Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Programy dotacyjne 2024

Poznaj programy dotacyjne w 2024

Poznaj programy dotacyjne w 2024

W 2024 r. dostępne są programy dotacyjne, które umożliwiają odbiorcom końcowym wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, a także wspierają zakup urządzeń do nowych domów lub dodanie do istniejących instalacji rozwiązań umożliwiających efektywne wykorzystanie OZE.

Zobacz także

Materiały prasowe news Wypłaty dotacji w programie Czyste Powietrze

Wypłaty dotacji w programie Czyste Powietrze Wypłaty dotacji w programie Czyste Powietrze

Kolejna pula środków – tym razem ok. 400 mln zł – trafiła do NFOŚiGW, który sukcesywnie przekazuje te pieniądze na konta bankowe wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).

Kolejna pula środków – tym razem ok. 400 mln zł – trafiła do NFOŚiGW, który sukcesywnie przekazuje te pieniądze na konta bankowe wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).

mgr inż. Damian Czernik Efektywna współpraca: pompy ciepła i fotowoltaika

Efektywna współpraca: pompy ciepła i fotowoltaika Efektywna współpraca: pompy ciepła i fotowoltaika

Instalacja fotowoltaiczna we współpracy z pompą ciepła zdobywa coraz większą popularność jako rozwiązanie w budynkach, które priorytetowo traktują ekologię i wydajność energetyczną. Wykorzystanie tej kombinacji...

Instalacja fotowoltaiczna we współpracy z pompą ciepła zdobywa coraz większą popularność jako rozwiązanie w budynkach, które priorytetowo traktują ekologię i wydajność energetyczną. Wykorzystanie tej kombinacji nie tylko wpływa na istotne zmniejszenie wydatków na ogrzewanie, ale także promuje wydajne i zbalansowane wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Materiały prasowe news Jak udrożnić program Czyste Powietrze?

Jak udrożnić program Czyste Powietrze? Jak udrożnić program Czyste Powietrze?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma ponad 300 milionów złotych niewypłaconych dotacji z programu Czyste Powietrze, co oznacza, że kilkanaście tysięcy rodzin czeka na pieniądze. Okazało...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma ponad 300 milionów złotych niewypłaconych dotacji z programu Czyste Powietrze, co oznacza, że kilkanaście tysięcy rodzin czeka na pieniądze. Okazało się, że w budżecie nie zabezpieczono środków na ten cel. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozwiązaniem problemu.

Największą popularnością cieszy się program bezzwrotnych dotacji „Czyste Powietrze”, skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, mający prowadzić do zmniejszenia niskiej emisji i zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Beneficjenci tego programu mogą otrzymać dofinansowanie na rozwiązania z zakresu docieplenia budynku i wymiany źródła ciepła wraz z modernizacją co i c.w.u., montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji PV.

Program podzielony jest na trzy części, w których wysokość i intensywność dofinansowania zależy od dochodu, jaki osiąga wnioskodawca. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową (głęboką) termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu, wynoszą (stan na 31 stycznia 2024 r.): 66 tys. zł dla poziomu podstawowego (roczny dochód wnioskodawcy do 135 tys. zł), 99 tys. zł dla poziomu podwyższonego (dochód maksymalny na osobę do 1894 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych i 2651 zł dla gospodarstw jednoosobowych), 135 tys. zł dla poziomu najwyższego (dochód maksymalny na osobę do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych i 1526 zł dla gospodarstw jednoosobowych).

Warunkiem otrzymania dotacji na kompleksową termomodernizację jest przeprowadzenie audytu energetycznego (na który również można uzyskać dotację) oraz pełna realizacja wskazanego w audycie wariantu przedsięwzięcia, który gwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku o min. 40% lub do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2·rok) [1].

Jak podkreślają zarówno minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, jak i przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program „Czyste Powietrze” czekają w 2024 roku gruntowne zmiany. Ich celem jest zwiększenie skuteczności programu i wyeliminowanie sytuacji, w których do beneficjentów trafiają urządzenia kiepskiej jakości, a modernizacja przeprowadzana jest w taki sposób, że nie zwiększa efektywności energetycznej budynków [2, 3].

Minister klimatu podkreśliła, że montaż pomp ciepła w domach energochłonnych, które nie zostały poddane termomodernizacji, naraża obywateli na wysokie koszty. Dlatego w programie ma się pojawić wymóg odpowiedniego zakresu prac. Minister zapowiedziała także, że: Będziemy chcieli dotrzeć do osób, które zainstalowały te nieefektywne pompy ciepła w domach bez termomodernizacji, by wspólnie z nimi rozwiązać problemy wysokich rachunków [2].

Program „Czyste Powietrze” – tylko przebadane pompy ciepła

Na początku 2024 r. ukazał się ważny komunikat NFOŚiGW. Od 1 kwietnia 2024 r. dofinansowanie z programu będzie można uzyskać tylko na pompy ciepła o potwierdzonej jakości [3]. W praktyce oznacza to przyznanie dotacji wyłącznie do zakupu pomp ciepła, które będą wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), prowadzoną na zlecenie NFOŚiGW przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). Pompy ciepła wpisane na tę listę będą także musiały spełnić dodatkowy warunek. Muszą mieć dokument z badań potwierdzających ich zgodność z wymogami odpowiednich rozporządzeń UE, przeprowadzonych w laboratorium akredytowanym w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących [4], znajdującym się na terenie UE lub EFTA. Dla każdego rodzaju pompy ciepła laboratoria muszą prowadzić badania akredytowane zgodnie z określonymi normami (por. TABELA).

czyste powietrze tabela

TABELA. Procedury badawcze dla poszczególnych rodzajów pomp ciepła, wymagane od 1 kwietnia 2024 r. w programie „Czyste Powietrze”

Nowe wymagania zamieszczone zostaną w zaktualizowanych załącznikach 2/2a/2b do dokumentacji programu „Czyste Powietrze”. „Uszczelnienie” listy ZUM oznacza nie tylko wymaganie raportu z badań w przypadku wpisywania na listę nowych urządzeń, ale także dodanie raportów z badań do już istniejących wpisów. W okresie przejściowym (do 1 kwietnia 2024 r.) IOŚ-PIB będzie uzupełniał wpisy na listę na podstawie raportów z badań dostarczanych przez producentów [3].

W Polsce istnieje jedno laboratorium spełniające wszystkie wymogi określone w komunikacie NFOŚiGW, tj. Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie – Laboratorium Urządzeń Chłodniczych (akredytacja PCA nr AB 308 ważna do 2027 r.) [16]. Badania można też przeprowadzić w blisko 20 laboratoriach w krajach UE i EFTA (najwięcej jest ich w Niemczech).

NFOŚiGW podkreśla, że nowe wymagania powstały w porozumieniu m.in. z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną [3]. Minister klimatu i środowiska wskazała także, że występowanie o dotacje do nieefektywnych pomp ciepła może podważyć zaufanie obywateli do państwa i programu [2].

Kotły na biomasę w programie „Czyste Powietrze”

Od 1 lipca 2023 r. w programie dotowane są wyłącznie kotły na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych (≤ 20 mg/m3) dla budynku podłączonego do sieci dystrybucji gazu [1]. Kotłów na pelet drzewny i zgazowujących drewno mają także dotyczyć nowe wymogi, zapowiedziane przez NFOŚiGW na początku 2024 r. Od 1 kwietnia 2024 r. obowiązywać będzie wybór urządzeń wpisanych na listę ZUM [3].

Ostatni rok z dotacjami do kotłów na paliwa kopalne

Ważna zmiana wiąże się także z nowelizacją dyrektywy EPBD (w sprawie charakterystyki energetycznej budynków). 7 grudnia 2023 r. Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły w tej sprawie robocze porozumienie. Choć dokument wymaga formalnego przyjęcia i opublikowania, już dziś wiadomo, że od 2025 roku skończą się zachęty finansowe (np. dotacje) dla samodzielnych urządzeń grzewczych na paliwa kopalne (np. kotłów kondensacyjnych). Dotacje wciąż jednak będą mogły dotyczyć hybrydowych systemów grzewczych [17].

Problemy z wypłatą dotacji w „Czystym Powietrzu”

Program „Czyste Powietrze” cieszył się w ubiegłym roku dużym zainteresowaniem – złożono w nim 217 tys. wniosków, podczas gdy np. w roku 2019 tylko 85 tys. [1]. Jednak przełom roku (2023/2024) przyniósł widmo kryzysu w programie. W znacznym stopniu wyczerpały się środki, którymi dysponował NFOŚiGW. Wiąże się to m.in. ze wstrzymanymi wypłatami z UE na Krajowy Plan Odbudowy.

Ministerstwo Środowiska i Klimatu oraz NFOŚiGW pracują nad pozyskaniem środków zarówno na bieżące wypłaty w programie, jak i przywrócenie mu płynności finansowej. W najbliższym czasie finansowanie programu odbywać się będzie ze środków KPO oraz z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Strona społeczna, m.in. Polski Alarm Smogowy, wskazuje, że relokacja i wydatkowanie pieniędzy z poszczególnych mechanizmów muszą być dobrze przemyślane i dopracowane, choćby po to, żeby spełnić unijne wymagania dotyczące zachowania tych dotacji [18, 19]. Według stanu na 5 lutego 2024 r. uruchamiane są kolejne transze środków umożliwiających pokrycie części zaległości.

W oczekiwaniu na „Mój Prąd” 6.0

Wielu beneficjentów czeka na kolejne rozdanie programu „Mój Prąd”, w ramach którego można uzyskać dotację do montażu w istniejących budynkach jednorodzinnych urządzeń wytwarzających odnawialną energię elektryczną na potrzeby własnych gospodarstw domowych. W zakończonym 14 grudnia 2023 r. piątym naborze wsparcie obejmowało nie tylko mikroinstalacje PV, ale też magazyny energii i ciepła, pompy ciepła, systemy zarządzania energią oraz kolektory słoneczne. Wśród blisko 91 tys. wniosków stosunkowo niewielka część dotyczyła nie tylko mikroinstalacji PV, ale też urządzeń dodatkowych: 17,5% pomp ciepła, a 11% – magazynów energii [20]. Może się to zmienić w kolejnym naborze.

Minister Klimatu i Środowiska wskazywała na perspektywę „dwóch miesięcy” potrzebnych do uruchomienia kolejnego naboru oraz przedstawiła konieczność systemowej poprawy wymagań programu ze względu na problemy z wydajnością sieci elektroenergetycznej oraz odbiorem i przyjęciem całej wytworzonej energii. W tej sytuacji duży nacisk ma być położony na prosumenckie magazyny energii. Podejście to dotyczyć będzie nie tylko programu „Mój Prąd”. Przewidywany jest również program dotacji do przydomowych elektrowni wiatrowych [21]. NFOŚiGW pod koniec stycznia 2024 r. zapowiedział nowy program „Moja elektrownia wiatrowa”, przewidujący dotację do przydomowych instalacji wiatrowych wraz z magazynami energii [22].

„Moje Ciepło” i „Ciepłe Mieszkanie” mają się dobrze

Bez przeszkód realizowane są programy „Moje Ciepło” i „Ciepłe Mieszkanie”. Program „Moje Ciepło” skierowany jest do inwestorów budujących nowe domy i wyposażających je w pompy ciepła dwufunkcyjne lub grzewcze. Bezzwrotne dotacje można uzyskać do nowych pomp ciepła już zamontowanych i odebranych, jeśli koszty kwalifikowane zostały poniesione nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. Budynek musi mieć podwyższony standard energetyczny – wskaźnik EP ma wynosić maks. 55 kWh/(m2 · rok). Maksymalna wartość dotacji może wynieść 7 tys. zł dla pomp ciepła powietrze/woda lub pomp ciepła powietrze/powietrze – jednak nie więcej niż 30% (lub 45% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny) kosztów kwalifikowanych oraz 21 tys. zł dla gruntowych pomp ciepła – jednak nie więcej niż 30% (lub 45% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny) kosztów kwalifikowanych [23].

31 stycznia 2024 r. zakończył się drugi nabór dla gmin w programie „Ciepłe Mieszkanie”. Teraz wnioski o bezzwrotne dotacje w gminach, które otrzymały środki z NFOŚiGW, będą mogli składać właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych, najemcy mieszkań z zasobu gminnego oraz małe spółdzielnie mieszkaniowe (budynki liczące 3–7 mieszkań). Dzięki dotacjom „kopciuchy” w budynkach wielorodzinnych można zastąpić efektywnym indywidualnym źródłem ciepła (pompą ciepła, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem kondensacyjnym, kotłem na pellet drzewny o podwyższonym standardzie). Dotacja obejmuje też montaż rekuperacji, wykonanie nowej instalacji grzewczej oraz wymianę stolarki (jeśli towarzyszy ona wymianie źródła ciepła). Możliwe jest także podłączenie do wspólnego efektywnego źródła ciepła w budynku. Progi dochodowe w tym programie są takie same jak w programie „Czyste Powietrze”, a dodatkowo intensywność dotacji jest wyższa dla mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych gmin. Spółdzielnie natomiast będą mogły wnioskować o dotację do mikroinstalacji PV oraz do gruntowej pompy ciepła [24].

Literatura

1. Program „Czyste Powietrze”, https://czystepowietrze.gov.pl (dostęp: 31.01.2024)
2. Sawicki Bartłomiej, Szymanek Cezary, Paulina Hennig-Kloska: Elektrownia jądrowa musi powstać jak najszybciej, https://energia.rp.pl/atom/art39740181-paulina-hennig-kloska-elektrownia-jadrowa-musi-powstac-jak-najszybciej (dostęp: 31.01.2024)
3. Zapowiedź zmian w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” w zakresie wymogów dotyczących źródeł ciepła, które mogą stanowić koszt kwalifikowany, https://czystepowietrze.gov.pl/ (dostęp: 31.01.2024)
4. ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
5. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów
6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych
7. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.
8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych
9. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne
10. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 814/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej
11. PN-EN 14511 „Klimatyzatory, agregaty chłodzące ciecz i pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz agregaty procesowe, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym”
12. PN-EN 14825 „Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy oraz pompy ciepła ze sprężarkami napędzanymi elektrycznie, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń. Badanie i ocena w warunkach częściowego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej”
13. PN-EN 12102 „Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami. Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej”
14. PN-EN 15879-1 „Badanie i charakterystyki pomp ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, z gruntem jako dolnym źródłem ciepła, do ogrzewania i/lub chłodzenia pomieszczeń. Część 1: Pompy ciepła grunt-woda”
15. PN-EN 16147 „Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Badanie, raport oceny i wymagania dotyczące oznakowania pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej”
16. Laboratoria badawcze. Nr akredytacji AB 308, https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20308,podmiot.html (dostęp: 31.01.2024)
17. Dyrektywa EPBD – porozumienie z 7 grudnia 2023 r., https://strefainstalatora.pl/epbd/dyrektywa-epbd-porozumienie-z-7-grudnia-2023-r/ (dostęp: 31.01.2024)
18. Dialog o programie „Czyste Powietrze”, https://www.gov.pl/web/klimat/dialog-o-programie-czyste-powietrze (dostęp: 31.01.2024)
19. Będkowska Anna, Guła: 4 mld złotych na Czyste Powietrze z FENIKSA tylko pogorszy sytuację finansową programu, https://globenergia.pl/gula-4-mld-zlotych-na-czyste-powietrze-z-feniksa-tylko-pogorszy-sytuacje-finansowa-programu (dostęp: 1.02.2024)
20. Mój Prąd, https://mojprad.gov.pl/ (dostęp: 31.01.2024)
21. Hennig-Kloska: Mrożenie cen energii to coraz większe obciążenie budżetowe, RMF24, https://www.youtube.com/watch?v=ghR6ea_jlXs (dostęp: 31.01.2024)
22. Konsultacje społeczne programu „Moja elektrownia wiatrowa”, https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/konsultacje-spoleczne-programu-moja-elektrownia-wiatrowa (dostęp: 31.01.2024)
23. Moje Ciepło – Program dofinansowania pomp ciepła, https://mojecieplo.gov.pl/ (dostęp: 31.01.2024)
24. Program Ciepłe Mieszkanie, https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie (dostęp: 31.01.2024)
25. Agroenergia. Część 1. Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii, https://www.gov.pl/web/nfosigw/czesc-1-mikroinstalacje-pompy-ciepla-i-towarzyszace-magazyny-energii (dostęp: 31.01.2024)

Komentarze

Powiązane

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane...

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

mgr inż. Karol Kramarz Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne...

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne znaczenie, gdy następuje mała dokładność obróbki powierzchni elementów. Dokładność obróbki elementów w znacznym stopniu eliminuje powstawanie na powierzchni styku tych elementów obciążeń punktowych, następuje wtedy w sposób istotny zwiększenie wytrzymałości konstrukcji.

Jacek Sawicki news Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki news Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy po zmianach prawnych Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023...

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023 r. będzie mógł być prowadzony także w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego po zmianach Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią...

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią je art. 60a–60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w...

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557). Przywołuje go zapis art. 71 w ust. 2b pkt 2, który stanowi, że „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się (…) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-budownictwo”. I dalej rozbudowują go przepisy art. 79a–79k...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.