Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Application of etics insulation systems on damp buildings

Obecny wygląd ocieplonych przed 20 laty elewacji Instytutu Designu w kielcach; kwiecień 2022 r.; fot.: M. Garecki
Obecny wygląd ocieplonych przed 20 laty elewacji Instytutu Designu w kielcach; kwiecień 2022 r.; fot.: M. Garecki

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości. Dotyczy to zarówno obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jak i tych, które znajdują się w strefach ochrony konserwatorskiej i poza nimi. Systematyczny wzrost cen nośników energii, a na przestrzeni ostatniego roku – wzrost wręcz lawinowy, będzie wymuszał na inwestorach konieczność instalacji m.in. systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS).

Zobacz także

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

fischer Polska sp. z o.o. Wbijane łączniki dociepleniowe fischer

Wbijane łączniki dociepleniowe fischer Wbijane łączniki dociepleniowe fischer

Już w przyszłym sezonie dociepleniowym firma fischer będzie mogła dostarczać najpopularniejsze wbijane łączniki dociepleniowe TermoFix CN oraz TermoFix PN.

Już w przyszłym sezonie dociepleniowym firma fischer będzie mogła dostarczać najpopularniejsze wbijane łączniki dociepleniowe TermoFix CN oraz TermoFix PN.

Redakcja Technologia wdmuchiwania izolacji i Przemysł 4.0

Technologia wdmuchiwania izolacji i Przemysł 4.0 Technologia wdmuchiwania izolacji i Przemysł 4.0

Budownictwo drewniane stale ewoluuje, przynosząc innowacyjne rozwiązania, które nie tylko zwiększają efektywność procesów, ale również zmniejszają negatywny wpływ na środowisko.

Budownictwo drewniane stale ewoluuje, przynosząc innowacyjne rozwiązania, które nie tylko zwiększają efektywność procesów, ale również zmniejszają negatywny wpływ na środowisko.

O czym przeczytasz w artykule:

 • Ocieplanie budynków a kontrola wilgotności murów – wskazania formalne
 • Bezpośrednie przyczyny i skutki zawilgocenia budynków – podstawowe zasady prac diagnostycznych
 • Przykład instalacji systemu ociepleń na części ścian obiektu zabytkowego – rozwiązania projektowe, kontrole i nadzór
 • Efekt prac: obiekt po 10 latach eksploatacji

W artykule wskazano na istotną rolę diagnostyki koniecznej do przeprowadzenia przy remontach i ocieplaniu obiektów zawilgoconych lub zagrożonych zawilgoceniem. Wskazano również, z jakimi zagrożeniami trzeba się liczyć, gdy nie wykona się tego typu prac. Przedstawiony przykład przeprowadzenia udanych prac izolacyjno-remontowych dużego, zabytkowego obiektu wskazuje, że przy właściwym programowaniu i kontroli robót instalacja systemów ociepleń ETICS jest jak najbardziej możliwa, nawet przy występującej wcześniej silnej degradacji substancji budowlanej oraz silnym zawilgoceniu murów.

Application of etics insulation systems on damp buildings

The article indicates the important role of diagnostics necessary to carry out renovation and insulation of damp buildings or the ones at risk of dampness. It also points out at the possible risks in the case of failure to perform this type of work. The presented example of successful insulation and renovation work of a large historic building shows that with proper programming and control of work the application of ETICS insulation systems is very much possible, even with previously occurring strong degradation of the building substance and serious dampness of walls.

 

W przypadku starego budownictwa podlegającego ochronie instalacja systemu ETICS jest oczywiście możliwa wyłącznie po uzyskaniu zgody służb konserwatorskich. Jednak zdecydowana większość starszych obiektów, w tym budownictwa indywidualnego, uzyskania takiej zgody nie wymaga. Droga do uzyskania wyższych standardów energetycznych oraz obniżenia kosztów eksploatacyjnych wydaje się być zatem względnie prosta.

Na co trzeba jednak zwrócić szczególną uwagę przy instalacji systemu ociepleń na elewacjach już użytkowanych budynków, zwłaszcza tych, których stan techniczny lub lokalizacja mogą wskazywać na możliwość występowania wilgoci w murach przyziemia oraz w części podziemnej?

Zobacz też: Cele oraz kontrola renowacji antypleśniowej w zawilgoconych pomieszczeniach

Co należy koniecznie sprawdzić, aby zamiast zakładanych oszczędności nie doprowadzić do przyśpieszonej degradacji substancji budowlanej? Kiedy można instalować układ ociepleniowy bez ryzyka? Na te podstawowe pytania postara się odpowiedzieć ten artykuł.

Ocieplanie budynków a kontrola wilgotności murów – wskazania formalne

Zgodnie z zapisami Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [1] pkt. 5.2. „Przystąpienie do robót ociepleniowych”: „Każdorazowo przed klejeniem warstwy termoizolacyjnej zaleca się wykonanie pomiarów wilgotności podłoża za pomocą przyrządu do pomiaru wilgotności materiałowej. Dokładność pomiarowa powinna wynosić ± 1%. W badanej strefie należy wykonać co najmniej pięć pomiarów punktowych. W krajowych wymaganiach nie występują szczegółowe wytyczne określające dopuszczalną wilgotność podłoża. Zalecana wilgotność podłoży betonowych (w tym z betonów lekkich), a także ceramicznych i silikatowych nie powinna przekraczać 4%”.

Pierwszy zapis o wymaganiach w zakresie dopuszczalnego poziomu zawilgocenia murów, na których miałyby być układane systemy ETICS, pojawił się w poprzednim wydaniu ww. dokumentu z 2019 r. Wcześniej takie wymagania nie funkcjonowały w wymaganiach formalnych. Brak wymagań powodował, że niekiedy instalacja systemów odbywała się bez żadnych wcześniejszych sprawdzeń i analiz na zawilgoconych murach, z oczywistymi następstwami, które zostaną opisane poniżej.

Bezpośrednie przyczyny zawilgocenia budynków

rys1 garecki

RYS. 1. Podstawowe źródła zawilgocenia obiektów budowlanych; rys. M. Garecki

Wilgoć oddziałuje na ściany każdego budynku podczas całego okresu jego eksploatacji w następujących postaciach (RYS. 1):

 • wód opadowych zawilgacających ściany zewnętrzne, w tym ściany fundamentowe (opad bezpośredni lub wody z rynien i rur spustowych), nieszczelności pokrycia – również więźbę dachową, ściany i stropy,
 • wód z tzw. rozbryzgów (odbitych od powierzchni opasek) zawilgacających strefę cokołową,
 • wód napływowych kierowanych bezpośrednio na budynek z terenów przyległych,
 • wód gruntowych zawilgacających ściany fundamentowe, ławy i warstwy podłóg na gruncie,
 • zawilgocenia wynikającego z występowania przecieków lub awarii instalacji, biegnących wewnątrz budynku lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie,
 • wilgoci kondensacyjnej i zawilgocenia wynikające z higroskopijnego poboru wilgoci (wysolenia na powierzchni ścian).

Oddziaływanie wilgoci w przypadku braku efektywnych izolacji pionowych i poziomych ścian oraz podłóg na gruncie, niedostatecznej wentylacji pomieszczeń (zwłaszcza piwnicznych), a także niewłaściwej izolacyjności termicznej przegród budowlanych z czasem doprowadzi do systematycznego wzrostu ich zawilgocenia, a także w większości przypadków również do wystąpienia transportu kapilarnego wilgoci w strukturze ścian.

Skutki zawilgocenia oraz prace izolacyjno­‑renowacyjne

Bezpośrednimi skutkami zawilgocenia substancji budowlanej są:

 • wzrost zawilgocenia przegród i zabudowanych w nich materiałów budowlanych, w tym termoizolacyjnych,
 • podwyższenie wysokości zawilgocenia ścian oraz wilgotności wewnątrz pomieszczeń,
 • postępująca korozja wypraw tynkarskich, powłok malarskich oraz ścian, w tym zapraw murarskich,
 • porażenie powierzchni przegród przez grzyby rozkładu pleśniowego, algi,
 • porażenie elementów drewnianych oraz drewnopochodnych przez grzyby domowe oraz owady – techniczne szkodniki drewna,
 • obniżenie izolacyjności termicznej przegród budowlanych na skutek ich zawilgocenia i wynikającego stąd dalszego pogorszenia warunków cieplno-wilgotnościowych wewnątrz pomieszczeń.

Celem prac izolacyjno-renowacyjnych jest trwałe zmniejszenie poziomu zawilgocenia przegród w budynku, zahamowanie procesów degradacji obiektu i zapewnienie właściwej jego eksploatacji już po zakończeniu robót. Przy opracowywaniu technologii prac każdy obiekt należy traktować indywidualnie, natomiast zakres prac – kompleksowo.

Prace izolacyjno-renowacyjne obiektów zawilgoconych budynków z reguły obejmują:

 • wykonanie wtórnych, powłokowych izolacji ścian zewnętrznych oraz cokołów,
 • wykonanie wtórnych, strukturalnych izolacji poziomych w murach zewnętrznych i wewnętrznych,
 • wykonanie wtórnych izolacji pomieszczeń wewnętrznych: podłóg, izolacje typu wannowego pomieszczeń zagłębionych w gruncie itp.,
 • zabezpieczenie murów przed korozją wywołaną przez krystalizację szkodliwych soli – systemy tynków renowacyjnych,
 • reprofilację otaczającego terenu, właściwe ukształtowanie opasek na obwodzie budynku,
 • uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi, ewentualną zmianę sposobu odprowadzenia wód opadowych,
 • wykonanie prac naprawczych na elewacjach budynku, w tym jeżeli ile możliwe, instalację systemu ociepleń.

Czym skutkuje ocieplanie zawilgoconych murów

Programując zakres prac, należy uwzględnić w rozwiązaniach przede wszystkim zasadę non nocere. Jest to szczególnie ważne w przypadku obiektów zawilgoconych, w stosunku do których często podejmuje się prace połowiczne, mające na celu jedynie czasową poprawę estetyki obiektu w miejscach, gdzie doszło do degradacji elementów budynku.

Decydenci i wykonawcy bardzo często zapominają o podstawowych zasadach, z których wynikają proste zależności w przebiegu procesów korozyjnych. Za przykład postawmy jedną z nich:

„Wydajność pochłaniania wody jest równa wydajności odparowania dyfuzyjnego”.

rys2 4 garecki

RYS. 2–4. Zasada „wydajność pochłaniania wody = wydajność odparowania dyfuzyjnego” w praktyce: ściana o grubości „A” (2), ściana o grubości „B” – podwyższony poziom zawilgocenia (3), ściana o grubości „A” z zainstalowaną okładziną ograniczającą odparowanie wilgoci – poziom zawilgocenia znacznie powyżej pierwszego przypadku (4); rys.: M. Garecki

Przeanalizujmy tę zasadę na kolejnych przykładach. Jako punkt wyjścia przyjmijmy ścianę o grubości „A”, która ma możliwość stałego lub okresowego poboru wody przez ścianę lub ławę fundamentową. Transport kapilarny w strukturze przegrody będzie postępował na wysokość, gdzie wystąpi strefa odparowania (RYS. 2–4).

Zazwyczaj strefy te występują: od strony zewnętrznej – strefa cokołowa, od strony wewnętrznej – pomieszczenia piwniczne i parter. Poziom zawilgocenia muru znajduje się powyżej stref odparowania dyfuzyjnego wilgoci ze struktury murów.

W okresie wzmożonego napływu wód gruntowych ulega podwyższeniu ilość wody pobieranej przez fundamenty budynku. Zwiększony pobór wilgoci skutkować musi koniecznością zwiększenia jej odparowania, zatem również podwyższeniem intensywności podciągania kapilarnego wilgoci w murach.

Jak wyglądać będzie ten proces w przypadku muru wykonanego z tego samego materiału, ale o większej grubości „B” („A”  <  „B”)?

Większa powierzchnia poboru wody (ściana fundamentowa) skutkuje koniecznością zwiększenia powierzchni jej odparowania, zatem podwyższeniem poziomu zawilgocenia muru o grubości „B” w stosunku do ściany o grubości „A”.

Wróćmy teraz do przypadku pierwszego, czyli ściany o grubości „A”. Częstą praktyką wykonawczą jest wykonywanie na powierzchni przegród, na których doszło do korozji wypraw tynkarskich i samych murów, lokalnych „napraw” polegających na instalacji nowych wypraw tynkarskich (głównie cementowych), okładzin ceramicznych lub kamiennych. Możemy założyć również montaż systemu ociepleń na zawilgoconej ścianie. Czym skutkuje takie działanie?

Dyfuzja pary wodnej w dotychczasowej strefie odparowania ulega znacznemu zmniejszeniu. Ponieważ nadal obowiązuje zasada: „wydajność pochłaniania wody = wydajność odparowania dyfuzyjnego”, zatem aby zachować dotychczasową powierzchnię i wydajność odparowania dyfuzyjnego, poziom zawilgocenia muru ulega podwyższeniu, znacznie powyżej poziomu zaznaczonego na RYS. 2–4.

Zatem zabudowanie systemu ociepleń na zawilgoconych ścianach zewnętrznych – należy podkreślić to raz jeszcze – będzie skutkować:

 • podwyższeniem poziomu zawilgocenia murów,
 • zwiększeniem dyfuzji wilgoci do wnętrza pomieszczeń,
 • przyśpieszoną degradacją powierzchni murów i wypraw tynkarskich,
 • stopniowym podwyższaniem zawilgocenia izolacji termicznej, zatem obniżaniem izolacyjności termicznej murów ze wszelkimi tego skutkami,
 • realnym zagrożeniem rozwoju porażenia biologicznego na wewnętrznej powierzchni przegród.

W przypadku systemu ETICS zainstalowanego na silnie zawilgoconej ścianie (RYS. 4) zmiany dotyczyłyby zamknięcia możliwości wysychania ściany w wyniku instalacji na ścianie fundamentowej i cokole płyt XPS, a powyżej – płyt MW. Efektem takich zmian byłoby skierowanie dyfuzji wilgoci do wnętrza pomieszczeń (prawa strona), np. piwnic czy parteru.

Oczywiście z uwagi na znacznie mniejszą wydajność odparowania dyfuzyjnego ścian od strony wewnętrznej konieczne będzie powiększenie powierzchni, przez którą zachodzi proces obsychania murów.

Wydajność odparowania dyfuzyjnego będzie zależała od wilgotności względnej powietrza panującej w pomieszczeniach (okresowo zmienna). Następstwem zamknięcia kierunku dyfuzji w lewą stronę (na zewnątrz – system ETICS) i czasowego jej ograniczania w prawą stronę (pomieszczenia wewnętrzne) będzie znaczne podwyższenie poziomu zawilgocenia ściany zewnętrznej.

Należy podkreślić, iż poza innymi problemami, które może rodzić instalacja systemów ociepleń na zawilgoconych murach, pozostaje również problem zawilgocenia samego materiału termoizolacyjnego, który ma zdolność do ograniczonej sorpcji wody z dyfundującego wilgotnego powietrza i wynikających stąd konsekwencji.

Ciekawe wyniki badań wykonanych na próbkach z wełny mineralnej i styropianu dotyczą absorpcji przez te materiały wilgoci przy długotrwałej dyfuzji pary wodnej [2]. Okazało się, że próbki obu tych materiałów izolacyjnych charakteryzują się podobnym poziomem absorpcji wody po ekspozycji w warunkach wilgotnych przez okres siedmiu dni: 2,5 kg/m2, 14 dni: 4–5 kg/m2, 21 dni: 6–6,5 kg/m2 oraz 28 dni: 7–7,5 kg/m2.

Kolejny przedstawiony w artykule eksperyment dotyczył tempa wysychania zewnętrznej, monolitycznej ściany betonowej o grubości 12 cm, pokrytej systemami na wełnie mineralnej i styropianie o grubości 22 cm, czasy te wynosiły odpowiednio – 4,8 miesiąca oraz 16 miesięcy.

rys5 garecki

RYS. 5. Zasada wykonywania pomiaru poziomu zawilgocenia murów budynków: w każdym punkcie pomiarowym jest dokonywany pomiar wilgotności na różnych poziomach. Przykładowo, kolejne wysokości pomiaru: +0,1 m ppp/ppt, +0,5 m, +1,0 m, +1,5 m oraz +2,0 m. Na każdym z poziomów jest określany poziom zawilgocenia murów. Taki pomiar pozwala na opracowanie mapy zawilgoceń obiektu i na jej podstawie – wnioskowanie odnośnie rzeczywistych przyczyn zawilgocenia obiektu i opracowanie technologii prac izolacyjno-renowacyjnych; rys.: Atlas

Wyniki te dają pewien pogląd na sytuację, gdy zawilgocenie ściany ma charakter ciągły lub okresowy, a jej nasiąkliwość jest niewspółmiernie wyższa od nasiąkliwości betonu. Dlatego warto tu szczególnie podkreślić: w przypadku zaobserwowania skutków ewentualnego zawilgocenia zakres prac izolacyjno-renowacyjnych oraz przyjęte rozwiązania technologiczno-materiałowe powinny wynikać z przeprowadzonych wcześniej prac diagnostycznych – ekspertyzy i kompleksowego projektu prac zabezpieczających.

Gdy mamy do czynienia z budynkami zlokalizowanymi w terenach podmokłych, na stokach lub w zagłębieniach terenu, przy nieuporządkowanym odprowadzeniu wód opadowych, budynkami z kilkudziesięcioletnią metryką, często z nieefektywnymi izolacjami pionowymi i poziomymi itp., w takich sytuacjach rekomenduje się sprawdzić wilgotność murów przed montażem systemu ETICS.

Syndrom zawilgoconego budynku – podstawowe zasady prac diagnostycznych

Pomiary wilgotności strukturalnej ścian budynku należy przeprowadzić w wielu punktach pomiarowych. W każdym z takich punktów prace diagnostyczne powinny obejmować pomiar wilgotności przegrody na różnych wysokościach (RYS. 5). Badanie realizowane w oparciu o te założenia pozwala wskazać bezpośrednią przyczynę zawilgocenia przegrody.

rys6 garecki

RYS. 6. Różnica pomiędzy wilgotnością na powierzchni przegrody w porównaniu z pomiarem w środku jej grubości. Przypadek pierwszy od lewej: wilgotność w środkowej części ściany jest znacznie wyższa niż na jej powierzchni – typowy przykład występowania kapilarnego transportu wilgoci. Kolejny przypadek: sytuacja odwrotna – występuje pobór wilgoci przez zewnętrzną powierzchnię przegrody; rys.: Atlas

Aby jednoznacznie potwierdzić przyczyny wystepujących zawilgoceń murów, konieczne jest wykonanie dodatkowych pomiarów na powierzchni oraz w środku grubości przegrody (RYS. 6). Dopiero tak zestawione wyniki pomiarów wilgotności pozwalają na:

 • sporządzenie mapy zawilgoceń i na jej podstawie wskazanie przyczyn zawilgocenia obiektu,
 • zaplanowanie lokalizacji wykonywania wtórnych przepon iniekcyjnych,
 • wykonanie ewentualnych izolacji przeciwwodnych (np. na kondygnacjach piwnic – jeśli istnieją),
 • wskazanie punktów poboru próbek do wykonania badań jakościowo-ilościowych soli budowlanych i doboru rozwiązań w zakresie stosowania tynków renowacyjnych,
 • ewentualnego planowania wykonania systemu ETICS na elewacjach poddanych analizom.

Poniżej omówiono przykład realizacji ocieplenia zawilgoconego obiektu zabytkowego, poprzedzony obszerną diagnostyką (RYS. 7).

rys7 garecki

RYS. 7. Przedmiot analizy: wschodnie skrzydło obiektu powięziennego – obecnie Instytut Designu w Kielcach. Lokalizacja na Wzgórzu Zamkowym w bezpośrednim sąsiedztwie Bazyliki Katedralnej oraz Pałacu Biskupów Krakowskich; rys.: Google Maps

Przykład instalacji systemu ociepleń na części ścian obiektu zabytkowego

Więzienie przy ulicy Zamkowej w Kielcach powstało w latach 1826–1828 i funkcję więzienia pełniło do lat 70. XX wieku. Przez następne 30 lat opuszczony zespół budynków powięziennych niszczał wystawiony na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych.

W skład zespołu powięziennego wchodziły budynki:

 • skrzydło wschodnie: budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony,
 • skrzydło południowe: budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwnicznony,
 • skrzydło zachodnie: budynek trzykondygnacyjny, od strony dziedzińca pierwsza kondygnacja znajduje się całkowicie pod ziemią,
 • dawne skrzydło północne wraz z bramą wjazdową zostało całkowicie wyburzone i zastąpione krótszym murem monolitycznym z ażurowymi otworami.
fot1 2 garecki

FOT. 1–2. Zdjęcia archiwalne (2007 r.): stan techniczny skrzydła wschodniego, narożnik płn.-zach. (1), elewacja wschodnia (2); fot.: M. Garecki [3]

fot3 4 garecki

FOT. 3–4. Zdjęcia archiwalne (2007 r.): fragment elewacji zachodniej, dzisiejsze wejście do Instytutu Designu (3), a także narożnik, połączenie skrzydła wschodniego z południowym (4); fot.: M. Garecki [3]

W 2007 r. zostały przeprowadzone prace diagnostyczne i opracowany projekt renowacji i przebudowy obiektów z przeznaczeniem na Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej (OMPiO) oraz Design Centrum Kielce (DCK). Prace remontowe rozpoczęto w 2010 r. i zakończono po prawie dwóch latach (FOT. 1-4).

Diagnostyka

Prace diagnostyczne obejmowały szeroki zakres badań. Jednym z efektów prac było opracowanie szczegółowej mapy zawilgoceń (RYS. 8). Wskazuje ona m.in. na poziom zawilgoceń ścian zewnętrznych obiektu (zaznaczone skrzydło wschodnie) w stopniu wysokim (>  8%) na wysokość:

 • ściana południowa: do 2,0 m ppt,
 • ściana wschodnia: do 1,0 m ppt, lokalnie 2,0 m ppt (brak rur spustowych na elewacji),
 • ściana północna: 1,0–2,0 m ppt,
 • ściana zachodnia: 1,0–1,5 m ppt.

W wykonanej ekspertyzie sformułowano założenia prac izolacyjno-renowacyjnych koniecznych do wykonania w obiekcie.

rys8 garecki

RYS. 8. Szczegółowa mapa zawilgoceń obiektów powięziennych (2007 r.), zaznaczono skrzydło wschodnie; rys.: M. Garecki [3]

rys9 garecki

RYS. 9. Skrzydło wschodnie: projektowany układ wtórnych przepon iniekcyjnych: kolorem żółtym oznaczono projektowane izolacje ścian zewnętrznych (dwustronne, dwurzędowe w poziomie istniejących posadzek), a kolorem zielonym – izolacje ścian wewnętrznych (jednostronne, dwurzędowe w poziomie istniejących posadzek; rys.: M. Garecki [4]

rys10 garecki

RYS. 10. Izolacje wtórne na ścianach zewnętrznych parteru (fragment dokumentacji projektowej z 2007 r.): ciśnieniowe, dwustronne. Wymagany zakład odwiertów: min. 10 cm. W linii otworów iniekcyjnych od strony zewnętrznej i wewnętrznej wykonane pasy z izolacji powłokowej mineralnej, elastycznej. Na ścianie fundamentowej izolacja typu ciężkiego, na cokole izolacja mineralna, elastyczna – zakład na izolację bitumiczną min. 20 cm. Ocieplenie ścian fundamentowych oraz cokołu: XPS, ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołu: MW. Ściany zewnętrzne fragmentami częściowo zagłębione w gruncie: od strony wewnętrznej – pełny system tynków renowacyjnych; rys.: M. Garecki [4]

Rozwiązania projektowe

Ograniczona ilość miejsca w artykule nie pozwala na przedstawienie całego zakresu prac konstrukcyjno-renowacyjnych zawartych w opracowanym w 2007 r. projekcie. Należy jedynie zaznaczyć, że rozwiązania dotyczyły m.in.:

 • wykonania wtórnych przepon iniekcyjnych (iniekcje ciśnieniowe) na całym obiekcie z wyjątkiem oczywiście ścian kwalifikowanych do wyburzeń – plan iniekcji pokazano na RYS. 9, a sposób ich wykonania na RYS. 10–11,
 • wykonania nowych izolacji pionowych ścian zewnętrznych wraz z częścią cokołową oraz izolacji poziomych nowych podłóg na gruncie,
rys11 garecki

RYS. 11. Izolacje wtórne na ścianach wewnętrznych parteru (fragment dokumentacji projektowej z 2007 r.): ciśnieniowe, jednostronne. W linii otworów iniekcyjnych obustronnie wykonane pasy z izolacji powłokowej mineralnej, elastycznej, powiązane z izolacją poziomą podłóg na gruncie. Na ścianach: pełny system tynków renowacyjnych; rys.: M. Garecki [4]

 • likwidacji porażenia biologicznego (algi) na elewacji, wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych skrzydła wschodniego i południowego z wyłączeniem skrzydła zachodniego, izolacji części podziemnych i cokołu budynków XPS, a elewacji MW, wyprawa tynkarska gładka malowana farbą silikonową,
 • wymiany pokrycia dachowego i więźby dachowej, montaż nowych rynien i rur spustowych, uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na dziedzińcu.

Kontrole i nadzór

W projekcie założono, że prace przy instalacji systemu ociepleń będą mogły być przeprowadzone po upływie min. 6 miesięcy od skucia istniejących wypraw tynkarskich i wykonania wtórnych izolacji pionowych, poziomych oraz strukturalnych w murach budynków. Ponowne prace pomiarowe w zakresie wilgotności murów przeprowadzono kolejno po upływie 7, 12 i 15 miesięcy. Dopiero po tym czasie potwierdzono, że ściany osiągnęły wilgotność umożliwiającą wykonanie montażu systemu ociepleń.

rys12 garecki

RYS. 12. Wykonywanie iniekcji w narożnikach budynków: trudne miejsca, na które warto zwrócić szczególną uwagę; rys. [5]

Efekt prac: obiekt po 10 latach eksploatacji

Po tym okresie eksploatacji wyprawy tynkarskie zewnętrzne oraz wewnętrzne nie wykazują problemów eksploatacyjnych i nadal w dobrej formie prezentują się odwiedzającym zarówno Wzgórze Katedralne, jak i instytucje znajdujące się w starych, wyremontowanych obiektach powięziennych (FOT. 5-6).

fot5 6 garecki

FOT. 5–6. Obecny wygląd ocieplonych przed 20 laty elewacji Instytutu Designu w Kielcach; kwiecień 2022 r.; fot. M. Garecki

Literatura

 1. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C: Zabezpieczenia i izolacje, Zeszyt 8: Założone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2020.
 2. A. Buszko, „Wełna mineralna i jej odporność na wodę”, „Inżynier Budownictwa” 4/2020.
 3. M. Garecki, „Ekspertyza techniczna mykologiczno-budowlana zespołu budynków powięziennych wraz z Muzeum Historii Więziennictwa Kieleckiego lat 1939–1956 przy ulicy Zamkowej w Kielcach”, Kielce, czerwiec 2007 r.
 4. M. Garecki, „Projekt techniczny prac izolacyjno-renowacyjnych remontu i modernizacji zespołu budynków powięziennych wraz z Muzeum Historii Więziennictwa Kieleckiego lat 1939–1956 przy ulicy Zamkowej w Kielcach”, Kielce, listopad 2007 r.
 5. M. Rokiel, „Hydroizolacje w budownictwie” wyd. III, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera! 

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów na elewacjach (cz. 2)

System ETICS – techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów na elewacjach (cz. 2) System ETICS – techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów na elewacjach (cz. 2)

Stosowanie ciemnych kolorów na dużych powierzchniach elewacji budynków wymagają odpowiednich rozwiązań technologiczno-materiałowych, Tekst jest kontynuacją artykułu z numeru 3/2022 miesięcznika IZOLACJE.

Stosowanie ciemnych kolorów na dużych powierzchniach elewacji budynków wymagają odpowiednich rozwiązań technologiczno-materiałowych, Tekst jest kontynuacją artykułu z numeru 3/2022 miesięcznika IZOLACJE.

dr Jarosław Gil Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej

Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej

Bagatelizowanie izolacyjności akustycznej, niedostateczne zrozumienie przepisów dotyczących akustyki oraz zasad projektowania budynków często prowadzi do skarg właścicieli mieszkań, a następnie do bardzo...

Bagatelizowanie izolacyjności akustycznej, niedostateczne zrozumienie przepisów dotyczących akustyki oraz zasad projektowania budynków często prowadzi do skarg właścicieli mieszkań, a następnie do bardzo kosztownych prób naprawienia problemów. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest świadome projektowanie z uwzględnieniem wymogów izolacyjności akustycznej i wykonywanie pomiarów weryfikacyjnych po wybudowaniu budynków.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie

Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie

Osiągnięcie standardu „budynku o niskim zużyciu energii” jest możliwe przez spełnienie wymagań wg rozporządzenia [1] w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej budynków (minimalizacja wskaźnika...

Osiągnięcie standardu „budynku o niskim zużyciu energii” jest możliwe przez spełnienie wymagań wg rozporządzenia [1] w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej budynków (minimalizacja wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku oraz współczynników przenikania ciepła U [W//(m2·K)] dla pojedynczych przegród budynku). Powyższe wymusza wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych elementów obudowy budynku, wysokosprawnych systemów...

Józef Macech Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych

Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych

We współczesnym budownictwie bardzo dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa pożarowego, które jest bardzo precyzyjnie uregulowane przepisami prawa i normami.

We współczesnym budownictwie bardzo dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa pożarowego, które jest bardzo precyzyjnie uregulowane przepisami prawa i normami.

mgr Rafał Zaremba Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych

Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], lokale mieszkalne w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym...

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], lokale mieszkalne w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym należy chronić m.in. przed hałasem powietrznym oraz uderzeniowym pochodzącym od lokali usługowych oraz instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne

Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne

Jakiekolwiek prace renowacyjne w zawilgoconych budynkach muszą być poprzedzone zabiegami prowadzącymi do zredukowania zawartości wilgoci w przegrodach budowlanych, tj. doprowadzeniem substancji budowlanej...

Jakiekolwiek prace renowacyjne w zawilgoconych budynkach muszą być poprzedzone zabiegami prowadzącymi do zredukowania zawartości wilgoci w przegrodach budowlanych, tj. doprowadzeniem substancji budowlanej do tzw. wilgotności wagowej (wysuszeniem) [1].

Joanna Szot Stropy w domach jednorodzinnych

Stropy w domach jednorodzinnych Stropy w domach jednorodzinnych

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie...

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie izolacji termicznej i akustycznej.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3) System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Ireneusz Stachura Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Jak eliminować mostki cieplne w budynku? Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie...

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie realizacji i eksploatacji – i zapewnić właściwe warunki do przebywania w tym budynku ludzi.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych,...

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych, izolacyjności akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

dr inż. Andrzej Konarzewski Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

mgr inż. Julia Blazy, dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne...

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne warunki panujące wewnątrz kuchni czy łazienki. Na szczęście technologia wychodzi inwestorom naprzeciw i efektywne położenie tynku gipsowego w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach jest możliwe.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4) System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania...

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

dr inż. Pavel Zemene, przewodniczący Stowarzyszenia EPS w Republice Czeskiej Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną...

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak układać płytki wielkoformatowe?

Jak układać płytki wielkoformatowe? Jak układać płytki wielkoformatowe?

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2) Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis...

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis matematyczny tego procesu jest bardzo złożony, dlatego w większości rozwiązań inżynierskich stosuje się uproszczony model ustalonego przepływu ciepła.

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Wybrane dla Ciebie

Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz »

Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz » Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz »

Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego »

Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego » Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego »

Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz »

Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz » Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz »

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia »

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia » Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia »

Sprawdź najlepsze certyfikowane ekologiczne narzędzia!

Sprawdź najlepsze certyfikowane ekologiczne narzędzia! Sprawdź najlepsze certyfikowane ekologiczne narzędzia!

Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych »

Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych » Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych »

Jakie narzędzia warto mieć ? »

Jakie narzędzia warto mieć ? » Jakie narzędzia warto mieć ? »

Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście »

Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście » Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście »

Sensacja na rynku pilarek

Sensacja na rynku pilarek Sensacja na rynku pilarek

Moc, wydajność, wszechstronność - perła wśród wiertarek

Moc, wydajność, wszechstronność - perła wśród wiertarek Moc, wydajność, wszechstronność - perła wśród wiertarek

Te elektronarzędzia Cię zaskoczą!

Te elektronarzędzia Cię zaskoczą! Te elektronarzędzia Cię zaskoczą!

Najnowsze produkty i technologie

Celuterm Sp. z o.o. Naprawa dachu po kunie – ile to kosztuje?

Naprawa dachu po kunie – ile to kosztuje? Naprawa dachu po kunie – ile to kosztuje?

Kiedy Twoje poddasze staje się domem dla kuny, konsekwencje mogą być znaczące, a jednym z najważniejszych aspektów do rozważenia jest naprawa dachu. Kuny, ze swoją skłonnością do gryzienia i drapania,...

Kiedy Twoje poddasze staje się domem dla kuny, konsekwencje mogą być znaczące, a jednym z najważniejszych aspektów do rozważenia jest naprawa dachu. Kuny, ze swoją skłonnością do gryzienia i drapania, mogą powodować poważne uszkodzenia, które nie tylko wpływają na komfort mieszkania, ale także na bezpieczeństwo i strukturę Twojego domu. W tym kontekście kluczowym pytaniem jest koszt naprawy dachu po wizycie kuny.

MAXFLOOR Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek

Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek

Kamienny dywan to wytrzymała alternatywa dla konwencjonalnych pokryć posadzek w obrębie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to z powodzeniem jest stosowane od wielu lat. W Polsce...

Kamienny dywan to wytrzymała alternatywa dla konwencjonalnych pokryć posadzek w obrębie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to z powodzeniem jest stosowane od wielu lat. W Polsce ilość wykonywanych posadzek w tym systemie systematycznie i dynamicznie rośnie rok do roku.

CEMEX Polska Sp. z o.o. Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie

Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie

INSULARIS PIANO jest materiałem izolująco-wypełniającym produkowanym na wytwórniach betonu Cemex oraz dostarczanym na budowę za pomocą betonowozów w postaci gotowej do użycia. Nie wymaga więc uciążliwego...

INSULARIS PIANO jest materiałem izolująco-wypełniającym produkowanym na wytwórniach betonu Cemex oraz dostarczanym na budowę za pomocą betonowozów w postaci gotowej do użycia. Nie wymaga więc uciążliwego przechowywania na placu budowy, co generuje koszty i w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia narażać może materiały izolacyjne na pogorszenie ich właściwości.

Grupa Warta Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą

Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą

Części otwarte, przynależne do domów i mieszkań, podlegają bezpośredniemu działaniu czynników atmosferycznych, dlatego należy je zabezpieczać przed działaniem temperatur, wilgoci i promieni słonecznych....

Części otwarte, przynależne do domów i mieszkań, podlegają bezpośredniemu działaniu czynników atmosferycznych, dlatego należy je zabezpieczać przed działaniem temperatur, wilgoci i promieni słonecznych. Balkony i tarasy oraz znajdujące się na nich elementy aranżacji wymagają dbałości o każdy szczegół. Wtedy zyskasz pewność, że przy niekorzystnych czynnikach zewnętrznych są skutecznie chronione przed zniszczeniem.

Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki

Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki

Prawidłowa wykonana termomodernizacja domu skutecznie ogranicza zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej. Rozwój branży budowlanej sprawia, że osoby, które chcą efektywnie zmniejszyć straty ciepła, mogą...

Prawidłowa wykonana termomodernizacja domu skutecznie ogranicza zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej. Rozwój branży budowlanej sprawia, że osoby, które chcą efektywnie zmniejszyć straty ciepła, mogą stosować różnorodne materiały izolacyjne. Przy ocieplaniu domu należy zwrócić szczególną uwagę na newralgiczne miejsca, których zlokalizowanie i odpowiednie zaizolowanie pozwoli na utrzymanie wytworzonego przez instalację grzewczą ciepła. Dlaczego ocieplenie domu jest tak ważne? Od czego zależy...

Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź!

Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź! Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź!

Decyzja o budowie domu to moment, w którym pojawia się wiele pytań, na które nie zawsze łatwo znaleźć odpowiedź. Jednym z nich jest pytanie „ile kosztuje projekt domu?”. Wybór odpowiedniego projektu domu,...

Decyzja o budowie domu to moment, w którym pojawia się wiele pytań, na które nie zawsze łatwo znaleźć odpowiedź. Jednym z nich jest pytanie „ile kosztuje projekt domu?”. Wybór odpowiedniego projektu domu, czy to gotowego z oferty projektów tzw. katalogowych, czy to indywidualnego, zleconego na zamówienie, to kluczowy element procesu budowy. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na projekt gotowy, czy indywidualny, musimy uwzględnić różne aspekty, takie jak dostosowanie projektu do miejscowego...

Paroc Polska Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki

Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki

Dach z paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie, które zyskuje na popularności zwłaszcza w obiektach o dużej kubaturze, takich jak magazyny, hale produkcyjne czy budynki wielorodzinne. Fotowoltaika na dachu...

Dach z paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie, które zyskuje na popularności zwłaszcza w obiektach o dużej kubaturze, takich jak magazyny, hale produkcyjne czy budynki wielorodzinne. Fotowoltaika na dachu wymaga jednak dużej ostrożności i dokładności w kwestii izolacji dachu płaskiego – wynika to ze specyfiki instalacji, która przede wszystkim oznacza dodatkowe obciążenia oraz ryzyko mostków termicznych. Z myślą o odpowiedniej wytrzymałości i nośności konstrukcji, tradycyjnie wybiera się materiały...

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

DAKO Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu? Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie...

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie aspekty trzeba zwrócić szczególną uwagę, wybierając drzwi zewnętrzne!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.