Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zasady zarządzania ryzykiem w branży budowlanej

Cz. 1. Aktualny stan wiedzy

Poznaj zasady zarządzania ryzykiem w branży budowlanej, fot. www.pixabay.com

Poznaj zasady zarządzania ryzykiem w branży budowlanej, fot. www.pixabay.com

Zarządzanie ryzykiem nie jest często wykorzystywane w branży budowlanej, chociaż w tej branży panują bardzo niepewne warunki, które ulegają ciągłym zmianom, i to ona w szczególności zasługuje na wsparcie w tym zakresie. W konsekwencji projekty/inwestycje budowlane obciążone są różnymi rodzajami niepowodzenia, które stanowią jego nieodłączną część. Istnieje oczywisty silny związek między zarządzeniem ryzykiem a pomyślną realizacją projektu [1] lub inwestycji.

Zobacz także

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

Pomimo ogromnego wpływu, jaki na efektywność inwestycyjną wywiera wdrożenie systemu lub procesu zarządzania ryzykiem, nie są one powszechnie stosowane w branży budowlanej [2]. Może być to spowodowane niechęcią inżynierów do teoretycznych rozważań, co prowadzi do nagminnego odrzucania formalnych systemów zarządzania ryzykiem. Większość specjalistów ds. budownictwa woli polegać na własnym doświadczeniu jako na najlepszej metodzie zarządzania ryzykiem.

Spróbuj znaleźć pracę na budowie na Jooble >>

Podczas gdy skomplikowane systemy zarządzania ryzykiem mogą stanowić przesadne rozwiązania w przypadku projektów o małej wartości, to jednak w przypadku dużych projektów metody ograniczające ryzyko mogą wygenerować oszczędności na wielką skalę.

Analiza dostępnych wyników badań zarządzania ryzykiem w budownictwie

Skala inwestycji zakończonych przekroczeniem czasu realizacji inwestycji, przekroczeniem budżetu lub gorszą jakością od oczekiwanej jest ogromna. Firma KPMG w swoim badaniu [3] pokazała, że ponad 50% wszystkich inwestorów zanotowało jeden lub kilka projektów osiągających gorsze wyniki od oczekiwanych w analizowanym okresie obrachunkowym. Podczas gdy kadra zarządzająca z sektora energii i zasobów naturalnych zgłosiła wskaźnik niepowodzenia projektów na poziomie 29%, w sektorze publicznym odnotowano zdumiewająco wysoki wskaźnik niepowodzenia projektów wynoszący aż 90%.

Materiały źródłowe i analizy wyników przeprowadzonych badań w kierunku identyfikacji czynników wpływających na wskaźniki niepowodzenia realizacji projektów budowlanych w sektorze przetargów publicznych pokazują, że jednym z głównych źródeł słabych wyników projektów jest wybór nieodpowiedniego wykonawcy prac w wyniku uproszczonych kryteriów wyboru ofert do najniższej ceny. Oznacza to, że stosowane powszechnie procesy wyboru wykonawców wydają się być w dużej mierze nieskuteczne [4].

System wyboru ofert oparty w głównej mierze na jak najniższej cenie często skutkuje opóźnieniami w planowanej realizacji inwestycji, przekroczeniem kosztów ze względu na dużą liczbę wniosków o uznanie protokołu konieczności na wykonanie prac dodatkowych nieuwzględnionych w ofercie/umowie/kosztorysie, bardzo poważnymi problemami dotyczącymi jakości oraz wzrostem liczby reklamacji i sporów sądowych [5].

tab1 ryzyko

TABELA 1. Kryteria selekcji wykonawców robót budowlanych; oprac. J. Banera na podstawie [7]

Pomimo zmodyfikowania systemu wyboru oferentów w przetargach publicznych, wykluczając oferty ze skrajnie najwyższą i najniższą ceną i nakładając konieczność wykazania referencji z realizacji inwestycji o podobnym charakterze na wykonawców biorących udział w danym przetargu, weryfikacja kompetencji potencjalnych wykonawców jest wciąż niewystarczająca i zaleca się, aby systemy wyboru ofert w takich przetargach opierane były o wytyczne wielokryterialne [6]. I tak też się dzieje, jak przedstawiono w TABELI 1.

Jednak dotyczy to wyłącznie bardzo dużych przedsięwzięć budowlanych i tylko wyboru generalnych wykonawców, którzy raczej zarządzają realizacjami inwestycji, ale prace związane z wykonywaniem poszczególnych zakresów zlecają różnym podwykonawcom, których już takie kryteria nie obowiązują.Wobec powyższego zdecydowana większość modeli zasad zarządzania ryzykiem w zakresie identyfikowania czynników ryzyka i modelowania prawdopodobieństwa ich wystąpienia zakłada, że statystycznie najczęściej jest stosowany system wyboru ofert oparty w głównej mierze na najniższej cenie (zwłaszcza w przetargach z sektora publicznego).

Najistotniejsze rodzaje ryzyka

Na ogół w programach zarządzania ryzykiem wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje zagrożeń: w odniesieniu do czasu, kosztów i jakości.

W okresie trzech lat trwania prowadzonych badań w tym zakresie przez firmę KPMG International zaobserwowano, że jedna czwarta wszystkich projektów budowlanych objętych badaniami została ukończona w czasie przekraczającym o 10% pierwotnie zakładany czas trwania realizacji inwestycji, a tylko jeden na dziesięć projektów był realizowany zgodnie z zaplanowanym pierwotnie terminem.

Drugi rodzaj ryzyka dotyczący przekroczenia planowanych kosztów na realizację inwestycji budowlanych równie często dotyka inwestorów jak przekraczanie terminów ich ukończenia.

Poznaj: Najczęściej popełniane błędy podczas deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Zasadniczo inwestorzy opracowują plany finansowe przewidujące standardowy wzrost budżetu o 10% na nieprzewidziane wydatki. Jednak badanie KPMG pokazuje, że we wszystkich sektorach budownictwa zaledwie jedną trzecią wszystkich można zrealizować w ramach takiego budżetu (X+10%). Organizacjom sektora publicznego udaje się osiągnąć ten cel w przypadku jednego na dziesięć realizowanych projektów. Nawet w uśrednieniu, bez podziału na poszczególne sektory budownictwa wyniki te niepokoją i zmuszają do zajęcia się tym zagadnieniem.

Ryzyko obniżenia jakości należy traktować jako zmienne, niezależne w stosunku do przekroczenia budżetu, jak również w stosunku do wydłużenia czasu realizacji inwestycji, ponieważ jego skutki można zaobserwować niezależnie od wystąpienia tych innych lub ich braku. Jednak w drugą stronę te aspekty są ściśle powiązane i bardzo często wdrażanie działań zaradczych, mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniu obniżonej jakości wpływa zarówno na wzrost kosztów inwestycji, jak i na opóźnienia w przekazaniu obiektu do użytkowania.

Skutki obniżenia jakości można stopniować [8], wyróżniając nieznaczne obniżenie jakości dające się poprawić, istotne obniżenie jakości, które inwestor może zaakceptować, lub znaczne pogorszenie jakości uniemożliwiające rozpoczęcie użytkowania zgodnie z założeniami.

Czynniki niepowodzenia projektów budowlanych – identyfikacja zagrożeń

Kolejnym zagadnieniem wymagającym uwagi w zakresie ryzyka niepowodzenia w procesie realizacji inwestycji budowlanych są czynniki, które mają wpływ na pojawienie się uchybień dotyczących kosztów, czasu i jakości.

W badaniu studium przypadku przeprowadzonym w Göteborgu w 2011 r. [8] badacze zidentyfikowali kilka najistotniejszych czynników ryzyka z uwzględnieniem ich wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia w odniesieniu do czasu, kosztów i jakości. Gajewska i Ropel [8] w swoim sprawozdaniu z badanego przypadku wyróżniły pośród czynników odgrywających istotną rolę w procesie realizacji projektów budowlanych, takie jak:

  • wybór niewłaściwego wykonawcy,
  • wybór tanich (niskiej jakości) materiałów/technologii (bardziej kosztownych na etapie użytkowania),
  • wybór nieodpowiednich konsultantów w fazie projektowania,
  • złe warunki atmosferyczne (wilgoć) na etapie realizacji projektu,
  • brak współpracy pomiędzy uczestnikami procesu realizacji projektu,
  • błędne założenia podczas wyboru metody realizacji prac,
  • niedobory zasobów.

Oczywiście identyfikowanie czynników ryzyka dla każdego projektu musi być przeprowadzone indywidualnie. W tym celu należy w odpowiedni sposób dobrać skład zespołu, który to zadanie wykona, tak aby znalazły się w nim osoby specjalizujące się w różnych branżach. Zależy to od realizowanego projektu, jego stopnia złożoności i rodzaju prac, jakie muszą być wykonane w ramach całościowej realizacji zadania.

Ocena ryzyka

Dla właściwej interpretacji oceny ryzyka przy realizacji danego projektu należy rozpatrywać te zagadnienia w dwóch płaszczyznach, tj. prawdopodobieństwa wystąpienia danego czynnika i jego wpływu na każdy rodzaj ryzyka z osobna. W tym celu stosuje się skalę oceny ryzyka opracowaną odpowiednio dla prawdopodobieństwa i dla wpływu przez [1], przedstawioną w TABELI 2.

tab2 ryzyko

TABELA 2. Skala prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele opracowań dotyczących tabel prawdopodobieństwa–wpływu (P–W), które oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń i jego prawdopodobny wpływ na efekt procesu inwestycyjnego, opracowane przez różne zespoły, jednak wszystkie one są spójne co do ogólnej zasady i wniosków (TABELA 3).

tab3 ryzyko

TABELA 3. Skala wpływu różnych czynników ryzyka na poszczególne jego rodzaje

Jako że dokonywanie oceny ryzyka jest bardzo istotnym działaniem poprzedzającym właściwe rozpoznanie istotnych zagrożeń, które bezpośrednio wpływa na możliwość podjęcia właściwej decyzji wdrożenia działań zaradczych, w celu uniknięcia negatywnych skutków zagrożenia dobrze jest korzystać z takiego modelu tabel (P–W), które zawierają jednocześnie skalę ocen jakościowych, ilościowych i wynik w wartościach liczbowych. Im bardziej przejrzysta i czytelna będzie ta tabela, tym interpretacja przyznawanej oceny przez różne osoby będzie spójna i jednoznaczna i tym trafniej analiza ta zostanie dokonana.

W takich tabelach [9] ocenę jakościową stanowi opisowe wyrażenie, czy prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka lub skutki jego wpływu na wyniki finansowe, czas realizacji lub jakość jest małe, średnie czy duże. W ramach oceny ilościowej przypisuje się wartość procentową prawdopodobieństwa lub skutków, a następnie dla poszczególnych przedziałów wielkości procentowych przypisuje się ocenę w wartościach liczbowych.

tab4 ryzyko

TABELA 4. Skala prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka zawierająca ocenę jakościową, ilościową i liczbową; oprac. własne na podst. [9]

Taką przejrzystą formę tabeli (P–W) zaproponowali Bryde, Fearon i Ochieng (TABELE 4–5) [9]. W ten sposób można precyzyjnie ustalić krytyczne czynniki niepowodzenia inwestycji o największym wpływie na poszczególne rodzaje ryzyka i których prawdopodobieństwo wystąpienia jest największe.

tab5 ryzyko

TABELA 5. Skala ocen wpływu na poszczególne rodzaje ryzyka; oprac. J. Banera na podst. [9]

Gajewska i Ropel w przeprowadzonych badaniach analizowanego studium przypadku budowy szkoły w Göteborgu w 2011 r. [8] ustaliły kluczowe czynniki, które przedstawiono w TABELI 6.

tab6 ryzyko

TABELA 6. Krytyczne czynniki niepowodzenia projektu budowy szkoły w Göteborgu w 2011 r. dla poszczególnych rodzajów ryzyka; oprac. J. Banera na podst. [8]

Następnie ustalono również wartości prawdopodobieństwa wystąpienia danego czynnika i wpływu poszczególnych czynników zgodnie ze skalami przedstawionymi w TABELACH 2–3 odrębnie w odniesieniu do czasu, kosztów i jakości. Jednak dla jasnego zobrazowania oceny ryzyka przypisuje się jego całkowitą wartość liczbową w skali od 0 do 0,72.

Aby do takiej postaci sprowadzić wcześniej zgromadzone dane, dla każdego czynnika z osobna wymnaża się wartość prawdopodobieństwa przez wartość wpływu. W ten sposób uzyskane dane są precyzyjne i jednoznaczne, nie wymagają w zasadzie interpretacji, jak to przy ocenie jakościowej. Im bliższy wynik wartości 0,72 (bo taką wartość może mieć najwyższy iloczyn zgromadzonych ocen), tym ryzyko jest poważniejsze. Widać to dokładnie w macierzy poniżej w TABELI 7.

tab7 ryzyko

TABELA 7. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia i wpływu poszczególnych czynników dla danego rodzaju ryzyka (Matrix prawdopodobieństwa/wpływu); oprac. J. Banera na podst. [8]

Jak widać w TABELI 7, wielkość zagrożenia została kolorystycznie podzielona na trzy grupy. Ma to związek z kategoryzacją ryzyka i powiązanie danych kategorii z dalszymi krokami w ramach przyjętej strategii.

  • Uznano, że pierwszy poziom z wielkością ryzyka oszacowaną w przedziale od 0,005 do 0,05 powinien być tylko uważnie obserwowany.
  • Drugi poziom, gdy wartość ryzyka mieści się w przedziale od 0,06 do 0,15, to czas na podjęcie decyzji, jakie działanie zostanie podjęte.
  • Zaś gdy wartość ryzyka wzrasta powyżej 0,15, należy wdrożyć działania zaradcze.

Jak wynika z powyższego, kompleksowy program zarządzania ryzykiem nie kończy się na ustaleniu jego oceny, ponieważ powinien on obejmować cztery poziomy działania, w skład których wchodzą oprócz identyfikacji i oceny ryzyka, które obejmują wcześniejsze podrozdziały, dodatkowo monitorowanie i wdrażanie działań zaradczych [10].

Wdrażanie działań zaradczych

Działania mające na celu minimalizowanie negatywnych skutków zidentyfikowanych i ocenionych zagrożeń na cel projektu należy podjąć w zależności od rodzajów występujących zagrożeń i etapu procesu realizacji inwestycji [11]. Jednak żeby podejmowane działania zaradcze były skuteczne, to w procesie planowania inwestycji należy założyć, że do realizacji programu zarządzania ryzykiem będzie powołany dedykowany do tych celów organ/zespół, a zasady jego funkcjonowania zostaną uzgodnione ze wszystkimi istotnymi podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny [1].

Oczywiście z podjęciem działań zaradczych nie powinno się zbyt długo zwlekać, choć w niektórych przypadkach „strategia opóźniania decyzji” jest najbardziej zalecaną w danym momencie [11] ze względu na zbyt mały zasób zgromadzonych w danej chwili informacji potrzebnych do podjęcia trafnej decyzji.

Wśród najczęściej stosowanych strategii działania w ramach zarządzania ryzykiem wyróżnia się: unikanie, redukcję, transfer i zatrzymanie [12].

Strategia unikania nie dotyczy unikania działań, lecz unikania ryzyka. Unikanie zachowań ryzykownych w zakresie zarządzania ryzykiem w budownictwie polega na rezygnacji z nowatorskich rozwiązań, technologii lub metod wykonywania prac na rzecz sprawdzonych dobrze znanych lub lepszych jakościowo, nawet jeśli wiąże się ta zmiana z podwyższeniem kosztów [13].

Redukcja zagrożenia to działania, które można podjąć bez skutku wzrostu planowanych kosztów inwestycji tylko w fazie jej planowania i polega na doborze takich rozwiązań i technologii, które pomimo większych wydatków ujętych w budżecie przyniosą korzyści i oszczędności w okresie długoterminowym [14]. Celem takiego działania jest minimalizacja potencjalnych zagrożeń poprzez redukcję prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

W sytuacjach, gdy prawdopodobne jest wystąpienie zagrożeń, na które podmioty biorące udział w realizacji inwestycji nie mają wpływu ani kontroli, to warto takie ryzyko przenieść na inny podmiot, np. wykupując odpowiednią polisę ubezpieczeniową.

Strategię transferu ryzyka stosuje się również w sytuacjach wycinka projektu polegającego na wykonywaniu prac wysoce specjalistycznych, gdy w ramach nadzoru inwestorskiego nie ma wystarczających kompetencji do nadzorowania ich przebiegu. Zaleca się w takich przypadkach przenieść ryzyko związane z realizacją tego zadania na jednostkę zewnętrzną, wynajmując specjalistów w danej dziedzinie.

Zatrzymanie ryzyka nie oznacza jego zastopowania, lecz utrzymanie i, pomimo świadomości jego występowania, kontynuowanie realizacji inwestycji z jednoczesnym podejmowaniem wszelkich możliwych działań minimalizujących prawdopodobieństwo wystąpienia jego skutków. Dotyczy to sytuacji, gdy nie ma możliwości wyeliminowania lub przeniesienia ryzyka.

Monitorowanie jest działaniem, które powinno być prowadzone w sposób ciągły przez cały okres procesu inwestycyjnego, a jego celem jest utrzymywanie ryzyka na bezpiecznie niskim poziomie jego prawdopodobieństwa i inicjowaniu działań zaradczych, gdy zaczyna ono wzrastać i zanim stanie się realnym zagrożeniem.

Podsumowanie

Jak widać, proces zarządzania ryzykiem jest złożony i przy dużych inwestycjach wymaga powołania do jego realizacji odrębnego zespołu, który powinien stale monitorować poszczególne rodzaje ryzyka w odniesieniu do różnych czynników i prowadzić staranne rejestry, które przy aktualizowaniu zmieniających się faz projektu i warunków otoczenia mają sygnalizować potrzebę wdrożenia działań zaradczych.

Choć wykorzystanie programu zarządzania ryzykiem przynosi wymierne korzyści, to jednak procedura realizowania jego planu jest wymagająca i skomplikowana, wymaga zatrudnienia dodatkowych osób, które będą zajmowały się tylko tym zadaniem. Zrozumiałe jest wobec tego, że mniejsze organizacje nie decydują się na takie rozwiązania, unikają formalnych narzędzi i technik, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte we wcześniej realizowanych projektach do reakcji na zidentyfikowane ryzyko. Fakt ten jest bezpośrednio związany z tym, że rozdrobnioną strukturę branży budowlanej reprezentują przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa.

Artykuł powstał z potrzeby skonstruowania modelu programu zarządzania ryzykiem podczas renowacji zbiorników będących częścią instalacji gospodarki wodno-ściekowej zgodnie ze znanymi zasadami zarządzania ryzykiem stosowanymi w branży budowlanej.
Podczas pisania niniejszej pracy wykorzystano informacje z literatury fachowej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wiele analiz instytutów badawczych, norm i literatury dotyczącej naprawy i ochrony betonu. Wykorzystane zostały również materiały empiryczne pozyskane z zasobów wewnętrznych firm BASF i Master Builders Solutions, wnioski z przeprowadzonych wywiadów i materiały wewnętrzne firm specjalizujących się w opisywanych zagadnieniach w ramach szkoleń i warsztatów praktycznych, informacje pozyskiwane z materiałów prezentowanych w ramach konferencji branżowych, literaturze branżowej i z własnego doświadczenia praktycznego.

Literatura

 1. PMI – Project Management Institute, Inc., „A Guide to the Project Management Body of Knowledge”, PMBOK, wyd. 3, Pensylwania 2004.
 2. A. Klemetti, „Risk Management in Construction Project Networks”, Sprawozdanie 2006/2, Techniczny Uniwersytet w Helsinkach, Laboratory of Industrial Management, Espoo, 2006.
 3. KPMG International, „Global Construction Survey 2015”, Climbing the Curve, 2015.
 4. Z. Hatush, „Contractor Selection Using Multiattribute Utility Theory”, rozprawa naukowa, T.I.M.E. Research Institute Department of Surveying, Uniwersytet w Salford, 1996, s. 211.
 5. Z. Herbsman, R. Ellis, „Multiparameter Bidding System.Innovation in Contract Administration”, „Journal of Construction Engineering and Management” 118/1/1992.
 6. Z. Hatush, Zedan and Skitmore, R. Martin, „Criteria for contractor selection. „Construction Management and Economics” 15(1)/1997, s. 19–38.
 7. „Inżynieria przedsięwzięć budowlanych – rekomendowane metody i techniki”, praca zbiorowa pod red. T. Kasprowicza, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2015.
 8. E. Gajewska, M. Ropel, „Risk Management Practices in a Construction – A Case Study”, praca magisterska, Uniwersytet Technologiczny Chalmers, 2011, s. 45.
 9. D. Bryde, D. Fearon, E. Ochieng, „A tool for integrating time, cost and quality perspectives in Probability Impact (P-I) Tables”, „International Journal of Project Organisation and Management”, 2014.
10. D. Cooper, S. Grey, G. Raymond, P. Walker, „Project Risk Management Guidelines: Managing Risk in Large Projects and Complex Procurements”, Chichester: John Wiley & Sons, Ltd., 2005.
11. G. Winch, „Managing construction projects, an information processing approach”, Oxford, Blackwell Publishing, 2002.
12. K. Potts, „Construction cost management, learning from case studies”. Abingdon: Taylor Francis, 2008.
13. R. Darnall, J.M. Preston, „Project Management from Simple to Complex”, Flat World Knowledge, Inc., 2010.
14. P. Thomas, „Strategic Management”, Course at Chalmers University of Technology, 2009.

Komentarze

Powiązane

Janusz Banera Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej

Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej

Użycie określenia „metodyczny” dotyczy opracowania takiego modelu, który będzie powtarzalny dla różnych projektów ograniczonych co do analizowanego sektora budownictwa i zastosowanie go przyniesie w przybliżeniu...

Użycie określenia „metodyczny” dotyczy opracowania takiego modelu, który będzie powtarzalny dla różnych projektów ograniczonych co do analizowanego sektora budownictwa i zastosowanie go przyniesie w przybliżeniu podobny skutek.

Janusz Banera Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie

Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie

Błędne założenia dotyczące finansów powinniśmy podzielić na dwie części, pierwsza – ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji oraz druga – ustalenie budżetu na zbyt niskim poziomie. Ich...

Błędne założenia dotyczące finansów powinniśmy podzielić na dwie części, pierwsza – ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji oraz druga – ustalenie budżetu na zbyt niskim poziomie. Ich skutki będą lokowały się w różnych rodzajach zagrożeń. Ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji nie może opierać się na wcześniejszych doświadczeniach, ponieważ z jednej strony każdą tego typu inwestycję należy traktować indywidualnie, gdyż zakres prac nawet przy bliźniaczo podobnych...

dr inż. Maciej Robakiewicz Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Nowe cele i zasady modernizacji budynków Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję...

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję gazów cieplarnianych. Dla osiągnięcia przyjętego celu konieczne jest zrealizowanie modernizacji niemal wszystkich budynków w całej UE. Jest to gigantyczne i bardzo trudne zadanie, którego realizacja wymaga rozszerzenia zakresu modernizacji dokonywanych w budynkach i zwiększenia tempa ich realizacji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej

Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej

Trzydziestej, jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA towarzyszyła ekspozycja Targów Maszyn Budowlanych oraz Materiałów i Technologii dla Budownictwa Infrastrukturalnego...

Trzydziestej, jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA towarzyszyła ekspozycja Targów Maszyn Budowlanych oraz Materiałów i Technologii dla Budownictwa Infrastrukturalnego INTERMASZ/INFRATEC, a także branży kominkowej i kamieniarskiej. Od 1 do 4 lutego, na łącznej powierzchni 36 000 m2, swoją ofertę zaprezentowało ponad 350 firm z 21 krajów.

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

mgr inż. Maria Dreger Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN

Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN

Metoda ocieplania ścian zewnętrznych przymocowanymi do nich płytami izolacji cieplnej pokrytymi tynkiem jest znana od kilkudziesięciu lat. Systemowe rozwiązania ETICS są wykorzystywane w Polsce od lat...

Metoda ocieplania ścian zewnętrznych przymocowanymi do nich płytami izolacji cieplnej pokrytymi tynkiem jest znana od kilkudziesięciu lat. Systemowe rozwiązania ETICS są wykorzystywane w Polsce od lat 90. ubiegłego wieku. W Europie ten sposób ocieplenia jest jednym z popularniejszych i powszechnie stosowanym. W tej sytuacji może zaskakiwać dotychczasowy brak zharmonizowanej normy europejskiej na zestawy do ociepleń ETICS, ale jednocześnie cieszyć, że właśnie zostały ukończone wieloletnie prace nad...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej...

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej w ramach perspektywy na lata 2021–2027. Strategia przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje na potrzebę promocji głębokiej termomodernizacji i zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc. rocznie. Od marca 2021 roku dokument oczekuje na podpisanie przez premiera...

dr inż. Andrzej Konarzewski Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40%...

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40% energii, 50% wszystkich naturalnych zasobów i 60% powstających odpadów. Zrównoważony sektor budowlany jest kluczem będącym w stanie doprowadzić do redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także jest odpowiedzialny za bardziej zrównoważony świat.

Janusz Banera Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Zarządzanie ryzykiem w budownictwie Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.