Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej

Cz. 3. Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej

Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej, fot. www.pixabay.com

Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej, fot. www.pixabay.com

Użycie określenia „metodyczny” dotyczy opracowania takiego modelu, który będzie powtarzalny dla różnych projektów ograniczonych co do analizowanego sektora budownictwa i zastosowanie go przyniesie w przybliżeniu podobny skutek.

Zobacz także

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

W celu trafnej identyfikacji czynników ryzyka dla przedmiotowej specjalizacji przeprowadzono konsultacje z pracownikami czterech firm specjalizujących się w renowacji zbiorników na ciecze.

W zakresie czynników, które mogą mieć wpływ na czas, koszty i jakość przeprowadzanej renowacji powłok ochronnych, należy uwzględnić:

 • stan techniczny zbiornika w chwili przystępowania do renowacji,
 • czas, jaki upłynął od chwili przygotowania dokumentacji projektowo-przetargowej do czasu rozpoczęcia prac,
 • braki lub błędy w założeniach na etapie planowania i tworzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU),
 • błędne założenia podczas kosztorysowania,
 • niewłaściwy wybór projektanta,
 • niewłaściwy wybór rozwiązania technicznego (technologii),
 • błędy w założeniach dotyczące wyboru metody wykonywania poszczególnych prac,
 • założenie zbyt krótkiego czasu na realizację projektu,
 • niewłaściwy wybór wykonawcy prac,
 • niewłaściwy wybór pory terminu realizacji projektu,
 • nadzór inwestorski.

Pogłębiona analiza czynników wpływających na ryzyko niepowodzenia inwestycji

W celu przypisania właściwej oceny dla poszczególnych czynników ryzyka należy dokładnie zrozumieć, jakie skutki mogą wywoływać te czynniki w razie ich wystąpienia, od czego zależy prawdopodobieństwo ich oddziaływania i jakie działania zaradcze mogą ograniczać ich wpływ na ostateczny rezultat/wynik procesu inwestycyjnego. Pogłębiona analiza wpływu ustalonych już czynników powstała w ramach wspomnianego powyżej badania (IDI).

Stan techniczny zbiornika w chwili przystępowania do renowacji

Stan techniczny konstrukcji betonowej zbiornika w chwili przystępowania do jego renowacji, czyli stan zaawansowania procesów korozyjnych i innych mechanizmów destrukcji powłoki ochronnej i struktury powierzchniowej betonu bezpośrednio wpływa na zakres prac, jakie muszą być wykonane w ramach prowadzonej renowacji.

Jeżeli przystępujemy do renowacji, gdy istniejąca powłoka ochronna dopiero zaczyna ulegać zniszczeniom i na całej powierzchni ścian i dna zbiornika występują tylko punktowe jej ubytki, to po usunięciu starej powłoki powierzchniowa struktura betonu będzie wymagała jedynie drobnych prac naprawczych przed przystąpieniem do nakładania nowej powłoki, co bezpośrednio przekłada się na minimalizację czasu potrzebnego do przeprowadzenia renowacji i ogranicza koszty całego przedsięwzięcia.

Przeczytaj też: Izolacja budynków pomoże sprostać wyzwaniom obecnego świata

Jednak gdy będziemy zwlekać z przeprowadzeniem renowacji aż do czasu, gdy większość powierzchni istniejącej powłoki ulegnie zniszczeniu, odsłaniając beton dla tak trudnej ekspozycji środowiskowej, jaka występuje w ściekach, to przeprowadzenie renowacji będzie wymagało zastosowania zupełnie innej metody przygotowania powierzchni, która usunie więcej istniejącej substancji konstrukcji betonowej. Taki stan rzeczy diametralnie zwiększy zakres prac naprawczych związanych z odtworzeniem tejże usuniętej substancji konstrukcji w celu odtworzenia ubytków otuliny prętów zbrojeniowych zbiornika.

Prace polegające na usuwaniu skorodowanej struktury betonu i odtwarzaniu jego pierwotnego stanu odpowiednimi zaprawami naprawczymi będą miały istotny wpływ, zarówno na czas trwania renowacji, jak i na całkowite koszty jej wykonania.

Prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji zależy od bieżącego monitorowania stanu technicznego i cyklicznych przeglądów zbiorników. Im więcej minęło czasu od ostatniego przeglądu, tym prawdopodobieństwo zagrożenia jest większe i należy je uzależnić od przyjętej w danej jednostce organizacyjnej częstotliwości przeglądów technicznych.

Badania diagnostyczne stanu technicznego zbiornika są niezbędne do wyboru adekwatnych metod usuwania skorodowanej substancji konstrukcji betonowej. Planowanie inwestycji bez uprzednio przeprowadzonej diagnostyki stwarza ogromne ryzyko błędów w założeniach, które mogą skutkować niepotrzebnym wzrostem kosztów i wydłużeniem czasu realizacji projektu lub znacznym obniżeniem jakości i trwałości. Dlatego bardzo ważne jest, aby w fazie planowania renowacji taką diagnostykę przeprowadzić.

Zwyczajowo prace związane z planowaniem renowacji są poprzedzane wykonaniem oceny stanu technicznego lub ekspertyzą techniczną, jeżeli ten stan techniczny jest oceniony negatywnie. Następnie na podstawie tych opracowań są robione założenia do projektu (dokumentacja projektowa, kosztorys, pozyskanie zasobów finansowych, ogłoszenie przetargu, wybór ofert i zlecenie realizacji prac).

Nie ma nic ryzykownego, gdy poszczególne fazy procesu inwestycyjnego przebiegają sprawnie i płynnie jedna po drugiej. Jednak gdy ten proces zostaje zakłócony, rozciągając cały projekt w czasie, gdy np. pojawiają się problemy z pozyskaniem środków finansowych do jego realizacji i rozpoczęcie prac odsuwa się w czasie o rok, dwa, trzy (takie sytuacje nie są wcale rzadkością), a następnie projekt będzie realizowany w oparciu o wcześniejsze założenia i ekspertyzy, bardzo prawdopodobne stanie się, że stan techniczny w międzyczasie uległ pogorszeniu. Niestety może to mieć duży wpływ na pojawienie się konieczności wykonania prac nieprzewidzianych w projekcie i kosztorysie, co zazwyczaj odbywa się na zasadzie zatwierdzanych protokołów konieczności i w dużym stopniu wpływa na zwiększenie kosztów i wydłużenie czasu realizacji inwestycji.

Im dłużej trwa opisywana tu przerwa, tym prawdopodobieństwo wystąpienia tego czynnika będzie wzrastać. Jeżeli więc taki czynnik występuje, to powinna być ponowiona diagnostyka w celu minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych skutków tego zagadnienia.

Braki lub błędy w założeniach na etapie planowania i tworzenia (PFU)

Niedostatecznie dokładnie opisane wymagania w różnym zakresie na etapie opracowywania PFU mogą dotyczyć takich kwestii, jak wymogi w zakresie doświadczenia i innych kryteriów przy wyborze projektanta lub wykonawcy, założenia dotyczące długości okresu, w jakim całość prac powinna być wykonana, planowany termin wykonania prac czy parametry techniczne dotyczące materiałów użytych do renowacji. Prawidłowe skonstruowanie PFU polega na opisaniu metadecyzji, które będą regulowały sposób podejmowania kolejnych decyzji w ramach inwestycji.

Kryteria wyboru projektanta do przygotowania dokumentacji projektowej

Rola projektanta w procesie inwestycyjnym polegającym na renowacji zbiornika oczyszczalni ścieków jest nie do przecenienia. W związku z tym właściwe ustalenie kryteriów wyboru projektanta jest bardzo istotnym elementem PFU. Ewentualne błędy w zakresie projektowania poszczególnych zakresów prac będą bezpośrednio i w sposób istotny wpływały na wydłużenie czasu realizacji projektu zgodnie z harmonogramem, wzrost kosztów w stosunku do kosztorysu i obniżenie jakości nawet do stopnia uniemożliwiającego użytkowanie.

PFU powinno uwzględniać takie kryteria w zakresie wyboru projektanta, jak jego ogólne doświadczenie w zawodzie, doświadczenie przy projektowaniu inwestycji o podobnym charakterze dla oczyszczalni ścieków, np. min. trzy projekty, ale i maksymalny czas, np. trzy lata od zrealizowania ostatniego projektu, i znajomość systemów do napraw i ochrony betonu różnych dostawców, np. trzy różne technologie.

PFU powinno zawierać skrótowy opis wymaganego zakresu dla dokumentacji projektowej dotyczącego elementów i detali, których rozwiązania projekt powinien zawierać. Ten element sprawia, że na etapie wyboru projektanta porównywane oferty w zakresie ilościowym są do siebie zbliżone. Jeżeli jednak przed zleceniem wykonania dokumentacji projektowej taka lista kontrolna nie została projektantowi przekazana, to prawdopodobieństwo braków dotyczących rozwiązań dla poszczególnych detali wzrasta i należy przeprowadzić z nim konsultacje zgodnie ze wspomnianą listą kontrolną.

Kryteria wyboru wykonawcy prac

W zakresie kryteriów wyboru wykonawcy PFU powinno wyróżnić kilka kwestii, które zweryfikują jego doświadczenie, ale również zasoby ludzkie i materialne niezbędne do wykonania takiego zadania, ponieważ brak zarówno doświadczenia, jak i zasobów mają duży wpływ na czas potrzebny do wykonania całego zadania, na koszty, zwłaszcza w sytuacji, gdy wykonawca nie będzie w stanie dokończyć prac i trzeba będzie znaleźć takiego wykonawcę, który podejmie się kontynuacji prac częściowo już wykonanych i bardzo duży wpływ na jakość realizowanej renowacji. Dlatego w PFU powinny się znaleźć takie zapisy, jak:

 • minimalny czas prowadzenia działalności, np. pięć lat,
 • potwierdzone referencje wykonania min. trzech projektów o podobnym charakterze z danymi kontaktowymi do osoby ze strony ówczesnego zleceniodawcy, który może potwierdzić fakt wykonania takich prac i jakość/trwałość renowacji,
 • zasoby ludzkie w postaci minimum 10 pracowników zatrudnionych na stałe, z czego minimum połowa przez okres nie krótszy niż trzy lata,
 • zasoby ludzkie w postaci kadry zarządzającej, w tym osobę z uprawnieniami do prowadzenia takiej budowy,
 • zasoby finansowe,
 • własny park maszyn i urządzeń do wykonywania prac specjalistycznych w zakresie obróbki mechanicznej betonu, aplikacji powłok z żywic reaktywnych, iniekcji rys, osuszania budynków/pomieszczeń i monitorowania parametrów temperaturowo-wilgotnościowych i wytrzymałościowych w zakresie wykonywania niezbędnych badań w trakcie realizacji prac,
 • certyfikaty autoryzacji producenta materiałów, których zastosowanie przewiduje projekt wykonawczy,
 • program kontroli jakości.

W PFU powinien znaleźć się zapis o wykluczeniu ofert wykonawców, którzy nie brali udziału w wizji lokalnej, a sam wybór oferenta powinien odbywać się na podstawie przeprowadzonych rozmów i wywiadów z każdym oferentem po zebraniu ofert, a nie tylko na podstawie cen w nadesłanych ofertach.

Założenia dotyczące okresu, w jakim całość prac powinna być wykonana

To zagadnienie niestety nie może być potraktowane w sposób życzeniowy, czyli np. cztery tygodnie, ponieważ nie możemy wyłączyć zbiornika z użytkowania na dłuższy okres. Takie podejście na etapie planowania skazuje na nieuchronne niepowodzenie w najwyższym stopniu prawdopodobieństwa wystąpienia i maksymalnym wpływem na wydłużenie czasu realizacji prac, na wzrost kosztów, ponieważ w celu maksymalnego przyspieszenia będą musiały być podejmowane środki nadzwyczajne, i pogorszeniem jakości, ponieważ z dużym prawdopodobieństwem na końcu zabraknie czasu na pełne utwardzenie i uzyskanie pełnej wytrzymałości użytych materiałów przed ponownym napełnieniem zbiornika ściekami.

PFU powinno przewidzieć tak długi czas na realizację renowacji, jaki jest potrzebny do wykonania wszystkich czynności opisanych w zaleceniach ekspertyzy lub oceny technicznej, uwzględniając przerwy technologiczne, jakie wymagają materiały do pełnego utwardzenia, a nawet montaż i demontaż rusztowań, a nie tak długi czas, jaki zlecający może dać wykonawcy.

Jeżeli z określonych powodów inwestor nie może na wystarczająco długi czas wyłączyć zbiornika z użytkowania, to powinien wykonać tylko doraźne naprawy, a właściwą renowację odłożyć na inny termin.

Czas przewidziany w PFU na realizację prac powinien być obliczony po konsultacjach ze specjalistą w tej dziedzinie i analizie zaleceń z ekspertyzy, a każdy pominięty element zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia skutków tego zagrożenia i powinien być powodem do zmiany stopnia tego prawdopodobieństwa o jeden w górę.

Planowany termin realizacji prac

Jako że materiały na bazie żywic reaktywnych są wrażliwe na warunki temperaturowo-wilgotnościowe, tzn. wymagają do prawidłowego utwardzania i uzyskania deklarowanych przez producenta właściwości użytkowych niskiej wilgotności i względnie wysokich temperatur, kalendarz prac ma duży i ścisły związek z czasem potrzebnym do wykonania wszystkich prac, dodatkowymi kosztami związanymi z wymuszaniem odpowiednich warunków w okresie niesprzyjającym i z jakością ostatecznych wytrzymałości materiałów aplikowanych w granicznych temperaturach, ryzyko to powinniśmy szacować tym wyżej, im zimniejszy został wybrany okres w kalendarzu w PFU na realizację tych prac. Chyba że założenia przewidują z góry przykrycie całego zbiornika odpowiednim namiotem i instalację recyrkulacji powietrza wraz z ogrzewaniem.

Wymagania dotyczące właściwości użytkowych lub parametrów technicznych materiałów użytych w ramach projektu

Właściwości użytych materiałów w projekcie renowacji zbiorników w oczyszczalniach ścieków są bardzo istotne i możemy podzielić je na dwie grupy.

Do pierwszej grupy należy zaliczyć właściwości robocze samych produktów, jak możliwość stosowania w niskich temperaturach, tolerancja dla wilgoci, szybkość utwardzania czy możliwość maszynowego nanoszenia techniką natryskową.

Drugą grupę stanowią właściwości użytkowe wykonanych powłok z danych produktów, jak siła przyczepności do betonu i stali, zdolność do przesklepiania rys, wysoka odporność chemiczna na kwasy organiczne i biogenny kwas siarkowy, odporność na powstawanie pęcherzy osmotycznych, niska kapilarna absorbcja wody i wytrzymałość na ścieranie i uderzenia. Te właściwości, a w zasadzie ich brak mają silny wpływ na każdy rodzaj ryzyka i brak zapisów dotyczących kolejnej z wymienionych właściwości materiałów w PFU w postaci listy kontrolnej parametrów technicznych materiałów skutkuje zwiększaniem się prawdopodobieństwa wystąpienia skutków tych zagrożeń.

Wnioski

Faza planowania to krytyczny etap dla projektu, który będzie determinował wszystkie kolejne fazy jego realizacji, a zatem ma on kluczowy wpływ na powodzenie projektu, którego prawdopodobieństwo maleje przy pominięciu którejkolwiek z wyżej wymienionych metadecyzji.

Wobec powyższego zalecam przy tworzeniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który będzie w dalszej fazie procesu inwestycyjnego regulował sposoby podejmowania kolejnych decyzji skorzystać z listy kontrolnej PFU w celu redukcji niekorzystnych skutków nieokreślonych procedur.

Artykuł powstał z potrzeby skonstruowania modelu programu zarządzania ryzykiem podczas renowacji zbiorników będących częścią instalacji gospodarki wodno-ściekowej zgodnie ze znanymi zasadami zarządzania ryzykiem stosowanymi w branży budowlanej.
Podczas pisania niniejszej pracy wykorzystano informacje z literatury fachowej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wiele analiz instytutów badawczych, norm i literatury dotyczącej naprawy i ochrony betonu. Wykorzystane zostały również materiały empiryczne pozyskane z zasobów wewnętrznych firm BASF i Master Builders Solutions, wnioski z przeprowadzonych wywiadów i materiały wewnętrzne firm specjalizujących się w opisywanych zagadnieniach w ramach szkoleń i warsztatów praktycznych, informacje pozyskiwane z materiałów prezentowanych w ramach konferencji branżowych, literaturze branżowej i z własnego doświadczenia praktycznego.

Komentarze

Powiązane

Janusz Banera Zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej

Zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej Zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej

Podczas realizacji projektów renowacji zbiorników w oczyszczalniach ścieków występuje bardzo dużo różnych czynników, których wpływ wywołuje określone skutki dla trzech kolejnych parametrów efektywności...

Podczas realizacji projektów renowacji zbiorników w oczyszczalniach ścieków występuje bardzo dużo różnych czynników, których wpływ wywołuje określone skutki dla trzech kolejnych parametrów efektywności inwestycji. Tymi parametrami są koszty projektu, czas realizacji inwestycji i jakość wykonanych prac, która determinuje trwałość przeprowadzonej renowacji.

Janusz Banera Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie

Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie

Błędne założenia dotyczące finansów powinniśmy podzielić na dwie części, pierwsza – ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji oraz druga – ustalenie budżetu na zbyt niskim poziomie. Ich...

Błędne założenia dotyczące finansów powinniśmy podzielić na dwie części, pierwsza – ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji oraz druga – ustalenie budżetu na zbyt niskim poziomie. Ich skutki będą lokowały się w różnych rodzajach zagrożeń. Ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji nie może opierać się na wcześniejszych doświadczeniach, ponieważ z jednej strony każdą tego typu inwestycję należy traktować indywidualnie, gdyż zakres prac nawet przy bliźniaczo podobnych...

dr inż. Maciej Robakiewicz Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Nowe cele i zasady modernizacji budynków Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję...

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję gazów cieplarnianych. Dla osiągnięcia przyjętego celu konieczne jest zrealizowanie modernizacji niemal wszystkich budynków w całej UE. Jest to gigantyczne i bardzo trudne zadanie, którego realizacja wymaga rozszerzenia zakresu modernizacji dokonywanych w budynkach i zwiększenia tempa ich realizacji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej

Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej

Trzydziestej, jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA towarzyszyła ekspozycja Targów Maszyn Budowlanych oraz Materiałów i Technologii dla Budownictwa Infrastrukturalnego...

Trzydziestej, jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA towarzyszyła ekspozycja Targów Maszyn Budowlanych oraz Materiałów i Technologii dla Budownictwa Infrastrukturalnego INTERMASZ/INFRATEC, a także branży kominkowej i kamieniarskiej. Od 1 do 4 lutego, na łącznej powierzchni 36 000 m2, swoją ofertę zaprezentowało ponad 350 firm z 21 krajów.

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

mgr inż. Maria Dreger Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN

Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN

Metoda ocieplania ścian zewnętrznych przymocowanymi do nich płytami izolacji cieplnej pokrytymi tynkiem jest znana od kilkudziesięciu lat. Systemowe rozwiązania ETICS są wykorzystywane w Polsce od lat...

Metoda ocieplania ścian zewnętrznych przymocowanymi do nich płytami izolacji cieplnej pokrytymi tynkiem jest znana od kilkudziesięciu lat. Systemowe rozwiązania ETICS są wykorzystywane w Polsce od lat 90. ubiegłego wieku. W Europie ten sposób ocieplenia jest jednym z popularniejszych i powszechnie stosowanym. W tej sytuacji może zaskakiwać dotychczasowy brak zharmonizowanej normy europejskiej na zestawy do ociepleń ETICS, ale jednocześnie cieszyć, że właśnie zostały ukończone wieloletnie prace nad...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej...

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej w ramach perspektywy na lata 2021–2027. Strategia przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje na potrzebę promocji głębokiej termomodernizacji i zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc. rocznie. Od marca 2021 roku dokument oczekuje na podpisanie przez premiera...

dr inż. Andrzej Konarzewski Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40%...

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40% energii, 50% wszystkich naturalnych zasobów i 60% powstających odpadów. Zrównoważony sektor budowlany jest kluczem będącym w stanie doprowadzić do redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także jest odpowiedzialny za bardziej zrównoważony świat.

Janusz Banera Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Zarządzanie ryzykiem w budownictwie Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.