Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Fire safety in the aspect of used fire barriers in polystyrene insulation – polemical article

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści ze stosowania pasów z wełny mineralnej w ociepleniach ścian budynków. Punktem odniesienia i porównania dla rzetelności tekstu M. Hyjek są publikacje autorów ww. badań: dr. inż. Małgorzaty Niziurskiej, mgr. inż. Michała Wieczorka i mgr. inż. Klaudiusza Borkowicza pt. „Badania ogniowe systemów ociepleń w dużej skali”, część I i II, opublikowane w numerach 1/2021 i 2/2021 miesięcznika „Materiały Budowlane” [1].

Badania Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych nie potwierdzają, aby stosowanie pasów z wełny mineralnej w ociepleniach ze styropianu wpływało na poprawę bezpieczeństwa pożarowego.

O czym przeczytasz w artykule?

 • Ocieplenia ze styropianu z pasami z wełny mineralnej a poprawa bezpieczeństwa pożarowego
 • Opis przeprowadzonych badań
 • Wnioski z badań ICiMB

Przedmiotem artykułu jest polemika z tezami artykułu Moniki Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi” opublikowanego na łamach „Izolacji” nr 1/2021. Punktem odniesienia są badania przeprowadzone w Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Fire safety in the aspect of used fire barriers in polystyrene insulation – polemical article

The subject of the article is a polemic with the theses of Monika Hyjek’s article „Fire of the wall with fire barriers” published in „Izolacje” No. 1/2021. The reference point is the research carried out at Łukasiewicz Research Network – Institute of Ceramics and Building Materials.

Opublikowane w styczniu 2021 r. przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych wyniki badań rozprzestrzeniania ognia wskazują, że pasy z wełny mineralnej, promowane jako tzw. bariery ogniowe, mogą stanowić krytyczny punkt ocieplenia, nie tylko w zakresie wpływu na trwałość, ale również z uwagi na (wskazywane dotychczas jako zaleta tego rozwiązania) bezpieczeństwo pożarowe tak wykonanych ociepleń.

Autorzy badań wskazują, że przeprowadzone badania ociepleń ze styropianu z pasami z wełny mineralnej – w wariantach wykonanych zgodnie z Wytycznymi SITP – nie pozwalają na potwierdzenie istotnych korzyści i wpływu tego rozwiązania na poprawę bezpieczeństwa pożarowego.

Poza wątpliwościami co do skuteczności tzw. barier ogniowych instytut podkreśla również potrzebę wyjaśnienia formalnych aspektów związanych z wprowadzaniem takich rozwiązań do obrotu i stosowaniem ich w budownictwie.

Celem przeprowadzonych w połowie 2020 roku na zlecenie Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) badań było obiektywne zweryfikowanie znaczenia i zasadności wykonywania układów ociepleń opartych na łączeniu styropianu i pasów z wełny na jednej elewacji. Rozwiązanie to było w ostatnim czasie promowane przez część środowiska jako rzekomo wpływające na poprawę bezpieczeństwa pożarowego ociepleń ze styropianu.

Badania wykonano w Krakowskim Oddziale Instytutu Szkła i Ceramiki Materiałów Budowlanych według brytyjskiej normy BS 8414-1:2020, uznawanej za jedną z najbardziej rygorystycznych metod oceny bezpieczeństwa pożarowego fasad [2].

Zbadano cztery układy ociepleń: jeden wykonany w systemie ETICS ze styropianem oraz trzy tzw. układy mieszane – ze styropianem i różnymi wariantami pasów z wełny, zastosowanymi zgodnie z wydanym w 2018 r. opracowaniem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP): „Wytyczne projektowania. Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe” [3].

Wszystkie układy przeszły badania, tj. spełniły kryteria określone w BR 135, potwierdzając brak rozprzestrzeniania ognia przez badane układy – niezależnie od zastosowanych pasów z wełny mineralnej [4]. Stwierdzone niewielkie różnice wartości temperatury średniej oraz wielkości obszaru wytopienia styropianu nie pozwoliły na potwierdzenie, aby zastosowanie pasów z MW wiązało się z istotnymi korzyściami i poprawą bezpieczeństwa pożarowego.

Instytut wskazał również na potrzebę wyjaśnienia zagrożeń wynikających z połączenia dwóch różnych materiałów ze względu na trwałość, zjawiska zaobserwowane w zakresie przebiegu pożaru oraz formalne aspekty związane z możliwością stosowania takich rozwiązań w budownictwie [1].

Wnioski z badań ICIMB są zbieżne z wnioskami z pierwszych tego typu badań, których kontynuacją są badania ICiMB i SSO. Ich wyniki autorzy opublikowali na początku 2020 r. w numerze 1/2020 miesięcznika „IZOLACJE” w artykule pt. „Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW” [5].

Badania pasów przeprowadzono wówczas – jak wskazywał sam Instytut – z uwagi na „brak informacji na temat ich skuteczności”. Wykonano je zgodnie z normą BS84154-1:2015+A1:2017 [6], a więc jeszcze przed zmianą w normie BS 8414 obejmującą m.in. podwyższenie ściany badawczej i dodanie dodatkowego rzędu termopar. Metodę wybrano wskazując, że ta „ekspozycja jest reprezentatywna zarówno dla zewnętrznego źródła ognia, jaki i w pełni rozwiniętego pożaru wewnętrznego, który jest rozprzestrzeniany przez otwory okienne lub inne, prowadząc do narażenia systemu termoizolacyjnego okładzin na działanie płomieni zewnętrznych”.

We wnioskach z badań podsumowano: „Na uwagę zasługuje fakt, że oba systemy spełniły kryteria określone w normie BS 8414-1 dla ścian nierozprzestrzeniających ognia (…)” oraz: „Porównując wyniki obu przeprowadzonych badań nie można stwierdzić korzyści z zastosowania pasów z wełny mineralnej o szerokości 20 cm w nadprożu otworu z którego wydostaje się ogień”.

Autorzy zwrócili również wówczas uwagę, że: „stopiony styropian spływający na powierzchnię wełny mineralnej pali się intensywniej niż kiedy spływa na powierzchnię materiału niepalnego o zwartej strukturze (…)”, co zdefiniowali jako „efekt knota”.

W obu publikacjach ICiMB w aspekcie pasów z wełny stosowanych w innych krajach wskazywano, że: „Rozwiązanie to obarczone jest wadami, które widoczne są podczas normalnego użytkowania systemu. Stosowanie takich rozwiązań może skutkować:

 • spękaniami warstwy zbrojącej i tynkarskiej w związku z różną rozszerzalnością cieplną materiałów pod wpływem czynników zewnętrznych np. temperatury,
 • przebarwieniami elewacji związanymi z różną nasiąkliwością materiałów izolacyjnych” (FOT. 1–3).
f1 3 bezpieczenstwo pozarowe

FOT. 1–3. Spękania na łączeniach styropian-wełna; fot.: Pawel Zemene – Czeskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Mając na uwadze powyższe, szereg zawartych w publikacji M. ­Hyjek tez dotyczących bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz wniosków, co do rzekomych korzyści ze stosowania pasów z wełny mineralnej w takich ociepleniach – nie znajduje oparcia w badaniach ICiMB, na których wyniki powołuje się autorka.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu zwraca ponadto uwagę, że:

1. Określenie „bariery ogniowe” stosowane w tytule i treści artykułu M. Hyjek dla pasów z wełny mineralnej w ociepleniach ze styropianu nie znajduje podstaw formalnych.
Zgodnie z PN-EN ISO 13943 [7] określenie „fire barier” zdefiniowane jest jako: „separating element that exhibits fire integrity or fire stability or thermal insulation, or a combination thereof, for a period of time under specified conditions”, co oznacza, że określenie „bariera ogniowa” odnosi się do odporności ogniowej elementu, a nie do rozprzestrzeniania ognia.
Określenie „bariery ogniowe” może więc nie tylko w sposób nieuprawniony pozycjonować pasy z wełny jako realną przeszkodę dla ognia, ale i wprowadzać w błąd, co do znaczenia stosowania takiego rozwiązania dla oceny rozprzestrzeniania ognia. Uprawnione i właściwe byłoby używanie określenia „pasy oddzielające” lub „bariery oddzielające” (separating element – physical barrier intended to resist the passage of from one side of the barrier to the other side).

2. Wskazywany w artykule M. Hyjek rzekomy „wzrost zagrożenia pożarowego” wynikający z rosnących od lat 80. XX wieku grubości tzw. palnych izolacji cieplnych stosowania w ETICS nie znajduje oparcia w faktach.
Płyty styropianowe są dominującym wyrobem do termoizolacji stosowanym w ociepleniach ścian zewnętrznych budynków w ETICS w Polsce oraz w większości krajów Europy [8]. Blisko 70 lat doświadczeń z ich stosowania potwierdza bezpieczeństwo pożarowe tego rozwiązania. W tym czasie nie doszło w naszym kraju do żadnego poważnego pożaru systemowo wykonanego ocieplenia. Pożary wskazywane jako przykłady wykorzystywane do podważania skuteczności polskich klasyfikacji i metod badawczych w zakresie oceny bezpieczeństwa pożarowego budynków (jak chociażby Grenfell Tower z 2017 r.) to technologie ociepleń (fasady wentylowane), które zgodnie z obowiązującymi w Polsce wymaganiami ani dawniej, ani obecnie nie zostałyby dopuszczone do stosowania.

3. Sposób, w jaki artykuł M. Hyjek sugeruje oraz próbuje dowodzić, że wzrost ilości i grubości materiałów ociepleniowych stosowanych w ETICS wpływa na wzrost zagrożenia pożarowego, oznacza nieaktualność obowiązujących Warunków Technicznych [9] oraz wymaga poszukiwania rozwiązań w postaci stosowanych w innych krajach pasów z wełny mineralnej rzekomo pozwalających taki poziom zapewnić, jest nieuprawniony i może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego polskich budynków.

Okoliczność, że dotychczasowe nowelizacje WT nie doprowadziły do zmiany „głównych założeń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego”, które – uogólniając systematycznie zgłaszane przez środowisko reprezentowane przez autorkę postulaty zmian – sprowadzają się do znaczącego ograniczenia stosowanych od dziesięcioleci wyrobów do izolacji oraz zastąpienia ich tzw. niepalną wełną mineralną, nie jest i nie może być przedstawiana jako równoznaczna z brakiem aktualności krajowych wymagań czy krajowych standardów bezpieczeństwa pożarowego.

Na przestrzeni ostatnich lat wymagania dla budynków zmieniały się, także w zakresie bezpieczeństwa pożarowego fasad i zaostrzania wymagań dla izolacji. W ramach zmian przywołanej w rozporządzeniu polskiej normy PN-B 02687:2013, dotyczącej oceny rozprzestrzeniania ognia po ścianach zewnętrznych, wprowadzony został m.in. wymóg badania także systemów ociepleń na wełnie mineralnej, które wcześniej z takich badań były zwolnione, czyli otrzymywały klasyfikację NRO bez badań.

Obowiązująca metoda badań i klasyfikacji rozprzestrzeniania ognia wymaga, aby badaniu podlegał układ o maksymalnej grubości, w jakiej ETICS będzie stosowany na rynku.
Oznacza to, że wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego nie funkcjonują w oderwaniu od innych wymagań stawianych ETICS, w szczególności, jak może sugerować artykuł, rosnących wymagań w zakresie izolacyjności przegród.

Wyniki badań klasyfikacyjnych wykonywane przez systemodawców potwierdzają, że badania nierozprzestrzeniania ognia pozytywnie przechodzą ETICS z bardzo grubymi warstwami termoizolacji ze styropianu (nawet 50 cm)!

4. Spośród krajów, w których, jak wskazano w artykule, stosuje się „bariery ogniowe” (Chorwacja, Francja, Niemcy i Słowacja), tylko dokument francuski ukazał się oficjalnie na stronie właściwego ministerstwa (przy czym z publikacji wynika, że jest to jedynie przewodnik).

Do negatywnych doświadczeń ze stosowania tzw. barier ogniowych w innych krajach nawiązuje w swoich publikacjach ICiMB (patrz wcześniejsze uwagi dotyczące wykonawstwa i eksploatacji).
Zalecenia stosowania pasów z wełny mineralnej w naszym kraju w postaci wytycznych wydanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) [3] spotkały się z krytyką ze strony znacznej części środowiska, z uwagi na nieuprawnione ujęcie w „wytycznych projektowania” problematyki ociepleń budynków wyłącznie w aspekcie jednego wymagania podstawowego – bezpieczeństwa pożarowego [10].

Wnioski z badań ICiMB potwierdzają i wprost artykułują tamte wątpliwości.

5. Opisane w artykule tezy i wnioski wykazujące rzekomą zasadność stosowania i skuteczność pasów z wełny mineralnej sprowadzają się do kwestionowania faktów i precyzyjnie określonych kryteriów oceny wyników badań ICiMB dowolnie interpretowanymi hasłami: „wzrostu zagrożenia pożarowego”, „bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej” bądź „rzeczywistych warunków pożaru”.

W ocenie PSPS tak opisane podejście pozwala na zakwestionowanie wyniku każdego badania normowego i każdej klasyfikacji. Przykładowo:

 • MH: „Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej istotniejsze jest jednak odniesienie do rzeczywistości oraz ocena całego przebiegu badań i zjawisk. To, że temperatura 600° nie została osiągnięta, nie ma znaczenia, jeżeli system uległ spaleniu”.
 • MH: „Dla praktyków najistotniejsza jest ocena zjawisk występujących w czasie badania pod kątem rzeczywistych warunków pożaru, a nie tylko kryteriów normowych”.

Fakty są takie, że płyty styropianowe dla budownictwa spełniają wszystkie przewidziane obowiązującym prawem wymagania związane z ich dopuszczeniem do obrotu, a systemy ETICS z ich zastosowaniem są nierozprzestrzeniające ognia zgodnie z polską normą PN-B-02867 [11], która stanowi w naszym kraju formalną podstawę oceny bezpieczeństwa pożarowego ociepleń ścian zewnętrznych budynków.

Badania ICiMB potwierdzają, że systemy ociepleń ETICS ze styropianem uzyskują klasyfikację nierozprzestrzeniania ognia także według rygorystycznej brytyjskiej normy BS 8414.
Przeprowadzona przez ICiMB ocena wyników badań wskazuje, że spełnienie kryteriów określonych w BR135 [4] stwierdzono we wszystkich badanych wariantach ścian niezależnie od zastosowanych pasów z wełny mineralnej, co dowodzi, że w zakresie normowej oceny wyników stosowanie pasów pozostaje bez znaczenia dla oceny bezpieczeństwa pożarowego tak wykonanych ociepleń.

Skoro badania nie potwierdzają ani istotnych korzyści, ani poprawy bezpieczeństwa pożarowego po zastosowaniu na ociepleniach ze styropianu pasów z wełny mineralnej, to podnoszone w artykule tezy, jakoby pasy z wełny mineralnej „bezsprzecznie zadziałały” lub „pokazały, że bariery podnoszą bezpieczeństwo pożarowe ściany ocieplonej systemem ETICS ze styropianem” oceniać należy jako życzeniowe i pozbawione formalnego oparcia w przeprowadzonej ocenie wyników badań.

6. Przedstawione w artykule wnioski z badań i obserwacji, dotyczące stopnia wypalenia ocieplenia, znaczenia osiąganych temperatur oraz opis i ocena zjawisk zachodzących w obszarze pasa z wełny dla rozwoju pożaru – w każdym z tych elementów istotnie odbiegają nie tylko od wniosków przedstawionych w publikacji ich autorów, lecz także od literalnej treści sprawozdań z przeprowadzonych badań [12].

Przykładowo:

 • (odnośnie do Testu T1): „Kumulowanie się stopionego styropianu na ziemi u podstawy ściany (…) to zjawisko niebezpieczne, gdyż w przypadku rzeczywistego pożaru stopiony styropian zatrzymałby się na poziomie terenu i mógłby zapalić ocieplenie przy cokole, dowolne palne elementy składowane przy ścianie lub np. zaparkowany w pobliżu samochód”.
 • (odnośnie do testów T2–T4): „Zatrzymanie gorących skroplin EPS na poziomie bariery jest pozytywnym zjawiskiem, gdyż zapobiega przeniesieniu źródła ognia i rozwojowi pożaru na niższych kondygnacjach”.
 • W największym stopniu zniszczeniu uległa próbka ocieplona samym styropianem (T1), w której zarejestrowano najwyższą temperaturę. Na ścianie głównej obszar, w którym całkowicie wypalił się styropian, sięgnął nieomal samej góry próbki. Na ścianie bocznej styropian został wytopiony prawie całkowicie do 7 m (poziom II termopary).
 • „Maksymalne temperatury w tym miejscu są znacząco niższe od tych dla próbki T1. Na podstawie tego można stwierdzić, że kolejne bariery coraz skuteczniej zatrzymują temperaturę, a tym samym rozprzestrzenianie się pożaru.” (dotyczy II poziomu termopar w teście T4).

Dla porównania (opis tej części badania z publikacji wykonawcy badań) (FOT. 45):

 • „W przypadku ściany I, po pęknięciu nadproża w 5 minucie, nastąpił wyciek stopionego styropianu, który wypalił się na podłożu przed komorą spalania”.
 • „W przypadku ściany II nie zaobserwowano tego zjawiska, jednak stopiony styropian kumulował się na pasie wełny mineralnej i tam ulegał spalaniu płomieniowemu. Płomień ten utrzymywał się dalej po wygaszeniu źródła ognia. Po 30 minutach od zakończenia badania płomień wygaszono wodą”.
 • „Pomiary średniej temperatury wewnątrz systemu ociepleń na poziomie 5 i 7,5 m powyżej górnej krawędzi komory spalania wykazały szybszy wzrost temperatury i jednocześnie wyższą wartość maksymalną w przypadku ściany I odpowiednio o 89 i 67°C. Koreluje z tym nieznacznie mniejszy zasięg wytopienia styropianu w przypadku ściany z nadprożem z wełny mineralnej. W przypadku ściany ocieplonej samym EPS wytopienie styropianu objęło powierzchnię ok. 34,8 m2, a wełną mineralną ok. 31,4 m2”.
 • „Stwierdzone różnice wartości temperatury średniej na poszczególnych poziomach są niewielkie, przy czym wartość temperatury w przypadku obu ścian (z samym ociepleniem EPS oraz z zastosowaniem bariery z wełny mineralnej w nadprożu) na poziomach 2 i 3 potwierdzają brak rozprzestrzeniania ognia przez warstwę izolacji”.
f4 5 bezpieczenstwo pozarowe

FOT. 4–5. Ogień wydobywający się ze strefy pasa z wełny po zakończeniu badania i ugaszeniu źródła ognia (Badania ICiMB); fot.: PSPS

W artykule M. Hyjek pominięto również istotne wnioski wskazane w sprawozdaniach z badań ścian nr III i IV w części „obserwacje wizualne”:

 • po ugaszeniu stosu (w 30 minucie badania) płomień utrzymywał się w strefie nadproża w miejscu pasa wykonanego z wełny mineralnej;
 • spalanie płomieniowe miało miejsce w strefie nadproża w miejscu pasa z wełny tuż nad komorą spalania, na całej szerokości;
 • po zakończeniu obserwacji (w 60 minucie badania) nie ustąpiło i wymagało ugaszenia płomieni na pasie z wełną tuż nad komorą spalania;
 • temperatura nadproża w badaniu ściany nr IV (w 60 minucie badania) wynosiła 450°C, a 24 godziny po wygaszeniu pierwotnego źródła ognia i pasa z wełny, odpowiednio 307°C (ściana nr III) i 350°C (ściana nr IV), co w sprawozdaniach z obu tych badań oznaczone zostało przez wykonawcę jako: „prawdopodobne przejście materiału termoizolacyjnego w stan ciągłego tlenia” [11].

Podsumowanie

Wyniki badań wykonanych przez ICiMB potwierdzają, że ETICS ze styropianem pozytywnie przechodzą badania rozprzestrzeniania ognia według brytyjskiej normy BS 8414-1 [2] (w tzw. dużej skali). To ważne, bo metoda dużej skali wg BS 8414, kreowana jako przyszła wspólna norma europejska, wykorzystywana była w ostatnich latach przez część środowiska również do krytyki krajowej metody oceny bezpieczeństwa pożarowego fasad opartej na Polskiej Normie PN-B-02867 [11] (czyli tzw. średniej skali) jako rzekomo łagodniejszej w ocenie, a przez to sprzyjającej stosowaniu na ociepleniach tzw. palnych izolacji.

Badania były istotne także z innego ważnego powodu. Nie wykazały, by w wariantach, w których na ociepleniach ze styropianu zastosowano pasy z wełny mineralnej, rozwiązanie to przyniosło korzyści w zakresie przebiegu pożaru czy końcowej oceny wyniku badania. Oznacza to, że nie ma podstaw, do twierdzenia, by pasy z wełny w jakikolwiek sposób mogły przyczyniać się do zwiększania poziomu bezpieczeństwa ETICS ze styropianem. Co więcej, badania ICiMB wskazują, że pas z wełny mineralnej, w strefie nadproża, który miał pełnić rolę „bariery ogniowej”, a wiec ograniczać rozprzestrzenianie pożaru, utrzymywał ogień w strefie nadproża na całej szerokości jeszcze przez pół godziny od ugaszenia stosu stanowiącego źródło ognia i wymagał ugaszenia w związku z koniecznością zakończenia obserwacji.

Odnotowano również bardzo wysokie temperatury nadproża w miejscu pasa z wełny mineralnej, które nawet po 24 godzinach obniżyły się jedynie nieznacznie wskazując na „prawdopodobne przejście wełny mineralnej w stan ciągłego tlenia”! Oznacza to, że stosowanie pasów z wełny mineralnej w ETICS ze styropianem może być problematyczne nie tylko z uwagi na podnoszone wcześniej przez środowisko kwestie wykonawcze i eksploatacyjne.

Badania wskazują, że miejsca łączenia obu materiałów mogą stanowić krytyczny punkt ocieplenia, również w zakresie (promowanego do tej pory jako zaleta tego rozwiązania), wpływu na bezpieczeństwo pożarowe tak wykonanych ociepleń.

Stawiane w promujących to rozwiązanie Wytycznych SITP i powtarzane w artykule M. Hyjek tezy, że pasy to rozwiązanie, które podnosi bezpieczeństwo pożarowe ściany ocieplonej systemem ETICS ze styropianem, mają na celu ograniczenie i spowolnienie rozprzestrzeniania ognia po ścianie zewnętrznej, wydłużają czas dostępny na ewakuację użytkowników oraz sprawiają, że rozmiar pożaru w momencie przyjazdu służb ratowniczych jest mniejszy, a tym samym łatwiejszy do opanowania – nie znalazły żadnego potwierdzenia w wynikach opisywanych badań.

Uwagi wymaga również kwestia formalnych aspektów związanych z wprowadzaniem takich rozwiązań do obrotu i stosowaniem w budownictwie.

Literatura

 1. M. Niziurska, M. Wieczorek, K. Borkowicz, „Badania ogniowe systemów ociepleń w dużej skali. Cz. I i Cz. II”, „Materiały Budowlane” 1/2021 i 2/2021.
 2. BS 8414-1:2020, „Fire performance of external cladding systems. Test method for non-loadbearing external cladding systems fixed to, and supported by, a masonry substrate”.
 3. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa: „Wytyczne SITP WP – 03:2018. Wytyczne projektowania. Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe”.
 4. BR 135 BR135, „Annex B. Performance criteria and classification method for BS 8414-2:2005”.
 5. M. Niziurska, M. Wieczorek, K. Borkowicz, „Badania systemów ociepleń na bazie EPS z w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW”, „Izolacje” 1/2020.
 6. BS 8414-1:2015+A1:2017, „Fire performance of external cladding systems. Test method for non-loadbearing external cladding systems fixed to, and supported by, a masonry substrate” (wersja przed zmianą).
 7. PN-EN ISO 13943, „Bezpieczeństwo pożarowe – Terminologia” (wersja angielska).
 8. „Europejski Rynek Ociepleń. Fakty i liczby”, Ralf Pascer, European Association for ETICS (EAE) – prezentacja z IV Międzynarodowej Konferencji ETICS, Ożarów Mazowiecki 2017 r.
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.).
10. „Rynek Ociepleń a wytyczne SITP dla elewacji: debata systemodawców”, VI Międzynarodowa Konferencja ETICS, Ożarów Mazowiecki 2019; Stanowisko SSO wobec Wytycznych SITP – strona internetowa SSO: www.systemyocieplen.pl/artykul_detail.php?id=262 (dostęp 2019-09-03).
11. PN-B-02867:2013, „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji”.
12. Sprawozdania z badań ICiMB dot. ścian: I – nr 55/21/KG, II – nr 56/21/KG, III – nr 57/21/KG (str. 3) i IV – nr 58/21/KG (str. 3) http://www.systemyocieplen.pl/artykul_detail.php?id=268 (dostęp: 2021-02-04).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Andrzej Konarzewski Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne...

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne warunki panujące wewnątrz kuchni czy łazienki. Na szczęście technologia wychodzi inwestorom naprzeciw i efektywne położenie tynku gipsowego w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach jest możliwe.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4) System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania...

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

dr inż. Pavel Zemene, przewodniczący Stowarzyszenia EPS w Republice Czeskiej Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną...

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak układać płytki wielkoformatowe?

Jak układać płytki wielkoformatowe? Jak układać płytki wielkoformatowe?

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2) Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis...

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis matematyczny tego procesu jest bardzo złożony, dlatego w większości rozwiązań inżynierskich stosuje się uproszczony model ustalonego przepływu ciepła.

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych » Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.