Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Konferencja IZOLACJE 2015: Wyzwania budownictwa niskoenergetycznego dotyczące izolacji budowlanych

Konferencja IZOLACJE 2015: Wyzwania budownictwa niskoenergetycznego dotyczące izolacji budowlanych

Konferencja IZOLACJE 2015: Wyzwania budownictwa niskoenergetycznego dotyczące izolacji budowlanych

W dniach 9-10 kwietnia w warszawskim hotelu Radisson Blu Centrum odbyła się Konferencja IZOLACJE 2015. Była to już trzecia edycja jedynego tego typu wydarzenia w branży izolacyjnej. Wzięli w niej udział architekci, projektanci, inżynierowie budownictwa, a także przedstawiciele stowarzyszeń branżowych i firm budowlanych.

Konferencja IZOLACJE 2015 została zorganizowana pod hasłem "Kierunki rozwoju izolacji a wyzwania budownictwa niskoenergetycznego". Była to już trzecia edycja konferencji poświęcona wyłącznie izolacjom budowlanym, będąca autorskim pomysłem redakcji miesięcznika IZOLACJE.

Głównymi sponsorami tego wydarzenia były firmy: Atlas, Balex Metal, Etex Builing Materials Polska, Saint-Gobain Construction Products Polska marka Isover, Knauf Insulation, Mapei Polska, Rockwool Polska oraz Sika Poland.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem sprawowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Patronat merytoryczny konferencji pełniły następujące stowarzyszenia branżowe obecne na rynku wytwórców i wykonawców: Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości (KBiN), Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR "SIPUR", Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń SSO, Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych "Białe murowanie", Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO oraz Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA.

Patronat prasowy sprawowały: portal budowlany OBUD.PL, Grupa Sztuka-Architektury oraz wydawnictwa branżowe: miesięczniki Administrator, elektro.info i Rynek Instalacyjny oraz dwumiesięcznik Ekspert Budowlany.

Harmonogram tego dwudniowego spotkania wypełniły trzy sesje tematyczne: "Rynek izolacji a aktualne regulacje prawne", "Hydroizolacje" oraz "Izolacje - projektowanie i wykonawstwo (warsztaty)". Omawiano wiele ważnych aspektów związanych z materiałami i technologiami izolacyjnymi wykorzystywanymi w budownictwie. Cennym ich uzupełnieniem stała się debata ekspercka, której motywem przewodnim było hasło "Kierunki rozwoju izolacji a wyzwania budownictwa niskoenergetycznego".

Referat inauguracyjny wygłosił dr inż. hab. Dariusz Heim z Politechniki Łódzkiej oraz prezes zarządu Zrzeszenia Audytorów Polskich. Przedstawiając charakterystykę regulacji, które będą miały wpływ na rynek materiałów izolacyjnych, autor przybliżył zagadnienia związane z poziomem izolacyjności termicznej obudowy budynków w świetle rygorystycznie wzrastających wymagań budowlanych, których granice zdają się już być osiągnięte, a dalsze zaostrzanie poziomów obniżania wskaźników izolacyjności cieplnej przegród budowlanych w obliczu wartości kosztów staje się wręcz nieefektywne. Można to było dostrzec na podstawie zależności wielkości parametrów izolacyjnych na przestrzeni rocznych stosunków zysków i strat cieplnych.

Na temat aktualnych wymagań prawnych w zakresie efektywności energetycznej wypowiadał się mgr inż. Jerzy Żurawski z Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska. W referacie ukazywał m.in. niekonsekwencje wymogów stanowionego prawa dotyczącego metodologii obliczania wybranych wskaźników określających charakterystykę energetyczną budynków wobec oczywistości praw fizyki nieuwzględnionych na etapie jej tworzenia. Owa niezgodność czyni te przepisy niemożliwymi do spełnienia przez projektantów.

Drugi referat tego autora, wygłoszony w kolejnym dniu, dotyczył problematyki eksploatacji budynków pasywnych w Polsce. Była to okazja do zapoznania się z jego doświadczeniami dotyczącymi ekonomiki zrealizowanych przez jego zespół przedsięwzięć. Jerzy Żurawski przekonywał, że wszelkie błędy projektowe w konstrukcji budynku pasywnego prowadzą do trudności eksploatacyjnych. Ponadto wskazał na typowe przyczyny tych trudności, przedstawił też analizę ekonomiczną budownictwa pasywnego na przykładzie budynków użyteczności publicznej.

Dr inż. Konrad Witczak z Politechniki Łódzkiej, a jednocześnie przedstawiciel firmy Rockwool Polska, przedstawiał zależności zachodzące między rodzajami nośników energii końcowej (a więc źródłami spełnienia zapotrzebowania na ciepło sieciowe niezależnymi od budynku oraz jego projektanta) a efektywnością energetyczną budynków wielorodzinnych. Pokrótce przedstawiał m.in. analizę dostępnych w internecie wskaźników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej deklarowanych przez dostawców tzw. ciepła sieciowego. W konkluzji zwrócił uwagę m.in. na sens prowadzenia przez projektantów dokładnych analiz obliczeniowych (nawet z użyciem programów symulacyjnych), które wspomogłyby w ich pracach warunek spełnienia wymagań technicznych opartych na wskaźnikach zapotrzebowania na energię użytkową całkowitą oraz nieodnawialną energię pierwotną, w tym także uwzględnienie parametrów komfortu użytkowania pomieszczeń.

O europejskich inicjatywach kształtujących wymagania środowiskowe dla wyrobów budowlanych mówił z kolei dr inż. Michał Piasecki z Instytutu Techniki Budowlanej. Przedsięwzięcia takie podejmowane są z uwagi na konieczność oszczędzania kurczących się zasobów surowców naturalnych i poprawiania stanu środowiska.

Dla służb nadzorujących kształtowanie rynku budowlanego oznacza to podejmowanie wielu działań. Referat zawierał uwagi dotyczące m.in. przedstawienia znormalizowanych metod oceny środowiskowej wyrobów i budynków, działań agend Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (używany skrót CEN od fr. Comité européen de normalisation), organów nadzorujących jakość wyrobów budowlanych (EOTA), strategii "Europa 2020" czy deklaracji stymulowanych metodami ocen środowiskowych oraz programów edukacyjnych.

Referat pt. "Rynek izolacji a aktualne regulacje prawne" wygłosił mgr Krzysztof Milczarek - dyrektor ds. szkoleń w firmie Balex Metal, który w oparciu o izolacje typu PIR o nazwie THERMANO barwnie opowiadał o wielu przekłamaniach marketingowych dotyczących powszechnego postrzegania rozmaitych materiałów izolacyjnych, które wypacza obraz oceny materiałów budowlanych i negatywnych konsekwencjach wynikających z takiego kreowania poglądów mających odzwierciedlenie m.in. w decyzjach budowlanych obserwowanych już na etapach projektowania.

Mgr inż. Maciej Rokiel, ekspert reprezentujący firmę Atlas oraz Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, zainteresował tematem optymalnego doboru hydroizolacji w renowacji budynków. W referacie omówił prawidłowość koncepcji prac hydroizolacyjnych, przedstawił też pokrótce właściwości materiałów wykorzystywanych na powłoki wodochronne, a także specyfikę prac związanych z wtórnymi izolacjami.

Dzień później przedstawił rozwiązania systemowe firmy Atlas opracowane pod kątem poprawnej izolacji cieplno-wilgotnościowej konstrukcji tarasów usytuowanych nad pomieszczeniem ogrzewanym.

Dowiedz się więcej na stronie www.konferencjaizolacje.pl

O innowacyjnej technologii SikaProof® A, która przeznaczona jest do uszczelnień przeciwwilgociowych i przeciwwodnych betonowych konstrukcji podziemnych, mówił mgr inż. Jakub Sąsiadek. Wskazywał on na najnowsze na rynku systemowe rozwiązanie hydroizolacyjne łączące się trwale z konstrukcją, które można stosować zarówno przy izolacjach przeciwwilgociowych, jak i przeciwwodnych.

Dr hab. inż. Robert Wójcik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wystąpił z referatem poświęconym najnowszym trendom w ochronie przeciwwilgociowej w budynkach niskoenergetycznych, za które uznał rozwój nowych technologii w kierunku: skracania czasu aplikacji hydroizolacyjnych materiałów powłokowych, uniezależniania się od warunków pogodowych, stanu wilgotnościowego i jakości podłoża, profilowania wyrobów w celu zwiększenia przyczepności do podłoży, wydłużenia trwałości itp. oraz upowszechniania nowych rodzajów izolacji cieplno-wilgotnościowych (np. izolacje VIP).

Autor przybliżył też aktualne kierunki legislacyjne zawarte w WT 2013 zmierzające do stopniowej redukcji dopuszczalnej wartości współczynników EP i U. Ich cele to m.in. osiągnięcie od 1.01.2019 r. wartości EPmax = 45 kWh/(m²·rok) dla budynków użyteczności publicznej oraz od 1.01.2021 r. wartości EPmax = 70 (65) kWh/(m²·rok) dla budynków mieszkalnych. Zwracał uwagę na wybrane aspekty uwarunkowań cieplno-wilgotnościowych (problemy wentylacji, zawilgocenia oraz ochrony termicznej).

O sposobach izolacji i ochrony konstrukcji żelbetowych z zastosowaniem nowoczesnych powłok polimocznikowych oraz przykładach ich zastosowań mówił mgr Mikołaj Alexandrowicz z firmy Mapei Polska wskazując na serię produktów PURTOP.

Kwestie sposobów wzmacniania konstrukcji budowlanych znalazły się w wystąpieniu dr. inż. Mariusza Jackiewicza z firmy Visbud-Projekt. Autor w referacie omówił nowoczesne systemy wzmocnień materiałami kompozytowymi FRP (Fibers Reinforced Polymer) i FRCM (Fibre Reinforced Cementitious Matrix), ich właściwości, zalety i przykłady zastosowań m.in. przy pracach wzmacniających i stabilizujących mocno nadwyrężone statycznie konstrukcje nośne np. sklepień i łuków obiektów zabytkowych oraz budowli narażonych na wstrząsy.

O swobodzie projektowania nowoczesnych fasad wentylowanych stawianych według technologii Equitone mówili mgr inż. Radosław Klepko i mgr inż. Mariusz Lelental. Obaj prelegenci zwracali uwagę na możliwości kreatywne systemów płyt włókno-cementowych z dużym sukcesem wpisujących się zarówno w nowoczesną architekturę, jak i w skuteczną i wydajną metodę renowacji już istniejących budynków.

Dr inż. arch. Andrzej K. Kłosak z Politechniki Krakowskiej i firmy archAKUSTIK omówił zagadnienia związane z nowymi regulacjami w zakresie akustyki budowlanej. W skrótowej formie przedstawił najważniejsze normy, zwracając przy tym uwagę na istotne zmiany wprowadzone w trakcie prac aktualizacyjnych wraz z zakładanymi wartościami parametrów akustycznych.

O dachach zielonych mówiła mgr inż. Ewa Kosmala - dyrektor ds. technicznych w firmie Knauf Insulation. Zaprezentowała ona system Urbanscape, stanowiący innowacyjną technologię opracowaną specjalnie pod kątem konstruowania dachów zielonych w budynkach mieszkalnych, niemieszkalnych oraz w obiektach przemysłowych.

Dr inż. Aleksander Byrdy z Politechniki Krakowskiej przedstawił szczegóły wykonawcze stropodachów z izolacją termiczną układaną na krokwiach i omówił budowę i uwarstwienie takich konstrukcji oraz przedstawił zalecenia wykonawcze.

Nakrokwiowa izolacja dachu skośnego z użyciem wełny mineralnej szklanej była również przedmiotem referatu mgr. inż. Sławomira Kocura z firmy Saint-Gobain Construction Products Polska.

Autor zaprezentował wprowadzane na rynek nowe rozwiązanie technologiczne marki Isover służące do renowacji dachów skośnych.

Dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przedstawiła rozwiązania termomodernizacyjne dla budynków historycznych. W referacie zwróciła uwagę na zagadnienia oceny poprawności warunków cieplno-wilgotnościowych proponowanych w budynkach dawnych usprawnień termomodernizacyjnych, głównie ścian zewnętrznych izolowanych od środka, a także wskazała na konieczność prowadzenia szczegółowych analiz cieplno-wilgotnościowych dla newralgicznych stref przegród w takich obiektach.

Niektóre kierunki zmian, które można zauważyć w nowych wymaganiach w zakresie izolacyjności przegród budowlanych w systemach ETICS, znalazły się w prelekcji dr. inż. Mariusza Gareckiego - dyrektora działu chemii budowlanej w BASF Polska oraz członka Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń.

Zwrócił on uwagę zwłaszcza na postępujący w przepisach prawnych rygor systematycznego zmniejszenia wartości współczynnika przenikania ciepła Uc dla wszystkich rodzajów budynków, co w praktyce przekłada się na wzrost grubości tradycyjnie stosowanych materiałów izolacyjnych w systemach ETICS wymuszający poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie ich mocowania, zwiększenia powierzchni otworów okiennych itp. Zdaniem dr. Gareckiego, konsekwencje takich rozwiązań m.in. wymuszą konieczność weryfikacji obecnych standardów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków, a także zweryfikują rodzaje stosowanych łączników i innych składników systemowych.

Projektowanie w aspekcie nowych wymagań cieplnych podłóg na gruncie oraz podłóg i stropów usytuowanych nad pomieszczeniami nieogrzewanymi, nad kondygnacjami podziemnymi i w strefach międzykondygnacyjnych oraz ich złączy było tematem referatu, który zaprezentował dr inż. Krzysztof Pawłowski z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Autor zwrócił uwagę na potrzebę poprawnego kształtowania w takich środowiskach układów materiałowych w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej zgodnie z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi ochrony cieplnej i wilgotnościowej według WT 2013 oraz NFOŚiGW w zakresie budynków standardzie NF 15 i NF 40 oraz przedstawił podstawowe, normowe procedury obliczeniowe.

Autorami referatu omawiającego wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego rzutujące na rynek izolacji, który kończył program konferencji, byli dr inż. Paweł Sulik z ITB i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz dr inż. Bartłomiej Papis (ITB). Przedstawione zostały w nim wybrane wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego stawiane dachom i ścianom, w których izolacje termiczne odgrywają kluczową rolę oraz ważne informacje z zakresu rozprzestrzeniania ognia przez ściany i dachy, w tym minimalne wymagania wynikające z norm. Autorzy nie omieszkali zwrócić uwagę na niespójne zapisy wynikające z przepisów techniczno-budowlanych.

Wydarzeniem konferencji stała się debata ekspercka, której motywem przewodnim było hasło "Kierunki rozwoju izolacji a wyzwania budownictwa niskoenergetycznego". Poprowadził ją Jarosław Guzal, redaktor naczelny miesięcznika IZOLACJE. Uczestniczyli w niej:

  • Maria Dreger (Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa pożarowego Nie Igraj z Ogniem, Rockwool Polska),
  • Anna Śpiewak (Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Austrotherm),
  • Piotr Andrzejewski (Izba Architektów RP),
  • Mariusz Garecki (Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń SSO, BASF Polska),
  • Dariusz Heim (Politechnika Łódzka),
  • Michał Kalinowski (Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR "SIPUR", Steinbacher Izoterm),
  • Henryk Kwapisz (Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej, Saint-Gobain Construction Products Polska, marka Isover),
  • Jerzy Żurawski (Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska)
  • oraz Jarosław Guzal (miesięcznik IZOLACJE).

Punktem wyjścia do dyskusji stało się pytanie: Jak rynek izolacji zmienia się w kontekście nowych wymagań cieplnych? Wideorelacja z debaty już wkrótce ukaże się na stronach www.izolacje.com.pl.

Oceniając merytoryczną stronę konferencji, przyznać należy, że rozwój rynku izolacji budowlanych bardzo mocno determinują przepisy i normy budowlane. Renomowane firmy producenckie zmuszone wytwarzać wyroby budowlane zgodne z przepisami prawa dostosowują się do obostrzających się warunków, jednakże skarżą się na zjawiska występowania nieuczciwej konkurencji ze strony firm nierespektujących tych wymogów.

W dyskusjach zauważało się też wypowiedzi dotyczące efektywności eksploatacji obiektów budowlanych w warunkach permanentnego zaostrzania wymagań energetycznych. Zwracano w nich uwagę na zbliżanie się do granic opłacalności eksploatacji takich obiektów. A zatem przemysł budowlany w poszukiwaniach "złotego środka" dla efektywnej eksploatacji obiektów budowlanych musi balansować między postępem technicznym i technologicznym a siłą nabywczą klienta. A zatem przyjdzie nam jeszcze poczekać na upowszechnienie energooszczędnych superizolacji.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Bartek M Bartek M, 02.06.2015r., 08:20:15 Bardzo szybko rozwijającym się sektorem izolacji są wszelkiej maści izolacje poliuretanowe, które zyskują coraz większą popularność wśród inwestorów prywatnych ale również wśród firm zajmujących się kompleksowo budową np. domów drewnianych

Powiązane

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane...

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

mgr inż. Karol Kramarz Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne...

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne znaczenie, gdy następuje mała dokładność obróbki powierzchni elementów. Dokładność obróbki elementów w znacznym stopniu eliminuje powstawanie na powierzchni styku tych elementów obciążeń punktowych, następuje wtedy w sposób istotny zwiększenie wytrzymałości konstrukcji.

Jacek Sawicki news Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki news Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy po zmianach prawnych Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023...

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023 r. będzie mógł być prowadzony także w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego po zmianach Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią...

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią je art. 60a–60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w...

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557). Przywołuje go zapis art. 71 w ust. 2b pkt 2, który stanowi, że „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się (…) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-budownictwo”. I dalej rozbudowują go przepisy art. 79a–79k...

Jacek Sawicki news Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami) Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego...

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (DzU poz. 2351 z dnia 20.12.2021 r.) wraz ze zmianami: 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU poz. 88 z dnia 14.01.2022 r.); 2. Ustawa z dnia 7 lipca...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.