Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Badanie nośności i sztywności ścinanych połączeń na wkręty samowiercące

Testing of load capacity and shear rigidity of self-drilling screw connections

Hala o rozpiętości około 22 m wykonana z kształtowników giętych, fot. S. Swierczyna

Hala o rozpiętości około 22 m wykonana z kształtowników giętych, fot. S. Swierczyna

Wkręty samowiercące stosuje się w konstrukcjach stalowych m.in. do zakładkowego łączenia prętów kratownic z kształtowników giętych. W tym przypadku łączniki są obciążone siłą poprzeczną i podczas projektowania należy zweryfikować ich nośność na docisk oraz na ścinanie, a także uwzględnić wpływ sztywności połączeń na stan deformacji konstrukcji.

***
Wkręty samowiercące stosuje się w konstrukcjach stalowych m.in. do zakładkowego łączenia prętów kratownic z kształtowników giętych. W tym przypadku łączniki są obciążone siłą poprzeczną i podczas projektowania należy zweryfikować ich nośność na docisk oraz na ścinanie, a także uwzględnić wpływ sztywności połączeń na stan deformacji konstrukcji. W normie PN-EN 1993-1-3 podano formułę do obliczania nośności wkręta na docisk, zaś nośność na ścinanie i sztywność połączenia zaleca się ustalać eksperymentalnie. W artykule przedstawiono wyniki badania ścinanych połączeń blach o grubości 1,5 mm ze stali S235 na wkręty samowiercące o średnicy 5,5 mm oraz przedstawiono procedurę statystycznego wyznaczenia ich nośności oraz sztywności.

Testing of load capacity and shear rigidity of self-drilling screw connections

Self-drilling screws are used in steel structures, e.g. for overlapping truss bars made of bent sections. In this case, the connectors are loaded with a transverse force and during design, their bearing capacity for pressure and shear should be verified. The influence of the stiffness of the connections on the state of deformation of the structure should be also taken into account. The PN-EN 1993-1-3 standard provides a formula for calculating the hold-down load capacity of a screw, while the shear load capacity and connection stiffness are recommended to be determined experimentally. The article presents the results of the study of shear joints of 1.5 mm thick S235 steel sheets with self-drilling screws of 5.5 mm in diameter and presents the procedure for statistical determination of their load capacity and stiffness.
***

Kształtowniki gięte na zimno z blach mogą być użyte jako elementy nośne lekkich konstrukcji stalowych o średniej rozpiętości, pod warunkiem że projektuje się je w postaci układów kratownicowych [13]. Jako przykład można wskazać halę o rozpiętości około 22 m (FOT. 1), w której na pasy i krzyżulce użyto ceowników C150×42×10×1,5, a w połączeniach zastosowano blachy węzłowe oraz wkręty samowiercące o średnicy 5,5 mm (FOT. 2).

Hala o rozpiętości około 22 m wykonana z kształtowników giętych

FOT. 1–2. Hala o rozpiętości około 22 m wykonana z kształtowników giętych z połączeniami na wkręty samowiercące: widok hali (1), detal połączenia (2); fot.: S. Swierczyna

Zachowanie się zakładkowego połączenia na wkręty jest uzależnione od wielu czynników, m.in. wymiarów wkręta (w szczególności średnicy trzpienia oraz kształtu i średnicy główki), średnicy części nawiercającej, zastosowania podkładki uszczelniającej (np. z tworzywa EPDM), a także grubości oraz parametrów wytrzymałościowych łączonych blach [47]. Istotna jest ponadto odległość łącznika od krawędzi blachy, a także – w przypadku połączenia z wieloma wkrętami – ich wzajemne usytuowanie [6].

Przy łączeniu ścianek o różnej grubości ma znaczenie, czy główka wkręta znajduje się po stronie cieńszej lub grubszej blachy. Istotny jest również charakter obciążenia, przykładowo w pracy [7] pokazano wyniki badań połączeń przy obciążeniach działających naprzemiennie, co może mieć miejsce w przypadku ramy kratownicowej obciążonej wiatrem.

Przy projektowaniu tego rodzaju złączy wg Eurokodu [8] należy uwzględnić nośność obliczeniową wkręta na docisk Fb,Rd oraz na ścinanie FV,Rd, a także nośność przekroju netto Fn,Rd. Spełnienie jednego z warunków dodatkowych: FV,Rd  1,2 Fb,Rd lub FV,Rd  1,2 Fn,Rd pozwala przyjąć, że połączenie ma wystarczającą zdolność do odkształceń.

W normie [8] podano formułę pozwalającą wyznaczyć nośność obliczeniową wkręta na docisk:

gdzie:

ƒu – wytrzymałość stali łączonych blach na rozciąganie,
d – średnica wkręta,
t – grubość cieńszej z łączonych blach (w normie bezpiecznie przyjęto, że cieńsza blacha znajduje się pod łbem wkręta),
α – współczynnik uwzględniający stosunek t/d, który w przypadku łączenia blach o równych grubościach przyjmuje się jako wartość mniejszą z dwóch: 3,2Öt/d   i 2,1, zaś γM2 = 1,25.

W [8] nośność na ścinanie połączenia na wkręty zaleca się wyznaczać w sposób doświadczalny. W praktyce projektanci najczęściej polegają na informacjach podawanych w katalogach producentów oraz aprobatach, niestety zakres tych dokumentów nie zawsze odpowiada określonemu zastosowaniu, a zdarza się również, że nie sprecyzowano tam, czy dana wartość dotyczy nośności charakterystycznej czy obliczeniowej.

W złączach zakładkowych typu dociskowego pod wpływem obciążenia obserwuje się wzajemne przemieszczenie łączonych elementów, które sprawia, że połączenia te należy klasyfikować jako podatne [9], przy czym uwzględnienie deformacji połączeń jest jednym z podstawowych wymogów w analizie globalnej konstrukcji stalowych [10]. Wskazówki odnośnie do szacowania sztywności połączeń podano m.in. w [4]. Dostępne są również wyniki badań doświadczalnych [5, 6, 7].

W przypadku, gdy brak jest odpowiednich danych, konieczne jest sięgnięcie po narzędzie, które w normach Euro­kod określa się mianem projektowania wspomaganego badaniami doświadczalnymi. W dalszej części artykułu przedstawiono procedurę oraz wyniki badań służących do statystycznego wyznaczenia nośności oraz sztywności zakładkowego połączenia na wkręty samowiercące.

Badanie połączeń

Wytyczne dotyczące badania połączeń na wkręty przedstawiono w publikacji European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) [11]. Podano tam szczegółowe wymagania odnośnie do geometrii próbek, przebiegu badania i interpretacji jego wyników. Nośność ustala się na podstawie statycznej próby rozciągania co najmniej pięciu jednakowych elementów próbnych ze ścinanym połączeniem na jeden lub dwa wkręty, przy czym preferowane jest badanie połączenia z dwoma łącznikami, ponieważ uzyskane w ten sposób wyniki charakteryzują się mniejszym rozrzutem.

Podczas badania należy kontrolować równocześnie prędkość przyrostu obciążenia i przemieszczenia, które nie powinny przekraczać, odpowiednio, 1 kN/min oraz 1 mm/min. Wzajemne przemieszczenie łączonych blach  δ należy mierzyć z dokładnością co najmniej  ± 0,2 mm, najlepiej bezpośrednio na łączonych elementach, a zastosowany układ czujników powinien zapewnić pomiar w osi połączenia.

Schemat elementu próbnego do badania nośności zakładkowego połączenia na wkręty

RYS. 1. Schemat elementu próbnego do badania nośności zakładkowego połączenia na wkręty. Objaśnienia: 1 – obszar zamocowania, 2 – blacha stalowa 1,5×60 340, 3 – czujniki indukcyjne C1 i C2, 4 – 2×wkręt samowiercący GT5 5,5×19; rys.: S. Swierczyna

W [11] nośność graniczną Robs,i definiuje się jako maksymalne obciążenie przypadające na pojedynczy wkręt podczas badania w zakresie nieprzekraczającym deformacji δlim = 3,0 mm. Badanie kontynuuje się aż do zerwania połączenia, a po odciążeniu należy zmierzyć przechył osi wkrętów względem płaszczyzny styku łączonych blach oraz wydłużenie otworów.

Wyniki badań przedstawione w niniejszym artykule dotyczą połączenia na wkręty samowiercące GT5 o średnicy d = 5,5 mm i długości 19 mm, którymi łączono dwie blachy stalowe nieocynkowane gatunku S235 o nominalnej wytrzymałości na rozciąganie ƒu = 360 MPa i grubości tcor = 1,5 mm. Rzeczywista wytrzymałość na rozciąganie ustalona zgodnie z [12] wynosiła ƒu,obs = 388 MPa, zaś pomierzona grubość tobs,cor = 1,58 mm. Geometrię oraz widok elementu próbnego podczas badania pokazano na RYS. 1 i FOT. 3.

Element zakotwiony w szczękach maszyny wytrzymałościowej

FOT. 3. Element zakotwiony w szczękach maszyny wytrzymałościowej; fot.: S. Swierczyna

Wkręty były osadzane za pomocą wkrętarki elektrycznej wyposażonej w sprzęgło, które zapewniało, że moment dokręcenia nie przekroczy wartości 5 Nm określonej przez producenta. Nie zastosowano przy tym tzw. otworów pilotujących, tj. otwory były wiercone wyłącznie przez końcówkę wkręta o średnicy d1 = 4,5 mm.

Wyniki badania dziesięciu jednakowych elementów próbnych zilus­trowano na RYS. 2 w postaci wykresów zależności między obciążeniem F1 = 0,5 F przypadającym na pojedynczy wkręt a wzajemnym przemieszczeniem δ łączonych blach, które stanowi wartość uśrednioną pomiaru na czujnikach indukcyjnych C1 i C2 (RYS. 1).

Początkowo, do obciążenia F1 równego blisko 2 kN, na przebieg ścieżek równowagi statycznej mogły mieć wpływ efekty związane z dopasowaniem oraz tarciem statycznym między łączonymi blachami. Po pokonaniu tarcia przemieszczenia wynikały przede wszystkim ze sprężysto-plastycznej owalizacji otworów na skutek docisku łączników do ścianek w otworach, któremu towarzyszył narastający przechył osi wkrętów.

Przy obciążeniu F1 równym średnio 7,17 kN, które w badanym połączeniu powodowało przemieszczenie δlim = 3 mm, przechył wynosił ok. 10° i widoczne było wygięcie końcówek łączonych blach z płaszczyzny ich styku (FOT. 4).

Zależności obciążenie–przemieszczenie w badanych połączeniach

RYS. 2. Zależności obciążenie–przemieszczenie w badanych połączeniach; rys.: S. Swierczyna

Deformacje badanych połączeń

FOT. 4–7. Deformacje badanych połączeń: przy przemieszczeniu około 3 mm (4), na chwilę przed zniszczeniem (5), przechył osi wkrętów po zniszczeniu (6) oraz wydłużenie otworu (7); fot.: S. Swierczyna

Siła maksymalna F1,max przypadająca na pojedynczy wkręt podczas badania mieściła się w zakresie 7,3–8,5 kN przy przemieszczeniach rzędu 4,1–5,6 mm. Na tym etapie trzpienie wkrętów ulegały jednoczesnemu ścinaniu, rozciąganiu oraz zginaniu (FOT. 5).

W pięciu na dziesięć elementów zniszczenie było inicjowane przez zerwanie trzpienia jednego z wkrętów tuż pod jego główką, a w pozostałych przypadkach stwierdzono wyrwanie obu wkrętów z blach. Przechylenie osi wkrętów w stosunku do ich położenia początkowego pomierzone po zdemontowaniu elementu mieściło się w zakresie 45–55 stopni (FOT. 6). Średnice otworów zmierzone po badaniu w kierunku równoległym do działania obciążenia wy-nosiły około 8 mm, a w kierunku prostopadłym 5,4 mm (FOT. 7).

Nośność i sztywność połączenia

Wytyczne ECCS [11], które są zharmonizowane z normą PN-EN 1990 [13], pozwalają wyznaczyć nośność charakterystyczną na podstawie następującej formuły:

gdzie:

Rm – wartość średnia dopasowanych wyników badania Radj,
k – tzw. argument rozkładu prawdopodobieństwa [14], który przyjmuje się dla 5% wartości charakterystycznej wg tablicy D1 w [13],
s – odchylenie standardowe. W przypadku, gdy odchylenie s jest estymowane z próby dla liczby elementów n = 10, wówczas wartość k = 1,92.

Dopasowanie wyników, o którym wspomniano powyżej, ma na celu uwzględnienie różnic między nominalnymi i rzeczywistymi pomierzonymi parametrami elementów próbnych i uzyskuje się je według wzoru:

gdzie:

Dla badanej serii elementów próbnych współczynnik dopasowania μR = 1,135.

Wyniki obliczeń uzyskane dla badanych połączeń według opisanej powyżej procedury zamieszczono w TABELI.

Wyznaczenie nośności obliczeniowej pojedynczego wkręta

TABELA. Wyznaczenie nośności obliczeniowej pojedynczego wkręta

Należy podkreślić, że zgodnie z wymaganiami [11] przy obciążeniu 0,6 Rk = 3,39 kN charakterystyka połączenia nadal jest w przybliżeniu liniowo-sprężysta, co zapobiega trwałym nadmiernym deformacjom w stanie granicznym użytkowalności. Ponadto zniszczenie połączenia następuje przy przemieszczeniu wyraźnie przekraczającym 3 mm, co zapewnia odpowiednią zdolność połączenia do deformacji.

Nośność obliczeniową pojedynczego wkręta Rd = 4,52 kN otrzymano, dzieląc nośność charakterystyczną przez współczynnik bezpieczeństwa γM2, który wg [8] przyjmuje się równy 1,25. Można ją porównać z nośnością wkręta na docisk Fb,Rd, która wg [8] wynosi 3,97 kN.

W wytycznych [11] podano sposób określenia podatności ch ścinanego połączenia na wkręty. Uwzględniając, że sztywność translacyjna (na przesuw) Sδ,1 przypadająca na pojedynczy wkręt jest odwrotnością podatności, można zapisać:

gdzie:

ah – przemieszczenie pomierzone w badanym połączeniu, które odpowiada obciążeniu o wartości Rd/γ1,
γ1 – częściowy współczynnik bezpieczeństwa związany z określonym rodzajem obciążenia.

W [11] dla konstrukcji, która w przeważającej części jest poddana oddziaływaniu wiatru, zaleca się przyjąć γ1 = 1,5. Dla badanych połączeń przyjęto γ1 = 1,0, uzyskując ∑ah/n = 0,971 mm oraz sztywność sieczną Sδ,1 = 4,65 kN/mm, która obejmuje „od dołu” rzeczywistą charakterystykę obciążenie–przemieszczenie badanego połączenia w całym zakresie obciążenia dopuszczalnego Rd (RYS. 2).

Podsumowanie

W artykule przedstawiono wyniki badania oraz procedurę wyznaczania nośności i sztywności zakładkowego połączenia na wkręty samowiercące. Zbadano dziesięć jednakowych elementów próbnych, w których blachy o grubości 1,5 mm ze stali S235 łączono zakładkowo przy użyciu wkrętów o średnicy 5,5 mm. Maksymalna siła przypadająca na pojedynczy wkręt podczas badania wynosiła średnio 7,8 kN, przy przemieszczeniu około 4,9 mm, a zniszczenie polegało na wyrywaniu wkrętów lub zerwaniu ich główek.

Nośność obliczeniowa połączenia Rd wyznaczona na podstawie wytycznych ECCS [11] wynosi 4,52 kN i jest około 14% większa od nośności na docisk Fb,Rd = 3,97 kN wg normy [8]. Przemieszczenie odpowiadające nośności Rd nie przekracza 1 mm, a zdolność połączenia do deformacji spełnia kryteria podane w [11].

Sztywność sieczna na przesuw Sδ,1 przypadająca na pojedynczy wkręt wynosi 4,65 kN/mm i może być użyta do obliczeń statycznych kratownicy z takimi połączeniami.

Literatura

 1. J. Bródka, M. Broniewicz, M. Giżejowski, „Kształtowniki gięte. Poradnik projektanta”, Polskie Wydawnictwo Techniczne, Rzeszów 2006.
 2. D. Dubina, R. Zacharia, „Cold-formed steel trusses with semi-rigid joints”, Thin-Walled Structures Vol. 46, 2008, pp. 741–764.
 3. S. Swierczyna, „Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych”, „IZOLACJE” 3/2021.
 4. T. Misiek, S. Käpplein, „Strength and stiffness of shear-loaded fastenings for metal members and sheeting using fastening screws and rivets”, „Steel Construction” 7/2014, No. 1, s. 14–23.
 5. M. Gryniewicz, J. Szlendak, „Research on self-drilling screwed lap connections In steel diaphragms and design models”, „System Safety: Human – Technical Facility – Environment”, CzOTO 2019, volume 1, issue 1, pp. 299–306.
 6. C. Kangyi, Y. Huanxin, „Testing, numerical and analytical modelling of self-drilling screw connections between thin steel sheets in shear”, „Thin-Walled Strucutres” Vol. 182, Part B, 2023.
 7. R. Brudziński, L. Ślęczka, „Behaviour of steel sheeting connection with self-drilling screws under variable loading”, „Open Engineering”, Volume 10, Issue 1, id. 58, pp. 9.
 8. PN-EN 1993-1-3:2008, „Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno”.
 9. S. Swierczyna, W. Wuwer, „Resistance and stiffness of blind bolt lap joints in cold-formed steel structures”, „Technical transactions: Civil Engineering” 2-B/2016, pp. 197–217.
10. PN-EN 1993-1-1:2006, „Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków”.
11. ECCS TC7 TWG 7.10, „Connections in Cold-formed Steel Structures. The testing of connections with mechanical fasteners in steel sheeting and sections”, ECCS No 124, 2nd edition, 2009.
12. PN-EN ISO 6892-1:2020, „Metale. Próba rozciągania. Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej”.
13. PN-EN 1990:2004 Eurokod, „Podstawy projektowania konstrukcji”.
14. A. Biegus, „Probabilistyczna analiza konstrukcji stalowych”, PWN, Warszawa 1999.

Komentarze

Powiązane

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe  w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.