Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego...

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego w latach 2018–2022. Walka o czystsze powietrze przyniosła skutek – to aż 25 tysięcy przedwczesnych gonów mniej.

Joanna Szot Nowoczesne domy szkieletowe

Nowoczesne domy szkieletowe Nowoczesne domy szkieletowe

Domy drewniane mogą powstać w różnych technologiach. Zazwyczaj Polacy stawiają na konstrukcję szkieletową, ponieważ jej niepodważalną zaletą jest szybka realizacja projektu. Ponadto prace budowlano-montażowe...

Domy drewniane mogą powstać w różnych technologiach. Zazwyczaj Polacy stawiają na konstrukcję szkieletową, ponieważ jej niepodważalną zaletą jest szybka realizacja projektu. Ponadto prace budowlano-montażowe można prowadzić o każdej porze roku.

Przemysław Gogojewicz Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych czy też przebudowa lub remont budynku wraz...

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych czy też przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a także modernizacja lub wymiana: oświetlenia, urządzeń lub instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych.

Zrównoważone budownictwo w odniesieniu do złożonych systemów izolacji cieplnych

Sustainable building with regard to complex thermal insulation systems

Zrównoważone budownictwo a izolacje cieplne, rys. www.gov.pl

Zrównoważone budownictwo a izolacje cieplne, rys. www.gov.pl

Komisja Europejska, formułując nową strategię w postaci Europejskiego Zielonego Ładu [1], zintensyfikowała działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi człowieka na środowisko jako jednemu z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Celem tej polityki jest osiągnięcie zerowej emisji netto gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej (UE) w 2050 r. Realizacja tego celu zakłada jednocześnie oddzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów naturalnych.

Zobacz także

mgr inż. Krzysztof Baranowski, dr inż. arch. Zuzanna Napieralska Nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych w zrównoważonej polityce mieszkaniowej

Nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych w zrównoważonej polityce mieszkaniowej Nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych w zrównoważonej polityce mieszkaniowej

W ostatnich dziesięcioleciach szybki i rozległy rozwój miejskiej zabudowy mieszkaniowej doprowadził do gwałtownego wzrostu zużycia gruntów oraz zjawiska rozlewania się monofunkcyjnych obszarów miejskich....

W ostatnich dziesięcioleciach szybki i rozległy rozwój miejskiej zabudowy mieszkaniowej doprowadził do gwałtownego wzrostu zużycia gruntów oraz zjawiska rozlewania się monofunkcyjnych obszarów miejskich. Współczesne trendy urbanistyczne przygotowują nas do przejścia od gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4) System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania...

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

*****
W artykule wymieniono najważniejsze założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz europejskiej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 2002/91/EC. W skrócie opisano rynek systemów ETICS oraz kwestie deklaracji środowiskowych wyrobów budowlanych.

Sustainable building with regard to complex thermal insulation systems

The article lists the most important assumptions of the European Green Deal and the European Directive on the energy performance of buildings 2002/91/EC. The market of ETICS systems and the issues of environmental declarations of construction products are briefly described.
*****

Obecnie istotnym wyzwaniem społecznym jest ograniczenie zużycia energii i emisji substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi oraz zagrażających klimatowi i różnorodności biologicznej. Budynki odpowiadają za 40% całkowitego zużycia energii w UE, natomiast w wyniku zapotrzebowania na energię, odpowiadają również za 36% emisji gazów cieplarnianych w postaci CO2 [25]. Ocenia się, że 75% budynków w państwach członkowskich jest nieefektywnych energetycznie, a roczny wskaźnik renowacji budynków wynosi zaledwie od 0,4% do 1,2% dziś [3]. Zatem nie jest możliwe osiągnięcie celu określonego w Europejskim Zielonym Ładzie w 2050 r. bez zwielokrotnienia tego wskaźnika.

Konieczne jest więc rozpoczęcie renowacji budynków, zarówno publicznych, jak i prywatnych, na bardziej masową skalę. Zarazem zwiększenie efektywności energetycznej budynków jest kluczowe dla transformacji energetycznej Unii Europejskiej. Bardziej zrównoważona budowa i użytkowanie budynków w UE pozwoliłoby zmniejszyć o 42% końcowe zużycie energii, około 35% emisji gazów cieplarnianych i ponad 50% wszystkich wydobywanych materiałów [3].

Czytaj też: System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych

Istniejąca obecnie polityka promuje efektywność energetyczną i wykorzystanie energii odnawialnej w budynkach, czego odzwierciedleniem jest europejska dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 2002/91/EC (EPBD) [6]. Dokument wprowadza m.in. pojęcie budynku o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB). Dyrektywa ta ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków w Unii Europejskiej z uwzględnieniem warunków klimatycznych i lokalnych. Wdrożenie określonych w Dyrektywie przepisów oznacza mniejsze zużycie energii w trakcie procesów obejmujących ogrzewanie i chłodzenie, oświetlenie czy obsługa urządzeń.

Należy tu zaznaczyć, że poza energią eksploatacyjną, całkowita energia cyklu życia budynku obejmuje również energię wbudowaną, czyli energię zawartą w materiałach budowlanych podczas wszystkich procesów produkcji, budowy na miejscu, ostatecznej rozbiórki i utylizacji.

Rozporządzenie (UE) nr 305/2011 [7] ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR) wprowadziło szereg regulacji obejmujących warunki i bezpieczeństwo ich stosowania. Obejmuje ono szereg wymagań podstawowych dotyczących wyrobów budowlanych oraz budynków:

  • odporność mechaniczna i stabilność,
  • bezpieczeństwo w przypadku pożaru,
  • higiena, zdrowie i środowisko,
  • bezpieczeństwo użytkowania,
  • ochrona przed hałasem,
  • oszczędność energii i zatrzymywanie ciepła.

Przy okazji ostatniej nowelizacji zostało wprowadzone kolejne, siódme wymaganie podstawowe dotyczące zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z nim obiekty budowlane należy projektować, budować i rozbierać w taki sposób, aby zapewnić zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, a w szczególności zapewnić ponowne wykorzystanie i możliwość recyklingu obiektów budowlanych, materiałów i części po rozbiórce, stosowanie w obiektach budowlanych surowców i materiałów wtórnych przyjaznych dla środowiska. Niemniej jednak, pomimo ogromnej wagi zagadnienia, zdefiniowane siódme wymaganie podstawowe w CPR, nie stanowi jeszcze kryterium podlegającym obowiązkowej ocenie przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego na rynek Unii Europejskiej.

Zarówno wymagania, jak i świadomość społeczna dotycząca oszczędności energii oraz izolacyjności cieplnej jest coraz większa. Wprowadzenie w 2014 r. zmiany do rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczących warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie, obejmowały sukcesywne zaostrzanie wymagań w zakresie wartości współczynnika przenikania ciepła, w tym dla ścian zewnętrznych. Zmiany zakładały następujące kroki:

  • od 2014 r. spadek współczynnika U z wartości 0,3 W/(m2·K) do 0,25 W/(m2·K),
  • w 2017 r. w ramach drugiego etapu zmian obniżono współczynnik U do 0,23 W/(m2·K),
  • zaś od 2021 r. współczynnik U nie może przekroczyć 0,2 W/(m2·K).

Zmiany te miały istotne znaczenie, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze kilkanaście lat temu polskie budynki miały najwyższe średnie zużycie energii cieplnej sięgające 63% powyżej średniej europejskiej [3, 8].

Najczęściej stosowaną metodą podnoszenia izolacji termicznej budynków w budynkach w krajach UE jest stosowanie złożonych systemów izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynków (ETICS). Zastosowanie ETICS poprawia efektywność energetyczną zarówno nowych, jak i istniejących budynków i jest kluczowe w zakresie oszczędności energii. Systemy ETICS są zestawem wyrobów, co oznacza, że składają się z określonych komponentów nakładanych bezpośrednio na elewację przy zastosowaniu określonej technologii. Trzeba zaznaczyć, że polski rynek ETICS, szacowany na około 40 mln m2 rocznie, jest jednym z najwyższych w Europie [3, 9].

Jednym z najważniejszych aspektów związanych z wyborem określonego systemu ETICS, pełniącej również funkcję elewacji budynku, jest wybór materiału izolacyjnego będącego jej podstawowym składnikiem. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Wspólnoty, powszechnie stosuje się jako materiał izolacyjny płyty styropianowe (EPS) lub z wełny mineralnej (MW). W Europie Środkowej udział instalowanych na ścianach ETICS z EPS wynosi około 84%, natomiast w przypadku MW jest to około 12%. W innych regionach Europy udział EPS wynosi od 60% do 88%, a MW od 9% do 25% [9].

Systemy z EPS i MW mogą być stosowane zarówno na nowo wznoszonych budynkach, jak i tych poddawanych modernizacji termicznej. Parametry finansowe i właściwości termoizolacyjne są zazwyczaj głównymi kryteriami wyboru określonego typu materiału izolacyjnego. Jednakże należy również wziąć pod uwagę wpływ na środowisko. Zewnętrzne systemy izolacji cieplnej budynków ETICS są już dobrze zbadane pod względem technologicznym, termicznym i ekonomicznym. Natomiast wpływ różnych typów systemów na środowisko i zdrowie ludności jest aktualnie przedmiotem wielu badań [2, 3, 5, 10, 11]. Pozwoli to na podejmowanie decyzji w celu znalezienia najlepszych (najefektywniejszych) rozwiązań nie tylko z uwzględnieniem aspektów termiczno-technicznych czy ekonomicznych, ale również zdrowotnych i środowiskowych.

Izolacja termiczna ścian zewnętrznych odgrywa kluczową rolę w oszczędności energii w budynkach. Ważna jest nie tylko znajomość charakterystyki ETICS w zakresie wymienionych wcześniej pierwszych sześciu podstawowych wymagań zgodnie z CPR, ale konieczna jest wiedza o szeroko pojętym zrównoważonym rozwoju w zakresie stosowania złożonych systemów izolacji cieplnych.

Aby określić wpływ wyrobu budowlanego na środowisko, jego producent może opracować Deklarację Środowiskową Produktu (EPD). Deklaracje te są świadectwem oceny oddziaływania produktu na środowisko na poszczególnych etapach jego wytwarzania i cyklu życia: od pozyskania materiałów, poprzez produkcję, transport, montaż, użytkowanie, aż do utylizacji i recyklingu. Uwzględniają one wydobycie surowców, zużycie energii, zużycie wody i emisje oraz ilość produkowanych odpadów w przeliczeniu na jednostkę produkowanego wyrobu.

Deklaracje środowiskowe typu III EPD są tworzone w oparciu o normę ISO 14025 [12]. EPD są stosowane w budownictwie do przeprowadzania oceny cyklu życia wyrobu budowlanego zgodnie z normą EN 15804 [13]. Na chwilę obecną dokumenty EPD nie są powszechnie stosowane, ponieważ nie są jeszcze wymagane przez prawo, a stanowią jedynie dobrowolny dokument. Niemniej jednak dają szereg korzyści – przedsiębiorca posiadający deklaracje środowiskowe III typu EPD na swoje wyroby informuje rynek, że jego firma jest odpowiedzialna i proekologiczna. Natomiast produkty z EPD dają przewagę na rynku, gdyż są wykorzystywane do budowy obiektów z certyfikatem zrównoważonego budownictwa (systemy DGNB, LEED, BREEAM).

W Polsce Deklaracje Środowiskowe Produktu wydaje m.in. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych i ich liczba z każdym rokiem wzrasta. Należy zaznaczyć, że w perspektywie kilku lat wpływ na środowisko może być częścią obowiązkowej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych materiałów budowlanych poprzez wprowadzenie wymagań zgodnie z CPR w dokumentach zharmonizowanych. Dotyczy to również złożonych systemów izolacji cieplnej.

Aktualnie projektowanie i budowa budynków bez oceny jego długoterminowego wpływu (poprzez pełny cykl życia) na środowisko naturalne są nadal prawnie dozwolone. Zastosowanie rozwiązań o podwyższonych parametrach izolacji cieplnej dla przegród zewnętrznych spowoduje zwiększenie grubości izolacji w budynkach. Tym samym udział tych materiałów w cyklu życia oddziaływania budynków na środowisko będzie miał jeszcze bardziej decydujące znaczenie.

Produkcja materiałów budowlanych, budowa czy renowacja budynków wymaga znacznych nakładów energii i zasobów mineralnych. Konieczne jest dalsze wzmocnienie polityki efektywnego wykorzystania zasobów, która uwzględnia szerszy zakres oddziaływania na środowisko w całym cyklu życia budynków i infrastruktury. Redukcja tych oddziaływań środowiskowych polega na optymalizacji procesu instalacji, stosowaniu prostszych i mniej oddziałujących na środowisko, w całym cyklu produkcyjno-użytkowym, materiałów budowlanych. Ponadto należy zoptymalizować grubość stosowanego materiału izolacyjnego, również poprzez zastosowanie wyrobu o lepszych parametrach izolacyjnych bez naruszania wymagań cieplnych budynku.

Zastosowanie innowacyjnych surowców, w tym materiałów pochodzących z recyklingu lub tych samych materiałów, ale produkowanych z wykorzystaniem innowacyjnej technologii, pozwoli na dalszy rozwój systemów ETICS, jednocześnie obniżając wpływ na środowisko naturalne. Odnosi się to do aspektu trwałości, jak i oszczędności energii w całym okresie eksploatacji systemów ETICS.

Aspekty użytkowe oraz trwałość systemu ETICS oceniana jest na podstawie wytycznych EAD 040083-00-0404 [14] (wcześniej ETAG 004), EAD 040287-00-0404 (wykończenie okładzinami) [15] oraz EAD 040089-00-0404 (system szkieletowy) [16] i w zakresie obowiązkowym obejmuje, poza badaniami identyfikacyjnymi poszczególnych komponentów systemu, badania wodochłonności (podciągania kapilarnego), wodoszczelności, oporu dyfuzyjnego, udarności, przyczepności warstwy wierzchniej oraz reakcji na ogień i w żaden sposób nie referując do wymagań zrównoważonego budownictwa.

Literatura

1. Komisja Europejska, „Europejski Zielony Ład” („The European Green Deal”), Bruksela 2019.
2. M. Kraus, K. Žáková, J. Žák, „Economic-Environmental and Technological Assessment of ETICS”, EasyChair Preprint, No 3425.
3. J. Sierra-Pérez, J. Boschmonart-Rives, X. Gabarrell, „Comparative combinations of façade-building systems and thermal insulation materials for different climatic conditions: an environmental assessment”, „The Journal of Cleaner Production” 2016, 113, 102–113.
4. Komisja Europejska, „Energy Performance of Buildings Directive”, available online: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-e_ciency/energy-e_cient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en).
5. J. Michalak, S. Czernik, M. Marcinek, B. Michałowski, „Environmental burdens of External Thermal Insulation Systems. Expanded Polystyrene vs. Mineral Wool: Case Study from Poland”, „Sunstability” 2020, 12, 4532.
6. Komisja Europejska, „Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU (EPBD)”, Bruksela 2010.
7. „Construction Products Regulation (CPR)”, https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/construction-products-regulation-cpr_en
8. R. Pasker, „The European ETICS market. Do ETICS sufficiently contribute to meet political objectives?”, In Proceedings of the 4th European ETICS Forum; Warsaw, 5th October 2017, European Association for External Thermal Insulation Composite Systems (EAE), Baden-Baden, Germany, 2017.
9. C.A. Balaras, K. Droutsa, E. Dascalaki, S. Kontoyiannidis, „Heating energy consumption and resulting environmental impact of European apartment buildings”, „Energy and Buildings” 2005, 37, 429–442.
10. J.D. Silvestre, A.M.P. Castelo, J.B.C. Silva, M.D. Pinheiro, „Retrofitting a Building’s Envelope: Sustainability Performance of ETICS with ICB or EPS”, „Applied Sciences” 2019, 9, 1285.
11. B. Michałowski, M. Marcinek, J. Tomaszewska, S. Czernik, M. Piasecki, R. Geryło, J. Michalak, „Influence of Rendering Type on the Environmental Characteristics of Expanded Polystyrene-Based External Thermal Insulation Composite System”, „Buildings” 2020, 10, 47.
12. PN-EN ISO 14025:2010, „Etykiety i deklaracje środowiskowe – Deklaracje środowiskowe III typu – Zasady i procedury”.
13. PN-EN 15804+A2:2020, „Zrównoważenie obiektów budowlanych – Deklaracje środowiskowe wyrobu – Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych”.
14. EAD 040083-00-0404, „External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with renderings”.
15. EAD 040287-00-0404, „Kits for external thermal insulation composite system (ETICS) with panels as thermal insulation and discontinuous claddings as exterior skin”.
16. EAD 040089-00-0404, „External Thermal Insulation Composite Systems with renderings for the use on timber frame buildings”.

Komentarze

  • Romuald Romuald, 27.09.2023r., 13:51:52 Zrównoważone budownictwo w Polsce, może okazać się OK ale tylko na papierze. Jeśli zgodnie z wynikami kontroi GUNB ponad 50% wyrobów styropianowych ma niższe od deklarowanych paremetry ( w tym lambda czyli paremetr decydujacy o izolacyjności izolatora:)) należy przypuszczać że ocieplone takimi wadliwymi materiałami budynki będą mieć niższe gorszą energooszczędność. Inną od zakładanej. Oszukani kupując lewy towar i oszukani płacac wiecej za ogrzewanie. A kary dla oszustów niewielkie a branża dziennikarska pomija problem, dlaczego?

Powiązane

dr inż. Marzena Najduchowska Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane...

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.

dr inż. Adam Niesłochowski Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne,...

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne, bitumy, lepiszcza, kleje itp., a także pozostałości nieprzereagowanych monomerów.

prof. ICiMB, dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Czy beton komórkowy jest promieniotwórczy?

Czy beton komórkowy jest promieniotwórczy? Czy beton komórkowy jest promieniotwórczy?

Promieniowanie, najogólniej mówiąc, jest jednym ze sposobów wysyłania i przenoszenia na odległość energii w postaci ciepła, światła, fal elektromagnetycznych lub cząstek materii. Jest to zjawisko naturalne,...

Promieniowanie, najogólniej mówiąc, jest jednym ze sposobów wysyłania i przenoszenia na odległość energii w postaci ciepła, światła, fal elektromagnetycznych lub cząstek materii. Jest to zjawisko naturalne, a jego szczególnym rodzajem jest promieniowanie jonizujące – takie, które wywołuje w obojętnych elektrycznie atomach i cząsteczkach materii jonizację, czyli zmiany w ładunkach elektrycznych.

mgr inż. Mariusz Okuń Wyzwania stojące przed polską branżą budowlaną w związku z nowelizacją dyrektywy EPBD

Wyzwania stojące przed polską branżą budowlaną w związku z nowelizacją dyrektywy EPBD Wyzwania stojące przed polską branżą budowlaną w związku z nowelizacją dyrektywy EPBD

12 marca 2024 r. Parlament Europejski przyjął nowelizację unijnej dyrektywy EPBD stosunkiem głosów 370 do 199, przy 46 głosach wstrzymujących się, wprowadzającej nowe wymogi efektywności energetycznej...

12 marca 2024 r. Parlament Europejski przyjął nowelizację unijnej dyrektywy EPBD stosunkiem głosów 370 do 199, przy 46 głosach wstrzymujących się, wprowadzającej nowe wymogi efektywności energetycznej dla budynków w UE, która stanowi część pakietu „Fit for 55”. Od 2030 r. nowe budynki mają być zeroemisyjne, a te już istniejące – stopniowo modernizowane do takiego stanu do 2050 r.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news 13. PLGBC Green Building Summit w październiku w Warszawie

13. PLGBC Green Building Summit w październiku w Warszawie 13. PLGBC Green Building Summit w październiku w Warszawie

13. edycja wydarzenia pod hasłem Building (R)evolution w formacie hybrydowym odbędzie się w dniach 5–6 października br. w zrównoważonej przestrzeni Sound Garden Hotel w kompleksie Business Garden w Warszawie...

13. edycja wydarzenia pod hasłem Building (R)evolution w formacie hybrydowym odbędzie się w dniach 5–6 października br. w zrównoważonej przestrzeni Sound Garden Hotel w kompleksie Business Garden w Warszawie oraz w transmisji live. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Materiały prasowe news VI Forum Budowlane – budownictwo zrównoważone

VI Forum Budowlane – budownictwo zrównoważone VI Forum Budowlane – budownictwo zrównoważone

Forum Budowlane w Płocku to wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim. Wiodącym tematem bieżącej edycji, która odbędzie się w dniach od 30 czerwca do 1 lipca, będzie budownictwo zrównoważone zarówno w warstwie...

Forum Budowlane w Płocku to wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim. Wiodącym tematem bieżącej edycji, która odbędzie się w dniach od 30 czerwca do 1 lipca, będzie budownictwo zrównoważone zarówno w warstwie technicznej, jak i społecznej – w odniesieniu do rozwoju i utrzymania infrastruktury budowlanej.

Materiały prasowe news Inwestorzy w Europie cenią zrównoważone budynki

Inwestorzy w Europie cenią zrównoważone budynki Inwestorzy w Europie cenią zrównoważone budynki

Kryteria zrównoważonego rozwoju (ESG), czyli troska o środowisko, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny, są coraz ważniejsze dla inwestorów w Europie. Już 8 na 10 zamierza uwzględniać te aspekty...

Kryteria zrównoważonego rozwoju (ESG), czyli troska o środowisko, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny, są coraz ważniejsze dla inwestorów w Europie. Już 8 na 10 zamierza uwzględniać te aspekty w swoich decyzjach inwestycyjnych, mimo niesprzyjającego otoczenia ekonomicznego – wynika z raportu CBRE „Europe Investor Intentions Survey”.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Środki unijne na infrastrukturę, klimat i środowisko

Środki unijne na infrastrukturę, klimat i środowisko Środki unijne na infrastrukturę, klimat i środowisko

Minister klimatu i środowiska oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych będą realizować wybrane zadania z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027. Minister funduszy...

Minister klimatu i środowiska oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych będą realizować wybrane zadania z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027. Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda wraz z przedstawicielami m.in. MKiŚ oraz CUPT podpisali porozumienia w tej sprawie.

Szacowanie śladu węglowego budynków

Szacowanie śladu węglowego budynków Szacowanie śladu węglowego budynków

Niniejszy raport powstał w ramach projektu #BuildingLife prowadzonego przez World Green Building Council (WorldGBC), sfinansowanego przez Laudes Foundation i IKEA Foundation. Jednocześnie opracowanie to...

Niniejszy raport powstał w ramach projektu #BuildingLife prowadzonego przez World Green Building Council (WorldGBC), sfinansowanego przez Laudes Foundation i IKEA Foundation. Jednocześnie opracowanie to jest kontynuacją publikacji „Zerowy ślad węglowy budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050”, która powstała dzięki wsparciu Specjalnego Funduszu Akcjonariuszy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Schöck: 60 lat innowacji

Schöck: 60 lat innowacji Schöck: 60 lat innowacji

Jak można oceniać sytuację polskiego rynku budowlanego w kontekście europejskiego kryzysu energetyczno-gospodarczego i które rozwiązania sprawdzą się najbardziej w kontekście szeroko rozumianej modernizacji...

Jak można oceniać sytuację polskiego rynku budowlanego w kontekście europejskiego kryzysu energetyczno-gospodarczego i które rozwiązania sprawdzą się najbardziej w kontekście szeroko rozumianej modernizacji budynków?

Materiały prasowe news Uczestnicy procesu budowlanego razem na rzecz zielonego budownictwa

Uczestnicy procesu budowlanego razem na rzecz zielonego budownictwa Uczestnicy procesu budowlanego razem na rzecz zielonego budownictwa

W jakim kierunku zmierza budownictwo i w jakich przestrzeniach będziemy mieszkać za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat? Architekci wdrażają coraz bardziej innowacyjne rozwiązania, inwestorzy pytają o ekologiczne...

W jakim kierunku zmierza budownictwo i w jakich przestrzeniach będziemy mieszkać za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat? Architekci wdrażają coraz bardziej innowacyjne rozwiązania, inwestorzy pytają o ekologiczne materiały i tereny zielone, a ustawodawcy planują uwarunkowania prawne dla „zazielenienia” przestrzeni miejskiej. Wszyscy są zgodni – kluczowa dla osiągnięcia neutralności środowiskowej miast jest współpraca wszystkich uczestników procesu budowlanego i wdrażanie rozwiązań gospodarczych oraz...

Materiały prasowe news 4 powody, dla których ekologia w budownictwie się opłaca

4 powody, dla których ekologia w budownictwie się opłaca 4 powody, dla których ekologia w budownictwie się opłaca

Ekologia i zrównoważony rozwój odgrywają coraz większą rolę w strategiach firm. Uwzględnia je już 6 na 10 inwestorów nieruchomościowych – wynika z badania CBRE. Oprócz ochrony środowiska i dobrego wizerunku,...

Ekologia i zrównoważony rozwój odgrywają coraz większą rolę w strategiach firm. Uwzględnia je już 6 na 10 inwestorów nieruchomościowych – wynika z badania CBRE. Oprócz ochrony środowiska i dobrego wizerunku, proekologiczne podejście podnosi też wartość nieruchomości. Wyższe nakłady na zastosowanie energooszczędnych rozwiązań zwracają się w postaci większego zainteresowania potencjalnych najemców, możliwości nałożenia wyższych czynszów, stabilnej wartości nieruchomości oraz niższych rachunków za media.

Materiały prasowe news Rośnie liczba budynków na świecie, spada ich energochłonność i emisja CO2

Rośnie liczba budynków na świecie, spada ich energochłonność i emisja CO2 Rośnie liczba budynków na świecie, spada ich energochłonność i emisja CO2

W 2020 r. budynki na świecie zajmowały powierzchnię 246 mln mkw. Pięć lat wcześniej było to o 9,8 proc. mniej – wynika z raportu UNFCCC 2021. W tym samym czasie emisja dwutlenku węgla przez budynki spadła...

W 2020 r. budynki na świecie zajmowały powierzchnię 246 mln mkw. Pięć lat wcześniej było to o 9,8 proc. mniej – wynika z raportu UNFCCC 2021. W tym samym czasie emisja dwutlenku węgla przez budynki spadła o 17,2 proc., a energochłonność o 5,7 proc. Rosnąca powierzchnia nieruchomości nie oznacza więc już większego negatywnego wpływu na środowisko. Według ekspertów CBRE wynika to z rosnącej świadomości z zakresu klimatu. Budynki, które spełniają normy środowiskowe, cieszą się sporym zainteresowaniem,...

Materiały prasowe news W Obornikach powstają płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej

W Obornikach powstają płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej W Obornikach powstają płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej

Firma Ruukki Construction otworzyła pod koniec czerwca nową linię produkcyjną płyt warstwowych w Obornikach. Inwestycja warta około 5 milionów euro zwiększa bezpieczeństwo i wydajność zakładu oraz poprawia...

Firma Ruukki Construction otworzyła pod koniec czerwca nową linię produkcyjną płyt warstwowych w Obornikach. Inwestycja warta około 5 milionów euro zwiększa bezpieczeństwo i wydajność zakładu oraz poprawia parametry techniczne produktów. Produkty z nowej linii będą dostarczane klientom od trzeciego kwartału 2022 r.

Piotr Wolański APK Dachy Zielone, Katarzyna Wolańska Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych? Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić...

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić spływ wody do rzek. Oczywiście ważne jest prowadzenie kompleksowych działań i wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi niebiesko-zielonej infrastruktury jako sposobu na retencję na terenach zurbanizowanych. Ale w kontekście potrzeby ograniczania ilości deszczówki spadającej na poziom gruntu...

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Materiały prasowe news Znaczenie deklaracji środowiskowych EPD

Znaczenie deklaracji środowiskowych EPD Znaczenie deklaracji środowiskowych EPD

W związku z zieloną transformacją producenci wyrobów budowlanych muszą zmierzyć się ze zmianą sposobu podejścia do produktu i zmniejszeniem emisji w produkcji. Ma to również wpływ na ich konkurencyjność...

W związku z zieloną transformacją producenci wyrobów budowlanych muszą zmierzyć się ze zmianą sposobu podejścia do produktu i zmniejszeniem emisji w produkcji. Ma to również wpływ na ich konkurencyjność na rynku i postrzeganie marki przez coraz bardziej świadomych klientów. Dlatego coraz więcej producentów ma potrzebę deklarowania cech środowiskowych swoich wyrobów, a jedną z kluczowych metod jest deklaracja środowiskowa EPD. To wnioski z webinarium zorganizowanego przez Związek Pracodawców Producentów...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fala renowacji – korzyści wynikające z kompleksowej modernizacji energetycznej budynków

Fala renowacji – korzyści wynikające z kompleksowej modernizacji energetycznej budynków Fala renowacji – korzyści wynikające z kompleksowej modernizacji energetycznej budynków

Trwająca od kilku miesięcy pandemia COVID-19 staje się wyzwaniem dla wielu pokoleń, wpływającym na kondycję społeczeństwa i sytuację gospodarczą. Konieczne są środki i decyzje, które w perspektywie zarówno...

Trwająca od kilku miesięcy pandemia COVID-19 staje się wyzwaniem dla wielu pokoleń, wpływającym na kondycję społeczeństwa i sytuację gospodarczą. Konieczne są środki i decyzje, które w perspektywie zarówno krótko-, jak i długoterminowej pomogą gospodarce oraz zapewnią społeczeństwu zrównoważony rozwój. Takimi działaniami są inwestycje w efektywność energetyczną budynków. Są one podstawą dobrobytu, zdrowia obywateli oraz stanowią punkt wyjścia dla rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki związanych...

Materiały prasowe news Odpowiedzialny konsument wspiera zrównoważone budownictwo

Odpowiedzialny konsument wspiera zrównoważone budownictwo Odpowiedzialny konsument wspiera zrównoważone budownictwo

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prezentuje szóstą broszurę informacyjną z cyklu „Odpowiedzialny konsument”. Publikacja opisuje, jak odpowiedzialne wybory konsumenckie wspierają zrównoważone...

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prezentuje szóstą broszurę informacyjną z cyklu „Odpowiedzialny konsument”. Publikacja opisuje, jak odpowiedzialne wybory konsumenckie wspierają zrównoważone budownictwo.

dr hab. inż. arch., prof. Zbigniew Bromberek Energooszczędność a rozwój miast

Energooszczędność a rozwój miast Energooszczędność a rozwój miast

Wzniesienie każdej budowli prowadzi – bezpośrednio i pośrednio – do trwałych i nieodwracalnych zmian w środowisku. Mimo to najczęściej wybiera się uproszczone rozwiązania, a czynniki ekonomiczne biorą...

Wzniesienie każdej budowli prowadzi – bezpośrednio i pośrednio – do trwałych i nieodwracalnych zmian w środowisku. Mimo to najczęściej wybiera się uproszczone rozwiązania, a czynniki ekonomiczne biorą górę nad obawami o stan przyrody. Dotyczy to także (jeśli nie przede wszystkim) środowiska zurbanizowanego.

dr inż. arch. Janusz Barnaś Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie

Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie

Wraz z ewolucją formy architektonicznej zmienia się pojęcie elewacji oraz jej wygląd. Pojawiają się materiały budowlane dające nowe możliwości, tradycyjne zaś wykorzystywane są w nowoczesny sposób.

Wraz z ewolucją formy architektonicznej zmienia się pojęcie elewacji oraz jej wygląd. Pojawiają się materiały budowlane dające nowe możliwości, tradycyjne zaś wykorzystywane są w nowoczesny sposób.

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz Wykonywanie obiektów budowlanych zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego

Wykonywanie obiektów budowlanych zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego Wykonywanie obiektów budowlanych zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego

Rozwój gospodarczy przyczynia się do naruszenia równowagi panującej w środowisku. By ten negatywny wpływ rozwoju gospodarki na środowisko ograniczyć, opracowano koncepcję rozwoju zrównoważonego, czyli...

Rozwój gospodarczy przyczynia się do naruszenia równowagi panującej w środowisku. By ten negatywny wpływ rozwoju gospodarki na środowisko ograniczyć, opracowano koncepcję rozwoju zrównoważonego, czyli takiego, który gwarantuje zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń bez ograniczania możliwości przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb.

dr Artur Miros Wymagania izolacyjności cieplnej w instalacjach technicznych i przemysłowych

Wymagania izolacyjności cieplnej w instalacjach technicznych i przemysłowych Wymagania izolacyjności cieplnej w instalacjach technicznych i przemysłowych

Dobór i wykonanie izolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych określają wymagania zawarte w aktach prawnych.

Dobór i wykonanie izolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych określają wymagania zawarte w aktach prawnych.

Materiały prasowe news Mike Bucher nowym prezesem zarządu Schöck AG

Mike Bucher nowym prezesem zarządu Schöck AG Mike Bucher nowym prezesem zarządu Schöck AG

Od 16 kwietnia br. Mike Bucher obejmie stanowisko prezesa zarządu Schöck AG oraz prezesa zarządu Schöck Bauteile GmbH. Będzie następcą Alfonsa Hörmanna, który rezygnuje z tej funkcji, aby podążać nowymi...

Od 16 kwietnia br. Mike Bucher obejmie stanowisko prezesa zarządu Schöck AG oraz prezesa zarządu Schöck Bauteile GmbH. Będzie następcą Alfonsa Hörmanna, który rezygnuje z tej funkcji, aby podążać nowymi ścieżkami w polityce lokalnej.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.