Izolacje.com.pl

Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Design of external walls considering thermal insulation and waterproofing requirements entering into force on 1 January 2021

Jak projektować ściany zewnętrzne z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.?

Jak projektować ściany zewnętrzne z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.?

Osiągnięcie wymaganych przez przepisy wartości współczynnika przenikania ciepła Uc poniżej wartości granicznej polega na określeniu odpowiedniej grubości materiału termoizolacyjnego oraz poprawnym jego usytuowaniu. Należy jednak zwrócić uwagę na odpowiednie kształtowanie układów materiałowych złączy budowlanych (połączenie dwóch lub trzech przegród w węźle), określanych także w literaturze jako mostki cieplne (mostki termiczne). Dobór materiałów, szczególnie termoizolacyjnych, powinien uwzględniać innowacyjne rozwiązania pozwalające na optymalizację (minimalizację) ich grubości.

Zobacz także

dr inż. Krzysztof Pawłowski Analiza parametrów fizykalnych ścian zewnętrznych po termomodernizacji w świetle wymagań cieplno‑wilgotnościowych

Analiza parametrów fizykalnych ścian zewnętrznych po termomodernizacji w świetle wymagań cieplno‑wilgotnościowych Analiza parametrów fizykalnych ścian zewnętrznych po termomodernizacji w świetle wymagań cieplno‑wilgotnościowych

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

F.H.U. DEROWERK Zbigniew Białas Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy

Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy

X-floc to skrócona nazwa firmy X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH, największego w Europie producenta maszyn, agregatów i osprzętu przeznaczonych do pneumatycznego przesyłu sypkich materiałów izolacyjnych...

X-floc to skrócona nazwa firmy X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH, największego w Europie producenta maszyn, agregatów i osprzętu przeznaczonych do pneumatycznego przesyłu sypkich materiałów izolacyjnych aplikowanych w konstrukcje ścian, stropów oraz pustki połaci dachowych w celu poprawy poziomu izolacyjności cieplnej i akustycznej. Jej generalnym przedstawicielem w Polsce jest Firma Handlowo-Usługowa DEROWERK z Łodzi.

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Przykładowe rozwiązania konstrukcyjno­‑materiałowe ścian zewnętrznych
 • Metody obliczeniowe w zakresie projektowania cieplnego ścian zewnętrznych
 • Przykłady obliczeniowe

W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych wraz z przykładami obliczeniowymi dotyczącymi ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Design of external walls considering thermal insulation and waterproofing requirements entering into force on 1 January 2021

This paper presents examples of structural and material solutions used in external walls along with calculations of physical parameters in view of thermal insulation and waterproofing requirements according to the Regulation of the Minister of Infrastructure and Construction of 14 November 2017, amending the Regulation on the technical conditions to be met by buildings and their location, entering into force on 1 January 2021.

Projektowanie ścian zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) wymaga znajomości zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. Dotyczy to w szczególności:

 • właściwości technicznych materiałów budowlanych tworzących przegrody zewnętrzne i złącza budowlane,
 • określenia i przyjmowania do dalszych obliczeń parametrów technicznych stosowanych materiałów budowlanych (m.in. wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)], współczynnika oporu dyfuzyjnego μ [-]) na podstawie norm przedmiotowych oraz udokumentowanych danych producentów,
 • określenia parametrów powietrza wewnętrznego i zewnętrznego,
 • zasad przepływu ciepła przez przegrody i ich złącza w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D),
 • zasad konstruowania układów materiałowych ścian zewnętrznych i ich złączy zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi, przeciwpożarowymi, cieplno-wilgotnościowymi oraz akustycznymi.

Przykładowe rozwiązania konstrukcyjno­‑materiałowe ścian zewnętrznych

Ściana zewnętrzna stanowi sztuczną przegrodę pomiędzy otoczeniem zewnętrznym (o zmiennej temperaturze i wilgotności) a wnętrzem (o określonej temperaturze i wilgotności). W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi powinny być zapewnione użytkownikom odpowiednie warunki w zakresie:

 • nośności konstrukcji,
 • ochrony cieplno-wilgotnościowej,
 • ochrony przed zmiennymi warunkami klimatycznymi: zmiana temperatur, deszcz, wiatr,
 • ochrony przed hałasem,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • walorów architektonicznych i estetycznych.

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia ścian zewnętrznych budynków w Polsce są technologia murowana, drewniana lub prefabrykowana.

RYS. 1–2. Przykładowe układy murowanych ścian zewnętrznych: ściana jednowarstwowa (1), ściana dwuwarstwowa (2). Objaśnienia: 1 – tynk wewnętrzny, 2 – pustak ścienny, 3 – tynk zewnętrzny, 4 – izolacja termiczna, 5 – warstwa elewacyjna, 6 – szczelina powietrzna; rys.: K. Pawłowski

RYS. 1–2. Przykładowe układy murowanych ścian zewnętrznych: ściana jednowarstwowa (1), ściana dwuwarstwowa (2). Objaśnienia: 1 – tynk wewnętrzny, 2 – pustak ścienny, 3 – tynk zewnętrzny, 4 – izolacja termiczna, 5 – warstwa elewacyjna, 6 – szczelina powietrzna; rys.: K. Pawłowski

RYS. 3–4. Przykładowe układy murowanych ścian zewnętrznych: ściana trójwarstwowa (3), ściana szczelinowa (4). Objaśnienia: 1 – tynk wewnętrzny, 2 – pustak ścienny, 3 – tynk zewnętrzny, 4 – izolacja termiczna, 5 – warstwa elewacyjna, 6 – szczelina powietrzna; rys.: K. Pawłowski

RYS. 3–4. Przykładowe układy murowanych ścian zewnętrznych: ściana trójwarstwowa (3), ściana szczelinowa (4). Objaśnienia: 1 – tynk wewnętrzny, 2 – pustak ścienny, 3 – tynk zewnętrzny, 4 – izolacja termiczna, 5 – warstwa elewacyjna, 6 – szczelina powietrzna; rys.: K. Pawłowski

Ściany zewnętrzne murowane jednowarstwowe (RYS. 1) stanowią mury wykonane z bloczków z betonu komórkowego, pustaków z ceramiki poryzowanej lub keramzytobetonu. Natomiast ściany zewnętrzne murowane warstwowe (RYS. 2, RYS. 3-4) składają się z:

 • warstwy konstrukcyjnej,
 • warstwy izolacji cieplnej,
 • warstwy pustki powietrznej wentylowanej (w przypadku ścian szczelinowych),
 • warstwy elewacyjnej (w przypadku ścian trójwarstwowych i szczelinowych).

Powszechnie stosowanymi materiałami do wznoszenia warstwy konstrukcyjnej są materiały ceramiczne, materiały silikatowe:

 • pełne lub drążone,
 • elementy betonowe, np. pustaki szalunkowe, pustaki z autoklawizowanego betonu komórkowego,
 • elementy murowe z kamienia naturalnego.

Głównym zadaniem tej warstwy jest zdolność przenoszenia obciążeń z wyższych kondygnacji oraz w wyniku parcia wiatru. W przypadku znaczących obciążeń często stosuje się słupy żelbetowe (jako trzpienie).

Do grupy materiałów ściennych ceramicznych (otrzymywanych z glin ilastych, morenowych, wstęgowych, łupków, mułków oraz lessów; surowcami pomocniczymi przy produkcji ceramiki budowlanej są piasek kwarcowy, złom suszarnikowy) można zaliczyć:

 • cegły budowlane zwykłe,
 • cegły kratówki K1, K2, K3,
 • cegły dziurawki,
 • cegły modularne,
 • pustaki modularne MAX, S2, U, M-44,
 • pustaki do ścianek działowych,
 • pustaki wentylacyjne i kominowe,
 • cegły klinkierowe.

W przeszłości elementy ceramiczne (szczególnie cegła pełna) były stosowane do wykonywania jednowarstwowych ścian zewnętrznych. Izolacyjność takich przegród była bardzo niska, a współczynnik przenikania ciepła U wynosił:

 • U = 1,51 W/(m2·K) dla ścian z cegły pełnej o λ = 0,77 W/(m·K), dla gr. 38 cm,
 • U = 1,20 W/(m2·K) dla ścian z cegły pełnej o λ = 0,77 W/(m·K), dla gr. 51 cm,
 • U = 1,28 W/(m2·K) dla ścian z cegły dziurawki o λ = 0,62 W/(m·K), dla gr. 38 cm,
 • U = 1,01 W/(m2·K) dla ścian z cegły dziurawki o λ = 0,62 W/(m·K), dla gr. 51 cm,
 • U = 1,18 W/(m2·K) dla ścian z cegły kratówki o λ = 0,56 W/(m·K), dla gr. 38 cm,
 • U = 0,93 W/(m2·K) dla ścian z cegły kratówki o λ = 0,56 W/(m·K), dla gr. 51 cm.

Aby uzyskać poprawę efektywności wyrobów ceramicznych pod względem izolacyjności cieplnej, producenci zwiększają liczbę drążeń i parametry geometryczne. Jednak w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie udział drążeń w wyrobach przeznaczonych na ściany zewnętrzne nie powinien przekraczać 50%.

Dodatkowe podwyższenie izolacyjności termicznej wyrobów ściennych można uzyskać przez wprowadzenie do produkcji masy ceramicznej trocin, węgla kamiennego, odprysków brykietowych, włókien celulozowych, polistyrenu w postaci kulek lub innych, w wyniku czego w czerpie pozostają otwarte pory. Tego typu wyroby określane są jako ceramika poryzowana. Ściany zewnętrzne wykonywane z takich pustaków akumulują ciepło i przepuszczają parę wodną przenikającą z wnętrza budynku, dzięki czemu w pomieszczeniach panują odpowiednie parametry mikroklimatu (temperatura, wilgotność). Jednak zamknięte pory powodują, że są bardziej kruche i nasiąkliwe niż tradycyjne materiały ścienne (np. cegła pełna). Pustaki z tzw. ciepłej ceramiki produkowane są w postaci pustaków z krawędziami bocznymi profilowanymi do połączenia na pióro i wpust.

Elementy silikatowe zgodnie z normą PN-B-12066:1998 [2] można podzielić na następujące grupy:

 • według przeznaczenia:
  • – A – murowane zwykłe ze spoinami zwykłymi,
  • – B – murowane zwykłe ze spoinami pocienionymi,
  • – C – murowane na suchy styk ze spoinami poziomymi zwykłymi,
  • – D – murowane na suchy styk ze spoinami poziomymi pocienionymi,
  • – E – murowane na wpust–wypust ze spoinami poziomymi zwykłymi,
  • – F – murowane na wpust–wypust ze spoinami poziomymi pocienionymi,
 • według odporności na działanie mrozu:
  • – M – odporne na działanie mrozu (do murowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych),
  • – N – nieodporne na działanie mrozu (do murowania ścian wewnętrznych),
 • według otworów i drążeń:
  • – P – pełne,
  • – D – drążone.

Z elementów wapienno-piaskowych (silikatowych) wykonuje się ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne, ściany działowe, przeciwpożarowe, elewacyjne, elementy małej architektury, przewody wentylacyjne. Należy podkreślić, że można z łatwością łączyć z innymi materiałami: ceramicznymi, szklanymi czy też drewnianymi i drewnopochodnymi.

Elementy betonowe produkowane jako cegły cementowe pełne i drążone. Natomiast pustaki szalunkowe są przeznaczone do wykonywania fundamentów i ścian piwnic bez deskowania. Układane na „sucho” do wysokości maks. 4 warstw. Po zazbrojeniu pionowym i poziomym pustaki wypełnia się mieszanką betonową. Oprócz pustaków z betonów cementowych z kruszywami naturalnymi są produkowane elementy z innym wypełnieniem: perlit, keramzyt, materiały drewnopochodne.

Bloczki z betonu komórkowego produkowane są w różnych odmianach, np. 500, 600 i 700. Współczynnik przewodzenia ciepła bloczków zależy od gęstości objętościowej. Bloczki nowego typu posiadają profilowane ściany boczne oraz dwa uchwyty montażowe. W budynkach wielokondygnacyjnych ściany wykonywane są często jako przegrody niejednorodne cieplnie (konstrukcja słupowa z żelbetu z wypełnieniem z bloczków z betonu komórkowego).

Naturalne materiały kamienne mają zastosowanie w częściach reprezentacyjnych obiektów budowlanych i wykonywane są z odpowiednich złóż skał magmowych, osadowych lub metamorficznych. Z kamieni naturalnych są produkowane ciosy i kształtki o regulowanych kształtach. W budynkach niskich zaleca się stosowanie bloczków z lekkiego wapienia miękkiego.

W przypadku ocieplenia ścian zewnętrznych murowanych stosuje się technologię bezspoinowego systemu ocieplenia ETICS, która polega na przymocowaniu do ściany systemu warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. System mocowany jest do ściany za pomocą zaprawy klejącej i dodatkowo łącznikami mechanicznymi. Zasadniczą funkcję w tym systemie pełni materiał termoizolacyjny w postaci płyt:

 • styropianowych EPS,
 • ze styropianu grafitowego (szarego),
 • z wełny mineralnej (skalnej),
 • z pianki poliuretanowej PIR lub PUR,
 • z pianki fenolowej (rezolowej).

Szczegółową charakterystykę parametrów materiałów termoizolacyjnych przedstawiono w pracach [3, 4].

W konwencjonalnym systemie ocieplającym w niektórych miejscach mogą być wprowadzane specjalne płyty lub moduły przepuszczające światło – elementy TWD (Transparente Wärmedämmung) o następujących cechach [5]:

 • czarna powłoka (absorber) położona na ścianie lub na tylnej stronie płyty pozwala uzyskać dodatkową energię cieplną z promieniowania słonecznego,
 • zjawisko przegrzewania się ścian w okresie letnim stosuje się zacienienie elementów czy też wentylacja przestrzeni między elementami a ścianą lub zastosowanie szyb pryzmatycznych, które w okresie letnim (gdy słońce jest wysoko na horyzoncie) odbijają znaczną część promieniowania słonecznego.

Na RYS. 5 przedstawiono przykładowy schemat działania izolacji transparentnej TWD z szybą pryzmatyczną.

RYS. 5. Przykładowy schemat izolacji transparentnej TWD z szybą pryzmatyczną; rys.: www.bosy-online.de

RYS. 5. Przykładowy schemat izolacji transparentnej TWD z szybą pryzmatyczną; rys.: www.bosy-online.de

Podobnym rozwiązaniem umożliwiającym uzyskanie dodatkowej energii cieplnej z promieniowania słonecznego jest zastosowanie elementów tzw. przełączalnej izolacji termicznej SWD (Schaltbare Wärmedämmung) o następujących cechach [5]:

 • w panelach próżniowych wykonanych w osłonie ze stali nierdzewnej umieszczono sprasowane włókno szklane i niewielką ilość wodorku palladu, który umożliwia uwalnianie małej ilość wodoru (ok. 50 hPa) oraz ponowne jego wchłanianie,
 • przewodność cieplna elementu może zwiększyć się ok. 40-krotnie i ponownie powrócić do stanu, jaki zapewnia próżnia,
 • wydzielanie wodoru odbywa się w wyniku podgrzania (elektrycznego) kapsuły z wodorkiem palladu, w związku z tym w fazie przewodzenia ciepła do panelu musi być dostarczona energia elektryczna o mocy ok. 5 W/m2,
 • zaletą tego rozwiązania jest dobre zabezpieczenie ścian przed przegrzewaniem w okresie letnim.

Na RYS. 6 przedstawiono tryby izolowania i przewodzenia ciepła przez panele SWD.

RYS. 6. Przykładowy schemat izolacji transparentnej SWD; rys.: www.yumpu.de

RYS. 6. Przykładowy schemat izolacji transparentnej SWD; rys.: www.yumpu.de

Od strony zewnętrznej należy zastosować tynk zewnętrzny – cienkowarstwowy (w przypadku ścian dwuwarstwowych) lub warstwę elewacyjną (w przypadku ścian trójwarstwowych i szczelinowych).

W przypadku ścian dwuwarstwowych zaleca się stosowanie tynków cienkowarstwowych, które można podzielić [6]:

 • ze względu na spoiwo: mineralne, silikatowe (krzemianowe), silikonowe, silikatowo-silikonowe, polimerowe (akrylowe),
 • ze względu na technikę wykonywania: naciągane pacą, zacierane, cyklinowane, wytłaczane, natryskowe, nakrapiane,
 • ze względu na rodzaj faktury: gładkie, drapane, ziarniste (tzw. baranek), modelowane, mozaikowe.

W przypadku ścian trójwarstwowych i szczelinowych warstwa elewacyjna wykonywana jest najczęściej z cegły klinkierowej, bloczków wapienno-piaskowych (silikatowych) oraz płyt z drewna.

W kształtowaniu układu warstw materiałowych w ścianie szczelinowej należy zaprojektować szczelinę wentylowaną pomiędzy warstwą izolacji cieplnej a warstwą elewacyjną o odpowiedniej grubości z zapewnieniem swobodnej cyrkulacji powietrza (otwory w warstwie elewacyjnej).

Warstwa elewacyjna powinna połączona z warstwą konstrukcyjną za pomocą kotew metalowych (łączników mechanicznych) w ilości od 5 do 6 szt./m2 powierzchni ściany (dobór łączników przeprowadza się na podstawie szczegółowych obliczeń). Ze względu na zamiany temperatur (w okresie letnim do 50°C, a w okresie zimowym do –25°C), w celu uniknięcia występowania zarysowań, wybrzuszeń, kruszenia i odpryskiwania materiału warstwy elewacyjnej, zaleca się stosowanie w zewnętrznej warstwie ściany szczelinowej przerwy dylatacyjnej.

Na podstawie prowadzonych analiz w TAB. 1 zestawiono zalety i wady ścian w konstrukcji murowanej.

TABELA 1. Zalety i wady ścian zewnętrznych murowanych

TABELA 1. Zalety i wady ścian zewnętrznych murowanych

Współczesne konstrukcje ścian zewnętrznych mogą być projektowane jako fasady wentylowane, w których występują wewnątrz szczeliny powietrzne, które odprowadzają nadmierną wilgoć poza przegrodę. Fasady wentylowane mogą być wykonane w dwóch technologiach:

 • technologia lekka sucha (montaż elewacji z sidingu, płyt włókno-cementowych, płyt cementowych, laminatów, elementów drewnianych, blachy aluminiowej itp.),
 • technologia ciężka sucha (ciężkie płyty kamienne lub płyty z kruszywa kamiennego spojonego żywicą).

Obie technologie mogą spełniać kryterium rozwiązania energooszczędnego, zarówno przy realizacji nowych budynków, jak i przy termorenowacji budynków już istniejących. Stosowanie tych technologii nie ma praktycznie ograniczeń temperaturowych dotyczących procesu technologicznego, ponieważ nie wykonuje się prac mokrych na budowie. Szczegółową charakterystykę rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych fasad wentylowanych przedstawiono w pracach [7, 8, 9].

Budownictwo drewniane to budownictwo, w którym elementy konstrukcyjne budynku wykonane zostały z drewna litego lub drewna klejonego. Zatem do budownictwa drewnianego zaliczyć należy:

 • budownictwo o lekkiej konstrukcji szkieletowej, gdzie konstrukcję wykonuje się z litych elementów drewnianych lub belek dwuteowych opartych na materiałach drewnopochodnych,
 • budownictwo prefabrykowane, tzw. domy gotowe, gdzie elementy budynku przygotowywane są w zakładzie prefabrykacji, w oparciu o elementy z litego drewna,
 • domy z bali, o ścianach zewnętrznych z drewna litego i klejonego, o grubości spełniającej wymagania izolacyjności cieplnej, niewymagających stosowania dodatkowej warstwy ocieplenia [10].

Ze względu na rodzaj i grubość bali (RYS. 7-9) rozróżnia się dwie podstawowe przegrody [11]:

RYS. 7–9. Przykładowe rozwiązania materiałowe ścian drewnianych (z bali drewnianych): ściana z okrąglaków bez dodatkowego ocieplenia (7), pojedyncze ściany zębowe z ociepleniem od wewnątrz (8), podwójne ściany zrębowe z ociepleniem pomiędzy dwoma warstwami belek (9)

RYS. 7–9. Przykładowe rozwiązania materiałowe ścian drewnianych (z bali drewnianych): ściana z okrąglaków bez dodatkowego ocieplenia (7), pojedyncze ściany zębowe z ociepleniem od wewnątrz (8), podwójne ściany zrębowe z ociepleniem pomiędzy dwoma warstwami belek (9) Objaśnienia: 1 – belki drewniane (płazy) 24 cm, 2 – poszycie wewnętrzne z desek, 3 – wełna mineralna 15 cm, 4 – szczelina powietrzna 4 cm, 5 – słupki 7×19, 6 – bale drewniane ∅ 20 cm, 7 – belki drewniane 7×12 cm, 8 – granulat korkowy 14 cm ; rys.: [12]

 • ściana z bali grubych, niewymagających dodatkowej izolacji, może być z drewna litego bądź klejonego (niezalecane dla budynków o niskim zużyciu energii),
 • ściana z bali cienkich, niezapewniająca wymaganej izolacji cieplnej przegrodzie zewnętrzne, wymagająca dodatkowej termoizolacji o odpowiedniej grubości.

Ściany prefabrykowane jednowarstwowe i ściany warstwowe wykorzystywane są przy wykonywaniu ścian zewnętrznych w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowym.

Warstwa izolacji cieplnej wykonana jest ze styropianu, polistyrenu ekskrudowanego, wełny mineralnej, pianki poliuretanowej. Zewnętrzne faktury ścian mogą być jednolite lub posiadać warstwę elewacyjną wykończoną tynkami mineralnymi, fakturą z kamienia płukanego np. z łupka jurajskiego, bazaltu lub granitu. Elewacja zewnętrzna może być także odciskiem ozdobnych matryc.

Ściany produkowane są w szerokim zakresie rozmiarów i zastosowań: do obudowy obiektów handlowych, hal przemysłowych, budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych, z przeznaczeniem na ściany wewnętrzne i zewnętrzne nośne, ściany szybów windowych, klatek schodowych itd.

Prefabrykaty (jednowarstwowe i wielowarstwowe) mogą posiadać otwory okienne i drzwiowe w praktycznie dowolnych rozmiarach i kształtach. W zależności od grubości prefabrykatu i przyjętego sposobu wypełniania spoin odporność ogniowa ścian do REI 240.

W budownictwie stosuje się różne technologie wznoszenia obiektów. Oprócz technologii drewnianej, murowanej czy też żelbetowej można wykonywać obiekty z płyt warstwowych.

Płyty warstwowe są nowatorskim rozwiązaniem systemów lekkiej obudowy. Zarówno płyty warstwowe ścienne, jak i dachowe są ekonomiczne oraz charakteryzują się bezpiecznym i szybkim montażem. Lekka obudowa jest trwała i zachowuje wysoką jakość przez cały okres eksploatacji. Płyty warstwowe stosowane są zarówno do obudowy hal wielkogabarytowych, o powierzchniach sięgających kilkudziesięciu tysięcy metrów kwadratowych, jak i małych przenośnych obiektów [13].

Najczęściej płyty warstwowe wytwarzane są na ciągłej linii produkcyjnej. Bezpośrednimi surowcami stosowanymi do ich produkcji są:

 • blacha stalowa w kręgach przeznaczona na okładzinę zewnętrzną (dolna na linii) i wewnętrzną (górna),
 • jako materiał rdzenia – komponenty systemu PUR (ewentualnie PIR), arkusze styropianu (EPS) albo lamele (ewentualnie arkusze) wełny mineralnej (WM),
 • klej poliuretanowy służący do trwałego połączenia styropianu lub wełny z okładzinami.

Wybór konkretnego rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego ścian zewnętrznych powinien być oparty na podstawie obliczeń i analiz w zakresie nośności oraz ochrony cieplno-wilgotnościowej, akustycznej i przeciwpożarowej.

Metody obliczeniowe w zakresie projektowania cieplnego ścian zewnętrznych

Przenikanie ciepła w budynkach może być przeprowadzone przy podziale struktury na typowe przegrody: ściany zewnętrzne, okna, drzwi, podłogi, dachy, w odniesieniu do których straty ciepła można obliczać oddzielnie na podstawie jednowymiarowego modelu przepływu ciepła, przy założeniu jednorodnej struktury przegrody, złożonej z równoległych warstw, do których strumień cieplny jest prostopadły.

Straty ciepła przez pojedyncze elementy budynku, przy przyjęciu pewnych uproszczeń, można określić za pomocą współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2⋅K)]. Projektowanie przegród budowlanych wymaga uwzględnienia klimatu miejscowego, jaki panuje w otoczeniu budynku oraz mikroklimatu pomieszczeń.

Największy wpływ na kształtowanie właściwości cieplno-wilgotnościowych przegród mają:

 • temperatura,
 • wilgotność względna,
 • natężenie promieniowania słonecznego.

Zdolność materiału do przewodzenia ciepła jest określana przy pomocy współczynnika przewodzenia ciepła – λ [W/(m·K)]. Jest to ilość ciepła przewodzonego w jednostce czasu przez 1 m2 powierzchni przegrody o grubości 1 m przy różnicy temperatur powierzchni po obu stronach przegrody, równej 1 K, w jednostce czasu.

W normalizacji wprowadzono dwa pojęcia odnoszące się do wartości współczynnika przewodzenia ciepła materiałów (lub oporu cieplnego komponentów):

 • wartość deklarowaną (λD), służącą kontroli jakości produkcji, odpowiadająca warunkom laboratoryjnym,
 • wartość obliczeniową (λob), służącą projektowaniu, odpowiadająca warunkom stosowania materiału w budynku.

Procedury obliczania współczynnika przenikania ciepła Uc ścian zewnętrznych o budowie jednorodnie i niejednorodnie cieplnie według PN-EN ISO 6946:2008 [14] przedstawiono w pracach [15, 16].

Przykład obliczeniowy 1

RYS. 10. Układ warstw materiałowych ściany zewnętrznej. Objaśnienia: 1 – tynk gipsowy gr. 1,5 cm, 2 – bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm, 3 – płyty styropianowe gr. 15 cm, 4 – tynk cienkowarstwowy gr. 0,5 cm; rys.: K. Pawłowski

RYS. 10. Układ warstw materiałowych ściany zewnętrznej. Objaśnienia: 1 – tynk gipsowy gr. 1,5 cm, 2 – bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm, 3 – płyty styropianowe gr. 15 cm, 4 – tynk cienkowarstwowy gr. 0,5 cm; rys.: K. Pawłowski

Obliczono wartość współczynnika przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] dwuwarstwowej ściany zewnętrznej (RYS. 10) budynku jednorodzinnego zgodnie z procedurą normy PN-EN ISO 6946:2008 [14].

Do obliczeń przyjęto następujące założenia:

 • temperatura obliczeniowa zewnętrzna (Toruń – III strefa klimatyczna: te = –20°C),
 • temperatura obliczeniowa wewnętrzna (pomieszczenia przeznaczone do przebywania ludzi bez okryć zewnętrznych niewykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej: pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie, korytarze: ti = 20°C),
 • opory przejmowania ciepła dla ściany; wartości oporów przejmowania ciepła zostały przyjęte według normy PN-EN ISO 6946:2008 [14] dla poziomego kierunku strumienia ciepła:
  • – opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni przegrody: Rse = 0,04 (m2·K)/W,
  • – opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody: Rsi = 0,13 (m2·K)/W,
 • wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] przyjęto na podstawie tablic w pracach [15, 16].

W TAB. 2 zestawiono dane materiałowe analizowanej przegrody.

 • Całkowity opór cieplny ściany zewnętrznej od środowiska do środowiska określono według wzoru:

[(m2·K)/W]

 • Opór cieplny pojedynczej warstwy materiałowej ściany zewnętrznej (przegrody) obliczono według wzoru:

[(m2·K)/W]

 • Wartość współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2·K)] określono według wzoru:

W/(m2·K)

 • Wartość skorygowanego współczynnika przenikania ciepła określono według równania:

Wartości poszczególnych poprawek ΔUg, ΔUƒ, ΔUr określono na podstawie następujących założeń:

 • ze względu na brak występowania pustek powietrznych (płyty styropianowe ułożone na zakładkę) poprawka na nieszczelności ΔUg = 0,
 • w przypadku ścian zewnętrznych poprawki ΔUr nie uwzględnia się (ΔUr = 0),
 • wpływ łączników mechanicznych pominięto (ΔUƒ = 0) – łączniki mechaniczne o wartości λƒ = 0,75 W/(m·K).

Zatem człon korekcyjny ΔU = 0 W/(m2·K), a wartość skorygowanego współczynnika przenikania ciepła ściany wynosi Uc = 0,18 W/(m2·K). Analizowana ściana zewnętrzna spełnia kryterium cieplne według rozporządzenia [1] obowiązującego od 1 stycznia 2021 r.:

TABELA 2. Zestawienie danych materiałowych ściany zewnętrznej dwuwarstwowej

TABELA 2. Zestawienie danych materiałowych ściany zewnętrznej dwuwarstwowej

Metody obliczeniowe w zakresie projektowania cieplnego ścian zewnętrznych

Przykład obliczeniowy 2

Obliczono całkowity opór cieplny RT [(m2·K)/W] oraz wartość współczynnika przenikania ciepła UC [W/(m2·K)] ściany zewnętrznej budynku o układzie warstw materiałowych (ze szczeliną dobrze wentylowaną) przedstawionym na RYS. 11-13 (rzut poziomy ściany).

RYS. 11–13. Układ warstw materiałowych ściany szczelinowej o warstwach niejednorodnych cieplnie: model obliczeniowy (11), wycinek „A” (12), wycinek „B” (13)

RYS. 11–13. Układ warstw materiałowych ściany szczelinowej o warstwach niejednorodnych cieplnie: model obliczeniowy (11), wycinek „A” (12), wycinek „B” (13). Objaśnienia: 1 – tynk gipsowy gr. 1,5 cm, 2 – cegła kratówka gr. 25 cm/słup żelbetowy 25×25 cm, 3 – wełna mineralna gr. 20 cm, 4 – szczelina dobrze wentylowana gr. 4 cm, 5 – cegła klinkierowa gr. 12 cm, część konstrukcyjna połączona z warstwą elewacyjną za pomocą stalowych łączników mechanicznych; rys.: K. Pawłowski

W analizowanej ścianie szczelinowej zaprojektowano dobrze wentylowaną warstwę powietrza gr. 4 cm – spełnia to kryterium według pkt. 5.3.4. normy PN-EN ISO 6946:2008 [14]; „całkowity opór cieplny komponentu budowlanego zawierającego dobrze wentylowaną warstwę powietrza należy obliczyć, pomijając opór cieplny warstwy powietrza i wszystkich innych warstw między warstwą powietrza a środowiskiem zewnętrznym oraz dodając zewnętrzny opór przejmowania ciepła, odpowiadający powietrzu nieruchomemu; alternatywnie może być zastosowana wartość Rsi z Tablicy 1 normy”.

Kres górny całkowitego oporu cieplnego R’T

W wyniku podziału przegrody płaszczyznami prostopadłymi do powierzchni przegrody wyodrębniono dwa zróżnicowane wycinki (sekcje): wycinek „A”, wycinek „B” o układach warstw materiałowych przedstawionych na RYS. 11-13 oraz w TAB. 3 i TAB. 4.

Pola względne wycinka „A” i „B” wyznaczono na podstawie:

 • pola wycinka „A”: Pa = 0,25 m·0,465 m = 0,12 m2
 • pola wycinka „B”: Pb = 0,80 m·0,465 m = 0,37 m2
 • sumy pól wycinka „A” i wycinka „B”:

Pola względne zatem wynoszą:

Kres górny całkowitego oporu cieplnego R’T określono według wzoru:

TABELA 3. Zestawienie danych materiałowych ściany zewnętrznej – kres górny całkowitego oporu cieplnego R'T wycinka „A”

TABELA 3. Zestawienie danych materiałowych ściany zewnętrznej – kres górny całkowitego oporu cieplnego R'T wycinka „A”

TABELA 4. Zestawienie danych materiałowych ściany zewnętrznej – kres górny całkowitego oporu cieplnego

TABELA 4. Zestawienie danych materiałowych ściany zewnętrznej – kres górny całkowitego oporu cieplnego  

Kres dolny całkowitego oporu cieplnego R’’T

W wyniku podziału przegrody płaszczyznami równoległymi do powierzchni przegrody wyodrębniono warstwę niejednorodną cieplnie [dwa materiały: cegła kratówka – λc.k. = 0,56 W/(m·K), żelbet –λż.= 2,00 W/(m·K)], dla której należy określić równoważoną (uśrednioną) przewodność cieplną λ’’ według wzoru:

gdzie:

ƒc.k. – pole względne cegły kratówki [-],

λc.k. – współczynnik przewodzenia ciepła cegły kratówki [W/(m·K)],

ƒż. – pole względne żelbetu [-],

λż. – współczynnik przewodzenia ciepła żelbetu [W/(m·K)].

Pola względne wycinka cegły kratówki i żelbetu wyznaczono na podstawie:

 • pola cegły kratówki: Pc.k. = 0,80 m·0,25 m = 0,20 m2
 • pola żelbetu: Pż. = 0,25 m·0,25 m = 0,06 m2
 • sumy pól betonu komórkowego i żelbetu:

Pola względne wycinków wynoszą zatem:

Równoważona (uśredniona) przewodność cieplna warstwy niejednorodnej cieplnie:

 W/(m·K)

Kres dolny całkowitego oporu cieplnego R’’T określono według wzoru:

TABELA 5. Zestawienie danych materiałowych ściany zewnętrznej – kres dolny całkowitego oporu cieplnego R''T

TABELA 5. Zestawienie danych materiałowych ściany zewnętrznej – kres dolny całkowitego oporu cieplnego R''T

gdzie:

Rsi – opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej [(m2·K)/W],

Rt.g.– opór cieplny warstwy z tynku gipsowego [(m2·K)/W],

Rż./c.k. – opór cieplny warstwy z żelbetu/cegły kratówki [(m2·K)/W],

Rw.m. – opór cieplny warstwy z wełny mineralnej [(m2·K)/W],

Rsi – opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej [(m2·K)/W].

W TAB. 5 zestawiono wyniki obliczeń.

Parametry RT i U

Całkowity opór cieplny ściany zewnętrznej RT (komponentu składającego się z warstw cieplnie jednorodnych i niejednorodnych) oblicza się jako średnią arytmetyczną górnego i dolnego kresu oporu cieplnego, zgodnie ze wzorem:

(m2·K)/W

Wartość współczynnika przenikania ciepła ściany zewnętrznej U wynosi:

W/(m2·K)

Wartość skorygowanego współczynnika przenikania ciepła określono według wzoru:

Wartości poszczególnych poprawek ΔUg, ΔUƒ, ΔUr określono na podstawie następujących założeń:

 • ze względu na brak występowania pustek powietrznych poprawka na nieszczelności ΔUg = 0,
 • w przypadku ścian zewnętrznych poprawki ΔUr nie uwzględnia się (ΔUr = 0),
 • ze względu na łączniki mechaniczne ze stali nierdzewnej (o średnicy 5 mm i układzie 5 szt./m2) obliczono wartość poprawki ΔUƒ według wzoru:

gdzie:

α = 0,8 – łącznik całkowicie przebija warstwę izolacji,

λƒ = 17 W/(m·K) – kotwy ze stali nierdzewnej o średnicy 5 mm,

Aƒ – pole przekroju jednego łącznika,

nƒ– liczba łączników na metr kwadratowy, n ƒ = 5 szt./m2,

d0 = 0,20 m – grubość warstwy izolacji zawierającej łącznik,

R1 = 5,00 (m2·K)/W – opór cieplny izolacji przebijanej przez łącznik,

RT,h = 5,75 (m2·K)/W – całkowity opór cieplny komponentu.

Po podstawieniu do wzoru uzyskano wartość poprawki ΔUƒ = 0,01 W/(m2·K).

Zatem człon korekcyjny ΔU = 0,01 W/(m2·K), a wartość skorygowanego współczynnika przenikania ciepła ściany wynosi Uc = 0,19 W/(m2·K). Analizowana ściana zewnętrzna spełnia kryterium cieplne według rozporządzenia [1] obowiązującego od 1 stycznia 2021 r.

Przykład obliczeniowy 3

Obliczono rozkład temperatury w dwuwarstwowej ścianie zewnętrznej z ociepleniem usytuowanym od zewnątrz i wewnątrz (RYS. 14-15, TAB. 6 i TAB. 7).

Do określenie rozkładu temperatur w ścianie zewnętrznej przyjęto następujące założenia:

 • temperatura obliczeniowa zewnętrzna (Toruń – III strefa klimatyczna: te = –20°C),
 • temperatura obliczeniowa wewnętrzna (pomieszczenia przeznaczone do przebywania ludzi bez okryć zewnętrznych niewykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej: pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie, korytarze: ti = 20°C),
 • opory przejmowania ciepła dla ściany:
  – opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni przegrody: Rse = 0,04 (m2·K)/W,
  – opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody: Rsi = 0,25 (m2·K)/W.

TAB. 8 i TAB. 9 zestawiono wyniki obliczeń.

Należy podkreślić, że ocieplenie ściany zewnętrznej od wewnątrz powoduje, że jej warstwa konstrukcyjna (beton komórkowy) znajduje się w strefie przemarzania (t < 0°C). Takie zjawisko może spowodować zmianę parametrów technicznych i fizykalnych (cieplno-wilgotnościowych) analizowanej przegrody.

Przykład obliczeniowy 4

Obliczono współczynnik przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] warstwowych ścian zewnętrznych trójwarstwowych (RYS. 16), w zróżnicowanym układzie warstw materiałowych zgodnie z procedurą normy PN-EN ISO 6946:2008 [14].

RYS. 14–15 Rozkład temperatur w ścianie dwuwarstwowej: ocieplonej od strony zewnętrznej (14), ocieplonej od strony wewnętrznej (15); rys.: K. Pawłowski  TABELA 6. Zestawienie danych materiałowych ściany zewnętrznej dwuwarstwowej (ocieplenie od zewnątrz)
TABELA 7. Zestawienie danych materiałowych ściany zewnętrznej dwuwarstwowej (ocieplenie od wewnątrz) TABELA 8. Zestawienie temperatur na stykach warstw materiałowych (ściana ocieplona od zewnątrz)
TABELA 9. Zestawienie temperatur na stykach warstw materiałowych (ściana ocieplona od wewnątrz) RYS. 16. Przykładowe rozwiązanie materiałowe ścian zewnętrznych trójwarstwowych. Objaśnienia: 1 – tynk wewnętrzny, 2 – warstwa konstrukcyjna, 3 – izolacja cieplna, 4 – warstwa elewacyjna; rys.: K. Pawłowski

Do obliczenia współczynnika przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] przyjęto następujące założenia:

 • temperatura obliczeniowa zewnętrzna (Toruń – III strefa klimatyczna:
  te = –20°C),
 • temperatura obliczeniowa wewnętrzna (pomieszczenia przeznaczone do przebywania ludzi bez okryć zewnętrznych niewykonujących w sposób ciągły pracy:
  pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie, korytarze: ti = 20°C),
 • opory przejmowania ciepła dla ściany; wartości oporów przejmowania ciepła zostały przyjęte według PN-EN ISO 6946:2008 [14] dla poziomego kierunku strumienia ciepła:
  – opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni przegrody:
  Rse
  = 0,04 (m2·K)/W,
  – opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody:
  Rsi
  = 0,13 (m2·K)/W,
 • wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] przyjęto na podstawie tablic załącznik do pracy [15, 16].

Wyniki obliczeń zestawiono w TAB. 10.

TABELA 10. Wyniki obliczeń wartości współczynnika przenikania ciepła Uc według PN-EN ISO 6946:2008 [14] w odniesieniu do ściany zewnętrznej trójwarstwowej

TABELA 10. Wyniki obliczeń wartości współczynnika przenikania ciepła Uc według PN-EN ISO 6946:2008 [14] w odniesieniu do ściany zewnętrznej trójwarstwowej

Istotny wpływ na wartość współczynnika przenikania ciepła przegrody budowlanej Uc [W/(m2·K)] ma wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] materiału izolacyjnego. W odniesieniu do jednego rodzaju izolacji może się ona wahać w znacznym przedziale w zależności od produktu, co wynika z szybkiego rozwoju rynku materiałów termoizolacyjnych oraz coraz bardziej zaawansowanych technologii produkcyjnych.

W obliczeniach różnicowano grubość warstwy izolacji cieplnej i wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ [W/(m·K)]. Dodatkowo zamieszczono poziomy wymagań co do izolacyjności cieplnej Uc(max) [W/(m2·K)] według rozporządzenia [1], obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Przykład obliczeniowy 5

Sprawdzono ryzyko występowania kondensacji międzywarstowej w ścianie zewnętrznej trójwarstwowej rozpatrywanej w dwóch wariantach.

Do obliczeń i analizy w zakresie sprawdzenia występowania kondensacji międzywarstwowej wybrano ścianę zewnętrzna trójwarstwowa, otynkowana od wnętrza, z zewnętrzną warstwą licowej cegły klinkierowej oraz płytą termoizolacyjną w środku, wykonaną alternatywnie z wełny mineralnej lub styropianu.

Na RYS. 17-18 i w TAB. 11 przedstawiono dane geometryczne i materiałowe przegrody.

RYS. 17–18 Ściana zewnętrzna trójwarstwowa z licówką klinkierową i ociepleniem: wełną mineralną (17) i styropianem (18); rys.: K. Pawłowski

RYS. 17–18 Ściana zewnętrzna trójwarstwowa z licówką klinkierową i ociepleniem: wełną mineralną (17) i styropianem (18); rys.: K. Pawłowski

TABELA 11. Parametry geometryczno-materiałowe warstw ściany zewnętrznej trójwarstwowej

TABELA 11. Parametry geometryczno-materiałowe warstw ściany zewnętrznej trójwarstwowej

TABELA 12. Wyniki obliczeń w zakresie występowania kondensacji międzywarstwowej – ściana zewnętrzna trójwarstwowa z wełną mineralną (wariant I)

TABELA 12. Wyniki obliczeń w zakresie występowania kondensacji międzywarstwowej – ściana zewnętrzna trójwarstwowa z wełną mineralną (wariant I)

TABELA 13. Wyniki obliczeń w zakresie występowania kondensacji międzywarstwowej – ściana zewnętrzna trójwarstwowa z płytami styropianowymi (wariant II)

TABELA 13. Wyniki obliczeń w zakresie występowania kondensacji międzywarstwowej – ściana zewnętrzna trójwarstwowa z płytami styropianowymi (wariant II)

Przeprowadzono podstawowe obliczenia (TAB. 12 i TAB. 13) i analizy w zakresie stanu wilgotnościowego ściany dla dwóch różnych materiałów termoizolacyjnych: wełny mineralnej i styropianu, użytych alternatywnie, przyjmując budynek w Bydgoszczy (dane meteorologiczne) z wentylacją grawitacyjną w 3/4 klasie wilgotności pomieszczeń (dla θe < 0°C → Δp = 810 Pa).

Na RYS. 19, RYS. 20, RYS. 21 i RYS. 22 przedstawiono w skali oporów dyfuzyjnych (oś pozioma) wykresy temperatury t [°C], ciśnienia pary wodnej nasyconej psat [Pa] oraz rzeczywistego ciśnienia cząstkowego pary wodnej p [Pa] dla dwóch przypadków termoizolacji ściany.

RYS. 19 Analiza wilgotnościowa ściany trójwarstwowej ocieplonej wełną mineralną [1]; rys.: K. Pawłowski

RYS. 19 Analiza wilgotnościowa ściany trójwarstwowej ocieplonej wełną mineralną [1]; rys.: K. Pawłowski

RYS. 20 Analiza wilgotnościowa ściany trójwarstwowej ocieplonej wełną mineralną [2]; rys.: K. Pawłowski

RYS. 20 Analiza wilgotnościowa ściany trójwarstwowej ocieplonej wełną mineralną [2]; rys.: K. Pawłowski

RYS. 21 Analiza wilgotnościowa ściany trójwarstwowej ocieplonej styropianem [1]; rys.: K. Pawłowski

RYS. 21 Analiza wilgotnościowa ściany trójwarstwowej ocieplonej styropianem [1]; rys.: K. Pawłowski

RYS. 22 Analiza wilgotnościowa ściany trójwarstwowej ocieplonej styropianem [2]; rys.: K. Pawłowski

RYS. 22 Analiza wilgotnościowa ściany trójwarstwowej ocieplonej styropianem [2]; rys.: K. Pawłowski

Wykresy p [Pa] i psat [Pa] przecinają się, przegroda w obu przypadkach jest zagrożona kondensacją wewnętrzną wilgoci. Występuje jedna wewnętrzna płaszczyzna kondensacji wilgoci c w styku termoizolacji z licówką (płaszczyzna międzywarstwowa 1), ciśnienie pc [Pa].

Obliczenie ilości kondensującej wilgoci w płaszczyźnie c:

 • izolacja z wełny mineralnej:

w okresie miesiąca g(m) = 30·24·3600·559·10–10 = 0,145 kg/m2

 • izolacja ze styropianu:

w okresie miesiąca g(m) = 30·24·3600·120·10–10 = 0,031 kg/m2

Rezultaty obliczeń wskazują na fakt gromadzenia się wewnątrz przegrody (dla obu rodzajów termoizolacji) wilgoci kondensacyjnej. Nie można jednak odpowiedzieć na pytanie, czy bilans roczny wilgoci wykaże możliwość wysuszenia przegrody w okresie letnim, co jest koniecznym warunkiem jej akceptacji technicznej. Należy przeprowadzić dalsze analizy i obliczenia w tym zakresie.

Podsumowanie i wnioski

W artykule przedstawiono zasady projektowania ścian zewnętrznych i ich złączy spełniających prawne wymagania cieplno-wilgotnościowe obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku z uwzględnieniem wytycznych budownictwa niskoenergetycznego. Osiągnięcie wartości współczynnika przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] poniżej wartości granicznej polega określeniu odpowiedniej grubości materiału termoizolacyjnego oraz poprawnym jego usytuowaniu. Należy jednak zwrócić uwagę także na odpowiednie kształtowanie układów materiałowych złączy budowlanych (połączenie dwóch lub trzech przegród w węźle), określanych także w literaturze jako mostki cieplne (mostki termiczne). Dobór materiałów, szczególnie termoizolacyjnych, powinien uwzględniać innowacyjne rozwiązania pozwalające na optymalizację (minimalizację) ich grubości.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2017 r. poz. 2285).
 2. PN-B-12066:1998, „Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy”.
 3. M. Wesołowska, K. Pawłowski, „Aspekty związane z dostosowaniem obiektów istniejących do standardów budownictwa energooszczędnego”, Agencja Reklamowa TOP, Włocławek 2016. Praca wydana w ramach projektu finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.
 4. K. Pawłowski, „Innowacyjne rozwiązania materiałów termoizolacyjnych w aspekcie modernizacji budynków w Polsce”, „IZOLACJE” 3/2018, s. 48–64.
 5. D. Christoffers, U. Tron, „Transparente wärmedämmungen mit integrierter prismenscheibe zur saisonalen verschattung – Ausführungsbeispiele Vakunumdämmung“, BINE Informationsdiens, projektinfo 4/01.
 6. M. Gaczek, S. Fiszer, „Tynki” [w:] „XVIII Ogólnopolska Konferencja Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji”, Ustroń 2003.
 7. K. Schabowicz, „Elewacje wentylowane. Technologia produkcji i metody badania płyt włóknisto-cementowych”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2018.
 8. K. Pawłowski, „Fasada wentylowana jako nowoczesna elewacja budynków niskoenergetycznych”, „IZOLACJE” 2/2017, s. 62–65.
 9. K. Pawłowski, „Elewacje wentylowane w budynkach energooszczędnych”, „Przewodnik projektanta” 3/2019, s. 38–41.
 10. F. Lewandowski, „Analiza numeryczna parametrów cieplnych przegród zewnętrznych i ich złączy budynku z bali drewnianych”, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Pawłowskiego, UTP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013.
 11. W. Nitka, „Mój dom z drewna”, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2010.
 12. P. Markiewicz, „Budownictwo ogólne dla architektów”, Wydawnictwo ARCHI-PLUS, Kraków 2011.
 13. P. Tokarz, „Płyty warstwowe w systemach lekkiej obudowy budynków”, „IZOLACJE” 2/2012, s. 24–26.
 14. PN-EN ISO 6946:2008, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
 15. K. Pawłowski, „Projektowanie ścian w budownictwie energooszczędnym. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe ścian zewnętrznych i ich złączy w świetle obowiązujących przepisów prawnych”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2017.
 16. K. Pawłowski, „Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle aktualnych warunków technicznych dotyczących budynków. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych i ich złączy”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2016.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Anna Kaczmarek Trwałość murów licowych

Trwałość murów licowych Trwałość murów licowych

W artykule zostanie przedstawione ujęcie trwałości murów licowych w opracowywanym do wdrożenia w Polsce Eurokodzie EN 1996 „Projektowanie konstrukcji murowych” [1]. Problematyka ta ujęta jest w części...

W artykule zostanie przedstawione ujęcie trwałości murów licowych w opracowywanym do wdrożenia w Polsce Eurokodzie EN 1996 „Projektowanie konstrukcji murowych” [1]. Problematyka ta ujęta jest w części II „Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych”, która wskazuje również wiele norm związanych (m.in. grupy norm EN 771 [2], EN 998 [3] i pośrednio EN 845 [4]). Jednak w tej grupie norm zawarte są tylko ogólne wytyczne dotyczące zasad doboru materiałów. Doświadczenia...

mgr inż. Michał Wieczorek, mgr inż. Krzysztof Nosal Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości

Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości

Tynki wewnętrzne, zwane także wyprawami tynkarskimi, to powłoki wykonane z zapraw przeznaczonych do pokrywania lub kształtowania powierzchni ścian i stropów. Należy jednak pamiętać, że tynk to nie tylko...

Tynki wewnętrzne, zwane także wyprawami tynkarskimi, to powłoki wykonane z zapraw przeznaczonych do pokrywania lub kształtowania powierzchni ścian i stropów. Należy jednak pamiętać, że tynk to nie tylko element zwiększający estetykę i wytrzymałość powierzchni ściany, lecz także czynnik zapewniający odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach, stanowiący o komforcie jego użytkowania. Aby te funkcje mógł pełnić w każdym wnętrzu, jego rodzaj należy starannie dobrać w zależności od podłoża oraz przewidywanego...

mgr inż. Paweł Kielar Materiały do systemów ociepleń ETICS

Materiały do systemów ociepleń ETICS Materiały do systemów ociepleń ETICS

Gdy patrzymy na ścianę wyklejoną termoizolacją, z której robotnicy zdejmują kolejne niezwiązane z podłożem płyty, zadajemy sobie pytanie: czy rzeczywiście dobór materiałów i ich wbudowanie są łatwe?

Gdy patrzymy na ścianę wyklejoną termoizolacją, z której robotnicy zdejmują kolejne niezwiązane z podłożem płyty, zadajemy sobie pytanie: czy rzeczywiście dobór materiałów i ich wbudowanie są łatwe?

inż. Jacek Urban Gładzie gipsowe w budownictwie

Gładzie gipsowe w budownictwie Gładzie gipsowe w budownictwie

Gładź jest ostatnią wierzchnią warstwą powierzchni tynkowanej, nadającą jej wysoką estetykę, wykonywaną z zaprawy lub masy tynkarskiej. Najbardziej szlachetna odmiana gładzi do wykonywania powłok wewnętrznych...

Gładź jest ostatnią wierzchnią warstwą powierzchni tynkowanej, nadającą jej wysoką estetykę, wykonywaną z zaprawy lub masy tynkarskiej. Najbardziej szlachetna odmiana gładzi do wykonywania powłok wewnętrznych w obiektach budowlanych to suche zaprawy tynkarskie wytwarzane na spoiwie gipsowym – tzw. gładzie gipsowe. Gładzie gipsowe stosuje się na powierzchniach ścian i sufitów w celu ich wyrównania, a dzięki temu uzyskania wysokiej jakości podłoży gładkich przeznaczonych do malowania lub tapetowania.

Zbigniew Rekucki Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych

Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych

Historia obecności płyt gipsowo-kartonowych w Polsce ma już pięćdziesięcioletnią tradycję. Należy jednak zaznaczyć, że ten pierwszy okres stosowania (od 1957 do 1990 r.) bardzo zaszkodził opinii o przydatności...

Historia obecności płyt gipsowo-kartonowych w Polsce ma już pięćdziesięcioletnią tradycję. Należy jednak zaznaczyć, że ten pierwszy okres stosowania (od 1957 do 1990 r.) bardzo zaszkodził opinii o przydatności płyt gipsowo-kartonowych na polskich budowach. W tym pierwszym okresie była dostępna jedynie płyta, nie było natomiast żadnych akcesoriów ani kleju gipsowego czy gipsu szpachlowego, nie mówiąc już o profilach. Płyta g-k miała zastępować mokre tynki wewnętrzne, co dobitnie podkreśla obowiązująca...

dr inż. Maciej Jaworski Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków? Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża pojemność cieplna konstrukcji budynku (zdolność...

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża pojemność cieplna konstrukcji budynku (zdolność do akumulacji ciepła) przyczynia się zaś do poprawy jego efektywności energetycznej, co przejawia się zmniejszeniem zużycia energii niezbędnej do zapewnienia i utrzymania komfortu cieplnego. Pozwala też na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych.

dr inż. Marek Kamieniarz Dom podziemny

Dom podziemny Dom podziemny

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

dr inż. Jerzy Szyszka Izolacje aerożelowe

Izolacje aerożelowe Izolacje aerożelowe

Rosnące koszty wytwarzania energii konwencjonalnej oraz polityka UE zmierzająca do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich skłaniają do poszukiwania coraz bardziej efektywnych...

Rosnące koszty wytwarzania energii konwencjonalnej oraz polityka UE zmierzająca do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich skłaniają do poszukiwania coraz bardziej efektywnych termoizolacji, nawet mimo stosunkowo dużego kosztu ich wytwarzania. Takim materiałem izolacyjnym, który wydaje się spełniać rosnące wymagania, jest aerożel – materiał nanoporowaty, ultralekki i transparentny.

inż. Jacek Urban Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego

Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego

Zaprawy tynkarskie na bazie cementu romańskiego były powszechnie stosowane w budownictwie miejskim na przełomie XIX i XX w. Miały za zadanie chronić konstrukcję budynków przed wpływem czynników atmosferycznych...

Zaprawy tynkarskie na bazie cementu romańskiego były powszechnie stosowane w budownictwie miejskim na przełomie XIX i XX w. Miały za zadanie chronić konstrukcję budynków przed wpływem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń środowiska, a jednocześnie pełnić funkcję dekoracyjną. Po ich ponad 100-letniej eksploatacji można stwierdzić, że w przeważającej większości obserwowanych obiektów wygrały próbę czasu i zachowały funkcję wypraw bez specjalnych reperacji. Jednakże w wielu wypadkach wpływy atmosferyczne...

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Paula Szczepaniak Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród

Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie [12]. Ustawodawcy zaprezentowali w nim m.in. nowe podejście...

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie [12]. Ustawodawcy zaprezentowali w nim m.in. nowe podejście do oceny wilgotnościowej przegród. Jako właściwą wskazali normę PN-EN ISO 13788 [11], która od momentu jej wprowadzenia w 2001 r. miała status normy dobrowolnego stosowania. W związku z tym już wcześniej została wdrożona do procesu dydaktycznego na wielu uczelniach technicznych. Prowadzono również...

mgr inż. Jerzy Żurawski Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych

Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych

Uzyskanie rzetelnej informacji o jakości i prawidłowości wykonanej w budynku izolacji termicznej może nie być proste. Istniejące budynki bardzo często nie mają dokumentacji lub jest ona niekompletna, a...

Uzyskanie rzetelnej informacji o jakości i prawidłowości wykonanej w budynku izolacji termicznej może nie być proste. Istniejące budynki bardzo często nie mają dokumentacji lub jest ona niekompletna, a dodatkowy problem mogą stanowić dokonane w trakcie realizacji zmiany technologii czy materiałów w stosunku do zaplanowanych w projekcie. Aby zatem dokonać poprawnej oceny, należy wykonać dodatkowe badania, najlepiej metodą bezinwazyjną. Taka bezinwazyjna weryfikacja prac izolacyjnych nie jest możliwa...

mgr inż. Anna Zastawna-Rumin Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej....

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej. Zwiększenie parametrów izolacyjnych przegród budynku jest często bardzo trudne do uzyskania (przy istniejących grubych ścianach powoduje ograniczenie dopływu światła dziennego) lub wiąże się z wieloma kompromisami architektonicznymi i funkcjonalnymi (np. zmniejszeniem powierzchni użytkowej lub wysokości...

dr hab. inż., prof. PK Krzysztof Stypuła Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami

Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami

W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój budownictwa kubaturowego i komunikacyjnego. Nowym inwestycjom mogą towarzyszyć oddziaływania, przed którymi należy chronić środowisko. Jednym z takich oddziaływań...

W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój budownictwa kubaturowego i komunikacyjnego. Nowym inwestycjom mogą towarzyszyć oddziaływania, przed którymi należy chronić środowisko. Jednym z takich oddziaływań jest wpływ wibracji, czyli drgań mechanicznych (zwanych dalej krótko drganiami), na budynki i ludzi w nich przebywających (tzw. wpływy dynamiczne).

mgr inż. Paweł Tomczyk Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie...

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie Interpretacyjnym „Wymaganie podstawowe nr 5. Ochrona przed hałasem”. Podobne zapisy, włączające ponadto ochronę przeciwdrganiową, znajdują się w podstawowych aktach prawnych dotyczących budownictwa, do których należą: ustawa Prawo budowlane i związane z nią Rozporządzenie Ministra Infrastruktury...

dr inż. Krzysztof Pawłowski Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku

Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku

Podstawowym problemem w procedurach obliczeniowych jest sposób uwzględniania liniowych mostków cieplnych. Z tego względu zjawisko występowania mostka cieplnego jest zwykle niedostrzegane i pomijane przez...

Podstawowym problemem w procedurach obliczeniowych jest sposób uwzględniania liniowych mostków cieplnych. Z tego względu zjawisko występowania mostka cieplnego jest zwykle niedostrzegane i pomijane przez projektantów, architektów i konstruktorów.

dr hab. Włodzimierz Urbaniak Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. PŁ, dr inż. Aleksander Dariusz Panek Jak określać charakterystykę energetyczną budynków?

Jak określać charakterystykę energetyczną budynków? Jak określać charakterystykę energetyczną budynków?

Zapotrzebowanie na energię netto do ogrzewania i chłodzenia stanowi istotny składnik ogólnej charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto wiele wskaźników opartych na zapotrzebowaniu na energię netto...

Zapotrzebowanie na energię netto do ogrzewania i chłodzenia stanowi istotny składnik ogólnej charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto wiele wskaźników opartych na zapotrzebowaniu na energię netto jest podstawą do porównywania koncepcji architektonicznych i szacowania przyszłych kosztów eksploatacji obiektów, w szerszej perspektywie zaś – do oceny wpływu budynków na środowisko. W wybranych przypadkach (dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego) wskaźniki zapotrzebowania...

dr hab. inż., prof. ITB Barbara Szudrowicz Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Celem ochrony przeciwdźwiękowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jest zapewnienie takich warunków akustycznych, „aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy [budynku – B.S.]...

Celem ochrony przeciwdźwiękowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jest zapewnienie takich warunków akustycznych, „aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy [budynku – B.S.] lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach”. Ten cel, zacytowany z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [20, 24], przedstawiony...

Jarosław Guzal Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce

Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce

"Aerożel jest stosunkowo starym materiałem – wynaleziono go w 1931 r. jego objętość stanowi w ponad 90% powietrze, co czyni go najskuteczniejszym izolatorem o najniższej wartości współczynnika przewodzenia...

"Aerożel jest stosunkowo starym materiałem – wynaleziono go w 1931 r. jego objętość stanowi w ponad 90% powietrze, co czyni go najskuteczniejszym izolatorem o najniższej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ" - tłumaczą Jarosławowi Guzalowi Szymon Markiewicz – dyrektor handlowy, i Dariusz Krakowski – przedstawiciel handlowy firmy Aerogels Poland Nanotechnology Sp. z o.o.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania

Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania

Wysadzina zmarzlinowa to zjawisko polegające na podnoszeniu się ku górze powierzchni przemarzającej gruntu spoistego (gliny, iłu) wskutek zamarzania wody gruntowej podciąganej kapilarnie do strefy przemarzania,...

Wysadzina zmarzlinowa to zjawisko polegające na podnoszeniu się ku górze powierzchni przemarzającej gruntu spoistego (gliny, iłu) wskutek zamarzania wody gruntowej podciąganej kapilarnie do strefy przemarzania, a dokładniej: na skutek kolejno tworzących się w podłożu soczewek lodu.

Jacek Sawicki Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych

Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych

Wentylacja ścian zewnętrznych ocieplanych w technologiach lekkich-suchych pozornie stanowi niewiele znaczący fragment globalnego systemu wentylacji obiektu. W rzeczywistości jest to istotny jego składnik,...

Wentylacja ścian zewnętrznych ocieplanych w technologiach lekkich-suchych pozornie stanowi niewiele znaczący fragment globalnego systemu wentylacji obiektu. W rzeczywistości jest to istotny jego składnik, bo w takich strefach zachodzą skomplikowane zjawiska klimatyczne związane ze zmianami tempa dyfuzji powietrza suchego i pary wodnej oraz migracją wilgoci, adekwatne do warunków cieplno-wilgotnościowych panujących po obu stronach ścian. Zjawiska te rzutują na jakość konstrukcji obiektu i kształtują...

Jacek Sawicki Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać? Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach....

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach. Na ścianach wewnątrz pomieszczeń są to miejsca występowania tzw. mostków termicznych, spowodowane brakiem docieplenia muru, gdzie na styku powierzchni ściany z otoczeniem występuje zjawisko skraplania się wilgoci.

Piotr Rogalski Jak izolować ściany zewnętrzne budynków?

Jak izolować ściany zewnętrzne budynków? Jak izolować ściany zewnętrzne budynków?

Inwestor czy właściciel budynku powinien zadbać o to, by budynek spełniał minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002...

Inwestor czy właściciel budynku powinien zadbać o to, by budynek spełniał minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). W jego interesie jest jednak rozważenie zastosowania lepszej ochrony cieplnej, niż wymagana w przepisach, tzn. wyboru takich rozwiązań, których efektywność ekonomiczna...

mgr inż. Tomasz Karwat Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania

Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom tematyki związanej z promieniowaniem podczerwonym, budową kamer i wykonywaniem pomiarów termowizyjnych.

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom tematyki związanej z promieniowaniem podczerwonym, budową kamer i wykonywaniem pomiarów termowizyjnych.

Wybrane dla Ciebie

Planujesz renowację elewacji? Sprawdź »

Planujesz renowację elewacji? Sprawdź » Planujesz renowację elewacji? Sprawdź »

Ocieplasz dom? Nie popełnij tych błędów

Ocieplasz dom? Nie popełnij tych błędów Ocieplasz dom? Nie popełnij tych błędów

Idealna alternatywa dla tradycyjnej elewacji »

Idealna alternatywa dla tradycyjnej elewacji » Idealna alternatywa dla tradycyjnej elewacji »

Na co zmienić glinianą dachówkę?

Na co zmienić glinianą dachówkę? Na co zmienić glinianą dachówkę?

Dlaczego hydroizolacja budynków jest ważną kwestią?

Dlaczego hydroizolacja budynków jest ważną kwestią? Dlaczego hydroizolacja budynków jest ważną kwestią?

Osłony przeciwsłoneczne- sprawdź nasze propozycje

Osłony przeciwsłoneczne- sprawdź nasze propozycje Osłony przeciwsłoneczne- sprawdź nasze propozycje

Profesjonalne rozwiązania hydroizolacji i izolacji dachów płaskich

Profesjonalne rozwiązania hydroizolacji i izolacji dachów płaskich Profesjonalne rozwiązania hydroizolacji i izolacji dachów płaskich

Odbierz 100zł na pierwsze zakupy »

Odbierz 100zł na pierwsze zakupy » Odbierz 100zł na pierwsze zakupy »

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Jak wytłumić dźwięki uderzeniowe? Jak wyciszyć podłogę?

Jak wytłumić dźwięki uderzeniowe? Jak wyciszyć podłogę? Jak wytłumić dźwięki uderzeniowe? Jak wyciszyć podłogę?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Wybierz odpowiedni materiał do izolacji domu »

Wybierz odpowiedni materiał do izolacji domu » Wybierz odpowiedni materiał do izolacji domu »

Pomaluj dom i wnętrze

Pomaluj dom i wnętrze Pomaluj dom i wnętrze

Chcesz stworzyć idealną elewację? Sprawdź »

Chcesz stworzyć idealną elewację? Sprawdź » Chcesz stworzyć idealną elewację? Sprawdź »

Uszczelnienia i izolacje różnych obiektów inżynierskich »

Uszczelnienia i izolacje różnych obiektów inżynierskich » Uszczelnienia i izolacje różnych obiektów inżynierskich »

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019 + Suplement z 2021 r.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019 + Suplement z 2021 r. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019 + Suplement z 2021 r.

Poradnik eksploatacji obiektów budowlanych

Poradnik eksploatacji obiektów budowlanych Poradnik eksploatacji obiektów budowlanych

Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji

Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji

Najnowsze produkty i technologie

GRUPA SICOL SP. Z O.O. System dociepleń od wewnątrz SICOWALL

System dociepleń od wewnątrz SICOWALL System dociepleń od wewnątrz SICOWALL

Jesteś właścicielem mieszkania w zabytkowej kamienicy lub wiekowego domu? Mieszkasz w zabudowie szeregowej lub bloku i nie masz pełnego wpływu na decyzję o dociepleniu obiektu od zewnątrz? Rachunki za...

Jesteś właścicielem mieszkania w zabytkowej kamienicy lub wiekowego domu? Mieszkasz w zabudowie szeregowej lub bloku i nie masz pełnego wpływu na decyzję o dociepleniu obiektu od zewnątrz? Rachunki za ogrzewanie ciągle rosną, a ty nie możesz utrzymać komfortowej temperatury w mieszkaniu?

Redakcja Nowoczesne dachy

Nowoczesne dachy Nowoczesne dachy

Od 2021 roku obowiązują nowe wytyczne budowania domów energooszczędnych, co wymusza na inwestorach realizację budynków nieskomplikowanych w formie. Z tego powodu coraz częściej wybierane są domy na planie...

Od 2021 roku obowiązują nowe wytyczne budowania domów energooszczędnych, co wymusza na inwestorach realizację budynków nieskomplikowanych w formie. Z tego powodu coraz częściej wybierane są domy na planie prostokąta, przekryte dwuspadowymi dachami. Na takich dachach najlepiej prezentują się stosunkowo proste i regularne kształty pokrycia. Minimalizm wpływa także na kolorystykę – zazwyczaj wybierane są materiały pokryciowe w odcieniach szarości. Na szczęście, nie wszyscy podążają ślepo za modą, więc...

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi? Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Jakie są wymagania odnośnie izolacji budynków, jak je znaleźć i dla kogo są te przepisy? Podpowiadamy, dlaczego warto znać Warunki Techniczne, planując budowę lub zakup domu.

Jakie są wymagania odnośnie izolacji budynków, jak je znaleźć i dla kogo są te przepisy? Podpowiadamy, dlaczego warto znać Warunki Techniczne, planując budowę lub zakup domu.

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. Zaprawy do naprawy betonu (norma EN 1504)

Zaprawy do naprawy betonu (norma EN 1504) Zaprawy do naprawy betonu (norma EN 1504)

Jedną z najważniejszych zasad zawartych w części 9 normy EN 1504 jest zasada nr 3: odbudowa zniszczonego elementu betonowego za pomocą opracowanych w tym celu zapraw naprawczych. Marka MasterEmaco, oferująca...

Jedną z najważniejszych zasad zawartych w części 9 normy EN 1504 jest zasada nr 3: odbudowa zniszczonego elementu betonowego za pomocą opracowanych w tym celu zapraw naprawczych. Marka MasterEmaco, oferująca osobno zapakowane zaprawy naprawcze do betonu, nieustannie przoduje w badaniach mających na celu zapewnienie opłacalnego, długoterminowego rozwiązania powyższego problemu.

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. Obejrzyj seminarium online: Izolacja wodochronna dachów – trwałe rozwiązania na bazie płynnej żywicy

Obejrzyj seminarium online: Izolacja wodochronna dachów – trwałe rozwiązania na bazie płynnej żywicy Obejrzyj seminarium online: Izolacja wodochronna dachów – trwałe rozwiązania na bazie płynnej żywicy

Każdy budynek wymaga zastosowania zewnętrznej warstwy ochronnej – „skóry”, która będzie go zabezpieczać przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Dachy stanowią element zewnętrzny budynków i odgrywają...

Każdy budynek wymaga zastosowania zewnętrznej warstwy ochronnej – „skóry”, która będzie go zabezpieczać przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Dachy stanowią element zewnętrzny budynków i odgrywają istotną rolę w zapewnianiu trwałości konstrukcji. Jako górna warstwa budowli zapobiegają przenikaniu wody przez powierzchnie poziome lub nachylone.

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. Systemy parkingowe – renowacja parkingu podziemnego

Systemy parkingowe – renowacja parkingu podziemnego Systemy parkingowe – renowacja parkingu podziemnego

Business Garden to nowoczesny kompleks biurowców o wysokim standardzie, zaprojektowany tak, aby zapewnić najwyższy komfort pracy oraz wygodę jego najemcom. Niestety, od pewnego czasu inwestor zmagał się...

Business Garden to nowoczesny kompleks biurowców o wysokim standardzie, zaprojektowany tak, aby zapewnić najwyższy komfort pracy oraz wygodę jego najemcom. Niestety, od pewnego czasu inwestor zmagał się z problemami na poziomach podziemnych, gdzie mieszczą się parkingi. Na ich powierzchni zaczęły pojawiać się liczne rysy, dochodzące nawet do 0,7 mm grubości, czego następstwem było przeciekanie wody przez konstrukcję stropu, powodujące degradację betonu oraz zbrojenia. Pojawiły się również inne uciążliwe...

AlchiPolska Sp. z o.o. Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych

Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych

Przeciekający dach to poważny problem, jednak nie zawsze musi oznaczać konieczności wymiany całego pokrycia. Dostępne na rynku nowoczesne produkty do hydroizolacji, np. system płynnych membran poliuretanowych...

Przeciekający dach to poważny problem, jednak nie zawsze musi oznaczać konieczności wymiany całego pokrycia. Dostępne na rynku nowoczesne produkty do hydroizolacji, np. system płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo firmy Alchimica, zabezpieczą powierzchnię przed szkodliwym działaniem wody, tworząc szczelną, a jednocześnie oddychającą powłokę ochronną nawet w trudno dostępnych miejscach.

merXu Masz niestandardowe potrzeby zakupowe? Złóż zapytanie ofertowe na MerXu

Masz niestandardowe potrzeby zakupowe? Złóż zapytanie ofertowe na MerXu Masz niestandardowe potrzeby zakupowe? Złóż zapytanie ofertowe na MerXu

MerXu to platforma zakupowa inna niż wszystkie. Poza bogatą ofertą produktów z wielu kategorii przemysłowych, zapewnia swoim klientom szereg funkcjonalności, ułatwiających zawieranie transakcji. Jedną...

MerXu to platforma zakupowa inna niż wszystkie. Poza bogatą ofertą produktów z wielu kategorii przemysłowych, zapewnia swoim klientom szereg funkcjonalności, ułatwiających zawieranie transakcji. Jedną z nich jest możliwość składania przez kupujących zapytań ofertowych. Na czym polega ta opcja i co daje obydwu stronom transakcji?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.