Izolacje.com.pl

Zasady zarządzania ryzykiem w branży budowlanej

Cz. 1. Aktualny stan wiedzy

Poznaj zasady zarządzania ryzykiem w branży budowlanej, fot. www.pixabay.com

Poznaj zasady zarządzania ryzykiem w branży budowlanej, fot. www.pixabay.com

Zarządzanie ryzykiem nie jest często wykorzystywane w branży budowlanej, chociaż w tej branży panują bardzo niepewne warunki, które ulegają ciągłym zmianom, i to ona w szczególności zasługuje na wsparcie w tym zakresie. W konsekwencji projekty/inwestycje budowlane obciążone są różnymi rodzajami niepowodzenia, które stanowią jego nieodłączną część. Istnieje oczywisty silny związek między zarządzeniem ryzykiem a pomyślną realizacją projektu [1] lub inwestycji.

Zobacz także

Materiały prasowe news Zadłużenie firm budowlanych – przyczyny i perspektywy

Zadłużenie firm budowlanych – przyczyny i perspektywy Zadłużenie firm budowlanych – przyczyny i perspektywy

Budownictwo, zaraz po handlu, to jedna z najbardziej obciążonych długami branż w polskiej gospodarce. Łączne zadłużenie firm z sektora budowlanego wynosi już blisko 1,8 mld zł, z czego połowę kwoty stanowią...

Budownictwo, zaraz po handlu, to jedna z najbardziej obciążonych długami branż w polskiej gospodarce. Łączne zadłużenie firm z sektora budowlanego wynosi już blisko 1,8 mld zł, z czego połowę kwoty stanowią długi jednoosobowych działalności gospodarczych. Wyraźne pogorszenie sytuacji finansowej w pandemii notuje segment robót specjalistycznych, czyli firm zajmujących się rozbiórką i przygotowaniem terenu pod budowę, wykonywaniem instalacji czy prac wykończeniowych. Tu od marca ubiegłego roku zadłużenie...

Materiały prasowe news Wykonawcy w zawieszeniu – opóźnienia dostaw materiałów budowlanych

Wykonawcy w zawieszeniu – opóźnienia dostaw materiałów budowlanych Wykonawcy w zawieszeniu – opóźnienia dostaw materiałów budowlanych

Dostawcy materiałów budowlanych coraz częściej informują o opóźnieniach dostaw. Na niektóre komponenty trzeba czekać nawet dwa miesiące, a brak materiałów i konkretnych informacji o cenach przekłada się...

Dostawcy materiałów budowlanych coraz częściej informują o opóźnieniach dostaw. Na niektóre komponenty trzeba czekać nawet dwa miesiące, a brak materiałów i konkretnych informacji o cenach przekłada się na dłuższe terminy realizacji, wzrosty kosztów i trudności w tworzeniu ofert. Ostatecznie uderzy to w rynek nieruchomości – wynika z analizy przygotowanej przez Stowarzyszenie Wykonawców Elewacji.

Materiały prasowe news Branża cementowa za wdrażaniem technologii ograniczających emisję CO2

Branża cementowa za wdrażaniem technologii ograniczających emisję CO2 Branża cementowa za wdrażaniem technologii ograniczających emisję CO2

Polska branża cementowa z zadowoleniem przyjęła poparcie przez Parlament Europejski wprowadzenia Mechanizmu Ochrony Granic (CBAM), którego treść potwierdza prezentowane i postulowane opinie branży cementowej.

Polska branża cementowa z zadowoleniem przyjęła poparcie przez Parlament Europejski wprowadzenia Mechanizmu Ochrony Granic (CBAM), którego treść potwierdza prezentowane i postulowane opinie branży cementowej.

Pomimo ogromnego wpływu, jaki na efektywność inwestycyjną wywiera wdrożenie systemu lub procesu zarządzania ryzykiem, nie są one powszechnie stosowane w branży budowlanej [2]. Może być to spowodowane niechęcią inżynierów do teoretycznych rozważań, co prowadzi do nagminnego odrzucania formalnych systemów zarządzania ryzykiem. Większość specjalistów ds. budownictwa woli polegać na własnym doświadczeniu jako na najlepszej metodzie zarządzania ryzykiem.

Podczas gdy skomplikowane systemy zarządzania ryzykiem mogą stanowić przesadne rozwiązania w przypadku projektów o małej wartości, to jednak w przypadku dużych projektów metody ograniczające ryzyko mogą wygenerować oszczędności na wielką skalę.

Analiza dostępnych wyników badań zarządzania ryzykiem w budownictwie

Skala inwestycji zakończonych przekroczeniem czasu realizacji inwestycji, przekroczeniem budżetu lub gorszą jakością od oczekiwanej jest ogromna. Firma KPMG w swoim badaniu [3] pokazała, że ponad 50% wszystkich inwestorów zanotowało jeden lub kilka projektów osiągających gorsze wyniki od oczekiwanych w analizowanym okresie obrachunkowym. Podczas gdy kadra zarządzająca z sektora energii i zasobów naturalnych zgłosiła wskaźnik niepowodzenia projektów na poziomie 29%, w sektorze publicznym odnotowano zdumiewająco wysoki wskaźnik niepowodzenia projektów wynoszący aż 90%.

Materiały źródłowe i analizy wyników przeprowadzonych badań w kierunku identyfikacji czynników wpływających na wskaźniki niepowodzenia realizacji projektów budowlanych w sektorze przetargów publicznych pokazują, że jednym z głównych źródeł słabych wyników projektów jest wybór nieodpowiedniego wykonawcy prac w wyniku uproszczonych kryteriów wyboru ofert do najniższej ceny. Oznacza to, że stosowane powszechnie procesy wyboru wykonawców wydają się być w dużej mierze nieskuteczne [4].

System wyboru ofert oparty w głównej mierze na jak najniższej cenie często skutkuje opóźnieniami w planowanej realizacji inwestycji, przekroczeniem kosztów ze względu na dużą liczbę wniosków o uznanie protokołu konieczności na wykonanie prac dodatkowych nieuwzględnionych w ofercie/umowie/kosztorysie, bardzo poważnymi problemami dotyczącymi jakości oraz wzrostem liczby reklamacji i sporów sądowych [5].

tab1 ryzyko
TABELA 1. Kryteria selekcji wykonawców robót budowlanych; oprac. J. Banera na podstawie [7]

Pomimo zmodyfikowania systemu wyboru oferentów w przetargach publicznych, wykluczając oferty ze skrajnie najwyższą i najniższą ceną i nakładając konieczność wykazania referencji z realizacji inwestycji o podobnym charakterze na wykonawców biorących udział w danym przetargu, weryfikacja kompetencji potencjalnych wykonawców jest wciąż niewystarczająca i zaleca się, aby systemy wyboru ofert w takich przetargach opierane były o wytyczne wielokryterialne [6]. I tak też się dzieje, jak przedstawiono w TABELI 1.

Jednak dotyczy to wyłącznie bardzo dużych przedsięwzięć budowlanych i tylko wyboru generalnych wykonawców, którzy raczej zarządzają realizacjami inwestycji, ale prace związane z wykonywaniem poszczególnych zakresów zlecają różnym podwykonawcom, których już takie kryteria nie obowiązują.Wobec powyższego zdecydowana większość modeli zasad zarządzania ryzykiem w zakresie identyfikowania czynników ryzyka i modelowania prawdopodobieństwa ich wystąpienia zakłada, że statystycznie najczęściej jest stosowany system wyboru ofert oparty w głównej mierze na najniższej cenie (zwłaszcza w przetargach z sektora publicznego).

Najistotniejsze rodzaje ryzyka

Na ogół w programach zarządzania ryzykiem wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje zagrożeń: w odniesieniu do czasu, kosztów i jakości.

W okresie trzech lat trwania prowadzonych badań w tym zakresie przez firmę KPMG International zaobserwowano, że jedna czwarta wszystkich projektów budowlanych objętych badaniami została ukończona w czasie przekraczającym o 10% pierwotnie zakładany czas trwania realizacji inwestycji, a tylko jeden na dziesięć projektów był realizowany zgodnie z zaplanowanym pierwotnie terminem.

Drugi rodzaj ryzyka dotyczący przekroczenia planowanych kosztów na realizację inwestycji budowlanych równie często dotyka inwestorów jak przekraczanie terminów ich ukończenia.

Poznaj: Najczęściej popełniane błędy podczas deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Zasadniczo inwestorzy opracowują plany finansowe przewidujące standardowy wzrost budżetu o 10% na nieprzewidziane wydatki. Jednak badanie KPMG pokazuje, że we wszystkich sektorach budownictwa zaledwie jedną trzecią wszystkich można zrealizować w ramach takiego budżetu (X+10%). Organizacjom sektora publicznego udaje się osiągnąć ten cel w przypadku jednego na dziesięć realizowanych projektów. Nawet w uśrednieniu, bez podziału na poszczególne sektory budownictwa wyniki te niepokoją i zmuszają do zajęcia się tym zagadnieniem.

Ryzyko obniżenia jakości należy traktować jako zmienne, niezależne w stosunku do przekroczenia budżetu, jak również w stosunku do wydłużenia czasu realizacji inwestycji, ponieważ jego skutki można zaobserwować niezależnie od wystąpienia tych innych lub ich braku. Jednak w drugą stronę te aspekty są ściśle powiązane i bardzo często wdrażanie działań zaradczych, mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniu obniżonej jakości wpływa zarówno na wzrost kosztów inwestycji, jak i na opóźnienia w przekazaniu obiektu do użytkowania.

Skutki obniżenia jakości można stopniować [8], wyróżniając nieznaczne obniżenie jakości dające się poprawić, istotne obniżenie jakości, które inwestor może zaakceptować, lub znaczne pogorszenie jakości uniemożliwiające rozpoczęcie użytkowania zgodnie z założeniami.

Czynniki niepowodzenia projektów budowlanych – identyfikacja zagrożeń

Kolejnym zagadnieniem wymagającym uwagi w zakresie ryzyka niepowodzenia w procesie realizacji inwestycji budowlanych są czynniki, które mają wpływ na pojawienie się uchybień dotyczących kosztów, czasu i jakości.

W badaniu studium przypadku przeprowadzonym w Göteborgu w 2011 r. [8] badacze zidentyfikowali kilka najistotniejszych czynników ryzyka z uwzględnieniem ich wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia w odniesieniu do czasu, kosztów i jakości. Gajewska i Ropel [8] w swoim sprawozdaniu z badanego przypadku wyróżniły pośród czynników odgrywających istotną rolę w procesie realizacji projektów budowlanych, takie jak:

  • wybór niewłaściwego wykonawcy,
  • wybór tanich (niskiej jakości) materiałów/technologii (bardziej kosztownych na etapie użytkowania),
  • wybór nieodpowiednich konsultantów w fazie projektowania,
  • złe warunki atmosferyczne (wilgoć) na etapie realizacji projektu,
  • brak współpracy pomiędzy uczestnikami procesu realizacji projektu,
  • błędne założenia podczas wyboru metody realizacji prac,
  • niedobory zasobów.

Oczywiście identyfikowanie czynników ryzyka dla każdego projektu musi być przeprowadzone indywidualnie. W tym celu należy w odpowiedni sposób dobrać skład zespołu, który to zadanie wykona, tak aby znalazły się w nim osoby specjalizujące się w różnych branżach. Zależy to od realizowanego projektu, jego stopnia złożoności i rodzaju prac, jakie muszą być wykonane w ramach całościowej realizacji zadania.

Ocena ryzyka

Dla właściwej interpretacji oceny ryzyka przy realizacji danego projektu należy rozpatrywać te zagadnienia w dwóch płaszczyznach, tj. prawdopodobieństwa wystąpienia danego czynnika i jego wpływu na każdy rodzaj ryzyka z osobna. W tym celu stosuje się skalę oceny ryzyka opracowaną odpowiednio dla prawdopodobieństwa i dla wpływu przez [1], przedstawioną w TABELI 2.

tab2 ryzyko
TABELA 2. Skala prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele opracowań dotyczących tabel prawdopodobieństwa–wpływu (P–W), które oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń i jego prawdopodobny wpływ na efekt procesu inwestycyjnego, opracowane przez różne zespoły, jednak wszystkie one są spójne co do ogólnej zasady i wniosków (TABELA 3).

tab3 ryzyko
TABELA 3. Skala wpływu różnych czynników ryzyka na poszczególne jego rodzaje

Jako że dokonywanie oceny ryzyka jest bardzo istotnym działaniem poprzedzającym właściwe rozpoznanie istotnych zagrożeń, które bezpośrednio wpływa na możliwość podjęcia właściwej decyzji wdrożenia działań zaradczych, w celu uniknięcia negatywnych skutków zagrożenia dobrze jest korzystać z takiego modelu tabel (P–W), które zawierają jednocześnie skalę ocen jakościowych, ilościowych i wynik w wartościach liczbowych. Im bardziej przejrzysta i czytelna będzie ta tabela, tym interpretacja przyznawanej oceny przez różne osoby będzie spójna i jednoznaczna i tym trafniej analiza ta zostanie dokonana.

W takich tabelach [9] ocenę jakościową stanowi opisowe wyrażenie, czy prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka lub skutki jego wpływu na wyniki finansowe, czas realizacji lub jakość jest małe, średnie czy duże. W ramach oceny ilościowej przypisuje się wartość procentową prawdopodobieństwa lub skutków, a następnie dla poszczególnych przedziałów wielkości procentowych przypisuje się ocenę w wartościach liczbowych.

tab4 ryzyko
TABELA 4. Skala prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka zawierająca ocenę jakościową, ilościową i liczbową; oprac. własne na podst. [9]

Taką przejrzystą formę tabeli (P–W) zaproponowali Bryde, Fearon i Ochieng (TABELE 4–5) [9]. W ten sposób można precyzyjnie ustalić krytyczne czynniki niepowodzenia inwestycji o największym wpływie na poszczególne rodzaje ryzyka i których prawdopodobieństwo wystąpienia jest największe.

tab5 ryzyko
TABELA 5. Skala ocen wpływu na poszczególne rodzaje ryzyka; oprac. J. Banera na podst. [9]

Gajewska i Ropel w przeprowadzonych badaniach analizowanego studium przypadku budowy szkoły w Göteborgu w 2011 r. [8] ustaliły kluczowe czynniki, które przedstawiono w TABELI 6.

tab6 ryzyko
TABELA 6. Krytyczne czynniki niepowodzenia projektu budowy szkoły w Göteborgu w 2011 r. dla poszczególnych rodzajów ryzyka; oprac. J. Banera na podst. [8]

Następnie ustalono również wartości prawdopodobieństwa wystąpienia danego czynnika i wpływu poszczególnych czynników zgodnie ze skalami przedstawionymi w TABELACH 2–3 odrębnie w odniesieniu do czasu, kosztów i jakości. Jednak dla jasnego zobrazowania oceny ryzyka przypisuje się jego całkowitą wartość liczbową w skali od 0 do 0,72.

Aby do takiej postaci sprowadzić wcześniej zgromadzone dane, dla każdego czynnika z osobna wymnaża się wartość prawdopodobieństwa przez wartość wpływu. W ten sposób uzyskane dane są precyzyjne i jednoznaczne, nie wymagają w zasadzie interpretacji, jak to przy ocenie jakościowej. Im bliższy wynik wartości 0,72 (bo taką wartość może mieć najwyższy iloczyn zgromadzonych ocen), tym ryzyko jest poważniejsze. Widać to dokładnie w macierzy poniżej w TABELI 7.

tab7 ryzyko
TABELA 7. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia i wpływu poszczególnych czynników dla danego rodzaju ryzyka (Matrix prawdopodobieństwa/wpływu); oprac. J. Banera na podst. [8]

Jak widać w TABELI 7, wielkość zagrożenia została kolorystycznie podzielona na trzy grupy. Ma to związek z kategoryzacją ryzyka i powiązanie danych kategorii z dalszymi krokami w ramach przyjętej strategii.

  • Uznano, że pierwszy poziom z wielkością ryzyka oszacowaną w przedziale od 0,005 do 0,05 powinien być tylko uważnie obserwowany.
  • Drugi poziom, gdy wartość ryzyka mieści się w przedziale od 0,06 do 0,15, to czas na podjęcie decyzji, jakie działanie zostanie podjęte.
  • Zaś gdy wartość ryzyka wzrasta powyżej 0,15, należy wdrożyć działania zaradcze.

Jak wynika z powyższego, kompleksowy program zarządzania ryzykiem nie kończy się na ustaleniu jego oceny, ponieważ powinien on obejmować cztery poziomy działania, w skład których wchodzą oprócz identyfikacji i oceny ryzyka, które obejmują wcześniejsze podrozdziały, dodatkowo monitorowanie i wdrażanie działań zaradczych [10].

Wdrażanie działań zaradczych

Działania mające na celu minimalizowanie negatywnych skutków zidentyfikowanych i ocenionych zagrożeń na cel projektu należy podjąć w zależności od rodzajów występujących zagrożeń i etapu procesu realizacji inwestycji [11]. Jednak żeby podejmowane działania zaradcze były skuteczne, to w procesie planowania inwestycji należy założyć, że do realizacji programu zarządzania ryzykiem będzie powołany dedykowany do tych celów organ/zespół, a zasady jego funkcjonowania zostaną uzgodnione ze wszystkimi istotnymi podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny [1].

Oczywiście z podjęciem działań zaradczych nie powinno się zbyt długo zwlekać, choć w niektórych przypadkach „strategia opóźniania decyzji” jest najbardziej zalecaną w danym momencie [11] ze względu na zbyt mały zasób zgromadzonych w danej chwili informacji potrzebnych do podjęcia trafnej decyzji.

Wśród najczęściej stosowanych strategii działania w ramach zarządzania ryzykiem wyróżnia się: unikanie, redukcję, transfer i zatrzymanie [12].

Strategia unikania nie dotyczy unikania działań, lecz unikania ryzyka. Unikanie zachowań ryzykownych w zakresie zarządzania ryzykiem w budownictwie polega na rezygnacji z nowatorskich rozwiązań, technologii lub metod wykonywania prac na rzecz sprawdzonych dobrze znanych lub lepszych jakościowo, nawet jeśli wiąże się ta zmiana z podwyższeniem kosztów [13].

Redukcja zagrożenia to działania, które można podjąć bez skutku wzrostu planowanych kosztów inwestycji tylko w fazie jej planowania i polega na doborze takich rozwiązań i technologii, które pomimo większych wydatków ujętych w budżecie przyniosą korzyści i oszczędności w okresie długoterminowym [14]. Celem takiego działania jest minimalizacja potencjalnych zagrożeń poprzez redukcję prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

W sytuacjach, gdy prawdopodobne jest wystąpienie zagrożeń, na które podmioty biorące udział w realizacji inwestycji nie mają wpływu ani kontroli, to warto takie ryzyko przenieść na inny podmiot, np. wykupując odpowiednią polisę ubezpieczeniową.

Strategię transferu ryzyka stosuje się również w sytuacjach wycinka projektu polegającego na wykonywaniu prac wysoce specjalistycznych, gdy w ramach nadzoru inwestorskiego nie ma wystarczających kompetencji do nadzorowania ich przebiegu. Zaleca się w takich przypadkach przenieść ryzyko związane z realizacją tego zadania na jednostkę zewnętrzną, wynajmując specjalistów w danej dziedzinie.

Zatrzymanie ryzyka nie oznacza jego zastopowania, lecz utrzymanie i, pomimo świadomości jego występowania, kontynuowanie realizacji inwestycji z jednoczesnym podejmowaniem wszelkich możliwych działań minimalizujących prawdopodobieństwo wystąpienia jego skutków. Dotyczy to sytuacji, gdy nie ma możliwości wyeliminowania lub przeniesienia ryzyka.

Monitorowanie jest działaniem, które powinno być prowadzone w sposób ciągły przez cały okres procesu inwestycyjnego, a jego celem jest utrzymywanie ryzyka na bezpiecznie niskim poziomie jego prawdopodobieństwa i inicjowaniu działań zaradczych, gdy zaczyna ono wzrastać i zanim stanie się realnym zagrożeniem.

Podsumowanie

Jak widać, proces zarządzania ryzykiem jest złożony i przy dużych inwestycjach wymaga powołania do jego realizacji odrębnego zespołu, który powinien stale monitorować poszczególne rodzaje ryzyka w odniesieniu do różnych czynników i prowadzić staranne rejestry, które przy aktualizowaniu zmieniających się faz projektu i warunków otoczenia mają sygnalizować potrzebę wdrożenia działań zaradczych.

Choć wykorzystanie programu zarządzania ryzykiem przynosi wymierne korzyści, to jednak procedura realizowania jego planu jest wymagająca i skomplikowana, wymaga zatrudnienia dodatkowych osób, które będą zajmowały się tylko tym zadaniem. Zrozumiałe jest wobec tego, że mniejsze organizacje nie decydują się na takie rozwiązania, unikają formalnych narzędzi i technik, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte we wcześniej realizowanych projektach do reakcji na zidentyfikowane ryzyko. Fakt ten jest bezpośrednio związany z tym, że rozdrobnioną strukturę branży budowlanej reprezentują przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa.

Artykuł powstał z potrzeby skonstruowania modelu programu zarządzania ryzykiem podczas renowacji zbiorników będących częścią instalacji gospodarki wodno-ściekowej zgodnie ze znanymi zasadami zarządzania ryzykiem stosowanymi w branży budowlanej.
Podczas pisania niniejszej pracy wykorzystano informacje z literatury fachowej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wiele analiz instytutów badawczych, norm i literatury dotyczącej naprawy i ochrony betonu. Wykorzystane zostały również materiały empiryczne pozyskane z zasobów wewnętrznych firm BASF i Master Builders Solutions, wnioski z przeprowadzonych wywiadów i materiały wewnętrzne firm specjalizujących się w opisywanych zagadnieniach w ramach szkoleń i warsztatów praktycznych, informacje pozyskiwane z materiałów prezentowanych w ramach konferencji branżowych, literaturze branżowej i z własnego doświadczenia praktycznego.

Literatura

 1. PMI – Project Management Institute, Inc., „A Guide to the Project Management Body of Knowledge”, PMBOK, wyd. 3, Pensylwania 2004.
 2. A. Klemetti, „Risk Management in Construction Project Networks”, Sprawozdanie 2006/2, Techniczny Uniwersytet w Helsinkach, Laboratory of Industrial Management, Espoo, 2006.
 3. KPMG International, „Global Construction Survey 2015”, Climbing the Curve, 2015.
 4. Z. Hatush, „Contractor Selection Using Multiattribute Utility Theory”, rozprawa naukowa, T.I.M.E. Research Institute Department of Surveying, Uniwersytet w Salford, 1996, s. 211.
 5. Z. Herbsman, R. Ellis, „Multiparameter Bidding System.Innovation in Contract Administration”, „Journal of Construction Engineering and Management” 118/1/1992.
 6. Z. Hatush, Zedan and Skitmore, R. Martin, „Criteria for contractor selection. „Construction Management and Economics” 15(1)/1997, s. 19–38.
 7. „Inżynieria przedsięwzięć budowlanych – rekomendowane metody i techniki”, praca zbiorowa pod red. T. Kasprowicza, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2015.
 8. E. Gajewska, M. Ropel, „Risk Management Practices in a Construction – A Case Study”, praca magisterska, Uniwersytet Technologiczny Chalmers, 2011, s. 45.
 9. D. Bryde, D. Fearon, E. Ochieng, „A tool for integrating time, cost and quality perspectives in Probability Impact (P-I) Tables”, „International Journal of Project Organisation and Management”, 2014.
10. D. Cooper, S. Grey, G. Raymond, P. Walker, „Project Risk Management Guidelines: Managing Risk in Large Projects and Complex Procurements”, Chichester: John Wiley & Sons, Ltd., 2005.
11. G. Winch, „Managing construction projects, an information processing approach”, Oxford, Blackwell Publishing, 2002.
12. K. Potts, „Construction cost management, learning from case studies”. Abingdon: Taylor Francis, 2008.
13. R. Darnall, J.M. Preston, „Project Management from Simple to Complex”, Flat World Knowledge, Inc., 2010.
14. P. Thomas, „Strategic Management”, Course at Chalmers University of Technology, 2009.

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, dr inż. Magdalena Nakielska Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania...

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania oraz interpretacji technicznej podstawowych parametrów świadectwa charakterystyki energetycznej są często niejasne i nieprecyzyjne.

Tomasz Gałązka Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Artykuł omawia zawartość i postanowienia krajowego planu promującego wzrost liczby budynków o niskim zużyciu energii stanowiący załącznik do przyjętej dnia 22.06.2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument...

Artykuł omawia zawartość i postanowienia krajowego planu promującego wzrost liczby budynków o niskim zużyciu energii stanowiący załącznik do przyjętej dnia 22.06.2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument ten wypełnia upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także wymogu określonego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Przemysław Gogojewicz Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania...

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania sprawy.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej...

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2.

dr inż. Rafał Żuchowski , dr inż. Artur Nowoświat , dr inż. Leszek Dulak Monitoring hałasu środowiskowego

Monitoring hałasu środowiskowego Monitoring hałasu środowiskowego

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych...

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych i kryteriach lokalizacji punktów pomiarowych, zaleceniach dotyczących warunków meteo, procedurach pomiarów i rejestracji hałasu i tła akustycznego, map akustycznych oraz weryfikacji i kalibracji przyjętych metod obliczeniowych.

Przemysław Gogojewicz Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia w praktyce Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć,...

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć, jak ich dochodzić.

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak, mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06 Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym,...

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym, salom audytoryjnym i wykładowym oraz innym pomieszczeniom o podobnym przeznaczeniu.

Przemysław Gogojewicz Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca...

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca może rozporządzać poszczególnymi przedmiotami majątkowymi na rzecz określonych osób. Czym różni się ten rodzaj zapisu od zapisu zwykłego?

mgr inż. Jerzy Ćwięk , dr inż. Arkadiusz Węglarz Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność...

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność energetyczna była dla budownictwa tak znaczącym wyzwaniem.

dr inż. Marzena Najduchowska Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Co zmieni się w normach dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych?

Co zmieni się w normach dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych?

Przemysław Gogojewicz Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać? Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Przemysław Gogojewicz Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Teresa Wons Reakcja na ogień - nowe wymagania

Reakcja na ogień - nowe wymagania Reakcja na ogień - nowe wymagania

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Przemysław Gogojewicz Mur oporowy a pozwolenie na budowę

Mur oporowy a pozwolenie na budowę Mur oporowy a pozwolenie na budowę

Mur może pełnić zarówno funkcję ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej. W ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej roli. Decyduje...

Mur może pełnić zarówno funkcję ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej. W ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej roli. Decyduje ona o kwalifikacji obiektu.

Przemysław Gogojewicz Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika? Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym...

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym wypadku nie oznacza, że budynku nie można zakwalifikować do kategorii obiektu budowlanego. Przy odmiennym rozumowaniu budowa budynku bez jakichkolwiek instalacji i urządzeń możliwa byłaby bez jakichkolwiek rygorów prawnych i w celu obejścia prawa wystarczające byłoby niewyposażenie budynku, nawet...

Przemysław Gogojewicz Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie...

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie go do celów mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego może nakazać (w drodze decyzji) usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń albo przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja powinna być natychmiast wykonana i może być ogłoszona ustnie.

dr inż. Jacek Nurzyński Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne

Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne

Zasady oceny właściwości akustycznych budynku oraz wymagania stawiane w tym zakresie są przedmiotem normy PN-B-02151, która jest obecnie w trakcie nowelizacji. Prace nad tym dokumentem są prowadzone w...

Zasady oceny właściwości akustycznych budynku oraz wymagania stawiane w tym zakresie są przedmiotem normy PN-B-02151, która jest obecnie w trakcie nowelizacji. Prace nad tym dokumentem są prowadzone w grupie roboczej PKN (KT 253) w ramach umowy podpisanej z Instytutem Techniki Budowlanej. Docelowo norma będzie się składała z sześciu części.

dr inż. Zbigniew Pozorski, mgr inż. Szymon Wojciechowski Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych

Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych

Niedawno pojawiła się informacja o planach wprowadzenia nowej normy, oznaczonej jako EN 14509-2 i określającej wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych....

Niedawno pojawiła się informacja o planach wprowadzenia nowej normy, oznaczonej jako EN 14509-2 i określającej wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych. Jakie zmiany może przynieść ten dokument?

dr inż. Małgorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania

Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania

Jak ocenić jakości powietrza wewnętrznego w budynkach? Jak klasyfikuje się zanieczyszczenia chemiczne?

Jak ocenić jakości powietrza wewnętrznego w budynkach? Jak klasyfikuje się zanieczyszczenia chemiczne?

Przemysław Gogojewicz Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne

Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne

Nie można zmusić zarządzającego do remontu starych budynków, opierając się na obecnie obowiązujących wymogach technicznych.

Nie można zmusić zarządzającego do remontu starych budynków, opierając się na obecnie obowiązujących wymogach technicznych.

Przemysław Gogojewicz Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków

Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków

Nie można uznać, że zabudowa bliźniacza jest tylko równoznaczna z zabudową w granicy. Forma zabudowy jednorodzinnej, w tym forma zabudowy bliźniaczej, może być pod pewnymi warunkami, realizowana zarówno...

Nie można uznać, że zabudowa bliźniacza jest tylko równoznaczna z zabudową w granicy. Forma zabudowy jednorodzinnej, w tym forma zabudowy bliźniaczej, może być pod pewnymi warunkami, realizowana zarówno w granicy, jak i w oddaleniu od granicy, także na jednej działce.

Przemysław Gogojewicz Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych

Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych

Udział w prawie własności nieruchomości nie upoważnia do uzyskania danych osobowych osób zameldowanych na tej nieruchomości. Potrzeba dostępu indywidualnego do ewidencyjnych danych osobowych osób trzecich...

Udział w prawie własności nieruchomości nie upoważnia do uzyskania danych osobowych osób zameldowanych na tej nieruchomości. Potrzeba dostępu indywidualnego do ewidencyjnych danych osobowych osób trzecich musi być potwierdzona obiektywną i usprawiedliwioną przepisami prawa materialnego koniecznością dysponowania tymi danymi.

Przemysław Gogojewicz Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych?

Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych? Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych?

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 Prawa budowlanego, dopuszczalne jest tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 Prawa budowlanego, dopuszczalne jest tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku

Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku

W dniach 16-17 listopada odbyła się czwarta edycja Konferencji IZOLACJE pt. Modernizacja starego budownictwa w Polsce. W tym roku gościliśmy w Katowicach, w hotelu Angelo by Vienna House. W konferencji...

W dniach 16-17 listopada odbyła się czwarta edycja Konferencji IZOLACJE pt. Modernizacja starego budownictwa w Polsce. W tym roku gościliśmy w Katowicach, w hotelu Angelo by Vienna House. W konferencji uczestniczyło ponad 230 osób - inżynierów, architektów, projektantów, przedstawicieli uczelni technicznych i innych specjalistów z branży budowlanej.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.