Ponadto specjalny rodzaj proszku redyspergowalnego zawierający dodatek hydrofobowy pozwolił na produkcję zapraw o dużej odporności na działanie wody i mrozu, przeznaczonych do stosowania na zewnątrz pomieszczeń.

Jak już wspomniano w części cyklu poświęconej metylocelulozie [2], podstawowym czynnikiem ograniczającym stosowanie proszków dyspersyjnych i innych dodatków chemicznych są wysokie koszty tych materiałów. Dlatego też producenci dążą do opracowania receptury wyrobu wykazującego deklarowane właściwości, a jednocześnie o konkurencyjnej cenie, kształtowanej w znacznej mierze ilością i jakością proszku redyspergowalnego. Doświadczenia praktyczne i badania laboratoryjne prowadzone w Zakładzie Gipsu i Chemii Budowlanej OMMB w Krakowie wskazują, że dostępne na rynku krajowym dodatki chemiczne są materiałami o różnych właściwościach.

Dlatego może się zdarzyć, że zastosowanie zwiększonej ilości dodatku spowoduje gorszy efekt niż zastosowanie mniejszej ilości środka z tej samej grupy dodatków, ale lepiej dobranego do konkretnego zastosowania. W artykule zbadano wpływ kilku proszków redyspergowalnych na właściwości zapraw klejowych do płytek. Zbadano wybrane dodatki dostępne na rynku polskim.

Otrzymywanie dyspersji i jej rodzaje

Substancje żywiczne wprowadzane do klejów cementowych do płytek jako substancje współwiążące i modyfikujące właściwości wyrobów są polimerami uzyskiwanymi w procesie polimeryzacji. Proces ten polega na reakcji, w wyniku której związek chemiczny o małej masie cząsteczkowej zwany monomerem lub mieszanina kilku takich związków reagują ze sobą i tworzą makrocząsteczki o wielokrotnie większej masie cząsteczkowej od substratów. Utworzony w ten sposób łańcuch polimerowy składa się z wielokrotnie powtórzonych jednostek konstytucyjnych zwanych merami. Schemat polimeryzacji na przykładzie etenu pokazano na rys. 1.

Liczba powtarzających się jednostek w jednej makrocząsteczce (czyli stopień polimeryzacji) może wynosić od kilkudziesięciu do setek tysięcy.

Istnieje kilka podziałów polimerów uwzględniających ich pochodzenie, topologię cząsteczek, czyli ich ogólny kształt przestrzenny, oraz jednorodność budowy.

Z punktu widzenia chemii budowlanej istotny jest podział uwzględniający ich strukturę pierwszorzędową. Podział ten opiera się na tym, czy w łańcuchu polimeru występuje jeden mer, czy też jest zbudowany z jednostek pochodzących od dwóch lub więcej monomerów. Polimery zbudowane z wielu bloków pochodzących od kilku monomerów nazywa się kopolimerami, te zaś, które są otrzymywane z jednego monomeru – homopolimerami.

Powszechnie stosowanymi polimerami na rynku wyrobów budowlanych są związki wymienione poniżej, wśród których tłustym drukiem wyróżniono polimery najczęściej stosowane w zaprawach klejowych do płytek [4–6]:

 • homopolimery octanu winylu,
 • kopolimery octanu winylu i innych związków:
  • octan winylu – etylen,
  • octan winylu – ester winylowy kwasu wersenowego (VeoVa),
  • octan winylu – VeoVa – etylen,
  • octan winylu – VeoVa – akrylany,
  • octan winylu – melainiany,
  • octan winylu – akrylany,
 • homopolimery akrylowe,
 • kopolimery styrenowe i innych związków:
  • styrenowo-akrylowe,
  • styrenowo-butadienowe.

Z przedstawionego zestawienia wynika, że w zaprawach klejowych do płytek stosowane są proszki redyspergowalne oparte głównie na polioctanie winylu (PVAC) otrzymywanym w wyniku polimeryzacji octanu winylu oraz innych związków. Są to kompozycje utworzone z grupy cząstek o podobnej naturze chemicznej, co zobrazowano na rysunku (rys. 2).

Warto podkreślić, że w branży chemii budowlanej następuje stały rozwój, przejawiający się nowymi ofertami dodatków chemicznych do zapraw budowlanych. Najnowsze trendy zmierzają do łączenia zalet kilku rodzajów dodatków w jednym produkcie. Na rynku polskim pojawiły się dodatki łączące efekt upłynniający i zwiększający retencję wody z właściwościami standardowego proszku redyspergowalnego [7]. Stosowanie jednego wielofunkcyjnego dodatku może pozwolić na częściowe lub nawet całkowite zastąpienie kilku dodatków stosowanych w recepturze wyrobu.

Istotną zaletą takich rozwiązań materiałowych jest niewątpliwie łatwiejszy proces produkcji zaprawy, z ograniczeniem lub wręcz wyeliminowaniem problemów technicznych związanych z dozowaniem składników w małych ilościach, co powinno skutkować poprawą jakości wyrobu oraz powtarzalnymi właściwościami poszczególnych jego partii.

Weryfikacja jakości takich dodatków i ich oddziaływania w zaprawie będzie prowadzona w laboratoriach zakładowych producentów wyrobów z grupy chemii budowlanej i w jednostkach naukowo-badawczych w ramach wstępnych badań typu wyrobu oraz prac naukowo-badawczych.

Proces technologiczny otrzymywania żywic polimerowych prowadzony jest w emulsji wodnej z udziałem dodatków emulgujących. Bezpośrednio w takiej reakcji uzyskuje się rodzaj trwałej zawiesiny – lateksu (emulsji – rys. 3), która może być stosowana np. jako spoiwo do farb, klejów i gotowych mas tynkarskich.

Otrzymanie żywicy w postaci proszkowej wymaga dodatkowych zabiegów (rys. 4). Emulsja wodna z zawieszoną żywicą i koloidem ochronnym (którym najczęściej jest alkohol poliwinylowy) poddawana jest suszeniu rozpyłowemu. Podczas wysychania kropli zawiesiny zawarte w niej cząstki polimeru (o wielkości 1–2 μm) konglomerują w ziarna o wielkości 50–100 μm.

Do uzyskiwanego w ten sposób proszku dodaje się środki antypieniące, grzybobójcze i przeciwzbrylające (często pochodzenia mineralnego – krzemionkę amorficzną czy krzemiany wapnia). Uzyskany opisaną metodą proszek określany jest mianem proszku redyspergowalnego Określenie to pochodzi stąd, że po zmieszaniu z wodą zarobową ziarna proszku w postaci konglomeratu ulegają ponownemu rozbiciu (redyspersji) na tworzące go cząstki polimeru – jest to redyspergowanie proszku.

Przykładowe zdjęcia ziaren proszku redyspergowalnego w postaci kopolimeru octanu winylu i etylenu, wykonane za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego, pokazano na fot. 1.

Właściwości i zastosowanie

Ilość dodatku proszku dyspersyjnego w recepturach zapraw klejowych wynosi zazwyczaj:

 • 0–1% – w przypadku zapraw klejowych typu C1, przeznaczonych do stosowania wewnątrz pomieszczeń,
 • 1,5–3% – w przypadku zapraw klejowych typu C1, przeznaczonych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
 • 2–4% – w przypadku zapraw klejowych typu C2, przeznaczonych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
 • ≥ 3% – w przypadku zapraw klejowych tzw. wysokoelastycznych – o klasie odkształcenia poprzecznego S1 lub S2.

Charakter oddziaływania spoiwa w postaci żywicy polimerowej w układach cementowych został dość dobrze poznany. Spoiwa żywiczne wiążą podczas wysychania materiału, w którym są rozprowadzone poprzez koalescencję (podczas zmniejszania się objętości zawiesiny cząstki polimeru zbliżają się do siebie, a tworzące je „nici” polimerowe ulegają nieodwracalnemu splątaniu).

W formie związanej polimer tworzy cienkie warstwy o dużej elastyczności (tzw. film polimeru) pokrywające ziarna zaprawy (fot. 2), a szczelność takiego pokrycia, ciągłość polimeru w objętości stwardniałego materiału, lepkość i utworzona przez nią mikrostruktura zależą od rodzaju polimeru i jego ilości w zaprawie [9].

Przyjmuje się, że żywice proszkowe (redyspergowalne) wykazują nieco mniejszą zdolność tworzenia filmu niż żywice stosowane w postaci emulsji i rozkładają się w objętości zapraw mniej jednorodnie niż ich ciekłe odpowiedniki [9]. Różnica ta zanika przy zwiększonym udziale polimeru w zaprawie, powyżej 5%.

Dodatek polimeru, tworząc cienkie warstwy pokrywające ziarna hydratyzującego cementu, kształtuje korzystnie wiele właściwości zapraw cementowo-polimerowych. W zaprawie po zarobieniu wodą:

 • polepsza reologię i urabialność,
 • zwiększa dodatkowo (obok eterów celulozy) retencję wody.

W stwardniałej zaprawie zwiększa:

 • przyczepność do różnych podłoży budowlanych,
 • wytrzymałość mechaniczną,
 • elastyczność,
 • szczelność i zmniejsza nasiąkliwość.

Ogólnie rzecz biorąc, dodatek żywic dyspersyjnych stwarza duże możliwości modyfikacji właściwości zaprawy zależnie od jej przeznaczenia. Z drugiej strony wzrost lepkości zaprawy po zarobieniu wodą i właściwości błonotwórcze, prowadzące do pokrywania również ziaren cementu trwałą membraną, powodują, że szybkość hydratacji cementu ulega zmniejszeniu. Dotyczy to zwłaszcza tworzenia się krystalicznych produktów hydratacji – portlandytu i ettringitu, których nieliczne kryształy są większe i lepiej wykształcone.

Trzeba jednak podkreślić, że pomimo zmniejszenia szybkości hydratacji cementu wytrzymałość zapraw z dodatkiem polimeru jest na każdym etapie dojrzewania wyższa niż w przypadku zapraw niemodyfikowanych polimerami.

W tym miejscu warto podkreślić znaczenie doboru właściwej ilości dodatku żywicy polimerowej. Wzrost ilości dodatku ponad poziom gwarantujący utworzenie ciągłej struktury w zaprawie (tzw. wartość progowa lub krytyczna) prowadzi do zaburzenia hydratacji i zmiany w reologii zaprawy, co objawia się np. wzrostem lepkości powodującym trwałe napowietrzenie zaprawy. W konsekwencji nadmierna ilość dodatku może prowadzić do pogorszenia wytrzymałości [10] i wielu innych cech fizycznych zaprawy.

Korzystny wpływ dodatku żywicy polimerowej na wytrzymałość zaprawy klejowej, określaną w postaci oznaczeń przyczepności do betonu, uwidacznia się w sposobie zerwania płytek podczas próby przyczepności. Zaprawy cementowe bez dodatku lub z niewielką ilością dodatku polimeru ulegają zerwaniu adhezyjnemu (odspojeniu od powierzchni płytki ceramicznej). Natomiast wprowadzenie właściwej ilości dodatku powoduje odspajanie kohezyjne (zerwanie połączenia w warstwie zaprawy klejowej). Efektywność tego oddziaływania uzależniona jest od rodzaju i ilości zastosowanej żywicy [11].

Słabo rozpoznana jest natomiast wzajemna reaktywność żywic polimerowych i faz cementowych. Żywice polimerowe uważane są za materiały o dużej trwałości chemicznej, w tym kompatybilne w układach cementowych.

Jest to stwierdzenie ogólne, które można odnieść raczej do układów o małych lub średnich stężeniach alkaliów. W wysokoalkalicznych układach cementowych wydzielający się w wyniku hydratacji cementu wodorotlenek wapnia prowadzi do częściowego rozkładu łańcuchów polimerowych. W przypadku żywic z grupą karboksylową (octanowych, wersenowych i akrylowych) dochodzi do reakcji saponifikacji (zmydlania).

W wyniku procesu hydrolizy część żywicy polioctanowej ulega rozkładowi z utworzeniem rozpuszczalnego alkoholu poliwinylowego, a odszczepiony jon octanowy (CH3COO–), łącząc się z kationem wapniowym, krystalizuje jako octan wapnia lub, zwłaszcza w podwyższonych temperaturach, ulega dalszym reakcjom.

Obecność rozpuszczalnych produktów hydrolizy żywic wpływa niekorzystnie na właściwości zapraw klejowych poddanych cyklicznemu nawilżaniu wodą oraz zamrażaniu i rozmrażaniu, co ma często miejsce w warunkach praktycznych. Stwardniała zaprawa klejowa pod wpływem wody ulega częściowemu osłabieniu, co wywołane jest rozmiękaniem składowej polimerowej zaprawy w wyniku chłonięcia wody (nawet do 50% masy) i częściowym rozpuszczaniem filmu polimeru.

Podczas wysychania zaprawy składowe rozpuszczalne migrują wraz z wodą do stref kontaktowych warstwy klejowej i płytki ceramicznej, gdzie w stanie suchym ponownie tworzą powłoki. Powłoki żywiczne pozostają w swojej pierwotnej lokalizacji, po wyschnięciu odzyskują oryginalną lub wręcz podwyższoną, na skutek dalszej koalescencji, wytrzymałość. Zmiany objętości wywołane pęcznieniem i skurczem w kolejnych cyklach nawilżania i suszenia w przypadku materiału skoncentrowanego w strefie kontaktowej prowadzą do osłabienia przyczepności międzywarstwowej.

Negatywne działanie wody na cienkie warstwy polimeru w zaprawie jest potęgowane dodatkowo działaniem mrozu. Opisane niekorzystne działanie wody jest jednakże częściowo kompensowane przez wzmożoną hydratację cementu w wodzie. Spoiwo cementowe należy bowiem do spoiw hydraulicznych, które wiążą i twardnieją zarówno na powietrzu, jak i w wodzie.

Wzmożona hydratacja cementu w wodzie skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną oraz zwiększoną przyczepnością zaprawy do podłoża w porównaniu z parametrami uzyskiwanymi w warunkach powietrzno- suchych. Wzmocnienie struktury mineralnej i osłabienie struktury polimerowej w zaprawach klejowych poddanych działaniu wody powodują spadek ich elastyczności.

Stwardniały zaczyn cementowy jest tworzywem o dużej odporności zarówno na działanie wody, jak i mrozu. Spotykany często w praktyce brak mrozoodporności wyrobów i konstrukcji betonowych (np. płyt chodnikowych, betonowyh konstrukcji mostów) jest spowodowany złym wykonawstwem i nieodpowiednią recepturą betonu i/ lub dodatkowym działaniem czynników zewnętrznych powodujących korozję, np. soli odladzających.

Przeprowadzone badania wykazały, że degradacja żywic redyspergowalnych w dojrzewających klejach cementowych zachodzi w ograniczonym zakresie, a struktura organiczna po okresie dojrzewania cementu pozostaje w materiale praktycznie nie zmieniona przez kolejne dziesięciolecia eksploatacji [13].

Podsumowując, należy stwierdzić, że proszki redyspergowalne stanowią materiał, którego zastosowanie pozwala na modyfikację kształtującą bardzo korzystnie wiele właściwości użytkowych zapraw klejowych.

Dostępny na rynku bogaty asortyment proszków redyspergowalnych i ich zróżnicowany skład chemiczny pozwalają na uzyskiwanie cech wyrobu budowlanego dostosowanych do jego przeznaczenia. Takie właściwości proszków redyspergowalnych sprawiają, że materiały te stosowane są w recepturach wielu produktów z dziedziny chemii budowlanej.

Badania proszków redyspergowalnych

Do badań wpływu dyspersji na właściwości zapraw klejowych do płytek przygotowano zaprawy klejące o składzie podanym w tabeli 1. Przygotowano mieszanki z dodatkiem trzech dyspersji (tabela 2). W recepturach zapraw zmieniano ilość dodatku proszku dyspersyjnego, która wynosiła odpowiednio: 0%, 1%, 2% i 4%. Mieszanki sporządzono w laboratorium z zachowaniem stałego czasu mieszania 10 minut, zapewniającego bardzo dobrą homogenizację materiału badawczego.

Zbadano właściwości normowe przygotowanych zapraw klejących metodami [14–17] podanymi w normie przedmiotowej PN-EN 12004 [18, 19]. Wszystkie zaprawy mieszano ze stałą ilością wody, która wynosiła 28% w stosunku do suchej masy zaprawy. Czas dojrzewania zaprawy klejowej przed ostatecznym wymieszaniem wynosił 10 minut.

Wyniki badań normowych zapraw klejących w porównaniu z wymaganiami normy przedmiotowej PN-EN 12004:2007 [19] przedstawiono w tabeli 3. Wyniki te dotyczą wartości średnich i podano je z dokładnością do:

 • 0,05 N/mm2 – w przypadku oznaczeń czasu otwartego i przyczepności,
 • 0,05 mm – w przypadku oznaczeń spływu i odkształcenia poprzecznego, co można przyjąć jako niepewność wyniku badania (błąd metody).

Wyniki badań wykazały, że dodatek dyspersji zwiększa wartości przyczepności oznaczanej w badaniach czasu otwartego zapraw klejowych (rys. 5–6). Wartości przyczepności zapraw z dodatkiem polimeru są większe od wartości uzyskanych dla zaprawy bez dodatku i wzrastają wraz ilością polimeru w zaprawie. Najlepsze wyniki uzyskano w przypadku zaprawy z dodatkiem PD-C. Jedynie w przypadku tego polimeru 2% dodatku zapewniło uzyskanie przyczepności ≥ 0,5 N/mm2 wymaganej w badaniach czasu otwartego po 30 minutach dla klejów o wydłużonym czasie otwartym, znakowanych symbolem E.

Badania wykazały, że dodatek proszku redyspergowalnego ma bardzo duże znaczenie w badaniach przyczepności oznaczanej po różnych warunkach kondycjonowania próbek (rys. 7). Dotyczy to zarówno przyczepności pierwotnej, oznaczanej w warunkach laboratoryjnych, jak i przyczepności badanej w różnych warunkach kondycjonowania próbek.

Podobnie jak w przypadku oznaczeń czasu otwartego dodatek polimeru zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża betonowego, lecz korzystne działanie polimeru jest w tym przypadku znacznie większe. Wartości przyczepności pierwotnej rosną wraz z ilością proszku redyspergowalnego w zaprawie.

4% dodatku polimeru zapewnia 2–3-krotne zwiększenie przyczepności zaprawy do podłoża. Dodatek polimeru jest niezbędny do zapewnienia wysokiej przyczepności zaprawy klejowej do podłoża oznaczanej po starzeniu termicznym. Zaprawa zawierająca jedynie dodatek metylocelulozy, ale bez dodatku proszku redyspergowalnego (tj. o składzie typowym dla klejów stosowanych do wnętrz), poddana kondycjonowaniu próbek przez 14 dni w temp. 70°C wykazuje małą przyczepność, poniżej 0,2 N/mm2. Dodatek polimeru efektywnie poprawia tę cechę, a duża ilość polimeru może zwiększyć przyczepność po starzeniu termicznym ponad 10-krotnie (tabela 3).

Problem oceny wpływu proszku redyspergowalnego na przyczepność zapraw klejowych oznaczaną po zanurzeniu w wodzie i po cyklach zamrażania i rozmrażania jest złożony. Mamy tu bowiem do czynienia z różnymi czynnikami kształtującymi przyczepność międzywarstwową.

Z jednej strony dodatek polimeru zwiększa wydatnie przyczepność zaprawy do podłoża przed poddaniem jej działaniu wody i mrozu, a woda przyspiesza proces hydratacji cementu, z drugiej strony natomiast woda i mróz oraz wysokoalkaliczne środowisko zaprawy cementowej wpływają w pewnym stopniu niszcząco na cienkie warstwy polimeru utworzone w matrycy cementowej.

Złożony charakter oddziaływania wody i mrozu na właściwości zapraw klejowych modyfikowanych dodatkami polimerów dobrze odzwierciedlają wyniki badań uzyskane w przypadku zapraw z proszkiem redyspergowalnym oznaczonym jako PD-C (rys. 7).

2% tego dodatku zapewnia przyczepności badanej w różnych warunkach kondycjonowania próbek ≥ 1 N/mm2, wymagane dla klejów o podwyższonych właściwościach oznaczanych według PN-EN 12004 symbolem C2. Zwiększenie ilości tego polimeru do 4% z powodu nieco obniżonej mrozoodporności nie pozwala na oznaczenie kleju symbolem C2. Przedstawione wyniki potwierdzają zasadność stosowania dodatków hydrofobowych w recepturach zapraw klejowych stosowanych na zewnątrz, które poprzez zapobieganie migracji wody do matrycy cementowej zwiększają odporność zaprawy na działanie wody i mrozu.

Wyniki badań spływu wykazały, że dodatek proszku redyspergowalnego podwyższa nieco tendencję zaprawy klejowej do spływania. Negatywny wpływ polimeru na tę właściwość jest jednak stosunkowo nieduży, a wyniki spływu poniżej 0,5 mm uzyskano jedynie w przypadku zapraw klejowych z 4% dodatku polimerów. Jak wykazały wcześniejsze badania, decydującą rolę w kształtowaniu tego parametru należy przypisać metylocelulozie [2], a uzyskane w badaniach stosunkowo nieduże wartości spływu są w dużej mierze pochodną zastosowania specjalnej metylocelulozy o bardzo wysokim stopniu modyfikacji.

Wyniki badań odkształcenia poprzecznego zapraw klejowych wykazały, że dodatek proszku dyspersyjnego poprawia wartość ugięcia, przy jakim następuje pęknięcie badanych płytek zaprawy. Wykazano przy tym znaczne różnice wyników uzyskanych w przypadku zastosowania różnych polimerów (rys. 8). Stwierdzono jednocześnie dobrą korelację pomiędzy wynikami przyczepności zaprawy klejowej (czas otwarty, przyczepność pierwotna) i elastyczności zaprawy mierzonej jako odkształcenie poprzeczne.

Najlepsze wyniki uzyskano w odniesieniu do dyspersji PD-C (tj. żywicy o najbardziej elastycznym łańcuchu). Otrzymane wyniki badań odkształcenia poprzecznego oraz doświadczenia Zakładu Gipsu i Chemii Budowlanej OMMB w Krakowie wskazują, że klasę odkształcenia poprzecznego S1 (tzw. kleje odkształcalne) zapewniają jedynie wysokiej jakości zaprawy z odpowiednio dużą ilością proszku redyspergowalnego, klasyfikowane w normie PN-EN 12004 najczęściej jako C2 (tzw. kleje o podwyższonych właściwościach). Uzyskanie klasy odkształcenia poprzecznego S2 (tzw. kleje wysokoodkształcalne) jest trudne do uzyskania i wymaga stosowania bardzo dużych ilości polimeru oraz innych dodatków modyfikujących.

Wnioski

1. Proszek redyspergowalny stanowi ważny składnik w recepturach zapraw klejowych do płytek, zwiększający wydatnie przyczepność zaprawy do klejonego podłoża.

2. Ilość i jakość dodatku polimeru kształtuje w znacznym stopniu właściwości normowe zapraw klejowych. Dodatek polimeru poprawia czas otwarty oraz przyczepność pierwotną i po starzeniu termicznym zapraw klejowych.

3. Problem oceny wpływu proszku redyspergowalnego na przyczepność zapraw klejowych oznaczaną po zanurzeniu w wodzie i po cyklach zamrażania i rozmrażania jest złożony. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność stosowania dodatków hydrofobowych, poprawiających odporność zapraw klejowych na działanie wody i mrozu.

4. Dodatek proszku redyspergowalnego podwyższa nieco tendencję zaprawy klejowej do spływania. Negatywny wpływ polimeru na tę właściwość jest jednak stosunkowo nieduży, a decydującą rolę w kształtowaniu tego parametru należy przypisać metylocelulozie.

5. Dodatek proszku redyspergowalnego poprawia elastyczność zapraw mierzoną jako odkształcenie poprzeczne. Wykazano przy tym znaczne różnice wyników uzyskanych w przypadku różnych polimerów.

Literatura

 1. S. Chłądzyński, „Składniki zapraw klejowych do płytek. Część I – Spoiwo cementowe”, IZOLACJE, nr 3/2008, s. 30–35.
 2. S. Chłądzyński, G. Malata, „Składniki zapraw klejowych do płytek. Część II – Metyloceluloza”, IZOLACJE, nr 4/2008, s. 76–79.
 3. J. Pielichowski, A. Puszyński, „Technologia tworzyw sztucznych”, Wydawnictwo Naukowo- -Techniczne, Warszawa 1998.
 4. Strona internetowa DOW Chemical Company: www.dow.com.
 5. Strona internetowa Elotex AG: www.elotex.com.
 6. Strona internetowa Hexion Specialty Chemicals Inc.: www.hexionchem.com.
 7. Materiały Seminarium Technicznego „Elotex – Innowacje”, Bronisławów, 3–4.04.2008.
 8. Ł. Kotwica, „Wpływ redyspergowalnych żywic polimerowych na procesy hydratacji minerałów klinkierowych i cementu”, praca doktorska (materiał w opracowaniu), Akademia-Górniczo- -Hutnicza w Krakowie.
 9. M.U.K. Afridi, Y. Ohama, K. Demura, M.Z. Iqbal, „Development of polymer films by the coalescence of polymer particles in powdered and aqueous polymer-modified mortars”, „Cement and Concrete Research”, vol. 33/2003, s. 1715–1721.
 10. I. Ray, A.P. Gupta, M. Biswas, „Physicochemical Studies on Single and Combined Effects of Latex and Superplasticiser on Portland Cement Mortar”, „Cement and Concrete Composites”, nr 18/1996, s. 343–355.
 11. M.U.K. Afridi, Y. Ohama, M.Z. Iqbal, K. Demura, „Water Retention and Adhesion of Powdered Polymer – Modified Mortars”, „Cement and Concrete Composites”, nr 17/1995, s. 113– 118.
 12. A. Jenni, R. Zurbriggen, L. Holzer, M. Herwegh, „Changes in microstructures and physical properties of polymer-modified mortars during wet storage”, „Cement and Concrete Research”, vol. 36/2006, s. 79–90.
 13. J. Schulze, O. Killermann, „Long-term performance of redispersible powders in mortars”, „Cement and Concrete Research”, vol. 31/2001, s. 357–362.
 14. PN-EN 1346:1999 „Kleje do płytek. Oznaczanie czasu otwartego”.
 15. PN-EN 1348:1999 + Zmiana 1999/Ap1:2005 „Kleje do płytek. Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie”.
 16. PN-EN 1308:1999 „Kleje do płytek. Oznaczanie poślizgu”.
 17. PN-EN 12002:2005 + Poprawka Ap1:2005 „Kleje do płytek. Oznaczanie odkształcenia poprzecznego klejów cementowych i zapraw do spoinowania”.
 18. PN-EN 12004:2002 + Zmiana A1:2003 „Zaprawy klejowe do płytek ceramicznych. Definicje i wymagania techniczne”.
 19. PN-EN 12004:2007 „Zaprawy klejowe do płytek ceramicznych. Definicje i wymagania techniczne” (nowe wydanie normy EN 12004).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Sławomir Chłądzyński Składniki zapraw klejowych do płytek

Składniki zapraw klejowych do płytek Składniki zapraw klejowych do płytek

Artykuł kończy serię publikacji poświęconych zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek [1–4]. Stanowi on podsumowanie, w którym podkreślono znaczenie dodatków chemicznych w kształtowaniu właściwości...

Artykuł kończy serię publikacji poświęconych zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek [1–4]. Stanowi on podsumowanie, w którym podkreślono znaczenie dodatków chemicznych w kształtowaniu właściwości klejów do płytek oraz wskazano zakres zastosowania tych dodatków. Przedmiotem oceny były również składniki zapraw nieomawiane we wcześniejszych artykułach.

dr inż. Tomasz Baran, dr inż. Paweł Pichniarczyk, dr inż. Dariusz Kalarus Ograniczanie emisji gazów i pyłów - wykorzystanie odpadów w przemyśle

Ograniczanie emisji gazów i pyłów - wykorzystanie odpadów w przemyśle Ograniczanie emisji gazów i pyłów - wykorzystanie odpadów w przemyśle

Ograniczanie emisji gazów i pyłu oraz ilości odpadów z przemysłowych procesów technologicznych jest jednym z podstawowych celów strategii zrównoważonego rozwoju. Jest to uzasadnione skalą oddziaływania...

Ograniczanie emisji gazów i pyłu oraz ilości odpadów z przemysłowych procesów technologicznych jest jednym z podstawowych celów strategii zrównoważonego rozwoju. Jest to uzasadnione skalą oddziaływania tych czynników na środowisko i rozwojem cywilizacji.

mgr inż. Bernadeta Dębska Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów

Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów Materiały budowlane produkowane z wykorzystaniem odpadów

Dbałość o ochronę środowiska, a także poprawę jakości życia ludzi nakazuje prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, co sprowadza się przede wszystkim do odzysku surowców dzięki zastosowaniu recyklingu...

Dbałość o ochronę środowiska, a także poprawę jakości życia ludzi nakazuje prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, co sprowadza się przede wszystkim do odzysku surowców dzięki zastosowaniu recyklingu i unieszkodliwiania tych odpadów, których ponowne wykorzystanie nie jest możliwe. Działem gospodarki o największym potencjale wykorzystania odpadów jest sektor budownictwa i produkcji materiałów budowlanych.

mgr inż. Małgorzata Sobala, mgr inż. Krzysztof Nosal, dr inż. Paweł Pichniarczyk Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy

Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy

Zastosowanie odpowiedniej masy szpachlowej oraz właściwe szpachlowanie i spoinowanie dają gwarancję uzyskania trwałego połączenia oraz idealnego wykończenia powierzchni płyt gipsowo-kartonowych.

Zastosowanie odpowiedniej masy szpachlowej oraz właściwe szpachlowanie i spoinowanie dają gwarancję uzyskania trwałego połączenia oraz idealnego wykończenia powierzchni płyt gipsowo-kartonowych.

dr hab. Włodzimierz Urbaniak Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

dr inż. Jadwiga Turkiewicz, dr inż. Jan Sikora Właściwości dźwiękochłonne materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi

Właściwości dźwiękochłonne materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi Właściwości dźwiękochłonne materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi

W artykule przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych badań akustycznych pod kątem określenia właściwości dźwiękochłonnych materiałów będących odpadami produkcyjnymi. Materiały te mają strukturę włóknistą...

W artykule przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych badań akustycznych pod kątem określenia właściwości dźwiękochłonnych materiałów będących odpadami produkcyjnymi. Materiały te mają strukturę włóknistą i strukturę wiór. Uzyskanie pozytywnych wyników z przeprowadzonych wstępnych badań akustycznych niektórych materiałów daje nadzieję na możliwość zagospodarowania odpadów produkcyjnych, a mianowicie stosowania ich w konstrukcjach zabezpieczeń wibroakustycznych. Ma to obecnie istotne znaczenie,...

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Łukasz Bąk Kleje do płytek – zmiany w normach

Kleje do płytek – zmiany w normach Kleje do płytek – zmiany w normach

Przedmiotem artykułu są zmiany normalizacyjne związane z wdrażaniem różnych dokumentów odniesienia dotyczących klejów do płytek. Omówione będzie nowe wydanie normy europejskiej PN-EN 12004:2008. Przedstawione...

Przedmiotem artykułu są zmiany normalizacyjne związane z wdrażaniem różnych dokumentów odniesienia dotyczących klejów do płytek. Omówione będzie nowe wydanie normy europejskiej PN-EN 12004:2008. Przedstawione zostaną zmiany dotyczące wymagań normowych oraz metodyki badań, a także znaczenie klasyfikacji zapraw klejowych w zakresie reakcji na ogień.

prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski Chemia betonu – wybrane zagadnienia

Chemia betonu – wybrane zagadnienia Chemia betonu – wybrane zagadnienia

Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których...

Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których nie można produkować nowoczesnego betonu. Dotyczy to wszelkich zagadnień, począwszy od zrozumienia, na czym polegają procesy wiązania i twardnienia oraz jakie czynniki na nie wpływają, przez formowanie mikrostruktury betonu, a na procesach korozyjnych kończąc. Wszystkie te kwestie znajdują wyjaśnienie...

dr inż. Robert Jurczak Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego?

Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego? Jak granulat gumowy wpływa na właściwości betonu asfaltowego?

Wzrastająca liczba samochodów i zmniejszająca się powierzchnia do składowania odpadów to dwa główne powody, które skłaniają do powtórnego zastanowienia się nad możliwością wykorzystania odpadów pochodzących...

Wzrastająca liczba samochodów i zmniejszająca się powierzchnia do składowania odpadów to dwa główne powody, które skłaniają do powtórnego zastanowienia się nad możliwością wykorzystania odpadów pochodzących ze zużytych opon samochodowych w drogownictwie, w szczególności do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

dr inż. Paweł Mieczkowski Izolacje z pap asfaltowych na mostach

Izolacje z pap asfaltowych na mostach Izolacje z pap asfaltowych na mostach

Papy bitumiczne (najczęściej asfaltowe) pełnią rolę najbardziej uniwersalnego materiału budowlanego w konstrukcji nawierzchni drogowej. Z jednej strony wykorzystuje się je do ochrony obiektu mostowego...

Papy bitumiczne (najczęściej asfaltowe) pełnią rolę najbardziej uniwersalnego materiału budowlanego w konstrukcji nawierzchni drogowej. Z jednej strony wykorzystuje się je do ochrony obiektu mostowego (płyty pomostu) przed korozją atmosferyczną i wodą (hydroizolacja), z drugiej stosuje się je jako element konstrukcji drogowej.

dr inż. Mariusz Franczyk Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego

Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego Szczelne betony z dodatkiem pyłu krzemionkowego

Jedną z podstawowych cech betonów wysokowartościowych BWW jest ich trwałość związana ze szczelnością. Na cechę tę można w betonie wpływać dzięki znacznej redukcji współczynnika w:c oraz dodatkowi pyłów...

Jedną z podstawowych cech betonów wysokowartościowych BWW jest ich trwałość związana ze szczelnością. Na cechę tę można w betonie wpływać dzięki znacznej redukcji współczynnika w:c oraz dodatkowi pyłów krzemionkowych. W ten sposób uzyskuje się szczelną i jednorodną strukturę zaczynu i betonu.

mgr inż. Bernadeta Dębska Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości...

Beton od lat zaliczany jest do najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Jest to kompozyt składający się z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego. W celu zmiany jego właściwości stosuje się domieszki chemiczne i dodatki mineralne. Jako zalety betonu cementowego wymienia się jego dużą wytrzymałość na ściskanie, odporność na wysoką temperaturę i ogień, łatwość stosowania oraz stosunkowo niski koszt. Nie jest to jednak materiał pozbawiony wad. Wśród najpoważniejszych...

mgr inż. Piotr Idzikowski Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Jak wykonać okładzinę ceramiczną? Jak wykonać okładzinę ceramiczną?

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to,...

Kiepski glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to, czy jest się dobrym, czy początkującym wykonawcą, warto korzystać z różnorodności zapraw dostępnych na rynku i umieć wybrać właściwą, uwzględniając czynniki oddziałujące na okładzinę.

dr inż. Adam Niesłochowski Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne,...

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne, bitumy, lepiszcza, kleje itp., a także pozostałości nieprzereagowanych monomerów.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz...

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Równie ważne jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin

Kleje do okładzin Kleje do okładzin

Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.

Jednym z czynników gwarantujących poprawne wykonanie tarasu, balkonu, basenu i innych obiektów wykończonych okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi jest dobór właściwej zaprawy klejącej.

dr inż. Mariusz Franczyk Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe Betony wysokowartościowe – projektowanie jakościowe i ilościowe

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu...

Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu cementowego oraz maksymalnej przyczepności między zaczynem i kruszywem. Projektowanie BWW polega na odpowiednim kształtowaniu właściwości i doborze ilościowym tych wszystkich elementów.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości Zaprawy murarskie – rodzaje i właściwości

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej...

W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej do elementu murowego.

mgr inż. Sebastian Czernik Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie

Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie Gładkie ściany i sufity, czyli jak aplikować gładzie

Gładzie są wyrobami na bazie spoiwa gipsowego, naturalnego lub syntetycznego, bardzo drobno zmielonych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, które poprawiają plastyczność oraz regulują...

Gładzie są wyrobami na bazie spoiwa gipsowego, naturalnego lub syntetycznego, bardzo drobno zmielonych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, które poprawiają plastyczność oraz regulują czas wiązania gotowej masy gipsowej. Przeznaczone są do prac wykończeniowych wewnątrz budynku, również w kuchniach i łazienkach, a ostatecznym efektem ich zastosowania jest bardzo gładka powierzchnia stanowiąca podłoże pod malowanie, rzadziej pod tapetowanie.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

dr inż. Marzena Najduchowska Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane...

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

dr inż. Marzena Najduchowska Ochrona powierzchniowa betonu

Ochrona powierzchniowa betonu Ochrona powierzchniowa betonu

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji....

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie się materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.

Wybrane dla Ciebie

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Termoizolacja dla budownictwa

Termoizolacja dla budownictwa Termoizolacja dla budownictwa

Znajdź swój sposób na izolacje

Znajdź swój sposób na izolacje Znajdź swój sposób na izolacje

Bezpieczeństwo pracowników - system barier ochronnych

Bezpieczeństwo pracowników - system barier ochronnych Bezpieczeństwo pracowników - system barier ochronnych

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Euler Hermes Przyspieszenie spłaty faktur w budownictwie – kapitał obrotowy niezbędny do zwiększenia produkcji i dostaw

Przyspieszenie spłaty faktur w budownictwie – kapitał obrotowy niezbędny do zwiększenia produkcji i dostaw Przyspieszenie spłaty faktur w budownictwie – kapitał obrotowy niezbędny do zwiększenia produkcji i dostaw

Produkcja budowlana rośnie, ale nie bez zawirowań – w dużym uproszczeniu w ślad za uruchamianiem i wykonaniem przetargów infrastrukturalnych. Śledząc aktualne trendy u wykonawców przewidywać można, jak...

Produkcja budowlana rośnie, ale nie bez zawirowań – w dużym uproszczeniu w ślad za uruchamianiem i wykonaniem przetargów infrastrukturalnych. Śledząc aktualne trendy u wykonawców przewidywać można, jak płacić będą oni w najbliższym czasie za już dostarczone materiały. Czy trzeba martwić się o swoje należności, czy może lepiej skupić się na aktywnym wsparciu sprzedaży – wszak nawet na rynku dostawcy można walczyć o zwiększenie w nim swoich udziałów.

Sika Poland sp. z o.o. Tylko skuteczna hydroizolacja chroni budynki przed zniszczeniem

Tylko skuteczna hydroizolacja chroni budynki przed zniszczeniem Tylko skuteczna hydroizolacja chroni budynki przed zniszczeniem

Ostatnio pogoda nas nie rozpieszcza. Gorące dni przeplatają się z chłodnymi, a często towarzyszą im intensywne ulewy. Jednocześnie zabetonowana przestrzeń miejska i susze hydrologiczne sprawiają, że nadmiar...

Ostatnio pogoda nas nie rozpieszcza. Gorące dni przeplatają się z chłodnymi, a często towarzyszą im intensywne ulewy. Jednocześnie zabetonowana przestrzeń miejska i susze hydrologiczne sprawiają, że nadmiar wody z trudem wsiąka w grunt. Skutek? Zagrożenie dla budynków i potencjalne ogromne straty.

CEMEX Polska Sp. z o.o. Skuteczna izolacja termiczna stropodachów i dachów płaskich – poznaj ofertę pianobetonu od CEMEX Polska

Skuteczna izolacja termiczna stropodachów i dachów płaskich – poznaj ofertę pianobetonu od CEMEX Polska Skuteczna izolacja termiczna stropodachów i dachów płaskich – poznaj ofertę pianobetonu od CEMEX Polska

W budownictwie, w którym stosowane są stropodachy lub dachy płaskie, straty ciepła przez dach mogą być znaczne. Dlatego od prawidłowo wykonanej izolacji termicznej zależy nie tylko oszczędność energii,...

W budownictwie, w którym stosowane są stropodachy lub dachy płaskie, straty ciepła przez dach mogą być znaczne. Dlatego od prawidłowo wykonanej izolacji termicznej zależy nie tylko oszczędność energii, ale również stabilność i funkcjonalność dachów płaskich. Doskonałe właściwości INSULARIS PIANO firmy CEMEX Polska stanowią doskonałą alternatywę dla standardowo stosowanych izolacji ze styropianu, wełny czy keramzytobetonu i zwiększają bezpieczeństwo całej konstrukcji.

Farby KABE Systemy ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji

Systemy ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji Systemy ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji

Elewacja stanowi największą zewnętrzną część budynku narażoną na bezpośrednie i długotrwałe oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, mechanicznych i środowiskowych.

Elewacja stanowi największą zewnętrzną część budynku narażoną na bezpośrednie i długotrwałe oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, mechanicznych i środowiskowych.

innogy.pl Przyłącze energetyczne czy agregat — co wybrać?

Przyłącze energetyczne czy agregat — co wybrać? Przyłącze energetyczne czy agregat — co wybrać?

Rozpoczynasz budowę domu? Pamiętaj, że większość prac budowlanych uzależnionych jest od dostępu do prądu. Jak dostarczyć go na działkę, która nie jest jeszcze podłączona do sieci elektroenergetycznej?...

Rozpoczynasz budowę domu? Pamiętaj, że większość prac budowlanych uzależnionych jest od dostępu do prądu. Jak dostarczyć go na działkę, która nie jest jeszcze podłączona do sieci elektroenergetycznej? Czy korzystniejsze będzie wykonanie przyłącza, czy może wykorzystanie agregatu prądotwórczego?

SUEZ Izolacje Budowlane Kup wiedzę, oszczędź na inwestycji. Konsultacje projektowe z SUEZ

Kup wiedzę, oszczędź na inwestycji. Konsultacje projektowe z SUEZ Kup wiedzę, oszczędź na inwestycji. Konsultacje projektowe z SUEZ

Odpowiedni poziom wiedzy o hydroizolacjach jest niezbędny, żeby budować skutecznie i na długie lata. Hydroizolacje budowlane to skomplikowana materia, a błędy popełniane w tym zakresie często mają fatalne...

Odpowiedni poziom wiedzy o hydroizolacjach jest niezbędny, żeby budować skutecznie i na długie lata. Hydroizolacje budowlane to skomplikowana materia, a błędy popełniane w tym zakresie często mają fatalne skutki. Jak się ich ustrzec? To proste – skonsultuj się z ekspertami!

merXu Integracja merXu z BaseLinkerem

Integracja merXu z BaseLinkerem Integracja merXu z BaseLinkerem

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak: chemia i metalurgia, budownictwo, elektrotechnika,...

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak: chemia i metalurgia, budownictwo, elektrotechnika, oświetlenie, ogrzewanie i hydraulika, bhp, narzędzia, przemysł i budowa maszyn, HoReCa oraz wyposażenie biur i przedsiębiorstw.

AlchiPolska Sp. z o.o. Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych

Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych

Przeciekający dach to poważny problem, jednak nie zawsze musi oznaczać konieczności wymiany całego pokrycia. Dostępne na rynku nowoczesne produkty do hydroizolacji, np. system płynnych membran poliuretanowych...

Przeciekający dach to poważny problem, jednak nie zawsze musi oznaczać konieczności wymiany całego pokrycia. Dostępne na rynku nowoczesne produkty do hydroizolacji, np. system płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo firmy Alchimica, zabezpieczą powierzchnię przed szkodliwym działaniem wody, tworząc szczelną, a jednocześnie oddychającą powłokę ochronną nawet w trudno dostępnych miejscach.

Kärcher Twoje płuca to nie filtr. Jak zapewnić wolne od pyłów środowisko pracy na budowie?

Twoje płuca to nie filtr. Jak zapewnić wolne od pyłów środowisko pracy na budowie? Twoje płuca to nie filtr. Jak zapewnić wolne od pyłów środowisko pracy na budowie?

Cząsteczki pyłów to poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Plac budowy jest z pewnością miejscem, gdzie to zagrożenie jest szczególnie groźne. Kucie, szlifowanie, wiercenie, to zadania, które powodują powstawanie...

Cząsteczki pyłów to poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Plac budowy jest z pewnością miejscem, gdzie to zagrożenie jest szczególnie groźne. Kucie, szlifowanie, wiercenie, to zadania, które powodują powstawanie dużych ilości pyłów. W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie zatrudnionych osób? Jak ochronić je przed licznymi chorobami spowodowanymi pracą w środowisku o dużym zapyleniu, na przykład takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc? Na pomoc przybywa niemiecka technologia Kärcher....

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.