Izolacje.com.pl

Ocena stanu technicznego izolacji termicznych na modernizowanych elewacjach

Evaluation of the technical condition of thermal insulation equipment on upgraded façades

FOT. 6. Warstwa fakturowa ściany wielkopłytowej W-70 po próbie wykonania odkrywki dla określenia stanu technicznego izolacji termicznej i wieszaków stalowych
Archiwum autora

FOT. 6. Warstwa fakturowa ściany wielkopłytowej W-70 po próbie wykonania odkrywki dla określenia stanu technicznego izolacji termicznej i wieszaków stalowych


Archiwum autora

W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie ilości modernizowanych budynków. W większości przypadków modernizacja uwzględnia poprawę stanu ochrony cieplnej przegród zewnętrznych. W wyniku prowadzenia robót budowlanych poprawia się izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych, dachów lub stropodachów, a także stolarki okiennej i drzwiowej.

Zobacz także

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Ruukki Polska Sp. z o.o. Właściwy wybór płyt warstwowych gwarancją szczelnej i bezpiecznej obudowy

Właściwy wybór płyt warstwowych gwarancją szczelnej i bezpiecznej obudowy Właściwy wybór płyt warstwowych gwarancją szczelnej i bezpiecznej obudowy

Płyty warstwowe to szeroko stosowany materiał służący jako obudowa ścian i dachów w budynkach przemysłowych, magazynowych, komercyjnych, chłodniczych i wielu innych. Projektując obudowę do nowego obiektu,...

Płyty warstwowe to szeroko stosowany materiał służący jako obudowa ścian i dachów w budynkach przemysłowych, magazynowych, komercyjnych, chłodniczych i wielu innych. Projektując obudowę do nowego obiektu, należy wziąć pod uwagę wiele aspektów. Kluczowe są oczywiście oczekiwania klienta, bo obiekt musi być dopasowany do jego potrzeb. Ale równie ważne są wszelkie wymogi formalno-prawne oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

 

Abstrakt

W artykule opisano materiały termoizolacyjne stosowane przy ocieplaniu ścian zewnętrznych i ich parametry. Zwrócono uwagę na konieczność przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejącej izolacji termicznej, a także przedstawiono wpływ czynników atmosferycznych na stan systemu ociepleń oraz skutki nieprawidłowego montażu izolacji termicznej.

Evaluation of the technical condition of thermal insulation equipment on upgraded façades

The article describes thermal insulation materials used for the insulation of outer walls, and their parameters. Stressed was the importance of executing evaluations of technical conditions of existing thermal insulation systems. The influence of weather elements on the technical condition of thermal insulation systems was presented, as well as the effects of erroneous installation of thermal insulation.

W przypadku wykonywania kompleksowej termomodernizacji obejmuje ona dodatkowo źródło ciepła, instalację centralnego ogrzewania i wentylację. Najczęściej wykonywanym usprawnieniem termomodernizacyjnym jest ocieplenie ścian zewnętrznych.

Jedną z warstw ścian zewnętrznych, które różnią się wzajemnie rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi jest izolacja termiczna.

Warstwa ocieplenia znajdująca się w ścianach zewnętrznych, w trakcie wieloletniego użytkowania może charakteryzować się zróżnicowanym stanem technicznym. Wpływ na to ma sposób zaprojektowania przegrody zewnętrznej, jakość zastosowanych materiałów oraz poziom wykonawstwa robót budowlanych, a także oddziaływanie zróżnicowanych czynników na warstwę termoizolacji w trakcie użytkowania budynku.

Materiały termoizolacyjne w ociepleniach ścian zewnętrznych

Materiały stosowane jako izolacje termiczne definiowano w połowie XX w. jako materiały, które chronią pomieszczenia mieszkalne, budynki użyteczności publicznej i przemysłowe, a także różne urządzenia (np. kotły parowe) od strat ciepła [1]. Bardziej precyzyjnie możemy powiedzieć, że do materiałów termoizolacyjnych zaliczamy takie, które charakteryzują się stosunkowo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, który można przyjąć na poziomie λ <  0,20 W/[(m·K)].

W literaturze fachowej można jednak znaleźć nieco inną definicję. Dotyczy ona wyrobów do izolacji cieplnej i brzmi następująco:

Wyrób do izolacji cieplnej - wyrób o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła niższym niż 0,06 W/[(m·K)] [2].

Inną klasyfikację materiałów termoizolacyjnych możemy znaleźć w pozycji [3], gdzie jako izolacje termiczne kwalifikuje się materiały o współczynniku przewodzenia ciepła niższym niż 0,1 W/[(m·K)].

Sposób klasyfikacji materiałów budowlanych do grupy izolacji termicznych nie jest jednoznaczny, gdyż np. granulat szkła piankowego o współczynniku przewodzenia ciepła wynoszącym 0,12 W/[(m·K)] nie zostałby sklasyfikowany jako materiał termoizolacyjny wg niektórych przytoczonych definicji.

Obok przewodności cieplnej istotne są także inne cechy techniczne materiałów, w tym przede wszystkim:

 • wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie,
 • klasa palności,
 • odporność na oddziaływanie wody,
 • zdolność do przewodzenia pary wodnej,
 • odporność na wchłanianie wody i zawilgocenie,
 • odporność na działanie czynników chemicznych,
 • odporność na działanie czynników biologicznych.

Znajomość poszczególnych właściwości materiałowych jest niezbędna, aby można było odpowiednio zaprojektować izolację termiczną przegród budowlanych. Projektant, stosując wybrany przez siebie materiał, powinien mieć na uwadze fakt, iż materiał ten będzie wchodził w cykl życia całego budynku i w trakcie użytkowania będzie oddziaływał na budynek, jego środowisko wewnętrzne, a także środowisko zewnętrzne.

Właściwy dobór rodzaju materiału nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do przewidywanego okresu eksploatacji budynku.

Materiały pełniące funkcję izolacji termicznych są stosowane od wielu tysięcy lat. I tak już w starożytności Pliniusz Starszy wspominał np. o stosowaniu korka jako materiału izolacyjnego [4].

Przykładowe ściany zewnętrzne, jako modele odwzorowujące rozwiązania przegród budowlanych z epoki brązu przedstawiono na FOT. 1-4.

FOT. 1-4. Modele ścian zewnętrznych z epoki brązu; fot.: [5, 6, 7, 8]

FOT. 1-4. Modele ścian zewnętrznych z epoki brązu; fot.: [5, 6, 7, 8]

Ze względu na pochodzenie materiały termoizolacyjne można podzielić na [9, 10]:

 • materiały organiczne - składają się z różnych części roślinnych lub porowatych mas plastycznych,
 • materiały nieorganiczne - otrzymane z surowców mineralnych (skały, cementy, szkła, żużle itp.).

Do materiałów izolacyjnych pochodzenia organicznego można zaliczyć m.in.:

 • materiały torfowe (proszek torfowy, płyty torfowe),
 • płyty pilśniowe,
 • płyty wiórowo-cementowe lub wiórowo-magnezjowe,
 • płyty ze słomy i z trzciny,
 • płyty z paździerzy lnianych i konopnych,
 • płyty drzewne, korkowe i z kory sosnowej,
 • maty i płyty z wełny owczej,
 • materiały nasypowe z celulozy.

Natomiast do materiałów izolacyjnych pochodzenia nieorganicznego zaliczamy m.in.:

 • wełnę żużlową,
 • wełnę skalną i wyroby z niej,
 • przędzę, watę i wełnę szklaną,
 • szkło piankowe,
 • wyroby termalitowe,
 • wyroby ze spienionego poliuretanu (pianki PIR i PUR),
 • wyroby z polistyrenu spienionego, styropiany (ekspandowane i ekstrudowane).

Aktualnie najczęściej spotykanymi materiałami termoizolacyjnymi stosowanymi do ociepleń ścian zewnętrznych są płyty z polistyrenu ekspandowanego (EPS) i płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), płyty z wełny mineralnej oraz płyty z pianki rezolowej.

Każdy z wymienionych wyżej wyrobów swoje właściwości zawdzięcza budowie strukturalnej, charakteryzującej się występowaniem nieznacznej ilości substancji stałej oraz przeważającej objętości przestrzeni (komórki lub pory) wypełnionych ośrodkiem gazowym - powietrze lub gaz o mniejszej szybkości ruchu cząstek (tzw. gaz spieniający).

 • Aktualnie na polskim rynku budowlanym przeważają systemy oparte na płytach z polistyrenu ekspandowanego.
 • Styropian EPS występuje przeważnie w postaci relatywnie sztywnych, białych płyt.
 • W ostatnim czasie coraz większy udział w termomodernizacjach przegród zyskują płyty w kolorze srebrzystoszarym z dodatkiem grafitu pochłaniającego promieniowanie podczerwone tzw. styropiany grafitowe, charakteryzujące się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła (najniższa wartość 0,031 W/[(m·K)]).
 • Przy ocieplaniu fasad stosuje przeważnie styropiany EPS o wartości naprężenia ściskającego na poziomie ok. 70-80 kPa przy 10% odkształceniu.
 • W przypadku ścian cokołowych stosuje się płyty o naprężeniach ściskających ok. 100-200 kPa przy 10% odkształceniu.

Dla ścian fundamentowych, cokołowych oraz innych przegród narażonych na stałe, cykliczne lub okresowe oddziaływanie wilgoci częściej stosuje się płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Płyty te produkowane są specjalną techniką wytłaczania (tzw. ekstruzji) pianki polistyrenowej. Charakteryzują się jednorodną budową oraz wysokim stopniem sprasowania granulek (brak pustych przestrzeni w przeciwieństwie do płyt EPS).

Dzięki zastosowanej technologii produkcyjnej płyty XPS odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi (naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu sięga ok. 500-700 kPa), niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła (0,036-0,033 W/[(m·K)]), niską nasiąkliwością wody, wysoką odpornością na procesy zamrażania–odmrażania oraz niską przepuszczalnością pary wodnej.

Alternatywnie do płyt polistyrenowych stosuje się płyty ze skalnej wełny mineralnej. Z racji swego mineralnego pochodzenia (materiał uzyskiwany z kamienia bazaltowego, gabra, dolomitu, kruszywa kamiennego) płyty te są niepalne, dzięki czemu znajdują zastosowanie przy projektowaniu i wykonywaniu przegród o wysokiej odporności ogniowej np. przy ocieplaniu pasów elewacyjnych budynków sąsiednich czy ocieplaniu budynków o wysokości powyżej 25 m.

 • Układ włókien oraz elastyczność wyrobów z wełny kamiennej pozwalają na ocieplenie powierzchni zakrzywionych.
 • Dzięki zastosowaniu hydrofobizacji płyty z wełny kamiennej są chronione przed zawilgoceniem, jakie może wystąpić np. podczas składowania na placu budowy.
 • Omawiany materiał odznacza się wysoką paroprzepuszczalnością, co ma istotne znaczenie przy dobieraniu warstwy elewacyjnej (np. wyprawy tynkarskiej).

Stosunkowo nowym wyrobem stosowanym w ociepleniach ścian są płyty z pianki rezolowej. Charakteryzują się zamkniętą budową komórkową oraz bardzo niską przewodnością cieplną.

 • Istniejące na rynku wyroby osiągają wartość współczynnika przewodzenia ciepła nawet na poziomie 0,020 W/[(m·K)]).
 • Pianka rezolowa wyróżnia się ponadto wysoką odpornością na przenikanie i chłonięcie wilgoci.
 • Wytrzymałość na ściskanie przy odkształceniu 10% wynosi ok. 100 kPa.

Stan techniczny izolacji cieplnych ścian zewnętrznych

Remont lub modernizacja ścian zewnętrznych wymaga przeprowadzenia szczegółowej oceny stanu technicznego. Powinna ona uwzględniać, oprócz sprawdzenia elementów konstrukcyjnych, także materiały termoizolacyjne.

Wymaga się, aby ocena stanu technicznego izolacji termicznej obejmowała dodatkowo ocenę warstw wierzchnich (znajdujących się nad warstwą ocieplenia) oraz podłoża ściennego pod termoizolacją.

 • W ramach badań makroskopowych dokonuje się oceny wizualnej stanu powierzchni wykończonej elewacji.
 • W ramach oceny wizualnej identyfikowane są wszelkie uszkodzenia zlokalizowane na powierzchni elewacji, tj.
  - zarysowania i spękania,
  - uszkodzenia powierzchniowe (złuszczenia, ubytki, wykruszenia, odspojenia),
  - obecność wszelkich wykwitów organicznych (mchy, glony, pleśnie) oraz
  - obecność wszelkich wykwitów nieorganicznych (ślady rdzy pochodzące z korodujących elementów metalowych),
  - obecność zanieczyszczeń i przebarwień elewacji.

W dalszej kolejności wykonuje się badania pozwalające określić nośność wierzchnich warstw elewacji.

W przypadku systemu ETICS można wykonać badania przyczepności izolacji termicznej do podłoża ściennego:

 • Po zrealizowaniu odpowiedniego nacięcia w istniejącym ociepleniu prowadzi się ręczne odrywanie kostek styropianowych o wymiarach 10×10 cm, najczęściej w ilości od kilku do kilkunastu sztuk (w zależności od wielkości powierzchni elewacji oraz zaobserwowanych uszkodzeń).
 • W przypadku wystąpienia rozwarstwienia w styropianie uznaje się, iż przyczepność do podłoża jest wystarczająca.
 • Oderwanie kostki łącznie z zaprawą klejową świadczy o niewystarczającej przyczepności ocieplenia do ściany.

Poprawność wykonania warstwy elewacyjnej na istniejącym ociepleniu budynku ocenia się również poprzez sprawdzenie ewentualnych nierówności płaszczyzny przykładając do powierzchni ściany łatę kontrolną lub linki z obciążnikiem i mierząc odchylenia ściany od płaszczyzny pionowej. Taka kontrola może być dodatkowo wykonywana poprzez prowadzenie pomiarów geodezyjnych lub pomiar skanerem 3D.

W przypadku systemów ETICS do sprawdzenia przyczepności międzywarstwowej przeprowadza się test metodą pull off.

 • Przed przystąpieniem do badania nacina się wyprawę tynkarską i warstwę zbrojoną do warstwy ocieplenia (kształt nacięcia dostosowany do kształtu i wymiarów płytki odrywającej).
 • Do naciętego fragmentu przykleja się stalową płytkę, którą po związaniu kleju odrywa się od elewacji ręcznie lub za pomocą siłownika.
 • Następnie dokonuje się oceny na podstawie miejsca wystąpienia rozwarstwienia oraz ocenę ilościową na podstawie wyników pomiarów urządzenia.
 • W przypadku rozerwania w warstwie ocieplenia ocenia się, iż przyczepność warstwy zbrojonej jest wystarczająca.
FOT. 5. Podłoże ścienne o niewystarczającej przyczepności; fot.: archiwum autora

FOT. 5. Podłoże ścienne o niewystarczającej przyczepności; fot.: archiwum autora

W kolejnym etapie oceny stanu technicznego istniejącego ocieplenia wykonywane są odkrywki pozwalające na szczegółową ocenę zastosowanych rozwiązań. W tym celu uprzednio nacięty fragment ocieplenia odrywa się ręcznie od podłoża ściennego.

  • Rozerwanie w tym przypadku powinno zwyczajowo nastąpić w warstwie termoizolacji.
  • Odspojenie ocieplenia od podłoża w warstwie kleju może stanowić przesłankę związaną z nieprawidłowym mocowaniem izolacji cieplnej lub wadliwym przygotowaniem podłoża.
  • Z kolei rozerwanie się materiału w warstwie podłoża przeważnie świadczy o braku odpowiedniego przygotowania powierzchni zewnętrznej przegrody do prac ociepleniowych.

Po usunięciu fragmentu termoizolacji, odpowiadającego np. powierzchni pojedynczej płyty, można przeprowadzić wizualną ocenę sposobu mocowania izolacji cieplnej do ściany oraz zweryfikować sposób wykonania poszczególnych składowych systemu ociepleń.

Niektóre częściej spotykane przykłady stanu technicznego izolacji termicznej ukazano na FOT 5, FOT. główne 6, FOT. 7-8, FOT. 9-10, FOT. 11-12, FOT. 13-14, FOT. 15-16, FOT. 17-18, FOT. 19, FOT. 20-21, FOT. 22-23, FOT. 24, FOT. 25, FOT. 26-27, FOT. 28-29, FOT. 30-31, FOT. 32-33 oraz FOT. 34-35.

FOT. 7-8. Lokalne odkrywki systemu ociepleń w obrębie cokołu - metoda lekka–mokra; fot.: archiwum autora

FOT. 7-8. Lokalne odkrywki systemu ociepleń w obrębie cokołu - metoda lekka–mokra; fot.: archiwum autora

FOT. 9-10. Lokalne odkrywki systemu ociepleń - metoda lekka–sucha, profile metalowe; fot.: archiwum autora

FOT. 9-10. Lokalne odkrywki systemu ociepleń - metoda lekka–sucha, profile metalowe; fot.: archiwum autora

FOT. 11-12. Lokalne odkrywki systemu ociepleń - metoda lekka–sucha, płyty cementowo-włóknowe; fot.: archiwum autora

FOT. 11-12. Lokalne odkrywki systemu ociepleń - metoda lekka–sucha, płyty cementowo-włóknowe; fot.: archiwum autora

FOT. 13-14. Lokalne odkrywki systemu ociepleń - wyrównanie powierzchni ściany styropianem EPS; fot.: archiwum autora

FOT. 13-14. Lokalne odkrywki systemu ociepleń - wyrównanie powierzchni ściany styropianem EPS; fot.: archiwum autora

FOT. 15-16. Degradacja izolacji termicznej wskutek uszkodzeń warstwy elewacyjnej; fot.: archiwum autora

FOT. 15-16. Degradacja izolacji termicznej wskutek uszkodzeń warstwy elewacyjnej; fot.: archiwum autora

FOT. 17-18. Degradacja niezabezpieczonego polistyrenu ekstrudowanego XPS i ekspandowanego EPS wskutek wieloletniego negatywnego oddziaływania środowiska zewnętrznego; fot.: archiwum autora

FOT. 17-18. Degradacja niezabezpieczonego polistyrenu ekstrudowanego XPS i ekspandowanego EPS wskutek wieloletniego negatywnego oddziaływania środowiska zewnętrznego; fot.: archiwum autora

FOT. 19. Widok niezabezpieczonego polistyrenu ekspandowanego EPS po okresie 6 miesięcy; fot.: archiwum autora

FOT. 19. Widok niezabezpieczonego polistyrenu ekspandowanego EPS po okresie 6 miesięcy; fot.: archiwum autora

FOT. 20-21. Niewłaściwie przygotowane podłoże ścienne pod izolację termiczną ściany; fot.: archiwum autora

FOT. 20-21. Niewłaściwie przygotowane podłoże ścienne pod izolację termiczną ściany; fot.: archiwum autora

FOT. 22-23. Spękania tynku cementowo-wapiennego na płycie wiórowo-cementowej suprema; fot.: archiwum autora

FOT. 22-23. Spękania tynku cementowo-wapiennego na płycie wiórowo-cementowej suprema; fot.: archiwum autora

FOT. 24. Nieprawidłowe mocowanie ocieplenia do ściany na płycie suprema. Brak przyczepności pianki PIR do izolacji próżniowej VIP; fot.: archiwum autora

FOT. 24. Nieprawidłowe mocowanie ocieplenia do ściany na płycie suprema. Brak przyczepności pianki PIR do izolacji próżniowej VIP; fot.: archiwum autora

FOT. 25. Nieprawidłowe mocowanie ocieplenia do ściany na płycie suprema. Brak przyczepności pianki PIR do izolacji próżniowej VIP; fot.: archiwum autora

FOT. 25. Nieprawidłowe mocowanie ocieplenia do ściany na płycie suprema. Brak przyczepności pianki PIR do izolacji próżniowej VIP; fot.: archiwum autora

FOT. 26-27. Uszkodzenia izolacji termicznej wskutek wadliwego mocowania łączników mechanicznych; fot.: archiwum autora

FOT. 26-27. Uszkodzenia izolacji termicznej wskutek wadliwego mocowania łączników mechanicznych; fot.: archiwum autora

FOT. 28-29. Uszkodzenie izolacji termicznej wskutek korozji elementów metalowych; fot.: archiwum autora

FOT. 28-29. Uszkodzenie izolacji termicznej wskutek korozji elementów metalowych; fot.: archiwum autora

FOT. 30-31. Brak właściwego wzajemnego połączenia płyt wełny mineralnej; fot.: archiwum autora

FOT. 30-31. Brak właściwego wzajemnego połączenia płyt wełny mineralnej; fot.: archiwum autora

FOT. 32-33. Niewłaściwie wykonane styki płyt styropianowych; fot.: archiwum autora

FOT. 32-33. Niewłaściwie wykonane styki płyt styropianowych; fot.: archiwum autora

FOT. 34-35. Pomiary współczynnika przewodzenia ciepła aparatem igłowym; fot.: archiwum autora

FOT. 34-35. Pomiary współczynnika przewodzenia ciepła aparatem igłowym; fot.: archiwum autora

Wpływ warunków atmosferycznych na trwałość izolacji termicznych

W przypadku występowania znacznych uszkodzeń mechanicznych w warstwie elewacyjnej postępuje proces przyspieszonego szarzenia izolacji termicznych potęgowany dalszą destrukcją mechaniczną materiału. Jest to szczególnie widoczne dla materiałów termoizolacyjnych wykonywanych kilkadziesiąt lat temu.

Przykładem mogą być np. ściany typu Bistyp-2, Bistyp-3, Bistyp-4 wykonane w postaci płyt warstwowych PW3/A z izolacją termiczną ze styropianu i okładziną azbestowo-cementową (FOT. 15) lub ściany zewnętrzne w budynkach wielorodzinnych wykonywanych metodami uprzemysłowionymi, z dodatkową warstwą wełny mineralnej i okładziną z płyt azbestowo-cementowych (FOT. 16).

Wykonanie ocieplenia ściany zewnętrznej budynku powinno być zrealizowane kompleksowo w określonym przedziale czasu. Istotne jest, by w trakcie prowadzenia robót nie doszło do nadmiernego zawilgocenia warstwy konstrukcyjnej, izolacji termicznej (np. wełny mineralnej, izolacji na bazie celulozy itp.), a także by proces negatywnego oddziaływania środowiska zewnętrznego, taki jak oddziaływanie promieniowania słonecznego, nadmierne wahania temperatury lub opady atmosferyczne, nie spowodował uszkodzenia izolacji termicznej bądź też pogorszenia jej właściwości fizycznych.

Przykłady izolacji termicznej poddanej kilkunastoletnim oddziaływaniom środowiska zewnętrznego pokazano na FOT. 17-18.

Niezabezpieczony fragment polistyrenu ekstrudowanego XPS wystawiony na wschodnią ekspozycję promieniowania słonecznego po okresie 14 lat wykazuje uszkodzenia zewnętrznej powierzchni materiału.

Deformacja termoizolacji spowodowała lokalne zróżnicowanie grubości w obrębie poszczególnego elementu dochodzące do 10 mm (FOT. 17). Z kolei niezabezpieczona warstwa polistyrenu ekspandowanego gr. 5 cm pozostawiona na ścianach południowej i zachodniej przez okres ok. 20 lat wskutek procesów depolimeryzacji materiału zmieniała swoją strukturę i objętość, powodując, że lokalna grubość termoizolacji wynosi 3 cm (widoczne łączniki odstające od powierzchni ocieplenia - FOT. 18). Taki materiał powinien zostać zdemontowany i poddany utylizacji.

Pozostawienie niezabezpieczonego materiału termoizolacyjnego przez krótszy okres czasu (np. do jednego roku) wymaga przeprowadzenia badań wpływu oddziaływania środowiska zewnętrznego (FOT. 19).

W wybranych przypadkach dopuszcza się przeszlifowanie styropianu i wykonanie kolejnych warstw ocieplenia bez konieczności demontażu izolacji termicznej. Taka sytuacja wymusza jednakże indywidualne podejście i wykonanie szczegółowej oceny technicznej elewacji.

Stan techniczny podłoża i mocowanie izolacji termicznej

Odpowiednie przygotowanie podłoża ściennego przed przystąpieniem do mocowania izolacji termicznej przekłada się na przyczepność całego układu ociepleniowego do ściany. Błędy popełnione na tym etapie stwarzają m.in. zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowania.

Zaniechania lub wady powstałe podczas przygotowania podłoża mogą również wpłynąć na stan cieplno-wilgotnościowy danej przegrody. Dotyczy to zwłaszcza ochrony podłoża przed wilgocią pochodzącą z atmosfery - unikanie wykonywania robót bezpośrednio po opadach.

Nadmierne zawilgocenia ściany w wyniku opadów mogą przyczyniać się do osłabienia przyczepności całego układu ocieplającego. Zakumulowana podczas robót wilgoć w strukturze ściany podlegać będzie migracji w wyniku procesów dyfuzyjnych, co w konsekwencji może dodatkowo doprowadzić do zawilgocenia izolacji termicznej, a także porażenia mykologicznego na ścianach od strony wewnętrznej. Dodatkowo zawilgocona przegroda zewnętrzna posiadać będzie gorsze właściwości termoizolacyjne.

Na etapie przygotowania podłoża ważne jest również zapewnienie równej i nośnej powierzchni. W wybranych przypadkach należy zdemontować istniejące na ścianie izolacje termiczne wykonywane w latach 70. i 80. XX w., np. w postaci płyt suprema bez siatki Rabitza (FOT. 22-23).

Mocowanie izolacji termicznej do ściany konstrukcyjnej ma za zadanie zapewnić odpowiednią przyczepność całego układu ocieplającego.

W zależności od stosowanego systemu ociepleń izolację termiczną można przytwierdzać za pomocą:

 • samego klejenia,
 • klejenia z zastosowaniem dodatkowych łączników mechanicznych
 • lub wyłącznie łączników mechanicznych.

Stosuje się kleje cementowe, poliuretanowe oraz zróżnicowane łączniki mechaniczne.

Niepoprawne wykonanie mocowania izolacji termicznej obok zagadnień bezpieczeństwa użytkowania może wpływać na stan ochrony cieplnej budynku.

W kontekście ochrony cieplno-wilgotnościowej istotne znaczenie ma mocowanie izolacji termicznej łącznikami mechanicznymi. Każdy łącznik stanowi punktowy mostek termiczny. Mostki te wpływają negatywnie na izolacyjność termiczną całego komponentu [12].

Stopień pogorszenia właściwości cieplnych danej ściany zależeć będzie od zastosowanego materiału trzpienia łącznika, ich ilości, sposobu osadzenia w termoizolacji (zagłębienie łącznika w ociepleniu, ewentualne zastosowanie zaślepki zamykającej łącznik od strony zewnętrznej) oraz jego zakotwienia w warstwie konstrukcyjnej.

Szczególnym problemem dla izolacyjności termicznej ścian są łączniki z trzpieniem metalowym, zdecydowanie osłabiające izolacyjność cieplną całego układu. Często jednak stosowanie ich jest konieczne, chociażby w przypadku ściany oddzielenia przeciwpożarowego ocieplonej wełną mineralną (przy ociepleniu wełną mineralną stosowanie łączników z trzpieniem metalowym jest obowiązkowe).

W kontekście ochrony cieplno-wilgotnościowej należy również zwracać uwagę na prawidłowość wykonania otworów pod łączniki. Zbyt duża średnica otworu spowoduje zwiększony przepływ ciepła i masy przez fragment przegrody, prowadząc do lokalnego nadmiernego zawilgocenia.

Łączenie izolacji termicznych

Warstwa izolacji termicznej przyczynia się do poprawy ochrony cieplnej całego komponentu budowlanego. Jej skuteczność zależy od zapewnienia ciągłości i poprawnego wykonania materiału termoizolacyjnego. Chcąc zapewnić tę ciągłość, konieczne jest staranne układanie płyt izolacji termicznej, wypełnianie występujących szczelin pomiędzy płytami niskoprężnymi piankami poliuretanowymi lub paskami izolacji termicznej. Alternatywnie możliwe jest stosowanie płyt z krawędziami frezowanymi. Istotnym błędem jest pozostawienie niewypełnionych szerokich szczelin pomiędzy płytami izolacji termicznej bądź wypełnianie ich zaprawą klejową. Prowadzi to do powstania liniowych mostków termicznych, osłabiających opór cieplny całego układu. Niewypełnione szczeliny mogą stanowić dodatkowo miejsca migracji wilgoci dyfundującej przez przegrodę.

Przewodność cieplna izolacji termicznych

Podstawowym parametrem użytkowym charakteryzującym materiały termoizolacyjne jest współczynnik przewodzenia ciepła. Z uwagi na funkcję, jaką pełnią izolacje cieplne w budynkach, współczynnik przewodzenia ciepła jest podstawową wielkością uwzględnianą przy projektowaniu przegród budowlanych.

O wartości współczynnika λ danego materiału decyduje jego struktura.

Współcześnie właściwości termoizolacyjne materiałów ociepleniowych kształtowane są przed dobór odpowiednich gazów wypełniających przestrzenie porowate w ich strukturze, posiadających niższą przewodność cieplną niż powietrze (np. pentan lub dwutlenek węgla).

Dużym problemem w tego typu materiałach jest dyfuzja gazów spieniających, w wyniku której gazy te zostają zastąpione powietrzem, co negatywnie wpływa na właściwości termoizolacyjne. Stąd też istotne z punktu widzenia ochrony cieplnej budynków jest utrzymanie przez producenta danego wyrobu deklarowanej przewodności cieplnej i zapewnienie jej parametrów w czasie.

Zmniejszenie wartości współczynnika przewodzenia uzyskuje się również poprzez stosowanie dodatków absorbujących częściowo promieniowanie podczerwone (czego przykładem są styropiany grafitowe).

Wstępne pomiary kontrolne współczynnika przewodzenia ciepła można wykonać za pomocą aparatu igłowego z sondą do pomiarów współczynnika przewodzenia ciepła.

Przewodność cieplna materiału jest podawana automatycznie po wykonaniu pomiaru. Badania takie można wykonać bezpośrednio na budynku lub w pomieszczeniu laboratoryjnym dla pobranych wcześniej próbek.

Wyniki pomiarów należy traktować jako wstępne. Dokładne pomiary powinny zostać przeprowadzone na stanowisku laboratoryjnym przy wykorzystaniu np. aparatu płytowego.

Jednym z parametrów wpływających na wartość współczynnika przewodzenia ciepła jest zawilgocenie materiałów termoizolacyjnych. Ma ono istotny wpływ na przewodność cieplną izolacji termicznych.

Na FOT. 36-37 przedstawiono pomiary stopnia zawilgocenia wełny mineralnej pobranej z przegrody budowlanej, poddanej oddziaływaniu wody w sposób ciągły.

FOT. 36-37. Pomiar zawilgocenia wełny mineralnej metodą wagosuszarkową; fot.: archiwum autora

FOT. 36-37. Pomiar zawilgocenia wełny mineralnej metodą wagosuszarkową; fot.: archiwum autora

 • Masa pobranej mokrej próbki w odniesieniu do masy wysuszonego do stałej wagi materiału była wyższa o ok. 350%!
 • Współczynnik przewodzenia ciepła wynosił 0,174 W/(m·K), w stosunku od wartości deklarowanej przez producenta dla materiału suchego λ = 0,045 W/[(m·K)].

Nowoczesne materiały izolacyjne umożliwiają prowadzenie kontroli zabudowanego materiału bezpośrednio na obiekcie. Takim przykładem jest izolacja próżniowa (VIP). Izolacyjność termiczna tego materiału zależy od zapewnienia odpowiedniego ciśnienia gazu znajdującego się wewnątrz panelu izolacyjnego.

Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji VIP zmieniający się w czasie (obniża się opór cieplny) można kontrolować przy wykorzystaniu dedykowanego systemu pomiarowego np. va-Q-tec [11].

Na FOT. 38-39 pokazano zestaw pomiarowy starego typu (rok 2009), a na FOT. 40 urządzenie nowej generacji z 2017 r. służące do kontroli izolacji próżniowej zabudowanej na obiekcie.

Przeprowadzenie takich pomiarów jest czasochłonne, jednak umożliwia wykrycie elementów o obniżonych parametrach cieplnych.

FOT. 38-40. Pomiar ciśnienia gazu wewnątrz izolacji próżniowej - aparat starego typu (38, 39) i zestaw va-Q-check (40); fot.: archiwum autora (38, 39) i [11] (40)

FOT. 38-40. Pomiar ciśnienia gazu wewnątrz izolacji próżniowej - aparat starego typu (38, 39) i zestaw va-Q-check (40); fot.: archiwum autora (38, 39) i [11] (40)

Parametry wytrzymałościowe termoizolacji

Izolacje termiczne stosowane na elewacjach w systemach ociepleń poddawane są różnym oddziaływaniom o charakterze mechanicznym. Są to np. ssanie oraz parcie wiatru.

W przypadku izolacji termicznych ścian fundamentowych mamy do czynienia z oddziaływaniem gruntu napierającego na ścianę, a poniżej pewnej głębokości poniżej poziomu terenu dochodzi dodatkowo parcie hydrostatyczne wód gruntowych.

Trwałość układu ocieplającego podczas eksploatacji obiektu budowlanego będzie uzależniona m.in. od właściwości mechanicznych izolacji termicznej, wyrażającej się wytrzymałością na ściskanie, zginanie czy rozciąganie.

O przydatności danego materiału termoizolacyjnego do zastosowania w określonym typie przegrody decydują informacje zawarte w kodach oznaczenia materiałów. Z oznaczeń tych możemy odczytać informacje dotyczące:

 • wytrzymałości na ściskanie [symbol CS(10)] przy 10% odkształceniu względnym,
 • wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (symbol TR),
 • wytrzymałości na zginanie (w przypadku styropianów oznaczane jako BS)
 • czy obciążenia punktowego przy odkształceniu 5 mm (w przypadku wełny mineralnej oznaczane kodem PL(5)).

Producenci systemów ociepleń określają w aprobatach technicznych wymagane parametry materiałów w postaci wspomnianych kodów.

Przeprowadzenie badań wytrzymałościowych na pobranych próbkach izolacji termicznej, daje pewne możliwość określenia ich właściwości mechanicznych.

Na FOT. 41-42 pokazano fragmenty izolacji termicznej (styropianu) w odkrywkach ścian zewnętrznych, niespełniające wymagań wytrzymałościowych.

FOT. 41-42. Izolacja termiczna o obniżonych właściwościach mechanicznych; fot.: archiwum autora

FOT. 41-42. Izolacja termiczna o obniżonych właściwościach mechanicznych; fot.: archiwum autora

Można zauważyć strukturę materiału z niewystarczającym stopniem połączenia granulek.

Utrata wymaganych parametrów wytrzymałościowych może mieć także miejsce w przypadku materiałów o strukturze włóknistej. Na skutek długotrwałego oddziaływania wody opadowej, braku zastosowania wiatroizolacji oraz niewłaściwego zamocowania wełny mineralnej może dojść do jej rozwarstwienia.

Na FOT. 43-44 przedstawiono przykład rozwarstwienia wełny mineralnej, które to obok pogorszenia parametrów wytrzymałościowych spowodowało zmianę geometrii materiału tj. zwiększenie grubości z 10 cm (pierwotna grubość wełny mineralnej) do 13,5 cm.

FOT. 43-44. Rozwarstwienie wełny mineralnej o pierwotnej grubości 10 cm; fot.: archiwum autora

FOT. 43-44. Rozwarstwienie wełny mineralnej o pierwotnej grubości 10 cm; fot.: archiwum autora

W omawianym przypadku ściana zewnętrzna projektowana była jako przegroda z pustą powietrzną wentylowaną gr. 3 cm. Rozwarstwienie materiału termoizolacyjnego spowodowało wypełnienie pustki powietrznej będącej warstwą dyfuzyjną izolacją termiczną, pogłębiając dalsze jej zawilgocenie.

Podsumowanie

Stan techniczny izolacji termicznych zlokalizowanych na istniejących budynkach powinien zapewniać długotrwałą i bezawaryjną eksploatację oraz wymagany stopień ochrony cieplnej.

Materiały termoizolacyjne znajdujące sie na ścianach istniejących budynków poddawane są zróżnicowanym oddziaływaniom.

W wybranych przypadkach, gdy izolacje termiczne zostały właściwie zamocowane na odpowiednio przygotowanym podłożu i dobrze zabezpieczone od strony zewnętrznej przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych, istnieje możliwość pozostawienia tych materiałów w modernizowanych ścianach zewnętrznych.

Stan techniczny izolacji cieplnych nie jest jednakże jedynym wyznacznikiem przy podejmowaniu przez projektanta decyzji o zakresie i sposobie modernizacji przegród zewnętrznych. Należy uwzględniać techniczne możliwości wykonania dodatkowej izolacji termicznej, dokonać analizy cieplno-wilgotnościowej dla projektowanego układu materiałowego, a przede wszystkim brać pod uwagę wymagania obowiązujących przepisów prawnych i zaleceń normatywnych.

Literatura

 1. J.A. Pogorzelski, H. Zielińska, "Sformułowanie nowych wymagań ochrony cieplnej budynków", XLI Konferencja Naukowa Krynica 1995.
 2. J. Pogorzelski i A. Awksientjuk, "Katalog Mostków Cieplnych", ITB, Warszawa 2003.
 3. G. Holzmann, "Natürliche und pflanzliche Baustoffe", Vieweg+Teubner Verlag, Springer Fachmedien, Wiesbaden 2012.
 4. C. Macfarquhara, W. Smellie, "Encyclopedia Britannica", Edynburg 1768–1771.
 5. Energiesparwand aus der Bronzezeit, Ausstellung im Selbolder Rathaus informiert über Wärmedämmung, Neue Zeitung 25.01.2017.
 6. Strona internetowa: https://www.mittelhessen.de/lokales/region-wetzlar/weitere-berichte-region­‑wetzlar_artikel,­‑Bronzezeit­‑und- -Umwelt-_arid,753375.html.
 7. Strona internetowa: https://www.energiesparaktion.de/downloads/Energieberater/Staeves_Aktuelle_Version_8_9_2011.pdf.
 8. Strona internetowa: http://blog.ottonenzeit.de/archives/category/rekonstruktion.
 9. A. Kobyliński, E. Szymański, "Materiały budowlane" PWN, Warszawa 1963.
 10. P. Krause, T. Steidl, "Uszkodzenia i naprawa przegród budowlanych w aspekcie izolacyjności termicznej", Wydawnictwo PWN, Warszawa 2017.
 11. Strona internetowa: http://www.va-q-tec.com/en/products-industries/healthcare-logistics/thermal-customerservice/quality-control-va-q-check.html.
 12. Instrukcja ITB nr 447/2009, "Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania", Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2009.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • marek marek, 29.08.2019r., 15:05:43 A jak sprawdzić jakość nowo położonej izolacji nie narażając się na koszta? Skoro firma Austrotherm wypuszcza na rynek nie przebadane styropiany, nie spełniające nawet podstawowych parametrów, to oczywistym wydawało by się, że producent materiału poniesie to obciążenie, ale producent jakoś się nie kwapi. Dodatkowo brak jest oficjalnych wyjaśnień, oświadczeń - wszystko zamiecione pod dywan. Jeśli przejrzysz raporty GUNB i trafisz na wyniki badań kontrolnych styropianów Austro masz szczęście, bo pfzynajmniej nie wyrzucisz pieniędzy w błoto tak jak ja - na odpowiedzialność ze strony producenta nie licz!

Powiązane

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Festool Polska Sp. z o. o. Pilarka do materiałów izolacyjnych

Pilarka do materiałów izolacyjnych Pilarka do materiałów izolacyjnych

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

dr inż. Szymon Świerczyna Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje...

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje stalowe z kształtowników giętych. Ich korzystne parametry geometryczne sprawiają, że mogą być interesującą alternatywą dla znacznie cięższych kształtowników walcowanych na gorąco [1].

dr inż. Andrzej Konarzewski Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test...

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test DUR 2 oraz test autoklawu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi...

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe na pokrycie kosztów innych działań.

mgr inż. Waldemar Bogusz Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia

Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia

Zgodnie z prawem budowlanym [1] docieplenie bloku z płyt prefabrykowanych wysokości do 25 m można zrealizować bez projektu budowlanego, stosując uproszczoną procedurę zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia...

Zgodnie z prawem budowlanym [1] docieplenie bloku z płyt prefabrykowanych wysokości do 25 m można zrealizować bez projektu budowlanego, stosując uproszczoną procedurę zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia na budowę. Takich robót dla budynków wysokości do 12 m nawet nie potrzeba zgłaszać.

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Jarosław Guzal Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Kingspan na rynku nowoczesnych fasad Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Józef Macech Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.