Izolacje.com.pl

Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS – wpływ oddziaływania wiatru na ocieplenie

Mechanical fastening of etics wall insulation systems – effect of wind on insulation

Widok zrywania przy próbie przeciągania płyty z materiału termoizolacyjnego przez łączniki mechaniczne:  styropian grafitowy gr. 5 cm; fot.: P. Gaciek
Widok zrywania przy próbie przeciągania płyty z materiału termoizolacyjnego przez łączniki mechaniczne:  styropian grafitowy gr. 5 cm; fot.: P. Gaciek

Jednym z podstawowych sposobów mocowania ociepleń ETICS do podłoży nośnych jest mocowanie mechaniczne, w którym do przytwierdzania termoizolacji stosuje się łączniki mechaniczne, zawsze jednak z dodatkowym udziałem klejenia płyt izolacji termicznej do ocieplanej powierzchni. Ten sposób mocowania systemów wymaga wykonania obliczeń uzasadniających przyjętą liczbę i rodzaj łączników.

Zobacz także

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

4 ECO Sp. z o.o. Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem? Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka...

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka lat. I tak pierwsze docieplenia były na styropianie o grubości 4 cm, obecnie to 20 cm styropianu grafitowego.

O różnych zagadnieniach związanych z mocowaniem systemów ociepleń autorzy pisali już w wydaniach 10/2018, 2/2019 i 9/2019 miesięcznika „Izolacje” [1–3], a niniejszy artykuł stanowi kolejną część cyklu poświęconego istotnym aspektom mocowania ETICS i metodyce postępowania przy posługiwaniu się Kalkulatorem Łączników SSO [4].

O czym przeczytasz w artykule:
 • Oddziaływanie wiatru na ściany ocieplane ETICS;
 • Wpływ wiatru na ocieplenie ścian;
 • Cechy materiałów i połączeń mające wpływ na nośność ETICS przy oddziaływaniu wiatru.

Przedmiotem artykułu jest mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian etics ze szczególnym uwzględnieniem wpływu oddziaływania wiatru na ocieplenie. Autorzy omawiają oddziaływanie wiatru na ściany ocieplane etics, wpływ wiatru na ocieplenie ścian oraz cechy materiałów i połączeń mające wpływ na nośność etics przy oddziaływaniu wiatru.

Mechanical fastening of etics wall insulation systems – effect of wind on insulation
The subject of the article is the mechanical fastening of ETICS wall insulation systems, with particular emphasis on the effect of wind on thermal insulation. The authors discuss the effect of wind on walls insulated with ETICS, the effect of wind on wall insulation, and the features of materials and connections that affect the load-bearing capacity of ETICS system under wind load.

Oddziaływanie wiatru na ściany ocieplane ETICS

Jak zostało to przedstawione w poprzednim artykule autorów [3], w przypadku stosowania materiałów termoizolacyjnych o pomijalnie małym tzw. pęcznieniu grubości obciążeniem analizowanym przy projektowaniu zamocowania systemu ETICS do podłoża jest oddziaływanie wiatru.

Zgodnie z normą PN-EN 1991-1-4:2008 [5] oddziaływanie wiatru w obliczeniach projektowych może być zasadniczo rozpatrywane jako:

 • ciśnienie wiatru działające na powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne obiektu budowlanego,
 • siły wywierane przez wiatr na cały obiekt względnie jego element konstrukcyjny, uwzględniające wpływ na oddziaływanie wiatru niejednoczesnego występowania wartości szczytowych ciśnienia na powierzchni konstrukcji wraz z wpływem drgań konstrukcji.

W przypadku systemów ETICS właściwym postępowaniem jest przyjęcie oddziaływania wiatru jako ciśnienia (a dokładniej – podciśnienia, inaczej ssania wiatru) działającego na powierzchnie zewnętrzne, prostopadle do nich. Wyjątkiem, bardzo rzadkim, może być uwzględnienie sił stycznych do podłużnych ścian budynku, jeśli wynika to z proporcji wymiarowych jego rzutu, a rozwiązanie ocieplenia uzasadnia wzięcie pod uwagę tych sił (ocieplenie ściany szczytowej z przewinięciem jednej płyty termoizolacji na ściany podłużne).

Ciśnienie wiatru działające na powierzchnie zewnętrzne przedstawia wzór

we = qp(ze) · cpe,

w którym:

qp(ze) – wartość szczytowa ciśnienia prędkości wiatru,
cpe – współczynnik ciśnienia zewnętrznego,
ze – wysokość odniesienia do obliczeń ciśnienia zewnętrznego.

Wszystkie wartości wielkości przyjmowanych do określenia ciśnienia prędkości są wartościami charakterystycznymi, a zatem można zapisać:

we,k = we

oraz

we,d = we,k · γf,

gdzie:

we,k – wartość charakterystyczna ciśnienia wiatru na powierzchnie zewnętrzne,
we,d – wartość obliczeniowa ciśnienia wiatru na powierzchnie zewnętrzne,
γf – współczynnik częściowy (częściowy współczynnik bezpieczeństwa).

Szczegółowe postępowanie przy wyznaczaniu oddziaływania wiatru jako ciśnienia na powierzchnie zewnętrzne pokazano na RYS. 1.

rys1 mechaniczne mocowanie
RYS. 1. Schemat postępowania przy określaniu oddziaływania wiatru jako ciśnienia na powierzchnie zewnętrzne; rys.: M. Gaczek

Poniżej przedstawiono kilka istotnych uwag dotyczących tego zagadnienia.

Ze względu na to, że wiatr jest oddziaływaniem środowiskowym, podstawą określenia jego oddziaływania na obiekt budowlany jest ustalenie, jakich warunków klimatycznych można się spodziewać w miejscu lokalizacji obiektu. Z uwagi na terytorialną zmienność tych warunków wyróżnia się odpowiednie strefy obejmujące tereny o zbliżonej intensywności oddziaływania, w tym przypadku charakterystycznej prędkości wiatru, nazywanej w normie [5] wartością podstawową bazowej prędkości wiatru.

Wprowadzony do Załącznika krajowego NA w normie PN-EN 1991-2-4:2008 [5] podział Polski na strefy prędkości i obciążenia wiatrem pokazano na RYS. 2.

rys2 mechaniczne mocowanie
RYS. 2. Podział Polski na strefy obciążenia wiatrem, wg Załącznika krajowego NA do PN‑EN 1991-2-4:2008; rys.: [5]

Z uwagi na charakter zjawiska meteorologicznego, jakim jest wiatr, nie występują oczywiście skokowe zmiany jego prędkości między strefami, jednak ze względów formalnych strefy mają określone granice. Dokładność ich wyznaczenia nie jest duża, a odchyłki mogą wynosić nawet kilkadziesiąt kilometrów [7]. Z tego względu w Załączniku krajowym NA do PN-EN 1991-2­‑4:2008 [5] zapisano, że na granicy stref 1 i 2, w pasach szerokości 10 km po obu stronach granicy, można stosować wartość średnią z obu stref, a zatem prędkość wiatru wynoszącą (22+26)/2 = 24 m/s. Przebieg tych pasów pokazano na RYS. 3.

rys3 mechaniczne mocowanie
RYS. 3. Fragment mapy Polski ze strefami obciążenia wiatrem wg Załącznika krajowego NA do normy [5], z zaznaczonymi pasami szerokości 10 km po obu stronach granicy między strefami 1 i 2 [6]. Przy ustalaniu prędkości wiatru i ciśnienia prędkości wiatru w pasach tych można stosować wartość średnią z obu graniczących stref; rys.: [5]

O wyborze prędkości wiatru i obciążenia dla miejscowości położonych przy granicy stref decyduje projektant, w zależności od lokalnych warunków terenowych i znaczenia projektowanego obiektu budowlanego [7]. Można dodać, że przygotowywana jest nowa mapa podziału Polski na strefy obciążenia wiatrem, która będzie zamieszczona w nowelizacji normy [5] w ramach wprowadzania Eurokodów 2. generacji.

Szczytowe ciśnienie prędkości wiatru, qp(z), uwzględniające wartość średnią i chwilowe fluktuacje prędkości wiatru, zależy przede wszystkim od:

 • prędkości wiatru i rozpatrywanego kierunku jego działania,
 • rodzaju (kategorii) terenu i przypisanej mu chropowatości,
 • rzeźby terenu (orografii),
 • gęstości powietrza w czasie silnego wiatru w określonych warunkach atmosferycznych.

Zmienia się ono wraz z wysokością nad poziomem terenu, zgodnie z pionowym profilem poziomej prędkości wiatru, przypisanym do danej kategorii terenu.

Pionowy profil prędkości wiatru w terenie płaskim może być charakteryzowany przez współczynnik chropowatości terenu, cr(z) albo przez współczynnik ekspozycji ce(z), przy czym wartości współczynnika chropowatości terenu wyznaczone wg zasadniczej części normy [5] i wg Załącznika krajowego NA do tej normy nieco różnią się od siebie. Inne jest także postępowanie prowadzące do wyznaczenia wartości szczytowej ciśnienia prędkości wiatru. Zaznaczono to ramką na schemacie pokazanym na RYS. 1. Dla porównania, w TABELI podano wartości szczytowego ciśnienia prędkości w 1. strefie obciążenia wiatrem, w zależności od kategorii terenu i wysokości nad poziomem gruntu, wyznaczone wg PN-EN 1991-1­‑4:2008 i Załącznika krajowego NA [5].

tab mechaniczne mocowanie
TABELA. Wartości szczytowego ciśnienia prędkości w 1. strefie obciążenia wiatrem, w zależności od kategorii terenu i wysokości nad poziomem gruntu, wyznaczone wg PN-EN 1991-1-4:2008 i Załącznika krajowego NA [5]
EN – wartości obliczone wg zasad zawartych w zasadniczej części normy PN-EN 1991-1-4:2008
NA cr – wartości obliczone przy wykorzystaniu współczynnika chropowatości podanego w Załączniku krajowym NA do PN-EN 1991-1-4:2008
NA ce – wartości obliczone przy wykorzystaniu współczynnika ekspozycji podanego w Załączniku krajowym NA do PN-EN 1991-1-4:2008
Kolorem zaznaczono wartości największe na danej wysokości, w każdej kategorii terenu.

Wysokość odniesienia ze, dla której prowadzi się obliczenia (tj. przyjmując z = ze) ciśnienia wiatru na powierzchnie zewnętrzne ścian bocznych i zawietrznej (zatem na powierzchnie, gdzie występuje ssanie wiatru), zgodnie z normą [5] zaleca się przyjmować jako równą wysokości budynku. Można nadmienić, iż w dokumencie [8] przygotowującym nowelizację normy [5] podano, że jako wysokość odniesienia dla ściany zawietrznej i ścian bocznych należy przyjąć wysokość budynku w przypadku gdy ℎ  ≤  6 · b, natomiast gdy ℎ  >  6 · b, przy ustalaniu wysokości odniesienia mogą być stosowane zasady jak dla ściany nawietrznej, tzn. z podziałem na kilka wysokości odniesienia.

Współczynniki ciśnienia zewnętrznego cpe należy przyjmować jako wartości dla powierzchni elementu równej 1 m2, tzn. stosując wartości cpe,1. W przypadku ścian bocznych wartość współczynnika ciśnienia zewnętrznego zależy od pola ściany. Zasady ich wydzielania pokazano na RYS. 4. Dotyczą one pionowych ścian budynków na rzucie prostokąta i z częściami takiej samej wysokości h. We wspomnianym dokumencie [8] podano przykłady ustalania pól ścian budynków wielobryłowych różnych wysokości i o rzucie niebędącym prostokątem. Przykład wydzielania pól na ścianach bocznych budynków z częściami różnych wysokości pokazano na RYS. 5–8.

rys4 mechaniczne mocowanie 2
RYS. 4. Oznaczenia ścian nawietrznej i zawietrznej oraz podział ścian bocznych na pola o różnej wartości współczynnika ciśnienia zewnętrznego w przypadku budynków na rzucie prostokąta; rys.: [5]
rys5 8 mechaniczne mocowanie 1
RYS. 5–8. Podział ścian bocznych na pola o różnej wartości współczynnika ciśnienia zewnętrznego w przypadku budynków na rzucie prostokąta i z częściami różnych wysokości: wycięcie bryły zawietrzne (5–6), wycięcie bryły nawietrzne (7–8); rys.: [8]

W normie [5] ani w dokumencie [8] nie podano wskazówek postępowania w sytuacji możliwego wystąpienia zjawisk lokalnych, np. tak zwanego efektu zwężki/lejka (ang. funnelling) przy ustawieniu budynków w określonej odległości od siebie. W tym zakresie można wykorzystać zapisy znajdujące się w Załączniku krajowym [9] do brytyjskiej wersji Eurokodu [5].

rys9 mechaniczne mocowanie
RYS. 9. Proponowany wpływ efektu zwężki na wartość współczynnika ciśnienia zewnętrznego w obszarach ściany A, B i C, z uwzględnieniem dokumentu [9] i normy [5]; rys.: M. Gaczek

Jeśli odległość a między budynkami mieści się w zakresie 0,25 · e  <  a  <  1,0 · e, gdzie e jest wymiarem zdefiniowanym na RYS. 4 (w przypadku budynków o różnym e – wartość mniejsza), zwężenie spowoduje przyspieszenie przepływu powietrza i sprawi, że wartości współczynników ciśnienia zewnętrznego w skrajnych strefach ściany, objętych efektem zwężenia, będą bardziej niekorzystne niż w sytuacji budynku wydzielonego.

rys10 mechaniczne mocowanie
RYS. 10. Przykładowy układ budynków, między którymi może wystąpić efekt zwężki (lejka) [10]; rys.: M. Gaczek

Proponowane zmiany wartości współczynników ciśnienia zewnętrznego (ssania wiatru) w poszczególnych polach ściany bocznej, z uwzględnieniem zapisów zawartych w dokumencie [9] i w normie [5], pokazano na RYS. 9. Przykład położenia budynków, między którymi może wystąpić efekt zwężki, przedstawiono na RYS. 10, a orientacyjny podział ściany bocznej budynku dwubryłowego od strony budynku sąsiedniego, przy dwóch kierunkach wiatru powodujących możliwość przyspieszenia przepływu powietrza, pokazano na RYS. 11.

Znaczenie budynków sąsiednich przy ustalaniu tzw. wysokości przemieszczenia poziomu terenu, a także przy ustalaniu wysokości odniesienia ze, podano w normie [5] w załączniku A.

rys11 mechaniczne mocowanie
RYS. 11. Pola o różnej wartości współczynnika ciśnienia zewnętrznego na ścianie bocznej budynku od strony obiektu sąsiedniego z przykładu pokazanego na RYS. 10. W polach A1 i C1 może występować zwiększone podciśnienie w stosunku do pól A i C, w zależności od odległości obiektu sąsiedniego (RYS. 9); rys.: M. Gaczek

Wpływ wiatru na ocieplenie ścian

Wiatr, oddziałując na budynek, którego ściany zewnętrzne zostały ocieplone przy zastosowaniu ETICS i nieprawidłowo zamocowane, może powodować różne uszkodzenia tego systemu. Skala i rodzaj usterek są zależne od wysokości budynku, jego usytuowania, ekspozycji, otoczenia oraz kształtu i geometrii elewacji. Oczywiście kluczowa jest w takich przypadkach wartość oddziaływania wiatru, scharakteryzowanego w poprzednim punkcie artykułu.

Najbardziej niebezpiecznym skutkiem działania wiatru jest odrywanie ocieplenia od ściany. Taka destrukcja, widoczna i postrzegana jako gwałtowna i nagła utrata stateczności ocieplenia, przeważnie jest jednak konsekwencją dłuższego procesu.

Najczęściej uszkodzeniu ulegają ocieplenia, które zostały zarówno niewłaściwie przyklejone do podłoża, jak i niewłaściwie zamocowane mechanicznie, przy czym mocowanie łączniami mechanicznymi w takich przypadkach przeważnie było „dodatkowe”, a więc jego rola nie została uwzględniona w sposób adekwatny do stanu/jakości przyklejenia. Autorzy pisali o tym zjawisku we wcześniejszym artykule, opublikowanym w wydaniu „IZOLACJI” 10/2018 [1].

Kolejny problem związany ze źle przyklejonymi ociepleniami to niska odporność nie tylko na bezpośrednie odziaływanie ssania wiatru, lecz także na odziaływania termiczne wywołujące naprężenia na powierzchni elewacji oraz w samym materiale termoizolacyjnym.

Wieloletnie obserwacje i diagnostyka techniczna ociepleń wykonanych w technologii ETICS prowadzą również do wniosku, że bardzo często się zdarza, iż ocieplenia, które odpadły od ściany po silnym chwilowym działaniu wiatru, były już wcześniej częściowo odspojone na mniejszych albo większych obszarach. Były to nierzadko ocieplenia, które zrealizowano kilka albo nawet kilkanaście lat wcześniej.

Na szczęście można jednak stwierdzić, że mimo bardzo wielkiej skali, w jakiej od kilkudziesięciu lat realizuje się w Polsce ocieplanie budynków, przypadki odpadania ocieplenia od ściany stanowią bardzo niewielki odsetek.

Odziaływanie wiatru w sytuacji niewłaściwego zamocowania ocieplenia może również być przyczyną innych usterek, w konsekwencji których ocieplenie nie odpada od razu albo nawet nie odpada w ogóle. Do takich usterek należą relatywnie długie i rozwarte albo zaciśnięte (zależnie od umiejscowienia) zarysowania wierzchnich warstw ocieplenia, najczęściej powiązane z miejscowym i niewidocznym przy pobieżnej ocenie wzrokowej odspojeniem ocieplenia od ściany.

Na FOT. 1–3 przedstawiono przykład ocieplenia, którego pierwsze symptomy uszkodzenia związane z nieprawidłowym zamocowaniem zostały właściwie odczytane i ocieplenie to zostało czasowo zabezpieczone przed odpadnięciem, do czasu określenia dalszego postępowania.

fot1 3 mechaniczne mocowanie
FOT. 1–3. Przykład ocieplenia czasowo zabezpieczonego przed odpadnięciem po wystąpieniu pierwszych symptomów uszkodzenia; fot.: P. Gaciek

Na kolejnych fotografiach (FOT. 4–6) pokazano uszkodzenia elewacji powstałe podczas działania silnego wiatru, choć przyznać należy z całą stanowczością, że w każdym z takich przypadków przyczyną było nie tylko nadzwyczajne odziaływanie wiatru, lecz także, a może przede wszystkim, błędy w zamocowaniu ocieplenia, które ujawniły się podczas oddziaływań środowiskowych.

fot4 mechaniczne mocowanie 1
FOT. 4. Przykładowe uszkodzenia elewacji budynków w wyniku oddziaływania wiatru, będące konsekwencją popełnionych błędów mocowania ocieplenia; fot.: P. Gaciek
fot5 mechaniczne mocowanie 1
FOT. 5. Przykładowe uszkodzenia elewacji budynków w wyniku oddziaływania wiatru, będące konsekwencją popełnionych błędów mocowania ocieplenia; fot.: P. Gaciek
fot6 mechaniczne mocowanie 1
FOT. 6. Przykładowe uszkodzenia elewacji budynków w wyniku oddziaływania wiatru, będące konsekwencją popełnionych błędów mocowania ocieplenia; fot.: P. Gaciek

Rozpatrując wyłącznie mechaniczne mocowanie systemów ociepleń, należy podkreślić dwie podstawowe właściwości i cechy materiałów oraz połączeń występujących w systemie, które brane są pod uwagę w obliczeniach zamocowania ocieplenia, czyli przy wyznaczaniu liczby łączników na 1 m2. Są to:

 • wyrywanie łączników z podłoża i przeciąganie ich przez ocieplenie albo
 • przeciąganie ocieplenia przez łączniki – zależnie od metody badania.

W artykule [2] autorzy bardziej szczegółowo opisali obie właściwości. Jest również trzecia właściwość, której wpływ jest intuicyjnie traktowany jako mniejszy niż wcześniej wymienione – przemieszczenie pod wpływem siły wyrywającej. Trwają prace nad określeniem realnego wpływu tego parametru na bezpieczeństwo zamocowania mechanicznego ociepleń, a w zasadzie na wyniki obliczeń liczby łączników na 1 m2 ocieplenia.

W niektórych krajach Europy są już przyjęte poziomy graniczne przemieszczenia. Kalkulator łączników SSO również obejmuje zasygnalizowaną właściwość.

Cechy materiałów i połączeń mające wpływ na nośność ETICS przy oddziaływaniu wiatru

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach „Warunki oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego” WO-KOT/04/01 [11] i WO-KOT/04/02 [12], stanowiącymi w Polsce podstawę do wydawania między innymi Krajowych Ocen Technicznych dla systemów ociepleń ETICS, termoizolacja ma przypisane pewne cechy również mechaniczne, jakie producent powinien zadeklarować. Obecnie najważniejszy pod tym względem jest parametr oznaczany w kodzie normowym termoizolacji jako TR – można potocznie i obrazowo powiedzieć – odporność termoizolacji na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych. Wartość tej siły w pewnym przybliżeniu jest informacją o „spoistości” materiału termoizolacyjnego, co przekłada się również na wspomniany już opór, jaki termoizolacja stawia podczas przeciągania przez łącznik albo łącznika przez termoizolację, zależnie od metody badania.

Analiza modelu zrywania oraz tzw. obraz zerwania zdaniem autorów prowadzą również do wniosku, że dla wartości przeciągania istotna jest także odporność termoizolacji na ściskanie przy 10-procentowym odkształceniu, oznaczona w kodzie normowym termoizolacji jako CS(10), której deklarowanie w przypadku materiałów do izolacji cieplnej ociepleń ścian (fasad) nie jest obowiązkowe.

Jak łatwo się domyśleć, istotny wpływ na opór podczas przeciągania ma również grubość materiału termoizolacyjnego, oczywiście w pewnym zakresie (przedziale grubości), w którym łącznik mechaniczny zachowuje swoje deklarowane i przewidywalne parametry związane ze sztywnością talerzyka oraz wytrzymałością na zerwanie, względnie deformacje talerzyka.

Powyższe stwierdzenia dotyczą mocowania mechanicznego bezpośrednio przez materiał termoizolacyjny standardowym sposobem i łącznikami.

Istnieje również sposób mocowania przez warstwę zbrojoną, ale wówczas wyżej opisane prawidłowości nie mają zastosowania, a liczy się wynik badania konkretnego układu z określonymi warstwami i rodzajem łączników.

Należy raz jeszcze podkreślić, że nośność systemu ociepleniowego na przeciąganie związana jest ściśle z rodzajem termoizolacji, jej grubością i parametrami łącznika mechanicznego. Wyższe nośności przy tej samej grubości płyt uzyskuje się w przypadku styropianu (EPS), a niższe w przypadku wełny mineralnej (MW).

Istotnie różne są także obrazy zrywania. Na FOT. 7–12 pokazano, jak wygląda obraz zerwania wełny mineralnej (FOT. 7) i styropianu o różnej grubości (FOT. 8–12) w badaniu jednej płyty, wzorowanym na statycznej metodzie odziaływania blokiem piankowym.

fot7 8 mechaniczne mocowanie 1
FOT. 7–8. Obrazy zrywania przy próbie przeciągania płyty z materiału termoizolacyjnego przez łączniki mechaniczne: wełna mineralna (7), styropian tradycyjny (8); fot.: P. Gaciek
fot9 mechaniczne mocowanie 1

FOT. 9. Obrazy zrywania przy próbie przeciągania płyty z materiału termoizolacyjnego przez łączniki mechaniczne: styropian grafitowy gr. 9 cm; fot.: P. Gaciek

fot10 11 mechaniczne mocowanie 1
FOT. 10–11. Obrazy zrywania przy próbie przeciągania płyty z materiału termoizolacyjnego przez łączniki mechaniczne: styropian grafitowy gr. 9 cm (10), styropian grafitowy gr. 5 cm (11); fot.: P. Gaciek

Jak widać, w przypadku styropianu forma zerwania jest dość regularna, zbliżona do bryły stożka ściętego, którego wysokość i średnica podstawy zależy od spoistości EPS oraz grubości płyty.

Mniej regularne efekty daje przeciąganie wełny mineralnej, co tłumaczy włóknista struktura tego materiału.

Wartości określające siły niszczące dla konkretnych grubości i materiałów można odczytać z ETA i KOT, wydanych dla systemu ociepleń. Należy jednak zwrócić uwagę, jakich używano łączników mechanicznych i jakie grubości termoizolacji badano.

Zarówno w przypadku EPS, jak i MW, zależnie od metody badania, najczęściej mamy do czynienia z wartościami przeciągania z usytuowaniem łącznika w polu płyty (Rpanel) i w łączeniach płyt (Rjoint). W przypadku zaś wełny mineralnej rozpatrywane są wartości wspominanych sił także dla warunków suchych i mokrych (forma kondycjonowania). Obecnie podawane są wartości średnie i minimalne z badania.

Wartości uzyskiwane w łączeniu płyt są co do zasady mniejsze od mocowania w polu płyty. To oczywiście tłumaczy brak ciągłości termoizolacji w tych miejscach mocowania. Zasadniczo niższe wartości przeciągania uzyskuje się również w przypadku wełny mineralnej badanej w warunkach mokrych.

fot13 mechaniczne mocowanie
FOT. 12. Próba wyrywania łącznika mechanicznego z podłoża ściennego; fot.: P. Gaciek

Drugim bardzo ważnym parametrem związanym z projektowaniem mechanicznego zamocowania ocieplenia jest wyrywanie łącznika z podłoża. W instrukcji ETA (najczęściej spotykanym dokumencie w przypadku łączników), wydanej dla konkretnego łącznika mechanicznego, znajdziemy wartości charakterystyczne nośności na wyrywanie (NRk) z typowych podłoży budowlanych, obejmujących w zasadzie większość tych, które można spotkać, chociaż w przypadku tłumaczenia dokumentu z języka obcego czasami występują trudności w interpretacji nazwy materiału.

W przypadku, kiedy mamy wątpliwości lub podłoże nie jest jednoznacznie zidentyfikowane, można wykonać serię badań polegających na wyrywaniu łączników z podłoża urządzeniem typu pull-off oraz wyliczyć wartość charakterystyczną nośności.

Procedura dotycząca zrywania oraz obliczania, wynikająca z wytycznych EOTA zawartych w Raporcie Technicznym TR 051 (wersja kwiecień 2018) [13], wskazuje na wykonanie 15 prób, z czego wybiera się 5 najniższych wyników, a po obliczeniu z nich średniej mnoży się uzyskany wynik przez współczynnik 0,6. Uzyskana w ten sposób wartość NRk nie może być przyjmowana powyżej 1,5 kN, nawet jeśli taki wynik uzyskamy z obliczenia.

Sposób przeprowadzenia próby wyrywania łącznika z podłoża i przykładowe urządzenie pokazano na FOT. 12. Należy zadbać, aby wyrywanie było prostopadłe do powierzchni ściany.

Podsumowanie

Kluczowe dla prawidłowego przeprowadzenia obliczenia zamocowania mechanicznego jest wyznaczenie sił odziaływania wiatru na poszczególne ściany i ich strefy/pola, co przedstawiono w pierwszej części artykułu.

Kolejny ważny etap to określenie nośności systemu ociepleń na przeciąganie oraz określenie nośności łącznika mechanicznego na wyrywanie z danego podłoża. Ze schematu rozmieszczenia łączników, czyli usytuowania ich względem pola płyty termoizolacji oraz łączenia płyt, wyniknie, jakie wartości przeciągania można przyjąć na poszczególne łączniki przy projektowaniu. Pozostaje wyznaczenie ilości łączników na 1 m2 ocieplenia – służy do tego Kalkulator łączników SSO. W kolejnym artykule z serii mocowania ociepleń ETICS zostaną zaprezentowane przykłady obliczeniowe.

Literatura

1. P. Gaciek, M. Gaczek, M. Garecki, „Sposoby mocowania ociepleń do powierzchni ścian według technologii ETICS”, „Izolacje” 10/2018, s. 20–22.
2. P. Gaciek, M. Gaczek, M. Garecki, „Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS – podstawowe założenia, cechy i funkcje łączników mechanicznych oraz systemów ociepleń”, „Izolacje” 2/2019, s. 19–24.
3. M. Gaczek, P. Gaciek, M. Garecki, „Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS – podstawy obliczania z uwagi na oddziaływanie wiatru”, „Izolacje” 9/2019, s. 34, 36–38, 40.
4. M. Gaczek, „Kalkulator Łączników SSO, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń”, 2018, http://www.systemyocieplen.pl/
5. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1–4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru.
6. M. Gaczek, „Oddziaływanie wiatru na dachy budynków”, „Materiały Budowlane” 6/2019, s. 6–9.
7. J.A. Żurański, „Obciążenia wiatrem budowli i konstrukcji”, Arkady, Warszawa 1978.
8. CEN/TC 250/SC 1 N 1512, „Eurocode 1 – Actions on structures – Part 1–4: General actions – Wind actions”, Final draft (updated): April 2020.
9. NA to BS EN 1991-1-4:2005+A1:2010 UK, „National Annex to Eurocode 1 – Actions on structures – Part 1-4: General actions – Wind actions”.
10. Irish National Annex to I.S. EN1991-1-4, „Wind Load Calibration Study, Department of the Environment”, Arup Consulting Engineers, Issue 2, 16 December 2009.
11. „Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego/WO-KOT/04/01, wyd. 1 – Złożone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)”, ITB, Warszawa 2018.
12. „Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego/WO-KOT/04/02, wyd. 1 – Złożone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów ze styropianu (EPS)”, ITB, Warszawa 2018.
13. EOTA TR 51, „Recommendations for job-site tests of plastic anchors and screws”, European Organization for Technical Assessment, 2018.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Festool Polska Sp. z o. o. Pilarka do materiałów izolacyjnych

Pilarka do materiałów izolacyjnych Pilarka do materiałów izolacyjnych

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

dr inż. Szymon Świerczyna Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje...

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje stalowe z kształtowników giętych. Ich korzystne parametry geometryczne sprawiają, że mogą być interesującą alternatywą dla znacznie cięższych kształtowników walcowanych na gorąco [1].

dr inż. Andrzej Konarzewski Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test...

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test DUR 2 oraz test autoklawu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi...

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe na pokrycie kosztów innych działań.

mgr inż. Waldemar Bogusz Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia

Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia

Zgodnie z prawem budowlanym [1] docieplenie bloku z płyt prefabrykowanych wysokości do 25 m można zrealizować bez projektu budowlanego, stosując uproszczoną procedurę zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia...

Zgodnie z prawem budowlanym [1] docieplenie bloku z płyt prefabrykowanych wysokości do 25 m można zrealizować bez projektu budowlanego, stosując uproszczoną procedurę zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia na budowę. Takich robót dla budynków wysokości do 12 m nawet nie potrzeba zgłaszać.

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Jarosław Guzal Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Kingspan na rynku nowoczesnych fasad Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Józef Macech Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Badanie właściwości mechanicznych betonu ze zbrojeniem rozproszonym z włókien syntetycznych

Badanie właściwości mechanicznych betonu ze zbrojeniem rozproszonym z włókien syntetycznych Badanie właściwości mechanicznych betonu ze zbrojeniem rozproszonym z włókien syntetycznych

Beton zbrojony włóknami tzw. fibrobeton, otrzymywany jest przez dodanie do mieszanki betonowej włókien stalowych lub niemetalicznych np. syntetycznych.

Beton zbrojony włóknami tzw. fibrobeton, otrzymywany jest przez dodanie do mieszanki betonowej włókien stalowych lub niemetalicznych np. syntetycznych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Metody iniekcyjnego uszczelniania rys i złączy

Metody iniekcyjnego uszczelniania rys i złączy Metody iniekcyjnego uszczelniania rys i złączy

Iniekcje uszczelniające wykonywane są w przegrodach budowlanych wykonanych z betonu i żelbetu, jak również w konstrukcjach murowych, jako zabezpieczenie przed wodą pod ciśnieniem, niewywierającą ciśnienia...

Iniekcje uszczelniające wykonywane są w przegrodach budowlanych wykonanych z betonu i żelbetu, jak również w konstrukcjach murowych, jako zabezpieczenie przed wodą pod ciśnieniem, niewywierającą ciśnienia oraz wilgotnością gruntu [1].

dr inż. Paweł Krause Transport wilgoci w ścianach z ociepleniem ETICS na styku zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych

Transport wilgoci w ścianach z ociepleniem ETICS na styku zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych Transport wilgoci w ścianach z ociepleniem ETICS na styku zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych

W większości przypadków ociepleń ścian zewnętrznych przy wykorzystaniu systemu ETICS stosuje się wyłącznie jeden rodzaj izolacji termicznej. Używanie zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych w obrębie...

W większości przypadków ociepleń ścian zewnętrznych przy wykorzystaniu systemu ETICS stosuje się wyłącznie jeden rodzaj izolacji termicznej. Używanie zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych w obrębie jednej ściany zewnętrznej może spowodować lokalne zaburzenie stanu ochrony cieplno­‑wilgotnościowej. Jest to związane z odmiennymi właściwościami fizycznymi poszczególnych materiałów.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Właściwości mechaniczne podkonstrukcji elewacji wentylowanych z elementami polimerowymi – propozycje zakresu oceny

Właściwości mechaniczne podkonstrukcji elewacji wentylowanych z elementami polimerowymi – propozycje zakresu oceny Właściwości mechaniczne podkonstrukcji elewacji wentylowanych z elementami polimerowymi – propozycje zakresu oceny

Od wielu lat elewacje wentylowane stosowane są w krajowym budownictwie. W przypadku wbudowania poprawnie zaprojektowanego systemu elewacyjnego (na podstawie określonych w Krajowych lub Europejskich Ocenach...

Od wielu lat elewacje wentylowane stosowane są w krajowym budownictwie. W przypadku wbudowania poprawnie zaprojektowanego systemu elewacyjnego (na podstawie określonych w Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych właściwości techniczno-użytkowych) oraz właściwego wykonania (zasady wykonania i odbioru elewacji wentylowanych zostały określone w [1]) elewacje wentylowane charakteryzują się trwałością, bezpieczeństwem użytkowania oraz dużą skutecznością termoenergetyczną.

mgr inż. Bartosz Witkowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Mateusz Moczko Izolacje we współczesnej prefabrykacji betonowej

Izolacje we współczesnej prefabrykacji betonowej Izolacje we współczesnej prefabrykacji betonowej

Idea prefabrykacji w budownictwie sięga czasów rzymskich, kiedy to przy wykorzystaniu wapna, gipsu, wody, kamiennego kruszywa oraz popiołu wulkanicznego produkowano kompozyt przypominający dzisiejszy beton....

Idea prefabrykacji w budownictwie sięga czasów rzymskich, kiedy to przy wykorzystaniu wapna, gipsu, wody, kamiennego kruszywa oraz popiołu wulkanicznego produkowano kompozyt przypominający dzisiejszy beton. Kolejnym krokiem w historii nawiązującym do prefabrykacji było wynalezienie współczesnego betonu z cementu portlandzkiego w 1824 r. i początki stosowania żelbetu do produkcji siatkobetonowych donic [1].

dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek, prof. ucz., mgr inż. Małgorzata Szafraniec Biodegradowalne środki antyadhezyjne do uwalniania wyrobów betonowych z form

Biodegradowalne środki antyadhezyjne do uwalniania wyrobów betonowych z form Biodegradowalne środki antyadhezyjne do uwalniania wyrobów betonowych z form

Beton, oprócz funkcji konstrukcyjnej, ma coraz częściej istotny wpływ na kreowanie wartości architektonicznych obiektów budowlanych. Prefabrykowane elewacje betonowe stają się w Polsce zjawiskiem coraz...

Beton, oprócz funkcji konstrukcyjnej, ma coraz częściej istotny wpływ na kreowanie wartości architektonicznych obiektów budowlanych. Prefabrykowane elewacje betonowe stają się w Polsce zjawiskiem coraz bardziej popularnym. W związku z ciągłym rozwojem budownictwa betonowego, w tym także betonu architektonicznego, pojawia się konieczność używania nowych, coraz lepszych preparatów antyadhezyjnych.

dr hab. inż. Jacek Szafran, mgr inż. Artur Matusiak Polimocznik jako nowoczesny materiał zabezpieczający konstrukcje stalowe przed korozją

Polimocznik jako nowoczesny materiał zabezpieczający konstrukcje stalowe przed korozją Polimocznik jako nowoczesny materiał zabezpieczający konstrukcje stalowe przed korozją

Polimocznik jest nowoczesnym materiałem o ponadprzeciętnych właściwościach, dla którego w zasadzie nie określono jeszcze granic stosowalności. Może on być zdefiniowany jako materiał powstały w wyniku reakcji...

Polimocznik jest nowoczesnym materiałem o ponadprzeciętnych właściwościach, dla którego w zasadzie nie określono jeszcze granic stosowalności. Może on być zdefiniowany jako materiał powstały w wyniku reakcji poliaminy oraz poliizocyjanianu, w wyniku której powstaje produkt o budowie łańcuchowej, składającej się z n liczby cząsteczek silnie połączonych z sobą. Silnie usieciowana budowa łańcuchowa materiału powoduje, iż jest to produkt bardzo wytrzymały i elastyczny, dzięki czemu znajduje stosunkowo...

Nicola Hariasz Zaprawy naprawcze do betonu

Zaprawy naprawcze do betonu Zaprawy naprawcze do betonu

Wady w konstrukcjach betonowych mogą mieć bardzo różne przyczyny. Mogą to być zniszczenia spowodowane oddziaływaniem naturalnych czynników środowiska zewnętrznego, wadami materiałowymi, błędami projektowymi...

Wady w konstrukcjach betonowych mogą mieć bardzo różne przyczyny. Mogą to być zniszczenia spowodowane oddziaływaniem naturalnych czynników środowiska zewnętrznego, wadami materiałowymi, błędami projektowymi lub wykonawczymi czy eksploatacją konstrukcji.

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Zasady projektowania docieplania budynków od wewnątrz

Zasady projektowania docieplania budynków od wewnątrz Zasady projektowania docieplania budynków od wewnątrz

W myśl podstawowych kanonów fizyki budowli, przy zachowaniu swobody kształtowania oraz umiejscowienia warstw termoizolacyjnych, poprawnie zaprojektowana przegroda powinna charakteryzować się oporem cieplnym...

W myśl podstawowych kanonów fizyki budowli, przy zachowaniu swobody kształtowania oraz umiejscowienia warstw termoizolacyjnych, poprawnie zaprojektowana przegroda powinna charakteryzować się oporem cieplnym wzrastającym w kierunku zewnętrznym, a jednocześnie malejącym w tym samym kierunku oporze dyfuzyjnym pary wodnej [1].

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Jakość cieplna wybranych złączy budowlanych budynków w standardzie niskoenergetycznym

Jakość cieplna wybranych złączy budowlanych budynków w standardzie niskoenergetycznym Jakość cieplna wybranych złączy budowlanych budynków w standardzie niskoenergetycznym

Budynek składa się z wielu przegród budowlanych oraz ich złączy o indywidualnym charakterze fizykalnym i poddany jest oddziaływaniu zmiennego środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. W wielu przypadkach...

Budynek składa się z wielu przegród budowlanych oraz ich złączy o indywidualnym charakterze fizykalnym i poddany jest oddziaływaniu zmiennego środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. W wielu przypadkach analiza przegród i złączy budowlanych w aspekcie konstrukcyjno-materiałowym i technologii wykonania nie budzi zastrzeżeń na etapie projektowania.

mgr inż. Paweł Pogorzelec Odporność systemów ociepleń ETICS na uszkodzenia mechaniczne

Odporność systemów ociepleń ETICS na uszkodzenia mechaniczne Odporność systemów ociepleń ETICS na uszkodzenia mechaniczne

Dziś w naszym kraju podstawowym sposobem ochrony ścian przed wpływem warunków zewnętrznych jest instalacja na ich powierzchni tzw. złożonych systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków zwanych w skrócie...

Dziś w naszym kraju podstawowym sposobem ochrony ścian przed wpływem warunków zewnętrznych jest instalacja na ich powierzchni tzw. złożonych systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków zwanych w skrócie ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System). O popularności tego rozwiązania świadczy fakt, że w ostatnich latach w Polsce rokrocznie instalowało się ich znacznie ponad 40 mln m kw.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ, inż. Konrad Rataj Ekologiczne rozwiązania materiałowe przegród budynku w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Ekologiczne rozwiązania materiałowe przegród budynku w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Ekologiczne rozwiązania materiałowe przegród budynku w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Budynek ekologiczny to taki budynek, który jest projektowany i wykonany z materiałów ekologicznych, uzyskanych oraz utylizowanych w sposób naturalny, a jego proces powstawania oraz eksploatacji przebiega...

Budynek ekologiczny to taki budynek, który jest projektowany i wykonany z materiałów ekologicznych, uzyskanych oraz utylizowanych w sposób naturalny, a jego proces powstawania oraz eksploatacji przebiega zgodnie z zasadami ekologii i budownictwa zrównoważonego. Podstawowym celem jest obecnie projektowanie wyłącznie budynków o niskim zużyciu energii, czyli spełniających wymagania w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Najnowsze produkty i technologie

AlchiPolska Sp. z o.o. Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych

Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych

Przeciekający dach to poważny problem, jednak nie zawsze musi oznaczać konieczności wymiany całego pokrycia. Dostępne na rynku nowoczesne produkty do hydroizolacji, np. system płynnych membran poliuretanowych...

Przeciekający dach to poważny problem, jednak nie zawsze musi oznaczać konieczności wymiany całego pokrycia. Dostępne na rynku nowoczesne produkty do hydroizolacji, np. system płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo firmy Alchimica, zabezpieczą powierzchnię przed szkodliwym działaniem wody, tworząc szczelną, a jednocześnie oddychającą powłokę ochronną nawet w trudno dostępnych miejscach.

Sika Poland Jak zabezpieczyć balkon na lata?

Jak zabezpieczyć balkon na lata? Jak zabezpieczyć balkon na lata?

Efekt prac związanych z remontem lub nowym balkonem to nie tylko umiejętności fachowców, którym powierzamy to zadanie. Bardzo duże znaczenie mają zastosowane przez nich materiały, takie jak zaprawa hydroizolacyjna,...

Efekt prac związanych z remontem lub nowym balkonem to nie tylko umiejętności fachowców, którym powierzamy to zadanie. Bardzo duże znaczenie mają zastosowane przez nich materiały, takie jak zaprawa hydroizolacyjna, klej do płytek itp. Jakie produkty na zewnątrz wybrać i na jakie parametry zwrócić uwagę?

merXu Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe! Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami...

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami i całkowicie eliminuje problem bariery językowej. Przedsiębiorcy znajdą je na merXu – europejskiej platformie B2B.

Ecolak Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach

Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach

Bezspoinowe posadzki żywiczne mają za zadanie chronić betonowe podłoże i elementy konstrukcyjne budynku przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych. W zależności od panujących w pomieszczeniu warunków...

Bezspoinowe posadzki żywiczne mają za zadanie chronić betonowe podłoże i elementy konstrukcyjne budynku przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych. W zależności od panujących w pomieszczeniu warunków i obciążeń użytkowych systemy posadzkowe powinny spełniać określone wymagania. Dotyczą one m.in. wytrzymałości mechanicznej, w tym odporności na ścieranie i związanej z nią odporności na intensywny ruch pieszy lub ruch pojazdów, wytrzymałości chemicznej i termicznej, stopnia antypoślizgu, łatwego...

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Sika Poland Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie...

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Warto podkreślić, że zrównoważony rozwój ma nie tylko wymiar ekonomiczny i środowiskowy, ale także społeczny, który powinien obejmować działania na rzecz społeczności lokalnych.

EUROFIRANY B.B. Choczyńscy Sp.J. 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna?...

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna? Przy rosnących cenach paliw i energii elektrycznej oraz rosnących kosztach, jakie musimy przeznaczyć na ogrzewanie budynków, izolacja jest nieunikniona. Warto więc zainwestować w izolację budynku dobrej jakości, by przynajmniej w jakiejś części uchronić swój budżet. Oto trzy sposoby, jak to...

4 ECO Sp. z o.o. Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.