Izolacje.com.pl

Zasady zarządzania ryzykiem w branży budowlanej

Cz. 1. Aktualny stan wiedzy

Poznaj zasady zarządzania ryzykiem w branży budowlanej, fot. www.pixabay.com

Poznaj zasady zarządzania ryzykiem w branży budowlanej, fot. www.pixabay.com

Zarządzanie ryzykiem nie jest często wykorzystywane w branży budowlanej, chociaż w tej branży panują bardzo niepewne warunki, które ulegają ciągłym zmianom, i to ona w szczególności zasługuje na wsparcie w tym zakresie. W konsekwencji projekty/inwestycje budowlane obciążone są różnymi rodzajami niepowodzenia, które stanowią jego nieodłączną część. Istnieje oczywisty silny związek między zarządzeniem ryzykiem a pomyślną realizacją projektu [1] lub inwestycji.

Zobacz także

Materiały prasowe news Zadłużenie firm budowlanych – przyczyny i perspektywy

Zadłużenie firm budowlanych – przyczyny i perspektywy Zadłużenie firm budowlanych – przyczyny i perspektywy

Budownictwo, zaraz po handlu, to jedna z najbardziej obciążonych długami branż w polskiej gospodarce. Łączne zadłużenie firm z sektora budowlanego wynosi już blisko 1,8 mld zł, z czego połowę kwoty stanowią...

Budownictwo, zaraz po handlu, to jedna z najbardziej obciążonych długami branż w polskiej gospodarce. Łączne zadłużenie firm z sektora budowlanego wynosi już blisko 1,8 mld zł, z czego połowę kwoty stanowią długi jednoosobowych działalności gospodarczych. Wyraźne pogorszenie sytuacji finansowej w pandemii notuje segment robót specjalistycznych, czyli firm zajmujących się rozbiórką i przygotowaniem terenu pod budowę, wykonywaniem instalacji czy prac wykończeniowych. Tu od marca ubiegłego roku zadłużenie...

Materiały prasowe news Wykonawcy w zawieszeniu – opóźnienia dostaw materiałów budowlanych

Wykonawcy w zawieszeniu – opóźnienia dostaw materiałów budowlanych Wykonawcy w zawieszeniu – opóźnienia dostaw materiałów budowlanych

Dostawcy materiałów budowlanych coraz częściej informują o opóźnieniach dostaw. Na niektóre komponenty trzeba czekać nawet dwa miesiące, a brak materiałów i konkretnych informacji o cenach przekłada się...

Dostawcy materiałów budowlanych coraz częściej informują o opóźnieniach dostaw. Na niektóre komponenty trzeba czekać nawet dwa miesiące, a brak materiałów i konkretnych informacji o cenach przekłada się na dłuższe terminy realizacji, wzrosty kosztów i trudności w tworzeniu ofert. Ostatecznie uderzy to w rynek nieruchomości – wynika z analizy przygotowanej przez Stowarzyszenie Wykonawców Elewacji.

Materiały prasowe news Branża cementowa za wdrażaniem technologii ograniczających emisję CO2

Branża cementowa za wdrażaniem technologii ograniczających emisję CO2 Branża cementowa za wdrażaniem technologii ograniczających emisję CO2

Polska branża cementowa z zadowoleniem przyjęła poparcie przez Parlament Europejski wprowadzenia Mechanizmu Ochrony Granic (CBAM), którego treść potwierdza prezentowane i postulowane opinie branży cementowej.

Polska branża cementowa z zadowoleniem przyjęła poparcie przez Parlament Europejski wprowadzenia Mechanizmu Ochrony Granic (CBAM), którego treść potwierdza prezentowane i postulowane opinie branży cementowej.

Pomimo ogromnego wpływu, jaki na efektywność inwestycyjną wywiera wdrożenie systemu lub procesu zarządzania ryzykiem, nie są one powszechnie stosowane w branży budowlanej [2]. Może być to spowodowane niechęcią inżynierów do teoretycznych rozważań, co prowadzi do nagminnego odrzucania formalnych systemów zarządzania ryzykiem. Większość specjalistów ds. budownictwa woli polegać na własnym doświadczeniu jako na najlepszej metodzie zarządzania ryzykiem.

Podczas gdy skomplikowane systemy zarządzania ryzykiem mogą stanowić przesadne rozwiązania w przypadku projektów o małej wartości, to jednak w przypadku dużych projektów metody ograniczające ryzyko mogą wygenerować oszczędności na wielką skalę.

Analiza dostępnych wyników badań zarządzania ryzykiem w budownictwie

Skala inwestycji zakończonych przekroczeniem czasu realizacji inwestycji, przekroczeniem budżetu lub gorszą jakością od oczekiwanej jest ogromna. Firma KPMG w swoim badaniu [3] pokazała, że ponad 50% wszystkich inwestorów zanotowało jeden lub kilka projektów osiągających gorsze wyniki od oczekiwanych w analizowanym okresie obrachunkowym. Podczas gdy kadra zarządzająca z sektora energii i zasobów naturalnych zgłosiła wskaźnik niepowodzenia projektów na poziomie 29%, w sektorze publicznym odnotowano zdumiewająco wysoki wskaźnik niepowodzenia projektów wynoszący aż 90%.

Materiały źródłowe i analizy wyników przeprowadzonych badań w kierunku identyfikacji czynników wpływających na wskaźniki niepowodzenia realizacji projektów budowlanych w sektorze przetargów publicznych pokazują, że jednym z głównych źródeł słabych wyników projektów jest wybór nieodpowiedniego wykonawcy prac w wyniku uproszczonych kryteriów wyboru ofert do najniższej ceny. Oznacza to, że stosowane powszechnie procesy wyboru wykonawców wydają się być w dużej mierze nieskuteczne [4].

System wyboru ofert oparty w głównej mierze na jak najniższej cenie często skutkuje opóźnieniami w planowanej realizacji inwestycji, przekroczeniem kosztów ze względu na dużą liczbę wniosków o uznanie protokołu konieczności na wykonanie prac dodatkowych nieuwzględnionych w ofercie/umowie/kosztorysie, bardzo poważnymi problemami dotyczącymi jakości oraz wzrostem liczby reklamacji i sporów sądowych [5].

tab1 ryzyko
TABELA 1. Kryteria selekcji wykonawców robót budowlanych; oprac. J. Banera na podstawie [7]

Pomimo zmodyfikowania systemu wyboru oferentów w przetargach publicznych, wykluczając oferty ze skrajnie najwyższą i najniższą ceną i nakładając konieczność wykazania referencji z realizacji inwestycji o podobnym charakterze na wykonawców biorących udział w danym przetargu, weryfikacja kompetencji potencjalnych wykonawców jest wciąż niewystarczająca i zaleca się, aby systemy wyboru ofert w takich przetargach opierane były o wytyczne wielokryterialne [6]. I tak też się dzieje, jak przedstawiono w TABELI 1.

Jednak dotyczy to wyłącznie bardzo dużych przedsięwzięć budowlanych i tylko wyboru generalnych wykonawców, którzy raczej zarządzają realizacjami inwestycji, ale prace związane z wykonywaniem poszczególnych zakresów zlecają różnym podwykonawcom, których już takie kryteria nie obowiązują.Wobec powyższego zdecydowana większość modeli zasad zarządzania ryzykiem w zakresie identyfikowania czynników ryzyka i modelowania prawdopodobieństwa ich wystąpienia zakłada, że statystycznie najczęściej jest stosowany system wyboru ofert oparty w głównej mierze na najniższej cenie (zwłaszcza w przetargach z sektora publicznego).

Najistotniejsze rodzaje ryzyka

Na ogół w programach zarządzania ryzykiem wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje zagrożeń: w odniesieniu do czasu, kosztów i jakości.

W okresie trzech lat trwania prowadzonych badań w tym zakresie przez firmę KPMG International zaobserwowano, że jedna czwarta wszystkich projektów budowlanych objętych badaniami została ukończona w czasie przekraczającym o 10% pierwotnie zakładany czas trwania realizacji inwestycji, a tylko jeden na dziesięć projektów był realizowany zgodnie z zaplanowanym pierwotnie terminem.

Drugi rodzaj ryzyka dotyczący przekroczenia planowanych kosztów na realizację inwestycji budowlanych równie często dotyka inwestorów jak przekraczanie terminów ich ukończenia.

Poznaj: Najczęściej popełniane błędy podczas deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Zasadniczo inwestorzy opracowują plany finansowe przewidujące standardowy wzrost budżetu o 10% na nieprzewidziane wydatki. Jednak badanie KPMG pokazuje, że we wszystkich sektorach budownictwa zaledwie jedną trzecią wszystkich można zrealizować w ramach takiego budżetu (X+10%). Organizacjom sektora publicznego udaje się osiągnąć ten cel w przypadku jednego na dziesięć realizowanych projektów. Nawet w uśrednieniu, bez podziału na poszczególne sektory budownictwa wyniki te niepokoją i zmuszają do zajęcia się tym zagadnieniem.

Ryzyko obniżenia jakości należy traktować jako zmienne, niezależne w stosunku do przekroczenia budżetu, jak również w stosunku do wydłużenia czasu realizacji inwestycji, ponieważ jego skutki można zaobserwować niezależnie od wystąpienia tych innych lub ich braku. Jednak w drugą stronę te aspekty są ściśle powiązane i bardzo często wdrażanie działań zaradczych, mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniu obniżonej jakości wpływa zarówno na wzrost kosztów inwestycji, jak i na opóźnienia w przekazaniu obiektu do użytkowania.

Skutki obniżenia jakości można stopniować [8], wyróżniając nieznaczne obniżenie jakości dające się poprawić, istotne obniżenie jakości, które inwestor może zaakceptować, lub znaczne pogorszenie jakości uniemożliwiające rozpoczęcie użytkowania zgodnie z założeniami.

Czynniki niepowodzenia projektów budowlanych – identyfikacja zagrożeń

Kolejnym zagadnieniem wymagającym uwagi w zakresie ryzyka niepowodzenia w procesie realizacji inwestycji budowlanych są czynniki, które mają wpływ na pojawienie się uchybień dotyczących kosztów, czasu i jakości.

W badaniu studium przypadku przeprowadzonym w Göteborgu w 2011 r. [8] badacze zidentyfikowali kilka najistotniejszych czynników ryzyka z uwzględnieniem ich wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia w odniesieniu do czasu, kosztów i jakości. Gajewska i Ropel [8] w swoim sprawozdaniu z badanego przypadku wyróżniły pośród czynników odgrywających istotną rolę w procesie realizacji projektów budowlanych, takie jak:

 • wybór niewłaściwego wykonawcy,
 • wybór tanich (niskiej jakości) materiałów/technologii (bardziej kosztownych na etapie użytkowania),
 • wybór nieodpowiednich konsultantów w fazie projektowania,
 • złe warunki atmosferyczne (wilgoć) na etapie realizacji projektu,
 • brak współpracy pomiędzy uczestnikami procesu realizacji projektu,
 • błędne założenia podczas wyboru metody realizacji prac,
 • niedobory zasobów.

Oczywiście identyfikowanie czynników ryzyka dla każdego projektu musi być przeprowadzone indywidualnie. W tym celu należy w odpowiedni sposób dobrać skład zespołu, który to zadanie wykona, tak aby znalazły się w nim osoby specjalizujące się w różnych branżach. Zależy to od realizowanego projektu, jego stopnia złożoności i rodzaju prac, jakie muszą być wykonane w ramach całościowej realizacji zadania.

Ocena ryzyka

Dla właściwej interpretacji oceny ryzyka przy realizacji danego projektu należy rozpatrywać te zagadnienia w dwóch płaszczyznach, tj. prawdopodobieństwa wystąpienia danego czynnika i jego wpływu na każdy rodzaj ryzyka z osobna. W tym celu stosuje się skalę oceny ryzyka opracowaną odpowiednio dla prawdopodobieństwa i dla wpływu przez [1], przedstawioną w TABELI 2.

tab2 ryzyko
TABELA 2. Skala prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele opracowań dotyczących tabel prawdopodobieństwa–wpływu (P–W), które oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń i jego prawdopodobny wpływ na efekt procesu inwestycyjnego, opracowane przez różne zespoły, jednak wszystkie one są spójne co do ogólnej zasady i wniosków (TABELA 3).

tab3 ryzyko
TABELA 3. Skala wpływu różnych czynników ryzyka na poszczególne jego rodzaje

Jako że dokonywanie oceny ryzyka jest bardzo istotnym działaniem poprzedzającym właściwe rozpoznanie istotnych zagrożeń, które bezpośrednio wpływa na możliwość podjęcia właściwej decyzji wdrożenia działań zaradczych, w celu uniknięcia negatywnych skutków zagrożenia dobrze jest korzystać z takiego modelu tabel (P–W), które zawierają jednocześnie skalę ocen jakościowych, ilościowych i wynik w wartościach liczbowych. Im bardziej przejrzysta i czytelna będzie ta tabela, tym interpretacja przyznawanej oceny przez różne osoby będzie spójna i jednoznaczna i tym trafniej analiza ta zostanie dokonana.

W takich tabelach [9] ocenę jakościową stanowi opisowe wyrażenie, czy prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka lub skutki jego wpływu na wyniki finansowe, czas realizacji lub jakość jest małe, średnie czy duże. W ramach oceny ilościowej przypisuje się wartość procentową prawdopodobieństwa lub skutków, a następnie dla poszczególnych przedziałów wielkości procentowych przypisuje się ocenę w wartościach liczbowych.

tab4 ryzyko
TABELA 4. Skala prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka zawierająca ocenę jakościową, ilościową i liczbową; oprac. własne na podst. [9]

Taką przejrzystą formę tabeli (P–W) zaproponowali Bryde, Fearon i Ochieng (TABELE 4–5) [9]. W ten sposób można precyzyjnie ustalić krytyczne czynniki niepowodzenia inwestycji o największym wpływie na poszczególne rodzaje ryzyka i których prawdopodobieństwo wystąpienia jest największe.

tab5 ryzyko
TABELA 5. Skala ocen wpływu na poszczególne rodzaje ryzyka; oprac. J. Banera na podst. [9]

Gajewska i Ropel w przeprowadzonych badaniach analizowanego studium przypadku budowy szkoły w Göteborgu w 2011 r. [8] ustaliły kluczowe czynniki, które przedstawiono w TABELI 6.

tab6 ryzyko
TABELA 6. Krytyczne czynniki niepowodzenia projektu budowy szkoły w Göteborgu w 2011 r. dla poszczególnych rodzajów ryzyka; oprac. J. Banera na podst. [8]

Następnie ustalono również wartości prawdopodobieństwa wystąpienia danego czynnika i wpływu poszczególnych czynników zgodnie ze skalami przedstawionymi w TABELACH 2–3 odrębnie w odniesieniu do czasu, kosztów i jakości. Jednak dla jasnego zobrazowania oceny ryzyka przypisuje się jego całkowitą wartość liczbową w skali od 0 do 0,72.

Aby do takiej postaci sprowadzić wcześniej zgromadzone dane, dla każdego czynnika z osobna wymnaża się wartość prawdopodobieństwa przez wartość wpływu. W ten sposób uzyskane dane są precyzyjne i jednoznaczne, nie wymagają w zasadzie interpretacji, jak to przy ocenie jakościowej. Im bliższy wynik wartości 0,72 (bo taką wartość może mieć najwyższy iloczyn zgromadzonych ocen), tym ryzyko jest poważniejsze. Widać to dokładnie w macierzy poniżej w TABELI 7.

tab7 ryzyko
TABELA 7. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia i wpływu poszczególnych czynników dla danego rodzaju ryzyka (Matrix prawdopodobieństwa/wpływu); oprac. J. Banera na podst. [8]

Jak widać w TABELI 7, wielkość zagrożenia została kolorystycznie podzielona na trzy grupy. Ma to związek z kategoryzacją ryzyka i powiązanie danych kategorii z dalszymi krokami w ramach przyjętej strategii.

 • Uznano, że pierwszy poziom z wielkością ryzyka oszacowaną w przedziale od 0,005 do 0,05 powinien być tylko uważnie obserwowany.
 • Drugi poziom, gdy wartość ryzyka mieści się w przedziale od 0,06 do 0,15, to czas na podjęcie decyzji, jakie działanie zostanie podjęte.
 • Zaś gdy wartość ryzyka wzrasta powyżej 0,15, należy wdrożyć działania zaradcze.

Jak wynika z powyższego, kompleksowy program zarządzania ryzykiem nie kończy się na ustaleniu jego oceny, ponieważ powinien on obejmować cztery poziomy działania, w skład których wchodzą oprócz identyfikacji i oceny ryzyka, które obejmują wcześniejsze podrozdziały, dodatkowo monitorowanie i wdrażanie działań zaradczych [10].

Wdrażanie działań zaradczych

Działania mające na celu minimalizowanie negatywnych skutków zidentyfikowanych i ocenionych zagrożeń na cel projektu należy podjąć w zależności od rodzajów występujących zagrożeń i etapu procesu realizacji inwestycji [11]. Jednak żeby podejmowane działania zaradcze były skuteczne, to w procesie planowania inwestycji należy założyć, że do realizacji programu zarządzania ryzykiem będzie powołany dedykowany do tych celów organ/zespół, a zasady jego funkcjonowania zostaną uzgodnione ze wszystkimi istotnymi podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny [1].

Oczywiście z podjęciem działań zaradczych nie powinno się zbyt długo zwlekać, choć w niektórych przypadkach „strategia opóźniania decyzji” jest najbardziej zalecaną w danym momencie [11] ze względu na zbyt mały zasób zgromadzonych w danej chwili informacji potrzebnych do podjęcia trafnej decyzji.

Wśród najczęściej stosowanych strategii działania w ramach zarządzania ryzykiem wyróżnia się: unikanie, redukcję, transfer i zatrzymanie [12].

Strategia unikania nie dotyczy unikania działań, lecz unikania ryzyka. Unikanie zachowań ryzykownych w zakresie zarządzania ryzykiem w budownictwie polega na rezygnacji z nowatorskich rozwiązań, technologii lub metod wykonywania prac na rzecz sprawdzonych dobrze znanych lub lepszych jakościowo, nawet jeśli wiąże się ta zmiana z podwyższeniem kosztów [13].

Redukcja zagrożenia to działania, które można podjąć bez skutku wzrostu planowanych kosztów inwestycji tylko w fazie jej planowania i polega na doborze takich rozwiązań i technologii, które pomimo większych wydatków ujętych w budżecie przyniosą korzyści i oszczędności w okresie długoterminowym [14]. Celem takiego działania jest minimalizacja potencjalnych zagrożeń poprzez redukcję prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

W sytuacjach, gdy prawdopodobne jest wystąpienie zagrożeń, na które podmioty biorące udział w realizacji inwestycji nie mają wpływu ani kontroli, to warto takie ryzyko przenieść na inny podmiot, np. wykupując odpowiednią polisę ubezpieczeniową.

Strategię transferu ryzyka stosuje się również w sytuacjach wycinka projektu polegającego na wykonywaniu prac wysoce specjalistycznych, gdy w ramach nadzoru inwestorskiego nie ma wystarczających kompetencji do nadzorowania ich przebiegu. Zaleca się w takich przypadkach przenieść ryzyko związane z realizacją tego zadania na jednostkę zewnętrzną, wynajmując specjalistów w danej dziedzinie.

Zatrzymanie ryzyka nie oznacza jego zastopowania, lecz utrzymanie i, pomimo świadomości jego występowania, kontynuowanie realizacji inwestycji z jednoczesnym podejmowaniem wszelkich możliwych działań minimalizujących prawdopodobieństwo wystąpienia jego skutków. Dotyczy to sytuacji, gdy nie ma możliwości wyeliminowania lub przeniesienia ryzyka.

Monitorowanie jest działaniem, które powinno być prowadzone w sposób ciągły przez cały okres procesu inwestycyjnego, a jego celem jest utrzymywanie ryzyka na bezpiecznie niskim poziomie jego prawdopodobieństwa i inicjowaniu działań zaradczych, gdy zaczyna ono wzrastać i zanim stanie się realnym zagrożeniem.

Podsumowanie

Jak widać, proces zarządzania ryzykiem jest złożony i przy dużych inwestycjach wymaga powołania do jego realizacji odrębnego zespołu, który powinien stale monitorować poszczególne rodzaje ryzyka w odniesieniu do różnych czynników i prowadzić staranne rejestry, które przy aktualizowaniu zmieniających się faz projektu i warunków otoczenia mają sygnalizować potrzebę wdrożenia działań zaradczych.

Choć wykorzystanie programu zarządzania ryzykiem przynosi wymierne korzyści, to jednak procedura realizowania jego planu jest wymagająca i skomplikowana, wymaga zatrudnienia dodatkowych osób, które będą zajmowały się tylko tym zadaniem. Zrozumiałe jest wobec tego, że mniejsze organizacje nie decydują się na takie rozwiązania, unikają formalnych narzędzi i technik, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte we wcześniej realizowanych projektach do reakcji na zidentyfikowane ryzyko. Fakt ten jest bezpośrednio związany z tym, że rozdrobnioną strukturę branży budowlanej reprezentują przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa.

Artykuł powstał z potrzeby skonstruowania modelu programu zarządzania ryzykiem podczas renowacji zbiorników będących częścią instalacji gospodarki wodno-ściekowej zgodnie ze znanymi zasadami zarządzania ryzykiem stosowanymi w branży budowlanej.
Podczas pisania niniejszej pracy wykorzystano informacje z literatury fachowej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wiele analiz instytutów badawczych, norm i literatury dotyczącej naprawy i ochrony betonu. Wykorzystane zostały również materiały empiryczne pozyskane z zasobów wewnętrznych firm BASF i Master Builders Solutions, wnioski z przeprowadzonych wywiadów i materiały wewnętrzne firm specjalizujących się w opisywanych zagadnieniach w ramach szkoleń i warsztatów praktycznych, informacje pozyskiwane z materiałów prezentowanych w ramach konferencji branżowych, literaturze branżowej i z własnego doświadczenia praktycznego.

Literatura

 1. PMI – Project Management Institute, Inc., „A Guide to the Project Management Body of Knowledge”, PMBOK, wyd. 3, Pensylwania 2004.
 2. A. Klemetti, „Risk Management in Construction Project Networks”, Sprawozdanie 2006/2, Techniczny Uniwersytet w Helsinkach, Laboratory of Industrial Management, Espoo, 2006.
 3. KPMG International, „Global Construction Survey 2015”, Climbing the Curve, 2015.
 4. Z. Hatush, „Contractor Selection Using Multiattribute Utility Theory”, rozprawa naukowa, T.I.M.E. Research Institute Department of Surveying, Uniwersytet w Salford, 1996, s. 211.
 5. Z. Herbsman, R. Ellis, „Multiparameter Bidding System.Innovation in Contract Administration”, „Journal of Construction Engineering and Management” 118/1/1992.
 6. Z. Hatush, Zedan and Skitmore, R. Martin, „Criteria for contractor selection. „Construction Management and Economics” 15(1)/1997, s. 19–38.
 7. „Inżynieria przedsięwzięć budowlanych – rekomendowane metody i techniki”, praca zbiorowa pod red. T. Kasprowicza, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2015.
 8. E. Gajewska, M. Ropel, „Risk Management Practices in a Construction – A Case Study”, praca magisterska, Uniwersytet Technologiczny Chalmers, 2011, s. 45.
 9. D. Bryde, D. Fearon, E. Ochieng, „A tool for integrating time, cost and quality perspectives in Probability Impact (P-I) Tables”, „International Journal of Project Organisation and Management”, 2014.
10. D. Cooper, S. Grey, G. Raymond, P. Walker, „Project Risk Management Guidelines: Managing Risk in Large Projects and Complex Procurements”, Chichester: John Wiley & Sons, Ltd., 2005.
11. G. Winch, „Managing construction projects, an information processing approach”, Oxford, Blackwell Publishing, 2002.
12. K. Potts, „Construction cost management, learning from case studies”. Abingdon: Taylor Francis, 2008.
13. R. Darnall, J.M. Preston, „Project Management from Simple to Complex”, Flat World Knowledge, Inc., 2010.
14. P. Thomas, „Strategic Management”, Course at Chalmers University of Technology, 2009.

Komentarze

Powiązane

mgr Robert Zaorski Certyfikat CE dla celulozowych izolacji termicznych, na podstawie normy zharmonizowanej

Certyfikat CE dla celulozowych izolacji termicznych, na podstawie normy zharmonizowanej Certyfikat CE dla celulozowych izolacji termicznych, na podstawie normy zharmonizowanej

Do marca 2014 r. każdy kraj Unii Europejskiej do swojego katalogu norm włączył normę zharmonizowaną EN 15101-1:2013 [1] dotyczącą wyrobów z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowanych in situ. Norma zharmonizowana...

Do marca 2014 r. każdy kraj Unii Europejskiej do swojego katalogu norm włączył normę zharmonizowaną EN 15101-1:2013 [1] dotyczącą wyrobów z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowanych in situ. Norma zharmonizowana dla celulozy jest drugą z kolei w opracowywanej serii dokumentów zharmonizowanych dla materiałów izolacyjnych instalowanych metodą wdmuchiwania i obejmuje również mniej popularne izolacje jak wełna drzewna czy produkty niszowe nieznane na polskim rynku, np. trawę morską.

dr inż. Beata Sadowska Projektowanie niskoenergochłonnych budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej

Projektowanie niskoenergochłonnych budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej Projektowanie niskoenergochłonnych budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej

W obecnych warunkach środowiskowych, energetycznych, ekonomicznych i formalnych projektowanie i wznoszenie budynków niskoenergochłonnych staje się koniecznością. Takie obiekty wymagają jednak większych...

W obecnych warunkach środowiskowych, energetycznych, ekonomicznych i formalnych projektowanie i wznoszenie budynków niskoenergochłonnych staje się koniecznością. Takie obiekty wymagają jednak większych nakładów finansowych, dlatego warto przeprowadzić rachunek ekonomiczny pozwalający przewidzieć dodatkowy koszt inwestycyjny oraz – co najważniejsze – przybliżony czas jego zwrotu.

prof. dr hab. inż. Antoni Biegus Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodów

Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodów Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodów

W ocenie niezawodności konstrukcji, podczas analizy stanu granicznego nośności należy badać nie tylko kryteria bezpieczeństwa związane z wytrzymałością w trakcie normalnej eksploatacji, lecz także kryteria...

W ocenie niezawodności konstrukcji, podczas analizy stanu granicznego nośności należy badać nie tylko kryteria bezpieczeństwa związane z wytrzymałością w trakcie normalnej eksploatacji, lecz także kryteria odporności ogniowej.

mgr inż. Jerzy Żurawski Charakterystyka energetyczna po nowemu

Charakterystyka energetyczna po nowemu Charakterystyka energetyczna po nowemu

Jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych wielu ekspertów zwracało uwagę, że przy tak przyjętych wymaganiach nie będzie można zaprojektować niektórych budynków....

Jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych wielu ekspertów zwracało uwagę, że przy tak przyjętych wymaganiach nie będzie można zaprojektować niektórych budynków. Pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów potwierdziły te obawy.

dr inż. Andrzej Konarzewski Jak określać wartość oporu cieplnego i współczynnika przewodzenia ciepła pianek PUR/PIR w wyrobach budowlanych?

Jak określać wartość oporu cieplnego i współczynnika przewodzenia ciepła pianek PUR/PIR w wyrobach budowlanych? Jak określać wartość oporu cieplnego i współczynnika przewodzenia ciepła pianek PUR/PIR w wyrobach budowlanych?

Polscy producenci płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki PUR/PIR według PN-EN 14509:2013-12 [1] oraz płyt izolacyjnych ze sztywnej pianki PUR/PIR do...

Polscy producenci płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki PUR/PIR według PN-EN 14509:2013-12 [1] oraz płyt izolacyjnych ze sztywnej pianki PUR/PIR do izolacji cieplnej w budownictwie według PN- -EN 13165:2013-05 [2] dotychczas nie uzgodnili konsensusu w sprawie deklaracji właściwości cieplnych, tak jak to sugeruje załącznik normatywny C.

mgr inż. Jerzy Żurawski Zmiany w metodologii obliczania charakterystyki energetycznej

Zmiany w metodologii obliczania charakterystyki energetycznej Zmiany w metodologii obliczania charakterystyki energetycznej

W lipcu opublikowano znowelizowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 czerwca 2014 r. Weszło ono w życie 3 października br. Niestety, zawarta w nim metodologia obliczania charakterystyki...

W lipcu opublikowano znowelizowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 czerwca 2014 r. Weszło ono w życie 3 października br. Niestety, zawarta w nim metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego pełna jest błędnych założeń.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Warunki Techniczne - jak dobrać grubości izolacji

Warunki Techniczne - jak dobrać grubości izolacji Warunki Techniczne - jak dobrać grubości izolacji

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego powinno projektować się parametry izolacji cieplnych, jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające...

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego powinno projektować się parametry izolacji cieplnych, jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które obowiązuje już ponad 4 lata. Niestety nadal nie wszystkie obiekty są projektowane zgodnie z określonymi w przepisach nowymi, zaostrzonymi wymaganiami izolacyjności cieplnej dla przegród...

Jacek Sawicki Konferencja IZOLACJE 2015: Wyzwania budownictwa niskoenergetycznego dotyczące izolacji budowlanych

Konferencja IZOLACJE 2015: Wyzwania budownictwa niskoenergetycznego dotyczące izolacji budowlanych Konferencja IZOLACJE 2015: Wyzwania budownictwa niskoenergetycznego dotyczące izolacji budowlanych

W dniach 9-10 kwietnia w warszawskim hotelu Radisson Blu Centrum odbyła się Konferencja IZOLACJE 2015. Była to już trzecia edycja jedynego tego typu wydarzenia w branży izolacyjnej. Wzięli w niej udział...

W dniach 9-10 kwietnia w warszawskim hotelu Radisson Blu Centrum odbyła się Konferencja IZOLACJE 2015. Była to już trzecia edycja jedynego tego typu wydarzenia w branży izolacyjnej. Wzięli w niej udział architekci, projektanci, inżynierowie budownictwa, a także przedstawiciele stowarzyszeń branżowych i firm budowlanych.

dr inż. Arkadiusz Węglarz, mgr inż. Jerzy Żurawski Aktualne wymagania prawne w zakresie efektywności energetycznej

Aktualne wymagania prawne w zakresie efektywności energetycznej Aktualne wymagania prawne w zakresie efektywności energetycznej

Od 1 stycznia 2014 r. zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim...

Od 1 stycznia 2014 r. zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. W lipcu 2014 r. opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku [2]. We wrześniu Prezydent podpisał Ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków [3], która...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Nowe regulacje w zakresie akustyki

Nowe regulacje w zakresie akustyki Nowe regulacje w zakresie akustyki

Akustyka budowlana w Polskich Normach, ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych budynków i elementów budowlanych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych stanowią...

Akustyka budowlana w Polskich Normach, ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych budynków i elementów budowlanych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych stanowią główne wątki tematyczne niniejszego artykułu. Autor przywołuje i omawia najważniejsze normy z zakresu akustyki budynków oraz zwraca uwagę na takie kwestie jak: pomiar poziomu ciśnienia akustycznego, dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach, wymagania dotyczące warunków pogłosowych...

dr hab. inż. Michał Piasecki Inicjatywy kształtujące wymagania środowiskowe dla wyrobów budowlanych

Inicjatywy kształtujące wymagania środowiskowe dla wyrobów budowlanych Inicjatywy kształtujące wymagania środowiskowe dla wyrobów budowlanych

Przemysł budowlany odpowiada za znaczny udział zużycia surowców naturalnych oraz stanowi jeden z ważniejszych obszarów działań Komisji Europejskiej w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju oraz poprawy...

Przemysł budowlany odpowiada za znaczny udział zużycia surowców naturalnych oraz stanowi jeden z ważniejszych obszarów działań Komisji Europejskiej w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju oraz poprawy stanu środowiska naturalnego. Podejmowane decyzje dotyczą m.in. ograniczenia oddziaływania środowiskowego procesów produkcyjnych, oceny właściwości środowiskowych wyrobów oraz stymulowania zapotrzebowania rynkowego na ekologiczne procesy, wyroby, obiekty i usługi.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, dr inż. Magdalena Nakielska Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania...

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania oraz interpretacji technicznej podstawowych parametrów świadectwa charakterystyki energetycznej są często niejasne i nieprecyzyjne.

Tomasz Gałązka Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Artykuł omawia zawartość i postanowienia krajowego planu promującego wzrost liczby budynków o niskim zużyciu energii stanowiący załącznik do przyjętej dnia 22.06.2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument...

Artykuł omawia zawartość i postanowienia krajowego planu promującego wzrost liczby budynków o niskim zużyciu energii stanowiący załącznik do przyjętej dnia 22.06.2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument ten wypełnia upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także wymogu określonego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Przemysław Gogojewicz Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania...

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania sprawy.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej...

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2.

dr inż. Rafał Żuchowski , dr inż. Artur Nowoświat , dr inż. Leszek Dulak Monitoring hałasu środowiskowego

Monitoring hałasu środowiskowego Monitoring hałasu środowiskowego

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych...

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych i kryteriach lokalizacji punktów pomiarowych, zaleceniach dotyczących warunków meteo, procedurach pomiarów i rejestracji hałasu i tła akustycznego, map akustycznych oraz weryfikacji i kalibracji przyjętych metod obliczeniowych.

Przemysław Gogojewicz Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia w praktyce Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć,...

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć, jak ich dochodzić.

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak, mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06 Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym,...

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym, salom audytoryjnym i wykładowym oraz innym pomieszczeniom o podobnym przeznaczeniu.

Przemysław Gogojewicz Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca...

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca może rozporządzać poszczególnymi przedmiotami majątkowymi na rzecz określonych osób. Czym różni się ten rodzaj zapisu od zapisu zwykłego?

mgr inż. Jerzy Ćwięk , dr inż. Arkadiusz Węglarz Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność...

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność energetyczna była dla budownictwa tak znaczącym wyzwaniem.

dr inż. Marzena Najduchowska Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Co zmieni się w normach dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych?

Co zmieni się w normach dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych?

Przemysław Gogojewicz Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać? Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Przemysław Gogojewicz Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Teresa Wons Reakcja na ogień - nowe wymagania

Reakcja na ogień - nowe wymagania Reakcja na ogień - nowe wymagania

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Wybrane dla Ciebie

Najważniejsze to co w środku »

Najważniejsze to co w środku » Najważniejsze to co w środku »

Okna dachowe z górnym otwieraniem »

Okna dachowe z górnym otwieraniem » Okna dachowe z górnym otwieraniem »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie » Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" » Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne » Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? » Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą » Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? » Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? » Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? » Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych » Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? » Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Festool Polska 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne...

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne i wszechstronne, a dzięki 4 biegom perfekcyjnie przystosowane do każdego zastosowania. Dzięki przemyślanej koncepcji zmiany biegów oferują odpowiedni do każdego zastosowania moment obrotowy oraz odpowiednią prędkość obrotową.

Festool Polska Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

STYROPMIN Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych...

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych laboratoriach Styropmin zaowocowały wprowadzeniem na rynek specjalistycznych płyt styropianowych Instal Panel, do izolacji termicznej podłóg na gruncie i stropów międzykondygnacyjnych, które wyróżnia wyjątkowa konstrukcja, ułatwiająca montaż instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. W skład...

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

Kärcher Sp. z o.o. Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni! Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego...

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej jesieni Karcher oferuje budowlańcom swoje najlepsze modele urządzeń w zestawach wraz z akcesoriami, które znacznie zwiększają zakres zastosowań tych maszyn. Oferta Moc możliwości to szeroki wybór urządzeń z bogatym wyposażeniem dodatkowym. Urządzenia wysokociśnieniowe...

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.