Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Konstrukcje drewniane a bezpieczeństwo pożarowe w zakresie NRO i klasy reakcji na ogień – fakty, wymagania, ograniczenia

Wooden structures and fire safety in terms of fire resistance and reaction to fire classes – facts, requirements, limitations

FOT. 1. Osiedle budynków wielorodzinnych o konstrukcji drewnianej, z drewnianymi elewacjami, Szwecja, fot. E. I. Kotwica

FOT. 1. Osiedle budynków wielorodzinnych o konstrukcji drewnianej, z drewnianymi elewacjami, Szwecja, fot. E. I. Kotwica

Od kilku lat trwają prace legislacyjne mające na celu umożliwić szersze stosowanie konstrukcji drewnianych w budownictwie. Podstawowe bariery stawiane drewnu dotyczą przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków. Obowiązujące przepisy utrudniają lub wręcz uniemożliwiają rozwój tej gałęzi budownictwa, co bardzo niekorzystnie stawia nas w stosunku do innych krajów europejskich, np. Austrii, Niemiec, Szwecji czy Norwegii, gdzie tego typu budownictwo stanowi istotny segment rynku budowlanego. Istniejące ograniczenia oznaczają również możliwe trudności w zakresie spełnienia celów polityki UE określone w programie Zielony Ład. Aktualny projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej rozporządzenie WT), zakłada likwidację jedynie części barier i to dla pewnej klasy budynków.

Zobacz także

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Montaż okien w budynku drewnianym

Montaż okien w budynku drewnianym Montaż okien w budynku drewnianym

Rośnie w Polsce popularność budownictwa drewnianego, co wynika z zalet drewna jako naturalnego materiału, który spełnia wymagania związane z energooszczędnością i ograniczaniem śladu węglowego. Dobrym...

Rośnie w Polsce popularność budownictwa drewnianego, co wynika z zalet drewna jako naturalnego materiału, który spełnia wymagania związane z energooszczędnością i ograniczaniem śladu węglowego. Dobrym przykładem zastosowania drewna w budownictwie jest technologia prefabrykacji CLT. Podpowiadamy, jak zamontować stolarkę okienną w drewnianym budynku CLT.

danwood.pl Jak wybrać odpowiedni projekt domu drewnianego z prefabrykatów?

Jak wybrać odpowiedni projekt domu drewnianego z prefabrykatów? Jak wybrać odpowiedni projekt domu drewnianego z prefabrykatów?

Wybór projektu domu drewnianego z prefabrykatów to decyzja, która kreuje przyszłość i styl życia. Aspekty takie jak izolacja cieplna, efektywność energetyczna, jakość materiałów izolacyjnych, zaawansowane...

Wybór projektu domu drewnianego z prefabrykatów to decyzja, która kreuje przyszłość i styl życia. Aspekty takie jak izolacja cieplna, efektywność energetyczna, jakość materiałów izolacyjnych, zaawansowane instalacje fotowoltaiczne i wentylacyjne, certyfikaty jakości oraz gwarancje trwałości to kluczowe kwestie w procesie wyboru. Użycie technologii szkieletu drewnianego w prefabrykacji pozwala na elastyczność projektowania oraz redukcję czasu budowy, co jest odpowiedzią na potrzeby klientów o różnorodnych...

Redakcja Technologia wdmuchiwania izolacji i Przemysł 4.0

Technologia wdmuchiwania izolacji i Przemysł 4.0 Technologia wdmuchiwania izolacji i Przemysł 4.0

Budownictwo drewniane stale ewoluuje, przynosząc innowacyjne rozwiązania, które nie tylko zwiększają efektywność procesów, ale również zmniejszają negatywny wpływ na środowisko.

Budownictwo drewniane stale ewoluuje, przynosząc innowacyjne rozwiązania, które nie tylko zwiększają efektywność procesów, ale również zmniejszają negatywny wpływ na środowisko.

*****
Artykuł porusza temat konstrukcji drewnianych w kontekście bezpieczeństwa pożarowego, w zakresie NRO i klasy reakcji na ogień. Autorzy wyjaśniają na czym polegają bariery prawne, które utrudniają możliwości rozwoju budownictwa drewnianego.

Wooden structures and fire safety in terms of fire resistance and reaction to fire classes – facts, requirements, limitations

The article discusses the issues related to wooden structures in the context of fire safety in terms of fire resistance and reaction to fire class. The authors explain the legal barriers that hinder the development of wooden construction.
*****

Przepisy stanowiące wspomniane bariery wymagają między innymi, w przeciwieństwie do innych krajów europejskich, aby elementy konstrukcji drewnianych w większości obiektów zabezpieczane były do klasy reakcji na ogień minimum B. Dzieje się tak z powodu wciąż obowiązującego wymogu zapewnienia klasyfikacji NRO (nierozprzestrzeniania ognia) m.in. dla wszystkich elementów konstrukcyjnych i przyjęcia opracowanego kilkanaście lat temu przyporządkowania NRO klasie reakcji na ogień minimum B w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia WT.

Czytaj też: Polacy chcą budownictwa, które jest przyjazne dla środowiska

Pojęcie NRO wymienione jest m.in. w krajowej normie PN-B 02867:2013-06 referującej do zewnętrznego oddziaływania ognia na ściany zewnętrzne. W rozporządzeniu WT w § 216 już w latach 90. ubiegłego wieku postawiony został wymóg spełnienia NRO również w stosunku do stropów, dachów, słupów i innych elementów konstrukcyjnych w przypadku wewnętrznego oddziaływania ognia. W rzeczywistości brak jest podstawy normowej, która wskazywałaby wymóg NRO dla elementów konstrukcyjnych (mimo że np. w tekście jednolitym Rozporządzenia WT 1994, ogłoszonym w 1999 r., wskazano konieczność oceny tej cechy w oparciu o Polskie Normy). W tym przypadku badania prowadzone są w zakresie reakcji na ogień, a potem na podstawie uzyskanych Euroklas, przypisana jest cecha NRO.

Przyglądając się podstawowemu w tym zakresie badaniu wg normy PN-EN 13823+A1:2020-11 „Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych – Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu”, warto zauważyć, że w odniesieniu do elementów powierzchniowych, np. ściana, badanie odzwierciedla realny układ elementu spotykany w konstrukcji, natomiast w przypadku elementów powierzchniowych, typu stropy, czy liniowych, np. słupy czy belki, takiego odniesienia, z uwagi na wymogi normowe dotyczące próbki, już nie uzyskujemy, co może powodować zarzuty, że ta metoda badawcza nie w pełni odnosi się do realnego zastosowania elementu w konstrukcji.

Do 2009 r. problem podnoszenia klasy reakcji na ogień nie istniał dla masywnych elementów konstrukcyjnych o minimalnym wymiarze przekroju poprzecznego 140 mm dla drewna litego oraz 120 mm dla drewna klejonego warstwowo (elementy o mniejszym wymiarze przekroju musiały być zabezpieczane celem zapewnienia NRO), gdyż sprawy te regulowała Instrukcja ITB 401/2004. Od czasu jednak opublikowania wspomnianego Załącznika nr 3 postanowienia Instrukcji nie mają zastosowania.

Powyższe oznacza, że dopóki Ustawodawca nie zmieni zapisów obowiązujących w rozporządzeniu WT, wszystkie elementy konstrukcyjne z drewna, dla których zapisy WT wymagają zapewnienia NRO, muszą być do tego stopnia zabezpieczane.

fot2 kotwica

FOT. 2. Budynek wielorodzinny o przeważającej konstrukcji z drewna klejonego warstwowo, Austria; fot.: P. Sulik

Doświadczenia innych państw, w których konstrukcje drewniane stosowane są na znacznie większą skalę niż w Polsce, udowadniają, że możliwe jest zachowanie bezpieczeństwa pożarowego w przypadku budownictwa drewnianego, w tym:

 • wielokondygnacyjnych obiektów mieszkalnych – FOT. 1–2,
 • usługowych i biurowych – FOT. 3–4,
 • magazynowych – FOT. 5,
 • użyteczności publicznej – FOT. 6.
fot3 kotwica 1

FOT. 3. Budynek biurowo-usługowy o słupowo-ryglowej konstrukcji z drewna klejonego warstwowo, Szwecja; fot.: E. I. Kotwica

fot3 kotwica

FOT. 4. Wnętrze wysokościowego budynku hotelowo-biurowego, Austria; widoczna konstrukcja drewniana; fot.: P. Sulik

fot5 kotwica

FOT. 5. Budynek magazynowy wysokiego składowania, częściowo dwukondygnacyjny o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo, Austria; fot.: P. Sulik

fot6 kotwica

FOT. 6. Centrum nauki o konstrukcji drewnianej, Szwecja; widoczna konstrukcja drewniana; fot.: E. I. Kotwica

W krajach tych w większości przypadków zastosowań nie istnieją wymogi sztucznego podwyższania klasy reakcji na ogień konstrukcji drewnianych, natomiast powszechnie stosowaną tam zasadą jest czterostronne struganie elementów konstrukcyjnych oraz wykańczanie ich narożników w postaci fazowania. Konstrukcje drewniane – zarówno elementy, jak i ich połączenia – są też odpowiednio projektowane z uwzględnieniem wymaganej odporności ogniowej, a obiekty wykonywane są zgodnie z projektem, co jest częścią wysokiej kultury w budownictwie. Tam, gdzie jest to niezbędne (np. w wyższych obiektach lub wielokondygnacyjnych), stosowana jest instalacja tryskaczowa.

Obiekty pokazane na FOT. 1–6 to tylko niewielki przykład europejskiego (tu szwedzkiego i austriackiego) budownictwa drewnianego. W tym kontekście nasuwa się pytanie, czym Polska różni się od Szwecji, Austrii czy innych państw europejskich w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budownictwa drewnianego (tylko u nas niezbędne jest podnoszenie klasy reakcji na ogień wszystkich elementów konstrukcyjnych z drewna)?

Jeśli pozostaniemy przy przykładzie Szwecji, w której rozwój budownictwa drewnianego, w tym wysokiego, jest dynamiczny – zmiany przepisów, dzięki którym ten rozwój był możliwy, nastąpiły pod koniec lat 90. XX wieku. Tymczasem w Polsce z jednej strony mówimy o konieczności wdrażania proekologicznych rozwiązań, z drugiej – blokujemy możliwość rozwoju ekologicznego budownictwa, wymuszając dodatkowo wprowadzanie do niego nieobojętnych środków chemicznych.

Zdaniem Autorów podnoszenie klasy reakcji na ogień i zabezpieczanie chemiczne drewna nie jest rozwiązaniem ani właściwym z punktu widzenia oddziaływania na środowisko i zdrowie, ani w sposób znaczący podnoszącym bezpieczeństwo pożarowe. Niemniej jednak dopóki istnieją wskazane na wstępie przepisy – należy ich przestrzegać, nie dopuszczając do akceptacji fikcji. Tymczasem w Polsce niestety z jednej strony występują nieadekwatne do europejskiego stanu wiedzy wymagania, z drugiej – nikt tego w rzetelny sposób nie egzekwuje, a w obszarze wytyczonym przez wspomniane wymogi, występują liczne nieprawidłowości, wśród których do najbardziej istotnych należą:

 • Malowanie konstrukcji wybarwionym preparatem, nadającym elementom intensywny kolor, ale często niemającym nic wspólnego z rzeczywistą impregnacją, zapewniającą wysycenie impregnatem zgodne z zapisami odpowiedniej Krajowej lub Europejskiej Oceny Technicznej. Dodatkowo „impregnacja” taka dokonywana jest najczęściej w warunkach nieprzemysłowych.
 • Impregnowanie drewna klejonego warstwowo (i innych wyrobów konstrukcyjnych na bazie drewna) środkami (często tanimi, solnymi), które nie były przebadane pod kątem zgodności z normą EN 15228, a tym samym nie spełniają wymogów stawianych przez normy zharmonizowane.
 • Wprowadzanie do obrotu konstrukcji z drewna klejonego z deklarowaniem klasy reakcji na ogień B-s1, d0 mimo braku badań typu, braku Zakładowej Kontroli Produkcji w tym zakresie, braku regularnych badań i braku nadzoru jednostki notyfikowanej (czyli bez zapewnienia stałości właściwości użytkowych w tym zakresie). Wskazać tu należy naganność zarówno wprowadzania na rynek wyrobu w sposób sprzeczny z uzyskanym certyfikatem (referującym do D-s2, d0), jak i przedstawiania wyników jednorazowo przeprowadzonego badania, niemającego wiele wspólnego z badaniami typu, jako „dowodu” na zgodność z przepisami.
 • Wprowadzanie do obrotu konstrukcji z drewna klejonego z oznakowaniem CE referującym do klasy D-s2, d0 i dołączanie bliżej nieusytuowanej w przepisach „deklaracji producenta”, świadczącej o dokonaniu impregnacji w zakresie przeciwdziałania korozji biologicznej oraz podniesienia klasy reakcji na ogień.

Jeśli więc Ustawodawca nie zniesie obecnie funkcjonującego wymogu, dotyczącego podnoszenia klasy reakcji na ogień wszystkich elementów konstrukcji drewnianej – niezbędne jest wypracowanie przepisów regulujących ten zakres. Chemiczne podnoszenie klasy reakcji na ogień powinno spełniać wszystkie wymagania związane z zapewnieniem stałości właściwości użytkowych wyrobu i systemu oceny i weryfikacji stałości użytkowych 1.

Niezbędne jest wymaganie udokumentowania tak przez producenta, jak i wykonawcę (w przypadku zabezpieczania na placu budowy) całego procesu impregnacji oraz zastosowania właściwej metody aplikacji i zapewnienia właściwego wysycenia. Powiązaną z ustanowieniem tych wymagań jest konieczność egzekwowania ich w 100% realizacji, tak by uzyskać niezbędny poziom bezpieczeństwa pożarowego, a nie wyłącznie jego złudzenie.

Świadomość inwestora i wykonawcy oraz odpowiednia wiedza organów dopuszczających takie obiekty do użytkowania, powinna uniemożliwić wprowadzanie do obrotu:

 • elementów nieposiadających stałych i niezmiennych właściwości użytkowych w zakresie klasy reakcji na ogień – dotyczy zarówno impregnacji dokonywanej środkami wybarwionymi, jak i elementów z CE referującym do klasy reakcji na ogień D-s2, d0 i deklaracją producenta (niepopartą stałymi badaniami i jakimkolwiek nadzorem zewnętrznym), mającą świadczyć o przeprowadzeniu jakiejś impregnacji oraz elementów, dla których wydano deklarację sprzeczną z certyfikatem,
 • elementów zabezpieczanych preparatami sprzecznymi z zapisami odpowiednich norm zharmonizowanych,
 • elementów zabezpieczonych środkami, które jednocześnie chronią przed korozją biologiczną i które nie posiadają w oznakowaniu dodatkowo „PT”.

Należy przy tym wszystkim pamiętać, że nie bez znaczenia jest wpływ środków chemicznych na środowisko, co wiąże się z koniecznością wprowadzenia obligatoryjności stosowania wyłącznie środków przyjaznych środowisku i całkowicie nieszkodliwych dla zdrowia – w tym przy bezpośrednim kontakcie.

W przypadku impregnacji drewna należy zadać sobie pytanie, na ile w proekologiczną politykę wpisuje się sytuacja, w której pokryty środkami chemicznymi (najczęściej solnymi, a zgodne z wytycznymi KOT wysycenie musi wynosić np. 175 czy 200 g/m2) słup drewniany znajduje się w rejonie zasięgu rąk dzieci?

To, że dzieci operują często rękami w okolicy ust, jest faktem bezspornym, co prowadzi do możliwości dotknięcia ust rękami zabrudzonymi środkiem chemicznym. Sytuacja raczej nieobojętna dla zdrowia takiego dziecka, a prawdopodobna do zaistnienia np. w każdej polskiej sali gimnastycznej, w której występują słupy z drewna klejonego warstwowo. Przyczyną są wskazane wyżej, istniejące i pozostawione w projekcie WT polskie przepisy wymagające podniesienia klasy reakcji na ogień, a znaczna liczba producentów i wykonawców stosuje w tym celu najtańsze solne środki (często nieprzeznaczone do stosowania na drewnie klejonym warstwowo). Ponadto, w większości przypadków nie ma możliwości dodatkowego zabezpieczenia powierzchni pokrytej środkiem solnym warstwą lakieru, gdyż wyroby pokryte warstwą lakieru nie podlegają pod KOT z uwagi na brak badań w tym zakresie.

Odrębnym aspektem, który trzeba rozważać w odniesieniu do ekologii i konstrukcyjnych elementów drewnianych pokrytych środkami chemicznymi, jest ich ewentualna utylizacja i brak możliwości traktowania takiego materiału jako biodegradowalnego, obojętnego środowiskowo. Niezbędne jest więc przyspieszenie prac nad właściwymi zmianami rozporządzenia WT w zakresie dotyczącym konstrukcji drewnianych tak, by przepisy te nie blokowały możliwości rozwoju ekologicznego budownictwa, nawet jeśli jedynym możliwym scenariuszem zmian jest ich wprowadzanie etapami. Trzeba jedynie pamiętać, że etapowanie powinno być skomasowane w jak najmniejszej ilości zmian rozporządzenia. Nadmierna liczba zmian powoduje bowiem chaos. W takim przypadku jak najszybciej wprowadzonym etapem I powinno być umożliwienie stosowania odpowiednio zabezpieczonych ścian oddzielenia pożarowego oraz schodów o konstrukcji drewnianej, jak i przywrócenie możliwości traktowania jako NRO bez zabezpieczeń chemicznych elementów z drewna klejonego warstwowo o minimalnym wymiarze przekroju poprzecznego 120 mm oraz litego o minimalnym wymiarze przekroju poprzecznego 140 mm pod warunkiem czterostronnego strugania i fazowania narożników.

Etapem II mogłoby być ustalenie warunków dopuszczenia bez zabezpieczeń chemicznych przegród wykonanych z masywnego drewna, w tym obszarów stosowania eksponowanych powierzchni drewnianych. Zmiany takie wpłynęłyby pozytywnie na możliwość stosowania proekologicznych rozwiązań w budownictwie i rozwój tej gałęzi budownictwa.

Literatura

1. E.I. Kotwica, P. Sulik, U. Kotwica, M. Beśka, M.A. Hikiert, „Budownictwo drewniane”, 3 części: „Poradnik dla Inwestora”, „Poradnik dla Wykonawcy”, „Poradnik dla Projektanta”, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 2022.
2. M. Kosiorek, A. Kolbrecki, „Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji na ogień wg PN-EN”, Instrukcja ITB nr 401/2004, Warszawa 2004 (Uwaga! pozycja nieaktualna, niedopuszczalna do stosowania).
3. PN-EN 13501-1:2019-02, „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień”.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

domni.pl Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom? Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne...

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne zewnętrzne sprawią natomiast, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Jaki materiał izolacyjny można stosować pod płytki elewacyjne z klinkieru? Czym kierować się wybierając płytki zewnętrzne, aby elewacja zachowała trwałość i estetyczny wygląd na lata?...

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.