Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Integracja automatyki budynkowej a efektywność energetyczna

Building automation integration and energy efficiency

Wymagania prawne doprowadzają do coraz częstszego stosowania systemów zarządzania i optymalizacji zużycia energii, rys. El-Piast

Wymagania prawne doprowadzają do coraz częstszego stosowania systemów zarządzania i optymalizacji zużycia energii, rys. El-Piast

Energia jest obecnie jednym z najważniejszych dóbr mających wpływ na równowagę społeczną, politykę, inflację oraz dobrobyt. Dlatego też dostępność energii w przystępnej cenie – proporcjonalnej do prognozowanego poziomu popytu – stanowi o stopniu zaawansowania technologicznego danej społeczności oraz jej odpowiedzialności za wpływ wywierany na środowisko naturalne, w którym ta społeczność funkcjonuje.

Zobacz także

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

fischer Polska sp. z o.o. Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS

Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowego docieplenia konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja istniejącego układu/systemu ocieplenia oraz podłoża. Ocenę taką należy wykonać etapowo.

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowego docieplenia konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja istniejącego układu/systemu ocieplenia oraz podłoża. Ocenę taką należy wykonać etapowo.

Purinova Sp. z o.o. Turkusowa drużyna Purios ciepło wita pomarańczowego bohatera

Turkusowa drużyna Purios ciepło wita pomarańczowego bohatera Turkusowa drużyna Purios ciepło wita pomarańczowego bohatera

Wy mówicie, a my słuchamy. Wskazujecie na nudne reklamy, inżynierów w garniturach, patrzących z każdego bilbordu i na Mister Muscle Budowlanki w ogrodniczkach. To wszystko już było, a wciąż zapomina się...

Wy mówicie, a my słuchamy. Wskazujecie na nudne reklamy, inżynierów w garniturach, patrzących z każdego bilbordu i na Mister Muscle Budowlanki w ogrodniczkach. To wszystko już było, a wciąż zapomina się o kimś bardzo ważnym.

***
Przedmiotem artykułu jest wpływ integracji automatyki budynkowej na efektywność energetyczną. Autorzy omawiają integrację z systemami zarządzania energią w świetle Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, po czym analizują charakterystykę energetyczną według zużycia energii, zasady kontroli systemów energetycznych, weryfikację mocy i sprawności, wyniki kontroli efektywności energetycznej oraz integrację automatyki budynkowej ze szczególnym uwzględnieniem oświetlenia i zagadnień związanych z regulacją systemu HVAC. Poruszają również temat sprawności energetycznej budynku oraz systemu zarządzania energią.

Building automation integration and energy efficiency

The subject of the article is the impact of building automation integration on energy efficiency. The authors discuss integration with energy management systems in the light of the Act on the Energy Performance of Buildings, and then analyse the energy performance according to energy consumption, principle of energy systems control, power and efficiency verification, energy efficiency control results and the integration of building automation, with particular emphasis on lighting and issues related to the HVAC system adjustment. They also address the subject of energy efficiency of the building and the energy management system.
***

Poprawa efektywności energetycznej, z uwzględnieniem długofalowych skutków wykorzystywania odnawialnych oraz nieodnawialnych źródeł energii, kreuje potrzebę optymalizacji zarówno procesów pozyskiwania energii elektrycznej, jej magazynowania oraz transportu jak i przetwarzania na potrzeby oświetlenia, ogrzewania, chłodzenia, przewietrzania, wentylacji i zastosowań. Optymalizacja popytu na energię zmniejszy negatywny wpływ przemysłu na środowisko naturalne oraz zapewni komfort życia.

Budownictwo odpowiada za ponad 40% całkowitego zapotrzebowania na energię [1]. Nowoczesne budynki powinny być niemal zeroenergetyczne. Przewiduje się, że wymagania prawne określające minimalne zużycie energii będą ulegały zmianie. Poprawa efektywności energetycznej stała się bowiem najważniejszym działaniem we wszystkich dziedzinach życia. Do oceny i porównania efektywności energetycznej służą np. etykiety energetyczne. Etykieta energetyczna to etykieta zawierająca informacje o klasie energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia, mających wpływ na zużycie energii czy poziom hałasu. Etykieta taka daje konsumentowi możliwość porównania różnych urządzeń według tych samych zasad. Dla budynków wyznacza się charakterystykę energetyczną, która stanowi zbiór danych i wskaźników energetycznych określających całkowite zapotrzebowanie na energię użytkową, końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną [2].

Integracja z systemami zarządzania energią

Integracja rozumiana jest jako proces odczytu, zapisu, analizy oraz optymalizacji sygnałów autonomicznych systemów automatyki, np. instalacji technicznych budynku, w jeden centralny system automatyki. To w oparciu o standaryzowane protokoły komunikacji umożliwiamy zarządzanie autonomicznymi systemami, niezależnie od ich interoperacyjności. Celem integracji centralnego systemu automatyki jest efektywne zarządzanie procesami energetycznymi w celu zapewnienia komfortu użytkowania pomieszczeń przy optymalizacji zużycia energii. Poniższy artykuł jest próbą oceny skutków integracji systemów energetycznych przez BMS.

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

W 2022 r. doszło do nowelizacji Ustawy o charakterystyce energetycznej budynku [3]. Zmiany objęły m.in. nowe, rozszerzone obszary obowiązkowego sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz zasady kontroli kotłów, instalacji grzewczych, klimatyzacji i wentylacji. Ustawa na nowo definiuje zasady kontroli systemów ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji w budynkach oraz stosowanie systemów sterowania, a co za tym idzie również wykorzystanie systemów automatyki. Ma to na celu skuteczne sterowanie każdym z aspektów przetwarzania i transportowania energii dla zapewnienia jej optymalnego wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i wykorzystywania.

Czytaj też o: Transformacji energetycznej Polski i krajów UE do 2050 r.

Okresowe kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji mają na celu kontrolę sprawności systemu energetycznego oraz wskazanie działań mających poprawić sytuację. Pozwalają też na zasygnalizowanie zagrożeń oraz wykazanie potencjalnych nieprawidłowości w działaniu instalacji.

Charakterystyka energetyczna wg zużycia energii

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się w oparciu o ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Wyróżnione zostały dwie metody:

1. metoda oparta na standardowym sposobie użytkowania budynku lub części budynku (metoda obliczeniowa),
2. metoda oparta na faktycznie zużytej ilości energii (metoda zużyciowa) [4].

Metoda obliczeniowa jest co prawda obecnie powszechnie stosowana, jednak dopiero odpowiednie opomiarowanie ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia i urządzeń pomocniczych daje nam możliwość określenia energii końcowej i pierwotnej oraz wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Proponowane wskaźniki sprawności instalacji grzewczych oraz chłodniczych uniemożliwiają uwzględnienie integracji systemów energetycznych, np. za pomocą BMS-u.

Zasady kontroli systemów energetycznych

Wdrożenie dyrektywy EPDB narzuciło konieczność poddawania budynków okresowej kontroli systemów energetycznych. Zakres kontroli obejmuje system ogrzewania lub klimatyzacji. Kontrola obejmuje ocenę stanu technicznego systemu grzewczego i chłod­niczego oraz weryfikację mocy źródła energii do potrzeb użytkowych.

Przy ocenie systemów energetycznych należy wykonać czynności mające na celu określenie efektywności energetycznej źródła ogrzewania oraz systemu klimatyzacji lub/i wentylacji. Miarą efektywności energetycznej może być sprawność wytwarzania. Obejmuje ona m.in. ocenę poprawności doboru mocy źródła energii.

Moc źródła energii nie powinna być przewymiarowana ani tym bardziej za mała. Wyższa sprawność wytwarzania występuje zazwyczaj w urządzeniach wyposażonych w płynną regulację mocy. Pozwala ona dostosować moc do warunków pogodowych i pracować w całym zakresie mocy w optymalnej sprawności wytwarzania. Płynna regulacja mocy umożliwia zrezygnowanie ze stosowania magazynów energii i w efekcie poprawienie sprawności systemu, obniżenie kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych.

Wyznaczenie sprawności wytwarzania kotła gazowego lub olejowego wymaga wglądu do DTR-ki urządzenia oraz wykonania następujących pomiarów uzupełniających:

 • pomiar zawartości O2 lub CO2 w spalinach suchych,
 • pomiar temperatury spalin za kotłem oraz temperatura powietrza doprowadzanego do spalania,
 • pomiar wilgotności powietrza i temperatury w pomieszczeniu kotła.

Ostatecznie ocena sprawności kotła podlega porównaniu sprawności obliczonej z wartościami deklarowanymi przez producenta. Wyznaczenie w ten sposób sprawności wytwarzania jest obarczone błędami, których skutkiem jest wskazanie sprawności wytwarzania w sposób przybliżony, a czasami nawet błędne. Zastosowanie odpowiedniego opomiarowania oraz rejestracji wyników pomierzonej energii źródła pozwala wyznaczyć dokładną wartość sprawności źródła oraz wartość mediany w dowolnym czasie.

Weryfikacja mocy i sprawności

Zastosowanie urządzeń o zbyt dużej mocy może być przyczyną obniżonej sprawności wytwarzania. Wykonujący czynności kontrolne musi oszacować obciążenie cieplne budynku i dokonać oceny jego wpływu na sprawność. Zastosowanie odpowiedniego opomiarowania źródła i właściwej rejestracji wartości mierzonych pozwala dokładnie określić moc źródła i wpływ przewymiarowania na sprawność średnioroczną.

Podstawową wartością w ocenie kotłów centralnego ogrzewania jest parametr sprawności nominalnej i użytkowej wytwarzania ciepła. Sprawność nominalna jest wielkością podawaną przez producenta, natomiast sprawność użytkową kotłów można określić metodą pośrednią, dysponując sumą strat cieplnych.

rys1 automatyka budynkowa

RYS. 1. Wykres sprawności wybranych kotłów na paliwo stałe (o różnych komorach spalania) w zależności od obciążenia kotła będącego ilorazem mocy używanej do mocy nominalnej;  rys.: B. Kluczberg, I. Kluczberg, J. Żurawski

O stratach cieplnych źródła energii stanowią:

 • strata wylotowa,
 • strata niecałkowitego spalania,
 • strata niezupełnego spalania,
 • strata do otoczenia,
 • strata odmulania,
 • strata postojowa.

W praktyce najczęściej uwzględnia się pierwsze cztery parametry. Przy określaniu wartości będących skutkami poszczególnych strat najprostszym rozwiązaniem jest ich oszacowanie dla danego kotła na podstawie danych o parametrach technicznych kotła i warunkach jego eksploatacji (RYS. 1–2).

rys2 automatyka budynkowa

RYS. 2. Sprawność wytwarzania w odniesieniu do wartości opałowej kotłów gazowych:


A – kondensacyjnych pracujących w parametrach 45/35,


B – kondensacyjnych pracujących w parametrach 75/55,


C – kocioł standardowy w zależności od ilorazu obciążenia cieplnego mocy używanej do mocy nominalnej; rys.: [5]

Wyniki kontroli efektywności energetycznej

Przeprowadzenie kontroli ma dać odpowiedź na pytanie, jaka jest efektywność energetyczna systemów występujących w budynku. Podstawowym parametrem określającym efektywność źródła energii jest sprawność wytwarzania, choć zdaniem autorów ocenie powinny podlegać również sprawność i moc urządzeń pomocniczych, bardziej rozbudowane i skuteczne systemy regulacji w źródle oraz w pomieszczeniu.

Kontrola kotłów (TABELA 1) zgodnie z [6] powinna być realizowana ustawicznie, nie rzadziej niż:

   a) co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
b) co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
c) co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
d) co najmniej raz na 3 lata – dla źródeł ciepła niewymienionych w lit. a–c, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW.

tab1 automatyka budynkowa

TABELA 1. Okresowe czynności kontrolne wg Ustawy o charakterystyce energetycznej

Ocenie efektywności energetycznej powinien podlegać również system klimatyzacji. Propozycja ustawy [3] narzuca wykonanie kontroli nie rzadziej niż raz na 5 lat w zakresie:

a) dostępnych części systemu klimatyzacji o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW,

b) połączonego systemu klimatyzacji i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy chłodniczej większej niż 70 kW.

Kontrola systemu klimatyzacji obejmuje ocenę sprawności tego systemu i doboru jego wielkości do wymogów chłodzenia budynku oraz zdolności systemu klimatyzacji do optymalizacji działania w typowych warunkach jego użytkowania lub eksploatacji.

Nie dokonuje się ponownej kontroli w zakresie oceny doboru wielkości systemu klimatyzacji w przypadku, gdy od czasu przeprowadzenia takiej kontroli nie dokonano zmian w systemie klimatyzacji lub połączonym systemie klimatyzacji i wentylacji lub zmian w charakterystyce energetycznej budynku.

W TABELI 2 dokonano analizy sprawności systemu c.o., w ramach którego dokonano rozdzielenia sprawności regulacji i wykorzystania na sprawność regulacji źródła, sprawność regulacji miejscowej, zlokalizowaną w miejscach wykorzystania, oraz sprawność wykorzystania, która zależy od prawidłowego usytuowania grzejnika, np. na ścianie zewnętrznej pod oknem, a także od tego, czy jest on obudowany i w jakim stopniu jego zasłonięcie ma wpływ na sprawność w jego wykorzystaniu. Sprawność regulacji miejscowej zależy np. od rodzaju i sprawności działania urządzeń regulacji, od rodzaju zaworów termostatycznych i ich prawidłowego montażu, np. położenia głowicy oraz wyregulowania.

tab2 automatyka budynkowa

TABELA 2. Przykładowe obliczenia sprawności systemu energetycznego z wykorzystaniem różnych źródeł energii w autorskim podziale na sprawności cząstkowe

Regulacja miejscowa ma niezbyt wiele wspólnego z regulacją pracy kotła. Automatyka kotłowa steruje produkcją ciepła i może działać w oparciu o:

 • temperaturę powrotu,
 • temperaturę w referencyjnym pomieszczeniu (tzw. regulację pokojową),
 • temperaturę w danym pomieszczeniu, tzw. wewnętrzną, a także temperaturę zewnętrzną w oparciu o krzywą grzania.

Sprawność regulacji zależy też od możliwości regulacji mocy kotła (płynna lub stopniowa) oraz od występowania stref będących oddzielnymi obiegami grzewczymi, które podzielą obiekt na strefy. Sterowanie staje się bardziej złożone, wobec czego wykorzystywanie jedynie automatyki kotłowej może okazać się niewystarczające. Niestety nie ma jeszcze informacji, w jaki sposób uwzględniać poprawę sprawności układu od stosowania w prawidłowy sposób integracji, jaką daje BMS.

Zastosowanie samego BMS-u nie rozwiązuje jednak problemów prawidłowego działania systemów energetycznych budynku. Niezbędne jest prawidłowe zastosowanie automatyki opartej na systemie BMS i prawidłowe zaprogramowanie komputera nadrzędnego (master) integrującego i sterującego wszystkimi systemami energetycznymi. Wykonanie tego zadania jest bardzo trudne i wymaga umiejętności wykorzystania np. pojemności cieplnej budynku i lokali, oszacowania i prawidłowej projekcji zysków ciepła, prawidłowej pracy urządzeń mających wpływ na klimat wewnętrzny (np. osłon przeciwsłonecznych), współpracy z urządzeniami produkującymi energię, sterowania podażą i popytem na energię, tak aby wykorzystać zmienność ceny energii.

W praktyce zadanie to staje się jeszcze bardziej interesujące i skomplikowane. Błędne zaprojektowanie pracy systemu może spowodować niepożądane skutki, a brak monitoringu efektów, czyli zużycia energii, sprawia, że nikt nie wie, czy system działa poprawnie, zgodnie z przyjętymi założeniami, a tym bardziej czy działa optymalnie, to znaczy czy zużycie energii będzie najmniejsze lub optymalne ze względu na koszty i wreszcie czy koszty energii będą minimalne. Analizy zastosowanych systemów zintegrowanego zarządzania energią potwierdzają zmniejszenie zużycia energii do 20%, a nawet 25%. Najczęściej jednak poprawnie działający system energetyczny bez integracji BMS-em zmniejsza zużycie jedynie o 5%, a czasami o 10%. Jest więc o co walczyć. Korzyści stosowania BMS-u są znacznie większe.

Zgodnie z obowiązującym prawem [3] nie jest wymagana prawnie okresowa kontrola systemu ogrzewania oraz systemu klimatyzacji w budynkach mieszkalnych wyposażonych w system automatyki, opomiarowania zużycia energii oraz sterowania, który umożliwia stałe monitorowanie elektroniczne dokonujące pomiarów sprawności systemu ogrzewania, połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, systemu klimatyzacji, połączonego systemu klimatyzacji i wentylacji informujące właścicieli i zarządców budynku o spadku sprawności tych systemów i potrzebie ich konserwacji, naprawy lub wymiany.

Automatyka, opomiarowanie zużycia energii oraz skuteczne sterowanie ma na celu zapewnienie optymalnego wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i wykorzystywania energii w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych umożliwiające:

 • stałe monitorowanie, rejestrowanie, analizowanie i dostosowywanie zużycia energii oraz analizę porównawczą efektywności energetycznej budynku wykonanej na podstawie rzeczywistych wartości zużywanych nośników energii,
 • wykrywanie utraty efektywności systemów: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, oświetlenia wbudowanego, automatyki i sterowania, wytwarzania energii elektrycznej w budynku,
 • informowanie właściciela lub zarządcy budynku o możliwościach poprawy efektywności energetycznej, a także komunikację, interoperacyjność z połączonymi systemami: analizę porównawczą efektywności energetycznej budynku, wykrywanie utraty efektywności systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, oświetlenia wbudowanego, automatyki i sterowania, wytwarzania energii elektrycznej w budynku, a także informowanie właściciela lub zarządcy budynku o możliwościach poprawy efektywności energetycznej.

Dla tak działającego systemu BMS nie jest wymagana kontrola systemu ogrzewania oraz systemu klimatyzacji.

rys3 automatyka budynkowa

RYS. 3. Przykład schematu opomiarowania szkoły wyposażonej w pompę ciepła i kocioł gazowy; rys.: B. Kluczberg, I. Kluczberg, J. Żurawski

Obiekt wyposażony w systemy techniczne powinien wykonywać analizę porównawczą efektywności energetycznej budynku, wykrywanie utraty efektywności systemów: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, oświetlenia wbudowanego, automatyki i sterowania, wytwarzania energii elektrycznej w budynku, a także informowanie właściciela lub zarządcy budynku o możliwościach poprawy efektywności energetycznej.

Właściwe opomiarowanie, uwzględniające odpowiednie pomiary, pozwala wygenerować świadectwa w oparciu o zużycie energii (RYS. 3).

Integracja automatyki budynkowej

rys4 automatyka budynkowa

RYS. 4. Schemat integracji systemów automatyki budynkowej. Urządzenia w ramach np. systemów klimatyzacji i wentylacji mogą zostać zgrupowane. Każdy z systemów posiada system kontrolek, alertów i alarmów o zróżnicowanym poziomie bezpieczeństwa (informacyjny, pilny, krytyczny oraz zagrożenia życia); rys.: B. Kluczberg, I. Kluczberg, J. Żurawski

Integracja automatyki budynkowej opiera się na kompatybilności komunikacji pomiędzy systemami technicznymi budynku a systemem automatyki, która realizowana jest za pomocą standardowych protokołów komunikacyjnych (MOBUS, BACnet, TCP, M-BUS, PROFIBUS, MPBUS, LONWorks, CANOpen, KNX, SMTP, RTSP, SNMP, DMX, Zigbee i inne). System integrujący koniecznie musi umożliwiać dostęp (zapis lub/i odczyt) zmiennych kluczowych do sterowania/monitorowania systemów: klimatyzacji i wentylacji, ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia, CWU oraz urządzeń pomocniczych.

System automatyki (RYS. 4) musi posiadać możliwość integracji wszystkich zastanych systemów sterujących (obsługujących standardowe protokoły komunikacji) bez ograniczania się jedynie do kilku największych producentów – zapewnia to możliwość wykorzystania systemów już istniejących (pod warunkiem spełniania podstawowych norm wynikających z prawa budowlanego oraz regulacji związanych z warunkami technicznymi budynków).

rys5 automatyka budynkowa
RYS. 5. System automatyki (wizualizacja z panelu operatorskiego oraz system automatyki BMS) zarządzający inteligentnym przełączaniem pomiędzy źródłami energii elektrycznej a systemem kogeneracji energii elektrycznej, z uwzględnieniem źródła energii odnawialnej (instalacja fotowoltaiczna). Inwestor zakłada możliwość rozbudowy systemu w przypadku zmian zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku. BMS umożliwia rozszerzenie funkcjonalności oraz integrację dodatkowych systemów technicznych; rys.: B. Kluczberg, I. Kluczberg, J. Żurawski

Integracja automatyki budynkowej powinna zostać przeprowadzona w najszerszym możliwym zakresie. Przy zachowaniu komfortu oraz użyteczności budynku lub jego części każdy z systemów technicznych obecnych lub zaprojektowanych w budynku powinien zostać skomunikowany z nadrzędnym systemem automatyki budynku. W idealnym przypadku konieczność wymiany elementów, np. systemu ogrzewania, wymaga jedynie redefinicji sygnałów, wizualizacji oraz uprawnień do nowo zdefiniowanej automatyki, bez konieczności utylizacji już istniejącego systemu automatyki budynkowej, do którego obsługa jest już przyzwyczajona.

tab3 automatyka budynkowa

TABELA 3. Redukcja zużycia energii elektrycznej spowodowana zastosowaniem żarówek z czujnikiem ruchu (na podstawie analizy porównawczej [7])

Prawidłowo zaimplementowany system automatyki (RYS. 5) nie zamyka możliwości zmiany przeznaczenia lokali/części budynku/budynku. System umożliwia przeprogramowanie algorytmów oraz zmianę godzin użytkowania lokalu oraz zakresu komfortu bez generowania odpadów w postaci urządzeń elektrycznych (sterowniki, moduły, czujniki). Tym sposobem budynek na każdym etapie istnienia (budowy, użytkowania oraz rozbiórki) ma zminimalizowany wpływ na środowisko naturalne.

Oświetlenie

Z uwagi na zróżnicowanie obwodów oświetleniowych występujących w budynkach (wielorodzinnych, jednorodzinnych, użyteczności publicznej itp.) zróżnicowaniu podlega również ich integracja. W budynkach wielopiętrowych, np. biurowcach, oświetlenie integrowane i zarządzanie często uwzględnia podział na strefy budynku, piętra, części wspólne lub lokale użytkowe (TABELA 3RYS. 6–7).

rys6 automatyka budynkowa

RYS. 6. Spodziewana redukcja miesięcznego zużycia energii elektrycznej dzięki instalacji oświetlenia z czujnikami ruchu w porównaniu z zastosowaniem instalacji bez czujników ruchu (zużycie energii obniżyło się o 30–40%); rys.: [7]

rys7 automatyka budynkowa

RYS. 7. Zastosowanie czujników ruchu do oświetlenia w budynku biurowym [7] skutkuje osiągnięciem redukcji zużycia od około 22% w przypadku użytkowania systemu poniżej godziny do 64% przy dłuższym użytkowaniu. W badaniu nie uwzględniono ograniczonej żywotności żarówek i czujników oraz kosztów zakupu czujników. Należałoby wykonać dodatkowe badanie zawierające analizę porównawczą kosztów w przypadku zastosowania czujników ruchu w stosunku rozwiązania pierwotnego (po jakim czasie należy wymienić żarówki i jak kształtuje się koszt nowych żarówek w odniesieniu do kosztów poniesionych na energię). Tak wykonana analiza pozwoliłaby na oszacowanie zasadności zastosowania tego rozwiązania; rys.: B. Kluczberg, I. Kluczberg, J. Żurawski

Po zapoznaniu się z cyklem dobowym, miesięcznym, kwartalnym i rocznym użytkowania systemu oświetlenia (w oparciu o dane historyczne z systemu i wiedzę administratorów budynku) system integrujący umożliwia implementację:

 • harmonogramów załączania/wyłączania (zatrzymanie dobowe),
 • harmonogram załączania/wyłączania (zatrzymanie weekendowe),
 • przycisk umożliwiający włączanie/wyłączanie wielu wybranych obwodów oświetleniowych przez administratora (również w strefach wspólnych budynku: korytarze, klatki schodowe, przedsionki windowe, kładki, ogrody wewnętrzne, fontanny itp.) Przycisk wyzwala akcję, załączania/wyłączania oświetlenia i ­indukuje opóźnienie (+30 s/+40 s/+60 s itp., aby uniknąć skoku mocy biernej zużycia energii elektrycznej); system nadrzędny zarządzania budynkiem pełni rolę strażnika mocy,
 • sterowanie natężeniem oświetlenia w zależności od ilości światła, które dociera do czujnika (połączonego bezprzewodowego lub przewodowego).

Integracja obwodów oświetleniowych może być zrealizowana przez połączenie szaf zasilająco-sterujących zawierających sterowniki swobodnie programowalne standardowym protokołem komunikacji (np. BACnet, MODBUS, LON, MBUS).

W budynkach biurowych wiele uwagi poświęca się klimatyzatorom (AC), podczas gdy 29% całkowitego zużycia energii w tych budynkach przypada na system oświetlenia [8]. System nadrzędny umożliwia implementację programów Demand Response (DR)/Multi-Agent Systems (MAS) na podstawie wzorców użytkowania instalacji oświetleniowych w budynku (TABELA 4).

tab4 automatyka budynkowa

TABELA 4. Współczynniki regulacji oświetlenia umożliwiające oszacowanie zakresu sterowania pracą oświetlenia

Automatyzacja regulacji oświetlenia poprawia efektywność energetyczną budynku. Skutkuje to utrzymaniem komfortu użytkowania i funkcjonalności przy jednoczesnej redukcji zużycia energii na oświetlenie aż o 49%.

Jak widać wyeliminowanie manualnego sterowania oświetleniem jest wysoce korzystne energetycznie. Centralny system automatyki zachowuje jednak możliwość ręcznej obsługi układu, jak również możliwość przeniesienia harmonogramów realizujących scenariusze oświetleniowe na sterowniki swobodnie programowalne. Znajomość cyklu użytkowania oraz przeznaczenia budynku ułatwia ponadto opracowanie i wdrożenie automatycznej regulacji oświetlenia. Zastosowanie licznika energii elektrycznej z komunikacją standardową, np. z MODBUS, BACnet, które to systemy umożliwiają archiwizowanie oraz monitorowanie przez system nadrzędny budynku, ułatwia udokumentowanie poprawy oceny efektywności energetycznej.

Regulacja systemu HVAC

Największy wpływ na komfort użytkownika/mieszkańca lokalu/budynku ma jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń. Bazując na zadanych progach parametrów fizykochemicznych, takich jak temperatura powietrza, wilgotność względna, ilość CO2 itp., sterujemy układem klimatyzacji i wentylacji. Prawidłowo wysterowany układ jest stabilny oraz utrzymuje lub dąży do zadanych parametrów. Czym jest komfort cieplny? Jest to stan, w którym człowiek czuje, że jego organizm znajduje się w stanie zrównoważonego bilansu cieplnego, tzn. nie odczuwa uczucia gorąca ani zimna.

Przez pojęcie mikroklimatu wnętrz rozumie się zespół wszystkich parametrów fizycznych i chemicznych danego pomieszczenia, wywierający wpływ na organizm człowieka. Do głównych parametrów mikroklimatu zaliczyć można:

 • temperaturę powietrza,
 • średnią temperaturę powierzchni przegród,
 • prędkość ruchu powietrza,
 • wilgotność powietrza.

Do czynników pozatermicznych, których wpływ na organizm człowieka jest mniejszy i słabiej poznany, należą:

 • zanieczyszczenie powietrza,
 • jonizacja powietrza,
 • poziom hałasu,
 • oświetlenie itp.

Mianem komfortu cieplnego określa się warunki dobrego samopoczucia, tj. taki stan otoczenia, w którym zachowana jest równowaga cieplna organizmu ludzkiego. Odczuwanie ciepła lub zimna przez człowieka, czyli stopień obciążenia układu termoregulacyjnego organizmu, zależy od wymienionych głównych parametrów mikroklimatu. System regulacji termicznej człowieka, którego zadaniem jest utrzymywanie stałej temperatury ciała wynoszącej ok. 37°C, oddziałuje na ilość ciepła oddawanego przez organizm przez promieniowanie, konwekcję, przewodzenie i odparowanie wilgoci. Ilość oddawanego ciepła związana jest ponadto z wydatkiem energetycznym organizmu, a więc zależy od rodzaju wykonywanych czynności.

Równocześnie straty ciepła organizmu zależą od izolacyjności cieplnej odzieży. Organizm człowieka może samoczynnie przystosować się tylko w pewnych niewielkich granicach do zmian warunków otoczenia. Przekroczenie tych granic prowadzi do zachwiania równowagi cieplnej organizmu, co zagraża zdrowiu, a nawet życiu człowieka. Dlatego w pomieszczeniach przeznaczonych do mieszkania, pracy i wypoczynku należy stwarzać optymalne warunki, w zależności od rodzaju ich użytkowania.

Strumień cieplny produkowany przez organizm w wyniku przemiany materii M zależy od rodzaju wykonywanego zajęcia i jest proporcjonalny do intensywności oddychania. Przykładowo dla człowieka odpoczywającego w bezruchu (w pozycji siedzącej) strumień ciepła produkowanego przez organizm M jest w przybliżeniu stały i wynosi ok. 58 W na 1 m2 powierzchni ciała w ciągu 1 godz. Przy ciężkiej pracy fizycznej strumień ciepła wzrasta do ok. 1000 W/(m2∙h). Przy maksymalnym chwilowym wysiłku strumień ciepła może wynosić nawet kilka tysięcy W/(m2∙h).

tab5 automatyka budynkowa

TABELA 5. Klasyfikacja na podstawie kryteriów komfortu wg [9]

Czynnikiem decydującym o odczuciu komfortu cieplnego jest temperatura powietrza i średnia temperatura powierzchni otaczających człowieka przegród (TABELA 5).

Trzeba pamiętać, że obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Należy więc zapewnić spełnienie podstawowych wymagań wobec obiektów budowlanych dotyczących:

 • nośności i stateczności konstrukcji,
 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • higieny, zdrowia i środowiska,
 • bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
 • ochrony przed hałasem,
 • oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,
 • zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Poniżej podano braki wyregulowania układu automatyki, np. centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej, skutkujące ciągłymi stratami energii elektrycznej oraz brakiem komfortu:

 • brak ustalenia histerezy,
 • brak kalibracji czujników temperatury, wilgotności lub jej niepoprawne skonfigurowanie,
 • błędne ustalenie wydajności centrali,
 • ustawienie sprężu,
 • brak ustawienia przetworników ciśnienia – w zależności od przepustowości centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej.

System techniczny autonomiczny, który nie jest zintegrowany z pozostałymi systemami technicznymi budynku, może działać w sposób antagonistyczny względem pozostałych systemów odpowiedzialnych za regulację parametrów fizykotechnicznych powietrza (klimatyzatory, kurtyny wodne, elektryczne aparaty grzewcze i inne).

Dobrym przykładem takiego zachowania jest np. działanie kurtyn powietrznych. Zastosowanie czujnika temperatury wewnętrznej zamiast czujnika temperatury zewnętrznej powinno wpływać bezpośrednio na poziom wysterowania oraz wydajność kurtyny powietrznej.

W systemach HVAC bardzo istotną kwestią jest wybór sposobu nagrzewania wstępnego centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej. Natomiast wytwarzanie ciepła, po etapie wstępnym, przejmowane jest przez centralę klimatyzacyjno-wentylacyjną. Jak wynika z doświadczeń autorów, często niekorzystne energetycznie jest korzystanie z nagrzewnicy elektrycznej centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej, jeśli mamy do dyspozycji klimatyzatory. Ocena opłacalności podejmowana jest na podstawie danych wprowadzonych do BMS (obliczeniowo, na podstawie ceny za 1 kWh energii elektrycznej, mocy nagrzewnicy, wydajności centrali i wydajności jednostek wewnętrznych – klimatyzatorów).

Właściwe wyregulowanie układu HVAC (optymalny algorytm sterowania, właściwe wyregulowanie układu, poprawnie skalibrowane czujniki, wykluczenie antagonizmów wynikających z działania innych systemów automatyki w budynku) pozwala na obniżenie zużycia energii elektrycznej, np.:

 • dla małej stacji benzynowej o 9% w skali roku,
 • dla dużej stacji benzynowej o 13% w skali roku.

W oparciu o specyfikę budynku – obiektu użyteczności publicznej – możliwa jest implementacja mechanizmu obniżenia temperatury w porze nocnej.

Utrzymanie temperatury na umiarkowanym poziomie (zarówno w porze letniej, jak i zimowej) wpływa na zmniejszenie zużycia mocy biernej, m.in. przez falowniki w układach automatyki, oraz obniża straty energii czynnej w sieci i transformatorach. Obniżanie powoduje również redukcję zużycia energii czynnej – czyli energii zamienianej na pracę – ponieważ produkcja chłodu i ciepła jest ograniczona (RYS. 8–9).

rys8 automatyka budynkowa

RYS. 8. Wykres wygenerowany z centralnego systemu automatyki zestawiający sumy mocy biernej dla dwóch przyłączy prądu (kolor zielony – moc bierna przyłącza RG1, kolor granatowy – moc bierna przyłącza RG2) ze zmienną reprezentującą stan włącz/wyłącz obniżenia nocnego, umiejscowione w czasie. W momencie, gdy włącza się wygaszenie działania układu klimatyzacyjno-wentylacyjnego (w pomieszczeniach nieużywanych), widoczny jest spadek poziomu mocy biernej przyłącza RG1. Po powrocie układu do działania w pełnym zakresie widoczny jest wzrost mocy biernej (kolor granatowy); rys.: B. Kluczberg, I. Kluczberg, J. Żurawski

rys9 automatyka budynkowa

RYS. 9. Zestawienie (od 4 grudnia do 7 stycznia), na którym przedstawiona została moc bierna Q przyłącza RG2 (kolor zielony), w zestawieniu ze zmiennymi (Aktywne/Nieaktywne) odpowiedzialnymi za ograniczenia chłodzenia/grzania na poszczególnych piętrach. Zaobserwować możemy powtarzalność wzorca obniżania poziomu mocy biernej, zgodnej z mechanizmem ograniczania grzania/chłodzenia, na przestrzeni trzech miesięcy zimowych. Widoczny jest spadek mocy biernej w momencie obniżenia temperatury zadanej. Poziom mocy biernej po wyłączeniu mechanizmów ograniczających możliwości chłodzenia/grzania układów klimatyzacyjno-wentylacyjnych wzrasta; rys.: B. Kluczberg, I. Kluczberg, J. Żurawski

rys10 automatyka budynkowa

RYS. 10. Wizualizacja systemu solarnego wykonana w klubie jachtowym – w ramach centralnego systemu automatyki (Balaton, Węgry). Instalacja fotowoltaiczna została zmodernizowana i ponownie zintegrowana po pięciu latach. Wizualizacja uwzględnia zawory, pompy, zbiorniki oraz wymienniki i została uproszczona na wniosek klienta. Dodatkowo w kompleksie zintegrowane zostały trzy centrale klimatyzacyjno­‑wentylacyjne, oświetlenie, węzeł ciepła oraz system strefowych klimakonwektorów; rys.: B. Kluczberg, I. Kluczberg, J. Żurawski

Centralny system automatyki, oparty na standardowych protokołach komunikacji, umożliwia integrację urządzeń wielu producentów. Rozbudowa takiego systemu może odbywać się po wielu latach użytkowania. Jak wynika z doświadczeń autorów, najczęściej konieczna jest integracja nowo powstałych systemów technicznych. Przykładem takiego obiektu jest klub jachtowy (RYS. 10), w którym zintegrowano system solarny. Integracji podlegają zmienne dotyczące temperatur przepływu, temperatury na powrocie, temperatury zbiornika i trybu pracy oraz sygnały sterujące pomp (RYS. 11).

Na podstawie zgromadzonych w bazie danych parametrów wygenerowano (RYS. 12–17).

rys11 automatyka budynkowa

RYS. 11. Zastosowanie centralnego systemu automatyki oraz liczników energii elektrycznej lub cieplnej z wydzieleniem poszczególnych urządzeń, np. pojedynczych centrali klimatyzacyjnych, umożliwia ocenę poziomu zużycia ciepła z podziałem na układy, budynki, instalacje; rys.: B. Kluczberg, I. Kluczberg, J. Żurawski

rys12 automatyka budynkowa

RYS. 12. W oparciu o centralę NW5 wykonano wykres kołowy reprezentujący procentowy rozkład trybu pracy centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej. Centrala NW5 tylko przez 28,5% roku pracuje w trybie komfortowym, a przez resztę roku działa w trybie oszczędnym lub niskim albo nie ma potrzeby jej używania (9,1%); rys.: B. Kluczberg, I. Kluczberg, J. Żurawski

rys13 14 automatyka budynkowa

RYS. 13–14. Centrala NW5 w okresie roku charakteryzowała się w okresie jesienno-zimowym najniższą, a w okresie letnim najwyższą temperaturą nawiewu. Zakres temperatury nawiewanego powietrza jest zmienny i pozostaje w korelacji ze zmienną temperaturą zewnętrzną; rys.: B. Kluczberg, I. Kluczberg, J. Żurawski

rys15 automatyka budynkowa

RYS. 15. Układ automatyki NW5 w okresie od 10 marca do 31 grudnia 2022 r. (budynek biurowy). Średni przyrost zużycia energii elektrycznej charakteryzuje się stabilnym średnim przyrostem energii elektrycznej o medianie 5,1 kWh. Maksymalny średni przyrost zużycia to 639,4 kWh, minimalny 5,1 kWh. W okresie od połowy sierpnia widoczny skok średniego zużycia utrzymujący się do 9 września 2022 r.. Najprawdopodobniej w tym okresie centrala była używana do schładzania, ponieważ temperatura zewnętrzna utrzymywała się na średnim poziomie 32,7°C; rys.: B. Kluczberg, I. Kluczberg, J. Żurawski

rys16 automatyka budynkowa

RYS. 16. Przebieg temperatury zewnętrznej od –6,9°C do 35,1°C. Widoczna jest zależność pomiędzy ciepłem zużytym (RYS. 17) a temperaturą zewnętrzną (RYS. 16). Im niższa temperatura zewnętrzna, tym bardziej wzrasta zużycie ciepła; rys.: B. Kluczberg, I. Kluczberg, J. Żurawski

rys17 automatyka budynkowa

RYS. 17. Na wykresie zarejestrowano zużycie ciepła. Okres od listopada do stycznia oraz od lutego do kwietnia charakteryzuje się podobnym nachyleniem krzywej, co sugeruje, że korelacja ta może zostać wykorzystana do opracowania proaktywnego przygotowania ciepła z wykorzystaniem pojemności cieplnej budynku oraz wieloletnich pomiarów produkcji ciepła; rys.: B. Kluczberg, I. Kluczberg, J. Żurawski

Sprawność energetyczna budynku

W obecnym kształcie Prawa budowlanego oraz Ustawy o charakterystyce energetycznej budynku nie można oszacować wpływu integracji automatyk i systemów energetycznych budynku. Nie wiadomo, w jaki sposób uwzględnić np. zintegrowanie BMS-em systemu grzewczego c.o. (straty statyczne) z systemem produkującym ciepło lub chłód do podgrzewania powietrza wentylowanego (straty dynamiczne). Integracja pozwala uwzględnić automatyczną regulację współpracy pomiędzy systemem grzewczym/chłodniczym z ruchomymi osłonami okiennymi, wykorzystywania potencjału energetycznego freecoolingu. Wykorzystanie systemu integrującego poszczególne elementy automatyki daje nowe możliwości, wymaga jednak, aby rozwiązania techniczne umożliwiały wykorzystanie potencjału integracji.

rys18 automatyka budynkowa

RYS. 18. System automatyki integrujący podsystemy techniczne budynku oraz wielu budynków o tym samym charakterze, np. sieć sklepów; rys.: B. Kluczberg, I. Kluczberg, J. Żurawski

System zarządzania energią

Pierwotnie wiele budynków (obiektów) o tym samym przeznaczeniu (sklepy zlokalizowane w „galeriach”) pracowało w oparciu o schematy automatyki poszczególnych systemów energetycznych. Wprowadzono integrację systemów dla każdego z budynków sieci oraz umożliwiono kontrolę energetyczną i modyfikację ustawień realizowaną z wykorzystaniem „chmury” (RYS. 18). Każdy z budynków może być analizowany i raportowany osobno.

Zużycie mediów, monitorowane na bieżąco za pomocą liczników zużycia energii c.o., c.w.u. chłodu, wody, gazu, energii elektrycznej (również podział na systemy techniczne budynku), poddawane jest automatycznej analizie porównawczej z uwzględnieniem:

 • sprawności wytwarzania ciepła i chłodu,
 • zużycia energii końcowej na 1 m2 powierzchni ogrzewanej oraz chłodzonej,
 • prądów rozruchowych i ich konsekwencji na moc zamówioną,
 • pracy systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w zakresie sprawności rekuperacji i sprawności wytwarzania energii cieplnej oraz chłodniczej.

System pozwala sparametryzować węzły przepływu energii i poddać je szczegółowej analizie optymalizacyjnej. Istnieje możliwość grupowania obiektów:

 • budynków podobnych lub takich samych o tym samym przeznaczeniu,
 • budynków o podobnym roku wzniesienia i podobnym systemie energetycznym grzewczo-chłodniczym,
 • budynków pod kątem zintegrowania zarządzania energią,
 • budynków o tej samej lokalizacji geograficznej.

System automatyki wraz z zastosowaniem liczników energii pozwala na porównanie dowolnych parametrów sprawności wytwarzania systemów ogrzewania oraz klimatyzacji i wentylacji, sprawności systemu c.o., c.w.u. chłodu, sprawności rekuperacji.

Na RYS. 16 zamieszczono wyniki pomiaru z wykorzystaniem rozwiązań: ELPCLOUD. Jest to kompleksowy system zarządzania siecią budynków obejmujący:

 • integrację wszystkich urządzeń i systemów w obiekcie,
 • optymalizację kosztów pracy urządzeń,
 • wsparcie serwisu i redukcję kosztów użytkowania budynku,
 • jednolitą platformę przeznaczoną dla wielu budynków/sieci budynków,
 • sprowadzenie sterowania i monitoringu w każdym budynku do jednego inteligentnego algorytmu sterowania.

W wyniku zastosowania ELPCLOUD oraz dostępnych w ramach systemu możliwości optymalizacji zużycia energii osiągnięto średnią oszczędność zużycia mediów na poziomie 20%. System ELPCLOUD zintegrował i umożliwił zarządzanie 77 budynkami o tym samym przeznaczeniu i bardzo podobnym sposobie użytkowania.

Implementacja systemu automatyki, jak wynika z doświadczeń oraz danych zebranych przez autorów, umożliwia poprawę efektywności energetycznej budynków. TABELI 6 zamieszczono wyniki pomiarów zużycia energii w budynkach o tym samym przeznaczeniu oraz o różnych lokalizacjach.

tab6 automatyka budynkowa

TABELA 6. Zestawienie wyników optymalizacji zużycia energii budynków rozproszonych, zintegrowane w systemie chmurowym ELPCLOUD

tab7 automatyka budynkowa

TABELA 7. Zestawienie zużycia energii przez różne urządzenia na stacji benzynowej

Po wdrożeniu systemu umożliwiającego integrację systemów energetycznych osiągnięto ciekawe wyniki. Losowo wybrane obiekty opomiarowano, a następnie zintegrowano ich systemy energetyczne, wpięto w „chmurę” i poddano optymalizacji energetycznej oraz kosztowej. Wyniki były zaskakujące. Koszty zmalały – wykazano roczny zysk na energii elektrycznej na poziomie 309 056,93 zł (cena prądu 2023 PGE: 94 gr za 1 kWh.) Przy średnim koszcie inwestycyjnym integracji około 30 tys. zł, jednego budynku i oszczędności na energii elektrycznej 18,18%, zwrot inwestycji następuje po 2 latach i 8 miesiącach.

rys19 automatyka budynkowa

RYS. 19. Wizualizacja zużycia energii elektrycznej na urządzenia gastronomiczne, lodówki, wentylację, klimatyzację, oświetlenie wewnętrzne oraz zewnętrzne; rys.: B. Kluczberg, I. Kluczberg, J. Żurawski

Zintegrowanie systemu umożliwia monitorowanie zużycia energii przez różne urządzenia lub grupy urządzeń, np. porównanie zużytej energii z podziałem na urządzenia gastronomiczne, lodówki, wentylację, klimatyzację, oświetlenie wewnętrzne oraz zewnętrzne i porównywanie otrzymanych pomiarów między obiektami (TABELA 7, RYS. 19–20). Pomierzono i zwizualizowano sumaryczne zużycie energii elektrycznej 12576,6 kWh z bieżącego miesiąca, które odpowiada kwocie 7546,0 zł, zgodnie ze zdefiniowanym cennikiem dostawcy energii.

rys20 automatyka budynkowa

RYS. 20. Zestawienie tygodniowego zużycia energii na klimatyzację, oświetlenie oraz pompy ciepła na stacji benzynowej; rys.: B. Kluczberg, I. Kluczberg, J. Żurawski

Rejestracja interwałowa (interwał godzinowy), oprogramowanie oraz możliwość wizualizacji będąca elementem licznika wieloobwodowego umożliwiają porównanie zużycia energii z podziałem na ostatnią dobę, poszczególne tygodnie oraz zużycie godzinowe w ostatnim miesiącu (RYS. 21). Platforma umożliwia również porównanie bieżącego zużycia ze zużyciem w miesiącu poprzednim. Na podstawie danych historycznych oraz szacunków schemat „Prognozy” umożliwia predykcję zużycia (RYS. 22), które zmniejsza ryzyko przekroczenia założonego przez użytkownika budżetu, pozwala na wykrywanie awarii na wczesnym etapie, przyczyniając się do podniesienia stopnia ochrony obiektu oraz zapewnienia mu bezpieczeństwa pożarowego.

rys21 automatyka budynkowa

RYS. 21. Godzinowe zużycie energii na stacji benzynowej zgodnie z opisem z tabeli 7; rys.: B. Kluczberg, I. Kluczberg, J. Żurawski

Podsumowanie

Budynek bez systemu integracji automatyki budynkowej narażony jest na:

 • nieefektywne wykorzystanie istniejących systemów energetycznych,
 • konieczność wykonywania obowiązkowych przeglądów systemów energetycznych w oparciu o metody szacunkowe.
rys22 automatyka budynkowa

RYS. 22. Zużycie i prognozy zużycia; rys.: B. Kluczberg, I. Kluczberg, J. Żurawski

Zastosowanie zintegrowanych systemów zarządzania energią, tworzonych indywidualnie i dostosowanych do potrzeb oraz oczekiwań użytkowników, daje wiele korzyści, do których należą:

 • efektywne wykorzystanie istniejących systemów energetycznych,
 • dokładne metody określania sprawności źródeł energii,
 • ocena sprawności systemów energetycznych w dowolnej chwili,
 • zwolnienie z obowiązku wykonywania przeglądów systemów energetycznych,
 • prowadzenie automatycznego porównania zużycia energii na budynek i na 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • przyspieszenie i optymalizacja czynności konserwatorskich i serwisowych.

Brak możliwości generowania zbioru danych i wskaźników energetycznych budynku na etapie użytkowania:

 • pozwala zweryfikować świadectwo charakterystyki energetycznej,
 • umożliwia wykrywanie anomalii w zakresie zużycia energii oraz utraty mediów,
 • pozwala na szybkie wykrywanie oraz usuwanie awarii, co wpływa na utrzymanie komfortu oraz efektywności energetycznej na zadanym stabilnym poziomie.

Dobrze przygotowany system integracji sterowania i opomiarowania jest narzędziem, które pozwala optymalizować procesy eksploatacyjne w budynkach.

Literatura

 1. „Proposals for a Directive of the European Parliament and of the Council on the energy performance of buildings”, Brussels, 11.5.2001 COM(2001) 226 final.
 2. „Efektywność energetyczna budynków”, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow
 3. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ustawy – Prawo budowlane (DzU z 2022 r., poz. 2206).
 4. „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej”, https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/metodologia-wyznaczania-charakterystyki-energetycznej-budynku-lub-18176491
 5. „Wybieramy kocioł gazowy tradycyjny czy kondensacyjny”, https://www.ogrzewamy.pl/poradnik/wybieramy-kociol-gazowy-tradycyjny-czy-kondensacyjny
 6. H.F. Chinchero, J.M. Alonso, „A Review on Energy Management Methodologies for LED Lighting Systems in Smart Buildings”, 2020 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2020 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe), Madrid, Spain, 2020, s. 1–6,
doi: 10.1109/EEEIC/ICPSEurope49358.2020.9160796.
 7. I. Riyanto, L. Margatama, H. Hakim, M. Martini, D.E. Hindarto, „Motion Sensor Application on Building Lighting Installation for Energy Saving and Carbon Reduction Joint Crediting Mechanism”, „Appl. Syst. Innov”, 2018, 1, 23. https://doi.org/10.3390/asi1030023.
 8. N. Kandasamy, G. Karunagaran, C. Spanos, K. Tseng, B. Soong, „Smart lighting system using ANN-IMC for personalized lighting control and daylight harvesting”, „Building and Environment” 139/2018, s. 170–180.
 9. M. Fedorczak-Cisak, A. Kowalska, „Komfort użytkowania oraz klimat środowiska wewnętrznego budynków energooszczędnych”, „Materiały Budowlane” 6/2014, s. 97–100.
10. Pervez Hameed Shaikh, Nursyarizal Mohd. Nor, Perumal Nallagownden, Irraivan Elamvazuthi, „Intelligent Optimized Control System for Energy and Comfort Management in Efficient and Sustainable Buildings”.
11. L. A. Hurtado, P. H. Nguyen, W. L. Kling, „ZeilerBuilding Energy Management Systems – Optimization of comfort and energy use”.
12. Mahsa & Faria Khorram, Pedro & Vale Zita (2019), „Lighting Consumption Optimization in a SCADA Model of Office Building Considering User Comfort Level”, 10.1007/978-3-030-23946-6_3.
13. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.)
14. „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (DzU z 2022 r., poz. 1225).
15. „Indian Energy Policy and Programs”, U.S. Department of Energy, https://www.energy.gov/indianenergy/articles/build-tight-ventilate-right

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Kształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym – studium przypadku

Kształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym – studium przypadku Kształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym – studium przypadku

Prezentowany artykuł jest fragmentem najnowszej książki dr. inż. Krzysztofa Pawłowskiego pt. „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii”, wydanej pod patronatem miesięcznika...

Prezentowany artykuł jest fragmentem najnowszej książki dr. inż. Krzysztofa Pawłowskiego pt. „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii”, wydanej pod patronatem miesięcznika „IZOLACJE”.

Waldemar Joniec Ciepłownictwo i węzły cieplne dla budynków, domów jednorodzinnych i poszczególnych mieszkań

Ciepłownictwo i węzły cieplne dla budynków, domów jednorodzinnych i poszczególnych mieszkań Ciepłownictwo i węzły cieplne dla budynków, domów jednorodzinnych i poszczególnych mieszkań

Węzły cieplne mają i będą miały duże znaczenie w zwiększaniu efektywności energetycznej systemów ogrzewania w budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej, które czeka gruntowna przemiana, tak jak ciepłownie....

Węzły cieplne mają i będą miały duże znaczenie w zwiększaniu efektywności energetycznej systemów ogrzewania w budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej, które czeka gruntowna przemiana, tak jak ciepłownie. Indywidualne stacje mieszkaniowe wpływają nie tylko na komfort w mieszkaniach, ale i na efekty energetyczne całych budynków. Możliwości wyposażania węzłów w układy automatyki, sterowania i monitorowania pozwalają z kolei sprostać wymaganiom w zakresie przepisów wprowadzających standardy dla obiektów...

inż. Konrad Tatoń Zastosowanie styropianu o obniżonej przewodności cieplnej w budownictwie i jego wpływ na detale konstrukcyjne

Zastosowanie styropianu o obniżonej przewodności cieplnej w budownictwie i jego wpływ na detale konstrukcyjne Zastosowanie styropianu o obniżonej przewodności cieplnej w budownictwie i jego wpływ na detale konstrukcyjne

W każdej przegrodzie budowlanej można obserwować złożone formy transportu ciepła. Oprócz regularnych obszarów, w których przepływ ciepła jest jednowymiarowy i dobrze charakteryzowany przez wartość współczynnika...

W każdej przegrodzie budowlanej można obserwować złożone formy transportu ciepła. Oprócz regularnych obszarów, w których przepływ ciepła jest jednowymiarowy i dobrze charakteryzowany przez wartość współczynnika przenikania ciepła U, mamy zawsze do czynienia z miejscami, w których przepływ ciepła jest dwu- lub nawet trójwymiarowy. Związane z tym dodatkowe straty ciepła muszą być starannie obliczone i uwzględnione w charakterystyce cieplnej budynku w formie liniowych i punktowych współczynników przenikania...

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

dr inż. Maciej Robakiewicz Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Nowe cele i zasady modernizacji budynków Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję...

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję gazów cieplarnianych. Dla osiągnięcia przyjętego celu konieczne jest zrealizowanie modernizacji niemal wszystkich budynków w całej UE. Jest to gigantyczne i bardzo trudne zadanie, którego realizacja wymaga rozszerzenia zakresu modernizacji dokonywanych w budynkach i zwiększenia tempa ich realizacji.

dr inż. Jacek Michalak Rynek ETICS w Polsce – teraźniejszość i przyszłość

Rynek ETICS w Polsce – teraźniejszość i przyszłość Rynek ETICS w Polsce – teraźniejszość i przyszłość

Powszechnie wiadomo, że bez ograniczenia zużycia paliw kopalnych i wzrostu efektywności energetycznej nie mamy szans na skuteczną transformację w kierunku bezemisyjnej globalnej gospodarki, która pozwoli...

Powszechnie wiadomo, że bez ograniczenia zużycia paliw kopalnych i wzrostu efektywności energetycznej nie mamy szans na skuteczną transformację w kierunku bezemisyjnej globalnej gospodarki, która pozwoli zatrzymać, a docelowo złagodzić zagrażające naszej cywilizacji zmiany klimatyczne.

Janusz Banera Trendy w zakresie stosowanych technologii izolacji dachów płaskich

Trendy w zakresie stosowanych technologii izolacji dachów płaskich Trendy w zakresie stosowanych technologii izolacji dachów płaskich

W dzisiejszym świecie nic nie jest tak stałe jak ciągły proces zmian. Stale zachodzące zmiany wpływają na całą naszą cywilizację i wszystkie dziedziny naszego życia, tj. produkcję żywności, przemysł odzieżowy,...

W dzisiejszym świecie nic nie jest tak stałe jak ciągły proces zmian. Stale zachodzące zmiany wpływają na całą naszą cywilizację i wszystkie dziedziny naszego życia, tj. produkcję żywności, przemysł odzieżowy, motoryzację, elektronikę i informatykę, energetykę, budownictwo itd.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Metody diagnostyki konstrukcji obiektów budowlanych oraz ustalanie stopnia ich zużycia technicznego

Metody diagnostyki konstrukcji obiektów budowlanych oraz ustalanie stopnia ich zużycia technicznego Metody diagnostyki konstrukcji obiektów budowlanych oraz ustalanie stopnia ich zużycia technicznego

Warunkiem bezpiecznego użytkowania każdego obiektu jest jego stan techniczny, w tym stan techniczny każdego z elementów składowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowe...

Warunkiem bezpiecznego użytkowania każdego obiektu jest jego stan techniczny, w tym stan techniczny każdego z elementów składowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowe [1].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz, mgr inż. Henryk Kwapisz Renowacja akustyczna – jak zabezpieczyć się przed hałasem w mieszkaniach i poprawić komfort akustyczny w szkołach

Renowacja akustyczna – jak zabezpieczyć się przed hałasem w mieszkaniach i poprawić komfort akustyczny w szkołach Renowacja akustyczna – jak zabezpieczyć się przed hałasem w mieszkaniach i poprawić komfort akustyczny w szkołach

W unijnym „Zielonym Ładzie” bardzo wiele miejsca poświęca się konieczności termomodernizacji kilkudziesięciu milionów budynków w Europie, w tym kilku milionów w Polsce. Jest temu poświęcony specjalny program...

W unijnym „Zielonym Ładzie” bardzo wiele miejsca poświęca się konieczności termomodernizacji kilkudziesięciu milionów budynków w Europie, w tym kilku milionów w Polsce. Jest temu poświęcony specjalny program – „Fala Renowacji”. Cel jest oczywisty – osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r., a co za tym idzie poprawa jakości środowiska, ale też naszego komfortu życia. Zasadność tych działań jest oczywista, ale szkoda, że przy okazji tak szerokich programów zapomina się o tym, że jest jeszcze...

dr Jarosław Gil Adaptacje akustyczne sal widowiskowych w ośrodkach kultury

Adaptacje akustyczne sal widowiskowych w ośrodkach kultury Adaptacje akustyczne sal widowiskowych w ośrodkach kultury

W Polsce do dziś istnieje wiele sal widowiskowych placówek kultury z niezadowalającą akustyką. Niestety przez wiele lat, aż do pierwszej dekady XXI w. budowano takie sale z całkowitym pominięciem wymagań...

W Polsce do dziś istnieje wiele sal widowiskowych placówek kultury z niezadowalającą akustyką. Niestety przez wiele lat, aż do pierwszej dekady XXI w. budowano takie sale z całkowitym pominięciem wymagań akustyki wnętrz. Przez twarde podłogi, ściany z tynkowanej cegły lub płyty gipsowo­‑kartonowe i żelbetowe stropy we wszystkich tych salach występuje problem zbyt dużego pogłosu i zbyt małej zrozumiałości mowy. W wielu przypadkach szukano rozwiązania problemu w nagłośnieniu elektroakustycznym, lecz...

dr inż. Paweł Sulik Modernizacja starego budownictwa a bezpieczeństwo pożarowe

Modernizacja starego budownictwa a bezpieczeństwo pożarowe Modernizacja starego budownictwa a bezpieczeństwo pożarowe

W większości przypadków budynki charakteryzują się dużą trwałością, która pozwala na korzystanie z nich przez dziesięciolecia, a przy prawidłowej eksploatacji często przez setki lat. Nie oznacza to oczywiście,...

W większości przypadków budynki charakteryzują się dużą trwałością, która pozwala na korzystanie z nich przez dziesięciolecia, a przy prawidłowej eksploatacji często przez setki lat. Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie stosowane w nich rozwiązania techniczne wraz z upływem lat zachowują swoją funkcjonalność.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Podstawowe kryterium powodzenia w osuszaniu zawilgoconych budynków

Podstawowe kryterium powodzenia w osuszaniu zawilgoconych budynków Podstawowe kryterium powodzenia w osuszaniu zawilgoconych budynków

Jednym z głównych celów prac renowacyjnych prowadzonych w budynkach, które uległy nadmiernemu zawilgoceniu, jest ich osuszenie. W tym wypadku pojęcie to nie może być jednak rozumiane dosłownie.

Jednym z głównych celów prac renowacyjnych prowadzonych w budynkach, które uległy nadmiernemu zawilgoceniu, jest ich osuszenie. W tym wypadku pojęcie to nie może być jednak rozumiane dosłownie.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Modernizacja fasad wentylowanych w świetle nowych wymagań cieplnych – wybrane aspekty

Modernizacja fasad wentylowanych w świetle nowych wymagań cieplnych – wybrane aspekty Modernizacja fasad wentylowanych w świetle nowych wymagań cieplnych – wybrane aspekty

Od 1 stycznia 2021 r., wg rozporządzenia [1], obowiązują nowe zaostrzone wartości graniczne współczynnika przenikania ciepła Uc(max)/U(max) dla poszczególnych przegród oraz graniczne wartości wskaźnika...

Od 1 stycznia 2021 r., wg rozporządzenia [1], obowiązują nowe zaostrzone wartości graniczne współczynnika przenikania ciepła Uc(max)/U(max) dla poszczególnych przegród oraz graniczne wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP. W związku z powyższym istnieje potrzeba modernizacji przegród zewnętrznych istniejących budynków, w tym także fasad wentylowanych.

Bricomarché Sprawdzone sposoby na ocieplenie budynku

Sprawdzone sposoby na ocieplenie budynku

Odpowiednia termoizolacja to niezwykle istotny aspekt związany z ogrzewaniem budynku. Przede wszystkim pozwala znacznie zredukować koszty związane z paliwem potrzebnym do uzyskania i podtrzymywania pożądanej...

Odpowiednia termoizolacja to niezwykle istotny aspekt związany z ogrzewaniem budynku. Przede wszystkim pozwala znacznie zredukować koszty związane z paliwem potrzebnym do uzyskania i podtrzymywania pożądanej temperatury, ale przy okazji także zabezpiecza bryłę budynku przed zniszczeniami. Poznaj najlepsze metody ocieplenia budynku i zobacz, które z nich to najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto? Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję...

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 55% względem 1990 r., co stanowi podwyżkę aż o 15 punktów procentowych względem wcześniejszych założeń.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej...

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej w ramach perspektywy na lata 2021–2027. Strategia przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje na potrzebę promocji głębokiej termomodernizacji i zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc. rocznie. Od marca 2021 roku dokument oczekuje na podpisanie przez premiera...

dr inż. Andrzej Konarzewski Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40%...

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40% energii, 50% wszystkich naturalnych zasobów i 60% powstających odpadów. Zrównoważony sektor budowlany jest kluczem będącym w stanie doprowadzić do redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także jest odpowiedzialny za bardziej zrównoważony świat.

Janusz Banera Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Zarządzanie ryzykiem w budownictwie Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

mgr inż. Wojciech Witkowski Zalecenia przy projektowaniu i wykonywaniu systemów ETICS z ceramicznymi i kamiennymi okładzinami elewacyjnymi

Zalecenia przy projektowaniu i wykonywaniu systemów ETICS z ceramicznymi i kamiennymi okładzinami elewacyjnymi Zalecenia przy projektowaniu i wykonywaniu systemów ETICS z ceramicznymi i kamiennymi okładzinami elewacyjnymi

Branża ociepleń budynków rozwija się dynamicznie od ponad 60 lat, a dzisiejsze rozwiązania w tej dziedzinie to przykład świadomego podejścia do wyzwań związanych z nowoczesnym, energooszczędnym budownictwem.

Branża ociepleń budynków rozwija się dynamicznie od ponad 60 lat, a dzisiejsze rozwiązania w tej dziedzinie to przykład świadomego podejścia do wyzwań związanych z nowoczesnym, energooszczędnym budownictwem.

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Małgorzata Kośla Głęboka termomodernizacja. Co to jest?

Głęboka termomodernizacja. Co to jest? Głęboka termomodernizacja. Co to jest?

Głęboka termomodernizacja określana jest jako zestaw działań remontowych i modernizacyjnych, które mają na celu zmniejszenie zużycia energii w budynkach, aby zrealizować wymagania prawne obowiązujące od...

Głęboka termomodernizacja określana jest jako zestaw działań remontowych i modernizacyjnych, które mają na celu zmniejszenie zużycia energii w budynkach, aby zrealizować wymagania prawne obowiązujące od 2021 r. Jednak nie można termomodernizacji określać jako remontu lub przebudowy. Definicja głębokiej termomodernizacji nie została jeszcze sprecyzowana, ale Komisja Europejska podjęła próby jej określenia pod względem technicznym. Działania termomodernizacyjne niosą za sobą szereg korzyści. Warto...

BLOKTHERM Sp. z o.o. Rewolucja w termoizolacji budynków z produktami firmy BLOKTHERM®

Rewolucja w termoizolacji budynków z produktami firmy BLOKTHERM® Rewolucja w termoizolacji budynków z produktami firmy BLOKTHERM®

Rosnące koszty energii i pracy oraz coraz większy nacisk na ekologię powodują, że w branży budowlanej należy wciąż szukać nowych, a czasem wręcz rewolucyjnych rozwiązań, które sprostają oczekiwaniom zarówno...

Rosnące koszty energii i pracy oraz coraz większy nacisk na ekologię powodują, że w branży budowlanej należy wciąż szukać nowych, a czasem wręcz rewolucyjnych rozwiązań, które sprostają oczekiwaniom zarówno inwestorów, jak i wykonawców, a także pozwolą zapewnić maksymalną dbałość o środowisko. Takim rozwiązaniem w kwestii termoizolacji budynków dysponuje firma BLOKTHERM® – właściciel patentu na masę termoizolacyjną, której 1 mm może zastąpić 10 cm tradycyjnego styropianu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.