Izolacje.com.pl

Ochrona cieplna budynków - ujęcie prawne

Baumit

Baumit

Podejmowanie przez inwestora działań mających na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony cieplnej budynków wymagane jest przez przepisy Prawa budowlanego [1]. Szczegółowe wartości wymaganych parametrów określone są w przepisach rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zobacz także

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Ochronie cieplnej konstrukcji budynków podlegają w szczególności: ściany zewnętrzne, stropy poddaszy nieocieplanych, stropodachy i dachy strome, stropy nad piwnicami nieogrzewanymi, posadzki na gruncie i ławy fundamentów narażone na działanie mrozu. Oprócz tego należy wymienić ściany i stropy sąsiadujące z pomieszczeniami specjalnymi charakteryzującymi się niskimi temperaturami, strefy przegród, przez które przebiegają instalacje wodociągowe zimnej wody, a także miejsca podatne na powstawanie mostków termicznych (nadproża, wieńce, ościeża, parapety, obwody płyt stropowych, płyty balkonowe, słabe miejsca na dachu, ościeża okien dachowych itp.).

Znaczenie problemu

Ochrona cieplna budynków przekłada się na ich efektywność energetyczną, którą użytkownicy mogą ocenić na podstawie kosztów ogrzewania budynku. Jeszcze do niedawna, gdy ceny nośników energii były relatywnie niskie, wydatki na ogrzewanie nie były dotkliwie odczuwane, co prowadziło do nagminnego marnotrawstwa energii. Znaczny wzrost cen paliw zmienił te proporcje, a oszczędności stały się opłacalne. W wymiarze społecznym ochrona cieplna budynków stała się jednym z nadrzędnych celów polityki energetycznej krajów członkowskich UE, którą wyrażają akty prawne odwołujące się do dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [3]. W Polsce zapisy dyrektywy zostały wdrożone ustawą z 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane [4] i obowiązują od 1 stycznia 2009 r.

Co wynika z przepisów?

Zapisy artykułu 5 Prawa budowlanego wśród wymagań podstawowych, które musi spełnić obiekt mieszkalny, wymieniają „odpowiednią charakterystykę energetyczną budynku oraz racjonalizację użytkowania energii". Sens sformułowania „odpowiednia charakterystyka” w rozwinięciu tego przepisu wyraźnie wskazuje na obowiązek jej oznaczenia w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, które zawiera określenie wielkości energii w kWh/m²/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Z kolei za „racjonalizację użytkowania energii” należy uznać wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych i ich wykonawstwo, które mogą poprawić pod względem opłacalności charakterystykę energetyczną budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dowodem jakości energetycznej budynku. Można ją wyznaczyć przez zlecenie wykonania audytu energetycznego, w którym bada się m.in. właściwości cieplne ścian zewnętrznych i płaszczyzn dachu i proponuje zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych. Obowiązek spełnienia tych wymagań wynika z art. 61 pkt 1.

Potrzeba ochrony cieplnej budynków wynika również z konieczności utrzymania ich odpowiedniego stanu technicznego. Przepisy nakazują co najmniej raz w roku okresowe kontrolowanie stanu technicznego elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (art. 62 pkt 1.1 lit. a) oraz co najmniej raz na 5 lat sprawdzanie stanu technicznego obiektu budowlanego i jego przydatności do użytkowania, w tym także jego estetyki (art. 62 pkt 2). Nieuzyskiwanie przez budynek odpowiednich wartości cieplnych wpływa na zwiększenie częstotliwości i zakresu prac remontowo-naprawczych. Reasumując, ochrona cieplna ścian budynku wynika z troski o zachowanie odpowiedniej wartości majątkowej budynku oraz ze względów ekonomiki jego eksploatacji.

Wymogi warunków technicznych

Rozporządzenie z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT) [6], zaostrzyło wymagania izolacyjności cieplnej i inne związane z oszczędnością energii. Szczegóły zawarte są w załączniku nr 2 do rozporządzenia i obowiązują od 1 stycznia 2009 r.

W nowelizacji WT wprowadzono nowe kryteria oceny izolacyjności cieplnej, które dotyczą przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego. Nowością są sprecyzowane liczbowo wartości określające pola powierzchni okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych oraz parametry przepuszczalności takich przegród, a także kategorie wartościujące wymagania odnoszące się do powierzchniowej kondensacji pary wodnej, szczelności na przenikanie powietrza. W odniesieniu do budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego w porównaniu z poprzednio obowiązującymi wymaganiami rozszerzono katalog stref konstrukcyjnych, dla których muszą być oznaczone wymagania cieplne z podaniem dopuszczalnych wartości. Poprzednie wymagania dotyczące ocieplania odnosiły się tylko do ścian przyległych do szczelin dylatacyjnych. W nowych ustaleniach znacznie obniżono dla nich progi maksymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła. Nieujęte dotąd elementy budynku, w odniesieniu do których określono maksymalne wartości graniczne tego współczynnika, to: ściany elewacyjne, dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami oraz ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych (tabela).

Ochrona cieplna wymienionych przegród budowlanych obejmuje również ich ochronę przed zawilgoceniem i korozją biologiczną. Zgodnie z art. 321 na wewnętrznych powierzchniach przegród zewnętrznych (ścian elewacyjnych i poddaszy oraz sufitów stropodachów) nie powinno dochodzić do zjawisk kondensacji pary wodnej umożliwiających rozwój grzybów pleśniowych, a w ich wnętrzach narastającego w kolejnych latach zawilgocenia spowodowanego kondensacją pary wodnej. Z tych względów istotna jest więc dbałość o poprawne wyliczenia projektowe wartości cieplnych, a także zgodnie z tymi wyliczeniami staranne wykonanie wszelkich prac, tak aby:

 • ochronić wnętrza przed przenikaniem zimna z zewnątrz oraz uniemożliwiać przewodzenie i przenikanie ciepła z budynku na zewnątrz przegrody (ocieplanie według wskazań wynikających z zastosowania określonego materiału termoizolacyjnego zgodnie z technologią jego wbudowania),
 • zapewnić ochronę ocieplonej przegrody budowlanej od wewnątrz przed możliwością absorbowania pary wodnej, a w sytuacjach, gdyby jednak tam się pojawiła – móc ją skutecznie usunąć (zastosowanie odpowiednich rozwiązań w celu zapewnienia efektywnej wentylacji).

Premiowanie ochrony cieplnej budynków

Działania poprawiające parametry ochrony cieplnej budynków są okazją do skorzystania z premii finansowej przeznaczonej na spłatę części kredytu zaciągniętego na ten cel. Dysponentem premii jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który ze środków utworzonego w tym celu Funduszu Termomodernizacji i Remontów świadczy pomoc finansową dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Zasady tej pomocy regulowane są przez przepisy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów [7]. Pomoc ta zwana jest: premią termomodernizacyjną, premią remontową bądź premią kompensacyjną.

Premia termomodernizacyjna

Mogą ją uzyskać wszyscy inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne. Premia przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których efektem jest roczne zmniejszenie:

 • zapotrzebowania na energię do ogrzewania,
 • strat tej energii o co najmniej 25%,
 • kosztów pozyskiwania ciepła o co najmniej 20%.

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia do przyznania premii jest przedstawienie audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK. Od 19 marca 2009 r. jej wartość stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu z zastrzeżeniem, że nie przekroczy wartości 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Premia termomodernizacyjna

Mogą ją uzyskać wszyscy inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne. Premia przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których efektem jest roczne zmniejszenie:

 • zapotrzebowania na energię do ogrzewania,
 • strat tej energii o co najmniej 25%,
 • kosztów pozyskiwania ciepła o co najmniej 20%.

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia do przyznania premii jest przedstawienie audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK. Od 19 marca 2009 r. jej wartość stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu z zastrzeżeniem, że nie przekroczy wartości 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Premia remontowa

Jej beneficjentami są inwestorzy budynków wielorodzinnych, których eksploatację rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 r. Adresowana jest do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego. Przyznawana jest w przypadku remontów związanych z termomodernizacją budynków wielorodzinnych, których przedmiotem jest m.in.  poprawa stanu technicznego ścian zewnętrznych, dachu i części przyziemia.

Warunkiem realizacji tego przedsięwzięcia jest m.in. zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię grzewczą dostarczaną do budynku wielorodzinnego o wielkości i wskaźniki wyszczególnione w ustawie. Jej wysokość stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego z odrębnym zastrzeżeniem, jeśli w takim budynku znajdują się lokale inne niż mieszkalne.

Premia kompensacyjna

Jest ona adresowana do inwestorów będących osobami fizycznymi, którzy w dniu 25 kwietnia 2005 r. byli właścicielami lub spadkobiercami właścicieli budynków mieszkalnych lub po tym dniu zostali spadkobiercami właścicieli takich budynków mieszkalnych, w których był co najmniej jeden lokal kwaterunkowy. Dla każdego rodzaju premii podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o nią jest wykonanie audytu energetycznego, który powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii, składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.

Audyt - ważne kryterium decyzyjne

Po wprowadzeniu w przepisach prawnych zmian zaostrzających wymagania cieplne dotyczące budynków ekonomicznie uzasadnione jest korzystanie z usług autoryzowanych audytorów energetycznych, ponieważ tylko oni mają uprawnienia do wystawiania świadectw energetycznych. Ich posiadanie przez właścicieli i zarządców jest obowiązkowe w przypadkach, gdy dotyczą budynków:

 • w których po 1 stycznia 2009 r. prawnie zakończono roboty budowlane (inwestor wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomił urząd o planowym przystąpieniu do użytkowania),
 • zbywanych po 1 stycznia 2009 r. osobom trzecim lub udostępnianych im na zasadzie użyczenia, najmu, dzierżawy lub podobnych czynności,
 • mieszkań lub lokali użytkowych zbywanych po 1 stycznia 2009 r. osobom trzecim lub udostępnianych im na zasadzie użyczenia, najmu, dzierżawy lub innych podobnych czynności,
 • wszystkich budynków niezwolnionych z obowiązku uzyskania świadectwa, jeśli po 1 stycznia 2009 r. zostały tak przebudowane lub wyremontowane, że zmieniła się ich charakterystyka energetyczna.

Z obowiązku posiadania certyfikatów przez właścicieli budynków wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego wyłączone są tylko obiekty, które:

 • podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • przeznaczone są do użytkowania w czasie nie dłuższym niż dwa lata,
 • przeznaczone są do użytkowania sezonowego nie dłużej niż cztery miesiące w roku.

Audyt energetyczny w założeniu jest obiektywną podpowiedzią, w jaki sposób, biorąc pod uwagę możliwości finansowe inwestora, optymalnie rozwiązać sprawy remontów i termomodernizacji. Fizycznie może go opracować każdy, kto potrafi. Ale jeśli nawet w gronie właścicieli budynku, lokalu lub będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno- użytkową są osoby dysponujące odpowiednimi w tym zakresie kwalifikacjami, to jednak z mocy prawa osoby takie wyłączone są z czynności wystawiania świadectw energetycznych. Tak więc wynika z tego, że przeprowadzenie takiego audytu musi być powierzone kompetentnej osobie bezstronnej.

W myśl art. 52 Prawa budowlanego osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową obowiązana jest do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej z należytą starannością, uwzględniając w szczególności rozwój wiedzy technicznej oraz zmiany w przepisach prawa, a przy tym musi zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej.

Odpowiednio sporządzony audyt jest dokumentem, który jest potrzebny:

 • właścicielowi budynku jako podstawa do podjęcia decyzji remontowo-termomodernizacyjnych,
 • bankowi udzielającemu kredytu jako dowód świadczący o efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, a więc niebudzący obaw co do spłaty kredytu,
 • Bankowi Gospodarstwa Krajowego jako podstawa do przyznania odpowiednich premii.

Projekt budowlany

Dokument musi zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową i spełniać wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [8]. Regulacje uwarunkowań cieplno-wilgotnościowych dotyczą w nim przedstawienia rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych podstawowych elementów konstrukcji obiektu oraz wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych, a także rozwiązań zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego związanych z regulacją warunków klimatu wewnętrznego budynku.

Właściwości cieplno-wilgotnościowe określonych przegród budowlanych zależne są też od rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, takich jak: wentylacja grawitacyjna, grawitacyjna wspomagana i mechaniczna oraz klimatyzacja (§ 11 pkt 7). Dla takich instalacji w projekcie muszą być założone zgodnie z audytem energetycznym parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz innych przepisów w tym zakresie, a same urządzenia odpowiednio dobrane, zwymiarowane i określone wartościami mocy cieplnych, chłodniczych bądź elektrycznych.

W założeniach projektowych związanych z ochroną cieplną budynku zawsze powinny być przestrzegane ustalenia zawarte w audycie w celu wykluczenia istotnych rozbieżności, które mogą przyczynić się do obniżenia efektywności energetycznej budynku. Dlatego w sprawach niezaplanowanych odstępstw projektant powinien zawsze konsultować się z inwestorem i audytorem.

Literatura

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.).
 3. Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (DzUrz L 1 z 4.1.2003 r., s. 65–71).
 4. Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (DzU z 2007 r. nr 191, poz. 1373).
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2009 r. nr 161, poz. 1279).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2008 r. nr 201, poz. 1238).
 7. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (DzU z 2008 r. nr 223, poz. 1459).
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2003 r. nr 120, poz. 1133 ze zm.).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Tomasz Gałązka Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Artykuł omawia zawartość i postanowienia krajowego planu promującego wzrost liczby budynków o niskim zużyciu energii stanowiący załącznik do przyjętej dnia 22.06.2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument...

Artykuł omawia zawartość i postanowienia krajowego planu promującego wzrost liczby budynków o niskim zużyciu energii stanowiący załącznik do przyjętej dnia 22.06.2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument ten wypełnia upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także wymogu określonego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Przemysław Gogojewicz Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania...

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania sprawy.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej...

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2.

dr inż. Rafał Żuchowski , dr inż. Artur Nowoświat , dr inż. Leszek Dulak Monitoring hałasu środowiskowego

Monitoring hałasu środowiskowego Monitoring hałasu środowiskowego

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych...

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych i kryteriach lokalizacji punktów pomiarowych, zaleceniach dotyczących warunków meteo, procedurach pomiarów i rejestracji hałasu i tła akustycznego, map akustycznych oraz weryfikacji i kalibracji przyjętych metod obliczeniowych.

Przemysław Gogojewicz Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia w praktyce Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć,...

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć, jak ich dochodzić.

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak, mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06 Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym,...

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym, salom audytoryjnym i wykładowym oraz innym pomieszczeniom o podobnym przeznaczeniu.

Przemysław Gogojewicz Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca...

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca może rozporządzać poszczególnymi przedmiotami majątkowymi na rzecz określonych osób. Czym różni się ten rodzaj zapisu od zapisu zwykłego?

mgr inż. Jerzy Ćwięk , dr inż. Arkadiusz Węglarz Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność...

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność energetyczna była dla budownictwa tak znaczącym wyzwaniem.

dr inż. Marzena Najduchowska Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Co zmieni się w normach dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych?

Co zmieni się w normach dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych?

Przemysław Gogojewicz Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać? Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Przemysław Gogojewicz Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Teresa Wons Reakcja na ogień - nowe wymagania

Reakcja na ogień - nowe wymagania Reakcja na ogień - nowe wymagania

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Przemysław Gogojewicz Mur oporowy a pozwolenie na budowę

Mur oporowy a pozwolenie na budowę Mur oporowy a pozwolenie na budowę

Mur może pełnić zarówno funkcję ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej. W ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej roli. Decyduje...

Mur może pełnić zarówno funkcję ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej. W ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej roli. Decyduje ona o kwalifikacji obiektu.

Przemysław Gogojewicz Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika? Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym...

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym wypadku nie oznacza, że budynku nie można zakwalifikować do kategorii obiektu budowlanego. Przy odmiennym rozumowaniu budowa budynku bez jakichkolwiek instalacji i urządzeń możliwa byłaby bez jakichkolwiek rygorów prawnych i w celu obejścia prawa wystarczające byłoby niewyposażenie budynku, nawet...

Przemysław Gogojewicz Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie...

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie go do celów mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego może nakazać (w drodze decyzji) usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń albo przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja powinna być natychmiast wykonana i może być ogłoszona ustnie.

dr inż. Jacek Nurzyński Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne

Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne

Zasady oceny właściwości akustycznych budynku oraz wymagania stawiane w tym zakresie są przedmiotem normy PN-B-02151, która jest obecnie w trakcie nowelizacji. Prace nad tym dokumentem są prowadzone w...

Zasady oceny właściwości akustycznych budynku oraz wymagania stawiane w tym zakresie są przedmiotem normy PN-B-02151, która jest obecnie w trakcie nowelizacji. Prace nad tym dokumentem są prowadzone w grupie roboczej PKN (KT 253) w ramach umowy podpisanej z Instytutem Techniki Budowlanej. Docelowo norma będzie się składała z sześciu części.

dr inż. Zbigniew Pozorski, mgr inż. Szymon Wojciechowski Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych

Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych

Niedawno pojawiła się informacja o planach wprowadzenia nowej normy, oznaczonej jako EN 14509-2 i określającej wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych....

Niedawno pojawiła się informacja o planach wprowadzenia nowej normy, oznaczonej jako EN 14509-2 i określającej wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych. Jakie zmiany może przynieść ten dokument?

dr inż. Małgorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania

Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania

Jak ocenić jakości powietrza wewnętrznego w budynkach? Jak klasyfikuje się zanieczyszczenia chemiczne?

Jak ocenić jakości powietrza wewnętrznego w budynkach? Jak klasyfikuje się zanieczyszczenia chemiczne?

Przemysław Gogojewicz Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne

Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne

Nie można zmusić zarządzającego do remontu starych budynków, opierając się na obecnie obowiązujących wymogach technicznych.

Nie można zmusić zarządzającego do remontu starych budynków, opierając się na obecnie obowiązujących wymogach technicznych.

Przemysław Gogojewicz Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków

Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków

Nie można uznać, że zabudowa bliźniacza jest tylko równoznaczna z zabudową w granicy. Forma zabudowy jednorodzinnej, w tym forma zabudowy bliźniaczej, może być pod pewnymi warunkami, realizowana zarówno...

Nie można uznać, że zabudowa bliźniacza jest tylko równoznaczna z zabudową w granicy. Forma zabudowy jednorodzinnej, w tym forma zabudowy bliźniaczej, może być pod pewnymi warunkami, realizowana zarówno w granicy, jak i w oddaleniu od granicy, także na jednej działce.

Przemysław Gogojewicz Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych

Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych

Udział w prawie własności nieruchomości nie upoważnia do uzyskania danych osobowych osób zameldowanych na tej nieruchomości. Potrzeba dostępu indywidualnego do ewidencyjnych danych osobowych osób trzecich...

Udział w prawie własności nieruchomości nie upoważnia do uzyskania danych osobowych osób zameldowanych na tej nieruchomości. Potrzeba dostępu indywidualnego do ewidencyjnych danych osobowych osób trzecich musi być potwierdzona obiektywną i usprawiedliwioną przepisami prawa materialnego koniecznością dysponowania tymi danymi.

Przemysław Gogojewicz Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych?

Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych? Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych?

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 Prawa budowlanego, dopuszczalne jest tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 Prawa budowlanego, dopuszczalne jest tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku

Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku

W dniach 16-17 listopada odbyła się czwarta edycja Konferencji IZOLACJE pt. Modernizacja starego budownictwa w Polsce. W tym roku gościliśmy w Katowicach, w hotelu Angelo by Vienna House. W konferencji...

W dniach 16-17 listopada odbyła się czwarta edycja Konferencji IZOLACJE pt. Modernizacja starego budownictwa w Polsce. W tym roku gościliśmy w Katowicach, w hotelu Angelo by Vienna House. W konferencji uczestniczyło ponad 230 osób - inżynierów, architektów, projektantów, przedstawicieli uczelni technicznych i innych specjalistów z branży budowlanej.

Przemysław Gogojewicz Odległość od okien budynku wg Warunków Technicznych

Odległość od okien budynku wg Warunków Technicznych Odległość od okien budynku wg Warunków Technicznych

W jakiej odległości od okien budynku wielorodzinnego można zaplanować plac zabaw lub pojemniki na śmieci? Poznaj przepisy prawne i orzecznictwo sądowe.

W jakiej odległości od okien budynku wielorodzinnego można zaplanować plac zabaw lub pojemniki na śmieci? Poznaj przepisy prawne i orzecznictwo sądowe.

Najnowsze produkty i technologie

CFI World S.A. Robakowo CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi...

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi branży budowlanej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy spożywczej. Współpracuje z wiodącymi producentami, w tym Lotte Fine Chemical czy LG Chem.

Bricoman Jak wyrównać ściany?

Jak wyrównać ściany? Jak wyrównać ściany?

Ściany odbiegające od pionu, nieestetyczne narożniki, wybrzuszenia czy ubytki w dużym stopniu wpływają na estetykę wnętrz. Utrudniają wykończenie pomieszczeń za pomocą płytek i bardzo brzydko prezentują...

Ściany odbiegające od pionu, nieestetyczne narożniki, wybrzuszenia czy ubytki w dużym stopniu wpływają na estetykę wnętrz. Utrudniają wykończenie pomieszczeń za pomocą płytek i bardzo brzydko prezentują się po pomalowaniu. Żeby mieszkanie było ładne i zadbane oraz żeby wyglądało elegancko, warto wyrównać ściany. Nie zawsze wymaga to dużych nakładów finansowych oraz przeprowadzenia czasochłonnych prac.

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.