Izolacje.com.pl

Konferencja IZOLACJE 2015: Wyzwania budownictwa niskoenergetycznego dotyczące izolacji budowlanych

Jacek Sawicki | 2015-04-22

W dniach 9-10 kwietnia w warszawskim hotelu Radisson Blu Centrum odbyła się Konferencja IZOLACJE 2015. Była to już trzecia edycja jedynego tego typu wydarzenia w branży izolacyjnej. Wzięli w niej udział architekci, projektanci, inżynierowie budownictwa, a także przedstawiciele stowarzyszeń branżowych i firm budowlanych.

Konferencja IZOLACJE 2015 została zorganizowana pod hasłem "Kierunki rozwoju izolacji a wyzwania budownictwa niskoenergetycznego". Była to już trzecia edycja konferencji poświęcona wyłącznie izolacjom budowlanym, będąca autorskim pomysłem redakcji miesięcznika IZOLACJE.

Głównymi sponsorami tego wydarzenia były firmy: Atlas, Balex Metal, Etex Builing Materials Polska, Saint-Gobain Construction Products Polska marka Isover, Knauf Insulation, Mapei Polska, Rockwool Polska oraz Sika Poland.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem sprawowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Patronat merytoryczny konferencji pełniły następujące stowarzyszenia branżowe obecne na rynku wytwórców i wykonawców: Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości (KBiN), Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR "SIPUR", Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń SSO, Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych "Białe murowanie", Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO oraz Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA.

Patronat prasowy sprawowały: portal budowlany OBUD.PL, Grupa Sztuka-Architektury oraz wydawnictwa branżowe: miesięczniki Administrator, elektro.info i Rynek Instalacyjny oraz dwumiesięcznik Ekspert Budowlany.

Harmonogram tego dwudniowego spotkania wypełniły trzy sesje tematyczne: "Rynek izolacji a aktualne regulacje prawne", "Hydroizolacje" oraz "Izolacje - projektowanie i wykonawstwo (warsztaty)". Omawiano wiele ważnych aspektów związanych z materiałami i technologiami izolacyjnymi wykorzystywanymi w budownictwie. Cennym ich uzupełnieniem stała się debata ekspercka, której motywem przewodnim było hasło "Kierunki rozwoju izolacji a wyzwania budownictwa niskoenergetycznego".

Referat inauguracyjny wygłosił dr inż. hab. Dariusz Heim z Politechniki Łódzkiej oraz prezes zarządu Zrzeszenia Audytorów Polskich. Przedstawiając charakterystykę regulacji, które będą miały wpływ na rynek materiałów izolacyjnych, autor przybliżył zagadnienia związane z poziomem izolacyjności termicznej obudowy budynków w świetle rygorystycznie wzrastających wymagań budowlanych, których granice zdają się już być osiągnięte, a dalsze zaostrzanie poziomów obniżania wskaźników izolacyjności cieplnej przegród budowlanych w obliczu wartości kosztów staje się wręcz nieefektywne. Można to było dostrzec na podstawie zależności wielkości parametrów izolacyjnych na przestrzeni rocznych stosunków zysków i strat cieplnych.

Na temat aktualnych wymagań prawnych w zakresie efektywności energetycznej wypowiadał się mgr inż. Jerzy Żurawski z Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska. W referacie ukazywał m.in. niekonsekwencje wymogów stanowionego prawa dotyczącego metodologii obliczania wybranych wskaźników określających charakterystykę energetyczną budynków wobec oczywistości praw fizyki nieuwzględnionych na etapie jej tworzenia. Owa niezgodność czyni te przepisy niemożliwymi do spełnienia przez projektantów.

Drugi referat tego autora, wygłoszony w kolejnym dniu, dotyczył problematyki eksploatacji budynków pasywnych w Polsce. Była to okazja do zapoznania się z jego doświadczeniami dotyczącymi ekonomiki zrealizowanych przez jego zespół przedsięwzięć. Jerzy Żurawski przekonywał, że wszelkie błędy projektowe w konstrukcji budynku pasywnego prowadzą do trudności eksploatacyjnych. Ponadto wskazał na typowe przyczyny tych trudności, przedstawił też analizę ekonomiczną budownictwa pasywnego na przykładzie budynków użyteczności publicznej.

Dr inż. Konrad Witczak z Politechniki Łódzkiej, a jednocześnie przedstawiciel firmy Rockwool Polska, przedstawiał zależności zachodzące między rodzajami nośników energii końcowej (a więc źródłami spełnienia zapotrzebowania na ciepło sieciowe niezależnymi od budynku oraz jego projektanta) a efektywnością energetyczną budynków wielorodzinnych. Pokrótce przedstawiał m.in. analizę dostępnych w internecie wskaźników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej deklarowanych przez dostawców tzw. ciepła sieciowego. W konkluzji zwrócił uwagę m.in. na sens prowadzenia przez projektantów dokładnych analiz obliczeniowych (nawet z użyciem programów symulacyjnych), które wspomogłyby w ich pracach warunek spełnienia wymagań technicznych opartych na wskaźnikach zapotrzebowania na energię użytkową całkowitą oraz nieodnawialną energię pierwotną, w tym także uwzględnienie parametrów komfortu użytkowania pomieszczeń.

O europejskich inicjatywach kształtujących wymagania środowiskowe dla wyrobów budowlanych mówił z kolei dr inż. Michał Piasecki z Instytutu Techniki Budowlanej. Przedsięwzięcia takie podejmowane są z uwagi na konieczność oszczędzania kurczących się zasobów surowców naturalnych i poprawiania stanu środowiska.

Dla służb nadzorujących kształtowanie rynku budowlanego oznacza to podejmowanie wielu działań. Referat zawierał uwagi dotyczące m.in. przedstawienia znormalizowanych metod oceny środowiskowej wyrobów i budynków, działań agend Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (używany skrót CEN od fr. Comité européen de normalisation), organów nadzorujących jakość wyrobów budowlanych (EOTA), strategii "Europa 2020" czy deklaracji stymulowanych metodami ocen środowiskowych oraz programów edukacyjnych.

Referat pt. "Rynek izolacji a aktualne regulacje prawne" wygłosił mgr Krzysztof Milczarek - dyrektor ds. szkoleń w firmie Balex Metal, który w oparciu o izolacje typu PIR o nazwie THERMANO barwnie opowiadał o wielu przekłamaniach marketingowych dotyczących powszechnego postrzegania rozmaitych materiałów izolacyjnych, które wypacza obraz oceny materiałów budowlanych i negatywnych konsekwencjach wynikających z takiego kreowania poglądów mających odzwierciedlenie m.in. w decyzjach budowlanych obserwowanych już na etapach projektowania.

Mgr inż. Maciej Rokiel, ekspert reprezentujący firmę Atlas oraz Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, zainteresował tematem optymalnego doboru hydroizolacji w renowacji budynków. W referacie omówił prawidłowość koncepcji prac hydroizolacyjnych, przedstawił też pokrótce właściwości materiałów wykorzystywanych na powłoki wodochronne, a także specyfikę prac związanych z wtórnymi izolacjami.

Dzień później przedstawił rozwiązania systemowe firmy Atlas opracowane pod kątem poprawnej izolacji cieplno-wilgotnościowej konstrukcji tarasów usytuowanych nad pomieszczeniem ogrzewanym.

Dowiedz się więcej na stronie www.konferencjaizolacje.pl

O innowacyjnej technologii SikaProof® A, która przeznaczona jest do uszczelnień przeciwwilgociowych i przeciwwodnych betonowych konstrukcji podziemnych, mówił mgr inż. Jakub Sąsiadek. Wskazywał on na najnowsze na rynku systemowe rozwiązanie hydroizolacyjne łączące się trwale z konstrukcją, które można stosować zarówno przy izolacjach przeciwwilgociowych, jak i przeciwwodnych.

Dr hab. inż. Robert Wójcik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wystąpił z referatem poświęconym najnowszym trendom w ochronie przeciwwilgociowej w budynkach niskoenergetycznych, za które uznał rozwój nowych technologii w kierunku: skracania czasu aplikacji hydroizolacyjnych materiałów powłokowych, uniezależniania się od warunków pogodowych, stanu wilgotnościowego i jakości podłoża, profilowania wyrobów w celu zwiększenia przyczepności do podłoży, wydłużenia trwałości itp. oraz upowszechniania nowych rodzajów izolacji cieplno-wilgotnościowych (np. izolacje VIP).

Autor przybliżył też aktualne kierunki legislacyjne zawarte w WT 2013 zmierzające do stopniowej redukcji dopuszczalnej wartości współczynników EP i U. Ich cele to m.in. osiągnięcie od 1.01.2019 r. wartości EPmax = 45 kWh/(m²·rok) dla budynków użyteczności publicznej oraz od 1.01.2021 r. wartości EPmax = 70 (65) kWh/(m²·rok) dla budynków mieszkalnych. Zwracał uwagę na wybrane aspekty uwarunkowań cieplno-wilgotnościowych (problemy wentylacji, zawilgocenia oraz ochrony termicznej).

O sposobach izolacji i ochrony konstrukcji żelbetowych z zastosowaniem nowoczesnych powłok polimocznikowych oraz przykładach ich zastosowań mówił mgr Mikołaj Alexandrowicz z firmy Mapei Polska wskazując na serię produktów PURTOP.

Kwestie sposobów wzmacniania konstrukcji budowlanych znalazły się w wystąpieniu dr. inż. Mariusza Jackiewicza z firmy Visbud-Projekt. Autor w referacie omówił nowoczesne systemy wzmocnień materiałami kompozytowymi FRP (Fibers Reinforced Polymer) i FRCM (Fibre Reinforced Cementitious Matrix), ich właściwości, zalety i przykłady zastosowań m.in. przy pracach wzmacniających i stabilizujących mocno nadwyrężone statycznie konstrukcje nośne np. sklepień i łuków obiektów zabytkowych oraz budowli narażonych na wstrząsy.

O swobodzie projektowania nowoczesnych fasad wentylowanych stawianych według technologii Equitone mówili mgr inż. Radosław Klepko i mgr inż. Mariusz Lelental. Obaj prelegenci zwracali uwagę na możliwości kreatywne systemów płyt włókno-cementowych z dużym sukcesem wpisujących się zarówno w nowoczesną architekturę, jak i w skuteczną i wydajną metodę renowacji już istniejących budynków.

Dr inż. arch. Andrzej K. Kłosak z Politechniki Krakowskiej i firmy archAKUSTIK omówił zagadnienia związane z nowymi regulacjami w zakresie akustyki budowlanej. W skrótowej formie przedstawił najważniejsze normy, zwracając przy tym uwagę na istotne zmiany wprowadzone w trakcie prac aktualizacyjnych wraz z zakładanymi wartościami parametrów akustycznych.

O dachach zielonych mówiła mgr inż. Ewa Kosmala - dyrektor ds. technicznych w firmie Knauf Insulation. Zaprezentowała ona system Urbanscape, stanowiący innowacyjną technologię opracowaną specjalnie pod kątem konstruowania dachów zielonych w budynkach mieszkalnych, niemieszkalnych oraz w obiektach przemysłowych.

Dr inż. Aleksander Byrdy z Politechniki Krakowskiej przedstawił szczegóły wykonawcze stropodachów z izolacją termiczną układaną na krokwiach i omówił budowę i uwarstwienie takich konstrukcji oraz przedstawił zalecenia wykonawcze.

Nakrokwiowa izolacja dachu skośnego z użyciem wełny mineralnej szklanej była również przedmiotem referatu mgr. inż. Sławomira Kocura z firmy Saint-Gobain Construction Products Polska.

Autor zaprezentował wprowadzane na rynek nowe rozwiązanie technologiczne marki Isover służące do renowacji dachów skośnych.

Dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przedstawiła rozwiązania termomodernizacyjne dla budynków historycznych. W referacie zwróciła uwagę na zagadnienia oceny poprawności warunków cieplno-wilgotnościowych proponowanych w budynkach dawnych usprawnień termomodernizacyjnych, głównie ścian zewnętrznych izolowanych od środka, a także wskazała na konieczność prowadzenia szczegółowych analiz cieplno-wilgotnościowych dla newralgicznych stref przegród w takich obiektach.

Niektóre kierunki zmian, które można zauważyć w nowych wymaganiach w zakresie izolacyjności przegród budowlanych w systemach ETICS, znalazły się w prelekcji dr. inż. Mariusza Gareckiego - dyrektora działu chemii budowlanej w BASF Polska oraz członka Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń.

Zwrócił on uwagę zwłaszcza na postępujący w przepisach prawnych rygor systematycznego zmniejszenia wartości współczynnika przenikania ciepła Uc dla wszystkich rodzajów budynków, co w praktyce przekłada się na wzrost grubości tradycyjnie stosowanych materiałów izolacyjnych w systemach ETICS wymuszający poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie ich mocowania, zwiększenia powierzchni otworów okiennych itp. Zdaniem dr. Gareckiego, konsekwencje takich rozwiązań m.in. wymuszą konieczność weryfikacji obecnych standardów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków, a także zweryfikują rodzaje stosowanych łączników i innych składników systemowych.

Projektowanie w aspekcie nowych wymagań cieplnych podłóg na gruncie oraz podłóg i stropów usytuowanych nad pomieszczeniami nieogrzewanymi, nad kondygnacjami podziemnymi i w strefach międzykondygnacyjnych oraz ich złączy było tematem referatu, który zaprezentował dr inż. Krzysztof Pawłowski z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Autor zwrócił uwagę na potrzebę poprawnego kształtowania w takich środowiskach układów materiałowych w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej zgodnie z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi ochrony cieplnej i wilgotnościowej według WT 2013 oraz NFOŚiGW w zakresie budynków standardzie NF 15 i NF 40 oraz przedstawił podstawowe, normowe procedury obliczeniowe.

Autorami referatu omawiającego wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego rzutujące na rynek izolacji, który kończył program konferencji, byli dr inż. Paweł Sulik z ITB i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz dr inż. Bartłomiej Papis (ITB). Przedstawione zostały w nim wybrane wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego stawiane dachom i ścianom, w których izolacje termiczne odgrywają kluczową rolę oraz ważne informacje z zakresu rozprzestrzeniania ognia przez ściany i dachy, w tym minimalne wymagania wynikające z norm. Autorzy nie omieszkali zwrócić uwagę na niespójne zapisy wynikające z przepisów techniczno-budowlanych.

Wydarzeniem konferencji stała się debata ekspercka, której motywem przewodnim było hasło "Kierunki rozwoju izolacji a wyzwania budownictwa niskoenergetycznego". Poprowadził ją Jarosław Guzal, redaktor naczelny miesięcznika IZOLACJE. Uczestniczyli w niej:

  • Maria Dreger (Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa pożarowego Nie Igraj z Ogniem, Rockwool Polska),
  • Anna Śpiewak (Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Austrotherm),
  • Piotr Andrzejewski (Izba Architektów RP),
  • Mariusz Garecki (Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń SSO, BASF Polska),
  • Dariusz Heim (Politechnika Łódzka),
  • Michał Kalinowski (Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR "SIPUR", Steinbacher Izoterm),
  • Henryk Kwapisz (Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej, Saint-Gobain Construction Products Polska, marka Isover),
  • Jerzy Żurawski (Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska)
  • oraz Jarosław Guzal (miesięcznik IZOLACJE).

Punktem wyjścia do dyskusji stało się pytanie: Jak rynek izolacji zmienia się w kontekście nowych wymagań cieplnych? Wideorelacja z debaty już wkrótce ukaże się na stronach www.izolacje.com.pl.

Oceniając merytoryczną stronę konferencji, przyznać należy, że rozwój rynku izolacji budowlanych bardzo mocno determinują przepisy i normy budowlane. Renomowane firmy producenckie zmuszone wytwarzać wyroby budowlane zgodne z przepisami prawa dostosowują się do obostrzających się warunków, jednakże skarżą się na zjawiska występowania nieuczciwej konkurencji ze strony firm nierespektujących tych wymogów.

W dyskusjach zauważało się też wypowiedzi dotyczące efektywności eksploatacji obiektów budowlanych w warunkach permanentnego zaostrzania wymagań energetycznych. Zwracano w nich uwagę na zbliżanie się do granic opłacalności eksploatacji takich obiektów. A zatem przemysł budowlany w poszukiwaniach "złotego środka" dla efektywnej eksploatacji obiektów budowlanych musi balansować między postępem technicznym i technologicznym a siłą nabywczą klienta. A zatem przyjdzie nam jeszcze poczekać na upowszechnienie energooszczędnych superizolacji.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Bartek M Bartek M, 02.06.2015r., 08:20:15 Bardzo szybko rozwijającym się sektorem izolacji są wszelkiej maści izolacje poliuretanowe, które zyskują coraz większą popularność wśród inwestorów prywatnych ale również wśród firm zajmujących się kompleksowo budową np. domów drewnianych

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, dr inż. Magdalena Nakielska Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania...

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania oraz interpretacji technicznej podstawowych parametrów świadectwa charakterystyki energetycznej są często niejasne i nieprecyzyjne.

Tomasz Gałązka Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Artykuł omawia zawartość i postanowienia krajowego planu promującego wzrost liczby budynków o niskim zużyciu energii stanowiący załącznik do przyjętej dnia 22.06.2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument...

Artykuł omawia zawartość i postanowienia krajowego planu promującego wzrost liczby budynków o niskim zużyciu energii stanowiący załącznik do przyjętej dnia 22.06.2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument ten wypełnia upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także wymogu określonego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Przemysław Gogojewicz Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania...

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania sprawy.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej...

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2.

dr inż. Rafał Żuchowski , dr inż. Artur Nowoświat , dr inż. Leszek Dulak Monitoring hałasu środowiskowego

Monitoring hałasu środowiskowego Monitoring hałasu środowiskowego

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych...

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych i kryteriach lokalizacji punktów pomiarowych, zaleceniach dotyczących warunków meteo, procedurach pomiarów i rejestracji hałasu i tła akustycznego, map akustycznych oraz weryfikacji i kalibracji przyjętych metod obliczeniowych.

Przemysław Gogojewicz Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia w praktyce Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć,...

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć, jak ich dochodzić.

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak, mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06 Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym,...

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym, salom audytoryjnym i wykładowym oraz innym pomieszczeniom o podobnym przeznaczeniu.

Przemysław Gogojewicz Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca...

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca może rozporządzać poszczególnymi przedmiotami majątkowymi na rzecz określonych osób. Czym różni się ten rodzaj zapisu od zapisu zwykłego?

mgr inż. Jerzy Ćwięk , dr inż. Arkadiusz Węglarz Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność...

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność energetyczna była dla budownictwa tak znaczącym wyzwaniem.

dr inż. Marzena Najduchowska Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Co zmieni się w normach dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych?

Co zmieni się w normach dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych?

Przemysław Gogojewicz Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać? Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Przemysław Gogojewicz Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Teresa Wons Reakcja na ogień - nowe wymagania

Reakcja na ogień - nowe wymagania Reakcja na ogień - nowe wymagania

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Przemysław Gogojewicz Mur oporowy a pozwolenie na budowę

Mur oporowy a pozwolenie na budowę Mur oporowy a pozwolenie na budowę

Mur może pełnić zarówno funkcję ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej. W ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej roli. Decyduje...

Mur może pełnić zarówno funkcję ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej. W ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej roli. Decyduje ona o kwalifikacji obiektu.

Przemysław Gogojewicz Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika? Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym...

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym wypadku nie oznacza, że budynku nie można zakwalifikować do kategorii obiektu budowlanego. Przy odmiennym rozumowaniu budowa budynku bez jakichkolwiek instalacji i urządzeń możliwa byłaby bez jakichkolwiek rygorów prawnych i w celu obejścia prawa wystarczające byłoby niewyposażenie budynku, nawet...

Przemysław Gogojewicz Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie...

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie go do celów mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego może nakazać (w drodze decyzji) usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń albo przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja powinna być natychmiast wykonana i może być ogłoszona ustnie.

dr inż. Jacek Nurzyński Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne

Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne

Zasady oceny właściwości akustycznych budynku oraz wymagania stawiane w tym zakresie są przedmiotem normy PN-B-02151, która jest obecnie w trakcie nowelizacji. Prace nad tym dokumentem są prowadzone w...

Zasady oceny właściwości akustycznych budynku oraz wymagania stawiane w tym zakresie są przedmiotem normy PN-B-02151, która jest obecnie w trakcie nowelizacji. Prace nad tym dokumentem są prowadzone w grupie roboczej PKN (KT 253) w ramach umowy podpisanej z Instytutem Techniki Budowlanej. Docelowo norma będzie się składała z sześciu części.

dr inż. Zbigniew Pozorski, mgr inż. Szymon Wojciechowski Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych

Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych

Niedawno pojawiła się informacja o planach wprowadzenia nowej normy, oznaczonej jako EN 14509-2 i określającej wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych....

Niedawno pojawiła się informacja o planach wprowadzenia nowej normy, oznaczonej jako EN 14509-2 i określającej wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych. Jakie zmiany może przynieść ten dokument?

dr inż. Małgorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania

Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania

Jak ocenić jakości powietrza wewnętrznego w budynkach? Jak klasyfikuje się zanieczyszczenia chemiczne?

Jak ocenić jakości powietrza wewnętrznego w budynkach? Jak klasyfikuje się zanieczyszczenia chemiczne?

Przemysław Gogojewicz Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne

Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne

Nie można zmusić zarządzającego do remontu starych budynków, opierając się na obecnie obowiązujących wymogach technicznych.

Nie można zmusić zarządzającego do remontu starych budynków, opierając się na obecnie obowiązujących wymogach technicznych.

Przemysław Gogojewicz Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków

Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków

Nie można uznać, że zabudowa bliźniacza jest tylko równoznaczna z zabudową w granicy. Forma zabudowy jednorodzinnej, w tym forma zabudowy bliźniaczej, może być pod pewnymi warunkami, realizowana zarówno...

Nie można uznać, że zabudowa bliźniacza jest tylko równoznaczna z zabudową w granicy. Forma zabudowy jednorodzinnej, w tym forma zabudowy bliźniaczej, może być pod pewnymi warunkami, realizowana zarówno w granicy, jak i w oddaleniu od granicy, także na jednej działce.

Przemysław Gogojewicz Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych

Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych

Udział w prawie własności nieruchomości nie upoważnia do uzyskania danych osobowych osób zameldowanych na tej nieruchomości. Potrzeba dostępu indywidualnego do ewidencyjnych danych osobowych osób trzecich...

Udział w prawie własności nieruchomości nie upoważnia do uzyskania danych osobowych osób zameldowanych na tej nieruchomości. Potrzeba dostępu indywidualnego do ewidencyjnych danych osobowych osób trzecich musi być potwierdzona obiektywną i usprawiedliwioną przepisami prawa materialnego koniecznością dysponowania tymi danymi.

Przemysław Gogojewicz Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych?

Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych? Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych?

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 Prawa budowlanego, dopuszczalne jest tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 Prawa budowlanego, dopuszczalne jest tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku

Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku

W dniach 16-17 listopada odbyła się czwarta edycja Konferencji IZOLACJE pt. Modernizacja starego budownictwa w Polsce. W tym roku gościliśmy w Katowicach, w hotelu Angelo by Vienna House. W konferencji...

W dniach 16-17 listopada odbyła się czwarta edycja Konferencji IZOLACJE pt. Modernizacja starego budownictwa w Polsce. W tym roku gościliśmy w Katowicach, w hotelu Angelo by Vienna House. W konferencji uczestniczyło ponad 230 osób - inżynierów, architektów, projektantów, przedstawicieli uczelni technicznych i innych specjalistów z branży budowlanej.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.