Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Maty kompensacyjne - wymagania stawiane podłożom

Compensation panels. Part 1 - Requirements for base layers

Spękany podkład, który miał być podłożem pod płytki ceramiczne
M. Rokiel

Spękany podkład, który miał być podłożem pod płytki ceramiczne


M. Rokiel

Wykładzina z płytek ceramicznych to bardzo często spotykana warstwa użytkowa podłóg. Jednak efekt nie zależy tylko od wyglądu i jakości ułożenia samych płytek.

Zobacz także

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

dr inż. Krzysztof Pogan, WestWood® Kunststofftechnik GmbH Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one...

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie

Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie

Temat zachowania się posadzek przemysłowych z dodatkiem zbrojenia rozproszonego (ang. fiber reinforced concrete – FRC) ma charakter interdyscyplinarny. Dlaczego? Otóż nie jest związany tylko z inżynierią...

Temat zachowania się posadzek przemysłowych z dodatkiem zbrojenia rozproszonego (ang. fiber reinforced concrete – FRC) ma charakter interdyscyplinarny. Dlaczego? Otóż nie jest związany tylko z inżynierią lądową i geotechniką, ale również z inżynierią materiałową. W rezultacie do poprawnego rozumienia pracy posadzki wymagana jest wszechstronna wiedza, której rozwój jest korzystny dla szerokiej grupy inżynierów oraz wykonawców. Ponadto ciągle jesteśmy świadkami rozwijających się nowych materiałów i...

Doświadczenie (a przede wszystkim późniejsze problemy eksploatacyjne) pokazuje, że problemy związane z wykonywaniem wykładzin nie są zagadnieniami banalnymi, zwłaszcza w odniesieniu do:

 • zagadnień związanych z podłożem (rodzaj podłoża, sposób jego przygotowania, wymagane parametry - wytrzymałość, wilgotność, wysezonowanie, równość itp.),
 • doboru zapraw klejących,
 • parametrów płytek ceramicznych.

Przykładowy przekrój przez podłogę pokazano na RYS. 1., RYS. 2. i RYS. 3. Poprawne wykonanie wykładziny to nie tylko fizyczne ułożenie płytek (z czym związane są podane wyżej zagadnienia), to także odpowiednio dobrany układ warstw podłogi.

Najczęściej występujące tu obciążenia to: obciążenia użytkowe, obciążenia termiczne i drgania. Niezależnie jednak od ich rodzaju podłoga musi przenieść wszystkie te oddziaływania.

Konstrukcja podłogi może być różna, jednak pewne zasady będą wspólne. Chodzi tu o wymagania stawiane podłożu, które można sklasyfikować następująco:

 • wymogi wytrzymałościowe (wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, wytrzymałość na rozerwanie),
 • wymogi wynikające z własności zapraw klejących (wilgotność, temperatura, wysezonowanie itp.),
 • pozostałe (czystość, równość, brak zarysowań itp.).
RYS. 1. Wykładzina ceramiczna na jastrychu zespolonym. Objaśnienia: 1 - płytki ceramiczne, 2 - zaprawa klejąca, 3 - jastrych, 4 - warstwa sczepna, 5 - podłoże betonowe/żelbetowe; rys.: Agrob Buchtal RYS. 2. Wykładzina ceramiczna na jastrychu pływającym na kleju cienkowarstwowym. Objaśnienia: 1 - płytki ceramiczne, 2 - zaprawa klejąca, 3 - jastrych, 4 - warstwa rozdzielająca, 5 - płyty izolacji termiczno-akustycznej, 6 - paroizolacja, 7 - podłoże betonowe/żelbetowe; rys.: Agrob Buchtal RYS. 3. Wykładzina ceramiczna na jastrychu na warstwie rozdzielającej na kleju cienkowarstwowym. Objaśnienia: 1 - płytki ceramiczne, 2 - zaprawa klejąca, 3 - jastrych, 4 - warstwa rozdzielająca, 5 - podłoże betonowe/żelbetowe; rys.: Agrob Buchtal

Niektóre z nich są oczywiste (np. czystość), precyzyjne określenie innych (np. równości, parametrów wytrzymałościowych) jest bardziej problematyczne.

Jeżeli chodzi o parametry wytrzymałościowe podłoża pod wykładziny ceramiczne, to punktem wyjścia jest określenie wielkości i sposobu działania obciążeń (mechanicznych, termicznych itp.) oraz - co równie istotne - miejsca zastosowania. Inne wymagania będą bowiem stawiane podłożu pod płytki w łazience, a inne na dnie niecki basenowej. Dodatkowo niektóre rozwiązania mogą zostać narzucone zastanym schematem konstrukcyjnym układu nośnego podłogi.

I tak, wykładzina ceramiczna może zostać ułożona na jastrychu zespolonym z podłożem (RYS. 1.), na podkładzie na warstwie oddzielającej (RYS. 2.), jastrychu pływającym (RYS. 3.), bezpośrednio na betonie czy - uwaga - na podłożu drewnianym lub drewnopochodnym (tu jednak należy pamiętać o ograniczeniach - FOT. 1. i FOT. 2).

FOT. 1. Wykładzina ułożona na stropie drewnianym. Skutek samowolnych zmian w projekcie; fot.: M. Rokiel

FOT. 1. Wykładzina ułożona na stropie drewnianym. Skutek samowolnych zmian w projekcie; fot.: M. Rokiel

FOT. 2. Wykładzina ułożona na stropie drewnianym. Pęknięcia obrazują umiejscowienie belki nośnej – rezultat ewidentnych błędów projektowo‑wykonawczych; fot.: M. Rokiel

FOT. 2. Wykładzina ułożona na stropie drewnianym. Pęknięcia obrazują umiejscowienie belki nośnej – rezultat ewidentnych błędów projektowo‑wykonawczych; fot.: M. Rokiel

Mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem ma być zapewnione przez klej, ale możliwe jest to tylko wówczas, gdy podłoże jest odpowiednio przygotowane. Według [1] i [2] musi być ono:

 • czyste, stabilne, nośne (tj. o wytrzymałości pozwalającej na przeniesienie oddziaływujących obciążeń), szorstkie (z otwartymi porami), bez zarysowań i spękań. Niedopuszczalne są tłuste plamy, zabrudzenia, wykwity, stare powłoki, wymalowania i inne substancje mogące powodować pogorszenie przyczepności,
 • równe, niedopuszczalne są ostre krawędzie, raki czy ubytki. Prześwit między podłożem a łatą o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Jednocześnie odchylenie od poziomu/założonego spadku płaszczyzny nie może być większe niż 5 mm,
 • suche i wysezonowane.

Ten ostatni punkt wymaga wyjaśnienia. Podłoże pod okładziny ceramiczne powinno być wysezonowane na tyle, żeby ewentualne odkształcenia nie spowodowały uszkodzenia okładziny. Dotyczy to zarówno odkształceń skurczowych, jak i tych powstałych na skutek innych obciążeń.

Według [3] podłoże betonowe powinno być sezonowane minimum 6 miesięcy. Czas ten można skrócić, jeżeli z indywidualnej analizy wynika, że w momencie wykonywania prac odkształcenia podłoża ustały lub zmniejszyły się do akceptowalnego poziomu.

Wytyczne ITB [1] również wymagają min. 6-miesięcznego sezonowania podłoża. Według [3] podłoże betonowe powinno być w stanie powietrznosuchym (według wytycznych [4] wilgotność masowa jastrychu cementowego w momencie wykonywania prac powinna wynosić ≤  2%), polska literatura techniczna definiuje natomiast maksymalną wilgotność podłoża na poziomie 4-5%.

Zapewnienie odpowiednich warunków schnięcia jastrychu pływającego lub na warstwie rozdzielającej jest bardzo istotne. Tego typu jastrychy są w pewnych sytuacjach podatne na odkształcenia krawędziowe.

Jeżeli jastrych wysycha jednostajnie w całym przekroju poprzecznym, to pozostaje płaski. W przypadku zbyt szybkiego wysychania jego dolna część, znajdująca się przy warstwie rozdzielającej, pozostaje mokra, natomiast wierzchnia warstwa jest sucha. To powoduje odkształcenia polegające na unoszeniu się strefy krawędziowej. Dlatego podkład powinien mieć możliwość równomiernego wysychania w całym przekroju. Wówczas jego skurcz jest równomierny.

Odwrotny skutek (i odkształcenia w drugą stronę) powoduje wykonanie wykładziny (zwłaszcza z płyt wielkoformatowych) na jastrychach o zbyt wysokiej wilgotności, wykonanych jako pływające lub na warstwie rozdzielającej.

Skutki tego typu deformacji są szczególnie widoczne na styku z elementami trwale zespolonymi z podłożem (np. ścianami, słupami). Dochodzi tu najczęściej do uszkodzenia (oderwania) elastycznej masy dylatacyjnej i pojawienia się rys wzdłuż krawędzi styku (FOT. 3.FOT. 4), a w skrajnych przypadkach do uszkodzeń (spękań) wykładziny.

FOT. 3-4. Taki efekt może być m.in. rezultatem ułożenia płytek na jastrychu pływającym o zbyt dużej wilgotności; fot.: M. Rokiel

Według [3] tradycyjne jastrychy wymagają 28-dniowego sezonowania. Czas ten może być skrócony do kilku dni (zazwyczaj 5-7 dni), gdy podłożem są zaprawy PCC.

W przypadku stosowania szybkowiążących i szybkosprawnych jastrychów, w sprzyjających warunkach cieplno-wilgotnościowych ułożenie płytek możliwe jest nawet po 2-3 dniach (wiążące są zawsze wytyczne producenta).

Według wytycznych [5] wilgotność jastrychu anhydrytowego w momencie wykonywania prac wynosić powinna:

 • ≤  0,3% dla jastrychów z ogrzewaniem podłogowym,
 • ≤ 0,5% dla pozostałych przypadków.

Z kolei wytyczne [6] zezwalają na wykonywanie wykładzin na jastrychach anhydrytowych o wilgotności masowej wynoszącej:

 • ≤  0,5% dla jastrychów z ogrzewaniem podłogowym,
 • ≤  1% dla pozostałych przypadków,

zalecając jednocześnie obniżenie jej maksymalnej wartości odpowiednio do ≤  0,3% i ≤  0,5%, gdy wykonuje się wykładzinę z płytek o boku ≥  40 cm lub przy spoinach o szerokości ≤  3 mm.

Istotnym etapem prac wykładzinowych jest również prawidłowe rozmieszczenie i wykonanie dylatacji. Pozwalają one przede wszystkim na kompensację odkształceń skurczowych oraz termicznych. Projektuje się je, uwzględniając obciążenia działające na posadzkę, obecność ogrzewania podłogowego, powierzchnię, kształt i konstrukcję podłogi.

Wyróżnić można kilka typów dylatacji:

 • dylatacje konstrukcyjne obiektu (budynku) - są niezależne od konstrukcji samej podłogi, przebiegają zawsze przez wszystkie warstwy konstrukcji,
 • dylatacje strefowe (RYS. 4, RYS. 5 i RYS. 6) - przy większych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podłogowego należy wykonać dylatacje pośrednie. Muszą one przechodzić przez całą grubość jastrychu i być odwzorowane w okładzinie. Dylatacje strefowe wykonuje się także w przypadku powierzchni o kształcie liter L lub U,
 • dylatacje brzegowe (RYS. 7 i RYS. 8) - oddzielają jastrych od elementów pionowych. Przecinają one warstwę wierzchnią i dodatkowo, w przypadku podłogi pływającej uniemożliwiają powstawanie tzw. mostków akustycznych,
 • dylatacje montażowe (FOT. 5) - oddzielają wykładzinę ceramiczną od kratek, wpustów, rur instalacyjnych itp. Ich szerokość wynosi zwykle 6-8 mm (ale nie mniej niż 5 mm).
RYS. 4. Dylatacja strefowa w okładzinie ceramicznej z zastosowaniem kątowników ochronnych; rys.: Agrob Buchtal

RYS. 4. Dylatacja strefowa w okładzinie ceramicznej z zastosowaniem kątowników ochronnych; rys.: Agrob Buchtal

RYS. 5. Dylatacja strefowa w okładzinie ceramicznej ze specjalnego profilu; rys.: Agrob Buchtal

RYS. 5. Dylatacja strefowa w okładzinie ceramicznej ze specjalnego profilu; rys.: Agrob Buchtal

RYS. 6. Dylatacja strefowa w okładzinie ceramicznej. Objaśnienia: 1 - zaprawa klejąca, 2 - płytki ceramiczne, 3 - elastyczna masa dylatacyjna, 4 -gruntownik (primer) do boków szczeliny, 5 - podłoże, 6 - sznur dylatacyjny, 7 - wypełnienie dylatacji; rys.: Agrob Buchtal

RYS. 6. Dylatacja strefowa w okładzinie ceramicznej. Objaśnienia: 1 - zaprawa klejąca, 2 - płytki ceramiczne, 3 - elastyczna masa dylatacyjna, 4 -gruntownik (primer) do boków szczeliny, 5 - podłoże, 6 - sznur dylatacyjny, 7 - wypełnienie dylatacji; rys.: Agrob Buchtal

O ile dylatacje konstrukcyjne, brzegowe i montażowe są przenoszone z podłoża na posadzkę w sposób intuicyjny i bezsprzeczny, o tyle z bezpośrednim przeniesieniem dylatacji strefowych na wykładzinę ceramiczną mogą wiązać się pewne problemy natury estetycznej (np. przez płytki układane w karo). A dylatacje te pełnią bardzo ważną funkcję, zarówno przy obecności ogrzewania podłogowego, jak i przy różnym od prostokąta (FOT. 6) bądź nieregularnym kształcie jastrychu (RYS. 9). Tym bardziej, że można rozróżnić tu dwa przypadki:

 • gdy ogrzewanie podłogowe występuje nie pod całą powierzchnią jastrychu,
 • gdy ogrzewanie podłogowe występuje pod całą powierzchnią jastrychu.
RYS. 7-8. Przykładowe sposoby wykonania dylatacji brzegowej; rys.: Agrob Buchtal
FOT. 5. Przy odpływie linowym musi być wykonana dylatacja montażowa; fot.: M. Rokiel

FOT. 5. Przy odpływie linowym musi być wykonana dylatacja montażowa; fot.: M. Rokiel

FOT. 6. Jastrych pływający w kształcie litery L wymaga odpowiedniego zdylatowania; fot.: M. Rokiel

FOT. 6. Jastrych pływający w kształcie litery L wymaga odpowiedniego zdylatowania; fot.: M. Rokiel

RYS. 9. Przykładowe zdylatowanie cementowego jastrychu pływającego w pomieszczeniach o nieregularnym kształcie; rys.:

RYS. 9. Przykładowe zdylatowanie cementowego jastrychu pływającego w pomieszczeniach o nieregularnym kształcie; rys.: "Fugen in Zement…"

W pierwszym przypadku podział na strefy ogrzewane i nieogrzewane jest niezależny od kształtu pomieszczenia, strefy te muszą być rozdzielone dylatacjami. Dylatacje tego typu wykonuje się ponadto w przypadku znacznych różnic w temperaturze czynnika grzewczego lub rodzaju ogrzewania podłogowego (elektryczne, wodne). Oddylatować od siebie należy także pola z niezależnie regulowanym ogrzewaniem.

Dylatacje strefowe winny być wykonane w przejściach komunikacyjnych (progi drzwiowe), zwłaszcza w miejscach łączenia się wylewek w pomieszczeniach o różnych wymiarach, na styku podłóg o różnej grubości i/lub konstrukcji.

Przy określaniu szerokości i układu dylatacji należy uwzględnić rodzaj podłoża (jastrychu), geometrię powierzchni, wielkość płytek oraz obciążenia termiczne (nie tylko ogrzewanie podłogowe, ale i np. nagrzewanie przez duże okna/witryny szklane).

Dylatacje brzegowe powinny mieć szerokość przynajmniej 10 mm w przypadku systemów z ogrzewaniem podłogowym, w pozostałych przypadkach jest to zalecana szerokość (minimalna 8 mm). Minimalna szerokość 10 mm w systemach ogrzewania podłogowego wynika z faktu, że zmiany szerokości dylatacji (nie tylko obwodowych) mogą dochodzić do 5 mm. Szerokość dylatacji strefowych przy ogrzewaniu podłogowym nie powinna być mniejsza niż 10 mm. Konieczność wykonywania szerszych dylatacji strefowych i brzegowych może wynikać z analizy zmian szerokości dylatacji.

Według wytycznych ITB [1] powierzchnia niezdylatowana nie powinna być większa niż 5×6 m

Według wytycznych [4]:

 • pola jastrychu z ogrzewaniem podłogowym nie mogą być większe niż 40 m2, przy czym długość niezdylatowanego boku nie może przekroczyć 6,5 m;
 • powierzchnie nieogrzewane powinny być podzielone na pola o powierzchni nie większej niż 60 m2, przy czym długość niezdylatowanego boku powinna wynosić ≤  8 m,
 • zdylatowane pola powinny mieć nadany kształt kwadratu lub prostokąta, o proporcjach boków nieprzekraczających 1:1,5.

Według wytycznych [5] pola jastrychu z ogrzewaniem podłogowym nie powinny być większe niż 100 m2, przy czym długość niezdylatowanego boku nie powinna być większa niż 10 m. Przy kwadratowych lub prostokątnych polach (proporcje boków nie większe niż 2:1) możliwe jest także wykonanie większych, niezdylatowanych powierzchni, o ile wykona się niezbędne ­obliczenia.

Dla pomieszczeń bez ogrzewania podłogowego długość niezdylatowanego boku nie powinna przekraczać 20 m, gdy stosuje się jastrych upłynniony, oraz 15 m w pozostałych przypadkach.

W nietypowych sytuacjach (np. dla relatywnie dużych niezdylatowanych powierzchni oraz gdy stosuje się np. płytki wielkoformatowe czy kamienne) konieczne może być obliczeniowe określenie szerokości dylatacji. Przykładowo dla odcinka jastrychu anhydrytowego o długości l = 8 m i przy zmianie temperatury o Δt = 20°C (od +10°C do +30°C) zmiana jego długości o ΔL wynosi:

(1)

gdzie:

 - współczynnik rozszerzalności termicznej dla jastrychów anhydrytowych.

Skoro zmiana długości ΔL wynosi 2,4 mm, to przy założeniu, że maksymalna dopuszczalna odkształcalność masy dylatacyjnej D wynosi 25%, szerokość szczeliny dylatacyjej bd może być wyznaczona ze wzoru:

 (2)

Przy ogrzewaniu podłogowym należy założyć możliwość poziomych przemieszczeń krawędzi jastrychu o 5 mm.

Niekiedy w jastrychu wykonuje się tzw. dylatacje kontrolne. Są to nacięcia wykonane na 1/3 do 1/2 grubości jastrychu. Pozwalają one na przeniesienie odkształceń skurczowych w jastrychu cementowym (w jastrychach anhydrytowych w praktyce się ich nie wykonuje) - w miejscu nacięcia dochodzi do pęknięcia. Przed wykonaniem uszczelnienia rysę należy sklamrować i skleić żywicą epoksydową – dlatego tego typu szczelin nie traktuje się jak dylatacji. Jeżeli taką rysę pozostawi się otwartą (np. w przejściu drzwiowym), należy ją wykończyć tak, jak dylatację strefową.

Dla okładzin z płytek/płyt wielkoformatowych wytyczne [7] ograniczają powierzchnię niezdylatowanego pola do 40 m2, przy jednoczesnym ograniczeniu długości boku do 8 m i proporcji boków prostokątnego pola do 1:2,5.

Z kolei zalecenia ZDB [8] rekomendują ograniczenie niezdylatowanej powierzchni do 25 m2, zwłaszcza w sytuacji, gdy należy się liczyć z nierównomiernym i/lub intensywnym ogrzewaniem powierzchni płyt. Dylatacje brzegowe powinny mieć szerokość przynajmniej 10 mm w przypadku systemów z ogrzewaniem podłogowym, w pozostałych przypadkach jest to minimum 8 mm.

Minimalna szerokość 10 mm w systemach ogrzewania podłogowego wynika z faktu, że zmiany szerokości dylatacji (nie tylko obwodowych) mogą dochodzić do kilku milimetrów. Szerokość dylatacji strefowych przy ogrzewaniu podłogowym powinno się wyznaczyć obliczeniowo. Zalecenia, że ich szerokość nie powinna być mniejsza niż 8 mm, są ze względów estetycznych w większości przypadków nie do przyjęcia, ale bezkrytyczne ich zmniejszanie może prowadzić do uszkodzeń powierzchni wykładziny, co przy cenie sięgającej nawet kilkaset złotych za m2 płyty może być dość kosztowne.

Wykonstruowanie dylatacji musi zawsze uwzględniać właściwości materiału warstwy wierzchniej. Może się okazać, że w odniesieniu do konkretnych warunków użytkowania i konkretnego materiału tej warstwy podane powyżej wymogi ulegną zaostrzeniu – chodzi tu przede wszystkim o rozstaw i szerokość dylatacji.

Parę słów trzeba także powiedzieć o podłożach drewnianych czy drewnopochodnych. Według wytycznych Fliesenverlegung auf OSB-Platten [9] wykładziny można wykonywać tylko na płytach klasy OSB/3 lub OSB/4 według [10] o grubości przynajmniej 25 mm.

Ugięcie konstrukcji wsporczej i płyt nie może być większe niż L/600. Poza tym muszą być one zamocowane w sposób umożliwiający pracę bez powstawania dodatkowych naprężeń - odstęp między ograniczającymi przegrodami powinien wynosić min. 15 mm.

Według wytycznych [9] płyty OSB muszą być łączone na pióro i wpust oraz przykręcone do podłoża. Spełnienie podanych powyżej wymagań nie oznacza, że wykonanie wykładzin jest bezwarunkowo możliwe. Wymagana jest ocena podłoża pod względem stabilności (zamocowanie, ugięcie, klawiszowanie). Konieczna jest także analiza przyczepności zaprawy klejącej do drewna lub materiałów drewnopochodnych oraz wpływ wilgoci z zaprawy klejącej na podłoże.

Problemem może być obecność preparatów zabezpieczających/konserwujących czy lakierów/wymalowań. W wątpliwych sytuacjach należy skonsultować się z producentem kleju i/lub przeprowadzić próby.

FOT. 7-8. Spękany podkład, który miał być podłożem pod płytki; fot.: M. Rokiel

Powyższe zalecenia sygnalizują mnogość zagadnień, na jakie należy zwrócić uwagę przy wykonywaniu wykładzin ceramicznych. Nie wyczerpują jednak tematu. Szerokie spektrum zastosowań tych posadzek pociąga za sobą różnorodność rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych.

Kluczem do sukcesu jest dobór odpowiedniego do danej sytuacji układu i produktów mających spełniać przyjęte założenia, zapewniając w sposób trwały estetykę i bezpieczeństwo użytkowania posadzki ceramicznej. Niejednokrotnie nastręcza to nie lada kłopotu, tym bardziej, że układ ten ma być utworzony przez materiały o różnych właściwościach fizykochemicznych i mających spełniać w nim różne funkcje (elementy konstrukcyjne, elementy usztywniające/podkłady, materiały wiążące i wypełniające spoiny, warstwa użytkowa).

FOT. 9. Mata kompensacyjna montowana poprzez luźne ułożenie na podłożu; fot.: M. Rokiel

FOT. 9. Mata kompensacyjna montowana poprzez luźne ułożenie na podłożu; fot.: M. Rokiel

FOT. 10. Rysy w płytkach; fot.: M. Rokiel

FOT. 10. Rysy w płytkach; fot.: M. Rokiel

RYS. 10. Zależność naprężenia - odkształcenia dla betonu i dla płytki ceramicznej. Dla materiału ceramicznego (kruchego) średni moduł Younga wynosi ok. Ec = 90 GPa (jest on zróżnicowany w zależności od składu płytek), podczas gdy moduł Younga dla betonu wynosi Eb = 24 GPa; rys.: I. Gawęda

RYS. 10. Zależność naprężenia - odkształcenia dla betonu i dla płytki ceramicznej. Dla materiału ceramicznego (kruchego) średni moduł Younga wynosi ok. Ec = 90 GPa (jest on zróżnicowany w zależności od składu płytek), podczas gdy moduł Younga dla betonu wynosi Eb = 24 GPa; rys.: I. Gawęda

Nawet w przypadku podłoża mineralnego, które intuicyjnie winno być znakomitym pod również mineralny materiał wykładziny nie jest to proste. Na efekt nakłada się bowiem szereg procesów, począwszy od fazy koncepcyjnej po fizyczne wykonanie układu, na konserwacji posadzki kończąc. W procesy te należy dodatkowo wpleść chociażby pośpiech (niedostosowanie rozwiązań do zastanej sytuacji, niedostateczne przerwy technologiczne, brak dopracowania detali) czy szukanie oszczędności konstrukcyjno-materiałowych (pomijanie lub zmiany grubości warstw układu, zmiany materiałowe powodujące brak kompatybilności układu, przelewanie wody zarobowej). W konsekwencji podłoże pod posadzkę ceramiczną w chwili rozpoczęcia robót wykładzinowych jest obarczone rysami skurczowymi (FOT. 7 i FOT. 8), niedostatecznie wysezonowane czy - w przypadku zatopionej instalacji grzewczej - niewygrzane. A całość ma zwieńczać wykładzina wielkoformatowa.

RYS. 11. Wykładzina ceramiczna na jastrychu zespolonym. Objaśnienia: 1 - płytki ceramiczne, 2 - zaprawa klejąca, 3 - jastrych, 4 - warstwa sczepna, 5 - podłoże betonowe/żelbetowe; rys.: Agrob Buchtal

RYS. 11. Wykładzina ceramiczna na jastrychu zespolonym. Objaśnienia: 1 - płytki ceramiczne, 2 - zaprawa klejąca, 3 - jastrych, 4 - warstwa sczepna, 5 - podłoże betonowe/żelbetowe; rys.: Agrob Buchtal

Rozpatrując układ podłogowy z posadzką ceramiczną, z powodu niestabilności wymiarowej poszczególnych, oddziałujących na siebie wzajemnie, warstw – zawsze uwzględnić należy panujący w nim złożony stan naprężeń i odkształceń. Rzeczona niestabilność wymiarowa jest w dużej mierze funkcją zmian zawartości wilgoci, temperatury oraz obciążeń (statycznych i dynamicznych) w układzie jako całości oraz w jego poszczególnych warstwach.

Dla materiałów sztywnych w pierwszym etapie przy rosnących naprężeniach materiały zachowują się sprężyście, tj. odkształcają się nietrwale. W pewnym zakresie odkształcenie ε jest proporcjonalne do naprężenia σ (prawo Hooke’a):

(3)

gdzie:

E - moduł Younga

Zgodnie z RYS. 10 przy podobnym poziomie odkształcenia, np. 0,2%, naprężenia w betonie wynoszą 50 MPa, podczas gdy w płytce 180 MPa.

Zatem gdy połączymy te dwa materiały (w sposób sztywny), jeśli w betonie powstaną odkształcenia wynoszące 0,2%, zostaną one przeniesione na materiał wykładziny ceramicznej i wygenerują w nim naprężenia na poziomie 180 MPa. Dodatkowo, naprężenia są addytywne. Wniosek jest prosty, płytki ulegną uszkodzeniu (FOT. 9, FOT. 10 oraz RYS. 11).

W TABELI podano przykłady naprężeń rozciągających i ściskających oddziałujących na wykładzinę ceramiczną. Naprężenia rozciągające będą prowadzić do pękania warstwy płytek.

By zobrazować powyższe, można przytoczyć przykład posadzki z ogrzewaniem podłogowym:
Podłoże i zaprawa mają ten sam współczynnik α = 10·10–6 [1/°C], a typowa płytka ceramiczna - α = 6·10–6 [1/°C], co daje w układzie różnicę Δα = 4·10–6 [1/°C].

Jeżeli beton byłby o 20°C cieplejszy od powierzchni płytek, to zgodnie ze wzorem (1) dla rozpiętości l = 6 m odkształcenie od wpływów termicznych wyniosłoby ΔL = 0,48 mm. Zatem odkształcenia w tym przypadku wynoszą:

Uwzględniając moduł sprężystości płytki E = 90 GPa, i przyjmując, że całe naprężenie jest skoncentrowane w warstwie płytek, wówczas naprężenie to (rozciągające) wyniesie, zgodnie ze wzorem (3), σ = 7 MPa. A pamiętać należy, że wszystkie naprężenia układu się sumują.

Pęknięcie płytki przy ściskaniu, ze względu na jej charakterystykę wytrzymałościową, jest mało prawdopodobne. Nastąpić to może dopiero po jej „wyjściu z płaszczyzny poziomej”, tj. wyboczeniu - wówczas siły ściskające działają na mimośrodzie, powodując powstanie momentu zginającego.

TAB. Przykłady naprężeń rozciągających i ściskających noddziałujących na wykładzinę ceramiczną i ich skutki [opr. I. Gawęda]

TAB. Przykłady naprężeń rozciągających i ściskających noddziałujących na wykładzinę ceramiczną i ich skutki [opr. I. Gawęda]

Do tych międzywarstwowych oddziaływań dochodzą kolejne problemy, gdy na przykład nowo planowany układ płytek posadzki ceramicznej:

 • wymusza zmianę układu dylatacji strefowych względem podłoża (RYS. 12),
 • nie przewiduje dylatacji w wykładzinie między polem nieogrzewanym i ogrzewanym (RYS. 13) lub między dwoma niezależnymi polami grzewczymi (RYS. 14),
 • ma zostać ułożony na podłożu o ograniczonej adhezji (RYS. 15 i RYS. 16),
 • ma być strefowo eksponowany na słońce lub inne czynniki mogące wywoływać lokalne naprężenia.

Wówczas najlepiej byłoby odciąć się od problemów generujących się w podłożu i utworzyć stabilny układ podłogowy.

RYS. 12. Zmiana układu dylatacji strefowych podkładu i wykładziny, możliwa przy zastosowaniu maty kompensacyjnej układanej luźno na podłożu. Objaśnienia: 1 - dylatacja w wykładzinie, 2 - dylatacja w podkładzie, 3 - płytka, np. 60×60 cm; rys.: J. Klimczak, Atlas

RYS. 12. Zmiana układu dylatacji strefowych podkładu i wykładziny, możliwa przy zastosowaniu maty kompensacyjnej układanej luźno na podłożu. Objaśnienia: 1 - dylatacja w wykładzinie, 2 - dylatacja w podkładzie, 3 - płytka, np. 60×60 cm; rys.: J. Klimczak, Atlas

RYS. 13. Zmiana układu dylatacji strefowych podkładu i wykładziny, możliwa przy zastosowaniu maty kompensacyjnej układanej luźno na podłożu. Objaśnienia: 1 - pole nieogrzewane 1, 2 - dylatacja w podkładzie, 3 - dylatacja w wykładzinie, 4 - pole ogrzewane ; rys.: J. Klimczak, Atlas

RYS. 13. Zmiana układu dylatacji strefowych podkładu i wykładziny, możliwa przy zastosowaniu maty kompensacyjnej układanej luźno na podłożu. Objaśnienia: 1 - pole nieogrzewane 1, 2 - dylatacja w podkładzie, 3 - dylatacja w wykładzinie, 4 - pole ogrzewane ; rys.: J. Klimczak, Atlas

RYS. 14. Zmiana układu dylatacji strefowych podkładu i wykładziny, możliwa przy zastosowaniu maty kompensacyjnej układanej luźno na podłożu. Objaśnienia: 1 - pole ogrzewane 1, 2- dylatacja w wykładzinie, 3 - dylatacja w podkładzie, 4 - pole ogrzewane 2; rys.: J. Klimczak, Atlas

RYS. 14. Zmiana układu dylatacji strefowych podkładu i wykładziny, możliwa przy zastosowaniu maty kompensacyjnej układanej luźno na podłożu. Objaśnienia: 1 - pole ogrzewane 1, 2- dylatacja w wykładzinie, 3 - dylatacja w podkładzie, 4 - pole ogrzewane 2; rys.: J. Klimczak, Atlas

RYS. 15. Zastosowanie maty kompensacyjnej układanej luźno na podłożu pozwala na wykonanie wykładziny na podłożu, które może być wątpliwe pod względem przyczepności zaprawy klejącej. Podłoże po zerwaniu starej posadzki z PCV, linoleum, wykładziny dywanowej: przed (15) i po (16). Objaśnienia: 1 - nieprzyczepne podłoże, 2 - dylatacja w podkładzie, 3 - płytka, np. 120×60 cm, 4 - dylatacja w wykładzinie; rys.: J. Klimczak, Atlas

RYS. 15. Zastosowanie maty kompensacyjnej układanej luźno na podłożu pozwala na wykonanie wykładziny na podłożu, które może być wątpliwe pod względem przyczepności zaprawy klejącej. Podłoże po zerwaniu starej posadzki z PCV, linoleum, wykładziny dywanowej: przed (15) i po (16). Objaśnienia: 1 - nieprzyczepne podłoże, 2 - dylatacja w podkładzie, 3 - płytka, np. 120×60 cm, 4 - dylatacja w wykładzinie; rys.: J. Klimczak, Atlas

RYS. 16. Zastosowanie maty kompensacyjnej układanej luźno na podłożu pozwala na wykonanie wykładziny na podłożu, które może być wątpliwe pod względem przyczepności zaprawy klejącej. Podłoże po zerwaniu starej posadzki z PCV, linoleum, wykładziny dywanowej: przed (15) i po (16). Objaśnienia: 1 - nieprzyczepne podłoże, 2 - dylatacja w podkładzie, 3 - płytka, np. 120×60 cm, 4 - dylatacja w wykładzinie; rys.: J. Klimczak, Atlas

RYS. 16. Zastosowanie maty kompensacyjnej układanej luźno na podłożu pozwala na wykonanie wykładziny na podłożu, które może być wątpliwe pod względem przyczepności zaprawy klejącej. Podłoże po zerwaniu starej posadzki z PCV, linoleum, wykładziny dywanowej: przed (15) i po (16). Objaśnienia: 1 - nieprzyczepne podłoże, 2 - dylatacja w podkładzie, 3 - płytka, np. 120×60 cm, 4 - dylatacja w wykładzinie; rys.: J. Klimczak, Atlas

Czy panaceum na te problemy mogą okazać się membrany/maty?

Założenie wprowadzenia w układ materiału zwalniającego więzy poziome między podłogą i jej konstrukcją nośną lub mostkującego odkształcenia jest z założenia słuszne. Przerwany zostaje wówczas łańcuch naprężeń, a co za tym idzie – zniszczeń i posadzka zachowuje na dłużej swe walory estetyczne.

Materiałem użytym do tego celu mogą być:

 • membrany/maty rozdzielające w konstrukcji podłogi na warstwie oddzielającej – cienka, luźno ułożona na podłożu warstwa materiału, na której umieszcza się „tarczę”, stanowiącą docelowe podłoże pod wykładzinę ceramiczną, tj. podkład podłogowy. Wbudowywana jest w przypadku, gdy powierzchnia podłoża jest niejednorodna (nieciągła), niestabilna wymiarowo czy spękana. Jest to wariant tożsamy z typowym układem jastrychu na warstwie rozdzielającej z papy czy folii,
 • membrany/maty kompensacyjne – „mostkujące”, w postaci włókniny – cienkie, elastyczne, klejone do podłoża włókniny, materiał używany w celu zapobieżenia odzwierciedleniu istniejących rys podłoża – oczywiście w ograniczonym, deklarowanym przez producenta danej maty, zakresie – w wykładzinie ceramicznej,
 • membrany/maty kompensacyjne – „odsprzęgające”, o nadanej strukturze przestrzennej – to materiał zdefiniowany przez wspomnianą wcześniej TCNA jako membrana z tworzywa sztucznego o nadanej strukturze przestrzennej, celem zapewnienia przepływu powietrza między posadzką a podłożem, by umożliwić ich niezależny ruch i ograniczyć zdolność przenoszenia naprężeń.

Literatura

 1. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych", ITB, Warszawa 2014.
 2. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne", ITB, Warszawa 2013.
 3. DIN 18157-1:1979-07, "Ausführung keramischer Bekleidungen im Dünnbettverfahren; Hydraulisch erhärtende Dünnbettmörtel".
 4. "Beläge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen Fußbodenkonstruktionen", ZDB, VI 2007.
 5. "Beläge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen", ZDB, X 2005.
 6. "Planungs- und Ausführungsrichtlinien für Fliessestrich auf Calciumsulfatbasis", Wien 2004.
 7. "Großformatige keramische Belagselemente sowie Belagselemente mit rektifizierten Kanten", Österreichischer Fliesenverband, 2010.
 8. "Fachinformation 03 Grossformatige keramische Fliesen und Platten", ZDB, 2010.
 9. "Fliesenverlegung auf OSB-Platten im Innenbereich", Österreichischer Fliesenverband, 2010.
 10. PN-EN 300:2007, "Płyty o wiórach orientowanych (OSB). Definicje, klasyfikacja i wymagania techniczne".
 11. M.F. Ashby, "Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim", WNT, Warszawa 1998.
 12. DIN 18560-4:2012-06, "Estriche im Bauwesen. Teil 4: Estriche auf Trennschicht".
 13. ANSI A118.12, "American National Standard Specifications for Crack Isolation Membranes for Thin-Set Ceramic Tile and Dimension Stone Installation".
 14. ANSI A108.17, "Installation of Crack isolation Membranes for Thin-Set Ceramic Tile and Dimension Stone".
 15. Tile Council of North America: "Handbook for Ceramic, Glass and Stone Tile Installation", 2018.
 16. PN-EN 12004-1:2017-03, "Kleje do płytek ceramicznych. Część 1: Wymagania, ocena, klasyfikacja, znakowanie i weryfikacja stałości właściwości użytkowych".
 17. W. Bogusz, "Prace w łazience na stropie drewnianym", "Atlas Fachowca" 5/2014.
 18. M. Rokiel, "Projektowanie i wykonywanie okładzin ceramicznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót", Grupa MEDIUM, Warszawa 2016.
 19. "Fliesen kompakt. Kennziffern, Regeln, Richtwerte", Rudolf Mueller Verlag, 2018.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem...

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem substancji, które mają szkodliwy wpływ na samą izolację i na chronione przez nią elementy budynku. Rozpuszczone w wodzie agresywne związki chemiczne powstałe np. w wyniku naturalnego procesu gnicia roślin i liści czy też wskutek procesów chemicznych (zachodzących pomiędzy wodą a produktami spalania,...

dr inż. Sławomir Chłądzyński Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Środki gruntujące do podłoży mineralnych Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje,...

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje, gładzie czy farby?

mgr inż. Maciej Rokiel Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć? Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami...

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami są: zaprawa klejąca, płytki oraz masy do wypełnień dylatacji zastosowane na odpowiednim podłożu.

Jacek Sawicki Korek w izolacjach budowlanych

Korek w izolacjach budowlanych Korek w izolacjach budowlanych

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

mgr inż. Maciej Rokiel Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne...

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne i akustyczne, warstwy ochronne, warstwy nośne (betony, jastrychy), dobrane w zależności od obciążeń, rodzaju pomieszczenia i związanych z tym wymagań użytkowych. Posadzka natomiast to wierzchnia warstwa podłogi, przenosząca na warstwy konstrukcji obciążenia użytkowe i/lub zabezpieczająca przed...

dr inż. Katarzyna Nowak XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest...

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest bardzo duża, konieczne jest zastosowanie w tym rozwiązaniu izolacji termicznej zapewniającej odpowiedni opór cieplny całej podłogi.

mgr inż. Piotr Idzikowski Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie....

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie. Te drugie mogą tworzyć ostateczne wykończenie, nawet w pomieszczeniach o dużym ruchu.

mgr inż. Maciej Rokiel Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den...

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich” [1] będące aktualizacją ich wydania z 2005 r. Wytyczne te odnoszą się do przepisów prawa budowlanego obowiązującego w Niemczech, co nie oznacza, że nie można z nich korzystać w Polsce. Wręcz przeciwnie – stanowią jedno z najbardziej aktualnych źródeł wiedzy w tym zakresie. Artykuł...

dr inż. Adam Ujma Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Podłogi i posadzki – parametry cieplne Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne...

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne związane z odczuciami cieplnymi użytkowników pomieszczeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach...

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach tego typu, które często zawierają niepełne informacje lub podają mniej rygorystyczne wymagania.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć...

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć powierzchnię poziomą. Muszą też zapewniać stabilność wszystkich warstw, a także spełniać warunki higieniczne i estetyczne. Jest to możliwe pod warunkiem właściwego zaprojektowania poszczególnych warstw, doboru odpowiednich materiałów oraz poprawnego wykonania robót posadzkarskich.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz...

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Równie ważne jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących

Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących

Trwałość wykładziny zależy m.in. od właściwego doboru płytek (zagadnienie to jest jednak często bagatelizowane) oraz odpowiedniej do miejsca zastosowania zaprawy spoinującej. Przy wyborze właściwego materiału...

Trwałość wykładziny zależy m.in. od właściwego doboru płytek (zagadnienie to jest jednak często bagatelizowane) oraz odpowiedniej do miejsca zastosowania zaprawy spoinującej. Przy wyborze właściwego materiału istotny jest nie tylko podział na produkty do stosowania we wnętrzach lub na zewnątrz, lecz także podział wynikający z przeznaczenia i sposobu eksploatacji danego pomieszczenia czy obiektu.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych....

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych. Usystematyzowanie definicji jest wstępem do dalszej charakterystyki produktów.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania...

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania podłogowego, powierzchnię, kształt i konstrukcję podłogi.

dr inż. Anna Staszczuk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce

Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce

Zjawiska pogodowe związane z globalnym ociepleniem coraz częściej i bardziej dotkliwie wpływają na mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Mogą mieć szkodliwy wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza w regionach...

Zjawiska pogodowe związane z globalnym ociepleniem coraz częściej i bardziej dotkliwie wpływają na mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Mogą mieć szkodliwy wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza w regionach o umiarkowanym klimacie, w których budynki mieszkalne zazwyczaj nie są przystosowane do przedłużających się okresów ciągłego występowania wysokich temperatur w okresie letnim.

dr inż. Jan Lorkowski Silnie obciążona posadzka na styropianie

Silnie obciążona posadzka na styropianie Silnie obciążona posadzka na styropianie

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy...

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy typu EPS 150.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Paula Szczepaniak Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie...

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie w wielu miastach budziło kontrowersje.

dr inż. Mariusz Franczyk Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty...

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty wynagrodzenia wykonawcy, a jednocześnie przystępuje do użytkowania obiektu, do czego nie jest uprawniony.

mgr inż. Piotr Idzikowski Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża?

Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża? Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża?

Są dwa typy trudnych podłoży: o ograniczonej nośności i odkształcalne. W praktyce bardzo często się zdarza, że obydwie trudności występują równocześnie, zwłaszcza przy remontach starych domów czy mieszkań.

Są dwa typy trudnych podłoży: o ograniczonej nośności i odkształcalne. W praktyce bardzo często się zdarza, że obydwie trudności występują równocześnie, zwłaszcza przy remontach starych domów czy mieszkań.

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2 Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących...

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących dobre metody badawcze i spełniających stosunkowo rygorystyczne wymagania.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i...

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i akustycznych, lecz także cieplno­‑wilgotnościowych.

mgr inż. Magdalena Bochenek Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie

Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie

Próżniowe panele izolacyjne (VIP) to nowoczesne materiały izolacyjne, które wykorzystują dobre właściwości termoizolacyjne próżni i cechują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Są więc coraz częściej...

Próżniowe panele izolacyjne (VIP) to nowoczesne materiały izolacyjne, które wykorzystują dobre właściwości termoizolacyjne próżni i cechują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Są więc coraz częściej stosowane w budownictwie.

prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, dr inż. Łukasz Sadowski Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek

Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek

Diagnostyka zespolenia warstw betonowych w elementach budowlanych stosowana jest m.in. w odbiorach jakościowych w budownictwie. W praktyce zazwyczaj wykorzystywana jest do tego celu seminieniszcząca metoda...

Diagnostyka zespolenia warstw betonowych w elementach budowlanych stosowana jest m.in. w odbiorach jakościowych w budownictwie. W praktyce zazwyczaj wykorzystywana jest do tego celu seminieniszcząca metoda odrywania (pull-off), która pozwala wiarygodnie ocenić, czy zespolenie między warstwami występuje, a jeśli tak – jaka jest jego wartość w rozumieniu przyczepności na odrywanie fb na styku warstw.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.