Izolacje.com.pl

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Fire safety in the aspect of used fire barriers in polystyrene insulation – polemical article

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści ze stosowania pasów z wełny mineralnej w ociepleniach ścian budynków. Punktem odniesienia i porównania dla rzetelności tekstu M. Hyjek są publikacje autorów ww. badań: dr. inż. Małgorzaty Niziurskiej, mgr. inż. Michała Wieczorka i mgr. inż. Klaudiusza Borkowicza pt. „Badania ogniowe systemów ociepleń w dużej skali”, część I i II, opublikowane w numerach 1/2021 i 2/2021 miesięcznika „Materiały Budowlane” [1].

Badania Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych nie potwierdzają, aby stosowanie pasów z wełny mineralnej w ociepleniach ze styropianu wpływało na poprawę bezpieczeństwa pożarowego.

O czym przeczytasz w artykule?
 • Ocieplenia ze styropianu z pasami z wełny mineralnej a poprawa bezpieczeństwa pożarowego
 • Opis przeprowadzonych badań
 • Wnioski z badań ICiMB

Przedmiotem artykułu jest polemika z tezami artykułu Moniki Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi” opublikowanego na łamach „Izolacji” nr 1/2021. Punktem odniesienia są badania przeprowadzone w Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Fire safety in the aspect of used fire barriers in polystyrene insulation – polemical article

The subject of the article is a polemic with the theses of Monika Hyjek’s article „Fire of the wall with fire barriers” published in „Izolacje” No. 1/2021. The reference point is the research carried out at Łukasiewicz Research Network – Institute of Ceramics and Building Materials.

Opublikowane w styczniu 2021 r. przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych wyniki badań rozprzestrzeniania ognia wskazują, że pasy z wełny mineralnej, promowane jako tzw. bariery ogniowe, mogą stanowić krytyczny punkt ocieplenia, nie tylko w zakresie wpływu na trwałość, ale również z uwagi na (wskazywane dotychczas jako zaleta tego rozwiązania) bezpieczeństwo pożarowe tak wykonanych ociepleń.

Autorzy badań wskazują, że przeprowadzone badania ociepleń ze styropianu z pasami z wełny mineralnej – w wariantach wykonanych zgodnie z Wytycznymi SITP – nie pozwalają na potwierdzenie istotnych korzyści i wpływu tego rozwiązania na poprawę bezpieczeństwa pożarowego.

Poza wątpliwościami co do skuteczności tzw. barier ogniowych instytut podkreśla również potrzebę wyjaśnienia formalnych aspektów związanych z wprowadzaniem takich rozwiązań do obrotu i stosowaniem ich w budownictwie.

Celem przeprowadzonych w połowie 2020 roku na zlecenie Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) badań było obiektywne zweryfikowanie znaczenia i zasadności wykonywania układów ociepleń opartych na łączeniu styropianu i pasów z wełny na jednej elewacji. Rozwiązanie to było w ostatnim czasie promowane przez część środowiska jako rzekomo wpływające na poprawę bezpieczeństwa pożarowego ociepleń ze styropianu.

Badania wykonano w Krakowskim Oddziale Instytutu Szkła i Ceramiki Materiałów Budowlanych według brytyjskiej normy BS 8414-1:2020, uznawanej za jedną z najbardziej rygorystycznych metod oceny bezpieczeństwa pożarowego fasad [2].

Zbadano cztery układy ociepleń: jeden wykonany w systemie ETICS ze styropianem oraz trzy tzw. układy mieszane – ze styropianem i różnymi wariantami pasów z wełny, zastosowanymi zgodnie z wydanym w 2018 r. opracowaniem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP): „Wytyczne projektowania. Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe” [3].

Wszystkie układy przeszły badania, tj. spełniły kryteria określone w BR 135, potwierdzając brak rozprzestrzeniania ognia przez badane układy – niezależnie od zastosowanych pasów z wełny mineralnej [4]. Stwierdzone niewielkie różnice wartości temperatury średniej oraz wielkości obszaru wytopienia styropianu nie pozwoliły na potwierdzenie, aby zastosowanie pasów z MW wiązało się z istotnymi korzyściami i poprawą bezpieczeństwa pożarowego.

Instytut wskazał również na potrzebę wyjaśnienia zagrożeń wynikających z połączenia dwóch różnych materiałów ze względu na trwałość, zjawiska zaobserwowane w zakresie przebiegu pożaru oraz formalne aspekty związane z możliwością stosowania takich rozwiązań w budownictwie [1].

Wnioski z badań ICIMB są zbieżne z wnioskami z pierwszych tego typu badań, których kontynuacją są badania ICiMB i SSO. Ich wyniki autorzy opublikowali na początku 2020 r. w numerze 1/2020 miesięcznika „IZOLACJE” w artykule pt. „Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW” [5].

Badania pasów przeprowadzono wówczas – jak wskazywał sam Instytut – z uwagi na „brak informacji na temat ich skuteczności”. Wykonano je zgodnie z normą BS84154-1:2015+A1:2017 [6], a więc jeszcze przed zmianą w normie BS 8414 obejmującą m.in. podwyższenie ściany badawczej i dodanie dodatkowego rzędu termopar. Metodę wybrano wskazując, że ta „ekspozycja jest reprezentatywna zarówno dla zewnętrznego źródła ognia, jaki i w pełni rozwiniętego pożaru wewnętrznego, który jest rozprzestrzeniany przez otwory okienne lub inne, prowadząc do narażenia systemu termoizolacyjnego okładzin na działanie płomieni zewnętrznych”.

We wnioskach z badań podsumowano: „Na uwagę zasługuje fakt, że oba systemy spełniły kryteria określone w normie BS 8414-1 dla ścian nierozprzestrzeniających ognia (…)” oraz: „Porównując wyniki obu przeprowadzonych badań nie można stwierdzić korzyści z zastosowania pasów z wełny mineralnej o szerokości 20 cm w nadprożu otworu z którego wydostaje się ogień”.

Autorzy zwrócili również wówczas uwagę, że: „stopiony styropian spływający na powierzchnię wełny mineralnej pali się intensywniej niż kiedy spływa na powierzchnię materiału niepalnego o zwartej strukturze (…)”, co zdefiniowali jako „efekt knota”.

W obu publikacjach ICiMB w aspekcie pasów z wełny stosowanych w innych krajach wskazywano, że: „Rozwiązanie to obarczone jest wadami, które widoczne są podczas normalnego użytkowania systemu. Stosowanie takich rozwiązań może skutkować:

 • spękaniami warstwy zbrojącej i tynkarskiej w związku z różną rozszerzalnością cieplną materiałów pod wpływem czynników zewnętrznych np. temperatury,
 • przebarwieniami elewacji związanymi z różną nasiąkliwością materiałów izolacyjnych” (FOT. 1–3).
f1 3 bezpieczenstwo pozarowe

FOT. 1–3. Spękania na łączeniach styropian-wełna; fot.: Pawel Zemene – Czeskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Mając na uwadze powyższe, szereg zawartych w publikacji M. ­Hyjek tez dotyczących bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz wniosków, co do rzekomych korzyści ze stosowania pasów z wełny mineralnej w takich ociepleniach – nie znajduje oparcia w badaniach ICiMB, na których wyniki powołuje się autorka.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu zwraca ponadto uwagę, że:

1. Określenie „bariery ogniowe” stosowane w tytule i treści artykułu M. Hyjek dla pasów z wełny mineralnej w ociepleniach ze styropianu nie znajduje podstaw formalnych.
Zgodnie z PN-EN ISO 13943 [7] określenie „fire barier” zdefiniowane jest jako: „separating element that exhibits fire integrity or fire stability or thermal insulation, or a combination thereof, for a period of time under specified conditions”, co oznacza, że określenie „bariera ogniowa” odnosi się do odporności ogniowej elementu, a nie do rozprzestrzeniania ognia.
Określenie „bariery ogniowe” może więc nie tylko w sposób nieuprawniony pozycjonować pasy z wełny jako realną przeszkodę dla ognia, ale i wprowadzać w błąd, co do znaczenia stosowania takiego rozwiązania dla oceny rozprzestrzeniania ognia. Uprawnione i właściwe byłoby używanie określenia „pasy oddzielające” lub „bariery oddzielające” (separating element – physical barrier intended to resist the passage of from one side of the barrier to the other side).

2. Wskazywany w artykule M. Hyjek rzekomy „wzrost zagrożenia pożarowego” wynikający z rosnących od lat 80. XX wieku grubości tzw. palnych izolacji cieplnych stosowania w ETICS nie znajduje oparcia w faktach.
Płyty styropianowe są dominującym wyrobem do termoizolacji stosowanym w ociepleniach ścian zewnętrznych budynków w ETICS w Polsce oraz w większości krajów Europy [8]. Blisko 70 lat doświadczeń z ich stosowania potwierdza bezpieczeństwo pożarowe tego rozwiązania. W tym czasie nie doszło w naszym kraju do żadnego poważnego pożaru systemowo wykonanego ocieplenia. Pożary wskazywane jako przykłady wykorzystywane do podważania skuteczności polskich klasyfikacji i metod badawczych w zakresie oceny bezpieczeństwa pożarowego budynków (jak chociażby Grenfell Tower z 2017 r.) to technologie ociepleń (fasady wentylowane), które zgodnie z obowiązującymi w Polsce wymaganiami ani dawniej, ani obecnie nie zostałyby dopuszczone do stosowania.

3. Sposób, w jaki artykuł M. Hyjek sugeruje oraz próbuje dowodzić, że wzrost ilości i grubości materiałów ociepleniowych stosowanych w ETICS wpływa na wzrost zagrożenia pożarowego, oznacza nieaktualność obowiązujących Warunków Technicznych [9] oraz wymaga poszukiwania rozwiązań w postaci stosowanych w innych krajach pasów z wełny mineralnej rzekomo pozwalających taki poziom zapewnić, jest nieuprawniony i może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego polskich budynków.

Okoliczność, że dotychczasowe nowelizacje WT nie doprowadziły do zmiany „głównych założeń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego”, które – uogólniając systematycznie zgłaszane przez środowisko reprezentowane przez autorkę postulaty zmian – sprowadzają się do znaczącego ograniczenia stosowanych od dziesięcioleci wyrobów do izolacji oraz zastąpienia ich tzw. niepalną wełną mineralną, nie jest i nie może być przedstawiana jako równoznaczna z brakiem aktualności krajowych wymagań czy krajowych standardów bezpieczeństwa pożarowego.

Na przestrzeni ostatnich lat wymagania dla budynków zmieniały się, także w zakresie bezpieczeństwa pożarowego fasad i zaostrzania wymagań dla izolacji. W ramach zmian przywołanej w rozporządzeniu polskiej normy PN-B 02687:2013, dotyczącej oceny rozprzestrzeniania ognia po ścianach zewnętrznych, wprowadzony został m.in. wymóg badania także systemów ociepleń na wełnie mineralnej, które wcześniej z takich badań były zwolnione, czyli otrzymywały klasyfikację NRO bez badań.

Obowiązująca metoda badań i klasyfikacji rozprzestrzeniania ognia wymaga, aby badaniu podlegał układ o maksymalnej grubości, w jakiej ETICS będzie stosowany na rynku.
Oznacza to, że wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego nie funkcjonują w oderwaniu od innych wymagań stawianych ETICS, w szczególności, jak może sugerować artykuł, rosnących wymagań w zakresie izolacyjności przegród.

Wyniki badań klasyfikacyjnych wykonywane przez systemodawców potwierdzają, że badania nierozprzestrzeniania ognia pozytywnie przechodzą ETICS z bardzo grubymi warstwami termoizolacji ze styropianu (nawet 50 cm)!

4. Spośród krajów, w których, jak wskazano w artykule, stosuje się „bariery ogniowe” (Chorwacja, Francja, Niemcy i Słowacja), tylko dokument francuski ukazał się oficjalnie na stronie właściwego ministerstwa (przy czym z publikacji wynika, że jest to jedynie przewodnik).

Do negatywnych doświadczeń ze stosowania tzw. barier ogniowych w innych krajach nawiązuje w swoich publikacjach ICiMB (patrz wcześniejsze uwagi dotyczące wykonawstwa i eksploatacji).
Zalecenia stosowania pasów z wełny mineralnej w naszym kraju w postaci wytycznych wydanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) [3] spotkały się z krytyką ze strony znacznej części środowiska, z uwagi na nieuprawnione ujęcie w „wytycznych projektowania” problematyki ociepleń budynków wyłącznie w aspekcie jednego wymagania podstawowego – bezpieczeństwa pożarowego [10].

Wnioski z badań ICiMB potwierdzają i wprost artykułują tamte wątpliwości.

5. Opisane w artykule tezy i wnioski wykazujące rzekomą zasadność stosowania i skuteczność pasów z wełny mineralnej sprowadzają się do kwestionowania faktów i precyzyjnie określonych kryteriów oceny wyników badań ICiMB dowolnie interpretowanymi hasłami: „wzrostu zagrożenia pożarowego”, „bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej” bądź „rzeczywistych warunków pożaru”.

W ocenie PSPS tak opisane podejście pozwala na zakwestionowanie wyniku każdego badania normowego i każdej klasyfikacji. Przykładowo:

 • MH: „Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej istotniejsze jest jednak odniesienie do rzeczywistości oraz ocena całego przebiegu badań i zjawisk. To, że temperatura 600° nie została osiągnięta, nie ma znaczenia, jeżeli system uległ spaleniu”.
 • MH: „Dla praktyków najistotniejsza jest ocena zjawisk występujących w czasie badania pod kątem rzeczywistych warunków pożaru, a nie tylko kryteriów normowych”.

Fakty są takie, że płyty styropianowe dla budownictwa spełniają wszystkie przewidziane obowiązującym prawem wymagania związane z ich dopuszczeniem do obrotu, a systemy ETICS z ich zastosowaniem są nierozprzestrzeniające ognia zgodnie z polską normą PN-B-02867 [11], która stanowi w naszym kraju formalną podstawę oceny bezpieczeństwa pożarowego ociepleń ścian zewnętrznych budynków.

Badania ICiMB potwierdzają, że systemy ociepleń ETICS ze styropianem uzyskują klasyfikację nierozprzestrzeniania ognia także według rygorystycznej brytyjskiej normy BS 8414.
Przeprowadzona przez ICiMB ocena wyników badań wskazuje, że spełnienie kryteriów określonych w BR135 [4] stwierdzono we wszystkich badanych wariantach ścian niezależnie od zastosowanych pasów z wełny mineralnej, co dowodzi, że w zakresie normowej oceny wyników stosowanie pasów pozostaje bez znaczenia dla oceny bezpieczeństwa pożarowego tak wykonanych ociepleń.

Skoro badania nie potwierdzają ani istotnych korzyści, ani poprawy bezpieczeństwa pożarowego po zastosowaniu na ociepleniach ze styropianu pasów z wełny mineralnej, to podnoszone w artykule tezy, jakoby pasy z wełny mineralnej „bezsprzecznie zadziałały” lub „pokazały, że bariery podnoszą bezpieczeństwo pożarowe ściany ocieplonej systemem ETICS ze styropianem” oceniać należy jako życzeniowe i pozbawione formalnego oparcia w przeprowadzonej ocenie wyników badań.

6. Przedstawione w artykule wnioski z badań i obserwacji, dotyczące stopnia wypalenia ocieplenia, znaczenia osiąganych temperatur oraz opis i ocena zjawisk zachodzących w obszarze pasa z wełny dla rozwoju pożaru – w każdym z tych elementów istotnie odbiegają nie tylko od wniosków przedstawionych w publikacji ich autorów, lecz także od literalnej treści sprawozdań z przeprowadzonych badań [12].

Przykładowo:

 • (odnośnie do Testu T1): „Kumulowanie się stopionego styropianu na ziemi u podstawy ściany (…) to zjawisko niebezpieczne, gdyż w przypadku rzeczywistego pożaru stopiony styropian zatrzymałby się na poziomie terenu i mógłby zapalić ocieplenie przy cokole, dowolne palne elementy składowane przy ścianie lub np. zaparkowany w pobliżu samochód”.
 • (odnośnie do testów T2–T4): „Zatrzymanie gorących skroplin EPS na poziomie bariery jest pozytywnym zjawiskiem, gdyż zapobiega przeniesieniu źródła ognia i rozwojowi pożaru na niższych kondygnacjach”.
 • W największym stopniu zniszczeniu uległa próbka ocieplona samym styropianem (T1), w której zarejestrowano najwyższą temperaturę. Na ścianie głównej obszar, w którym całkowicie wypalił się styropian, sięgnął nieomal samej góry próbki. Na ścianie bocznej styropian został wytopiony prawie całkowicie do 7 m (poziom II termopary).
 • „Maksymalne temperatury w tym miejscu są znacząco niższe od tych dla próbki T1. Na podstawie tego można stwierdzić, że kolejne bariery coraz skuteczniej zatrzymują temperaturę, a tym samym rozprzestrzenianie się pożaru.” (dotyczy II poziomu termopar w teście T4).

Dla porównania (opis tej części badania z publikacji wykonawcy badań) (FOT. 45):

 • „W przypadku ściany I, po pęknięciu nadproża w 5 minucie, nastąpił wyciek stopionego styropianu, który wypalił się na podłożu przed komorą spalania”.
 • „W przypadku ściany II nie zaobserwowano tego zjawiska, jednak stopiony styropian kumulował się na pasie wełny mineralnej i tam ulegał spalaniu płomieniowemu. Płomień ten utrzymywał się dalej po wygaszeniu źródła ognia. Po 30 minutach od zakończenia badania płomień wygaszono wodą”.
 • „Pomiary średniej temperatury wewnątrz systemu ociepleń na poziomie 5 i 7,5 m powyżej górnej krawędzi komory spalania wykazały szybszy wzrost temperatury i jednocześnie wyższą wartość maksymalną w przypadku ściany I odpowiednio o 89 i 67°C. Koreluje z tym nieznacznie mniejszy zasięg wytopienia styropianu w przypadku ściany z nadprożem z wełny mineralnej. W przypadku ściany ocieplonej samym EPS wytopienie styropianu objęło powierzchnię ok. 34,8 m2, a wełną mineralną ok. 31,4 m2”.
 • „Stwierdzone różnice wartości temperatury średniej na poszczególnych poziomach są niewielkie, przy czym wartość temperatury w przypadku obu ścian (z samym ociepleniem EPS oraz z zastosowaniem bariery z wełny mineralnej w nadprożu) na poziomach 2 i 3 potwierdzają brak rozprzestrzeniania ognia przez warstwę izolacji”.
f4 5 bezpieczenstwo pozarowe

FOT. 4–5. Ogień wydobywający się ze strefy pasa z wełny po zakończeniu badania i ugaszeniu źródła ognia (Badania ICiMB); fot.: PSPS

W artykule M. Hyjek pominięto również istotne wnioski wskazane w sprawozdaniach z badań ścian nr III i IV w części „obserwacje wizualne”:

 • po ugaszeniu stosu (w 30 minucie badania) płomień utrzymywał się w strefie nadproża w miejscu pasa wykonanego z wełny mineralnej;
 • spalanie płomieniowe miało miejsce w strefie nadproża w miejscu pasa z wełny tuż nad komorą spalania, na całej szerokości;
 • po zakończeniu obserwacji (w 60 minucie badania) nie ustąpiło i wymagało ugaszenia płomieni na pasie z wełną tuż nad komorą spalania;
 • temperatura nadproża w badaniu ściany nr IV (w 60 minucie badania) wynosiła 450°C, a 24 godziny po wygaszeniu pierwotnego źródła ognia i pasa z wełny, odpowiednio 307°C (ściana nr III) i 350°C (ściana nr IV), co w sprawozdaniach z obu tych badań oznaczone zostało przez wykonawcę jako: „prawdopodobne przejście materiału termoizolacyjnego w stan ciągłego tlenia” [11].

Podsumowanie

Wyniki badań wykonanych przez ICiMB potwierdzają, że ETICS ze styropianem pozytywnie przechodzą badania rozprzestrzeniania ognia według brytyjskiej normy BS 8414-1 [2] (w tzw. dużej skali). To ważne, bo metoda dużej skali wg BS 8414, kreowana jako przyszła wspólna norma europejska, wykorzystywana była w ostatnich latach przez część środowiska również do krytyki krajowej metody oceny bezpieczeństwa pożarowego fasad opartej na Polskiej Normie PN-B-02867 [11] (czyli tzw. średniej skali) jako rzekomo łagodniejszej w ocenie, a przez to sprzyjającej stosowaniu na ociepleniach tzw. palnych izolacji.

Badania były istotne także z innego ważnego powodu. Nie wykazały, by w wariantach, w których na ociepleniach ze styropianu zastosowano pasy z wełny mineralnej, rozwiązanie to przyniosło korzyści w zakresie przebiegu pożaru czy końcowej oceny wyniku badania. Oznacza to, że nie ma podstaw, do twierdzenia, by pasy z wełny w jakikolwiek sposób mogły przyczyniać się do zwiększania poziomu bezpieczeństwa ETICS ze styropianem. Co więcej, badania ICiMB wskazują, że pas z wełny mineralnej, w strefie nadproża, który miał pełnić rolę „bariery ogniowej”, a wiec ograniczać rozprzestrzenianie pożaru, utrzymywał ogień w strefie nadproża na całej szerokości jeszcze przez pół godziny od ugaszenia stosu stanowiącego źródło ognia i wymagał ugaszenia w związku z koniecznością zakończenia obserwacji.

Odnotowano również bardzo wysokie temperatury nadproża w miejscu pasa z wełny mineralnej, które nawet po 24 godzinach obniżyły się jedynie nieznacznie wskazując na „prawdopodobne przejście wełny mineralnej w stan ciągłego tlenia”! Oznacza to, że stosowanie pasów z wełny mineralnej w ETICS ze styropianem może być problematyczne nie tylko z uwagi na podnoszone wcześniej przez środowisko kwestie wykonawcze i eksploatacyjne.

Badania wskazują, że miejsca łączenia obu materiałów mogą stanowić krytyczny punkt ocieplenia, również w zakresie (promowanego do tej pory jako zaleta tego rozwiązania), wpływu na bezpieczeństwo pożarowe tak wykonanych ociepleń.

Stawiane w promujących to rozwiązanie Wytycznych SITP i powtarzane w artykule M. Hyjek tezy, że pasy to rozwiązanie, które podnosi bezpieczeństwo pożarowe ściany ocieplonej systemem ETICS ze styropianem, mają na celu ograniczenie i spowolnienie rozprzestrzeniania ognia po ścianie zewnętrznej, wydłużają czas dostępny na ewakuację użytkowników oraz sprawiają, że rozmiar pożaru w momencie przyjazdu służb ratowniczych jest mniejszy, a tym samym łatwiejszy do opanowania – nie znalazły żadnego potwierdzenia w wynikach opisywanych badań.

Uwagi wymaga również kwestia formalnych aspektów związanych z wprowadzaniem takich rozwiązań do obrotu i stosowaniem w budownictwie.

Literatura

 1. M. Niziurska, M. Wieczorek, K. Borkowicz, „Badania ogniowe systemów ociepleń w dużej skali. Cz. I i Cz. II”, „Materiały Budowlane” 1/2021 i 2/2021.
 2. BS 8414-1:2020, „Fire performance of external cladding systems. Test method for non-loadbearing external cladding systems fixed to, and supported by, a masonry substrate”.
 3. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa: „Wytyczne SITP WP – 03:2018. Wytyczne projektowania. Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe”.
 4. BR 135 BR135, „Annex B. Performance criteria and classification method for BS 8414-2:2005”.
 5. M. Niziurska, M. Wieczorek, K. Borkowicz, „Badania systemów ociepleń na bazie EPS z w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW”, „Izolacje” 1/2020.
 6. BS 8414-1:2015+A1:2017, „Fire performance of external cladding systems. Test method for non-loadbearing external cladding systems fixed to, and supported by, a masonry substrate” (wersja przed zmianą).
 7. PN-EN ISO 13943, „Bezpieczeństwo pożarowe – Terminologia” (wersja angielska).
 8. „Europejski Rynek Ociepleń. Fakty i liczby”, Ralf Pascer, European Association for ETICS (EAE) – prezentacja z IV Międzynarodowej Konferencji ETICS, Ożarów Mazowiecki 2017 r.
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.).
10. „Rynek Ociepleń a wytyczne SITP dla elewacji: debata systemodawców”, VI Międzynarodowa Konferencja ETICS, Ożarów Mazowiecki 2019; Stanowisko SSO wobec Wytycznych SITP – strona internetowa SSO: www.systemyocieplen.pl/artykul_detail.php?id=262 (dostęp 2019-09-03).
11. PN-B-02867:2013, „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji”.
12. Sprawozdania z badań ICiMB dot. ścian: I – nr 55/21/KG, II – nr 56/21/KG, III – nr 57/21/KG (str. 3) i IV – nr 58/21/KG (str. 3) http://www.systemyocieplen.pl/artykul_detail.php?id=268 (dostęp: 2021-02-04).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr Jarosław Gil Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Prognozowanie izolacyjności akustycznej Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404 Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej)...

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej) zakres oceny technicznej ustalany jest na podstawie EAD 090062-00-0404 [1]. Wcześniej robiono to na podstawie ETAG 034 [2].

dr inż. Paweł Krause Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na...

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na stawiane wymagania w zakresie funkcjonalno­‑użytkowym i ekonomicznym, ale także projektanta, aby mógł w sposób świadomy kształtować m.in. rozwiązania przegród budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem i usytuowaniem w budynku.

Waldemar Joniec Przepusty i piony instalacyjne

Przepusty i piony instalacyjne Przepusty i piony instalacyjne

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej...

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu budynku, w którym się one znajdują. Wymagania dla przepustów instalacyjnych są bardzo wysokie, wyższe od wymagań dla drzwi pomiędzy strefami pożarowymi, i produkty do montażu tych przejść muszą gwarantować zatrzymanie pożaru w danej strefie.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący...

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący w narożnikach koncentrację naprężeń.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej...

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej dla wody bariery [3]. Za wystarczający uznaje się efekt w postaci stworzenia ciągłej warstwy redukującej podciąganie kapilarne do tego stopnia, aby po pewnym czasie (dzięki wymianie wilgoci z otaczającym otoczeniem) w strefie muru nad przeponą powstał obszar o normalnej wilgotności (wilgotności równowagowej)...

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

dr Jarosław Gil Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną...

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną drogą transmisji do wszystkich mieszkań – kroki na klatkach schodowych i ciągach komunikacji ogólnej.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Budowa w czasach pandemii

Budowa w czasach pandemii Budowa w czasach pandemii

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych...

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych czasach jest w ogóle możliwe?

Nicola Hariasz Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem...

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem tego rodzaju zabudowy są płyty gipsowo­‑kartonowe. Obecnie są one szeroko stosowane zarówno w obiektach biurowych, hotelowych, usługowych, jak i mieszkaniowych.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Łukasz Zawiślak Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian...

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian zewnętrznych budynków nowo budowanych, lecz również doskonale sprawdzają się w przypadku budynków poddawanych remontom.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High...

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High Performance Concrete), który można dostosować do konkretnych zastosowań zgodnie z postawionymi wymaganiami.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia...

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia ścian zewnętrznych budynków w Polsce są technologia murowana, drewniana lub prefabrykowana.

Nicola Hariasz Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją...

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją pierwotną barwę, uległa zabrudzeniu lub po prostu nie spełnia oczekiwań inwestora.

Danuta Baprawska Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Najważniejsze parametry farb wewnętrznych Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta...

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta produktowa. Warto wiedzieć, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze odpowiedniej farby wewnętrznej.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Radosław Jasiński, dr inż. Wojciech Mazur Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane...

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane jest stosowanie specjalistycznych tynków przeznaczonych do prowadzenia prac renowacyjnych.

Wybrane dla Ciebie

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń

Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe

Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe

Termoizolacyjność dachu — jak uzyskać wysoką odporność korozyjną »

Termoizolacyjność dachu — jak uzyskać wysoką odporność korozyjną » Termoizolacyjność dachu — jak uzyskać wysoką odporność korozyjną »

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jaki system szalunków wybrać do stropu?

Jaki system szalunków wybrać do stropu? Jaki system szalunków wybrać do stropu?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie?

Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie? Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi? Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś...

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś nie pominął, deweloper nie poszedł na skróty, a wykonawca nie zaniedbał jakiegoś szczegółu. I że zostały użyte odpowiednie materiały.

Centrum Wyposażenia Wnętrz Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom

Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom

Aranżacja wnętrz ma ogromne znaczenie. Dawno już też minęły czasy, w których wybór był naprawdę bardzo mały, trzeba było miesiącami polować na coś ładnego do mieszkania i liczyć na łut szczęścia podczas...

Aranżacja wnętrz ma ogromne znaczenie. Dawno już też minęły czasy, w których wybór był naprawdę bardzo mały, trzeba było miesiącami polować na coś ładnego do mieszkania i liczyć na łut szczęścia podczas stania w bardzo długich kolejkach. Teraz bez większego problemu kupisz tak naprawdę wszystko do domu. To też sprawia, że masz naprawdę ogromny wybór. Na tyle duży, że potrafi on nieźle zakręcić w głowie. Dlatego sztuka aranżacji wnętrz jest tak trudna. Trzeba pamiętać o naprawdę wielu kwestiach, a...

KOESTER Polska Sp. z o.o. Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują...

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują dotychczas stosowane modyfikowane polimerami masy bitumiczne oraz tzw. elastyczne szlamy uszczelniające. KÖSTER Bauchemie AG od kilku lat oferuje taką hybrydową hydroizolację – KÖSTER NB 4000. Jakie zalety ma taka hybrydowa izolacja w odniesieniu do dobrze znanych materiałów?

Canada Rubber Polska Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie...

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie dachu degraduje jego warstwę ochronną, a wysoka temperatura może prowadzić do gorszego samopoczucia ludzi i zwierząt, a także zwiększać koszty związane z chłodzeniem pomieszczeń.

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Partner Do czego wykorzystuje się płytę OSB?

Do czego wykorzystuje się płytę OSB? Do czego wykorzystuje się płytę OSB?

Szukasz informacji na temat tego, jak prawidłowo wybrać płyty OSB i do czego warto je stosować? Czy sprawdzi się jako pokrycie dachowe? A może do budowy mebli? Jeśli szukasz informacji na temat płyty OSB,...

Szukasz informacji na temat tego, jak prawidłowo wybrać płyty OSB i do czego warto je stosować? Czy sprawdzi się jako pokrycie dachowe? A może do budowy mebli? Jeśli szukasz informacji na temat płyty OSB, zapraszamy do lektury!

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max)

Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max) Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max)

Rok 2021 zaczął się kolejnymi, ważnymi zmianami przepisów dotyczących energochłonności budynków. Najnowsze regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Stanowią one trzeci, ostatni już, etap zaostrzania...

Rok 2021 zaczął się kolejnymi, ważnymi zmianami przepisów dotyczących energochłonności budynków. Najnowsze regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Stanowią one trzeci, ostatni już, etap zaostrzania wymagań zawartych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

SUEZ Izolacje Budowlane Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały

Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały

Dach płaski to rozwiązanie, które pozwala w łatwy i skuteczny sposób wykonać zarówno zakres termoizolacyjny jak i hydroizolacyjny. Na przestrzeni czasu metody wytwarzania dachów płaskich ewoluowały, jednak...

Dach płaski to rozwiązanie, które pozwala w łatwy i skuteczny sposób wykonać zarówno zakres termoizolacyjny jak i hydroizolacyjny. Na przestrzeni czasu metody wytwarzania dachów płaskich ewoluowały, jednak wiele nieskutecznych i wadliwych rozwiązań było i czasem nadal jest stosowanych. Dzisiaj te dachy wymagają modernizacji, gdyż nie przetrwały próby czasu. W niniejszym tekście dzielimy się wiedzą z zakresu renowacji dachów płaskich, która pozwoli ci efektywnie i trwale wykonać prace modernizacyjne.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.