Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS – wpływ oddziaływania wiatru na ocieplenie

Mechanical fastening of etics wall insulation systems – effect of wind on insulation

Widok zrywania przy próbie przeciągania płyty z materiału termoizolacyjnego przez łączniki mechaniczne:  styropian grafitowy gr. 5 cm; fot.: P. Gaciek
Widok zrywania przy próbie przeciągania płyty z materiału termoizolacyjnego przez łączniki mechaniczne:  styropian grafitowy gr. 5 cm; fot.: P. Gaciek

Jednym z podstawowych sposobów mocowania ociepleń ETICS do podłoży nośnych jest mocowanie mechaniczne, w którym do przytwierdzania termoizolacji stosuje się łączniki mechaniczne, zawsze jednak z dodatkowym udziałem klejenia płyt izolacji termicznej do ocieplanej powierzchni. Ten sposób mocowania systemów wymaga wykonania obliczeń uzasadniających przyjętą liczbę i rodzaj łączników.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

O różnych zagadnieniach związanych z mocowaniem systemów ociepleń autorzy pisali już w wydaniach 10/2018, 2/2019 i 9/2019 miesięcznika „Izolacje” [1–3], a niniejszy artykuł stanowi kolejną część cyklu poświęconego istotnym aspektom mocowania ETICS i metodyce postępowania przy posługiwaniu się Kalkulatorem Łączników SSO [4].

O czym przeczytasz w artykule:
 • Oddziaływanie wiatru na ściany ocieplane ETICS;
 • Wpływ wiatru na ocieplenie ścian;
 • Cechy materiałów i połączeń mające wpływ na nośność ETICS przy oddziaływaniu wiatru.

Przedmiotem artykułu jest mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian etics ze szczególnym uwzględnieniem wpływu oddziaływania wiatru na ocieplenie. Autorzy omawiają oddziaływanie wiatru na ściany ocieplane etics, wpływ wiatru na ocieplenie ścian oraz cechy materiałów i połączeń mające wpływ na nośność etics przy oddziaływaniu wiatru.

Mechanical fastening of etics wall insulation systems – effect of wind on insulation
The subject of the article is the mechanical fastening of ETICS wall insulation systems, with particular emphasis on the effect of wind on thermal insulation. The authors discuss the effect of wind on walls insulated with ETICS, the effect of wind on wall insulation, and the features of materials and connections that affect the load-bearing capacity of ETICS system under wind load.

Oddziaływanie wiatru na ściany ocieplane ETICS

Jak zostało to przedstawione w poprzednim artykule autorów [3], w przypadku stosowania materiałów termoizolacyjnych o pomijalnie małym tzw. pęcznieniu grubości obciążeniem analizowanym przy projektowaniu zamocowania systemu ETICS do podłoża jest oddziaływanie wiatru.

Zgodnie z normą PN-EN 1991-1-4:2008 [5] oddziaływanie wiatru w obliczeniach projektowych może być zasadniczo rozpatrywane jako:

 • ciśnienie wiatru działające na powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne obiektu budowlanego,
 • siły wywierane przez wiatr na cały obiekt względnie jego element konstrukcyjny, uwzględniające wpływ na oddziaływanie wiatru niejednoczesnego występowania wartości szczytowych ciśnienia na powierzchni konstrukcji wraz z wpływem drgań konstrukcji.

W przypadku systemów ETICS właściwym postępowaniem jest przyjęcie oddziaływania wiatru jako ciśnienia (a dokładniej – podciśnienia, inaczej ssania wiatru) działającego na powierzchnie zewnętrzne, prostopadle do nich. Wyjątkiem, bardzo rzadkim, może być uwzględnienie sił stycznych do podłużnych ścian budynku, jeśli wynika to z proporcji wymiarowych jego rzutu, a rozwiązanie ocieplenia uzasadnia wzięcie pod uwagę tych sił (ocieplenie ściany szczytowej z przewinięciem jednej płyty termoizolacji na ściany podłużne).

Ciśnienie wiatru działające na powierzchnie zewnętrzne przedstawia wzór

we = qp(ze) · cpe,

w którym:

qp(ze) – wartość szczytowa ciśnienia prędkości wiatru,
cpe – współczynnik ciśnienia zewnętrznego,
ze – wysokość odniesienia do obliczeń ciśnienia zewnętrznego.

Wszystkie wartości wielkości przyjmowanych do określenia ciśnienia prędkości są wartościami charakterystycznymi, a zatem można zapisać:

we,k = we

oraz

we,d = we,k · γf,

gdzie:

we,k – wartość charakterystyczna ciśnienia wiatru na powierzchnie zewnętrzne,
we,d – wartość obliczeniowa ciśnienia wiatru na powierzchnie zewnętrzne,
γf – współczynnik częściowy (częściowy współczynnik bezpieczeństwa).

Szczegółowe postępowanie przy wyznaczaniu oddziaływania wiatru jako ciśnienia na powierzchnie zewnętrzne pokazano na RYS. 1.

rys1 mechaniczne mocowanie
RYS. 1. Schemat postępowania przy określaniu oddziaływania wiatru jako ciśnienia na powierzchnie zewnętrzne; rys.: M. Gaczek

Poniżej przedstawiono kilka istotnych uwag dotyczących tego zagadnienia.

Ze względu na to, że wiatr jest oddziaływaniem środowiskowym, podstawą określenia jego oddziaływania na obiekt budowlany jest ustalenie, jakich warunków klimatycznych można się spodziewać w miejscu lokalizacji obiektu. Z uwagi na terytorialną zmienność tych warunków wyróżnia się odpowiednie strefy obejmujące tereny o zbliżonej intensywności oddziaływania, w tym przypadku charakterystycznej prędkości wiatru, nazywanej w normie [5] wartością podstawową bazowej prędkości wiatru.

Wprowadzony do Załącznika krajowego NA w normie PN-EN 1991-2-4:2008 [5] podział Polski na strefy prędkości i obciążenia wiatrem pokazano na RYS. 2.

rys2 mechaniczne mocowanie
RYS. 2. Podział Polski na strefy obciążenia wiatrem, wg Załącznika krajowego NA do PN‑EN 1991-2-4:2008; rys.: [5]

Z uwagi na charakter zjawiska meteorologicznego, jakim jest wiatr, nie występują oczywiście skokowe zmiany jego prędkości między strefami, jednak ze względów formalnych strefy mają określone granice. Dokładność ich wyznaczenia nie jest duża, a odchyłki mogą wynosić nawet kilkadziesiąt kilometrów [7]. Z tego względu w Załączniku krajowym NA do PN-EN 1991-2­‑4:2008 [5] zapisano, że na granicy stref 1 i 2, w pasach szerokości 10 km po obu stronach granicy, można stosować wartość średnią z obu stref, a zatem prędkość wiatru wynoszącą (22+26)/2 = 24 m/s. Przebieg tych pasów pokazano na RYS. 3.

rys3 mechaniczne mocowanie
RYS. 3. Fragment mapy Polski ze strefami obciążenia wiatrem wg Załącznika krajowego NA do normy [5], z zaznaczonymi pasami szerokości 10 km po obu stronach granicy między strefami 1 i 2 [6]. Przy ustalaniu prędkości wiatru i ciśnienia prędkości wiatru w pasach tych można stosować wartość średnią z obu graniczących stref; rys.: [5]

O wyborze prędkości wiatru i obciążenia dla miejscowości położonych przy granicy stref decyduje projektant, w zależności od lokalnych warunków terenowych i znaczenia projektowanego obiektu budowlanego [7]. Można dodać, że przygotowywana jest nowa mapa podziału Polski na strefy obciążenia wiatrem, która będzie zamieszczona w nowelizacji normy [5] w ramach wprowadzania Eurokodów 2. generacji.

Szczytowe ciśnienie prędkości wiatru, qp(z), uwzględniające wartość średnią i chwilowe fluktuacje prędkości wiatru, zależy przede wszystkim od:

 • prędkości wiatru i rozpatrywanego kierunku jego działania,
 • rodzaju (kategorii) terenu i przypisanej mu chropowatości,
 • rzeźby terenu (orografii),
 • gęstości powietrza w czasie silnego wiatru w określonych warunkach atmosferycznych.

Zmienia się ono wraz z wysokością nad poziomem terenu, zgodnie z pionowym profilem poziomej prędkości wiatru, przypisanym do danej kategorii terenu.

Pionowy profil prędkości wiatru w terenie płaskim może być charakteryzowany przez współczynnik chropowatości terenu, cr(z) albo przez współczynnik ekspozycji ce(z), przy czym wartości współczynnika chropowatości terenu wyznaczone wg zasadniczej części normy [5] i wg Załącznika krajowego NA do tej normy nieco różnią się od siebie. Inne jest także postępowanie prowadzące do wyznaczenia wartości szczytowej ciśnienia prędkości wiatru. Zaznaczono to ramką na schemacie pokazanym na RYS. 1. Dla porównania, w TABELI podano wartości szczytowego ciśnienia prędkości w 1. strefie obciążenia wiatrem, w zależności od kategorii terenu i wysokości nad poziomem gruntu, wyznaczone wg PN-EN 1991-1­‑4:2008 i Załącznika krajowego NA [5].

tab mechaniczne mocowanie
TABELA. Wartości szczytowego ciśnienia prędkości w 1. strefie obciążenia wiatrem, w zależności od kategorii terenu i wysokości nad poziomem gruntu, wyznaczone wg PN-EN 1991-1-4:2008 i Załącznika krajowego NA [5]
EN – wartości obliczone wg zasad zawartych w zasadniczej części normy PN-EN 1991-1-4:2008
NA cr – wartości obliczone przy wykorzystaniu współczynnika chropowatości podanego w Załączniku krajowym NA do PN-EN 1991-1-4:2008
NA ce – wartości obliczone przy wykorzystaniu współczynnika ekspozycji podanego w Załączniku krajowym NA do PN-EN 1991-1-4:2008
Kolorem zaznaczono wartości największe na danej wysokości, w każdej kategorii terenu.

Wysokość odniesienia ze, dla której prowadzi się obliczenia (tj. przyjmując z = ze) ciśnienia wiatru na powierzchnie zewnętrzne ścian bocznych i zawietrznej (zatem na powierzchnie, gdzie występuje ssanie wiatru), zgodnie z normą [5] zaleca się przyjmować jako równą wysokości budynku. Można nadmienić, iż w dokumencie [8] przygotowującym nowelizację normy [5] podano, że jako wysokość odniesienia dla ściany zawietrznej i ścian bocznych należy przyjąć wysokość budynku w przypadku gdy ℎ  ≤  6 · b, natomiast gdy ℎ  >  6 · b, przy ustalaniu wysokości odniesienia mogą być stosowane zasady jak dla ściany nawietrznej, tzn. z podziałem na kilka wysokości odniesienia.

Współczynniki ciśnienia zewnętrznego cpe należy przyjmować jako wartości dla powierzchni elementu równej 1 m2, tzn. stosując wartości cpe,1. W przypadku ścian bocznych wartość współczynnika ciśnienia zewnętrznego zależy od pola ściany. Zasady ich wydzielania pokazano na RYS. 4. Dotyczą one pionowych ścian budynków na rzucie prostokąta i z częściami takiej samej wysokości h. We wspomnianym dokumencie [8] podano przykłady ustalania pól ścian budynków wielobryłowych różnych wysokości i o rzucie niebędącym prostokątem. Przykład wydzielania pól na ścianach bocznych budynków z częściami różnych wysokości pokazano na RYS. 5–8.

rys4 mechaniczne mocowanie 2
RYS. 4. Oznaczenia ścian nawietrznej i zawietrznej oraz podział ścian bocznych na pola o różnej wartości współczynnika ciśnienia zewnętrznego w przypadku budynków na rzucie prostokąta; rys.: [5]
rys5 8 mechaniczne mocowanie 1
RYS. 5–8. Podział ścian bocznych na pola o różnej wartości współczynnika ciśnienia zewnętrznego w przypadku budynków na rzucie prostokąta i z częściami różnych wysokości: wycięcie bryły zawietrzne (5–6), wycięcie bryły nawietrzne (7–8); rys.: [8]

W normie [5] ani w dokumencie [8] nie podano wskazówek postępowania w sytuacji możliwego wystąpienia zjawisk lokalnych, np. tak zwanego efektu zwężki/lejka (ang. funnelling) przy ustawieniu budynków w określonej odległości od siebie. W tym zakresie można wykorzystać zapisy znajdujące się w Załączniku krajowym [9] do brytyjskiej wersji Eurokodu [5].

rys9 mechaniczne mocowanie
RYS. 9. Proponowany wpływ efektu zwężki na wartość współczynnika ciśnienia zewnętrznego w obszarach ściany A, B i C, z uwzględnieniem dokumentu [9] i normy [5]; rys.: M. Gaczek

Jeśli odległość a między budynkami mieści się w zakresie 0,25 · e  <  a  <  1,0 · e, gdzie e jest wymiarem zdefiniowanym na RYS. 4 (w przypadku budynków o różnym e – wartość mniejsza), zwężenie spowoduje przyspieszenie przepływu powietrza i sprawi, że wartości współczynników ciśnienia zewnętrznego w skrajnych strefach ściany, objętych efektem zwężenia, będą bardziej niekorzystne niż w sytuacji budynku wydzielonego.

rys10 mechaniczne mocowanie
RYS. 10. Przykładowy układ budynków, między którymi może wystąpić efekt zwężki (lejka) [10]; rys.: M. Gaczek

Proponowane zmiany wartości współczynników ciśnienia zewnętrznego (ssania wiatru) w poszczególnych polach ściany bocznej, z uwzględnieniem zapisów zawartych w dokumencie [9] i w normie [5], pokazano na RYS. 9. Przykład położenia budynków, między którymi może wystąpić efekt zwężki, przedstawiono na RYS. 10, a orientacyjny podział ściany bocznej budynku dwubryłowego od strony budynku sąsiedniego, przy dwóch kierunkach wiatru powodujących możliwość przyspieszenia przepływu powietrza, pokazano na RYS. 11.

Znaczenie budynków sąsiednich przy ustalaniu tzw. wysokości przemieszczenia poziomu terenu, a także przy ustalaniu wysokości odniesienia ze, podano w normie [5] w załączniku A.

rys11 mechaniczne mocowanie
RYS. 11. Pola o różnej wartości współczynnika ciśnienia zewnętrznego na ścianie bocznej budynku od strony obiektu sąsiedniego z przykładu pokazanego na RYS. 10. W polach A1 i C1 może występować zwiększone podciśnienie w stosunku do pól A i C, w zależności od odległości obiektu sąsiedniego (RYS. 9); rys.: M. Gaczek

Wpływ wiatru na ocieplenie ścian

Wiatr, oddziałując na budynek, którego ściany zewnętrzne zostały ocieplone przy zastosowaniu ETICS i nieprawidłowo zamocowane, może powodować różne uszkodzenia tego systemu. Skala i rodzaj usterek są zależne od wysokości budynku, jego usytuowania, ekspozycji, otoczenia oraz kształtu i geometrii elewacji. Oczywiście kluczowa jest w takich przypadkach wartość oddziaływania wiatru, scharakteryzowanego w poprzednim punkcie artykułu.

Najbardziej niebezpiecznym skutkiem działania wiatru jest odrywanie ocieplenia od ściany. Taka destrukcja, widoczna i postrzegana jako gwałtowna i nagła utrata stateczności ocieplenia, przeważnie jest jednak konsekwencją dłuższego procesu.

Najczęściej uszkodzeniu ulegają ocieplenia, które zostały zarówno niewłaściwie przyklejone do podłoża, jak i niewłaściwie zamocowane mechanicznie, przy czym mocowanie łączniami mechanicznymi w takich przypadkach przeważnie było „dodatkowe”, a więc jego rola nie została uwzględniona w sposób adekwatny do stanu/jakości przyklejenia. Autorzy pisali o tym zjawisku we wcześniejszym artykule, opublikowanym w wydaniu „IZOLACJI” 10/2018 [1].

Kolejny problem związany ze źle przyklejonymi ociepleniami to niska odporność nie tylko na bezpośrednie odziaływanie ssania wiatru, lecz także na odziaływania termiczne wywołujące naprężenia na powierzchni elewacji oraz w samym materiale termoizolacyjnym.

Wieloletnie obserwacje i diagnostyka techniczna ociepleń wykonanych w technologii ETICS prowadzą również do wniosku, że bardzo często się zdarza, iż ocieplenia, które odpadły od ściany po silnym chwilowym działaniu wiatru, były już wcześniej częściowo odspojone na mniejszych albo większych obszarach. Były to nierzadko ocieplenia, które zrealizowano kilka albo nawet kilkanaście lat wcześniej.

Na szczęście można jednak stwierdzić, że mimo bardzo wielkiej skali, w jakiej od kilkudziesięciu lat realizuje się w Polsce ocieplanie budynków, przypadki odpadania ocieplenia od ściany stanowią bardzo niewielki odsetek.

Odziaływanie wiatru w sytuacji niewłaściwego zamocowania ocieplenia może również być przyczyną innych usterek, w konsekwencji których ocieplenie nie odpada od razu albo nawet nie odpada w ogóle. Do takich usterek należą relatywnie długie i rozwarte albo zaciśnięte (zależnie od umiejscowienia) zarysowania wierzchnich warstw ocieplenia, najczęściej powiązane z miejscowym i niewidocznym przy pobieżnej ocenie wzrokowej odspojeniem ocieplenia od ściany.

Na FOT. 1–3 przedstawiono przykład ocieplenia, którego pierwsze symptomy uszkodzenia związane z nieprawidłowym zamocowaniem zostały właściwie odczytane i ocieplenie to zostało czasowo zabezpieczone przed odpadnięciem, do czasu określenia dalszego postępowania.

fot1 3 mechaniczne mocowanie
FOT. 1–3. Przykład ocieplenia czasowo zabezpieczonego przed odpadnięciem po wystąpieniu pierwszych symptomów uszkodzenia; fot.: P. Gaciek

Na kolejnych fotografiach (FOT. 4–6) pokazano uszkodzenia elewacji powstałe podczas działania silnego wiatru, choć przyznać należy z całą stanowczością, że w każdym z takich przypadków przyczyną było nie tylko nadzwyczajne odziaływanie wiatru, lecz także, a może przede wszystkim, błędy w zamocowaniu ocieplenia, które ujawniły się podczas oddziaływań środowiskowych.

fot4 mechaniczne mocowanie 1
FOT. 4. Przykładowe uszkodzenia elewacji budynków w wyniku oddziaływania wiatru, będące konsekwencją popełnionych błędów mocowania ocieplenia; fot.: P. Gaciek
fot5 mechaniczne mocowanie 1
FOT. 5. Przykładowe uszkodzenia elewacji budynków w wyniku oddziaływania wiatru, będące konsekwencją popełnionych błędów mocowania ocieplenia; fot.: P. Gaciek
fot6 mechaniczne mocowanie 1
FOT. 6. Przykładowe uszkodzenia elewacji budynków w wyniku oddziaływania wiatru, będące konsekwencją popełnionych błędów mocowania ocieplenia; fot.: P. Gaciek

Rozpatrując wyłącznie mechaniczne mocowanie systemów ociepleń, należy podkreślić dwie podstawowe właściwości i cechy materiałów oraz połączeń występujących w systemie, które brane są pod uwagę w obliczeniach zamocowania ocieplenia, czyli przy wyznaczaniu liczby łączników na 1 m2. Są to:

 • wyrywanie łączników z podłoża i przeciąganie ich przez ocieplenie albo
 • przeciąganie ocieplenia przez łączniki – zależnie od metody badania.

W artykule [2] autorzy bardziej szczegółowo opisali obie właściwości. Jest również trzecia właściwość, której wpływ jest intuicyjnie traktowany jako mniejszy niż wcześniej wymienione – przemieszczenie pod wpływem siły wyrywającej. Trwają prace nad określeniem realnego wpływu tego parametru na bezpieczeństwo zamocowania mechanicznego ociepleń, a w zasadzie na wyniki obliczeń liczby łączników na 1 m2 ocieplenia.

W niektórych krajach Europy są już przyjęte poziomy graniczne przemieszczenia. Kalkulator łączników SSO również obejmuje zasygnalizowaną właściwość.

Cechy materiałów i połączeń mające wpływ na nośność ETICS przy oddziaływaniu wiatru

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach „Warunki oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego” WO-KOT/04/01 [11] i WO-KOT/04/02 [12], stanowiącymi w Polsce podstawę do wydawania między innymi Krajowych Ocen Technicznych dla systemów ociepleń ETICS, termoizolacja ma przypisane pewne cechy również mechaniczne, jakie producent powinien zadeklarować. Obecnie najważniejszy pod tym względem jest parametr oznaczany w kodzie normowym termoizolacji jako TR – można potocznie i obrazowo powiedzieć – odporność termoizolacji na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych. Wartość tej siły w pewnym przybliżeniu jest informacją o „spoistości” materiału termoizolacyjnego, co przekłada się również na wspomniany już opór, jaki termoizolacja stawia podczas przeciągania przez łącznik albo łącznika przez termoizolację, zależnie od metody badania.

Analiza modelu zrywania oraz tzw. obraz zerwania zdaniem autorów prowadzą również do wniosku, że dla wartości przeciągania istotna jest także odporność termoizolacji na ściskanie przy 10-procentowym odkształceniu, oznaczona w kodzie normowym termoizolacji jako CS(10), której deklarowanie w przypadku materiałów do izolacji cieplnej ociepleń ścian (fasad) nie jest obowiązkowe.

Jak łatwo się domyśleć, istotny wpływ na opór podczas przeciągania ma również grubość materiału termoizolacyjnego, oczywiście w pewnym zakresie (przedziale grubości), w którym łącznik mechaniczny zachowuje swoje deklarowane i przewidywalne parametry związane ze sztywnością talerzyka oraz wytrzymałością na zerwanie, względnie deformacje talerzyka.

Powyższe stwierdzenia dotyczą mocowania mechanicznego bezpośrednio przez materiał termoizolacyjny standardowym sposobem i łącznikami.

Istnieje również sposób mocowania przez warstwę zbrojoną, ale wówczas wyżej opisane prawidłowości nie mają zastosowania, a liczy się wynik badania konkretnego układu z określonymi warstwami i rodzajem łączników.

Należy raz jeszcze podkreślić, że nośność systemu ociepleniowego na przeciąganie związana jest ściśle z rodzajem termoizolacji, jej grubością i parametrami łącznika mechanicznego. Wyższe nośności przy tej samej grubości płyt uzyskuje się w przypadku styropianu (EPS), a niższe w przypadku wełny mineralnej (MW).

Istotnie różne są także obrazy zrywania. Na FOT. 7–12 pokazano, jak wygląda obraz zerwania wełny mineralnej (FOT. 7) i styropianu o różnej grubości (FOT. 8–12) w badaniu jednej płyty, wzorowanym na statycznej metodzie odziaływania blokiem piankowym.

fot7 8 mechaniczne mocowanie 1
FOT. 7–8. Obrazy zrywania przy próbie przeciągania płyty z materiału termoizolacyjnego przez łączniki mechaniczne: wełna mineralna (7), styropian tradycyjny (8); fot.: P. Gaciek
fot9 mechaniczne mocowanie 1

FOT. 9. Obrazy zrywania przy próbie przeciągania płyty z materiału termoizolacyjnego przez łączniki mechaniczne: styropian grafitowy gr. 9 cm; fot.: P. Gaciek

fot10 11 mechaniczne mocowanie 1
FOT. 10–11. Obrazy zrywania przy próbie przeciągania płyty z materiału termoizolacyjnego przez łączniki mechaniczne: styropian grafitowy gr. 9 cm (10), styropian grafitowy gr. 5 cm (11); fot.: P. Gaciek

Jak widać, w przypadku styropianu forma zerwania jest dość regularna, zbliżona do bryły stożka ściętego, którego wysokość i średnica podstawy zależy od spoistości EPS oraz grubości płyty.

Mniej regularne efekty daje przeciąganie wełny mineralnej, co tłumaczy włóknista struktura tego materiału.

Wartości określające siły niszczące dla konkretnych grubości i materiałów można odczytać z ETA i KOT, wydanych dla systemu ociepleń. Należy jednak zwrócić uwagę, jakich używano łączników mechanicznych i jakie grubości termoizolacji badano.

Zarówno w przypadku EPS, jak i MW, zależnie od metody badania, najczęściej mamy do czynienia z wartościami przeciągania z usytuowaniem łącznika w polu płyty (Rpanel) i w łączeniach płyt (Rjoint). W przypadku zaś wełny mineralnej rozpatrywane są wartości wspominanych sił także dla warunków suchych i mokrych (forma kondycjonowania). Obecnie podawane są wartości średnie i minimalne z badania.

Wartości uzyskiwane w łączeniu płyt są co do zasady mniejsze od mocowania w polu płyty. To oczywiście tłumaczy brak ciągłości termoizolacji w tych miejscach mocowania. Zasadniczo niższe wartości przeciągania uzyskuje się również w przypadku wełny mineralnej badanej w warunkach mokrych.

fot13 mechaniczne mocowanie
FOT. 12. Próba wyrywania łącznika mechanicznego z podłoża ściennego; fot.: P. Gaciek

Drugim bardzo ważnym parametrem związanym z projektowaniem mechanicznego zamocowania ocieplenia jest wyrywanie łącznika z podłoża. W instrukcji ETA (najczęściej spotykanym dokumencie w przypadku łączników), wydanej dla konkretnego łącznika mechanicznego, znajdziemy wartości charakterystyczne nośności na wyrywanie (NRk) z typowych podłoży budowlanych, obejmujących w zasadzie większość tych, które można spotkać, chociaż w przypadku tłumaczenia dokumentu z języka obcego czasami występują trudności w interpretacji nazwy materiału.

W przypadku, kiedy mamy wątpliwości lub podłoże nie jest jednoznacznie zidentyfikowane, można wykonać serię badań polegających na wyrywaniu łączników z podłoża urządzeniem typu pull-off oraz wyliczyć wartość charakterystyczną nośności.

Procedura dotycząca zrywania oraz obliczania, wynikająca z wytycznych EOTA zawartych w Raporcie Technicznym TR 051 (wersja kwiecień 2018) [13], wskazuje na wykonanie 15 prób, z czego wybiera się 5 najniższych wyników, a po obliczeniu z nich średniej mnoży się uzyskany wynik przez współczynnik 0,6. Uzyskana w ten sposób wartość NRk nie może być przyjmowana powyżej 1,5 kN, nawet jeśli taki wynik uzyskamy z obliczenia.

Sposób przeprowadzenia próby wyrywania łącznika z podłoża i przykładowe urządzenie pokazano na FOT. 12. Należy zadbać, aby wyrywanie było prostopadłe do powierzchni ściany.

Podsumowanie

Kluczowe dla prawidłowego przeprowadzenia obliczenia zamocowania mechanicznego jest wyznaczenie sił odziaływania wiatru na poszczególne ściany i ich strefy/pola, co przedstawiono w pierwszej części artykułu.

Kolejny ważny etap to określenie nośności systemu ociepleń na przeciąganie oraz określenie nośności łącznika mechanicznego na wyrywanie z danego podłoża. Ze schematu rozmieszczenia łączników, czyli usytuowania ich względem pola płyty termoizolacji oraz łączenia płyt, wyniknie, jakie wartości przeciągania można przyjąć na poszczególne łączniki przy projektowaniu. Pozostaje wyznaczenie ilości łączników na 1 m2 ocieplenia – służy do tego Kalkulator łączników SSO. W kolejnym artykule z serii mocowania ociepleń ETICS zostaną zaprezentowane przykłady obliczeniowe.

Literatura

1. P. Gaciek, M. Gaczek, M. Garecki, „Sposoby mocowania ociepleń do powierzchni ścian według technologii ETICS”, „Izolacje” 10/2018, s. 20–22.
2. P. Gaciek, M. Gaczek, M. Garecki, „Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS – podstawowe założenia, cechy i funkcje łączników mechanicznych oraz systemów ociepleń”, „Izolacje” 2/2019, s. 19–24.
3. M. Gaczek, P. Gaciek, M. Garecki, „Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS – podstawy obliczania z uwagi na oddziaływanie wiatru”, „Izolacje” 9/2019, s. 34, 36–38, 40.
4. M. Gaczek, „Kalkulator Łączników SSO, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń”, 2018, http://www.systemyocieplen.pl/
5. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1–4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru.
6. M. Gaczek, „Oddziaływanie wiatru na dachy budynków”, „Materiały Budowlane” 6/2019, s. 6–9.
7. J.A. Żurański, „Obciążenia wiatrem budowli i konstrukcji”, Arkady, Warszawa 1978.
8. CEN/TC 250/SC 1 N 1512, „Eurocode 1 – Actions on structures – Part 1–4: General actions – Wind actions”, Final draft (updated): April 2020.
9. NA to BS EN 1991-1-4:2005+A1:2010 UK, „National Annex to Eurocode 1 – Actions on structures – Part 1-4: General actions – Wind actions”.
10. Irish National Annex to I.S. EN1991-1-4, „Wind Load Calibration Study, Department of the Environment”, Arup Consulting Engineers, Issue 2, 16 December 2009.
11. „Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego/WO-KOT/04/01, wyd. 1 – Złożone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)”, ITB, Warszawa 2018.
12. „Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego/WO-KOT/04/02, wyd. 1 – Złożone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów ze styropianu (EPS)”, ITB, Warszawa 2018.
13. EOTA TR 51, „Recommendations for job-site tests of plastic anchors and screws”, European Organization for Technical Assessment, 2018.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.