Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie. Fot. PU Polska

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie. Fot. PU Polska

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w rozmiarach „szytych na miarę”. Wzniesienie dzisiejszych obiektów wielkopowierzchniowych, jak np. centrów handlowych, logistycznych czy magazynowych, jeszcze 40 lat temu wiązałoby się z zaangażowaniem firm, pracowników i sprzętu na co najmniej kilka lat, a obecnie zajmuje ułamek tego czasu.

treść sponsorowana

Lekka obudowa obiektów z płyt warstwowych z powodzeniem zastępuje w znakomitej większości przegrody murowane, żelbetowe, prefabrykowane oraz te wykonywane na budowie. Jest to naturalna konsekwencja określenia „lekka”, które niesie ze sobą wszelkie możliwe zalety i oszczędności bez uszczerbku dla parametrów technicznych czy użytkowych. Dodatkowo, błędne jest założenie, że lekka obudowa z płyt warstwowych to rozwiązanie wyłącznie dla segmentu budownictwa przemysłowego.

Płyty warstwowe z powodzeniem zdobywają rynek budynków mieszkalnych zarówno w aspekcie wznoszenia nowych obiektów, jak i modernizacji tych już istniejących. W zależności od użytego materiału termoizolacyjnego wśród płyt warstwowych wyróżniamy płyty z rdzeniem PUR/PIR, które statystycznie używane są w znacznej większości, płyty z rdzeniem z wełny mineralnej oraz w coraz mniejszym stopniu z rdzeniem ze styropianu EPS. Dowiedz się więcej >>

W odpowiedzi na szereg wypowiedzi, porównań i komunikacji najwięksi producenci lekkich płyt warstwowych, skupieni w organizacji PU Polska:

  • Adamietz Sp. z o.o.,
  • ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o.o.,
  • Balex Metal Sp. z o.o.,
  • Gór-Stal Sp. z o.o.,
  • Izopanel Sp. z o.o.,
  • Kingspan Sp. z o.o.,
  • Marcegaglia Poland Sp. z o.o.
  • Ruukki Polska Sp. z o.o.

postanowili odnieść się do wymagań stawianych lekkim przegrodom budowlanym w aspekcie zastosowania płyt warstwowych ściennych i dachowych z rdzeniem PUR/PIR.

Izolacyjność termiczna

Podstawową funkcją przegród budowlanych nie jest, wbrew różnym elementom komunikacji, „oddychanie” i wymiana powietrza, ale skuteczna ochrona budynku przed obciążeniami klimatycznymi i czynnikami atmosferycznymi, takimi jak amplitudy temperatur, wiatr, opady atmosferyczne i hałas.

Wśród nich w naszej strefie klimatycznej podstawowym parametrem jest ochrona przed niskimi temperaturami w okresie jesienno-zimowym. Prawdą jest, że od kilku lat statystycznie również w Polsce wydatki na klimatyzowanie pomieszczeń w okresie letnim przewyższają te, które związane są z ogrzewaniem. Zjawisko to jest z pewnością pośrednim dowodem na zmiany klimatu i kierunek tych zmian, niemniej zarówno w jednym, jak i drugim przypadku wszystko sprowadza się do izolacyjności termicznej, oporu termicznego, czy jednostki podstawowej, jaką jest współczynnik przewodności termicznej λ [W/(m·K)], charakteryzujący jednoznacznie efektywność materiału termoizolacyjnego.

W tym aspekcie przewaga izolacji PUR/PIR (λ = 0,020–0,024 W/(m·K)) jest bezsporna. W TABELI 1, skróconej dla przegród zewnętrznych z płyt warstwowych, zaprezentowane jest arytmetyczne porównanie niezbędnej grubości płyt warstwowych z rdzeniem PUR/PIR oraz WM dla spełnienia bieżących wymagań WT 2021.

Zestawienie to w jednoznaczny sposób wykazuje, jak daleko posunął się rozwój technologii materiałów budowlanych w aspekcie ochrony cieplnej budynków. Izolacje PUR/PIR są obecne w branży od ponad 30 lat i ich dynamiczna ekspansja jest właściwym kierunkiem również z uwagi na inne parametry.

Opór termiczny jest jednak parametrem, który może zostać obniżony radykalnie wskutek zawilgocenia rdzenia płyt warstwowych. Woda, jeżeli będzie miała możliwość akumulacji, powoduje spadek własności termoizolacyjnych i może doprowadzić do przemarzania przegród oraz powstawania wszelkich wynikających z tego faktu zagrożeń i dysfunkcji. Oczywiście płyty warstwowe to produkt w okładzinach stalowych, które z natury są materiałem nieprzepuszczalnym zarówno dla wody, jak i dla pary wodnej. Zamki płyt wydają się być tym elementem, który jako pierwszy może być drogą dla wody i pary wodnej, jednak te połączenia można zabezpieczyć przy użyciu różnego rodzaju uszczelek i mas trwale plastycznych.

Tymi aspektami, które nie są jednak możliwe do przewidzenia czy skutecznego wyeliminowania w pełnym zakresie, a potrafią być bardzo brzemienne w potencjalnych skutkach, są różnego rodzaju błędy wykonawcze, które mogą być popełnione na niemal każdym etapie wznoszenia obiektu: od prac ziemnych i fundamentowych, poprzez izolację posadzki, zaprojektowanie, wytworzenie i montaż konstrukcji stalowej lub żelbetowej, po sam montaż płyt warstwowych.

Efektem takich błędów nigdy nie będzie wzmocnienie, a zawsze pogorszenie szczelności obudowy z płyt warstwowych i potencjalna penetracja rdzenia izolacyjnego wodą. Sprawdź >>

Nasiąkliwość wodą

Materiał izolacyjny PUR/PIR wykazuje brak aktywności kapilarnej, co objawia się niemal zerową nasiąkliwością wodą. Oczywiście płyty warstwowe w okładzinach stalowych nie są produktem przeznaczonym do pracy w warunkach zanurzenia w wodzie, chociażby z uwagi na charakterystykę i cechy fizyko-chemiczne stali powlekanej.

Niemniej, w porównaniu do innych termoizolacji, płyty warstwowe z rdzeniem PUR/PIR są produktem bezpiecznym, odpornym na bardzo wiele błędów montażowych.

Kondensacja pary wodnej

Do zjawiska kondensacji pary wodnej dochodzi wskutek dyfuzji pary wodnej (w przeważającej większości przypadków następuje ona z wnętrza obiektu w kierunku zewnętrznym). W sytuacji, kiedy ilość wytwarzanej pary wodnej (ciśnienie parcjalne) osiągnie wewnątrz przegrody w danej temperaturze poziom krytyczny (ciśnienie rzeczywiste zrówna się z wartością ciśnienia nasycenia), dochodzi do kondensacji pary wodnej (wykroplenia).

Można takie zjawisko zaobserwować doświadczalnie poprzez zwiększanie ilości pary wodnej w danej temperaturze (sauna) lub obniżanie temperatury powietrza wraz z zawartą w niej parą wodną (np. wejście w zimie w wychłodzonych okularach do ciepłego pomieszczenia – to zjawisko podobne do tego, zachodzącego w przegrodach budowlanych).

Oczywiście również w tym przypadku płyty warstwowe z rdzeniem klasy PUR/PIR są dużo bezpieczniejsze. Każde spowolnienie przenikania pary wodnej (opór dyfuzyjny) do głębszych warstw termoizolacji obniży jej ilość (ciśnienie parcjalne) i oddali ryzyko powstania kondensatu pary wodnej. To z tego powodu w szczególności w branży chłodniczej i mroźniczej, gdzie różnica ciśnień parcjalnych cząsteczek pary wodnej pomiędzy wnętrzem obiektu a zewnętrzem jest najwyższa, nie stosuje się praktycznie płyt warstwowych innych niż z rdzeniem PUR/PIR.

Nośność płyt warstwowych

Parametry mechaniczne płyt warstwowych z różnymi rdzeniami izolacyjnymi znajdują się w zasadzie poza zakresem porównawczym.

Każdy z rodzajów płyt warstwowych w zależności od grubości okładzin stalowych, układów jedno- i wieloprzęsłowych oraz dostępnych profilacji, musi się wylegitymować stosownymi badaniami i tablicaminośności, a także być z założenia elementem samonośnym tj. przenosić własny ciężar, obciążenia klimatyczne od ciężaru zalegającego śniegu czy parcia i ssania wiatru. W tym aspekcie wszystkie płyty warstwowe są produktami równoważnymi, dedykowanymi do realizacji lekkiej obudowy zarówno ścian, jak i dachów, o ile oczywiście spełniają założenia obliczeniowe projektu. Wybierz odpowiednie płyty warstwowe >>

Bezpieczeństwo pożarowe

Wszystkie przegrody budowlane stosowane w obiektach zarówno zaliczanych do klas zagrożenia ludzi (ZL), przemysłowych i magazynowych (PM), jak i inwentarskich (IN), muszą spełniać stawiane im wymagania odnośnie nośności (R), szczelności (E) oraz izolacyjności ogniowej (I), określone w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, stosownie do klasy odporności pożarowej budynku, w którym zostaną wbudowane.

W myśl § 216. tego rozporządzenia podstawowe wymagania dla przegród budowlanych w zależności od klasy odporności pożarowej budynków określone są w TABELI 2. Płyty warstwowe ścienne z rdzeniem PUR/PIR w zależności od grubości, układu montażowego pion/poziom i rozstawu pomiędzy elementami konstrukcji odznaczają się klasą odporności ogniowej do EI 60, a dachowe do REI 30/RE 60. Oznacza to, że znakomita większość budynków, określonych w Rozporządzeniu, może zostać zrealizowana przy użyciu płyt warstwowych z rdzeniem PUR/PIR.

Wyjątek stanowią ściany zewnętrzne w budynkach o najwyższej klasie odporności pożarowej „A”, które albo wymagają płyt warstwowych z rdzeniem WM, albo powinny być realizowane w technologii tradycyjnej tj. murowanej lub żelbetowej.

Płyty warstwowe z rdzeniem PUR/PIR w okładzinach stalowych posiadają klasę reakcji na ogień zewnętrzny najczęściej B-s1,d0 lub B-s2,d0, oraz BRoof(t1) dla płyt dachowych, co kwalifikuje je do grupy produktów nierozprzestrzeniających ognia zewnętrznego.

Izolacyjność akustyczna

Każda ściana zewnętrzna powinna cechować się określoną normatywnie izolacyjnością akustyczną od dźwięków powietrznych, zapewniającą zarówno właściwy poziom ochrony budynku przed przenikaniem hałasu zewnętrznego, jak i otoczeniem, przed emisją hałasów w przypadku obiektów przemysłowych/produkcyjnych. Okazuje się jednak, że wpływ rdzenia izolacyjnego, pomimo intuicyjnego wrażenia, ma w tym aspekcie wartość często pomijalną.

Płyty warstwowe z rdzeniem PUR/PIR charakteryzują się współczynnikiem izolacyjności akustycznej dla pełnego spektrum grubości na poziomie RW ≥ 25 dB, podczas, gdy płyty z rdzeniem WM są na poziomie RW ≥ 32 dB. Różnica 7dB, to wartość osiągana nawet przez cienkie włókniny antykondensacyjne. Nie jest to zatem wartość ani dyskwalifikująca dla płyt PUR/PIR, ani znacząco lepsza dla płyt WM. Biorąc pod uwagę, że wartość izolacyjności akustycznej dźwięków powietrznych nie jest uzależniona od grubości płyt warstwowych w stopniu mierzalnym, należy uznać, że zasadniczo izolacyjność ta jest realizowana przede wszystkim poprzez zastosowanie okładzin płyt warstwowych o wysokiej gęstości (okładziny stalowe).

Płyty warstwowe, jako element systemu lekkiej obudowy, są niewątpliwie produktami, które zrewolucjonizowały branżę budowlaną na świecie. Zastosowanie różnorodnych rdzeni termoizolacyjnych pozwala na realizację obiektów o różnorodnej charakterystyce i przeznaczeniu. Ilość dostępnych powłok, wariantów kolorystyki i profilacji pozwala na rozpatrywanie płyt warstwowych nie tylko w aspekcie technicznym dla potrzeb obiektów przemysłowych, ale zdecydowanie również architektonicznym – dla potrzeb handlu, budynków wyższych uczelni, biurowców oraz w coraz większym stopniu budynków mieszkalnych.

W odniesieniu do powyżej przytoczonych aspektów, PU Polska stoi zdecydowanie na stanowisku prezentującym pogląd, że z uwagi na parametry techniczne płyty warstwowe z rdzeniem PUR/PIR stanowią najbardziej uniwersalny produkt oferujący kompleksowe zastosowanie, a nawet wykraczający poza większość wymagań stawianych lekkiej obudowie.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt...

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt w kontekście domów jedno- lub wielorodzinnych. W zestawieniu z pozyskiwaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) stanowią gotowy przepis na sprawnie zaizolowany termicznie budynek z osiągniętą niezależnością energetyczną.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Montaż płyt warstwowych do ścian murowanych

Montaż płyt warstwowych do ścian murowanych Montaż płyt warstwowych do ścian murowanych

Płyty warstwowe posiadają liczne zalety, dzięki którym stały się materiałem powszechnie używanym w budownictwie przemysłowym i coraz częściej również w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Są jednak takie...

Płyty warstwowe posiadają liczne zalety, dzięki którym stały się materiałem powszechnie używanym w budownictwie przemysłowym i coraz częściej również w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Są jednak takie aplikacje, gdzie zastosowanie tego typu produktów nie wydaje się trafnym pomysłem, jak choćby montaż do ściany pełnej, np. murowanej. Jak zamontować płyty poprawnie? Wystarczy trzymać się pewnych reguł.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto? Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję...

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 55% względem 1990 r., co stanowi podwyżkę aż o 15 punktów procentowych względem wcześniejszych założeń.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstwowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstwowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Rynek płyt warstwowych wobec zmian wynikających z Warunków Technicznych 2021

Rynek płyt warstwowych wobec zmian wynikających z Warunków Technicznych 2021

1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest to następstwo przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego...

1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest to następstwo przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010), której celem co do zasady jest obniżenie ilości energii niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynków we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Popularność płyt warstwowych PIR w polskich realiach

Popularność płyt warstwowych PIR w polskich realiach Popularność płyt warstwowych PIR w polskich realiach

Dla materiałów budowlanych polskie warunki klimatyczne są dość drastycznym poligonem doświadczalnym, który wystawia je na ekstremalne testy i nie wybacza błędów. Nie jest aż tak dramatycznie, jak w przypadku...

Dla materiałów budowlanych polskie warunki klimatyczne są dość drastycznym poligonem doświadczalnym, który wystawia je na ekstremalne testy i nie wybacza błędów. Nie jest aż tak dramatycznie, jak w przypadku Petersburga, który jest z kolei poletkiem doświadczalnym rosyjskich instytutów badawczych i certyfikacyjnych, niemniej bez wahania można stwierdzić, że Polska znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego jedynie z nazwy i względów geograficznych.

POLIURETAN

POLIURETAN POLIURETAN

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.