Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Bilans cieplny domu jednorodzinnego w technologii kompozytu wapienno-konopnego

Thermal balance of a single-family house built with hempcrete technology

FOT. 1. Przykładowa realizacja ściany w rozważanej technologii
Archiwa autorów

FOT. 1. Przykładowa realizacja ściany w rozważanej technologii


Archiwa autorów

Wykonywanie ścian zewnętrznych w drewnianej konstrukcji szkieletowej wypełnionej jedynie materiałami naturalnymi, takimi jak kostki słomy, glina lekka oraz kompozyt wapienno-konopny staje się coraz bardziej popularne. Materiały te bardzo pełnią funkcję termoizolacyjną, a ich zastosowanie pozwala zrezygnować z dodatkowych warstw izolacji cieplnej z materiałów konwencjonalnych.

Zobacz także

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz Wykonywanie obiektów budowlanych zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego

Wykonywanie obiektów budowlanych zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego Wykonywanie obiektów budowlanych zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego

Rozwój gospodarczy przyczynia się do naruszenia równowagi panującej w środowisku. By ten negatywny wpływ rozwoju gospodarki na środowisko ograniczyć, opracowano koncepcję rozwoju zrównoważonego, czyli...

Rozwój gospodarczy przyczynia się do naruszenia równowagi panującej w środowisku. By ten negatywny wpływ rozwoju gospodarki na środowisko ograniczyć, opracowano koncepcję rozwoju zrównoważonego, czyli takiego, który gwarantuje zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń bez ograniczania możliwości przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb.

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

ABSTRAKT

W artykule poddano analizie dom jednorodzinny wykonany w technologii wapienno-konopnej. Przyjęto własne rozwiązania przegród zewnętrznych, dla których policzono wartość współczynnika przenikania ciepła, m.in. na podstawie wyników badań własnych współczynnika przewodzenia ciepła kompozytu wapienno-konopnego. Przedstawiono obliczenia zysków i strat ciepła oraz wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania.

Thermal balance of a single-family house built with hempcrete technology

The article reviews a single-family house built on the basis of the hempcrete technology. Custom assumptions were made for the external space dividing elements for which the heat transfer coefficient value was determined on the basis of such data as the results of proprietary studies of heat transmission ratios for hempcrete. Calculation of heat gains and losses and of the seasonal heat demand ratios are presented.

Zrównoważony rozwój w budownictwie zakłada wykorzystanie materiałów budowlanych w jak najmniejszym stopniu przetworzonych, których wpływ środowiskowy jest co najmniej neutralny.

Tradycyjne materiały termoizolacyjne, takie jak styropian, wykazują pozytywny wpływa na środowisko w fazie użytkowania budynku z uwagi na ograniczenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania. Jednak faza ich produkcji oraz utylizacji może przyczynić się o uzyskania ostatecznie niekorzystnego bilansu ekologicznego w całym życiu materiału.

Pozytywne aspekty ekologiczne wykazują materiały budowlane składające się ze składników organicznych.

Prowadzone są badania nad wykorzystaniem materiałów roślinnych w budownictwie jako materiałów termoizolacyjnych:

 • kostek słomy [1, 2],
 • włókien konopnych i lnianych [3],
 • paździerzy konopnych [4, 5]
 • i pażdzierzy lnianych [6].

Materiały te w czasie wzrostu pochłaniają duże ilości dwutlenku węgla, ich pozyskanie nie wymaga dużych nakładów energii, a dobre właściwości termoizolacyjne pozwalają na ograniczenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania.

Popularne staje się wykonywanie ścian zewnętrznych w drewnianej konstrukcji szkieletowej wypełnionej jedynie materiałami naturalnymi, takimi jak kostki słomy, glina lekka oraz kompozyt wapienno-konopny. Materiały te bardzo pełnią funkcję termoizolacyjną, a ich zastosowanie pozwala zrezygnować z dodatkowych warstw izolacji cieplnej z materiałów konwencjonalnych.

Wymienione materiały nie są w Polsce objęte normami oraz aprobatami technicznymi. Jednak zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych [7] można je stosować jako wyroby przeznaczone do jednostkowego zastosowania w obiektach budowlanych, w tym w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Nie są natomiast dopuszczone do zastosowania w budownictwie użyteczności publicznej, gdyż wtedy wymagałyby stosowanych aprobat technicznych, głównie z uwagi na odporność przeciwogniową.

W artykule poddano analizie dom jednorodzinny wykonany w technologii wapienno-konopnej. Przyjęto własne rozwiązania przegród zewnętrznych, dla których policzono wartość współczynnika przenikania ciepła (m.in. na podstawie wyników badań własnych współczynnika przewodności cieplnej kompozytu wapienno-konopnego). Przedstawiono obliczenia zysków i strat ciepła oraz wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania.

Procedura obliczeniowa

RYS. 1-2. Rzut parteru i przekrój rozważanego budynku; rys. archiwa autorów

RYS. 1-2. Rzut parteru i przekrój rozważanego budynku; rys. archiwa autorów

Rozważaniom poddano budynek mieszkalny zlokalizowany w pobliżu Lublina, wykonany w technologii szkieletu drewnianego wypełnionego mieszanką wapienno-konopną. Budynek jest domem jednorodzinnym parterowym, bez podpiwniczenia z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 15°.

Rzut parteru i przekrój przedstawiono na RYS. 1-2.

W pracy przyjęto następującą procedurę obliczeniową:

 • zdefiniowanie przegród zewnętrznych,
 • laboratoryjne wyznaczenie wartości współczynnika przewodzenia ciepła l kompozytu wapienno-konopnego w trzech wariantach (izolacja ściany, dachu i podłogi na gruncie),
 • obliczenie wartości współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych,
 • obliczenie strat ciepła w pomieszczeniach przez przegrody zewnętrzne oraz zysków ciepła,
 • obliczenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania.

W TAB. 1 przedstawiono dane geometryczne budynku.

TABELA 1. Dane geometryczne budynku

TABELA 1. Dane geometryczne budynku

Technologia wykonania przegród zewnętrznych

Budynek został zaprojektowany w drewnianej konstrukcji szkieletowej.

Jako materiał wypełniający szkielet (a jednocześnie pełniący funkcję izolacji termicznej) zastosowano kompozyt wapienno-konopny. Jest to materiał ekologiczny, oparty o trzy główne składniki:

 • spoiwo, którym jest wapno hydratyzowane modyfikowane dodatkami pucolanowymi,
 • wypełniacz, którym są paździerze pozyskane z łodyg konopi włóknistych odmiany Białobrzeskie (konopie przemysłowe o zawartości substancji psychoaktywnej THC  <  0,2% suchej masy kwiatostanu),
 • woda, której ilość wprowadzona do mieszanki wapienno-konopnej jest znaczna z uwagi na wysoką higroskopijność paździerzy.
RYS 3. Układ warstw w ścianie zewnętrznej: 1 - tynk wapienny gr. 15 mm, 2 - słupek drewniany 60×120 mm, 3 - kompozyt wapienno­‑konopny gr. 370 mm, 4 - tynk gliniany gr. 15 mm; rys. archiwa autorów

RYS 3. Układ warstw w ścianie zewnętrznej: 1 - tynk wapienny gr. 15 mm, 2 - słupek drewniany 60×120 mm, 3 - kompozyt wapienno­‑konopny gr. 370 mm, 4 - tynk gliniany gr. 15 mm; rys. archiwa autorów

Lekki, porowaty wypełniacz zapewnia wysoką izolacyjność termiczną materiału, a spoiwo wapienne zabezpiecza przed jego korozją biologiczną. Receptury kompozytu mogą być modyfikowane w zależności od docelowego przeznaczenia materiału.

Modyfikacja składu polega przede wszystkim na zmianie stosunku wapna do konopi w mieszance. Większa zawartość spoiwa powoduje zwiększenie gęstości, wytrzymałości oraz zmniejszenie izolacyjności termicznej. Większa ilość wypełniacza spowoduje odwrotne rezultaty [4, 5].

W analizowanym budynku rama ścienna została umieszczona w środku grubości ściany.

Słupy drewniane o przekroju 60×120 mm zostały rozstawione co 500 mm.

Mieszanka została ułożona oraz zagęszczona ręcznie między płyty deskowania, tworząc warstwę ściany gr. 370 mm.

Ściana została obustronnie otynkowana: od zewnątrz tynkiem wapiennym gr. 15 mm, natomiast od wewnątrz tynkiem glinianym również gr. 15 mm.

Schemat ściany przedstawiono na RYS. 3, natomiast na FOT. na górze zaprezentowano rzeczywistą ścianę wykonaną w tej technologii.

Konstrukcję dachu stanowiły krokwie o przekroju 60×280 mm, które zostały rozmieszczone w rozstawie 500 mm. Przestrzenie między nimi zostały wypełnione mieszanką wapienno-konopną tworzącą grubość warstwy 260 mm.

Mieszanka została ułożona na podbitym od spodu deskowaniu z desek gr. 19 mm.

Celem poprawy izolacyjności termicznej dachu oraz ograniczenia liniowych mostków termicznych w postaci krokwi, od spodu umieszczono wełnę konopną gr. 80 mm pomiędzy drewnianymi listwami.

Sufit wykończono tynkiem glinianym gr. 20 mm, wzmocnionym matą trzcinową. Przekrój przez dach przedstawiono na RYS. 4.

Podłoga na gruncie również została zaprojektowana z wykorzystaniem warstwy kompozytu wapienno-konopnego, która ułożona została na warstwie kruszywa izolacyjnego - keramzytu (RYS. 5).

Okna przyjęto o przeszkleniu podwójnym z powłoką niskoemisyjną o wartości współczynnika przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g = 0,67.

RYS. 4. Układ warstw dachu: 1 - blacha trapezowa, 2 -łata, 3 - kontrłata, 4 - folia wstępnego krycia, 5 - krokiew 60×280 mm, 6 - kompozyt wapienno-konopny gr. 260 mm, 7 - deska gr. 19 mm, 8 - wełna konopna gr. 80 mm, 9 - mata trzcinowa, 10 - tynk gliniany gr. 20 mm; rys. archiwa autorów

RYS. 4. Układ warstw dachu: 1 - blacha trapezowa, 2 -łata, 3 - kontrłata, 4 - folia wstępnego krycia, 5 - krokiew 60×280 mm, 6 - kompozyt wapienno-konopny gr. 260 mm, 7 - deska gr. 19 mm, 8 - wełna konopna gr. 80 mm, 9 - mata trzcinowa, 10 - tynk gliniany gr. 20 mm; rys. archiwa autorów 

RYS. 5. Układ warstw podłogi na gruncie: 1 - parkiet gr. 20 mm, 2 - wylewka wapienno-piaskowa gr. 40 mm, 3 -kompozyt wapienno-konopny gr. 120 mm, 4 -geowłóknina, 5 - keramzyt gr. 180 mm, 6 - zagęszczony piasek gr. 200 mm; rys. archiwa autorów

RYS. 5. Układ warstw podłogi na gruncie: 1 - parkiet gr. 20 mm, 2 - wylewka wapienno-piaskowa gr. 40 mm, 3 -kompozyt wapienno-konopny gr. 120 mm, 4 -geowłóknina, 5 - keramzyt gr. 180 mm, 6 - zagęszczony piasek gr. 200 mm; rys. archiwa autorów

Rozwiązania ograniczające mostki termiczne

Rozważając ryzyko wystąpienia mostków termicznych, kierowano się normą PN-EN ISO 14683:2008 [8].

Technologia budowy przegród z wykorzystaniem izolacji wapienno-konopnej umożliwia zachowanie szczelnej linii obudowy całego budynku.

Izolacja dachu, ściany, podłogi na gruncie wykonana z wykorzystaniem paździerzy konopnych zachowuje ciągłość i zapobiega tym samym ucieczce ciepła w węzłach łączących te przegrody.

Na fakt ograniczenia strat ciepła na tych połączeniach wpływa też rodzaj konstrukcji. Drewno sosnowe posiada wartość współczynnika przewodzenia ciepła tylko (w przybliżeniu) dwukrotnie większą w porównaniu z dobrze izolującym termicznie kompozytem wapienno-konopnym.

Na RYS. 6–8 przedstawiono przyjęte rozwiązania, mające na celu zminimalizowanie mostków termicznych.

RYS. 6-8. Rozwiązania ograniczające mostki termiczne: podłoga na gruncie - ściana (6), dach - ściana (7), osadzenie ramy okiennej (8); rys. archiwum autorów

RYS. 6-8. Rozwiązania ograniczające mostki termiczne: podłoga na gruncie - ściana (6), dach - ściana (7), osadzenie ramy okiennej (8); rys. archiwum autorów

W obliczeniach przyjęto brak występowania mostków termicznych.

Badanie współczynnika przewodzenia ciepła

Badanie przewodności cieplnej kompozytu przeprowadzono na próbkach o wymiarach 300×300×50 mm, po 28 dniach dojrzewania, przy pomocy aparatu płytowego Fox300 w oparciu o standardy PN ISO 8302:1999 [9]. Przed badaniem próbki zostały wysuszone do stałej masy.

Wilgotność względna materiałów budowlanych znacząco wpływa na ich przewodność cieplną, dlatego ważne jest, aby badane próbki posiadały jednakowy poziom wilgotności.

Zbadano temperaturę na płycie grzejnej w wysokości 25°C, natomiast chłodzącej 0°C. Uzyskano średnią temperaturę 12,5°C.

RYS. 9. Schemat sposobu układania i przepływu ciepła w ścianie z kompozytu; rys. archiwa autorów

RYS. 9. Schemat sposobu układania i przepływu ciepła w ścianie z kompozytu; rys. archiwa autorów

RYS. 10. Współczynnik przewodzenia ciepła kompozytu wapienno-konopnego w zależności od miejsca zastosowania; rys. archiwa autorów

RYS. 10. Współczynnik przewodzenia ciepła kompozytu wapienno-konopnego w zależności od miejsca zastosowania; rys. archiwa autorów

Wynikiem testu był średnia wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału.

Badanie polega na przepuszczeniu przez próbkę określonego strumienia ciepła oraz zmierzeniu wartości temperatury powstałych przy ustalonym przepływie ciepła na powierzchniach doprowadzenia i odprowadzenia ciepła.

Mając na uwadze głównie zastosowanie badanego kompozytu jako monolityczne wypełnienie konstrukcji drewnianej szkieletowej, aplikowane i zagęszczane w kierunku pionowym, próbki do badania przewodności cieplnej formowano w sposób pokazany na RYS. 9.

Wykres na RYS. 10 przedstawia uzyskane na drodze badawczej wartości współczynnika przewodzenia ciepła dla kompozytów wapienno-konopnych.

Badane kompozyty uzyskały różne wartości współczynnika przewodzenia ciepła w zależności od receptury, która została odpowiednio dobrana, aby uzyskać gęstości kompozytów odpowiednie dla docelowego miejsca zastosowania.

Kompozyt stosowany jako izolacja dachu uzyskał średnią wartość λ = 0,065 W/(m·K), przy gęstości objętościowej ok. 250 kg/m3.

Receptura stosowana w ścianach charakteryzowała się średnim przewodnictwem cieplnym ok. 0,076 W/(m·K), przy gęstości objętościowej ok. 350 kg/m3.

Najcięższa mieszanka (gęstość około 600 kg/m3), zastosowana jako warstwa posadzki na gruncie, osiągnęła średnią wartość λ = 0,120 W/(m·K). Zróżnicowanie to uzyskano, stosując różne proporcje spoiwa do paździerzy.

TABELA 2. Wartości współczynnika przewodzenia ciepła materiałów zastosowanych w przegrodach materiałów (badania własne oraz [12, 13])

TABELA 2. Wartości współczynnika przewodzenia ciepła materiałów zastosowanych w przegrodach materiałów (badania własne oraz [12, 13])

TABELA 3. Wartości współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych

TABELA 3. Wartości współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych

Współczynnik przenikania ciepła przegród zewnętrznych

Analizowane przegrody składają się z warstw niejednorodnych (szkieletowa konstrukcja ścian wypełniona kompozytem wapienno-konopnym oraz dach, w którym przestrzenie między krokwiami zostały wypełnione również tym materiałem).

W celu obliczenia wartości współczynnika przenikania ciepła tych przegród posłużono się metodą opisaną w punkcie 6.2 normy PN-EN ISO 6946:2008 [10].

Z kolei współczynnik U dla podłogi na gruncie obliczono w oparciu o normę PN–EN ISO 13370:2001 [11].

W TAB. 2 przedstawiono wartości współczynników przewodzenia ciepła materiałów wykorzystanych w przegrodach zewnętrznych, a w TAB. 3 obliczone wartości współczynnika przenikania ciepła tych przegród.

Przyjęte rozwiązania przegród zewnętrznych pozwoliły spełnić obecne wymagania cieple podyktowane przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. [14].

Bilans cieplny budynku

Straty ciepła w pomieszczeniach przez przegrody zewnętrzne wyznaczono według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej [15].

Obliczenia zysków ciepła oraz zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania wykonano zgodnie z procedurą opisaną w normie PN-EN 13790:2009 [11].

Budynek zlokalizowany jest niedaleko miasta Lublin, strefa klimatyczna III.

 • Zewnętrzna temperatura projektowa dla wyżej wymienionej strefy wynosi –20°C.
 • Średnia roczna temperatura zewnętrzna wynosi 7,6°C.
 • Dane meteorologiczne oraz aktynometryczne przyjęto dla stacji Lublin-Radawiec (12,8°C - wrzesień; 8,5°C - październik; 1,3°C - listopad; –2,1°C -grudzień; –2,6°C - styczeń; –1,9°C - luty; 3,2°C - marzec; 9,2°C - kwiecień; 14,4°C - maj).
 • Bilans cieplny rozpatrywanego domu jednorodzinnego w technologii wapienno-konopnej obliczono dla sezonu grzewczego trwającego 9 miesięcy - od września do maja.
 • W budynku założono temperaturę wewnętrzną obliczoną jako średnią ważoną, równą Θint,H  =  20,29°C.
 • Przyjęto wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła o wydajności odzysku 50%.

Straty ciepła przez przenikanie lub wentylację obliczono według wzoru:

gdzie:

Hi - współczynnik strat ciepła - przez przenikanie (tr) lub przez wentylację (ve) [W/K],

Θint,H - temperatura wewnętrzna w pomieszczeniu (średnia ważona) [°C],

Θe - średnia temperatura zewnętrzna [°C],

tM - liczba godzin w miesiącu [h].

Zyski wewnętrzne zostały obliczone metodą uproszczoną.

Przyjęto wartość strumienia cieplnego odpowiednią dla domów jednorodzinnych równą 6,8 W/m2 według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej [15].

Uwzględniono zyski od użytkowników i urządzeń. Nie uwzględniono zysków od ciepłej wody użytkowej. Poniżej przedstawiono wzór na wewnętrzne zyski ciepła:

gdzie:

Af - powierzchnia użytkowa mieszkania [m2],

qint - obciążenie cieplne zyskami wewnętrznymi [W/m2].

Zyski ciepła od promieniowania słonecznego przenikającego przez przegrody przezroczyste do przestrzeni ogrzewanej budynku obliczono z uwzględnieniem kierunków świata, związaną z nimi energią promieniowania słonecznego oraz parametrów okien zastosowanych w budynku.

Wzór na zyski ciepła od słońca jest następujący:

gdzie:

Asol - efektywne pole powierzchni zbierającej (uzależnione od powierzchni szyby, współczynnika przepuszczania energii słonecznej przez oszklenie oraz współczynnika zacienienia budynku) [m2],

Isol - średnia energia promieniowania słonecznego w rozpatrywanym miesiącu na 1 m2 płaszczyzny, w której usytuowane jest okno (na podstawie danych ze stacji aktynometrycznej Lublin-Radawiec).

Zapotrzebowanie na ciepło zostało wyliczone ze wzoru:

gdzie:

QH,ht - całkowite straty ciepła przez przenikanie i wentylację w okresie miesięcznym [kWh/m-c],

QH,gn - całkowite zyski ciepła wewnętrzne oraz od promieniowania słonecznego w okresie miesięcznym [kWh/m-c],

ηH,gn - współczynnik efektywności wykorzystania zysków ciepła, wyznaczony ze wzoru:

gdzie:

γH - stosunek zysków i strat ciepła [-],

aH - współczynnik referencyjny [-],

τ  - stała czasowa [h].

gdzie:

aH,0 = 1,

τH,0 = 15 h.

gdzie:

Cm,A - wewnętrzna jednostkowa pojemność cieplna budynku odniesiona do powierzchni użytkowej (ogrzewanej) zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009 [16], przyjęta dla lekkiego typu konstrukcji, równa 110  000×Af [J/K].

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na energię do ogrzewania odniesiono po ogrzewanej powierzchni użytkowej w budynku i obliczono ze wzoru:

gdzie:

Af - użytkowa powierzchnia ogrzewana w budynku [m2].

W TAB. 4 zestawiono wyniki obliczeń miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji.

TABELA 4. Wyniki obliczeń miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji

TABELA 4. Wyniki obliczeń miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji

Na podstawie wyników można stwierdzić, że zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania występuje przez cały sezon grzewczy od IX do V.

We wrześniu, kwietniu oraz maju występują duże zyski ciepła od promieniowania słonecznego, które w bilansie w znacznej mierze pokryły występujące straty cieplne. Miarą wykorzystania zysków ciepła w danym miesiącu jest współczynnik ηH,gn.

RYS. 11. Bilans cieplny w sezonie grzewczym analizowanego budynku; rys. archiwa autorów

RYS. 11. Bilans cieplny w sezonie grzewczym analizowanego budynku; rys. archiwa autorów

RYS. 12. Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania w poszczególnych miesiącach sezonu grzewczego; rys. archiwa autorów

RYS. 12. Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania w poszczególnych miesiącach sezonu grzewczego; rys. archiwa autorów 

RYS. 13-14. Udział procentowy strat oraz zysków ciepła w analizowanym budynku; rys. archiwa autorów

RYS. 13-14. Udział procentowy strat oraz zysków ciepła w analizowanym budynku; rys. archiwa autorów 

Na RYS. 11 przedstawiono w formie wykresu wartości strat i zysków ciepła w okresie rocznym oraz roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji w analizowanym budynku.

Na RYS. 12 przedstawiono w formie graficznej zmiany zapotrzebowania na energię do ogrzewania w ciągu sezonu grzewczego.

Największy udział strat ciepła generują przegrody zewnętrzne.

Straty przez przenikanie wynoszą 5379.4 kWh/rok, z czego największy udział mają ściany zewnętrzne (36%) - z uwagi na ich największą powierzchnię, a także konieczność zastosowania kompozytu o słabszych właściwościach termoizolacyjnych niż w dachu (ze względów wytrzymałościowych).

Pomimo zastosowania kompozytu o największej wartości współczynnika przewodzenia ciepła w podłodze na gruncie i uzyskaniu najwyższego współczynnika przenikania ciepła spośród przegród pełnych, z uwagi na małą powierzchnię oraz charakter przepływu ciepła przez podłogę na gruncie (wynikający z procedury podanej w [11]), straty ciepła przez tą przegrodę są najmniejsze i stanowią 18% strat przez przenikanie).

Straty przez wentylację wynoszą 2340,4 kWh/rok, co stanowi 30% wszystkich strat w budynku (RYS. 13-14). Na fakt ten wpływa zastosowanie mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła. Możliwe jest zminimalizowanie strat poprzez zastosowanie wentylacji z rekuperatorem o większej sprawczości odzysku, rzędu np. 80%.

Udział poszczególnych zysków ciepła w całościowym zestawieniu jest niemalże jednakowy (RYS. 13-14).

Największe zyski ciepła od promieniowania słonecznego występują od strony południowej elewacji i stanowią 71% całkowitych zysków ciepła od słońca (powierzchnia przeszklenia na elewacji południowej stanowi 66% całkowitej powierzchni przegród przeszkolonych).

Stosowanie największej powierzchni przeszklenia na elewacji południowej i minimalizowanie jej na elewacji północnej jest celowym zabiegiem w celu uzyskania jak najwyższej efektywności energetycznej budynku. Ma to związek z najwyższą energią promieniowania słonecznego na powierzchnię elewacji od strony południowej.

Szyby ciepłochronne, które ograniczają straty ciepła, mają również mniejszą przepuszczalność niż zwykła szyba bez powłok niskoemisyjnych. Im lepiej oszklenie ogranicza straty ciepła, tym słabiej pozyskuje ciepło od promieniowania słonecznego.

Największe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania przypada na grudzień i styczeń i stanowi 45% całkowitego zapotrzebowania.

Aby utrzymać projektową temperaturę wewnątrz pomieszczeń, obliczenia wykazały zapotrzebowanie na ciepło przez cały sezon grzewczy, jednak w sumaryczna ilość potrzebnego ciepła we wrześniu i maju stanowi jedynie 1,5% całościowego zestawienia.

Budynek osiągnął wskaźnik zapotrzebowania na energię do ogrzewania równy 58,9 kWh/m2·rok.

W budynkach o klasie niskoenergetycznej NF40 możliwe byłoby skrócenie sezonu grzewczego do np. 6 miesięcy [17].

Podsumowanie

Analiza miała na celu przedstawienie możliwości spełnienia obecnych wymagań cieplnych przy zastosowaniu ekologicznego materiału opartego na paździerzach konopnych i wapnie oraz zestawienie bilansu cieplnego budynku jednorodzinnego wykonanego przy zastosowaniu tego materiału.

Obliczenia dowiodły, że możliwe jest skonstruowanie przegród zewnętrznych z kompozytu wapienno-konopnego o porównywalnych grubościach z technologiami tradycyjnymi, tak aby spełnione zostały obecne wymagania cieplne (w przypadku ścian - bez dodatkowej izolacji). Technologia ta zapewnia zachowanie ciągłości izolacji i redukuje mostki termiczne w węzłach konstrukcyjnych.

Największe straty ciepła powstały przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne, pośród których największy udział w stratach miały ściany zewnętrzne, a w drugiej kolejności otwory okienne i drzwiowe. Zyski ciepła wewnętrzne i od promieniowania słonecznego uzyskano na podobnym poziomie. Wskaźnik zapotrzebowania na energię do ogrzewania wyniósł 58,9 kWh/m2·rok.

Zaprezentowane wyniki dotyczą jedynie przykładowych kompozytów o różnych wartościach współczynnika przewodzenia ciepła. Możliwe jest wykonanie kompozytów konopno-wapiennych o lepszych parametrach niż te zaprezentowane w artykule, co przyczyniłoby się do zredukowania grubości ściany lub możliwości uzyskania standardu budynku niskoenergetycznego.

W pracy skupiono się na współczynniku przewodzenia ciepła jako jedynym parametrze cieplnym kompozytu wapienno-konopnego. Kompozyt posiada dodatkowo wysoką pojemność cieplną, która wpływa na zwiększenie poczucia komfortu cieplnego. Zasadne jest zatem kontynuowanie analiz z uwzględnieniem złożonego stanu przepływu ciepła, gdyż okazać się może, że przy uzyskanym w niniejszych obliczeniach współczynnikiem U dla przegród zewnętrznych, przy zachowaniu danej grubości przegrody, możliwe będzie uzyskanie lepszych parametrów niż dla przegrody o standardzie niskoenergetycznym wykonanej z tradycyjnych materiałów (np. bloczek + wełna mineralna).

Literatura

 1. G. Minke, F. Mahlke, "Building with Straw, Birkhäuser Architecture", Germany 2005.
 2. O. Douzane, G. Promis, J.M. Roucoult, A.D. Tran Le, T. Langlet, "Hygrothermal performance of a straw bale building: In situ and laboratory investigations", "Journal of Building Engineering", nr 8/2016, s. 91-98.
 3. H.R. Kymalainen, A.M. Sjoberg, "Flax and hemp fibres as raw materials for thermal insulations", "Building and Environment", nr 43(7)/2008, s. 1261-1269.
 4. D. Barnat-Hunek, P. Smarzewski, S. Fic, "Mechanical and thermal properties of hemp-lime composites", "Composites Theory and Practice", vol, 15/1, 2015, s. 21-27.
 5. D. Barnat-Hunek, P. Smarzewski, P. Brzyski, "Properties of Hemp--Flax Composites for Use in the Building Industry", "Journal of Natural Fibers".
 6. S. Fic, P. Brzyski, "Badanie kompozytu opartego na lekkich wypełniaczach (len i perlit) do zastosowań w budownictwie jako materiał ścienny”, „Przegląd Budowlany", nr 2/2015.
 7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU 2004 nr 92, poz. 881).
 8. PN-EN ISO 14683:2008, "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne".
 9. PN ISO 8302:1999, "Izolacja cieplna. Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym. Aparat płytowy z osłoniętą płytą grzejną".
 10. PN-EN ISO 6946:2008, "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania".
 11. PN-EN 13790:2009, "Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia".
 12. PN-EN ISO 10456:2009, "Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe".
 13. Strona internetowa: www.steico.com.
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) ze zmianą z dnia 1 stycznia 2014 r. (Dz.U., poz.926).
 15. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.
 16. PN-EN ISO 13790:2009, "Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia”.
 17. P. Brzyski, "Bilans cieplny budynku na przykładzie jednorodzinnego domu niskoenergetycznego", rozdział w monografii pt. "Wybrane zagadnienia budownictwa energooszczędnego", Politechnika Warszawska, Płock 2014.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.