Izolacje.com.pl

Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS – wpływ oddziaływania wiatru na ocieplenie

Mechanical fastening of etics wall insulation systems – effect of wind on insulation

Widok zrywania przy próbie przeciągania płyty z materiału termoizolacyjnego przez łączniki mechaniczne:  styropian grafitowy gr. 5 cm; fot.: P. Gaciek
Widok zrywania przy próbie przeciągania płyty z materiału termoizolacyjnego przez łączniki mechaniczne:  styropian grafitowy gr. 5 cm; fot.: P. Gaciek

Jednym z podstawowych sposobów mocowania ociepleń ETICS do podłoży nośnych jest mocowanie mechaniczne, w którym do przytwierdzania termoizolacji stosuje się łączniki mechaniczne, zawsze jednak z dodatkowym udziałem klejenia płyt izolacji termicznej do ocieplanej powierzchni. Ten sposób mocowania systemów wymaga wykonania obliczeń uzasadniających przyjętą liczbę i rodzaj łączników.

Zobacz także

dr inż. Paweł Krause Transport wilgoci w ścianach z ociepleniem ETICS na styku zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych

Transport wilgoci w ścianach z ociepleniem ETICS na styku zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych Transport wilgoci w ścianach z ociepleniem ETICS na styku zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych

W większości przypadków ociepleń ścian zewnętrznych przy wykorzystaniu systemu ETICS stosuje się wyłącznie jeden rodzaj izolacji termicznej. Używanie zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych w obrębie...

W większości przypadków ociepleń ścian zewnętrznych przy wykorzystaniu systemu ETICS stosuje się wyłącznie jeden rodzaj izolacji termicznej. Używanie zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych w obrębie jednej ściany zewnętrznej może spowodować lokalne zaburzenie stanu ochrony cieplno­‑wilgotnościowej. Jest to związane z odmiennymi właściwościami fizycznymi poszczególnych materiałów.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

O różnych zagadnieniach związanych z mocowaniem systemów ociepleń autorzy pisali już w wydaniach 10/2018, 2/2019 i 9/2019 miesięcznika „Izolacje” [1–3], a niniejszy artykuł stanowi kolejną część cyklu poświęconego istotnym aspektom mocowania ETICS i metodyce postępowania przy posługiwaniu się Kalkulatorem Łączników SSO [4].

O czym przeczytasz w artykule:
 • Oddziaływanie wiatru na ściany ocieplane ETICS;
 • Wpływ wiatru na ocieplenie ścian;
 • Cechy materiałów i połączeń mające wpływ na nośność ETICS przy oddziaływaniu wiatru.

Przedmiotem artykułu jest mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian etics ze szczególnym uwzględnieniem wpływu oddziaływania wiatru na ocieplenie. Autorzy omawiają oddziaływanie wiatru na ściany ocieplane etics, wpływ wiatru na ocieplenie ścian oraz cechy materiałów i połączeń mające wpływ na nośność etics przy oddziaływaniu wiatru.

Mechanical fastening of etics wall insulation systems – effect of wind on insulation
The subject of the article is the mechanical fastening of ETICS wall insulation systems, with particular emphasis on the effect of wind on thermal insulation. The authors discuss the effect of wind on walls insulated with ETICS, the effect of wind on wall insulation, and the features of materials and connections that affect the load-bearing capacity of ETICS system under wind load.

Oddziaływanie wiatru na ściany ocieplane ETICS

Jak zostało to przedstawione w poprzednim artykule autorów [3], w przypadku stosowania materiałów termoizolacyjnych o pomijalnie małym tzw. pęcznieniu grubości obciążeniem analizowanym przy projektowaniu zamocowania systemu ETICS do podłoża jest oddziaływanie wiatru.

Zgodnie z normą PN-EN 1991-1-4:2008 [5] oddziaływanie wiatru w obliczeniach projektowych może być zasadniczo rozpatrywane jako:

 • ciśnienie wiatru działające na powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne obiektu budowlanego,
 • siły wywierane przez wiatr na cały obiekt względnie jego element konstrukcyjny, uwzględniające wpływ na oddziaływanie wiatru niejednoczesnego występowania wartości szczytowych ciśnienia na powierzchni konstrukcji wraz z wpływem drgań konstrukcji.

W przypadku systemów ETICS właściwym postępowaniem jest przyjęcie oddziaływania wiatru jako ciśnienia (a dokładniej – podciśnienia, inaczej ssania wiatru) działającego na powierzchnie zewnętrzne, prostopadle do nich. Wyjątkiem, bardzo rzadkim, może być uwzględnienie sił stycznych do podłużnych ścian budynku, jeśli wynika to z proporcji wymiarowych jego rzutu, a rozwiązanie ocieplenia uzasadnia wzięcie pod uwagę tych sił (ocieplenie ściany szczytowej z przewinięciem jednej płyty termoizolacji na ściany podłużne).

Ciśnienie wiatru działające na powierzchnie zewnętrzne przedstawia wzór

we = qp(ze) · cpe,

w którym:

qp(ze) – wartość szczytowa ciśnienia prędkości wiatru,
cpe – współczynnik ciśnienia zewnętrznego,
ze – wysokość odniesienia do obliczeń ciśnienia zewnętrznego.

Wszystkie wartości wielkości przyjmowanych do określenia ciśnienia prędkości są wartościami charakterystycznymi, a zatem można zapisać:

we,k = we

oraz

we,d = we,k · γf,

gdzie:

we,k – wartość charakterystyczna ciśnienia wiatru na powierzchnie zewnętrzne,
we,d – wartość obliczeniowa ciśnienia wiatru na powierzchnie zewnętrzne,
γf – współczynnik częściowy (częściowy współczynnik bezpieczeństwa).

Szczegółowe postępowanie przy wyznaczaniu oddziaływania wiatru jako ciśnienia na powierzchnie zewnętrzne pokazano na RYS. 1.

rys1 mechaniczne mocowanie
RYS. 1. Schemat postępowania przy określaniu oddziaływania wiatru jako ciśnienia na powierzchnie zewnętrzne; rys.: M. Gaczek

Poniżej przedstawiono kilka istotnych uwag dotyczących tego zagadnienia.

Ze względu na to, że wiatr jest oddziaływaniem środowiskowym, podstawą określenia jego oddziaływania na obiekt budowlany jest ustalenie, jakich warunków klimatycznych można się spodziewać w miejscu lokalizacji obiektu. Z uwagi na terytorialną zmienność tych warunków wyróżnia się odpowiednie strefy obejmujące tereny o zbliżonej intensywności oddziaływania, w tym przypadku charakterystycznej prędkości wiatru, nazywanej w normie [5] wartością podstawową bazowej prędkości wiatru.

Wprowadzony do Załącznika krajowego NA w normie PN-EN 1991-2-4:2008 [5] podział Polski na strefy prędkości i obciążenia wiatrem pokazano na RYS. 2.

rys2 mechaniczne mocowanie
RYS. 2. Podział Polski na strefy obciążenia wiatrem, wg Załącznika krajowego NA do PN‑EN 1991-2-4:2008; rys.: [5]

Z uwagi na charakter zjawiska meteorologicznego, jakim jest wiatr, nie występują oczywiście skokowe zmiany jego prędkości między strefami, jednak ze względów formalnych strefy mają określone granice. Dokładność ich wyznaczenia nie jest duża, a odchyłki mogą wynosić nawet kilkadziesiąt kilometrów [7]. Z tego względu w Załączniku krajowym NA do PN-EN 1991-2­‑4:2008 [5] zapisano, że na granicy stref 1 i 2, w pasach szerokości 10 km po obu stronach granicy, można stosować wartość średnią z obu stref, a zatem prędkość wiatru wynoszącą (22+26)/2 = 24 m/s. Przebieg tych pasów pokazano na RYS. 3.

rys3 mechaniczne mocowanie
RYS. 3. Fragment mapy Polski ze strefami obciążenia wiatrem wg Załącznika krajowego NA do normy [5], z zaznaczonymi pasami szerokości 10 km po obu stronach granicy między strefami 1 i 2 [6]. Przy ustalaniu prędkości wiatru i ciśnienia prędkości wiatru w pasach tych można stosować wartość średnią z obu graniczących stref; rys.: [5]

O wyborze prędkości wiatru i obciążenia dla miejscowości położonych przy granicy stref decyduje projektant, w zależności od lokalnych warunków terenowych i znaczenia projektowanego obiektu budowlanego [7]. Można dodać, że przygotowywana jest nowa mapa podziału Polski na strefy obciążenia wiatrem, która będzie zamieszczona w nowelizacji normy [5] w ramach wprowadzania Eurokodów 2. generacji.

Szczytowe ciśnienie prędkości wiatru, qp(z), uwzględniające wartość średnią i chwilowe fluktuacje prędkości wiatru, zależy przede wszystkim od:

 • prędkości wiatru i rozpatrywanego kierunku jego działania,
 • rodzaju (kategorii) terenu i przypisanej mu chropowatości,
 • rzeźby terenu (orografii),
 • gęstości powietrza w czasie silnego wiatru w określonych warunkach atmosferycznych.

Zmienia się ono wraz z wysokością nad poziomem terenu, zgodnie z pionowym profilem poziomej prędkości wiatru, przypisanym do danej kategorii terenu.

Pionowy profil prędkości wiatru w terenie płaskim może być charakteryzowany przez współczynnik chropowatości terenu, cr(z) albo przez współczynnik ekspozycji ce(z), przy czym wartości współczynnika chropowatości terenu wyznaczone wg zasadniczej części normy [5] i wg Załącznika krajowego NA do tej normy nieco różnią się od siebie. Inne jest także postępowanie prowadzące do wyznaczenia wartości szczytowej ciśnienia prędkości wiatru. Zaznaczono to ramką na schemacie pokazanym na RYS. 1. Dla porównania, w TABELI podano wartości szczytowego ciśnienia prędkości w 1. strefie obciążenia wiatrem, w zależności od kategorii terenu i wysokości nad poziomem gruntu, wyznaczone wg PN-EN 1991-1­‑4:2008 i Załącznika krajowego NA [5].

tab mechaniczne mocowanie
TABELA. Wartości szczytowego ciśnienia prędkości w 1. strefie obciążenia wiatrem, w zależności od kategorii terenu i wysokości nad poziomem gruntu, wyznaczone wg PN-EN 1991-1-4:2008 i Załącznika krajowego NA [5]
EN – wartości obliczone wg zasad zawartych w zasadniczej części normy PN-EN 1991-1-4:2008
NA cr – wartości obliczone przy wykorzystaniu współczynnika chropowatości podanego w Załączniku krajowym NA do PN-EN 1991-1-4:2008
NA ce – wartości obliczone przy wykorzystaniu współczynnika ekspozycji podanego w Załączniku krajowym NA do PN-EN 1991-1-4:2008
Kolorem zaznaczono wartości największe na danej wysokości, w każdej kategorii terenu.

Wysokość odniesienia ze, dla której prowadzi się obliczenia (tj. przyjmując z = ze) ciśnienia wiatru na powierzchnie zewnętrzne ścian bocznych i zawietrznej (zatem na powierzchnie, gdzie występuje ssanie wiatru), zgodnie z normą [5] zaleca się przyjmować jako równą wysokości budynku. Można nadmienić, iż w dokumencie [8] przygotowującym nowelizację normy [5] podano, że jako wysokość odniesienia dla ściany zawietrznej i ścian bocznych należy przyjąć wysokość budynku w przypadku gdy ℎ  ≤  6 · b, natomiast gdy ℎ  >  6 · b, przy ustalaniu wysokości odniesienia mogą być stosowane zasady jak dla ściany nawietrznej, tzn. z podziałem na kilka wysokości odniesienia.

Współczynniki ciśnienia zewnętrznego cpe należy przyjmować jako wartości dla powierzchni elementu równej 1 m2, tzn. stosując wartości cpe,1. W przypadku ścian bocznych wartość współczynnika ciśnienia zewnętrznego zależy od pola ściany. Zasady ich wydzielania pokazano na RYS. 4. Dotyczą one pionowych ścian budynków na rzucie prostokąta i z częściami takiej samej wysokości h. We wspomnianym dokumencie [8] podano przykłady ustalania pól ścian budynków wielobryłowych różnych wysokości i o rzucie niebędącym prostokątem. Przykład wydzielania pól na ścianach bocznych budynków z częściami różnych wysokości pokazano na RYS. 5–8.

rys4 mechaniczne mocowanie 2
RYS. 4. Oznaczenia ścian nawietrznej i zawietrznej oraz podział ścian bocznych na pola o różnej wartości współczynnika ciśnienia zewnętrznego w przypadku budynków na rzucie prostokąta; rys.: [5]
rys5 8 mechaniczne mocowanie 1
RYS. 5–8. Podział ścian bocznych na pola o różnej wartości współczynnika ciśnienia zewnętrznego w przypadku budynków na rzucie prostokąta i z częściami różnych wysokości: wycięcie bryły zawietrzne (5–6), wycięcie bryły nawietrzne (7–8); rys.: [8]

W normie [5] ani w dokumencie [8] nie podano wskazówek postępowania w sytuacji możliwego wystąpienia zjawisk lokalnych, np. tak zwanego efektu zwężki/lejka (ang. funnelling) przy ustawieniu budynków w określonej odległości od siebie. W tym zakresie można wykorzystać zapisy znajdujące się w Załączniku krajowym [9] do brytyjskiej wersji Eurokodu [5].

rys9 mechaniczne mocowanie
RYS. 9. Proponowany wpływ efektu zwężki na wartość współczynnika ciśnienia zewnętrznego w obszarach ściany A, B i C, z uwzględnieniem dokumentu [9] i normy [5]; rys.: M. Gaczek

Jeśli odległość a między budynkami mieści się w zakresie 0,25 · e  <  a  <  1,0 · e, gdzie e jest wymiarem zdefiniowanym na RYS. 4 (w przypadku budynków o różnym e – wartość mniejsza), zwężenie spowoduje przyspieszenie przepływu powietrza i sprawi, że wartości współczynników ciśnienia zewnętrznego w skrajnych strefach ściany, objętych efektem zwężenia, będą bardziej niekorzystne niż w sytuacji budynku wydzielonego.

rys10 mechaniczne mocowanie
RYS. 10. Przykładowy układ budynków, między którymi może wystąpić efekt zwężki (lejka) [10]; rys.: M. Gaczek

Proponowane zmiany wartości współczynników ciśnienia zewnętrznego (ssania wiatru) w poszczególnych polach ściany bocznej, z uwzględnieniem zapisów zawartych w dokumencie [9] i w normie [5], pokazano na RYS. 9. Przykład położenia budynków, między którymi może wystąpić efekt zwężki, przedstawiono na RYS. 10, a orientacyjny podział ściany bocznej budynku dwubryłowego od strony budynku sąsiedniego, przy dwóch kierunkach wiatru powodujących możliwość przyspieszenia przepływu powietrza, pokazano na RYS. 11.

Znaczenie budynków sąsiednich przy ustalaniu tzw. wysokości przemieszczenia poziomu terenu, a także przy ustalaniu wysokości odniesienia ze, podano w normie [5] w załączniku A.

rys11 mechaniczne mocowanie
RYS. 11. Pola o różnej wartości współczynnika ciśnienia zewnętrznego na ścianie bocznej budynku od strony obiektu sąsiedniego z przykładu pokazanego na RYS. 10. W polach A1 i C1 może występować zwiększone podciśnienie w stosunku do pól A i C, w zależności od odległości obiektu sąsiedniego (RYS. 9); rys.: M. Gaczek

Wpływ wiatru na ocieplenie ścian

Wiatr, oddziałując na budynek, którego ściany zewnętrzne zostały ocieplone przy zastosowaniu ETICS i nieprawidłowo zamocowane, może powodować różne uszkodzenia tego systemu. Skala i rodzaj usterek są zależne od wysokości budynku, jego usytuowania, ekspozycji, otoczenia oraz kształtu i geometrii elewacji. Oczywiście kluczowa jest w takich przypadkach wartość oddziaływania wiatru, scharakteryzowanego w poprzednim punkcie artykułu.

Najbardziej niebezpiecznym skutkiem działania wiatru jest odrywanie ocieplenia od ściany. Taka destrukcja, widoczna i postrzegana jako gwałtowna i nagła utrata stateczności ocieplenia, przeważnie jest jednak konsekwencją dłuższego procesu.

Najczęściej uszkodzeniu ulegają ocieplenia, które zostały zarówno niewłaściwie przyklejone do podłoża, jak i niewłaściwie zamocowane mechanicznie, przy czym mocowanie łączniami mechanicznymi w takich przypadkach przeważnie było „dodatkowe”, a więc jego rola nie została uwzględniona w sposób adekwatny do stanu/jakości przyklejenia. Autorzy pisali o tym zjawisku we wcześniejszym artykule, opublikowanym w wydaniu „IZOLACJI” 10/2018 [1].

Kolejny problem związany ze źle przyklejonymi ociepleniami to niska odporność nie tylko na bezpośrednie odziaływanie ssania wiatru, lecz także na odziaływania termiczne wywołujące naprężenia na powierzchni elewacji oraz w samym materiale termoizolacyjnym.

Wieloletnie obserwacje i diagnostyka techniczna ociepleń wykonanych w technologii ETICS prowadzą również do wniosku, że bardzo często się zdarza, iż ocieplenia, które odpadły od ściany po silnym chwilowym działaniu wiatru, były już wcześniej częściowo odspojone na mniejszych albo większych obszarach. Były to nierzadko ocieplenia, które zrealizowano kilka albo nawet kilkanaście lat wcześniej.

Na szczęście można jednak stwierdzić, że mimo bardzo wielkiej skali, w jakiej od kilkudziesięciu lat realizuje się w Polsce ocieplanie budynków, przypadki odpadania ocieplenia od ściany stanowią bardzo niewielki odsetek.

Odziaływanie wiatru w sytuacji niewłaściwego zamocowania ocieplenia może również być przyczyną innych usterek, w konsekwencji których ocieplenie nie odpada od razu albo nawet nie odpada w ogóle. Do takich usterek należą relatywnie długie i rozwarte albo zaciśnięte (zależnie od umiejscowienia) zarysowania wierzchnich warstw ocieplenia, najczęściej powiązane z miejscowym i niewidocznym przy pobieżnej ocenie wzrokowej odspojeniem ocieplenia od ściany.

Na FOT. 1–3 przedstawiono przykład ocieplenia, którego pierwsze symptomy uszkodzenia związane z nieprawidłowym zamocowaniem zostały właściwie odczytane i ocieplenie to zostało czasowo zabezpieczone przed odpadnięciem, do czasu określenia dalszego postępowania.

fot1 3 mechaniczne mocowanie
FOT. 1–3. Przykład ocieplenia czasowo zabezpieczonego przed odpadnięciem po wystąpieniu pierwszych symptomów uszkodzenia; fot.: P. Gaciek

Na kolejnych fotografiach (FOT. 4–6) pokazano uszkodzenia elewacji powstałe podczas działania silnego wiatru, choć przyznać należy z całą stanowczością, że w każdym z takich przypadków przyczyną było nie tylko nadzwyczajne odziaływanie wiatru, lecz także, a może przede wszystkim, błędy w zamocowaniu ocieplenia, które ujawniły się podczas oddziaływań środowiskowych.

fot4 mechaniczne mocowanie 1
FOT. 4. Przykładowe uszkodzenia elewacji budynków w wyniku oddziaływania wiatru, będące konsekwencją popełnionych błędów mocowania ocieplenia; fot.: P. Gaciek
fot5 mechaniczne mocowanie 1
FOT. 5. Przykładowe uszkodzenia elewacji budynków w wyniku oddziaływania wiatru, będące konsekwencją popełnionych błędów mocowania ocieplenia; fot.: P. Gaciek
fot6 mechaniczne mocowanie 1
FOT. 6. Przykładowe uszkodzenia elewacji budynków w wyniku oddziaływania wiatru, będące konsekwencją popełnionych błędów mocowania ocieplenia; fot.: P. Gaciek

Rozpatrując wyłącznie mechaniczne mocowanie systemów ociepleń, należy podkreślić dwie podstawowe właściwości i cechy materiałów oraz połączeń występujących w systemie, które brane są pod uwagę w obliczeniach zamocowania ocieplenia, czyli przy wyznaczaniu liczby łączników na 1 m2. Są to:

 • wyrywanie łączników z podłoża i przeciąganie ich przez ocieplenie albo
 • przeciąganie ocieplenia przez łączniki – zależnie od metody badania.

W artykule [2] autorzy bardziej szczegółowo opisali obie właściwości. Jest również trzecia właściwość, której wpływ jest intuicyjnie traktowany jako mniejszy niż wcześniej wymienione – przemieszczenie pod wpływem siły wyrywającej. Trwają prace nad określeniem realnego wpływu tego parametru na bezpieczeństwo zamocowania mechanicznego ociepleń, a w zasadzie na wyniki obliczeń liczby łączników na 1 m2 ocieplenia.

W niektórych krajach Europy są już przyjęte poziomy graniczne przemieszczenia. Kalkulator łączników SSO również obejmuje zasygnalizowaną właściwość.

Cechy materiałów i połączeń mające wpływ na nośność ETICS przy oddziaływaniu wiatru

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach „Warunki oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego” WO-KOT/04/01 [11] i WO-KOT/04/02 [12], stanowiącymi w Polsce podstawę do wydawania między innymi Krajowych Ocen Technicznych dla systemów ociepleń ETICS, termoizolacja ma przypisane pewne cechy również mechaniczne, jakie producent powinien zadeklarować. Obecnie najważniejszy pod tym względem jest parametr oznaczany w kodzie normowym termoizolacji jako TR – można potocznie i obrazowo powiedzieć – odporność termoizolacji na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych. Wartość tej siły w pewnym przybliżeniu jest informacją o „spoistości” materiału termoizolacyjnego, co przekłada się również na wspomniany już opór, jaki termoizolacja stawia podczas przeciągania przez łącznik albo łącznika przez termoizolację, zależnie od metody badania.

Analiza modelu zrywania oraz tzw. obraz zerwania zdaniem autorów prowadzą również do wniosku, że dla wartości przeciągania istotna jest także odporność termoizolacji na ściskanie przy 10-procentowym odkształceniu, oznaczona w kodzie normowym termoizolacji jako CS(10), której deklarowanie w przypadku materiałów do izolacji cieplnej ociepleń ścian (fasad) nie jest obowiązkowe.

Jak łatwo się domyśleć, istotny wpływ na opór podczas przeciągania ma również grubość materiału termoizolacyjnego, oczywiście w pewnym zakresie (przedziale grubości), w którym łącznik mechaniczny zachowuje swoje deklarowane i przewidywalne parametry związane ze sztywnością talerzyka oraz wytrzymałością na zerwanie, względnie deformacje talerzyka.

Powyższe stwierdzenia dotyczą mocowania mechanicznego bezpośrednio przez materiał termoizolacyjny standardowym sposobem i łącznikami.

Istnieje również sposób mocowania przez warstwę zbrojoną, ale wówczas wyżej opisane prawidłowości nie mają zastosowania, a liczy się wynik badania konkretnego układu z określonymi warstwami i rodzajem łączników.

Należy raz jeszcze podkreślić, że nośność systemu ociepleniowego na przeciąganie związana jest ściśle z rodzajem termoizolacji, jej grubością i parametrami łącznika mechanicznego. Wyższe nośności przy tej samej grubości płyt uzyskuje się w przypadku styropianu (EPS), a niższe w przypadku wełny mineralnej (MW).

Istotnie różne są także obrazy zrywania. Na FOT. 7–12 pokazano, jak wygląda obraz zerwania wełny mineralnej (FOT. 7) i styropianu o różnej grubości (FOT. 8–12) w badaniu jednej płyty, wzorowanym na statycznej metodzie odziaływania blokiem piankowym.

fot7 8 mechaniczne mocowanie 1
FOT. 7–8. Obrazy zrywania przy próbie przeciągania płyty z materiału termoizolacyjnego przez łączniki mechaniczne: wełna mineralna (7), styropian tradycyjny (8); fot.: P. Gaciek
fot9 mechaniczne mocowanie 1

FOT. 9. Obrazy zrywania przy próbie przeciągania płyty z materiału termoizolacyjnego przez łączniki mechaniczne: styropian grafitowy gr. 9 cm; fot.: P. Gaciek

fot10 11 mechaniczne mocowanie 1
FOT. 10–11. Obrazy zrywania przy próbie przeciągania płyty z materiału termoizolacyjnego przez łączniki mechaniczne: styropian grafitowy gr. 9 cm (10), styropian grafitowy gr. 5 cm (11); fot.: P. Gaciek

Jak widać, w przypadku styropianu forma zerwania jest dość regularna, zbliżona do bryły stożka ściętego, którego wysokość i średnica podstawy zależy od spoistości EPS oraz grubości płyty.

Mniej regularne efekty daje przeciąganie wełny mineralnej, co tłumaczy włóknista struktura tego materiału.

Wartości określające siły niszczące dla konkretnych grubości i materiałów można odczytać z ETA i KOT, wydanych dla systemu ociepleń. Należy jednak zwrócić uwagę, jakich używano łączników mechanicznych i jakie grubości termoizolacji badano.

Zarówno w przypadku EPS, jak i MW, zależnie od metody badania, najczęściej mamy do czynienia z wartościami przeciągania z usytuowaniem łącznika w polu płyty (Rpanel) i w łączeniach płyt (Rjoint). W przypadku zaś wełny mineralnej rozpatrywane są wartości wspominanych sił także dla warunków suchych i mokrych (forma kondycjonowania). Obecnie podawane są wartości średnie i minimalne z badania.

Wartości uzyskiwane w łączeniu płyt są co do zasady mniejsze od mocowania w polu płyty. To oczywiście tłumaczy brak ciągłości termoizolacji w tych miejscach mocowania. Zasadniczo niższe wartości przeciągania uzyskuje się również w przypadku wełny mineralnej badanej w warunkach mokrych.

fot13 mechaniczne mocowanie
FOT. 12. Próba wyrywania łącznika mechanicznego z podłoża ściennego; fot.: P. Gaciek

Drugim bardzo ważnym parametrem związanym z projektowaniem mechanicznego zamocowania ocieplenia jest wyrywanie łącznika z podłoża. W instrukcji ETA (najczęściej spotykanym dokumencie w przypadku łączników), wydanej dla konkretnego łącznika mechanicznego, znajdziemy wartości charakterystyczne nośności na wyrywanie (NRk) z typowych podłoży budowlanych, obejmujących w zasadzie większość tych, które można spotkać, chociaż w przypadku tłumaczenia dokumentu z języka obcego czasami występują trudności w interpretacji nazwy materiału.

W przypadku, kiedy mamy wątpliwości lub podłoże nie jest jednoznacznie zidentyfikowane, można wykonać serię badań polegających na wyrywaniu łączników z podłoża urządzeniem typu pull-off oraz wyliczyć wartość charakterystyczną nośności.

Procedura dotycząca zrywania oraz obliczania, wynikająca z wytycznych EOTA zawartych w Raporcie Technicznym TR 051 (wersja kwiecień 2018) [13], wskazuje na wykonanie 15 prób, z czego wybiera się 5 najniższych wyników, a po obliczeniu z nich średniej mnoży się uzyskany wynik przez współczynnik 0,6. Uzyskana w ten sposób wartość NRk nie może być przyjmowana powyżej 1,5 kN, nawet jeśli taki wynik uzyskamy z obliczenia.

Sposób przeprowadzenia próby wyrywania łącznika z podłoża i przykładowe urządzenie pokazano na FOT. 12. Należy zadbać, aby wyrywanie było prostopadłe do powierzchni ściany.

Podsumowanie

Kluczowe dla prawidłowego przeprowadzenia obliczenia zamocowania mechanicznego jest wyznaczenie sił odziaływania wiatru na poszczególne ściany i ich strefy/pola, co przedstawiono w pierwszej części artykułu.

Kolejny ważny etap to określenie nośności systemu ociepleń na przeciąganie oraz określenie nośności łącznika mechanicznego na wyrywanie z danego podłoża. Ze schematu rozmieszczenia łączników, czyli usytuowania ich względem pola płyty termoizolacji oraz łączenia płyt, wyniknie, jakie wartości przeciągania można przyjąć na poszczególne łączniki przy projektowaniu. Pozostaje wyznaczenie ilości łączników na 1 m2 ocieplenia – służy do tego Kalkulator łączników SSO. W kolejnym artykule z serii mocowania ociepleń ETICS zostaną zaprezentowane przykłady obliczeniowe.

Literatura

1. P. Gaciek, M. Gaczek, M. Garecki, „Sposoby mocowania ociepleń do powierzchni ścian według technologii ETICS”, „Izolacje” 10/2018, s. 20–22.
2. P. Gaciek, M. Gaczek, M. Garecki, „Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS – podstawowe założenia, cechy i funkcje łączników mechanicznych oraz systemów ociepleń”, „Izolacje” 2/2019, s. 19–24.
3. M. Gaczek, P. Gaciek, M. Garecki, „Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS – podstawy obliczania z uwagi na oddziaływanie wiatru”, „Izolacje” 9/2019, s. 34, 36–38, 40.
4. M. Gaczek, „Kalkulator Łączników SSO, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń”, 2018, http://www.systemyocieplen.pl/
5. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1–4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru.
6. M. Gaczek, „Oddziaływanie wiatru na dachy budynków”, „Materiały Budowlane” 6/2019, s. 6–9.
7. J.A. Żurański, „Obciążenia wiatrem budowli i konstrukcji”, Arkady, Warszawa 1978.
8. CEN/TC 250/SC 1 N 1512, „Eurocode 1 – Actions on structures – Part 1–4: General actions – Wind actions”, Final draft (updated): April 2020.
9. NA to BS EN 1991-1-4:2005+A1:2010 UK, „National Annex to Eurocode 1 – Actions on structures – Part 1-4: General actions – Wind actions”.
10. Irish National Annex to I.S. EN1991-1-4, „Wind Load Calibration Study, Department of the Environment”, Arup Consulting Engineers, Issue 2, 16 December 2009.
11. „Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego/WO-KOT/04/01, wyd. 1 – Złożone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)”, ITB, Warszawa 2018.
12. „Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego/WO-KOT/04/02, wyd. 1 – Złożone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów ze styropianu (EPS)”, ITB, Warszawa 2018.
13. EOTA TR 51, „Recommendations for job-site tests of plastic anchors and screws”, European Organization for Technical Assessment, 2018.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr Jarosław Gil Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Prognozowanie izolacyjności akustycznej Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404 Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej)...

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej) zakres oceny technicznej ustalany jest na podstawie EAD 090062-00-0404 [1]. Wcześniej robiono to na podstawie ETAG 034 [2].

dr inż. Paweł Krause Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na...

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na stawiane wymagania w zakresie funkcjonalno­‑użytkowym i ekonomicznym, ale także projektanta, aby mógł w sposób świadomy kształtować m.in. rozwiązania przegród budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem i usytuowaniem w budynku.

Waldemar Joniec Przepusty i piony instalacyjne

Przepusty i piony instalacyjne Przepusty i piony instalacyjne

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej...

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu budynku, w którym się one znajdują. Wymagania dla przepustów instalacyjnych są bardzo wysokie, wyższe od wymagań dla drzwi pomiędzy strefami pożarowymi, i produkty do montażu tych przejść muszą gwarantować zatrzymanie pożaru w danej strefie.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący...

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący w narożnikach koncentrację naprężeń.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej...

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej dla wody bariery [3]. Za wystarczający uznaje się efekt w postaci stworzenia ciągłej warstwy redukującej podciąganie kapilarne do tego stopnia, aby po pewnym czasie (dzięki wymianie wilgoci z otaczającym otoczeniem) w strefie muru nad przeponą powstał obszar o normalnej wilgotności (wilgotności równowagowej)...

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

dr Jarosław Gil Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną...

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną drogą transmisji do wszystkich mieszkań – kroki na klatkach schodowych i ciągach komunikacji ogólnej.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Budowa w czasach pandemii

Budowa w czasach pandemii Budowa w czasach pandemii

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych...

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych czasach jest w ogóle możliwe?

Nicola Hariasz Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem...

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem tego rodzaju zabudowy są płyty gipsowo­‑kartonowe. Obecnie są one szeroko stosowane zarówno w obiektach biurowych, hotelowych, usługowych, jak i mieszkaniowych.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Łukasz Zawiślak Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian...

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian zewnętrznych budynków nowo budowanych, lecz również doskonale sprawdzają się w przypadku budynków poddawanych remontom.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High...

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High Performance Concrete), który można dostosować do konkretnych zastosowań zgodnie z postawionymi wymaganiami.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia...

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia ścian zewnętrznych budynków w Polsce są technologia murowana, drewniana lub prefabrykowana.

Nicola Hariasz Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją...

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją pierwotną barwę, uległa zabrudzeniu lub po prostu nie spełnia oczekiwań inwestora.

Danuta Baprawska Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Najważniejsze parametry farb wewnętrznych Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta...

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta produktowa. Warto wiedzieć, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze odpowiedniej farby wewnętrznej.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Radosław Jasiński, dr inż. Wojciech Mazur Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane...

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane jest stosowanie specjalistycznych tynków przeznaczonych do prowadzenia prac renowacyjnych.

Wybrane dla Ciebie

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń

Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe

Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe

Termoizolacyjność dachu — jak uzyskać wysoką odporność korozyjną »

Termoizolacyjność dachu — jak uzyskać wysoką odporność korozyjną » Termoizolacyjność dachu — jak uzyskać wysoką odporność korozyjną »

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jaki system szalunków wybrać do stropu?

Jaki system szalunków wybrać do stropu? Jaki system szalunków wybrać do stropu?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie?

Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie? Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi? Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś...

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś nie pominął, deweloper nie poszedł na skróty, a wykonawca nie zaniedbał jakiegoś szczegółu. I że zostały użyte odpowiednie materiały.

Centrum Wyposażenia Wnętrz Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom

Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom

Aranżacja wnętrz ma ogromne znaczenie. Dawno już też minęły czasy, w których wybór był naprawdę bardzo mały, trzeba było miesiącami polować na coś ładnego do mieszkania i liczyć na łut szczęścia podczas...

Aranżacja wnętrz ma ogromne znaczenie. Dawno już też minęły czasy, w których wybór był naprawdę bardzo mały, trzeba było miesiącami polować na coś ładnego do mieszkania i liczyć na łut szczęścia podczas stania w bardzo długich kolejkach. Teraz bez większego problemu kupisz tak naprawdę wszystko do domu. To też sprawia, że masz naprawdę ogromny wybór. Na tyle duży, że potrafi on nieźle zakręcić w głowie. Dlatego sztuka aranżacji wnętrz jest tak trudna. Trzeba pamiętać o naprawdę wielu kwestiach, a...

KOESTER Polska Sp. z o.o. Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują...

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują dotychczas stosowane modyfikowane polimerami masy bitumiczne oraz tzw. elastyczne szlamy uszczelniające. KÖSTER Bauchemie AG od kilku lat oferuje taką hybrydową hydroizolację – KÖSTER NB 4000. Jakie zalety ma taka hybrydowa izolacja w odniesieniu do dobrze znanych materiałów?

Canada Rubber Polska Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie...

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie dachu degraduje jego warstwę ochronną, a wysoka temperatura może prowadzić do gorszego samopoczucia ludzi i zwierząt, a także zwiększać koszty związane z chłodzeniem pomieszczeń.

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Partner Do czego wykorzystuje się płytę OSB?

Do czego wykorzystuje się płytę OSB? Do czego wykorzystuje się płytę OSB?

Szukasz informacji na temat tego, jak prawidłowo wybrać płyty OSB i do czego warto je stosować? Czy sprawdzi się jako pokrycie dachowe? A może do budowy mebli? Jeśli szukasz informacji na temat płyty OSB,...

Szukasz informacji na temat tego, jak prawidłowo wybrać płyty OSB i do czego warto je stosować? Czy sprawdzi się jako pokrycie dachowe? A może do budowy mebli? Jeśli szukasz informacji na temat płyty OSB, zapraszamy do lektury!

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max)

Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max) Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max)

Rok 2021 zaczął się kolejnymi, ważnymi zmianami przepisów dotyczących energochłonności budynków. Najnowsze regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Stanowią one trzeci, ostatni już, etap zaostrzania...

Rok 2021 zaczął się kolejnymi, ważnymi zmianami przepisów dotyczących energochłonności budynków. Najnowsze regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Stanowią one trzeci, ostatni już, etap zaostrzania wymagań zawartych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

SUEZ Izolacje Budowlane Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały

Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały

Dach płaski to rozwiązanie, które pozwala w łatwy i skuteczny sposób wykonać zarówno zakres termoizolacyjny jak i hydroizolacyjny. Na przestrzeni czasu metody wytwarzania dachów płaskich ewoluowały, jednak...

Dach płaski to rozwiązanie, które pozwala w łatwy i skuteczny sposób wykonać zarówno zakres termoizolacyjny jak i hydroizolacyjny. Na przestrzeni czasu metody wytwarzania dachów płaskich ewoluowały, jednak wiele nieskutecznych i wadliwych rozwiązań było i czasem nadal jest stosowanych. Dzisiaj te dachy wymagają modernizacji, gdyż nie przetrwały próby czasu. W niniejszym tekście dzielimy się wiedzą z zakresu renowacji dachów płaskich, która pozwoli ci efektywnie i trwale wykonać prace modernizacyjne.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.