Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Bezinwazyjne pomiary wilgotności materiałów budowlanych za pomocą technik reflektometrycznej i mikrofalowej

Non-invasive moisture measurements of building materials using reflectometric and microwave techniques

Czujniki stosowane w eksperymencie: nieinwazyjny czujnik TDR (po lewej) oraz antena mikrofalowa SAS-571 (po prawej); fot. autorzy

Czujniki stosowane w eksperymencie: nieinwazyjny czujnik TDR (po lewej) oraz antena mikrofalowa SAS-571 (po prawej); fot. autorzy

Badania zawilgocenia murów stanowią ważny element oceny stanu technicznego obiektów budowlanych. W wyniku nadmiernego zawilgocenia następuje destrukcja murów, ale również tworzą się niekorzystne warunki dla zdrowia użytkowników obiektu. W celu powstrzymania procesu destrukcji konieczne jest wykonanie izolacji wtórnych, a do prawidłowego ich wykonania niezbędna jest znajomość stopnia zawilgocenia murów, a także rozkładu wilgotności na grubości i wysokości ścian.

Zobacz także

Małgorzata Kośla Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością...

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością wpłyną negatywnie na właściwości termoizolacyjne budynku. Wobec tego, inwestor planujący skuteczne zaizolowanie obiektu, powinien zdawać sobie sprawę, że wybrany materiał musi dobrze spełniać funkcje termomodernizacyjne budynków narażonych na dużą wilgotność i wysokie ciśnienie pary wodnej.

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

*****
W artykule przedstawiono dwie techniki wykrywania wilgoci w porowatych materiałach budowlanych. Treść artykułu obejmuje opis metod detekcji oraz porównanie przykładowych odczytów uzyskanych przy użyciu dwóch rodzajów czujników. Odczyty przedstawiają zależności pomiędzy wilgotnością wyznaczaną grawi-metrycznie a wartościami przenikalności elektrycznej wyznaczonymi obiema technikami pomiarowymi. Na podstawie uzyskanych danych ustalono odpowiednie modele kalibracyjne i określono ich jakość. Celem artykułu jest pokazanie potencjału pomiarowego obu technik pomiarowych oraz podkreślenie ich zalet i wad.

Non-invasive moisture measurements of building materials using reflectometric and microwave techniques

This article presents two techniques for detecting moisture in porous building materials. The content of the article includes a description of the detection methods and a comparison of sample readings obtained using two types of sensors. The readings show the relationship between moisture determined using a gravimetric method and the values of permittivity determined by both measurement techniques. Based on the obtained data, appropriate calibration models were established and their quality was determined. The aim of the article is to show the measurement potential of both measurement techniques and highlight their advantages and disadvantages.
*****

Tradycyjną metodą pomiaru wilgotności murów jest metoda grawimetryczna. Jest to metoda bezpośrednia i dokładna. Jednak ze względu na konieczność pobierania próbek jest ona uciążliwa w stosowaniu, tym bardziej że określenie rozkładu wilgoci w przegrodach budowlanych za jej pomocą jest trudne i czasochłonne.

Poznaj: Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych

Odmienną grupę technik pomiarowych stanowią metody pośrednie, które z reguły są mniej dokładne, jednak umożliwiają szybki pomiar wilgotności materiału bez konieczności ingerencji w strukturę dotkniętych obiektów.

Do najpowszechniej stosowanych obecnie pośrednich technik wykrywania wody w murach zaliczamy metody elektryczne. Są one tanie i umożliwiają szybkie pomiary wilgotności w różnych punktach, tym samym mogą ułatwić wykrycie przyczyny zjawiska zawilgocenia. Ich wadą jest natomiast wrażliwość na zakłócenia zewnętrzne, na przykład na koncentrację jonów soli, co w przypadku przegród o dużej jej zawartości może prowadzić do poważnych błędów pomiarowych.

Pomiary wilgotności z zastosowaniem technik pośrednich bazują na pomiarze parametrów pośrednich zależnych w pewnym stopniu od zawartości wody. Wśród metod elektrycznych najczęściej mierzonymi parametrami są rezystancja i przenikalność elektryczna. Techniki rezystancyjne należą do najprostszych, natomiast ich aplikacyjność w odniesieniu do materiałów budowlanych jest ograniczona i zasadniczo sprowadza się do pomiarów wilgotności drewna konstrukcyjnego.

Z kolei przenikalność elektryczna materiałów jest w budownictwie określana za pomocą trzech technik: pojemnościowej, reflektometrycznej oraz mikrofalowej. W niniejszym artykule przedstawiono możliwość stosowania oraz skuteczność technik pomiaru wilgotności reflektometrycznej oraz mikrofalowej, na podstawie pomiarów wykonanych miernikiem TDR (Time Domain Reflectometry) wyposażonym w nieinwazyjny, dotykowy czujnik pomiarowy oraz analizatorem sieciowym VNA (Vector Network Analyzer) wyposażonym w szerokopasmową antenę mikrofalową typu rożkowego (Double Ridge Horn).

Podstawowym parametrem wyznaczanym obiema tymi metodami jest względna przenikalność elektryczna εr, która jest miarą zachowania się cząstek materii pod wpływem zewnętrznego, zmiennego pola elektrycznego. W przypadku ośrodków trójfazowych (faza stała, powietrze i woda), do których zalicza się materiały budowlane, jest to wypadkowa wartość przenikalności elektrycznej poszczególnych faz. Wartości przenikalności elektrycznej poszczególnych faz wynoszą odpowiednio 1 w przypadku powietrza, 1–15 dla fazy stałej oraz 80 dla wody [1]. W przytoczonych danych liczbowych można zaobserwować znaczącą różnicę pomiędzy wartościami przenikalności elektrycznej wody a przenikalnością pozostałych faz, co wynika z jej polarnej struktury spowodowanej asymetrycznym rozkładem ładunku w jej cząsteczce [2].

W przypadku techniki TDR ocena przenikalności polega na pomiarze czasu propagacji impulsu elektromagnetycznego wzdłuż prętów pomiarowych czujnika zagłębionych w badanym materiale. Zaś sam proces odczytu polega na wykryciu odbić impulsu na nieciągłościach czujnika stanowiących jego integralną całość.

Do określenia wilgotności materiałów stosowany jest szereg wzorów kalibracyjnych o charakterze fizycznym lub empirycznym, tj. ustalonych w drodze wielu badań. Przykładowe formuły kalibracyjne do określania wilgotności przedstawiono w [3, 4]. Natomiast w przypadku mierników mikrofalowych zastosowanie znajdują rezonatory mikrofalowe wyposażone w odpowiednią antenę. Pozwalają one na określenie współczynnika odbicia oraz ustalenie wartości impedancji własnej materiału i jego zespolonej wartości przenikalności elektrycznej.

W tym miejscu należy podkreślić, że technika mikrofalowa umożliwia pomiary wilgotności głębszych warstw muru, w odróżnieniu od techniki TDR, w przypadku której głębokość zasięgu czujnika ogranicza się do jego wymiarów fizycznych zarówno w przypadku tradycyjnych czujników inwazyjnych, jak i czujników powierzchniowych. Jest to dużą zaletą techniki mikrofalowej w porównaniu do wielu innych technik pośrednich. Należy mieć jednak na uwadze to, że nieciągłości w strukturze muru będące markerami do wyznaczania punktów odbicia sygnału w przypadku metody mikrofalowej zależą od jego budowy i są czasami trudne do zlokalizowania, co może utrudniać pomiary i obniżać jakość uzyskiwanych wyników. W przypadku czujników TDR ten problem nie występuje, ponieważ lokalizacja nieciągłości falowodu jest wynikiem prac projektowych i stanowi integralną funkcjonalność czujnika.

Celem artykułu jest przedstawienie dwóch metod elektrycznych do pomiaru wilgotności materiałów budowlanych – metody reflektometrycznej oraz mikrofalowej. W artykule przedstawiono możliwości pomiarowe obu tych technik detekcyjnych, a także na podstawie uzyskanych wyników pomiarowych uzyskanych tymi metodami przedstawiono wady i zalety tych technik wraz z określeniem niepewności pomiarowych.

Metodyka badań

W celu wykonania badań przygotowano zestaw 15 próbek z czerwonej cegły ceramicznej o wymiarach 250×120×65 mm. Do badań użyto cegieł dostarczonych z jednego cyklu produkcyjnego, aby zminimalizować wpływ technologii wytwarzania materiału na wyniki pomiaru. Średnia gęstość pozorna użytych cegieł wynosiła 1795 kg/m3, a maksymalna nasiąkliwość 14%.

Pierwsza faza przygotowania próbek obejmowała suszenie do stałej masy w temperaturze 105°C. Następnie poszczególne próbki nasycano odpowiednią ilością wody do uzyskania pełnych punków procentowych w zakresie od 0 do 14% masowych.

Do wykonania badań reflektometrycznych zastosowano miernik LOM TDR (Etest, Lublin, Polska) sterowany komputerem PC. Zestaw pomiarowy TDR wyposażony był w czujnik powierzchniowy własnej konstrukcji połączony z multimetrem TDR za pomocą kabla koncentrycznego. Szczegółowe informacje na temat czujnika reflektometrycznego przedstawiono w [5, 6]. Wykonano go z polioksymetylenu (POM) charakteryzującego się względną przenikalnością elektryczną równą 3,8 [1].

Głównym elementem czujnika jest odcinek dwuprzewodowej linii transmisyjnej, której przewody wykonano z mosiężnych płaskowników o wymiarach 10×2 mm i długości 200 mm. Elementy te wlutowano w dwuliniowy obwód drukowany łączący je ze złączem BNC kabla koncentrycznego. Odległość między obydwoma elementami pomiarowymi czujnika wynosi 40 mm.

Do badań mikrofalowych zastosowano system pomiarowy składający się z analizatora sieciowego  VNA Agilent N5224A oraz anteny rożkowej dwugrzbietowej (SAS-571). W trakcie pomiarów antenę umieszczono 8 cm przed powierzchnią cegły, zaś przestrzeń wokół badanego materiału została osłonięta za pomocą ekranów absorbujących fale mikrofale.

Badania przeprowadzono w warunkach stałej temperatury 20 ± 1°C i wilgotności względnej powietrza 50 ± 5%. Wszystkie próbki badano przy użyciu dwóch rodzajów czujników przedstawionych na FOT. 1–2 na górze.

Na potrzeby analizy statystycznej pomiary powtórzono pięć razy dla każdego czujnika i próbki materiału. W przypadku pomiarów TDR zmierzono czasy przebiegu impulsu TDR pomiędzy znacznikami generującymi odbicia sygnału, które stanowiły początek oraz koniec prętów pomiarowych czujnika. Czasy te następnie przeliczono na przenikalność elektryczną według wzoru [5]:

gdzie:

c – prędkość światła w próżni [m/s],
tp – czas propagacji sygnału wzdłuż czujnika zmierzony metodą TDR [s],
L – odległość między znacznikami czujnika (długość elementu pomiarowego) [m].

W przypadku oprzyrządowania VNA zostało ono skalibrowane do pomiarów współczynnika odbicia dla jednych wrót pomiarowych S11. Zakres częstotliwości ustalono od 1 GHz do 20 GHz. Wynikiem pomiarów były zespolone wartości współczynnika odbicia S11 (moduł i argument), które były automatycznie konwertowane przez VNA na dziedzinę czasu. Umożliwiło to wizualizację impulsu szerokopasmowego odbitego od niejednorodności ośrodka wzdłuż kierunku propagacji fali.

Podobnie jak w przypadku metodyTDR, pierwsze odbicie wywołane jest różnicą impedancji pomiędzy otaczającym powietrzem a powierzchnią cegły, zaś kolejny pik pomiarowy jest generowany przez odbicie fali wychodzącej z cegły po przeciwnej stronie. Odległość między tymi pikami w dziedzinie czasu niesie informację o czasie propagacji wewnątrz materiału cegły, wartość ta jest podwojona ze względu na propagację w obu kierunkach. Znając grubość cegły, można było obliczyć prędkość propagacji fali wewnątrz materiału oraz rzeczywistą część przenikalności elektrycznej materiału z wzoru powyżej, podobnie jak w przypadku metody TDR.

Odczyty przenikalności elektrycznej porównano następnie z wartościami wilgotności wyznaczonymi techniką bezpośredniego odniesienia (grawimetryczną) i wyznaczono formuły kalibracyjne wraz z oceną jakości dopasowania oraz błędów standardowych wyrażonej jako względny błąd standardowy RSE (Residual Standard Error) i pierwiastki błędu średniokwadratowego RMSE (Root Mean Square Error).

Wyniki i analiza

Odczyty przenikalności elektrycznej za pomocą czujnika TDR i systemu mikrofalowego porównano z wilgotnością próbek, co przedstawiono na RYS. 1–2.

Zależność między przenikalnością elektryczną

RYS. 1. Zależność między przenikalnością elektryczną odczytaną techniką pośrednią a wilgotnością: czujnik nieinwazyjny TDR; rys.: Z. Suchorab, K. Tabiś, T. Rogala, Z. Szczepaniak, W. Susek, M. Paśnikowska-Łukaszuk

Zależność między przenikalnością elektryczną

RYS. 2. Zależność między przenikalnością elektryczną odczytaną techniką pośrednią a wilgotnością: antena mikrofalowa; rys.: Z. Suchorab, K. Tabiś, T. Rogala, Z. Szczepaniak, W. Susek, M. Paśnikowska-Łukaszuk

Na podstawie danych przedstawionych na RYS. 1–2 oszacowano równania regresji opisujące zależności pomiędzy odczytaną przenikalnością elektryczną a wilgotnością badanego materiału. Równania te mogą być w urządzeniach pomiarowych stosowane jako formuły kalibracyjne. Niebieskie linie reprezentują krzywe regresji, natomiast czerwonymi, przerywanymi liniami oznaczono przedziały ufności 95% dla estymowanych modeli matematycznych. Formuły kalibracyjne wraz z współczynnikami determinacji (R2) przedstawiono w TABELI.

Równania regresji reprezentujące zależności między wilgotnością cegły ceramicznej

TABELA. Równania regresji reprezentujące zależności między wilgotnością cegły ceramicznej a przenikalnością elektryczną zmierzoną obiema przedstawianymi technikami pomiarowymi

Obie formuły mają charakter wielomianów drugiego stopnia.

Z RYS. 1–2 można zauważyć, że w przypadku anteny mikrofalowej zależność ma bardziej liniowy charakter. Świadczy o tym wartość pierwszego estymatora (0,0034 ∙ ε2), która jest bliższa zeru w przeciwieństwie do odpowiedniego w równaniu dotyczącym czujnika TDR. Obie funkcje charakteryzują się wysoką wartością współczynnika determinacji, która przekracza wartość 0,9, co świadczy o tym, że opracowane równania dobrze opisują mierzone zależności, przy czym w przypadku metody mikrofalowej wartość ta niemal zbliża się do jedności.

Na RYS. 3–4 przedstawiono porównanie wyników uzyskanych z pomiarów przenikalności elektrycznej obiema testowanymi metodami oraz odczytów wilgotności estymowanych za pomocą modeli matematycznych.

Zależności pomiędzy wartościami wilgotności

RYS. 3. Zależności pomiędzy wartościami wilgotności odczytanymi nieinwazyjnym czujnikiem TDR oraz anteną mikrofalową: przenikalności elektrycznej; rys.: Z. Suchorab, K. Tabiś, T. Rogala, Z. Szczepaniak, W. Susek, M. Paśnikowska-Łukaszuk

Zależności pomiędzy wartościami wilgotności

RYS. 4. Zależności pomiędzy wartościami wilgotności odczytanymi nieinwazyjnym czujnikiem TDR oraz wilgotności; rys.: Z. Suchorab, K. Tabiś, T. Rogala, Z. Szczepaniak, W. Susek, M. Paśnikowska-Łukaszuk

Niebieskie punkty na RYS. 3–4 przedstawiają odczyty przenikalności elektrycznej w próbkach o tej samej wilgotności, zaś linie zależność pomiędzy wynikami pomiarów uzyskanymi obiema metodami wykrywania. Można zauważyć, że nieinwazyjny czujnik TDR (RYS. 1) zaniża wartości przenikalności elektrycznej przy porównywalnej wilgotności materiału, o czym świadczy wartość współczynnika kierunkowego równania liniowego ponad dwukrotnie większa od jedności. Spowodowane jest to budową samego czujnika, który odczytuje przenikalność elektryczną będącą wypadkową wartością przenikalności cegły, ale także dielektryka, z którego wykonano obudowę czujnika (polioksymetylen o wartości ε równej 3,8). Należy jednak podkreślić, że nie ma to wpływu na odczyty wilgotności, świadczy o tym przebieg linii regresji, przedstawiony na RYS. 4, który jest nachylony pod kątem ok. 45°, zaś wartość współczynnika kierunkowego jest zbliżona do jedności.

Porównanie odczytów wilgotności uzyskanych za pomocą omawianych metod pomiarowych z danymi z pomiarów laboratoryjnych uzyskanymi metodą grawimetryczną przedstawiono na RYS. 5–6 wraz z przedstawieniem równań regresji liniowej.

Zależność pomiędzy przenikalnością elektryczną

RYS. 5. Zależność pomiędzy przenikalnością elektryczną odczytaną techniką pośrednią a wilgotnością materiału uzyskaną czujnikiem nieinwazyjnym TDR; rys.: Z. Suchorab, K. Tabiś, T. Rogala, Z. Szczepaniak, W. Susek, M. Paśnikowska-Łukaszuk

Zależność pomiędzy przenikalnością elektryczną

RYS. 6. Zależność pomiędzy przenikalnością elektryczną odczytaną techniką pośrednią a wilgotnością materiału uzyskaną metodą mikrofalową; rys.: Z. Suchorab, K. Tabiś, T. Rogala, Z. Szczepaniak, W. Susek, M. Paśnikowska-Łukaszuk

W obydwu przypadkach uzyskano wysoką zgodność pomiędzy odczytami metodami pośrednimi a grawimetrycznymi. W przypadku czujnika TDR współczynnik kierunkowy równania regresji liniowej wynosi 0,9513, zaś w przypadku anteny mikrofalowej jest to wartość minimalnie bardziej korzystna (0,9575), należy zaznaczyć, że są to wartości zbliżone do jedności, co świadczy o bardzo dobrej korelacji pomiędzy odczytami grawimetrycznymi a elektrycznymi. Jedyne zastrzeżenia budzi wartość wyrazu wolnego w przypadku czujnika TDR równa ok. 1,3, co oznacza, że czujnik ten może zawyżać wartość rzeczywistą wilgotności. W przypadku anteny mikrofalowej zjawisko to nie jest obserwowane.

Równolegle z opracowaniem modeli matematycznych oszacowano standardowe błędy RSE oraz RMSE, które są powszechnie stosowanymi parametrami do określenia jakości przyrządów pomiarowych [4, 7].

W przypadku nieinwazyjnego czujnika TDR wartość błędu rse wyniosła 1,067%, a rmse 0,954%, natomiast dla anteny mikrofalowej parametry te wyniosły odpowiednio 0,616% i 0,551%. Porównanie to również potwierdza, że antena mikrofalowa zapewnia lepszą jakość pomiaru w porównaniu z czujnikiem TDR. Należy jednak zauważyć, że uzyskane w ramach omawianego eksperymentu wartości błędów standardowych są korzystne dla obu omawianych technik pomiarowych. Porównując je z doniesieniami literaturowymi, w których wartości błędów standardowych określono na poziomie 0,8–3% [8, 9], należy podkreślić, że osiągnięte w przeprowadzonych badaniach wartości błędów standardowych są porównywalne lub mniejsze od wartości deklarowanych w literaturze przedmiotu, zaś wiele z cytowanych badań prowadzono sondami inwazyjnymi, które wprowadzane były do badanego ośrodka i powinny pozwolić na uzyskanie dokładniejszych odczytów wilgotności.

Z drugiej strony większość pomiarów za pomocą tych czujników była realizowana na podstawie uniwersalnych formuł kalibracyjnych, które mogły nie uwzględniać wszystkich charakterystyk oraz składu chemicznego badanych próbek.

Wnioski

Na podstawie badań wpływu wilgoci na wartość przenikalności elektrycznej cegły ceramicznej pełnej od-czytanej metodami reflektometryczną oraz mikrofalową można sformułować następujące wnioski:

 • Obie techniki zapewniają zadowalające możliwości nieinwazyjnej oceny wilgotności materiałów budowlanych.
 • Zastosowanie indywidualnej kalibracji czujników, dedykowanej dla danego materiału oraz specyfiki czujnika poprawia jakość pomiaru i zapewnia mniejsze błędy standardowe w porównaniu z innymi czujnikami, nawet sondami inwazyjnymi.
 • Wyprowadzone na podstawie przeprowadzonych badań wielomianowe wzory kalibracyjne w bardzo dobrym stopniu opisują badaną zależność, o czym świadczą wartości współczynników determinacji R2 zbliżone do jedności (0,95–0,98).
  Właściwości pomiarowe anteny mikrofalowej są bardziej korzystne niż czujników bezinwazyjnych TDR, co potwierdzają uzyskane wartości współczynnika R2 dla formuły kalibracyjnej oraz błędy standardowe RSE i RMSE.
 • Należy zaznaczyć, że metoda TDR charakteryzuje się stałym położeniem punktów, w których zachodzą odbicia sygnału, będące podstawą szacowania wilgotności, co w rezultacie zapewnia dużą stabilność uzyskiwanych wyników, natomiast w przypadku metody mikrofalowej nieciągłości są konsekwencją budowy badanej ściany i w niektórych przypadkach mogą być dość przypadkowe. Może to wpływać na jakość wyników uzyskanych w trakcie pomiarów, głównie badań in situ.

Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer grantu  POIR.01.01.01-00-1014/19.

Literatura

 1. W. Skierucha, A. Wilczek, O. Alokhina, „Calibration of a TDR Probe for Low Soil Water Content Measurements”, „Sensors and Actuators A: Physical” 147/2008, pp. 544–552.
 2. W. Skierucha, M.A. Malicki, „TDR Method for the Measurement of Water Content and Salinity of Porous Media”, Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Lublin 2004.
 3. G.C. Topp, J.L. Davis, A.P. Annan, „Electromagnetic Determination of Soil Water Content: Measurements in Coaxial Transmission Lines”, „Water Resources Research” 16/1980, pp. 574–582.
 4. M.A. Malicki, R. Plagge, C.H. Roth, „Improving the Calibration of Dielectric TDR Soil Moisture Determination Taking into Account the Solid Soil”, „European Journal of Soil Science” 47/1996, pp. 357–366.
 5. Z. Suchorab, M. Widomski, G. Łagód, D. Barnat-Hunek, D.Majerek, „A Noninvasive TDR Sensor to Measure the Moisture Content of Rigid Porous Materials”, „Sensors” 18/2018, pp. 3935.
 6. Z. Suchorab, A. Malec, H. Sobczuk, G. Łagód, I. Gorgol, E. Łazuka, P. Brzyski, A. Trník, „Determination of Time Domain Reflectometry Surface Sensors Sensitivity Depending on Geometry and Material Moisture”, „Sensors” 22/2022, pp. 735.
 7. T. Chai, R.R. Draxler, „Root Mean Square Error (RMSE) or Mean Absolute Error (MAE)? – Arguments against Avoiding RMSE in the Literature”, „Geoscientific Model Development” 7/2014, pp. 1247–1250.
 8. Z. Ju, X. Liu, T. Ren, C. Hu, „Measuring Soil Water Content With Time Domain Reflectometry: An Improved Calibration Considering Soil Bulk Density”, „Soil Science” 175/2010, pp. 469–473.
 9. Y.-H. Byun, W.-T. Hong, H.-K. Yoon, „Characterization of Cementation Factor of Unconsolidated Granular Materials Through Time Domain Reflectometry with Variable Saturated Conditions”, „Materials” 12/2019, pp. 1340.

Komentarze

Powiązane

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.