Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Large-scale testing of eps thermal insulation solutions with mineral wool strips

Aby zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe systemów ociepleniowych z użyciem EPS, w wielu krajach UE zalecane jest stosowanie systemów mieszanych.
Fot.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

Aby zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe systemów ociepleniowych z użyciem EPS, w wielu krajach UE zalecane jest stosowanie systemów mieszanych.


Fot.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na elewacjach, które po pożarach we Frankfurcie (2012) i Grenfell Tower w Londynie (2017) zostały objęte unijnymi programami badawczymi.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są szeroko zakrojone badania systemów ociepleń na bazie eps z uwzględnieniem pasów mw. Porównano w nim wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w niektórych krajach UE na podstawie normy BS 8414‑1:2015+A1:2017. Omówiono proces badawczy z uwzględnieniem ściany EPS ­system oraz ­SYSTEM EPS z nadprożem MW. Przedstawiono wyniki badań w zakresie przebiegu zmian temperatury w trakcie badania obu ścian uwieńczone porównaniem średnich temperatur zmierzonych w czasie badania.

Large-scale testing of eps thermal insulation solutions with mineral wool strips

This paper describes large-scale tests on EPS insulation systems with mineral wool strips. It contains a summary of fire safety requirements specified in BS 8414-1:2015+A1:2017 standard, adopted in certain EU countries. It also describes the testing procedure performed for walls with EPS SYSTEM and EPS SYSTEM with lintel insulated with mineral wool. Temperature changes during the test have been analysed and average temperatures measured in the course of the test have been compared.

Jednym z najważniejszych aspektów związanych z bezpieczeństwem pożarowym elewacji, pełniącej najczęściej również funkcję ocieplenia, jest wybór materiału izolacyjnego, będącego jej podstawowym składnikiem i mającym potencjalnie największe znaczenie dla rozwoju pożaru.

Rynek systemów ociepleniowych zdominowany jest przez dwa podstawowe materiały termoizolacyjne: wełnę mineralną i styropian:

 • wełna mineralna jest materiałem stosowanym przede wszystkim na budynkach wysokich, dla których określono wymagania w zakresie palności stosowanych materiałów,
 • styropian kładziony jest na budynkach niższych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi w kraju zastosowania, przykładowo w Polsce do 25 m [2].

Styropian dopuszczony do zastosowania na elewacjach musi posiadać klasę reakcji na ogień co najmniej E, co odpowiada definicji materiału palnego, samogasnącego [2], natomiast wełna jest z definicji materiałem niepalnym, najczęściej klasy reakcji na ogień A1. Styropian posiada więc gorsze cechy w zakresie odporności na działanie ognia i pod jego wpływem topi się.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe systemów ociepleniowych z użyciem EPS, w wielu krajach Unii Europejskiej zalecane jest stosowanie systemów mieszanych (RYS. 1).

W różnych krajach w zależności od wysokości budynku stosowane są pasy międzykondygnacyjne, zabezpieczenia nad otworami okiennymi i drzwiowymi lub całe pasy z wełny wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Rozwiązanie to obarczone jest wadami, które widoczne są podczas normalnego użytkowania systemu.

Stosowanie takich rozwiązań może skutkować:

 • spękaniami warstwy zbrojącej i tynkarskiej w związku z różną rozszerzalnością cieplną materiałów pod wpływem czynników zewnętrznych np. temperatury,
 • przebarwieniami elewacji związanymi z różną nasiąkliwością materiałów izolacyjnych.
RYS. 1. Porównanie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w niektórych krajach UE; rys.: MIWO

RYS. 1. Porównanie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w niektórych krajach UE; rys.: MIWO

Najważniejszy jest jednak cel, dla którego stosuje się takie rozwiązania.

RYS. 2. Schemat ściany badawczej z rozmieszczonymi czujnikami temperatury; rys.:[4]

RYS. 2. Schemat ściany badawczej z rozmieszczonymi czujnikami temperatury; rys.:[4]

FOT. 1. Widok ściany przygotowanej do badania; fot.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

FOT. 1. Widok ściany przygotowanej do badania; fot.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek 

Z uwagi na brak informacji na temat skuteczności takich rozwiązań w Łukasiewicz - Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział w Krakowie przeprowadzono wstępne badania systemów z zastosowaniem pasów z wełny mineralnej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Badania

Badania rozprzestrzeniania ognia w dużej skali wykonano zgodnie z normą BS 8414-1:2015+A1:2017 [4]. Określa ona metodę oceny zachowania wobec ognia nienośnej okładziny zewnętrznej systemu mocowanej do ściany murowanej budynku, gdy jest narażona na ogień w kontrolowanych warunkach. Ta ekspozycja jest reprezentatywna zarówno dla zewnętrznego źródła ognia, jak i w pełni rozwiniętego pożaru wewnętrznego, który jest rozprzestrzeniany przez otwory okienne lub inne, prowadząc do narażenia systemu termoizolacyjnego (okładzin) na działanie płomieni zewnętrznych. Schemat stanowiska badawczego wraz z rozmieszczeniem termoelementów przedstawiono na RYS. 2.

Pożar jest symulowany przez spalanie drewna w komorze spalania, które wytwarza około 4500 MJ energii w trakcie 30-minutowego testu.
Podstawowym kryterium jest stopień rozprzestrzeniania się płomienia w czasie. Badanie wymaga, aby temperatura na poziomie 2 nie przekroczyła 600°C w czasie 15 min. Czas ten liczony jest od momentu osiągnięcia temperatury 200°C na poziomie 1.

Do 24 h po badaniu (po wychłodzeniu próbki) należy również dokonać oględzin systemu w celu określenia zakresu zniszczeń, takich jak: odpryski, stopienie, zniekształcenie i rozwarstwienie (nie uwzględniając osmolenia dymem i przebarwień). Do oceny może okazać się konieczne częściowe rozebranie systemu.

Należy opisać następujące aspekty:

 • zasięg płomieni na powierzchni systemu okładzin (w pionie i poziomie),
 • zasięg płomieni oraz uszkodzenia w pośrednich warstwach (w pionie i poziomie),
 • szacowany zasięg płomieni oraz uszkodzenia w szczelinie, w przypadku istnienia takiej szczeliny (w pionie i poziomie),
 • zakres, w jakim zewnętrzna powierzchnia systemu okładzin uległa spaleniu lub odpadła,
 • szczegóły odpadnięcia częściowego lub całościowego systemu okładzin.

Rozmieszczenie termoelementów pomiarowych na badanej ścianie badawczej widocznej na RYS. 2 i FOT. 1:

 • poziom 1 - A - termoelementy usytuowane 2,5 m nad komorą palenia na zewnątrz ściany,
 • poziom 2 - B - termoelementy usytuowane 5 m nad komorą palenia na zewnątrz ściany,
 • poziom 2 - C - termoelementy usytuowane 5 m nad komorą palenia w warstwie zbrojonej,
 • poziom 2 - D - termoelementy usytuowane 5 m nad komorą palenia w warstwie materiału izolacyjnego.

Próbki do badań

Celem badania była ocena skuteczności zabezpieczenia ocieplenia wykonanego ze styropianu pasami z wełny mineralnej zastosowanymi w nadprożu komory badawczej. W tym celu wykonano dwa badania porównawcze ścian badawczych z ociepleniem EPS i EPS z pasem wełny o szerokości 20 cm na całej długości nadproża komory spalania. Wszystkie pozostałe materiały do badań, tj. składniki systemu ociepleń oraz materiały pomocnicze, jak również system montażu i grubości warstw, były jednakowe w obu próbkach.

Ściana I - system EPS

Na RYS. 3 przedstawiono schemat wykonanej ściany z izolacją z EPS. Przeprowadzone badania ilustrują FOT. 2FOT. 3FOT. 4FOT. 5 i FOT. 6.
Wyniki pomiarów temperatury w trakcie badania ściany EPS przedstawiono na RYS. 4RYS. 5RYS. 6 i RYS. 7.

Obserwacje

 • W pierwszych minutach badania zaobserwowano wzrosty temperatur mierzonych przez termoelementy zewnętrzne na poziomie 1. 
 • Znaczny wzrost temperatury na poziomie 2 nastąpił po ok. 6 min, tj. wówczas gdy stos drewna palił się w całej objętości. W tym czasie nie zaobserwowano istotnego wzrostu temperatury w warstwie zbrojonej i w materiale izolacyjnym.
 • Po ok. 12 minutach zaobserwowano pęknięcie warstwy zbrojonej, co pozwoliło przedostać się płomieniowi pod siatkę i zapoczątkowało palenie styropianu - nagły wzrost na termoparach w materiale izolacyjnym i warstwie zbrojącej. Widoczny był również wyciek stopionego styropianu, co podsycało palenie się stosu drewna. Potwierdza to wzrost temperatur na poziomie 2 w termoparach zewnętrznych.
FOT. 2. Ściana EPS podczas badania; fot.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

FOT. 2. Ściana EPS podczas badania; fot.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

FOT. 3. Ściana EPS po zakończeniu badania; fot.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

FOT. 3. Ściana EPS po zakończeniu badania; fot.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

FOT. 4. Nadproże komory spalania ściany EPS po badaniu; fot.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek [1]

FOT. 4. Nadproże komory spalania ściany EPS po badaniu; fot.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek [1]

FOT. 5. Nadproże komory spalania ściany EPS po badaniu; fot.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek [2]

FOT. 5. Nadproże komory spalania ściany EPS po badaniu; fot.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek [2]

FOT. 6. Ściana EPS po usunięciu warstwy zbrojonej; fot.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

FOT. 6. Ściana EPS po usunięciu warstwy zbrojonej; fot.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

Ściana II - system EPS z nadprożem MW

W rozwiązaniu tym zastosowano barierę ogniową w nadprożu komory spalania wykonaną z wełny mineralnej klasy reakcji na ogień A1, pas o szerokości 20 cm. Przeprowadzone badania ilustrują FOT. 7, FOT. 8, FOT. 9, FOT. 10 i FOT. 11.

Na RYS. 8 przedstawiono schemat ściany z izolacją z EPS.

RYS. 7. Przebieg zmian temperatury w trakcie badania ściany EPS, tj. 5 m nad komorą spalania, termoelementy w warstwie izolacji; rys.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

RYS. 7. Przebieg zmian temperatury w trakcie badania ściany EPS, tj. 5 m nad komorą spalania, termoelementy w warstwie izolacji; rys.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

RYS. 8. Schemat ściany i opis składników ocieplenia z EPS z nadprożem MW

RYS. 8. Schemat ściany i opis składników ocieplenia z EPS z nadprożem MW. Objaśnienia: 1 - zaprawa klejąca cementowa do przyklejania styropianu, 2 - styropian TR 100 o grubości 15 cm, 3 - wełna mineralna TR 10 o grubości 15 mm (pas o szer. 20 cm zainstalowany na nadprożu komory ogniowej), 4 - łączniki mechaniczne - 4 szt./m2, 5 - siatka z włókna szklanego o gramaturze 158 g/cm3, 6 - zaprawa klejąca do wykonywania zbrojenia (cementowa), 7 - silikonowy podkład tynkarski, 8 - tynk silikonowy, 9 - listwy startowe, 10 - narożniki; rys.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

RYS. 9. Przebieg zmian temperatury w trakcie badania ściany EPS z nadprożem z wełny mineralnej - poziom 1, tj. 2,5 m nad komorą spalania, termoelementy zewnętrzne; rys.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

RYS. 9. Przebieg zmian temperatury w trakcie badania ściany EPS z nadprożem z wełny mineralnej - poziom 1, tj. 2,5 m nad komorą spalania, termoelementy zewnętrzne; rys.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

Wyniki pomiarów temperatury w trakcie badania ściany EPS z nadprożem MW przedstawiono na RYS. 9RYS. 10RYS. 11 i RYS. 12.

FOT. 7. Widok nadproża komory spalania w trakcie montażu ocieplenia; fot.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

FOT. 7. Widok nadproża komory spalania w trakcie montażu ocieplenia; fot.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

FOT. 8. Widok nadproża komory spalania po badaniu; fot.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

FOT. 8. Widok nadproża komory spalania po badaniu; fot.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

Obserwacje

 • W trakcie palenia zaobserwowano przedostanie się płomienia pod warstwę zbrojąca z tynkiem przez powstałe szczeliny. Towarzyszył temu wzrost temperatury po około 13 minutach badania widoczny na wykresach zmian temperatury w warstwie zbrojącej. Nie zaobserwowano jednak wypływającego stopionego EPS.
 • Na RYS. 12 widoczny jest wzrost temperatur w 20 min palenia.
 • Po rozsypaniu się stosu drewna, czyli kiedy płomień od źródła ognia nie działał już na badaną próbkę, zaobserwowano dalsze palenie pod warstwą zbrojoną (RYS. 11). Uszkodzenie warstwy zbrojonej nastąpiło od wnętrza ocieplenia nad belką.

Na RYS. 13 przedstawiono porównanie średnich temperatur, mierzonych przez poszczególne termoelementy umieszczone w materiale izolacyjnym (porównanie wyników zamieszczonych na RYS. 7 i RYS. 12).

FOT. 9. Ściana EPS z nadprożem w trakcie badania; fot.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

FOT. 9. Ściana EPS z nadprożem w trakcie badania; fot.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

FOT. 10. Widok ściany EPS z nadprożem z wełny mineralnej po badaniu; fot.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

FOT. 10. Widok ściany EPS z nadprożem z wełny mineralnej po badaniu; fot.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

FOT. 11. Widok ściany EPS z nadprożem z wełny mineralnej po usunięciu warstwy zbrojonej; fot.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

FOT. 11. Widok ściany EPS z nadprożem z wełny mineralnej po usunięciu warstwy zbrojonej; fot.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

Na podstawie przedstawionego zestawienia można stwierdzić, że średnie temperatury zmierzone w warstwie izolacji są zauważalnie wyższe w przypadku pomiarów dla ściany z nadprożem z MW.

Istotny wzrost temperatury zmierzonej przez termoelementy zamocowane w warstwie izolacji w tej próbce stwierdzono po około 20 minutach badania.

Uwzględniając porównanie wyników pomiarów temperatury na poziomie 1, czyli 2,5 m ponad komorą spalania (porównanie na RYS. 14), można wykluczyć wpływ warunków zewnętrznych czy też wzrostu temperatury wynikającego z kaloryczności lub intensywności spalania drewna.

RYS. 10. Przebieg zmian temperatury w trakcie badania ściany EPS z nadprożem z wełny mineralnej - poziom 2, tj. 5 m nad komorą spalania, termoelementy zewnętrzne; rys.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

RYS. 10. Przebieg zmian temperatury w trakcie badania ściany EPS z nadprożem z wełny mineralnej - poziom 2, tj. 5 m nad komorą spalania, termoelementy zewnętrzne; rys.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

RYS. 11. Przebieg zmian temperatury w trakcie badania ściany EPS z nadprożem z wełny mineralnej, tj. 5 m nad komorą spalania, termoelementy w warstwie zbrojonej; rys.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

RYS. 11. Przebieg zmian temperatury w trakcie badania ściany EPS z nadprożem z wełny mineralnej, tj. 5 m nad komorą spalania, termoelementy w warstwie zbrojonej; rys.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

RYS. 12. Przebieg zmian temperatury w trakcie badania ściany EPS z nadprożem z wełny mineralnej, tj. 5 m nad komorą spalania, termoelementy w materiale izolacyjnym; rys.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

RYS. 12. Przebieg zmian temperatury w trakcie badania ściany EPS z nadprożem z wełny mineralnej, tj. 5 m nad komorą spalania, termoelementy w materiale izolacyjnym; rys.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

RYS. 13. Porównanie średnich temperatur zmierzonych w czasie badania w warstwie izolacji na poziomie 2, tj. 5 m ponad komorą spalania; rys.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

RYS. 13. Porównanie średnich temperatur zmierzonych w czasie badania w warstwie izolacji na poziomie 2, tj. 5 m ponad komorą spalania; rys.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

RYS. 14. Porównanie średnich temperatur zmierzonych w czasie badania przez termoelementy zewnętrzne na poziomie 1, tj. 2,5 m ponad komorą spalania; rys.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

RYS. 14. Porównanie średnich temperatur zmierzonych w czasie badania przez termoelementy zewnętrzne na poziomie 1, tj. 2,5 m ponad komorą spalania; rys.: M. Niziurska, B. Chruściel, M. Wieczorek

Wnioski

Na uwagę zasługuje fakt, że oba systemy spełniły kryteria określone w normie BS 8414-1 dla ścian nierozprzestrzeniających ognia, tj. temperatura na poziomie 2 nie przekroczyła 600°C w czasie określonym normą.

Porównując wyniki obydwu przeprowadzonych badań, nie można stwierdzić korzyści z zastosowania pasów z wełny mineralnej o szerokości 20 cm w nadprożu otworu, z którego wydostaje się płomień. W obu przypadkach badanych próbek ocieplenia, tj. z EPS i EPS z nadprożem z wełny mineralnej, styropian wypalił/wytopił się całkowicie na całej wysokości ściany. Nie wynikało to jednak z rozprzestrzeniania ognia przez system. W przypadku ściany z nadprożem MW w końcowym etapie badania zaobserwowano przy tym większy wzrost temperatury na poziomie 2.

Zaobserwowano również, że stopiony styropian spływający na powierzchnię wełny mineralnej pali się intensywniej niż kiedy spływa na powierzchnię materiału niepalnego o zwartej strukturze i małej zawartości części organicznych jakim jest np. warstwa zbrojona. Można to zdefiniować jako efekt "knota" obserwowany wcześniej w wielu badaniach w małej skali.

Badania te, które zostaną omówione w kolejnym opracowaniu, potwierdzają również, że stosowanie przegród z materiałów niepalnych w formie wklejonych belek/płyt MW pomiędzy płytami styropianowymi nie będzie poprawiać bezpieczeństwa pożarowego elewacji, jeżeli szerokość tych przegród jest na tyle mała, że płomień sięga powyżej materiału niepalnego.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że przeprowadzone badania w dużej skali dotyczą pojedynczych próbek - ścian badawczych. Jednoznaczne stwierdzenie braku korzyści, a nawet pogorszenia warunków bezpieczeństwa pożarowego przy zastosowaniu takich rozwiązań wymaga przeprowadzenia szerszego programu badań pozwalającego dokonać statystycznej analizy wyników oraz badań uzupełniających.

Literatura

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami (DzU z 2017 r. poz. 2285).
 3. PN-EN 13501-1:2017, "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień".
 4. BS 8414‑1:2015+A1:2017, "Fire performance of external cladding systems".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • happypilot happypilot, 05.03.2020r., 13:48:35 Bardzo ciekawy test nie wiedziałem że są takie różnice.
 • Bielik Bielik, 09.03.2020r., 09:06:49 To daje do myślenia, większość z nas i tak będzie myśleć o takich rzeczach po fakcie.

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.