Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Jacek Sawicki | 2023-05-04
Dziennik Ustaw poz. 551 z opublikowanym obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 27.01.2023 r.

Dziennik Ustaw poz. 551 z opublikowanym obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 27.01.2023 r.

Na mocy obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 27 stycznia 2023 r. ukazał się w Dzienniku Ustaw jednolity tekst ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (DzU z dnia 23 marca 2023 r., poz. 551).

Zobacz także

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

Michał Grodzki Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, którego pierwotna nazwa to Zespół Trójstronny do Spraw Budownictwa, został utworzony 19 października 2005 r. w wyniku rekomendacji Prezydium...

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, którego pierwotna nazwa to Zespół Trójstronny do Spraw Budownictwa, został utworzony 19 października 2005 r. w wyniku rekomendacji Prezydium Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych, uzgodnionej w trakcie posiedzenia w dniu 5 maja 2005 r. O jego powstanie wnioskowali partnerzy społeczni z sektora budownictwa: liczące się w środowisku związki zawodowe, jak i organizacje pracodawców, którzy widzieli potrzebę powstania płaszczyzny...

Przemysław Gogojewicz Techniczne warunki sytuowania obiektów w kontekście terenów biologicznie czynnych

Techniczne warunki sytuowania obiektów w kontekście terenów biologicznie czynnych Techniczne warunki sytuowania obiektów w kontekście terenów biologicznie czynnych

Zgodnie z § 39 i § 40 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 27 października...

Zgodnie z § 39 i § 40 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 27 października 2023 r. (t.j. DzU z 2023 r., poz. 2442), techniczne warunki sytuowania obiektów zależą obecnie od czynników biologicznie czynnych.

Geneza aktu prawnego

Potrzeba jego zaistnienia sięga lat międzywojennych. Środowiska zawodów budowlanych II Rzeczypospolitej uznały za konieczność opracowanie ustawy powołującej krajowy samorząd zawodowy i regulującej jego działalność. Pierwotnie miały to być dwie odrębne izby: dla architektów oraz dla inżynierów budowlanych. Ówczesna Rada Związku Stowarzyszeń Architektów Polskich (ZSAP) opracowała projekt ustawy „Prawo o Izbie Budowlanej”, który 12 lipca 1933 r. przedłożono wraz z uzasadnieniem ministrowi spraw wewnętrznych. W art. 6 tego aktu prawnego znalazło się następujące sformułowanie: „Izba Budowlana zrzesza osoby posiadające w myśl istniejącego prawa budowlanego uprawnienia do sporządzania projektów i kierowania robotami budowlanemi i z uprawnień tych korzystające” (pisownia oryginalna). Niestety Sejm RP nie zdążył przed wybuchem wojny tej ustawy uchwalić [1].

W realiach lat PRL samorządność jako forma działania organizacji nie funkcjonowała, jej namiastkę stanowiły stowarzyszenia naukowo-techniczne funkcjonujące w ramach Naczelnej Organizacji Technicznej.

Sprawa samorządu zawodowego inżynierów budownictwa powróciła dopiero w 1992 r. To wtedy podjęto prace przygotowania projektu ustawy o izbie architektoniczno-budowlanej, a zwieńczeniem ich stała się ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (DzU nr 5, poz. 42 z dnia 24 stycznia 2001 r.). Odtąd zaistniały trzy samorządy zawodowe, z których współcześnie dwa funkcjonują, a jeden został rozwiązany. Jednostki organizacyjne samorządów zawodowych tworzą (art. 9 ust. 1):

 • Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej (IARP) – zrzeszająca środowiska związane z wykonywaniem zawodu architekta, które polega na współtworzeniu kultury w procesach projektowania architektonicznego obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia, ich realizacji, a także nadzorze w tworzonych inwestycjach i edukacji architektonicznej (art. 2 ust. 1), w szczególności posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach: architektonicznej (art. 5 ust. 1 pkt 1), architektonicznej do projektowania bez ograniczeń lub w zakresie odpowiadającym zakresowi tej specjalności uzyskane przed 7 lipca 1994 r. (czyli przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane – DzU nr 89, poz. 414 z 7 lipca 1994 r.) (art. 5 ust. 1 pkt 2) oraz są obywatelami państw członkowskich posiadającymi odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych (art. 5 ust 1. pkt 3),
 • Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB) – skupiająca profesje inżynierów budownictwa uczestniczących w działaniach dotyczących projektowania obiektów budowlanych, ich realizacji, nadzoru w procesach ich powstawania, eksploatacji, a także edukacji budowlanej (art. 2 ust. 2), w szczególności posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach:
  –  architektonicznej,
  –  konstrukcyjno-budowlanej,
  –  inżynieryjnej (mostowej, drogowej, kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych i sterowania ruchem kolejowym, hydrotechnicznej i wyburzeniowej),
  –  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń (telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych),
  –  elektrycznych i elektroenergetycznych (art. 5 ust. 2 pkt 1).

Powyższe uprawnienia dotyczą także osób mających nabyte specjalności uzyskane przed 7 lipca 1994 r. (art. 5 ust. 2 pkt 3) oraz obywateli państw członkowskich posiadających stosowną decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych (art. 5 ust 2. pkt 4).
Siedzibą obu Krajowych Izb jest miasto stołeczne Warszawa (art. 10 ust. 1). W terenie funkcjonują podporządkowane im okręgowe izby architektów i okręgowe izby inżynierów budownictwa (art. 9 ust. 1 pkt 2).

 • Zadania rozwiązanej Krajowej Izby Urbanistów polegały na projektowaniu zagospodarowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego, ochrony wartości architektonicznych i krajobrazowych z wymaganiami ochrony środowiska, racjonalności struktur osadniczych, sieci infrastruktury, a także upowszechniania edukacji w tej dziedzinie. Na podstawie tzw. ustawy deregulacyjnej, czyli przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, ów samorząd zawodowy urbanistów został zniesiony. Reprezentanci z rozwiązanego samorządu działają w Stowarzyszeniu Polska Izba Urbanistów, które jednakowoż nie jest izbą w rozumieniu ustawy.

Ustawa nadaje prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (art. 6 ust. 1) i zobowiązuje ich do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody mogące wyniknąć w związku z wykonywaną pracą (art. 6 ust. 2).

Nowelizacje ustawy

Ustawa w trakcie obowiązywania była 21-krotnie nowelizowana. Najświeższe zmiany w przepisach aktualnej wersji jej tekstu jednolitego wniosła ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1557 z dnia 26 lipca 2022 r.), gdzie wprowadzono poprawkę w trybie przeprowadzania okręgowych zjazdów izby i postanowiono obniżyć wymagany dotąd próg liczby członków okręgowej izby przekraczających 200 osób do liczby powyżej 100, spośród których wybiera się delegatów z obwodów wyborczych (art. 15. ust. 3).

Dodano też nowy przepis w brzmieniu:
„Art. 49a. 1. Okręgowy sąd dyscyplinarny, Krajowy Sąd Dyscyplinarny, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej oraz Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, w toku prowadzonych postępowań, o których mowa w art. 46 pkt 1 i 2, mogą zwrócić się z wnioskiem do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub organu nadzoru budowlanego o udostępnienie kopii projektu budowlanego, o którym mowa w art. 34 ustawy – Prawo budowlane, będącego w posiadaniu tych organów, jeżeli udostępnienie to ma związek z prowadzonym postępowaniem.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, przekazują kopię projektu budowlanego nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku o jej udostępnienie”.

Zadania samorządów zawodowych

Ustawa określa organizację i zadania samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, a także prawa i obowiązki członków tych samorządów (art. 1). Są to:

 •  sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izb (art. 8 pkt 1),
 • reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków (art. 8 pkt 2),
 • ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem (art. 8 pkt 3);
 • nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1, oraz nadawanie i pozbawianie tytułu rzeczoznawcy budowlanego (art. 8 pkt 4),
 • współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi (art. 8 pkt 6),
 • współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych architektów lub inżynierów budownictwa (art. 8 pkt 8),
 • zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą samorządu zawodowego (art. 8 pkt 9),
 • prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych (art. 8 pkt 10),
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących architektury lub budownictwa (art. 8 pkt 11),
 • organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych (art. 8 pkt 12),
 • prowadzenie list członków samorządów zawodowych (art. 8 pkt 13),
 • realizacja zadań statutowych (art. 8 pkt 14).

Przywołane powyżej wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego, na co wskazuje użycie przez ustawo-dawcę zwrotu „w szczególności”. Oznacza to, że izby jako niezależne w wykonywaniu swoich zadań mogą podjąć jeszcze inne działania, które uznają za celowe.

Rzeczoznawcy budowlani

Rzeczoznawca budowlany jest osobą uprawnioną do sporządzania niezależnych i samodzielnych ekspertyz dotyczących konkretnych zagadnień budowlanych. Może wydawać fachowe opinie, przeprowadzać specjalistyczne pomiary, a także formułować wnioski i zalecenia, które często wykorzystywane są przez organy państwowe oraz są pomocne do rozstrzygania sporów między uczestnikami procesu budowlanego a klientami i firmami budowlanymi. Rzeczoznawca musi charakteryzować się kompetentną wiedzą i doświadczeniem w konkretnej specjalizacji budowlanej, która jest potwierdzana tytułem rzeczoznawcy budowlanego wydawanym przez organy samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Do 2014 r. funkcja rzeczoznawcy budowlanego była traktowana jako pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Natomiast ustawa deregulacyjna, która weszła w życie w tamtym roku, ograniczyła nieco jego kompetencje, przenosząc zagadnienia związane z rzeczoznawstwem z ustawy Prawo budowlane na kompetencje organów samorządów zawodowych.

Ustawa reguluje funkcjonowanie instytucji „rzeczoznawcy budowlanego”. Art. 8b ust. 1 precyzuje warunki, na jakich nadawany jest ów tytuł, wymieniono w nim korzystanie z praw publicznych, specjalistyczne wyższe wykształcenie politechniczne potwierdzone tytułem zawodowym, uprawnienia budowlane bez ograniczeń, co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem, znaczący potwierdzony dorobek zawodowy oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

Organy samorządów zawodowych prowadzą listy rzeczoznawców budowlanych zgodnie z wytycznymi zapisanymi w art. 8c ust. 1.

Krajowe izby

Tematykę Krajowych Izb regulują przepisy zawarte w rozdziale III (art. 27–38). Art. 27 uznaje je za najwyższe jednostki organizacyjne samorządów zawodowych. Ich organami są (art. 28 ust. 1):

 • Krajowy Zjazd Izby, stanowiący najwyższy jej organ (art. 29 ust. 1), zwoływany przez Krajową Radę Izby (art. 29 ust. 5), która określa zasady ustalania liczby delegatów z okręgowych izb na Krajowy Zjazd Izby (art. 29 ust. 4),
 • Krajowa Rada Izby (art. 32–34), której rolą jest kierowanie działalnością samorządu zawodowego między Krajowymi Zjazdami. Warto tu wymienić takie przedsięwzięcia jak:
  –  wykonawstwo uchwał Krajowego Zjazdu Izby,
  –  koordynacja i nadzór działalności okręgowych rad izb,
  –  reprezentowanie członków izby,
  –  działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków izb, między innymi zawieranie z uczelniami umów na studia we współpracy z organami nadającymi uprawnienie do wykonywania zawodu (art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DzU z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.)),
  –  opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych (w kwestiach wyborów do organów izby, postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego),
  –  wydawanie decyzji w sprawie uprawnień budowlanych,
  –  wszelkie funkcje kontrolne względem działalności uchwał okręgowych rad izb,
  –  opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących architektury lub budownictwa,
  –  sprawozdawczość z działalności,
  –  reprezentowanie samorządu zawodowego na zewnątrz wobec organów władzy publicznej, organizacji społecznych, zawodowych, samorządowych i innych,
  –  prowadzenie bieżących spraw Krajowej Izby,
 • Krajowa Komisja Rewizyjna (art. 35 ust. 1 i 2) – do jej kompetencji należy:
  –  kontrola statutowa, finansowa i gospodarcza działalności Krajowej Izby,
  –  sprawozdawczość z działalności kontrolnej przedkładana Krajowemu Zjazdowi Izby,
  –  nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych,
  –  wnioskowanie o udzielanie absolutorium Krajowej Radzie Izby,
  –  możliwość uchylania uchwał okręgowych komisji rewizyjnych sprzecznych z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy,
 • Krajowa Komisja Kwalifikacyjna (art. 36), której zadania dotyczą:
  –  prowadzenia postępowania odwoławczego i decyzyjnego w drugiej instancji w sprawach egzaminów dotyczących nadawania uprawnień budowlanych,
  –  opracowywania zestawów pytań egzaminacyjnych,
  –  przekazywania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych do okręgowych rad izby oraz do centralnego rejestru prowadzonego pod nadzorem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
  –  prowadzenia rejestru osób, którym nadała uprawnienia budowlane,
  –  dokonywania okresowych analiz przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych,
  –  opiniowania spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków okręgowej izby architektów i inżynierów budownictwa kierowanych do okręgowych sądów dyscyplinarnych,
  –  sprawozdawczości ze swojej działalności przekazywanej okręgowemu zjazdowi izby i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
 • Krajowy Sąd Dyscyplinarny (art. 37), który orzeka w składzie trzyosobowym jako sąd pierwszej instancji i pięcioosobowym jako sąd odwoławczy w sprawach:
  –  odwołań od orzeczeń okręgowych sądów dyscyplinarnych,
  –  jako sąd pierwszej instancji spraw członków organów Krajowej Izby i okręgowych izb z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa,
  –  dokonuje, co najmniej raz do roku, analizy postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa i dyscyplinarnej,
  –  składa Krajowemu Zjazdowi Izby coroczne sprawozdanie ze swojej działalności,
  –  sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych sądów dyscyplinarnych,
  –  uchyla uchwały okręgowych sądów dyscyplinarnych sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie niniejszej ustawy,
 • Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (art. 38), który:
  –  prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa i dyscyplinarnej członków organów Krajowej Izby,
  –  składa odwołania od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach, o których mowa w pkt 1, do właściwego sądu apelacyjnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej lub skargę do sądu administracyjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa,
  –  sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej,
  –  składa Krajowemu Zjazdowi Izby roczne i kadencyjne sprawozdanie ze swojej działalności.
  Kadencja wymienionych Krajowych Izb trwa 4 lata (art. 28 ust. 2).

Okręgowe izby

Funkcjonowanie okręgowych izb regulują przepisy zawarte w rozdziale II (art. 14–26). Ich kadencja trwa 4 lata (art. 14 ust. 2). Organami tych izb są (art. 14 ust. 1 pkt 1–6):

 • Okręgowy zjazd izby, będący najwyższym organem okręgowej izby (art. 15 ust. 1), zwoływany przez okręgową radę izby, który zazwyczaj odbywa się jako sprawozdawczy co najmniej raz w roku, a jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy co 4 lata (art. 16 ust. 1), a w szczególnych przypadkach jako nadzwyczajny zwoływany przez okręgową radę izby z własnej inicjatywy lub na wniosek Krajowej Izby, okręgowej komisji rewizyjnej albo co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków okręgowej izby (art. 16 ust. 2). Tryb podejmowania uchwał reguluje art. 17.
  Do zadań tego organu należy (art. 18):
  –  ustalanie zasad gospodarki finansowej okręgowej izby oraz uchwalenie budżetu okręgowej izby;
  –  nadzór i pilotaż przy sprawozdawczości z działalności okręgowej rady izby, okręgowej komisji rewi-zyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
  –  udzielanie absolutorium okręgowej radzie izby,
  –  ustalanie liczby członków organów oraz szczegółowych zasad organizacji organów okręgowej izby i trybu ich działania,
  –  wybór przewodniczących i członków w strukturach organów okręgowych izb,
  –  nadzór przy przeprowadzeniu wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Izby,
  –  odwoływanie członków organów izby przed upływem kadencji,
  –  podejmowanie uchwał w innych sprawach objętych zakresem działania izby,
 • Okręgowa rada izby, która wykonuje zadania samorządu zawodowego na obszarze działania izby, w okresie między zjazdami, w szczególności wymienić należy (art. 19 i art. 19a):
  –  kierowanie działalnością okręgowej izby,
  –  wykonawstwo uchwał okręgowego zjazdu izby,
  –  dokonywanie podziału obszarów działania okręgowych izb na obwody wyborcze i ustalanie liczby delegatów na okręgowe zjazdy,
  –  sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu,
  –  prowadzenie sprawozdawczości ze swojej działalności przedkładanej okręgowemu zjazdowi izby oraz Krajowej Radzie Izby,
  –  wykonawstwo zadań zleconych przez Krajową Izbę,
  –  reprezentowanie samorządu zawodowego przed organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz właściwymi stowarzyszeniami zawodowymi,
  –  prowadzenie listy członków okręgowej izby,
  –  kierowanie do okręgowego sądu dyscyplinarnego wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz pilotażu spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej,
  –  prowadzenie rejestru członków okręgowej izby ukaranych z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej,
  –  podejmowania uchwał w sprawie wpisów na listę członków okręgowej izby oraz skreśleń z listy lub zawieszenia w prawach członka.
  Ponadto w myśl art. 19a okręgowa rada izby wydaje jej członkom zaświadczenia potwierdzające:
  –  ich członkostwo w izbie,
  –  posiadanie kwalifikacji zgodnych z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom ukończenia studiów wyższych odpowiada dokumentom poświadczającym posiadanie kwalifikacji zawodowych architekta, wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej,
  –    posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  a także inne zaświadczenia wymagane przez właściwe organy państw członkowskich, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej,
 • Okręgowa komisja rewizyjna (art. 23), która:
  –  kontroluje działalność statutową, finansową i gospodarczą okręgowej izby,
  –  składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi izby i Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  –  występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie izby.
 • Okręgowa komisja kwalifikacyjna (art. 24), do której kompetencji należy:
  –  prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych,
  –  przeprowadzanie egzaminów w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i wydawania decyzji o nadaniu tych uprawnień, z wyłączeniem zastrzeżonych dla Krajowej Rady Izby kompetencji prowadzonych postępowań weryfikujących decyzje w sprawach uprawnień budowlanych, czy wpisów na listy członków (art. 33 pkt 9),
  –  przesyłanie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych do okręgowej rady izby oraz do centralnego rejestru prowadzonego pod nadzorem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
  –  prowadzenie rejestru osób, którym nadała uprawnienia budowlane,
  –  dokonywanie, co najmniej raz w roku, analiz przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych,
  –    opiniowanie dla okręgowych sądów dyscyplinarnych spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków okręgowej izby architektów oraz inżynierów budownictwa,
  –  sprawozdawczość ze swojej działalności przedkładana okręgowemu zjazdowi izby i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
 • Okręgowy sąd dyscyplinarny, którego zadaniem jest rozpatrywanie spraw z zakresu ustawowej odpowiedzialności zawodowej oraz spraw dyscyplinarnych członków okręgowej izby wniesionych przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub okręgową radę izby (art. 25 ust. 1–4),
 • Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej (art. 26 pkt 1–3), który:
  –  prowadzi postępowania wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa i dyscyplinarnej członków okręgowej izby,
  –  składa odwołania od orzeczeń okręgowego sądu dyscyplinarnego w sprawach, o których mowa w pkt 1, do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, a od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego składa odwołania do właściwego sądu apelacyjnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej albo skargę do sądu administracyjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa,
  –  składa okręgowemu zjazdowi izby i Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej roczne i kadencyjne sprawozdania ze swojej działalności.

Członkostwo w okręgowych izbach

Problematykę w tej materii regulują przepisy rozdziału 4 (art. 39–43). Akces do struktur izb odbywa się na wniosek osób ubiegających się o wpis na listę członków wskazanej przez nich okręgowej izby (art. 39). Osoby takie po przyjęciu ich do izby mają prawo korzystać (art. 40):

 • z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właściwych warunków wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • z ochrony i pomocy prawnej izby,
 • z działalności samopomocowej.

Z kolei osoba zrzeszona w izbie jest obowiązana do przestrzegania przy wykonywaniu czynności zawodowych obowiązujących przepisów i zasad wiedzy technicznej, zasad etyki zawodowej, stosowania się do uchwał organów izby oraz regularnego opłacania składek członkowskich (art. 41).

Przepisy art. 42 i art. 43 dotyczą przypadków skreślenia z listy członków okręgowej izby bądź zawieszenia.

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Ustawa dyscyplinuje członków izb samorządów zawodowych do przestrzegania obowiązków opisanych powyżej w art. 41 z wyłączeniem czynów podlegających odpowiedzialności zawodowej, określonych w art. 95 ustawy Prawo budowlane, gdzie wymienia się przypadki (art. 45):

 • dopuszczenia się występków lub wykroczeń, określonych ustawą,
 • ukarania w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • sytuacji spowodowania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znacznych szkód materialnych wskutek rażących błędów lub zaniedbań,
 • niespełniania lub niedbałego spełniania swoich obowiązków,
 • uchylania się od podjęcia nadzoru autorskiego lub niedbałego wykonywania obowiązków wynikających z pełnienia tego nadzoru,
 • czynów podlegających odpowiedzialności porządkowej zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Ustawodawca przewidział trzy formy postępowania dyscyplinarnego obejmującego postępowanie: wyjaśniające, przed sądem dyscyplinarnym i wykonawcze (art. 46). Każde z nich wszczynane jest na wniosek okręgowej rady izby, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (art. 47 ust. 1). Oskarżycielem w postępowaniu dyscyplinarnym przed okręgowym sądem dyscyplinarnym jest okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej, a przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym w sprawach członków organów Krajowej Izby – Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (art. 47 ust. 2). Zasady prowadzenia spraw w postępowaniu dyscyplinarnym zawierają przepisy art. 48–53.

Okręgowy sąd dyscyplinarny w sprawach dyscyplinarnych może orzekać kary: upomnienia, nagany, zawieszenia, na okres do 2 lat, w prawach członka izby, bądź skreślenia z listy członków izby (art. 54 ust. 1).

Okręgowe sądy dyscyplinarne, na wniosek członka izby i za pisemną zgodą wszystkich stron, mogą rozpatrywać, jako sądy polubowne, spory między członkami izb oraz między członkami izb a innymi podmiotami, jeżeli spory te dotyczą wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (art. 57 ust. 1).

Działalność statutowa izb samorządu zawodowego jest finansowana z ich majątku, co zapisano w art. 58 ust. 1–5.

Literatura

 1. A.B. Nowakowski, „Krótka historia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa”, https://inzynierbudownictwa.pl/.
 2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (DzU z dnia 23 marca 2023 r., poz. 551).
 3. Ustawa Prawo budowlane (DzU z 2023 r., poz. 682).
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (DzU z dnia 26 lipca 2022 r., poz. 1557).
 5. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DzU z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.)

Pełny tekst ustawy znajdziesz tutaj.

Komentarze

Powiązane

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane...

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

mgr inż. Karol Kramarz Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne...

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne znaczenie, gdy następuje mała dokładność obróbki powierzchni elementów. Dokładność obróbki elementów w znacznym stopniu eliminuje powstawanie na powierzchni styku tych elementów obciążeń punktowych, następuje wtedy w sposób istotny zwiększenie wytrzymałości konstrukcji.

Jacek Sawicki news Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki news Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy po zmianach prawnych Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023...

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023 r. będzie mógł być prowadzony także w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego po zmianach Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią...

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią je art. 60a–60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w...

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557). Przywołuje go zapis art. 71 w ust. 2b pkt 2, który stanowi, że „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się (…) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-budownictwo”. I dalej rozbudowują go przepisy art. 79a–79k...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.