Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Budownictwo modułowe w kontekście wymagań akustycznych

Modular construction in the context of acoustic requirements

Czy budownki modułowe spełniają odpowiednie wymagania akustyczne? fot. Hepamos

Czy budownki modułowe spełniają odpowiednie wymagania akustyczne? fot. Hepamos

Budownictwo modułowe staje się coraz bardziej popularne przy wykonywaniu budynków wielkokubaturowych, takich jak domy wielorodzinne, biurowce, budynki użyteczności publicznej, centra handlowe, obiekty sportowo-widowiskowe itp.

Atutem prefabrykacji modułowej z całą pewnością jest istotne skrócenie czasu realizacji inwestycji, ale również kwestie związane z ekologią, precyzją wykonania budynku czy uproszczeniem całego procesu inwestycyjnego. Niestety w naszym kraju nadal panuje opinia, że budynek modułowy to gorsze rozwiązanie konstrukcyjne niż tradycyjny budynek żelbetowy lub murowany, zwłaszcza w kwestii jego właściwości akustycznych. Lekkie przegrody wykorzystywane do konstrukcji elementów modułowych wydają się mieć znacznie mniejszą izolacyjność akustyczną niż tradycyjne masywne ściany.

Niniejszy artykuł przedstawia odmienny punkt widzenia na zagadnienia akustyki w budownictwie modułowym.

O czym przeczytasz w artykule?

Opisywany przypadek budynku modułowego obejmuje następujące zagadnienia:

 • Przedmiot analiz – szkoła podstawowa zaprojektowana w technologii modułowej

 • Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych

 • Adaptacja akustyczna pomieszczeń

Artykuł omawia zagadnienia dotyczące akustyki w budownictwie modułowym. Na przykładzie budynku wykonanego w technologii modułowej pokazano, że taki budynek może charakteryzować się bardzo dobrymi parametrami akustycznymi, porównywalnymi, a nawet lepszymi od tradycyjnego budynku murowanego lub żelbetowego, i może spełniać wszystkie obowiązujące prawnie wymagania akustyczne.

Modular construction in the context of acoustic requirements

The article discusses acoustics in modular construction. The example of a building made in modular technology shows that such a building can have very good acoustic parameters, comparable or even better than a traditional brick or reinforced concrete building, and can meet all legally applicable acoustic requirements.

Studium przypadku

Przedmiot analiz – szkoła podstawowa zaprojektowana w technologii modułowej

Rozważania przedstawione w artykule oparto na przykładzie budynku szkoły podstawowej, która została zaprojektowana w technologii modułowej z wykorzystaniem płyt warstwowych PIR oraz płyt gipsowo-kartonowych. Budynek szkoły jest budynkiem parterowym – odpowiedni rzut parteru został zaprezentowany na RYS. 1.

Projektowane pomieszczenia w szkole to sale lekcyjne, pokoje nauczycielski i pedagoga, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze oraz korytarz z wiatrołapem. Analiza parametrów akustycznych projektowanego budynku obejmuje zarówno kwestie związane z izolacyjnością akustyczną przegród zewnętrznych i wewnętrznych, jak i zagadnienia akustyki wnętrz.

rys1 budownictwo modulowe

RYS. 1. Rzut analizowanej szkoły podstawowej zaprojektowanej w technologii modułowej. Objaśnienia: 1 – sala lekcyjna, 2 – pokój nauczycielski lub pedagoga, 3 – sanitariaty, 4 – pomieszczenia gospodarcze; rys. Hepamos Sp. z o.o.

Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych

W myśl obowiązujących przepisów prawnych [1, 2] pomieszczenia w budynku użyteczności publicznej, za jaki należy uznać budynek analizowanej szkoły podstawowej, należy chronić przed hałasem:

 • zewnętrznym przenikającym do pomieszczenia spoza budynku,
 • hałasem pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku,
 • hałasem powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez użytkowników innych pomieszczeń.

Szczegółowe wytyczne dotyczące minimalnych izolacyjności akustycznych przegród budowlanych zawarte są w normie PN-B-02151-3:2015-10 [3].

Opierając się o zapisy wskazanej normy, w TABELI 1 zestawiono wytyczne akustyczne dla przegród budowlanych analizowanej szkoły.

tab1 budownictwo modulowe

TABELA 1. Zestawienie wymagań akustycznych dla przegród projektowanej szkoły podstawowej


1) Dodatkowo należy zapewnić, aby hałas przenikający do pomieszczeń chronionych od urządzeń wyposażenia technicznego budynku nie przekraczał dopuszczalnych poziomów określonych w normie PN-B-02151-02 [4].


2) Projektowana szkoła będzie zlokalizowana w cichej okolicy oraz dodatkowo będzie ekranowana akustycznie od ulicy przez inny, istniejący już budynek. Z tego względu wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w pomieszczeniach chronionych, tj. w salach lekcyjnych, w pokojach nauczycielskim i pedagoga, przyjęto na poziomie minimalnym określonym w normie [3]. Założenie to jest zgodne z normą pod warunkiem, że miarodajny poziom hałasu zewnętrznego przed elewacjami projektowanego budynku nie przekroczy 60 dB.

Mając zebrane powyższe wymagania, przystąpiono do weryfikacji akustycznej przyjętych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych przegród. W pierwszej kolejności analizie poddano ściany zewnętrzne.

Na RYS. 2 przedstawiono przekrój przez ścianę zewnętrzną wraz z opisem poszczególnych jej warstw konstrukcyjnych.

rys2 budownictwo modulowe

RYS. 2. Przekrój ściany zewnętrznej z opisem poszczególnych warstw przegrody. Objaśnienia: 1 – płyta g-k malowana na kolor, o gęstości min. 1000 kg/m3, 2 – wełna mineralna 75 mm na stelażu, 3 – płyta warstwowa PIR 100; rys. Hepamos Sp. z o.o.

Dane wejściowe do obliczeń uzupełnia informacja o projektowanych oknach w pomieszczeniach chronionych:

 • okna PVC z szybą 4/12/4/12/4 o izolacyjności akustycznej RA2  ≥  30 dB;
 • wymiary okien w zależności od pomieszczenia wynoszą 90×180 cm (w salach lekcyjnych) lub 150×150 cm i 120×60 cm (w pokojach: nauczycielskim i pedagoga);
 • liczba okien w poszczególnych pomieszczeniach waha się pomiędzy 2 a 6;
 • w szkole stosowana będzie wentylacja mechaniczna, w związku z tym okna nie będą wyposażone w nawiewniki powietrza;
 • obliczenia wypadkowej izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych z oknami przeprowadzono dla wszystkich pomieszczeń chronionych, uzyskując wartości wskaźnika R’A2 w zakresie 30–31 dB.
rys3 budownictwo modulowe

RYS. 3. Wskazanie przegród wewnętrznych analizowanych pod kątem wymagań akustycznych; rys.: Hepamos Sp. z o.o.

Zestawiając uzyskany wynik z wytycznymi normy PN-B­‑02151-3:2015-10 [3] (R’A2  ≥  30 dB, TABELA 1), można stwierdzić, że projektowane ściany zewnętrzne spełniają wymagania dotyczące minimalnej izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych.

W następnym kroku przystąpiono do weryfikacji parametrów akustycznych ścian wewnętrznych. Wszystkie analizowane ściany zostały oznaczone na RYS. 3.

Dane wejściowe do analiz, tj. przekroje poszczególnych ścian z informacją o ich warstwach konstrukcyjno-materiałowych, oraz wyniki analiz zestawiono w TABELI 2. Obliczenia wskaźników izolacyjności akustycznej przegród wykonano w oparciu o wytyczne normowe [56] i literaturowe [78].

Analizując wyniki obliczeń zawarte w TABELI 2, można stwierdzić, że wszystkie projektowane przegrody wewnętrzne spełniają wymagania normy PN-B-02151-3:2015-10 [3] pod względem ich izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych.

tab2 budownictwo modulowe

TABELA 2. Obliczona izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych ścian wewnętrznych na tle wymagań normowych [3]


g-k 1000 – płyta g-k o gęstości min. 1000 kg/m3, g-k 800 – płyta g-k o gęstości min. 800 kg/m3, g-k – płyta g-k bez wymagań akustycznych

Weryfikacji poddano również sposób połączenia ścian wewnętrznych – odpowiedni szkic rozwiązania konstrukcyjnego szczegółu przedstawia RYS. 4.

rys4 budownictwo modulowe

RYS. 4. Szczegół połączenia ścian wewnętrznych. Objaśnienia: 1 – wykładzina PVC 2 mm, 2 – płyta g-k 12,5 mm, 3 – płyta warstwowa PIR 100 mm, 4 – wełna mineralna 100 mm na stelażu; rys.: Hepamos Sp. z o.o.

Połączenie zostało prawidłowo zaprojektowane pod względem właściwości akustycznych. Brak ciągłości płyt g-k w ścianach bocznych w miejscu styku ze ścianą działową zapewnia odpowiednie zabezpieczenie przed przenikaniem dźwięków pomiędzy pomieszczeniami drogą materiałową.

Wykonując lekkie warstwowe przegrody wewnętrzne, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące miejsca, w których mogą powstawać mostki akustyczne, obniżające końcową izolacyjność akustyczną danej przegrody:

 • puszki prądowe: nie wykonywać podtynkowych puszek prądowych w przegrodzie oddzielającej pomieszczenia chronione od sanitariatów. W pozostałych ścianach, przebijając warstwę płyt gipsowo-kartonowych, puszkę należy od wewnątrz (od strony wełny mineralnej) obudować taką samą płytą (płytami) g-k, jaka występuje w konstrukcji ściany. Nie wykonywać puszek prądowych w tych samych miejscach po przeciwnych stronach ściany – odsunąć puszki o co najmniej 20 cm od siebie,
 • przebicia przez ściany: izolować akustycznie wszelkie przebicia przez ściany. Obudować przewody/instalacje prowadzone przez chronione pomieszczenia.

Ostatnim krokiem analiz była weryfikacja, czy projektowany budynek szkoły spełnia wymagania akustyczne dotyczące transmisji dźwięków uderzeniowych pomiędzy pomieszczeniami.

Na RYS. 5 przedstawiono przekrój przez warstwy podłogowe w miejscu usytuowania ściany działowej oddzielającej sąsiednie pomieszczenia. Konstrukcja podłogi będzie jednakowa w całym budynku, dlatego jako wartość maksymalną poziomu uderzeniowego przyjęto 55 dB (najbardziej niekorzystny przypadek – TABELA 1).

rys5 budownictwo modulowe

RYS. 5. Przekrój przez warstwy podłogowe w miejscu usytuowania ściany działowej oddzielającej sąsiednie pomieszczenia. Objaśnienia: 1 – płyta MFP 22 mm, 2 – płyta CETRIS 22 mm, 3 – wykładzina PVC 2 mm, 4 – płyta g-k 12,5 mm, 5 – płyta warstwowa PIR 100 mm, 6 – obróbka blacharska – szyna montażowa, 7 – obróbka blacharska zamykająca, 8 – konstrukcja nośna C140; rys.: Hepamos Sp. z o.o.

Aby zapewnić spełnienie wymagań normowych dotyczących maksymalnego poziomu uderzeniowego, konieczne jest oddylatowanie połączeń wszystkich warstw podłogowych na styku sal lekcyjnych i pokoi nauczycielskich, a także na styku sal lekcyjnych lub pokoi nauczycielskich z komunikacją i sanitariatami. W miejscu dylatacji należy zastosować przekładkę elastyczną. Zaleca się również stosowanie warstwy elastycznej pomiędzy ceownikami konstrukcji nośnej.

Jeżeli wprowadzenie wibroizolacji pomiędzy ceowniki nie będzie możliwe, wówczas można zastosować warstwę wibroizolacji na półkach ceowników (na styku ceownika z płytą MFP).

Na RYS. 6 przedstawiono opisany szczegół połączenia warstw podłogowych i nośnych.

rys6 budownictwo modulowe

RYS. 6. Szczegół połączenia warstw podłogowych i nośnych. Objaśnienia: 1 – dylatacja pomiędzy warstwami podłogowymi, 2 – dylatacja pomiędzy warstwami nośnymi; rys.: Hepamos Sp. z o.o.

Adaptacja akustyczna pomieszczeń

Zgodnie z normą PN-B-02151-4:2015-06 [9] w pomieszczeniach, tj. sale lekcyjne, pokoje nauczycielskie oraz korytarze szkolne, oprócz wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej przegród należy spełnić również wymagania dotyczące parametrów akustycznych wnętrz. Jest to niezmiernie istotne w kontekście redukcji tzw. hałasu pogłosowego i poprawy zrozumiałości mowy wśród użytkowników tych pomieszczeń. W konsekwencji wskazane wyżej pomieszczenia powinny posiadać adaptację akustyczną przy zastosowaniu materiałów pochłaniających dźwięk.

Wytyczne normy [9] dla pomieszczeń analizowanej szkoły przedstawiają się w następujący sposób:

 • Dla sal lekcyjnych (objętość sal nie przekracza 250 m3) stawia się wymaganie dotyczące maksymalnego czasu pogłosu T wynoszącego 0,6 s w pasmach oktawowych 250 Hz–8 kHz oraz 0,8 s w paśmie oktawowym 125 Hz;
  w celu uzyskania naturalnego brzmienia dźwięku zaleca się również, aby przebieg charakterystyki czasu pogłosu w funkcji częstotliwości był możliwie płaski; dodatkowo w salach lekcyjnych o objętości powyżej 120 m3 wskaźnik zrozumiałości mowy STI nie może być mniejszy niż 0,6.
 • W pokoju nauczycielskim i pedagoga wymaga się, aby czas pogłosu był nie większy niż 0,6 s w pasmach oktawowych 250 Hz–4 kHz. Wszystkie powyższe wymagania odnoszą się do pomieszczeń wykończonych, z trwale zamocowanymi elementami umeblowania i wyposażenia, bez obecności ludzi.
 • W korytarzu szkolnym należy natomiast spełnić wymaganie dotyczące minimalnej chłonności akustycznej A pomieszczenia dla każdego z pasm oktawowych o środkowej częstotliwości: 500 Hz, 1000 Hz i 2000 Hz. Minimalna chłonność akustyczna wykończonego, lecz nieumeblowanego pomieszczenia nie może przekraczać wartości równej powierzchni rzutu danego pomieszczenia.

Odnosząc się do powyższych wymagań, przeprowadzono analizę parametrów akustycznych projektowanych wnętrz dla dwóch wariantów obliczeniowych:

 • bez adaptacji – wariant wyjściowy, w którym powierzchnie wewnętrzne pomieszczeń wykończone są zgodnie z projektem budowlanym inwestycji: płyty g-k na ścianach i suficie, wykładzina PVC na podłodze,
 • z adaptacją – wariant docelowy, w którym zastosowano przykładową adaptację wnętrz w postaci sufitów podwieszanych o odpowiednio dobranych parametrach akustycznych (TABELA 3 i TABELA 4).
tab3 budownictwo modulowe

TABELA 3. Obliczony czas pogłosu w wybranych pomieszczeniach na tle wymagań normowych [9]


Opis adaptacji akustycznej pomieszczeń:


Podwieszany sufit akustyczny z wykorzystaniem płyt perforowanych na minimalnym dystansie od stropu wynoszącym 200 mm. Przyjęty w obliczeniach współczynnik pochłaniania dźwięku przez sufit podwieszany wynosił: 0,65 dla 125 Hz, 0,65 dla 250 Hz, 0,70 dla 500 Hz, 0,75 dla 1 kHz i 2 kHz oraz 0,70 dla 4 kHz.


1) W paśmie 125 Hz wartość ta może być o 30% wyższa i wynosić 0,8 s

tab4 budownictwo modulowe

TABELA 4. Chłonność akustyczna korytarza szkolnego na tle wymagań normowych [9]


Opis adaptacji akustycznej pomieszczenia:


Podwieszany sufit akustyczny z wykorzystaniem płyt perforowanych na minimalnym dystansie od stropu wynoszącym 400 mm. Przyjęty w obliczeniach współczynnik pochłaniania dźwięku przez sufit podwieszany wynosił: 0,65 dla 500 Hz, 0,67 dla 1 kHz i 0,7 dla 2 kHz.

W TABELI 3 i TABELI 4 przedstawiono wyniki obliczeń czasu pogłosu T oraz chłonności akustycznej A dla trzech przykładowych pomieszczeń: jednej sali lekcyjnej, pokoju nauczycielskiego i korytarza. Wyniki obliczeń w wariantach bez adaptacji i z adaptacją zestawiono z wymaganiami normowymi.

W prezentowanych wynikach pominięto pasmo oktawowe 8 kHz ze względu na duże tłumienie dźwięku w tym paśmie częstotliwości. TABELE 3 i 4 zawierają również opis zastosowanej w danym pomieszczeniu adaptacji akustycznej.

Analizując wyniki przedstawione w tabelach, widać, jak istotną poprawę parametrów akustycznych wnętrza można uzyskać, stosując adaptację akustyczną, nawet jeśli miałby być to tylko akustyczny sufit podwieszany. Zastosowana przykładowa adaptacja akustyczna pozwoliła również na istotną poprawę parametru zrozumiałości mowy STI w sali lekcyjnej z wartości 0,45 (wariant bez adaptacji) do 0,75 (wariant z adaptacją).

Podsumowanie

Jak wykazano na konkretnym przykładzie, budynek wykonany w technologii modułowej bez problemu może spełniać stawiane przez prawo wymagania akustyczne. Poprawnie wykonane lekkie przegrody o odpowiednio dobranej konstrukcji charakteryzują się wysokimi parametrami izolacyjności akustycznej. Dodatkowe elastyczne przekładki pomiędzy elementami konstrukcyjnymi budynku redukują transmisję dźwięków materiałowych, a odpowiednia adaptacja akustyczna zapewnia właściwy klimat akustyczny wnętrz.

Literatura

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, art. 5.1 z późn. zm.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
3. PN-B-02151-3:2015-10, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych”.
4. PN-B-02151-02:1987, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach” (aktualna wersja normy PN-B-02151-2:2018-01 na chwilę obecną nie została jeszcze przywołana w obowiązujących aktach prawnych).
5. PN-EN ISO 12354-1:2017-10, „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami”.
6. PN-EN ISO 717-1:2013-08, „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych”.
7. Poradnik ITB nr 406/2005, „Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku według PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002”.
8. Osama A. B. Hassan, „Building Acoustics and Vibration. Theory and Practise”, „World Scientific Publishing”, 2009.
9. PN-B-02151-4:2015-06, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań”.

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.