Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zasady opracowania katalogu złączy budowlanych (mostków cieplnych)

Principles of developing a catalogue of construction joints (thermal bridges)

Zasady opracowania katalogu złączy budowlanych (mostków cieplnych), fot. Pixabay

Zasady opracowania katalogu złączy budowlanych (mostków cieplnych), fot. Pixabay

Złącza budowlane (mostki cieplne) stanowią integralną część elementów obudowy budynku. Dobór ich warstw materiałowych nie powinien być przypadkowy, lecz oparty na obliczeniach analiz parametrów fizykalnych.

Zobacz także

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Kształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym – studium przypadku

Kształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym – studium przypadku Kształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym – studium przypadku

Prezentowany artykuł jest fragmentem najnowszej książki dr. inż. Krzysztofa Pawłowskiego pt. „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii”, wydanej pod patronatem miesięcznika...

Prezentowany artykuł jest fragmentem najnowszej książki dr. inż. Krzysztofa Pawłowskiego pt. „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii”, wydanej pod patronatem miesięcznika „IZOLACJE”.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Jakość cieplna wybranych złączy budowlanych budynków w standardzie niskoenergetycznym

Jakość cieplna wybranych złączy budowlanych budynków w standardzie niskoenergetycznym Jakość cieplna wybranych złączy budowlanych budynków w standardzie niskoenergetycznym

Budynek składa się z wielu przegród budowlanych oraz ich złączy o indywidualnym charakterze fizykalnym i poddany jest oddziaływaniu zmiennego środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. W wielu przypadkach...

Budynek składa się z wielu przegród budowlanych oraz ich złączy o indywidualnym charakterze fizykalnym i poddany jest oddziaływaniu zmiennego środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. W wielu przypadkach analiza przegród i złączy budowlanych w aspekcie konstrukcyjno-materiałowym i technologii wykonania nie budzi zastrzeżeń na etapie projektowania.

*****
W artykule przedstawiono zasady opracowywania kart katalogowych złączy budowlanych (mostków cieplnych) oraz przykładowe ich zastosowania.

Principles of developing a catalogue of construction joints (thermal bridges)

The article presents the principles of developing catalogue cards for construction joints (thermal bridges) and examples of their applications.
*****

Na etapie projektowania i wznoszenia budynków zasadne staje się korzystanie z katalogów złączy budowlanych (mostków cieplnych).

Złącza budowlane (mostki cieplne) – pojęcia, przykłady

W literaturze przedmiotowej można spotkać wiele definicji mostków termicznych (cieplnych). W pracy [1] przez mostek termiczny (cieplny) rozumie się obszar wzmożonego przepływu ciepła w przegrodzie (tj. wzmożonych strat ciepła). Objawia się to obniżeniem temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody, co prowadzi do różnorakich konsekwencji.

Ze względu na przyczynę występowania mostki termiczne można podzielić na:

 • mostki termiczne powstające w wyniku zmiany geometrii układu (narożniki przegród zewnętrznych),
 • mostki termiczne powstające w wyniku zmiany układu materiałowego, spowodowane występowaniem materiałów budowlanych różniących się, najczęściej znacznie, wielkością współczynników przewodzenia ciepła – λ [W/(m·K)] (wzmocnienia, przewiązki, łączniki).

Czytaj też: Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych

Rozwiązaniem mostka termicznego będzie podanie jego rozkładu temperatur, badanego najczęściej w warunkach ustalonego przepływu ciepła.

Istotną rolę w ocenie warunków komfortu cieplnego pomieszczenia spełniają temperatury na powierzchniach wewnętrznych mostka. Dla uwzględnienia dodatkowych strat ciepła, spowodowanych działaniem mostka, konieczna jest znajomość rozkładu temperatur na powierzchniach wewnętrznych przegród. Tak więc poprawne wykonanie obliczeń mostka termicznego polega na:

 • podaniu rozkładu temperatur w jego obszarze,
 • określeniu temperatury minimalnej na powierzchniach wewnętrznych przegród,
 • zbadaniu strefy dodatkowych strat ciepła.

Według pracy [2] dokładność metod obliczeń mostków cieplnych wynosi odpowiednio:

 • obliczenia numeryczne: ±5%,
 • katalog mostków cieplnych: ±20%,
 • obliczenia ręczne: ±20%,
 • wartości orientacyjne: 0±50%.

Typowymi przykładami mostków termicznych są:

 • spoiny wypełnione zaprawą w ścianach murowanych z elementów drobnowymiarowych,
 • słupy i rygle w ścianach,
 • żebra w ścianach warstwowych,
 • nadproża,
 • złącza elementów prefabrykowanych,
 • naroża ścian,
 • połączenie ściany zewnętrznej z płytą balkonową,
 • ościeża okienne.

Schemat postępowania podczas opracowywania kart katalogowych złączy budowlanych (mostków cieplnych)

Na podstawie prowadzonych obliczeń parametrów fizykalnych złączy budowlanych (mostków cieplnych) opracowano schemat postępowania przy opracowywaniu kart katalogowych (RYS. 1).

rys1 pawlowski

RYS. 1. Schemat postępowania przy opracowywaniu kart katalogowych; rys.: K. Pawłowski

rys2 pawlowski

RYS. 2. Schemat wymiarowania obliczeniowych obszarów złączy dwuwymiarowych (postulowany w literaturze przedmiotu); rys.: [4]

Podział budynku na części (elementy) powinien być przeprowadzony wg PN-EN ISO 10211:2008 [3] w odpowiedni sposób, aby wyeliminować różnice w wynikach obliczeń między budynkiem podzielonym na części a budynkiem całym. Modelowanie, czyli podział na kilka modeli geometrycznych, trzeba wykonać drogą wyboru odpowiednich płaszczyzn podziału. Istotne znaczenie ma także ustalenie siatki podziału analizowanego złącza. Na RYS. 2 przedstawiono schematy dotyczące obszarów obliczeniowych złączy dwuwymiarowych.

rys3 4 pawlowski

RYS. 3–4. Model mostka przestrzennego 3D z elementem centralnym 3D (3) oraz składowymi (F1÷F5) (4) wg PN EN ISO 10211 [3]; rys.: [4]

W przykładach obliczeniowych dotyczących symulacji numerycznej złączy obliczeniową strefę zakłóceń w literaturze przedmiotowej przyjmuje się także w wymiarze 100 cm. Natomiast w jednolitym tekście normy PN-EN ISO 10211:2008 [3] zaleca się przyjmować jako trzykrotnie większą od grubości rozważanego elementu bocznego, licząc od rdzenia mostka (jego części centralnej) w każdą stronę i co najmniej w wysokości 100 cm.
Istnieją zasadnicze różnice w modelowaniu mostków położonych ponad gruntem i tych, które wymagają wprowadzenia gruntu (podłoża) w obszar symulacji numerycznej.

Budynek dzieli się na części, używając odpowiednich płaszczyzn przekrojów. Każda część tworzy model geometryczny przestrzenny, 3D, zawierający element centralny (rdzeń), elementy boczne i niekiedy podłoże gruntowe.

rys5 6 pawlowski

RYS. 5–6. Model mostka płaskiego 2D z elementem centralnym C oraz czterema elementami bocznymi B1–B4 wg PN EN ISO 10211 [3]; rys.: [4]

Model geometryczny ograniczają płaszczyzny przekrojów. Model geometryczny płaski (2D) używany do obliczeń dwuwymiarowych (RYS. 3–4) może być traktowany jako przekrój poprzeczny elementów bocznych w modelu (3D) –RYS. 5–6.

Płaszczyzny przekrojów (z wyjątkiem podłoża gruntowego) powinny być umieszczane w odległości co najmniej dmin (większej niż 1 m i trzykrotnie większej niż grubość rozważanego elementu bocznego) od elementu centralnego (rdzenia mostka), względnie jako płaszczyzna symetrii, jeśli odległość ta jest mniejsza od dmin. Określenie element centralny oznacza rdzeń mostka, różniący się geometrycznie bądź materiałowo od elementów bocznych (RYS. 3–6).

Modelowanie geometryczne mostków w podłożu gruntowym polega na geometrycznym wprowadzeniu do obszaru mostka części bryły budynku zawierającej w sobie podłoże budynku (grunt).

rys7 10 pawlowski

RYS. 7–10. Modelowanie gruntu w zależności od celu obliczeń: obliczenie temperatur (7) i (9), temperatur i strumieni ciepła (8) i (10) w mostku płaskim i przestrzennym, wymiary w cm; rys.: [4]

Rozróżnia się dwa przypadki zależne od celu obliczeń (RYS. 7–10):

1) dla ustalenia jedynie temperatur w mostku, grunt ogranicza się przestrzennie zgodnie z RYS. 7 i RYS. 9, przyjmując wymiary:

  • poziome od przekroju pionowego ściany wewnątrz i na zewnątrz budynku w wartości – dmin,
  • pionowe:
   - wewnątrz od przekroju (podłogi) w górę na odległość dmin,
   - na zewnątrz od poziomu terenu w dół co najmniej 3,0 m, lub 1 m, gdy poziom podłogi znajduje się więcej niż 2 m poniżej poziomu terenu; dmin powinno wynosić co najmniej trzy grubości ściany zewnętrznej,

2) dla ustalenia strumienia ciepła przez mostek, a także temperatur jw., bryła gruntu przyjmowana do obliczeń jest znacznie większa i określona jak na RYS. 8 i RYS. 10.

Wnętrze mostka dzielone jest za pomocą siatek dyskretyzujących, których kształt i gęstość wpływają zasadniczo na dokładność wyników obliczeń.

Siatki powstają w wyniku wprowadzenia w obszarze mostka płaszczyzn pomocniczych, które szczególnie przy stosowaniu metody elementów skończonych, mogą być rozmieszczone nieregularnie. W węzłach siatki obliczane są temperatury i strumienie ciepła.

Norma PN-EN ISO 10211 [3] wymaga wykonania co najmniej dwóch obliczeń dla n i 2n liczby podpodziałów (węzłów). Różnica wyników między tymi obliczeniami nie powinna przekraczać:

 • 1% w przypadku przechodzących przez mostek strumieni ciepła,
 • wartości 0,005 dla czynnika temperaturowego ƒRsi.

Wymagane jest spełnienie jednego z tych warunków, w przeciwnym razie należy zagęścić węzły. Podpodziały najmniejsze w elemencie centralnym są zwykle powiększane stopniowo w kierunku płaszczyzny (płaszczyzn) przekroju na granicy obszaru mostka.

rys11 12 pawlowski

RYS. 11–12. Modelowanie obszaru mostka z użyciem płaszczyzn pomocniczych wg PN-EN ISO 10211-1:2005 [5]: w mostku przestrzennym (11), w mostku płaskim (12); rys.: [4]

W literaturze przedmiotowej i normach zaleca się następujące minimalne odległości podpodziałów (w typowych złączach budowlanych):

 • wewnątrz elementu centralnego 2,5 cm,
 • wewnątrz bocznych elementów, mierzone od płaszczyzn konstrukcyjnych oddzielających element centralny od elementów bocznych: 2,5; 2,5; 5; 5; 5; 10; 20; 50; 100; 200 i 400 cm (RYS. 11–12).

Wymiary siatki podziałowej zależą bezpośrednio od zastosowanego programu obliczeniowego i pozostają w pewnej funkcji do możliwości komputera. Testowane w obliczeniach własnych programy obliczeniowe [6, 7] mają zdolność zakładania do 500 płaszczyzn podziałowych wzdłuż dwóch (program 2D) lub trzech (3D) osi układu współrzędnych. Generowana z taką dokładnością siatka węzłów umożliwia przyjęcie jednolitego kroku podziałowego h (na przykład h = 1 cm) dla znakomitej większości mostków zlokalizowanych ponad terenem posadowienia budynku (w obszarze mostka nie występuje podłoże gruntowe).

tab1 pawlowski

TABELA 1. Ustalenie warunków brzegowych przy obliczeniach mostków cieplnych; oprac. własne na podst. [811]

rys13 14 pawlowski

RYS. 13–14. Warunki brzegowe dla wybranego mostka cieplnego: w celu obliczenia strumienia cieplnego (13) oraz w celu obliczenia rozkładu temperatury (oceny ryzyka rozwoju pleśni) (14); rys.: K. Pawłowski

W ocenie mostków cieplnych zasadnicze znaczenie ma wybór warunków brzegowych, zwłaszcza że mogą się one różnić w zależności od rodzaju obliczeń – TABELA 1RYS. 13–14.

Przedstawione w artykule obliczenia przeprowadzono przy zastosowaniu programu komputerowego KOBRU 86 [6], służącego do analizy termicznej stacjonarnego przepływu ciepła (w warunkach stałej temperatury otoczenia), przy różnych warunkach brzegowych. Geometrię opisano listą regularnych bloków złożonych z punktów na regularnej siatce. W programie materiały i warunki brzegowe o różnych właściwościach termicznych są oznaczone oddzielnymi kolorami (RYS. 15–16). Każdy blok składa się z określonego materiału i posiada określone warunki brzegowe.

rys15 16 pawlowski

RYS. 15–16. Przykładowe złącze budowlane: układ i charakterystyka materiałów (15), siatka podziału (16); rys.: K. Pawłowski

Przyjęto siatkę elementów skończonych o jednolitym boku równym 1 cm (w niektórych przypadkach nawet 0,5 cm), zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 10211:2008 [3] (RYS. 15–16). W zastosowanej wersji programów [6] można określić stałą temperaturę między brzegami określonych bloków. Narzędzie to umożliwia także obliczenia w odniesieniu do złączy budowlanych w układzie (2D) i (3D).

rys17 18 pawlowski

RYS. 17–18. Przykładowe graficzne przedstawienie wyników obliczeń: linie strumieni cieplnych (adiabaty) (17), rozkład temperatur (izotermy) (18); rys.: K. Pawłowski

Po stworzeniu geometrii i przyjęciu warunków brzegowych uruchamiany jest proces obliczeniowy. Za pomocą macierzy równań liniowych dokonuje obliczeń pola temperatur. Po wykonaniu obliczeń zyskuje się graficzny i cyfrowy wynik zawierający temperatury i strumienie cieplne analizowanego złącza budowlanego (RYS. 17–18). Wyniki przedstawione są w postaci kart katalogowych zawierających graficzne i analityczne zapisy programu.

rys19 pawlowski

RYS. 19. Model obliczeniowy połączenia ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez wieniec. Objaśnienia: 1 – tynk cienkowarstwowy gr. 0,5 cm, 2 – płyty styropianowe gr. 15 cm, 3 – bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm, 4 – tynk gipsowy gr. 1,5 cm, 5 – parkiet drewniany gr. 2 cm, 6 – gładź cementowa gr. 5 cm, 7 – płyty styropianowe elastyczne gr. 2 cm, 8 – strop gr. 24 cm, 9 – wieniec żelbetowy o wym. 24×30 cm; rys.: K. Pawłowski

Zgodnie z instrukcją programu parametry obliczeniowe były następujące:

 • maksymalna ilość iteracji – 10 000,
 • błąd bezwzględny w obliczeniu temperatur – 0,0001°C,
 • błąd bezwzględny w obliczeniu strumieni ciepła w złączu – 0,001%.
tab2 pawlowski

TABELA 2. Charakterystyka połączenia ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez wieniec

W przykładach obliczeniowych przedstawiono procedurę określania parametrów cieplno-wilgotnościowych wybranych mostków cieplnych. Na podstawie szczegółowych i miarodajnych obliczeń parametrów fizykalnych można opracować karty katalogowe mostków cieplnych prezentowane m.in. w pracach [4, 1215].

Przykład obliczeniowy

Określono parametry cieplno-wilgotnościowe połączenia ściany zewnętrznej ze stropem na RYS. 19 i w TABELI 2.

W wyniku obliczeń przeprowadzonych obliczeń za pomocą programu komputerowego [6] uzyskano wartość strumienia przepływającego przez złącze Φ = 19,38 W oraz rozkład linii strumieni cieplnych (adiabat) w analizowanym złączu (RYS. 20–21).

rys20 21 pawlowski

RYS. 20–21. Wyniki symulacji komputerowej (określenie strumienia cieplnego przepływającego przez złącze): warunki brzegowe (obliczenia strumienia ciepła) (20) oraz linie strumieni cieplnych (adiabaty) (21); rys.: K. Pawłowski

Aby uniknąć błędów wynikających z przeszacowania wielkości strat ciepła, zaproponowano stosowanie wartości gałęziowych współczynników przenikania ciepła (dla dolnej i górnej części złącza). Ustalono, że wartość strumienia napływającego na ścianę od wnętrza składa się z częściowych strumieni napływających na ścianę (TABELA 3):

 • na górną część złącza (strumień nad stropem) Φg [W],
 • na dolną część złącza (strumień pod stropem) Φd [W].

W TABELI 4 zestawiono wyniki obliczeń parametrów cieplnych złącza.

tab3 pawlowski

TABELA 3. Podział strumieni cieplnych napływających w złączu

W następnym etapie obliczeń określono temperaturę minimalną na wewnętrznej powierzchni złącza tmin. (θsi,min.) oraz czynnik temperaturowy ƒRsi [-] (RYS. 22–23).

W wyniku obliczeń przeprowadzonych za pomocą programu komputerowego uzyskano wartość minimalnej temperatury na wewnętrznej powierzchni złącza tmin. = (θsi,min.) = 17,74°C.

Wartość czynnika temperaturowego ƒRs określono według zależności:

Jeżeli przyjąć, że: θi = 20°C, θe = –20°C, θsi,min. = 17,74°C, to wartość czynnika temperaturowego ƒRsi = 0,944.

tab4 pawlowski

TABELA 4. Obliczenia parametrów cieplnych złącza: połączenie ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez wieniec

rys22 pawlowski

RYS. 22. Wyniki symulacji komputerowej (określenie rozkładu temperatur w złączu): warunki brzegowe – obliczenia temperatury minimalnej na wewnętrznej powierzchni przegrody i czynnika temperaturowego ƒRsi: linie rozkładu temperatur w złączu – rozkład izoterm; rys.: K. Pawłowski

rys23 pawlowski

RYS. 23. Wyniki symulacji komputerowej (określenie rozkładu temperatur w złączu): warunki brzegowe – obliczenia temperatury minimalnej na wewnętrznej powierzchni przegrody i czynnika temperaturowego ƒRsi: linie rozkładu temperatur w złączu – linie rozkładu temperatur w złączu – rozkład izoterm; rys.: K. Pawłowski

Przykładowe karty katalogowe złączy budowlanych (mostków cieplnych)

Poniżej przedstawiono przykładowe karty katalogowe:

 • połączenie ściany zewnętrznej z oknem w przekroju przez ościeżnicę (ocieplenie od zewnątrz, bez węgarka) – TABELA 5,
tab5 pawlowski

TABELA 5. Przykładowa karta katalogowa – połączenie ściany zewnętrznej z oknem w przekroju przez ościeżnicę (ocieplenie od zewnątrz, bez węgarka); oprac. na podst. [15]
Uc(śc.) – współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej
Uw – współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej
1) strumień ciepła przepływający przez ścianę zewnętrzną
2) strumień ciepła przepływający przez stolarkę okienną
3) współczynnik sprzężenia cieplnego w odniesieniu do ściany zewnętrznej
4) współczynnik sprzężenia cieplnego w odniesieniu do stolarki okiennej
5) gałęziowy współczynnik przenikania ciepła w odniesieniu do ściany zewnętrznej
6) gałęziowy współczynnik przenikania ciepła w odniesieniu do stolarki okiennej

 • połączenie ściany zewnętrznej z oknem w przekroju przez ościeżnicę (ocieplenie od zewnątrz, z węgarkiem) – TABELA 6.
tab6 pawlowski

TABELA 6. Przykładowa karta katalogowa – połączenie ściany zewnętrznej z oknem w przekroju przez ościeżnicę (ocieplenie od zewnątrz, z węgarkiem); oprac. na podst. [15]
Uc(śc.) – współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej
Uw – współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej
1) strumień ciepła przepływający przez ścianę zewnętrzną
2) strumień ciepła przepływający przez stolarkę okienną
3) współczynnik sprzężenia cieplnego w odniesieniu do ściany zewnętrznej
4) współczynnik sprzężenia cieplnego w odniesieniu do stolarki okiennej
5) gałęziowy współczynnik przenikania ciepła w odniesieniu do ściany zewnętrznej
6) gałęziowy współczynnik przenikania ciepła w odniesieniu do stolarki okiennej

Karty katalogowe złączy budowlanych (mostków cieplnych) wykorzystywane są m.in. do:

 • określenia strat ciepła przez przenikanie z uwzględnieniem liniowych mostków cieplnych,
 • opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej budynku,
 • sprawdzenia ryzyka występowania kondensacji powierzchniowej (ryzyko rozwoju pleśni).

Przykłady obliczeniowe w tym zakresie zaprezentowano m.in. w pracach [13, 14, 15, 16].

Podsumowanie i wnioski

Wykonanie obliczeń numerycznych złączy budowlanych (mostków cieplnych) jest bardzo pracochłonne i wymaga znajomości zagadnień związanych z przepływem ciepła. Istnieje potrzeba prowadzenia dalszych obliczeń dla zróżnicowanych rozwiązań materiałowych elementów obudowy budynków.

Projektowanie budynków o niskim zużyciu energii, niskoenergetycznych czy też pasywnych nie powinno obejmować tylko obliczeń cieplnych w polu jednowymiarowym (1D) – współczynnik przenikania ciepła U(1D) [W/(m2·K)], ale także obliczenia dodatkowych strat ciepła wynikających z występowania liniowych mostków cieplnych (2D) – liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψ [W/(m2·K)].

Katalogi złączy budowlanych (mostków cieplnych) stają się niezbędnym elementem w projektowaniu i wykonywaniu współczesnych budynków.

Literatura

 1. W.N. Bogosłowski, „Procesy cieplne i wilgotnościowe w budynkach”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1985.
 2. P. Wouters, J. Schietecata, P. Standaert, K. Kasperkiewicz, „Cieplno-wilgotnościowa ocena mostków cieplnych”, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2004.
 3. PN-EN ISO 10211:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe”.
 4. A. Dylla, „Fizyka cieplna budowli w praktyce. Obliczenia cieplno-
-wilgotnościowe”, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2015.
 5. PN-EN ISO 10211-1:2005/Ap1:2006, „Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania”.
 6. Program komputerowy TRISCO-KOBRU 86, PHYSIBEL c.V, Belgia.
 7. Program komputerowy TRISCO v 10.0 w Manual, 11.2002.
 8. PN-EN ISO 13788:2003, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej kondensacji. Metody obliczania”.
 9. PN-EN ISO 6946:2008, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
10. PN-EN ISO 12831:2006, „Instalacje grzewcze w budynkach – Metoda obliczania obciążenia cieplnego”.
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2017 r., poz. 2285).
12. A. Dylla, „Praktyczna fizyka cieplna budowli. Szkoła projektowania złączy budowlanych”, Wydawnictwa Uczelniane w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009.
13. K. Pawłowski, „Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków WT2013”, Wydanie Specjalne miesięcznika IZOLACJE 2/2013.
14. K. Pawłowski, „Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle aktualnych warunków technicznych dotyczących budynków. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych i ich złączy”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2016.
15. K. Pawłowski, „Kształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym”, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2020.
16. K. Pawłowski, „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii. Obliczenia fizykalne przegród zewnętrznych i ich złączy w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2021.

Komentarze

Powiązane

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.